Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30"

Transkript

1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Korsevænget, ny gang -og cykelsti Eventuel lukning af Mellem Broerne Regelsæt for banner med valgagitation Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium Anlægsprojekter varmeforsyningen - anlægsbevilling Selskabsdannelse af Ringsted kommunale fjernvarme Orientering om Tilsynsberetning indberetning til Miljøstyrelsen Orientering om status i udvalgets sager Ultimo 2010-Primo Orientering om offentliggørelse af projekt "Regn i Ringsted" Orientering fra formand og administration - Juni Åben sag Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt.

4 2. Korsevænget, ny gang -og cykelsti Åben sag Sagsid: 12/12741 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Skitsetegning - Korsevænget, ny gang- og cykelsti (90788/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der skal i denne sag tages stilling til anlæg af en forbindelsessti fra stien langs Ringsted Å direkte til Dagmarskolen. Beskrivelse af sagen Klima og miljøudvalget bemærkede i møde den 24. oktober 2011, sagsid.11/24155, at trafiksikkerhedsindsatsen skal koordineres med den eventuelle nye skolestruktur. Forvaltningen vurderede i forbindelse med Klima og miljø udvalget s beslutning i samme sag den 19. marts 2012 om igangsætning af anlægsarbejder 2012, at det var hensigtsmæssigt i løbet af sommeren 2012 at foretage en justering af trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste. Med henvisning til trafiksikkerheds- og stiplanen om øget fokus på trafiksikre skoleveje foreslår Forvaltningen, at der anlægges en forbindelsessti fra stien langs Ringsted Å direkte til cykelparkeringspladserne på Dagmarskolen. Dermed undgås det, at skolesti trafikken for Dagmarskolens sydlige opland skal afvikles på Korsevænget fra stien til adgangsvejen til skolen (Bilag 1, Skitsetegning). Det har været overvejet at anlægge stien langs Korsevænget, men den store højdeforskel mellem cykelparkeringen og den eksisterende sti medfører, at stigningerne ville blive væsentligt større end anbefalet i henhold til tilgængelighed. Ved etablering af sti, som vist på oversigtskort, vil det blive nødvendigt at erhverve areal fra DSB, samt få accept til at placere stien i fredskovsareal. Den samlede anlægsudgift udgør 0,8 mio. kr., og udgifterne foreslås finansieret med kr. fra stibevillingen og kr. over skolestrukturpuljen. Beløbet fra skolestrukturpuljen er allerede prioriteret finansieret til netop denne sti. x Høring De berørte lodsejere (DSB) vil blive hørt i forbindelse med indgåelse af en frivillig aftale om arealerhvervelse.

5 Økonomi Prioriteres anlægsopgaven inden for eksisterende anlægsbevillinger, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De afledte driftsudgifter udgør kr./år, som foreslås afholdt over Trafik, Vej & Parks driftsbudget. Vurdering Projektet er helt i tråd med Stiplanens indsatsområde, og Forvaltningen vurderer, at anlægget af stien vil have en trafiksikkerhedsmæssig effekt som mere end modsvarer anlægsudgiften. Projektet ville uden tvivl have været placeret højt på Trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste, såfremt den nye skolestruktur havde været kendt ved udarbejdelse af planen, og det anbefales at justere Trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste ved at anlægge stien. Forvaltningen har vurderet de 2 mulige løsninger, sti langs vejen og stien i eget tracé. Ud fra en helhedsbetragtning lægger vi særlig vægt på løbende vedligehold af stien langs vejen incl. trappe op til terræn særligt vintervedligeholdelse på en supplerende trappe vil være væsentlig dyrere i saltning og almindelige vedligeholdelse. Teknisk direktør indstiller, 1. at forbindelsesstien anlægges, 2. at der foretages en omprioritering af stiprojekter indenfor trafiksikkerhed 3. at stien delfinansieres med 0,6 mio. kr. fra puljen for stier Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt med bemærkning om at cyklisternes tryghed prioriteres. Udvalget besigtiger stien efter den er anlagt.

6 3. Eventuel lukning af Mellem Broerne Åben sag Sagsid: 12/7582 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Konsekvensnotat (53429/12) 2 Bilag 2. Skitse med vendeplads (53527/12) 3 Bilag 3, Høringssvar Mellem Broerne 2 (85157/12) 4 Bilag 4, Skelforløb på Mellem Broerne - Næstvedvej (86204/12) 5 Bilag 5. Høringssvar Mellem Broerne nr. 10.pdf (91393/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I Klima- og Miljøudvalgets møde den 20. februar 2012 blev forvaltningen bedt om at undersøge konsekvenserne af en lukning af Mellem Broerne ved Næstvedvej for biltrafik. X Beskrivelse af sagen Mellem Broernes tilslutning til Næstvedvej ligger så tæt på det signalregulerede kryds Næstvedvej/Jernbanevej, at venstresving fra Næstvedvej til Mellem Broerne er forbudt af hensyn til risikoen for tilbagestuvning i det signalregulerede kryds. Højresving fra Mellem Broerne til Næstvedvej er besværlig, idet der skal krydses ud i opmarchbåsene til det signalregulerede kryds, og venstresving fra Mellem Broerne til Næstved er endnu mere besværlig, idet der udover krydsning af opmarchbåsene skal flettes ind i den sydgående trafik i Næstvedvej. Der har i den sidste femårsperiode kun været registreret ét uheld. Dette var et uheld mellem en venstresvingende bil fra Mellem Broerne og en ligeudkørende bil mod syd i Næstvedvej. I forbindelse med de netop overståede anlægsarbejder i Næstvedvej syd for Mellem Broerne har der efter ovennævnte femårsperiode været registreret et uheld mellem en cyklist og en højresvingende lastbil fra Mellem Broerne. Tidligere har der været en dødsulykke på samme sted, hvor en højresvingende cyklist mistede livet ved kollision med en højresvingende lastbil. En lukning af Mellem Broerne for biltrafik vil eliminere konflikterne mellem svingende biler og cyklister/fodgængere. Forvaltningen har bedt Cowi om at vurdere de trafikale konsekvenser jf. bilag 1. Konklusionerne er, at hovedparten af trafikken på Mellem Broerne vil blive flyttet til Rønnedevej.

7 Uden at kunne vurdere omfanget eksakt, vil der alt andet lige blive en forøget trafikbelastning af de to kryds Næstvedvej/Rønnedevej og Næstvedvej/Køgevej samt Jyllandsgade. Ringsted Brand & Redning har meddelt, at en lukning af Mellem Broerne ikke vil have væsentlige konsekvenser for dem. En lukning af Mellem Broerne vil efter forvaltningens vurdering nødvendiggøre anlæg af en vendeplads, som kræver erhvervelse af areal fra ejendommen på det sydøstlige hjørne af krydset Mellem Broerne og Næstvedvej jf. principskitsen i bilag 2. Der er ikke udarbejdet detailoverslag, men hovedparten af udgifterne til en lukning vil relatere sig til arealerhvervelse og anlæg af vendeplads. Høring Umiddelbart ingen høringskrav men såfremt det vedtages, at vejen skal lukkes og der skal erhverves areal, vil der skulle foretages høringer og eventuelt ekspropriation i h.t. vejlovgivningen. Økonomi Der er ikke umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt det vedtages, at vejen skal lukkes, skal der søges anlægsbevilling. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en lukning af Mellem Broerne vil medføre øget trafik på Rønnedevej, krydsene Næstvedvej/Rønnedevej og Næstvedvej/Køgevej samt i Jyllandsgade. Dette er i modsætning til bymidteplanens intentioner om at fremme gennemfartstrafikken via Jernbanevej og Vestervej. Derudover vil vejens ejere og brugere i et eller andet omfang få pålagt trafikbetjeningsmæssige begrænsninger. Den umiddelbare sikkerhedsmæssige gevinst i form af fjernelse af konflikter mellem lette trafikanter i krydset Næstvedvej/Mellem Broerne sker til en hvis grad på bekostning af forøgelse af samme konflikter i krydset Næstvedvej/Rønnedevej. Dog vil etableringen af en dobbeltrettet cykelsti i Næstvedvejs østside mellem Mellem Broerne og Rolighedsvej være sikrere, såfremt Mellem Broerne lukkes. Selvom uheldsfrekvensen i dag er begrænset, ligger der en umiddelbar sikkerhedsmæssig gevinst ved at fjerne konflikten mellem venstresvingende biler fra Mellem Broerne og trafikken på Næstvedvej. Det er dog ikke umiddelbart til at vurdere, om der totalt set ligger en sikkerhedsmæssig gevinst i fjernelse af konflikterne mellem højresvingende biler fra Mellem Broerne og trafikken på Næstvedvej, idet konflikterne flyttes til krydset Næstvedvej/Rønnedevej. Etablering af vendepladsen på hjørneejendommen vil indebære så stort et indgreb, at det kan komme på tale at erhverve hele ejendommen. Forvaltningen finder, at den eventuelle sikkerhedsmæssige gevinst ikke opvejer de trafikale ulemper og udgifterne til arealerhvervelse og anlæg. Teknisk direktør indstiller, at Mellem Broerne ikke lukkes.

8 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen belyses nærmere ved en høring af de berørte ejendomme, med henblik på et projekt for lukning af Mellem Broerne. Sagen søges behandlet igen i juni. Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen har med henvisning til Forvaltningsloven sendt sagen i høring hos de berørte lodsejere med høringsfrist den 31. maj, en enkelt med høringsfrist den 11. juni Der foreligger følgende høringssvar: Mellem Broerne nr. 2 jf. bilag 3. Grundejer ønsker ikke placering af vendeplads på sin ejendom. Forvaltningen anbefaler at følge grundejerens indsigelse og i stedet kontakte Banestyrelsen med henblik på, at placere vendepladsen på Banestyrelsens areal på nordsiden af Mellem Broerne, hvor der af ukendte årsager er udlagt et vejareal jf. bilag 4. Det skal bemærkes, at Banestyrelsen ikke er med i partshøringen. Mellem Broerne nr. 10 jf. bilag 5. Grundejer henstiller af konkurrencemæssige og praktiske hensyn, at Mellem Broerne ikke lukkes. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen ikke giver anledning til tekniske ændringer (f.eks. vendeplads for sættevogne frem for distributionsbiler/lastbiler), og heller ikke, at grundejer kan gøre økonomiske krav gældende overfor Ringsted Kommune. Øvrige høringssvar forventes forelagt ved mødet. Udarbejdes der et skitse projekt, vil der i den sammenhæng foretages en detaljeret analyse af fordeling af trafik. Skitseprojektet kunne udføres i etaper, hvor netop denne analyse var step 1. Teknisk direktør indstiller, at 1. Mellem Broerne ikke lukkes. alternativt 2. der udarbejdes skitsprojekt samt detaljeret trafik analyse. for lukning af Mellem Broerne med henblik på fornyet behandling. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Forslag 2 gennemføres, dog gennemføres alene en trafikanalyse.

9 4. Regelsæt for banner med valgagitation Åben sag Sagsid: 12/5077 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation (33894/12) 2 Bilag 2 - Lov om valgplakater på vejareal (55238/12) 3 Bilag 3 - Lejlighedsplakater Og Bannere (61904/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Beskrivelse af sagen Byrådet vedtog den 14. marts 2011 et regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune (bilag 1). Derudover har Ringsted Kommune Regelsæt for ophængning af lejlighedsplakater og bannere (bilag 3). Disse 2 regulativer beskriver samlet set regler for ophængning af bannere i Ringsted Kommune. Folketinget vedtog den 7. april 2011 Lov om ændring af lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje (Valgplakater på vejareal). Loven blev indsat som 103a og 103b i lov nr af den 3. november 2011 Lov om offentlige veje (Vejloven), samt som 66a og 66b i Lov om private fællesveje (bilag 2). Lov om valgplakater på vejareal er gældende for alle, der ønsker at ophænge valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag. Der er ikke lovhjemmel til at udarbejde regulativer, der stiller ophængerne ringere end lovens bestemmelser. Regelsættet om brug af bannere indeholder ikke en præcisering af udvælgelse i forbindelse med ansøgning om ophængning. X Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

10 Vurdering Administrationen har siden sidste møde arbejdet videre med to modeller til procedure for behandling af ansøgninger om opstilling/opsætning af bannere med valgagitation på vejarealer. 1. Alle indkomne ansøgninger fra kl behandles i rækkefølge efter først til mølle princippet på samme måde som alle andre typer sager om særlig råden over vejareal. Indkommer ansøgninger på samme tidspunkt foretages der lodtrækning. 2. Alle indkomne ansøgninger fra kl behandles ved lodtrækning. En af kommunens jurister foretager lodtrækningen sammen med en sagsbehandler i administrationen. Lodtrækning finder sted 8 dage efter ansøgningsfristen. Fælles for begge modeller er, at ansøgningsfristen begrænses til 2 måneder før valgdagen. Inden lodtrækningen vurderer forvaltningen, om den ønskede placering kan imødekommes. Således trækkes der kun lod om banneransøgninger, der er godkendt af forvaltningen. Der er brug for at give administrationen en rimelig tid til behandling af ansøgninger inden opstillingen må påbegyndes. Opstilling må jf. regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune ske tidligst 4 uger før valgdagen og nedtages 7 dage efter. Hver ansøgning behandles individuelt ud fra placering, størrelse og trafiksikkerhed jf. Lov om offentlige veje og de kriterier, der er fast i kommunens regelsæt på området. Ovenstående procedure er alene gældende ved kommunalvalg. Teknisk direktør indstiller, at model 1 og 2 drøftes, hvorefter en procedure for behandling af ansøgninger om bannere med valgagitation vedtages. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udsat.

11 5. Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område Åben sag Sagsid: 11/28641 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1.Delegationsplan 2012 for Teknisk Forvaltning (174454/11) 2 Bilag 2. Delegationsplan for Teknisk Forvaltning maj 2012 (63706/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Delegationsplaner, i hidtidige dokumenter også kaldet bemyndigelser, findes i dag i flere udformninger og flere forskellige dokumenter. Det vil være hensigtsmæssigt med et samlet overblik over disse, hvorfor direktionen har fundet en model, som alle forvaltninger tager udgangspunkt i. Sagen forelægges med henblik på at få godkendt en delegationsplan for de fagområder, som hører under Klima- og Miljøudvalget. Beskrivelse af sagen Byrådet giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i fagudvalgene, og fagudvalgene giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i administrationen. Der er løbende udarbejdet lister over disse bemyndigelser, men der findes ikke et samlet dokument, hvoraf de fremgår. Nogle bemyndigelser er utidssvarende som følge af ændret lovgivning, og på nogle områder ligger der en administrativ praksis til grund for afgørelser, der ikke har været politisk behandlet. Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et forslag til delegationsplan med afsæt i den model direktionen har valgt. Delegationsplanen er vedlagt som bilag 1 (eftersendes). I bilaget er medtaget alle lovområder, som varetages i Teknisk Forvaltning, dels for overblikkets skyld, og dels fordi nogle lovområder varetages af flere udvalg. Delegationsplanen er opdelt efter lovområder, og der er markeret, hvor afgørelser skal træffes. Hovedparten af afgørelserne er indføjet svarende til den hidtidige praksis, men der er også enkelte, hvor en ændret praksis findes hensigtsmæssig. Hvor dette er tilfældet fremgår af bemærkningerne i bilaget. I delegationsplanen er det anført, at det er Teknisk Forvaltnings område, samt i hvilken enhed opgaven er placeret. Således kan delegationsplanen både samles med resten af kommunens delegationsplaner og erstatte nuværende bemyndigelser.

12 Udover bemyndigelser findes der på nogle lovområder i Teknisk Forvaltning et politisk vedtaget administrationsgrundlag, som nøje beskriver, hvordan administrationen af lovområdet skal være. Disse vil fortsat være gældende. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at en delegationsplan vil give et godt overblik og synlighed over, hvor afgørelser i kommunen træffes. Endvidere er det en god anledning til at ajourføre de bemyndigelser, som kan være ændret som følge af ny lovgivning. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen blev gennemgået frem til Naturbeskyttelsesloven. Der blev ændret i linje 128 og 215 hvor delegationen fastholdes i udvalget. Linje 270 bemærkes det at udvalget orienteres efterfølgende. Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling Sagen blev ikke færdigbehandlet i møde den 23. april 2012, og skal derfor genoptages på dette møde. Forslag til delegationsplan er revideret vedrørende støttet byggeri - se bilag 2. Ændringerne vedrører kun Plan- og Boligudvalgets kompetenceområde. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udsat Ej til stede: Thorkil Mølgaard, Per Nørhave og Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Delegationsplanen blev gennemgået frem til vejområdet Linje 366 fastholdes hos udvalget Husdyrbrug undersøges med henblik på at rykke en del af delegation tilbage til udvalget

13 Sagen genoptages Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt Ej til stede: Per Roos Supplerende sagsfremstilling Sagen blev ikke færdigbehandlet i møde den 21. maj 2012, og skal derfor genoptages på dette møde. Forslag til delegationsplanen fremgår af bilag 2. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt med bemærkning om, at der i landbrugssager ( 9) hvis der gives dispensationer vedr. afstandskrav, og hvis der er indsigelser fra høringsparter forelægges sagen udvalget.

14 6. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium Åben sag Sagsid: 12/14994 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Projektforslag (93518/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I henhold til Lov om Varmeforsyning, skal der ved etablering af fjernvarmeledninger udarbejdes et såkaldt Projektforslag, som skal sendes i høring hos berørte parter. Det er Klima- og Miljøudvalget, som skal udsende projektforslaget i høring og Byrådet, der foretager endelig godkendelse af Projektforslaget, efter høringssvar er modtaget. Beskrivelse af sagen De kirkelige Stifter, som står bag etableringen af det nye Fælles Krematorium i Ringsted, lagde ved beslutningen om placeringen vægt på, at det nye krematorium kan drives med mindst mulig miljøbelastning. Her i lå at anlægget forsynes med et meget effektivt røgrensningsanlæg og at den overskudsvarme nyttiggøres, som fremkommer ved køling af røggassen inden rensningsanlægget. Ringsted Varmeforsyning har på dette grundlag, sammen med rådgiver for Krematoriet, afdækket størrelsen og tidspunktet for overskudsvarmen. Efterfølgende har Ringsted Varmeforsyning undersøgt de foreliggende muligheder for udnyttelsen af overskudsvarmen. De undersøgte muligheder har været afsætning til det eksisterende fjernvarmenet syd for motorvejen eller til Asgårdskolen, Benløseskolen, Benløseparken, Benløse beboelseskvarter samt virksomheder i Kærup Erhvervspark. Af alle muligheder er forsyning af Asgårdskolen og Benløseskolen eller af en stor virksomhed i Kærup Erhvervspark vurderet som mest interessant både økonomisk og miljømæssigt. Projektforslaget holder begge disse muligheder åbne, hvor kun det ene vil ønskes gennemført. Ved høringsperiodens udløb vil Ringsted Byråd blive forelagt det endelig valg af ønsket forsyning (Asgårdskolen + Benløseskolen eller en virksomhed i Kærup Erhvervspark). Vedlagte Projektforslag Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium udgør projektet, som Ringsted Varmeforsyning anmoder Klima- og Miljøudvalget om at sende i høring. X Høring Forslaget skal sendes i høring til berørte parter, som er: 1. DONG Energi Distribution - som distributionsselskab og dermed ledningsejer

15 2. DONG Energi og HNG Midt Nord - som gasleverandør 3. PBI Holding A/S - som ejer af grundstykket, som de privat fællesveje Kærup Parkvej og Kærup Industrivej udgør og i hvis rabat, rørledningen planlægges etableret. Loven foreskriver 4 ugers høring. Da alle høringsparter er professionelle høringsparter, vurderes det ikke nødvendigt at benytte forlænget høringsfrist pga. udsendelsen i juli måned. Høringsfristen ønskes ikke forlænget af hensyn til projektforløbet. Økonomi Der er ingen økonomi forbundet med eller afledt af stillingtagen til udsendelse af Projektforslaget i høring. Vurdering Forvaltningen vurderer, at Projektforslaget understøtter kommunens mål om energibesparelse og reduktion af CO2 udledningen, i overensstemmelse med de aftaler kommunen har indgået på dette område. Teknisk direktør indstiller, at projektforslaget sendes i høring i 4 uger til de berørte parter. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt.

16 7. Anlægsprojekter varmeforsyningen - anlægsbevilling Åben sag Sagsid: 12/15176 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med planlagte anlæg- og renoveringsprojekter for Ringsted Fjernvarme anmodes om godkendelse af projekterne og anlægsbevilling til projektgennemførelsen. Administrationen er blevet gjort opmærksom på, at der ikke er givet anlægsbevilling til projekter under varmeforsyningen, som er igangsat i foråret De manglende bevillinger skyldes en fejlvurdering af rækkeviden af byrådets principbeslutning vedrørende udskillelse af Varmeforsyningen fra november Der burde retmæssigt have været søgt anlægsbevilling til de anlægssager under Varmeforsyningen, som gennemføres indtil Varmeforsyningen er endeligt udskilt til Ringsted Forsyning A/S. Beskrivelse af sagen Renoveringsplanen omfatter renoveringsprojekter for ledningsanlæg og anlægsprojekter for produktion, der alle forventes udført i Yderligere forventes et antal ny-tilslutninger. Ledningsanlæg Sct. Bendtsgade Udskiftning til nye dobbeltledninger grundet ælde, strækning fra hjørnet af Nørregade/Sct. Bendtsgade til Ole Hansens, ca. 310 m bestående af hovedledninger inkl. 8 stik, 1,4 mio. kr. Tidsplan: opstart i maj/juni Teglovnsvej Udskiftning til nye ledninger for ca. 100 m gl. rør incl. afgreninger til eksisterende stik, 0,5 mio.- kr. Tidsplan: opstart sommer Nørregade Fællesprojekt for vand og fjernvarme. Strækning fra hjørnet Nørregade/Bøllingsvej til Nørregade 56, ca. 180 m bestående af gamle støbejern vandledninger og gamle fjernvarmeledninger, 1,05 mio.- kr. Opstart i maj-juni Østre Parkvej: 2-4 sideveje

17 Udskiftning af fjernvarmefordelingsledninger grundet ælde, alle stikledninger er udskiftet, ca. 600 m rør inkl. 130 m afgreninger til stik, 2,05 mio.- kr. Opstart i sommer Kildemarken-Kildemosevej Udskiftning af hovedledning incl. 11 stik grundet utætheder og alarmfejl, ca. 205 m hoved-fjernvarmeledning inkl. 11 stik(100 m stik), 0,8 mio.- kr. Opstart i juli august Alle ovenstående projekter indeholder de ældste og dårligste isolerede dele af ledningsnettet. Formålet med renoveringerne er: Nedsættelse af miljøpåvirkningerne gennem nedbringelse af varmetab. Mulighed for sænkning af fremløbstemperaturen. Besparelse på varmekøb, reparationsudgifter og øvrige driftsudgifter. Minimering af vandtab. Øget forsyningssikkerhed. Den samlede renoveringsplan omfatter udskiftning af i alt 1395 m hovedledning og 362 m stikledning. Ledningerne udskiftes til præisolerede rør med plusisolering. Ledningsnettet er dimensioneret ud fra sædvanlig praksis, idet der er forudsat en dimensionerende afkøling på 40 C. Der er ved dimensioneringen taget højde for eventuelle udvidelser af forsyningsområdet, der måtte følge af kommunens gældende fysiske planlægning. Hovedledningsnettet anlægges fortrinsvis i vejarealer og andre offentlige arealer efter aftale med vejmyndigheden. De enkelte renoveringsprojekter er koordineret med vejmyndighed og øvrige ledningsejeres interesser i området. Der vil blive truffet aftale med de berørte forbrugere, og beboere i de aktuelle områder vil blive informeret om de enkelte projekters omfang og tidsforløb. Ny-tilslutninger I forbindelse med nye udstykninger / ny-tilslutninger af eksisterende varmeområder til fjernvarmenettet afsættes en ramme på 2,0 mio.- kr. for året Halmvarmeværket: Projekterne omfatter: Garage til truck, sikringsrum for opbevaring af dieselolietank på halmvarmeværket og chaufførtoilet, 0,5 mio. kr. Rydning af gl. kedelrum, gl. traversbane til gl. kedelbygning og nedlæggelse af gl. skorsten på gl. halmvarmeværk, 0,3 mio. kr. Installation af kontinuerlig støvmåler på røggas på halmvarmeværket i.h.t miljøkrav, 0,4 mio. kr. I alt 1,2 mio. kr. Høring Ingen

18 Økonomi Renoveringsplanen for de ovennævnte projekter kræver en investering på i alt 9 mio. kr. Udgifterne finansieres af det på investeringsoversigten for 2012 afsatte beløb til udbygning af hovednet, ventilbrønde og stikledninger samt udviklingsprojekt Halmvarmeværket. Vurdering Renoveringsprojekter medvirker til nedsættelse af miljøpåvirkningerne gennem nedbringelse af varme- og vandtab fra ledningsnettet samt en forøgelse af forsyningssikkerhed. Det foreslås, at alle ovenstående projekter i 2012 godkendes. Teknisk direktør indstiller, at 1. Projekterne godkendes 2. Der gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte beløb til udviklingsprojekt for Halmvarmeværket i alt 5,5 mio. kr. samt det afsatte beløb til udbygning og renovering af hovednet m.m. i alt 3,5 mio. kr. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefalet godkendt.

19 8. Selskabsdannelse af Ringsted kommunale fjernvarme Åben sag Sagsid: 12/8209 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Notat om principper for udskillelse af varmeforsyning (91247/12) 2 Bilag - Vurderingsberetning PwC med tilhørende overdragelsesbalance (91248/12) 3 Stiftelsesdokument inkl. bilag A - Ringsted Fjernvarme A_S pdf (91351/12) 4 Protokollat ekstraordinær GF i RF A_S pdf (91350/12) 5 Bilag B til stiftelsesdokument (Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance).pdf (91347/12) 6 Bilag C - til stiftelsesdokument (Overdragelsesaftale) incl. underbilag.pdf (91348/12) 7 Bilag D til stiftelsesdokumentet (Vedtægter for Ringsted Fjernvarme AS.pdf (91349/12) 8 Vedtægter for Ringsted Forsyning A_S pdf (91346/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommune driver i dag Ringsted Kommunale Fjernvarme i kommunalt regi, mens kommunens vand- kraftvarme- og spildevandsforsyningsvirksomhed samt varmeforsyningens medarbejdere er udskilt til forsyningskoncernen Ringsted Forsyning A/S. Ringsted Byråd traf den 12. december 2011 principbeslutning om at udskille Ringsted Kommunale fjernvarmeforsyning i et selvstændigt aktieselskab, i forbindelse med sagen om erhvervelse af Ringsted Kraftvarmeværk fra DONG Energy Power A/S. Denne sag omhandler godkendelse af selskabsdannelse af Ringsted Fjernvarme A/S, som datterselskab under Ringsted Forsyning A/S. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommunale Fjernvarmeforsyning varetager i dag distribution og produktion af fjernvarme samt sagsforberedende myndighedsopgaver omkring administration af Ringsted Kommunes varmeplanlægningsgrundlag. Fjernvarmeforsyningen har et hovedledningsnet på ca. 125 km og et stikledningsnet på ca. 88 km, som betjener ca husstande. Varmeforsyningen omfatter hovedparten af

20 boligområderne i Ringsted by, idet øvrige områder er udlagt til naturgasforsyning. Ca. 85 % af varmesalget i dag er egenproduktion fra 4 varmecentraler Fjernvarmeforsyningen beskæftiger 10 medarbejdere inden for ledelse, projekt- og kortarbejde samt drift og budgetterer med en samlet omsætning på ca. 68 mio. kr. i driftsbudget og 15 mio. kr. i anlægsbudget for Medarbejderne indenfor fjernvarmeforsyningen er sammen med 26 andre medarbejdere allerede ansat i Ringsted Forsyning A/S. Der er således ikke virksomhedsoverdragelse af personale forbundet med sagen. I perioden fra januar 2012 og til nu er der udarbejdet materiale, der danner grundlag for selve den økonomiske og selskabsmæssige udskillelse. Praksis for de enkelte områder er beskrevet i vedlagt bilag Principper for udskillelse af Ringsted Fjernvarmeforsyning Følgende emner er berørt: Mellemværende mellem kommune og varmeforsyning Anlægsaktiver (ledninger, grunde, bygninger, maskiner mm. ) Opgørelse varelagre Efterregulering af aconto-rater Debitorer Efterregulering af fakturaer vedr betalt i 2012 Håndtering af optagne lån Tjenestemandspensioner Moms og afgifter Indefrosset varme Garantistillelse fra håndværkere Fortegnelse over kontraktmæssige forpligtigelser Varmeregnskab 2011 Høring Der har været foretaget høring af Ringsted Brugerråd den 15. november. Ringsted Brugerråd tiltrådte indstillingen, at Ringsted Kommunale Fjernvarmeforsyning etableres som et selvstændigt selskab Ringsted Fjernvarme A/S under Ringsted Forsyning A/S. Ringsted Brugerråd fortsætter som råd i det nye selskab. Økonomi Ringsted Fjernvarme A/S etableres ved apportindskud af fjernvarmeaktiverne fra Ringsted Kommune til et nystiftet aktieselskab "Ringsted Fjernvarme A/S". Apportindskuddet gennemføres ved stiftelsen 2012 med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Varmeforsyningen kan fortsætte som skattefri aktivitet efter selskabsetablering. Udskillelsen af varmeforsyningen kan derfor ske skattefrit. En forudsætning herfor er, at den på Halmvarmeværket beliggende driftslederbolig videreoverdrages til Ringsted Kraftvarmeværk A/S umiddelbart efter stiftelsen af Ringsted Fjernvarme A/S. Faste ejendomme Den 8.juni 2012 har Ringsted Kommune indsendt en ansøgning til Statsforvaltningen Sjælland om dispensation fra kravet om forudgående offentligt udbud af de faste ejendomme, der overdrages fra Ringsted Kommune til Ringsted Fjernvarme A/S. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Værdien af de faste ejendomme er fastsat dels ud fra grundværdierne fra den offentlig ejendomsvurdering i 2010 og dels ud fra de værdier bygninger og anlæg mv. indgår med i

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING

PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING Der er anvendt følgende metoder til indregning og måling af aktiver og passiver i åbningsbalancen pr. 1.1.2012 for Ringsted Fjernvarme A/S: 1

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den 13-02-2013 Mødedato: Tirsdag den 12-02-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den 13-02-2013 Mødedato: Tirsdag den 12-02-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den 13-02-2013 Mødedato: Tirsdag den 12-02-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø.

Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. april 2015 Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97% Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2014/15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere