Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30"

Transkript

1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Korsevænget, ny gang -og cykelsti Eventuel lukning af Mellem Broerne Regelsæt for banner med valgagitation Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium Anlægsprojekter varmeforsyningen - anlægsbevilling Selskabsdannelse af Ringsted kommunale fjernvarme Orientering om Tilsynsberetning indberetning til Miljøstyrelsen Orientering om status i udvalgets sager Ultimo 2010-Primo Orientering om offentliggørelse af projekt "Regn i Ringsted" Orientering fra formand og administration - Juni Åben sag Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt.

4 2. Korsevænget, ny gang -og cykelsti Åben sag Sagsid: 12/12741 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Skitsetegning - Korsevænget, ny gang- og cykelsti (90788/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der skal i denne sag tages stilling til anlæg af en forbindelsessti fra stien langs Ringsted Å direkte til Dagmarskolen. Beskrivelse af sagen Klima og miljøudvalget bemærkede i møde den 24. oktober 2011, sagsid.11/24155, at trafiksikkerhedsindsatsen skal koordineres med den eventuelle nye skolestruktur. Forvaltningen vurderede i forbindelse med Klima og miljø udvalget s beslutning i samme sag den 19. marts 2012 om igangsætning af anlægsarbejder 2012, at det var hensigtsmæssigt i løbet af sommeren 2012 at foretage en justering af trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste. Med henvisning til trafiksikkerheds- og stiplanen om øget fokus på trafiksikre skoleveje foreslår Forvaltningen, at der anlægges en forbindelsessti fra stien langs Ringsted Å direkte til cykelparkeringspladserne på Dagmarskolen. Dermed undgås det, at skolesti trafikken for Dagmarskolens sydlige opland skal afvikles på Korsevænget fra stien til adgangsvejen til skolen (Bilag 1, Skitsetegning). Det har været overvejet at anlægge stien langs Korsevænget, men den store højdeforskel mellem cykelparkeringen og den eksisterende sti medfører, at stigningerne ville blive væsentligt større end anbefalet i henhold til tilgængelighed. Ved etablering af sti, som vist på oversigtskort, vil det blive nødvendigt at erhverve areal fra DSB, samt få accept til at placere stien i fredskovsareal. Den samlede anlægsudgift udgør 0,8 mio. kr., og udgifterne foreslås finansieret med kr. fra stibevillingen og kr. over skolestrukturpuljen. Beløbet fra skolestrukturpuljen er allerede prioriteret finansieret til netop denne sti. x Høring De berørte lodsejere (DSB) vil blive hørt i forbindelse med indgåelse af en frivillig aftale om arealerhvervelse.

5 Økonomi Prioriteres anlægsopgaven inden for eksisterende anlægsbevillinger, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De afledte driftsudgifter udgør kr./år, som foreslås afholdt over Trafik, Vej & Parks driftsbudget. Vurdering Projektet er helt i tråd med Stiplanens indsatsområde, og Forvaltningen vurderer, at anlægget af stien vil have en trafiksikkerhedsmæssig effekt som mere end modsvarer anlægsudgiften. Projektet ville uden tvivl have været placeret højt på Trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste, såfremt den nye skolestruktur havde været kendt ved udarbejdelse af planen, og det anbefales at justere Trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste ved at anlægge stien. Forvaltningen har vurderet de 2 mulige løsninger, sti langs vejen og stien i eget tracé. Ud fra en helhedsbetragtning lægger vi særlig vægt på løbende vedligehold af stien langs vejen incl. trappe op til terræn særligt vintervedligeholdelse på en supplerende trappe vil være væsentlig dyrere i saltning og almindelige vedligeholdelse. Teknisk direktør indstiller, 1. at forbindelsesstien anlægges, 2. at der foretages en omprioritering af stiprojekter indenfor trafiksikkerhed 3. at stien delfinansieres med 0,6 mio. kr. fra puljen for stier Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt med bemærkning om at cyklisternes tryghed prioriteres. Udvalget besigtiger stien efter den er anlagt.

6 3. Eventuel lukning af Mellem Broerne Åben sag Sagsid: 12/7582 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Konsekvensnotat (53429/12) 2 Bilag 2. Skitse med vendeplads (53527/12) 3 Bilag 3, Høringssvar Mellem Broerne 2 (85157/12) 4 Bilag 4, Skelforløb på Mellem Broerne - Næstvedvej (86204/12) 5 Bilag 5. Høringssvar Mellem Broerne nr. 10.pdf (91393/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I Klima- og Miljøudvalgets møde den 20. februar 2012 blev forvaltningen bedt om at undersøge konsekvenserne af en lukning af Mellem Broerne ved Næstvedvej for biltrafik. X Beskrivelse af sagen Mellem Broernes tilslutning til Næstvedvej ligger så tæt på det signalregulerede kryds Næstvedvej/Jernbanevej, at venstresving fra Næstvedvej til Mellem Broerne er forbudt af hensyn til risikoen for tilbagestuvning i det signalregulerede kryds. Højresving fra Mellem Broerne til Næstvedvej er besværlig, idet der skal krydses ud i opmarchbåsene til det signalregulerede kryds, og venstresving fra Mellem Broerne til Næstved er endnu mere besværlig, idet der udover krydsning af opmarchbåsene skal flettes ind i den sydgående trafik i Næstvedvej. Der har i den sidste femårsperiode kun været registreret ét uheld. Dette var et uheld mellem en venstresvingende bil fra Mellem Broerne og en ligeudkørende bil mod syd i Næstvedvej. I forbindelse med de netop overståede anlægsarbejder i Næstvedvej syd for Mellem Broerne har der efter ovennævnte femårsperiode været registreret et uheld mellem en cyklist og en højresvingende lastbil fra Mellem Broerne. Tidligere har der været en dødsulykke på samme sted, hvor en højresvingende cyklist mistede livet ved kollision med en højresvingende lastbil. En lukning af Mellem Broerne for biltrafik vil eliminere konflikterne mellem svingende biler og cyklister/fodgængere. Forvaltningen har bedt Cowi om at vurdere de trafikale konsekvenser jf. bilag 1. Konklusionerne er, at hovedparten af trafikken på Mellem Broerne vil blive flyttet til Rønnedevej.

7 Uden at kunne vurdere omfanget eksakt, vil der alt andet lige blive en forøget trafikbelastning af de to kryds Næstvedvej/Rønnedevej og Næstvedvej/Køgevej samt Jyllandsgade. Ringsted Brand & Redning har meddelt, at en lukning af Mellem Broerne ikke vil have væsentlige konsekvenser for dem. En lukning af Mellem Broerne vil efter forvaltningens vurdering nødvendiggøre anlæg af en vendeplads, som kræver erhvervelse af areal fra ejendommen på det sydøstlige hjørne af krydset Mellem Broerne og Næstvedvej jf. principskitsen i bilag 2. Der er ikke udarbejdet detailoverslag, men hovedparten af udgifterne til en lukning vil relatere sig til arealerhvervelse og anlæg af vendeplads. Høring Umiddelbart ingen høringskrav men såfremt det vedtages, at vejen skal lukkes og der skal erhverves areal, vil der skulle foretages høringer og eventuelt ekspropriation i h.t. vejlovgivningen. Økonomi Der er ikke umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt det vedtages, at vejen skal lukkes, skal der søges anlægsbevilling. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en lukning af Mellem Broerne vil medføre øget trafik på Rønnedevej, krydsene Næstvedvej/Rønnedevej og Næstvedvej/Køgevej samt i Jyllandsgade. Dette er i modsætning til bymidteplanens intentioner om at fremme gennemfartstrafikken via Jernbanevej og Vestervej. Derudover vil vejens ejere og brugere i et eller andet omfang få pålagt trafikbetjeningsmæssige begrænsninger. Den umiddelbare sikkerhedsmæssige gevinst i form af fjernelse af konflikter mellem lette trafikanter i krydset Næstvedvej/Mellem Broerne sker til en hvis grad på bekostning af forøgelse af samme konflikter i krydset Næstvedvej/Rønnedevej. Dog vil etableringen af en dobbeltrettet cykelsti i Næstvedvejs østside mellem Mellem Broerne og Rolighedsvej være sikrere, såfremt Mellem Broerne lukkes. Selvom uheldsfrekvensen i dag er begrænset, ligger der en umiddelbar sikkerhedsmæssig gevinst ved at fjerne konflikten mellem venstresvingende biler fra Mellem Broerne og trafikken på Næstvedvej. Det er dog ikke umiddelbart til at vurdere, om der totalt set ligger en sikkerhedsmæssig gevinst i fjernelse af konflikterne mellem højresvingende biler fra Mellem Broerne og trafikken på Næstvedvej, idet konflikterne flyttes til krydset Næstvedvej/Rønnedevej. Etablering af vendepladsen på hjørneejendommen vil indebære så stort et indgreb, at det kan komme på tale at erhverve hele ejendommen. Forvaltningen finder, at den eventuelle sikkerhedsmæssige gevinst ikke opvejer de trafikale ulemper og udgifterne til arealerhvervelse og anlæg. Teknisk direktør indstiller, at Mellem Broerne ikke lukkes.

8 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen belyses nærmere ved en høring af de berørte ejendomme, med henblik på et projekt for lukning af Mellem Broerne. Sagen søges behandlet igen i juni. Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen har med henvisning til Forvaltningsloven sendt sagen i høring hos de berørte lodsejere med høringsfrist den 31. maj, en enkelt med høringsfrist den 11. juni Der foreligger følgende høringssvar: Mellem Broerne nr. 2 jf. bilag 3. Grundejer ønsker ikke placering af vendeplads på sin ejendom. Forvaltningen anbefaler at følge grundejerens indsigelse og i stedet kontakte Banestyrelsen med henblik på, at placere vendepladsen på Banestyrelsens areal på nordsiden af Mellem Broerne, hvor der af ukendte årsager er udlagt et vejareal jf. bilag 4. Det skal bemærkes, at Banestyrelsen ikke er med i partshøringen. Mellem Broerne nr. 10 jf. bilag 5. Grundejer henstiller af konkurrencemæssige og praktiske hensyn, at Mellem Broerne ikke lukkes. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen ikke giver anledning til tekniske ændringer (f.eks. vendeplads for sættevogne frem for distributionsbiler/lastbiler), og heller ikke, at grundejer kan gøre økonomiske krav gældende overfor Ringsted Kommune. Øvrige høringssvar forventes forelagt ved mødet. Udarbejdes der et skitse projekt, vil der i den sammenhæng foretages en detaljeret analyse af fordeling af trafik. Skitseprojektet kunne udføres i etaper, hvor netop denne analyse var step 1. Teknisk direktør indstiller, at 1. Mellem Broerne ikke lukkes. alternativt 2. der udarbejdes skitsprojekt samt detaljeret trafik analyse. for lukning af Mellem Broerne med henblik på fornyet behandling. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Forslag 2 gennemføres, dog gennemføres alene en trafikanalyse.

9 4. Regelsæt for banner med valgagitation Åben sag Sagsid: 12/5077 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation (33894/12) 2 Bilag 2 - Lov om valgplakater på vejareal (55238/12) 3 Bilag 3 - Lejlighedsplakater Og Bannere (61904/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Beskrivelse af sagen Byrådet vedtog den 14. marts 2011 et regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune (bilag 1). Derudover har Ringsted Kommune Regelsæt for ophængning af lejlighedsplakater og bannere (bilag 3). Disse 2 regulativer beskriver samlet set regler for ophængning af bannere i Ringsted Kommune. Folketinget vedtog den 7. april 2011 Lov om ændring af lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje (Valgplakater på vejareal). Loven blev indsat som 103a og 103b i lov nr af den 3. november 2011 Lov om offentlige veje (Vejloven), samt som 66a og 66b i Lov om private fællesveje (bilag 2). Lov om valgplakater på vejareal er gældende for alle, der ønsker at ophænge valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag. Der er ikke lovhjemmel til at udarbejde regulativer, der stiller ophængerne ringere end lovens bestemmelser. Regelsættet om brug af bannere indeholder ikke en præcisering af udvælgelse i forbindelse med ansøgning om ophængning. X Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

10 Vurdering Administrationen har siden sidste møde arbejdet videre med to modeller til procedure for behandling af ansøgninger om opstilling/opsætning af bannere med valgagitation på vejarealer. 1. Alle indkomne ansøgninger fra kl behandles i rækkefølge efter først til mølle princippet på samme måde som alle andre typer sager om særlig råden over vejareal. Indkommer ansøgninger på samme tidspunkt foretages der lodtrækning. 2. Alle indkomne ansøgninger fra kl behandles ved lodtrækning. En af kommunens jurister foretager lodtrækningen sammen med en sagsbehandler i administrationen. Lodtrækning finder sted 8 dage efter ansøgningsfristen. Fælles for begge modeller er, at ansøgningsfristen begrænses til 2 måneder før valgdagen. Inden lodtrækningen vurderer forvaltningen, om den ønskede placering kan imødekommes. Således trækkes der kun lod om banneransøgninger, der er godkendt af forvaltningen. Der er brug for at give administrationen en rimelig tid til behandling af ansøgninger inden opstillingen må påbegyndes. Opstilling må jf. regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune ske tidligst 4 uger før valgdagen og nedtages 7 dage efter. Hver ansøgning behandles individuelt ud fra placering, størrelse og trafiksikkerhed jf. Lov om offentlige veje og de kriterier, der er fast i kommunens regelsæt på området. Ovenstående procedure er alene gældende ved kommunalvalg. Teknisk direktør indstiller, at model 1 og 2 drøftes, hvorefter en procedure for behandling af ansøgninger om bannere med valgagitation vedtages. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udsat.

11 5. Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område Åben sag Sagsid: 11/28641 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1.Delegationsplan 2012 for Teknisk Forvaltning (174454/11) 2 Bilag 2. Delegationsplan for Teknisk Forvaltning maj 2012 (63706/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Delegationsplaner, i hidtidige dokumenter også kaldet bemyndigelser, findes i dag i flere udformninger og flere forskellige dokumenter. Det vil være hensigtsmæssigt med et samlet overblik over disse, hvorfor direktionen har fundet en model, som alle forvaltninger tager udgangspunkt i. Sagen forelægges med henblik på at få godkendt en delegationsplan for de fagområder, som hører under Klima- og Miljøudvalget. Beskrivelse af sagen Byrådet giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i fagudvalgene, og fagudvalgene giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i administrationen. Der er løbende udarbejdet lister over disse bemyndigelser, men der findes ikke et samlet dokument, hvoraf de fremgår. Nogle bemyndigelser er utidssvarende som følge af ændret lovgivning, og på nogle områder ligger der en administrativ praksis til grund for afgørelser, der ikke har været politisk behandlet. Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et forslag til delegationsplan med afsæt i den model direktionen har valgt. Delegationsplanen er vedlagt som bilag 1 (eftersendes). I bilaget er medtaget alle lovområder, som varetages i Teknisk Forvaltning, dels for overblikkets skyld, og dels fordi nogle lovområder varetages af flere udvalg. Delegationsplanen er opdelt efter lovområder, og der er markeret, hvor afgørelser skal træffes. Hovedparten af afgørelserne er indføjet svarende til den hidtidige praksis, men der er også enkelte, hvor en ændret praksis findes hensigtsmæssig. Hvor dette er tilfældet fremgår af bemærkningerne i bilaget. I delegationsplanen er det anført, at det er Teknisk Forvaltnings område, samt i hvilken enhed opgaven er placeret. Således kan delegationsplanen både samles med resten af kommunens delegationsplaner og erstatte nuværende bemyndigelser.

12 Udover bemyndigelser findes der på nogle lovområder i Teknisk Forvaltning et politisk vedtaget administrationsgrundlag, som nøje beskriver, hvordan administrationen af lovområdet skal være. Disse vil fortsat være gældende. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at en delegationsplan vil give et godt overblik og synlighed over, hvor afgørelser i kommunen træffes. Endvidere er det en god anledning til at ajourføre de bemyndigelser, som kan være ændret som følge af ny lovgivning. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen blev gennemgået frem til Naturbeskyttelsesloven. Der blev ændret i linje 128 og 215 hvor delegationen fastholdes i udvalget. Linje 270 bemærkes det at udvalget orienteres efterfølgende. Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling Sagen blev ikke færdigbehandlet i møde den 23. april 2012, og skal derfor genoptages på dette møde. Forslag til delegationsplan er revideret vedrørende støttet byggeri - se bilag 2. Ændringerne vedrører kun Plan- og Boligudvalgets kompetenceområde. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udsat Ej til stede: Thorkil Mølgaard, Per Nørhave og Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Delegationsplanen blev gennemgået frem til vejområdet Linje 366 fastholdes hos udvalget Husdyrbrug undersøges med henblik på at rykke en del af delegation tilbage til udvalget

13 Sagen genoptages Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt Ej til stede: Per Roos Supplerende sagsfremstilling Sagen blev ikke færdigbehandlet i møde den 21. maj 2012, og skal derfor genoptages på dette møde. Forslag til delegationsplanen fremgår af bilag 2. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt med bemærkning om, at der i landbrugssager ( 9) hvis der gives dispensationer vedr. afstandskrav, og hvis der er indsigelser fra høringsparter forelægges sagen udvalget.

14 6. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium Åben sag Sagsid: 12/14994 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Projektforslag (93518/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I henhold til Lov om Varmeforsyning, skal der ved etablering af fjernvarmeledninger udarbejdes et såkaldt Projektforslag, som skal sendes i høring hos berørte parter. Det er Klima- og Miljøudvalget, som skal udsende projektforslaget i høring og Byrådet, der foretager endelig godkendelse af Projektforslaget, efter høringssvar er modtaget. Beskrivelse af sagen De kirkelige Stifter, som står bag etableringen af det nye Fælles Krematorium i Ringsted, lagde ved beslutningen om placeringen vægt på, at det nye krematorium kan drives med mindst mulig miljøbelastning. Her i lå at anlægget forsynes med et meget effektivt røgrensningsanlæg og at den overskudsvarme nyttiggøres, som fremkommer ved køling af røggassen inden rensningsanlægget. Ringsted Varmeforsyning har på dette grundlag, sammen med rådgiver for Krematoriet, afdækket størrelsen og tidspunktet for overskudsvarmen. Efterfølgende har Ringsted Varmeforsyning undersøgt de foreliggende muligheder for udnyttelsen af overskudsvarmen. De undersøgte muligheder har været afsætning til det eksisterende fjernvarmenet syd for motorvejen eller til Asgårdskolen, Benløseskolen, Benløseparken, Benløse beboelseskvarter samt virksomheder i Kærup Erhvervspark. Af alle muligheder er forsyning af Asgårdskolen og Benløseskolen eller af en stor virksomhed i Kærup Erhvervspark vurderet som mest interessant både økonomisk og miljømæssigt. Projektforslaget holder begge disse muligheder åbne, hvor kun det ene vil ønskes gennemført. Ved høringsperiodens udløb vil Ringsted Byråd blive forelagt det endelig valg af ønsket forsyning (Asgårdskolen + Benløseskolen eller en virksomhed i Kærup Erhvervspark). Vedlagte Projektforslag Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium udgør projektet, som Ringsted Varmeforsyning anmoder Klima- og Miljøudvalget om at sende i høring. X Høring Forslaget skal sendes i høring til berørte parter, som er: 1. DONG Energi Distribution - som distributionsselskab og dermed ledningsejer

15 2. DONG Energi og HNG Midt Nord - som gasleverandør 3. PBI Holding A/S - som ejer af grundstykket, som de privat fællesveje Kærup Parkvej og Kærup Industrivej udgør og i hvis rabat, rørledningen planlægges etableret. Loven foreskriver 4 ugers høring. Da alle høringsparter er professionelle høringsparter, vurderes det ikke nødvendigt at benytte forlænget høringsfrist pga. udsendelsen i juli måned. Høringsfristen ønskes ikke forlænget af hensyn til projektforløbet. Økonomi Der er ingen økonomi forbundet med eller afledt af stillingtagen til udsendelse af Projektforslaget i høring. Vurdering Forvaltningen vurderer, at Projektforslaget understøtter kommunens mål om energibesparelse og reduktion af CO2 udledningen, i overensstemmelse med de aftaler kommunen har indgået på dette område. Teknisk direktør indstiller, at projektforslaget sendes i høring i 4 uger til de berørte parter. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt.

16 7. Anlægsprojekter varmeforsyningen - anlægsbevilling Åben sag Sagsid: 12/15176 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med planlagte anlæg- og renoveringsprojekter for Ringsted Fjernvarme anmodes om godkendelse af projekterne og anlægsbevilling til projektgennemførelsen. Administrationen er blevet gjort opmærksom på, at der ikke er givet anlægsbevilling til projekter under varmeforsyningen, som er igangsat i foråret De manglende bevillinger skyldes en fejlvurdering af rækkeviden af byrådets principbeslutning vedrørende udskillelse af Varmeforsyningen fra november Der burde retmæssigt have været søgt anlægsbevilling til de anlægssager under Varmeforsyningen, som gennemføres indtil Varmeforsyningen er endeligt udskilt til Ringsted Forsyning A/S. Beskrivelse af sagen Renoveringsplanen omfatter renoveringsprojekter for ledningsanlæg og anlægsprojekter for produktion, der alle forventes udført i Yderligere forventes et antal ny-tilslutninger. Ledningsanlæg Sct. Bendtsgade Udskiftning til nye dobbeltledninger grundet ælde, strækning fra hjørnet af Nørregade/Sct. Bendtsgade til Ole Hansens, ca. 310 m bestående af hovedledninger inkl. 8 stik, 1,4 mio. kr. Tidsplan: opstart i maj/juni Teglovnsvej Udskiftning til nye ledninger for ca. 100 m gl. rør incl. afgreninger til eksisterende stik, 0,5 mio.- kr. Tidsplan: opstart sommer Nørregade Fællesprojekt for vand og fjernvarme. Strækning fra hjørnet Nørregade/Bøllingsvej til Nørregade 56, ca. 180 m bestående af gamle støbejern vandledninger og gamle fjernvarmeledninger, 1,05 mio.- kr. Opstart i maj-juni Østre Parkvej: 2-4 sideveje

17 Udskiftning af fjernvarmefordelingsledninger grundet ælde, alle stikledninger er udskiftet, ca. 600 m rør inkl. 130 m afgreninger til stik, 2,05 mio.- kr. Opstart i sommer Kildemarken-Kildemosevej Udskiftning af hovedledning incl. 11 stik grundet utætheder og alarmfejl, ca. 205 m hoved-fjernvarmeledning inkl. 11 stik(100 m stik), 0,8 mio.- kr. Opstart i juli august Alle ovenstående projekter indeholder de ældste og dårligste isolerede dele af ledningsnettet. Formålet med renoveringerne er: Nedsættelse af miljøpåvirkningerne gennem nedbringelse af varmetab. Mulighed for sænkning af fremløbstemperaturen. Besparelse på varmekøb, reparationsudgifter og øvrige driftsudgifter. Minimering af vandtab. Øget forsyningssikkerhed. Den samlede renoveringsplan omfatter udskiftning af i alt 1395 m hovedledning og 362 m stikledning. Ledningerne udskiftes til præisolerede rør med plusisolering. Ledningsnettet er dimensioneret ud fra sædvanlig praksis, idet der er forudsat en dimensionerende afkøling på 40 C. Der er ved dimensioneringen taget højde for eventuelle udvidelser af forsyningsområdet, der måtte følge af kommunens gældende fysiske planlægning. Hovedledningsnettet anlægges fortrinsvis i vejarealer og andre offentlige arealer efter aftale med vejmyndigheden. De enkelte renoveringsprojekter er koordineret med vejmyndighed og øvrige ledningsejeres interesser i området. Der vil blive truffet aftale med de berørte forbrugere, og beboere i de aktuelle områder vil blive informeret om de enkelte projekters omfang og tidsforløb. Ny-tilslutninger I forbindelse med nye udstykninger / ny-tilslutninger af eksisterende varmeområder til fjernvarmenettet afsættes en ramme på 2,0 mio.- kr. for året Halmvarmeværket: Projekterne omfatter: Garage til truck, sikringsrum for opbevaring af dieselolietank på halmvarmeværket og chaufførtoilet, 0,5 mio. kr. Rydning af gl. kedelrum, gl. traversbane til gl. kedelbygning og nedlæggelse af gl. skorsten på gl. halmvarmeværk, 0,3 mio. kr. Installation af kontinuerlig støvmåler på røggas på halmvarmeværket i.h.t miljøkrav, 0,4 mio. kr. I alt 1,2 mio. kr. Høring Ingen

18 Økonomi Renoveringsplanen for de ovennævnte projekter kræver en investering på i alt 9 mio. kr. Udgifterne finansieres af det på investeringsoversigten for 2012 afsatte beløb til udbygning af hovednet, ventilbrønde og stikledninger samt udviklingsprojekt Halmvarmeværket. Vurdering Renoveringsprojekter medvirker til nedsættelse af miljøpåvirkningerne gennem nedbringelse af varme- og vandtab fra ledningsnettet samt en forøgelse af forsyningssikkerhed. Det foreslås, at alle ovenstående projekter i 2012 godkendes. Teknisk direktør indstiller, at 1. Projekterne godkendes 2. Der gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte beløb til udviklingsprojekt for Halmvarmeværket i alt 5,5 mio. kr. samt det afsatte beløb til udbygning og renovering af hovednet m.m. i alt 3,5 mio. kr. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefalet godkendt.

19 8. Selskabsdannelse af Ringsted kommunale fjernvarme Åben sag Sagsid: 12/8209 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Notat om principper for udskillelse af varmeforsyning (91247/12) 2 Bilag - Vurderingsberetning PwC med tilhørende overdragelsesbalance (91248/12) 3 Stiftelsesdokument inkl. bilag A - Ringsted Fjernvarme A_S pdf (91351/12) 4 Protokollat ekstraordinær GF i RF A_S pdf (91350/12) 5 Bilag B til stiftelsesdokument (Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance).pdf (91347/12) 6 Bilag C - til stiftelsesdokument (Overdragelsesaftale) incl. underbilag.pdf (91348/12) 7 Bilag D til stiftelsesdokumentet (Vedtægter for Ringsted Fjernvarme AS.pdf (91349/12) 8 Vedtægter for Ringsted Forsyning A_S pdf (91346/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommune driver i dag Ringsted Kommunale Fjernvarme i kommunalt regi, mens kommunens vand- kraftvarme- og spildevandsforsyningsvirksomhed samt varmeforsyningens medarbejdere er udskilt til forsyningskoncernen Ringsted Forsyning A/S. Ringsted Byråd traf den 12. december 2011 principbeslutning om at udskille Ringsted Kommunale fjernvarmeforsyning i et selvstændigt aktieselskab, i forbindelse med sagen om erhvervelse af Ringsted Kraftvarmeværk fra DONG Energy Power A/S. Denne sag omhandler godkendelse af selskabsdannelse af Ringsted Fjernvarme A/S, som datterselskab under Ringsted Forsyning A/S. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommunale Fjernvarmeforsyning varetager i dag distribution og produktion af fjernvarme samt sagsforberedende myndighedsopgaver omkring administration af Ringsted Kommunes varmeplanlægningsgrundlag. Fjernvarmeforsyningen har et hovedledningsnet på ca. 125 km og et stikledningsnet på ca. 88 km, som betjener ca husstande. Varmeforsyningen omfatter hovedparten af

20 boligområderne i Ringsted by, idet øvrige områder er udlagt til naturgasforsyning. Ca. 85 % af varmesalget i dag er egenproduktion fra 4 varmecentraler Fjernvarmeforsyningen beskæftiger 10 medarbejdere inden for ledelse, projekt- og kortarbejde samt drift og budgetterer med en samlet omsætning på ca. 68 mio. kr. i driftsbudget og 15 mio. kr. i anlægsbudget for Medarbejderne indenfor fjernvarmeforsyningen er sammen med 26 andre medarbejdere allerede ansat i Ringsted Forsyning A/S. Der er således ikke virksomhedsoverdragelse af personale forbundet med sagen. I perioden fra januar 2012 og til nu er der udarbejdet materiale, der danner grundlag for selve den økonomiske og selskabsmæssige udskillelse. Praksis for de enkelte områder er beskrevet i vedlagt bilag Principper for udskillelse af Ringsted Fjernvarmeforsyning Følgende emner er berørt: Mellemværende mellem kommune og varmeforsyning Anlægsaktiver (ledninger, grunde, bygninger, maskiner mm. ) Opgørelse varelagre Efterregulering af aconto-rater Debitorer Efterregulering af fakturaer vedr betalt i 2012 Håndtering af optagne lån Tjenestemandspensioner Moms og afgifter Indefrosset varme Garantistillelse fra håndværkere Fortegnelse over kontraktmæssige forpligtigelser Varmeregnskab 2011 Høring Der har været foretaget høring af Ringsted Brugerråd den 15. november. Ringsted Brugerråd tiltrådte indstillingen, at Ringsted Kommunale Fjernvarmeforsyning etableres som et selvstændigt selskab Ringsted Fjernvarme A/S under Ringsted Forsyning A/S. Ringsted Brugerråd fortsætter som råd i det nye selskab. Økonomi Ringsted Fjernvarme A/S etableres ved apportindskud af fjernvarmeaktiverne fra Ringsted Kommune til et nystiftet aktieselskab "Ringsted Fjernvarme A/S". Apportindskuddet gennemføres ved stiftelsen 2012 med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Varmeforsyningen kan fortsætte som skattefri aktivitet efter selskabsetablering. Udskillelsen af varmeforsyningen kan derfor ske skattefrit. En forudsætning herfor er, at den på Halmvarmeværket beliggende driftslederbolig videreoverdrages til Ringsted Kraftvarmeværk A/S umiddelbart efter stiftelsen af Ringsted Fjernvarme A/S. Faste ejendomme Den 8.juni 2012 har Ringsted Kommune indsendt en ansøgning til Statsforvaltningen Sjælland om dispensation fra kravet om forudgående offentligt udbud af de faste ejendomme, der overdrages fra Ringsted Kommune til Ringsted Fjernvarme A/S. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Værdien af de faste ejendomme er fastsat dels ud fra grundværdierne fra den offentlig ejendomsvurdering i 2010 og dels ud fra de værdier bygninger og anlæg mv. indgår med i

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING

PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING Der er anvendt følgende metoder til indregning og måling af aktiver og passiver i åbningsbalancen pr. 1.1.2012 for Ringsted Fjernvarme A/S: 1

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/06561 Dato: 08.07.2010 Sag: Sagsbehandler: Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 4. feb 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 4. feb 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Tirsdag den 4. februar 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen etablering af ny energikoncern

Miljø- og Energiforvaltningen etablering af ny energikoncern Punkt 3. Miljø- og Energiforvaltningen etablering af ny energikoncern 2015-048055 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der stiftes et holdingselskab Aalborg Energi Holding A/S,

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. december 2009 Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale Økonomiområdet Teknik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.30 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm,, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Mødet hævet kl.:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres,

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres, Punkt 4. Godkendelse af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 2015-068073 Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Notat. Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor

Notat. Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor Notat Den 10. marts 2016 Journal nr. 163-2015-52156 Dokument nr. 163-2016-33083 Til Fra Ring 3 s Gravekontor Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor 1. Baggrund Hovedstadens Letbane (HL)

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

01.02 Orientering - Siden sidst v/direktøren:

01.02 Orientering - Siden sidst v/direktøren: Referat af 01. møde 2016 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 26. januar 2017 kl. 16.00-19.00 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Helle Henningsen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere