Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30"

Transkript

1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Korsevænget, ny gang -og cykelsti Eventuel lukning af Mellem Broerne Regelsæt for banner med valgagitation Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium Anlægsprojekter varmeforsyningen - anlægsbevilling Selskabsdannelse af Ringsted kommunale fjernvarme Orientering om Tilsynsberetning indberetning til Miljøstyrelsen Orientering om status i udvalgets sager Ultimo 2010-Primo Orientering om offentliggørelse af projekt "Regn i Ringsted" Orientering fra formand og administration - Juni Åben sag Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt.

4 2. Korsevænget, ny gang -og cykelsti Åben sag Sagsid: 12/12741 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Skitsetegning - Korsevænget, ny gang- og cykelsti (90788/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der skal i denne sag tages stilling til anlæg af en forbindelsessti fra stien langs Ringsted Å direkte til Dagmarskolen. Beskrivelse af sagen Klima og miljøudvalget bemærkede i møde den 24. oktober 2011, sagsid.11/24155, at trafiksikkerhedsindsatsen skal koordineres med den eventuelle nye skolestruktur. Forvaltningen vurderede i forbindelse med Klima og miljø udvalget s beslutning i samme sag den 19. marts 2012 om igangsætning af anlægsarbejder 2012, at det var hensigtsmæssigt i løbet af sommeren 2012 at foretage en justering af trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste. Med henvisning til trafiksikkerheds- og stiplanen om øget fokus på trafiksikre skoleveje foreslår Forvaltningen, at der anlægges en forbindelsessti fra stien langs Ringsted Å direkte til cykelparkeringspladserne på Dagmarskolen. Dermed undgås det, at skolesti trafikken for Dagmarskolens sydlige opland skal afvikles på Korsevænget fra stien til adgangsvejen til skolen (Bilag 1, Skitsetegning). Det har været overvejet at anlægge stien langs Korsevænget, men den store højdeforskel mellem cykelparkeringen og den eksisterende sti medfører, at stigningerne ville blive væsentligt større end anbefalet i henhold til tilgængelighed. Ved etablering af sti, som vist på oversigtskort, vil det blive nødvendigt at erhverve areal fra DSB, samt få accept til at placere stien i fredskovsareal. Den samlede anlægsudgift udgør 0,8 mio. kr., og udgifterne foreslås finansieret med kr. fra stibevillingen og kr. over skolestrukturpuljen. Beløbet fra skolestrukturpuljen er allerede prioriteret finansieret til netop denne sti. x Høring De berørte lodsejere (DSB) vil blive hørt i forbindelse med indgåelse af en frivillig aftale om arealerhvervelse.

5 Økonomi Prioriteres anlægsopgaven inden for eksisterende anlægsbevillinger, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De afledte driftsudgifter udgør kr./år, som foreslås afholdt over Trafik, Vej & Parks driftsbudget. Vurdering Projektet er helt i tråd med Stiplanens indsatsområde, og Forvaltningen vurderer, at anlægget af stien vil have en trafiksikkerhedsmæssig effekt som mere end modsvarer anlægsudgiften. Projektet ville uden tvivl have været placeret højt på Trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste, såfremt den nye skolestruktur havde været kendt ved udarbejdelse af planen, og det anbefales at justere Trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste ved at anlægge stien. Forvaltningen har vurderet de 2 mulige løsninger, sti langs vejen og stien i eget tracé. Ud fra en helhedsbetragtning lægger vi særlig vægt på løbende vedligehold af stien langs vejen incl. trappe op til terræn særligt vintervedligeholdelse på en supplerende trappe vil være væsentlig dyrere i saltning og almindelige vedligeholdelse. Teknisk direktør indstiller, 1. at forbindelsesstien anlægges, 2. at der foretages en omprioritering af stiprojekter indenfor trafiksikkerhed 3. at stien delfinansieres med 0,6 mio. kr. fra puljen for stier Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt med bemærkning om at cyklisternes tryghed prioriteres. Udvalget besigtiger stien efter den er anlagt.

6 3. Eventuel lukning af Mellem Broerne Åben sag Sagsid: 12/7582 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Konsekvensnotat (53429/12) 2 Bilag 2. Skitse med vendeplads (53527/12) 3 Bilag 3, Høringssvar Mellem Broerne 2 (85157/12) 4 Bilag 4, Skelforløb på Mellem Broerne - Næstvedvej (86204/12) 5 Bilag 5. Høringssvar Mellem Broerne nr. 10.pdf (91393/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I Klima- og Miljøudvalgets møde den 20. februar 2012 blev forvaltningen bedt om at undersøge konsekvenserne af en lukning af Mellem Broerne ved Næstvedvej for biltrafik. X Beskrivelse af sagen Mellem Broernes tilslutning til Næstvedvej ligger så tæt på det signalregulerede kryds Næstvedvej/Jernbanevej, at venstresving fra Næstvedvej til Mellem Broerne er forbudt af hensyn til risikoen for tilbagestuvning i det signalregulerede kryds. Højresving fra Mellem Broerne til Næstvedvej er besværlig, idet der skal krydses ud i opmarchbåsene til det signalregulerede kryds, og venstresving fra Mellem Broerne til Næstved er endnu mere besværlig, idet der udover krydsning af opmarchbåsene skal flettes ind i den sydgående trafik i Næstvedvej. Der har i den sidste femårsperiode kun været registreret ét uheld. Dette var et uheld mellem en venstresvingende bil fra Mellem Broerne og en ligeudkørende bil mod syd i Næstvedvej. I forbindelse med de netop overståede anlægsarbejder i Næstvedvej syd for Mellem Broerne har der efter ovennævnte femårsperiode været registreret et uheld mellem en cyklist og en højresvingende lastbil fra Mellem Broerne. Tidligere har der været en dødsulykke på samme sted, hvor en højresvingende cyklist mistede livet ved kollision med en højresvingende lastbil. En lukning af Mellem Broerne for biltrafik vil eliminere konflikterne mellem svingende biler og cyklister/fodgængere. Forvaltningen har bedt Cowi om at vurdere de trafikale konsekvenser jf. bilag 1. Konklusionerne er, at hovedparten af trafikken på Mellem Broerne vil blive flyttet til Rønnedevej.

7 Uden at kunne vurdere omfanget eksakt, vil der alt andet lige blive en forøget trafikbelastning af de to kryds Næstvedvej/Rønnedevej og Næstvedvej/Køgevej samt Jyllandsgade. Ringsted Brand & Redning har meddelt, at en lukning af Mellem Broerne ikke vil have væsentlige konsekvenser for dem. En lukning af Mellem Broerne vil efter forvaltningens vurdering nødvendiggøre anlæg af en vendeplads, som kræver erhvervelse af areal fra ejendommen på det sydøstlige hjørne af krydset Mellem Broerne og Næstvedvej jf. principskitsen i bilag 2. Der er ikke udarbejdet detailoverslag, men hovedparten af udgifterne til en lukning vil relatere sig til arealerhvervelse og anlæg af vendeplads. Høring Umiddelbart ingen høringskrav men såfremt det vedtages, at vejen skal lukkes og der skal erhverves areal, vil der skulle foretages høringer og eventuelt ekspropriation i h.t. vejlovgivningen. Økonomi Der er ikke umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt det vedtages, at vejen skal lukkes, skal der søges anlægsbevilling. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en lukning af Mellem Broerne vil medføre øget trafik på Rønnedevej, krydsene Næstvedvej/Rønnedevej og Næstvedvej/Køgevej samt i Jyllandsgade. Dette er i modsætning til bymidteplanens intentioner om at fremme gennemfartstrafikken via Jernbanevej og Vestervej. Derudover vil vejens ejere og brugere i et eller andet omfang få pålagt trafikbetjeningsmæssige begrænsninger. Den umiddelbare sikkerhedsmæssige gevinst i form af fjernelse af konflikter mellem lette trafikanter i krydset Næstvedvej/Mellem Broerne sker til en hvis grad på bekostning af forøgelse af samme konflikter i krydset Næstvedvej/Rønnedevej. Dog vil etableringen af en dobbeltrettet cykelsti i Næstvedvejs østside mellem Mellem Broerne og Rolighedsvej være sikrere, såfremt Mellem Broerne lukkes. Selvom uheldsfrekvensen i dag er begrænset, ligger der en umiddelbar sikkerhedsmæssig gevinst ved at fjerne konflikten mellem venstresvingende biler fra Mellem Broerne og trafikken på Næstvedvej. Det er dog ikke umiddelbart til at vurdere, om der totalt set ligger en sikkerhedsmæssig gevinst i fjernelse af konflikterne mellem højresvingende biler fra Mellem Broerne og trafikken på Næstvedvej, idet konflikterne flyttes til krydset Næstvedvej/Rønnedevej. Etablering af vendepladsen på hjørneejendommen vil indebære så stort et indgreb, at det kan komme på tale at erhverve hele ejendommen. Forvaltningen finder, at den eventuelle sikkerhedsmæssige gevinst ikke opvejer de trafikale ulemper og udgifterne til arealerhvervelse og anlæg. Teknisk direktør indstiller, at Mellem Broerne ikke lukkes.

8 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen belyses nærmere ved en høring af de berørte ejendomme, med henblik på et projekt for lukning af Mellem Broerne. Sagen søges behandlet igen i juni. Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen har med henvisning til Forvaltningsloven sendt sagen i høring hos de berørte lodsejere med høringsfrist den 31. maj, en enkelt med høringsfrist den 11. juni Der foreligger følgende høringssvar: Mellem Broerne nr. 2 jf. bilag 3. Grundejer ønsker ikke placering af vendeplads på sin ejendom. Forvaltningen anbefaler at følge grundejerens indsigelse og i stedet kontakte Banestyrelsen med henblik på, at placere vendepladsen på Banestyrelsens areal på nordsiden af Mellem Broerne, hvor der af ukendte årsager er udlagt et vejareal jf. bilag 4. Det skal bemærkes, at Banestyrelsen ikke er med i partshøringen. Mellem Broerne nr. 10 jf. bilag 5. Grundejer henstiller af konkurrencemæssige og praktiske hensyn, at Mellem Broerne ikke lukkes. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen ikke giver anledning til tekniske ændringer (f.eks. vendeplads for sættevogne frem for distributionsbiler/lastbiler), og heller ikke, at grundejer kan gøre økonomiske krav gældende overfor Ringsted Kommune. Øvrige høringssvar forventes forelagt ved mødet. Udarbejdes der et skitse projekt, vil der i den sammenhæng foretages en detaljeret analyse af fordeling af trafik. Skitseprojektet kunne udføres i etaper, hvor netop denne analyse var step 1. Teknisk direktør indstiller, at 1. Mellem Broerne ikke lukkes. alternativt 2. der udarbejdes skitsprojekt samt detaljeret trafik analyse. for lukning af Mellem Broerne med henblik på fornyet behandling. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Forslag 2 gennemføres, dog gennemføres alene en trafikanalyse.

9 4. Regelsæt for banner med valgagitation Åben sag Sagsid: 12/5077 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation (33894/12) 2 Bilag 2 - Lov om valgplakater på vejareal (55238/12) 3 Bilag 3 - Lejlighedsplakater Og Bannere (61904/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Beskrivelse af sagen Byrådet vedtog den 14. marts 2011 et regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune (bilag 1). Derudover har Ringsted Kommune Regelsæt for ophængning af lejlighedsplakater og bannere (bilag 3). Disse 2 regulativer beskriver samlet set regler for ophængning af bannere i Ringsted Kommune. Folketinget vedtog den 7. april 2011 Lov om ændring af lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje (Valgplakater på vejareal). Loven blev indsat som 103a og 103b i lov nr af den 3. november 2011 Lov om offentlige veje (Vejloven), samt som 66a og 66b i Lov om private fællesveje (bilag 2). Lov om valgplakater på vejareal er gældende for alle, der ønsker at ophænge valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag. Der er ikke lovhjemmel til at udarbejde regulativer, der stiller ophængerne ringere end lovens bestemmelser. Regelsættet om brug af bannere indeholder ikke en præcisering af udvælgelse i forbindelse med ansøgning om ophængning. X Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

10 Vurdering Administrationen har siden sidste møde arbejdet videre med to modeller til procedure for behandling af ansøgninger om opstilling/opsætning af bannere med valgagitation på vejarealer. 1. Alle indkomne ansøgninger fra kl behandles i rækkefølge efter først til mølle princippet på samme måde som alle andre typer sager om særlig råden over vejareal. Indkommer ansøgninger på samme tidspunkt foretages der lodtrækning. 2. Alle indkomne ansøgninger fra kl behandles ved lodtrækning. En af kommunens jurister foretager lodtrækningen sammen med en sagsbehandler i administrationen. Lodtrækning finder sted 8 dage efter ansøgningsfristen. Fælles for begge modeller er, at ansøgningsfristen begrænses til 2 måneder før valgdagen. Inden lodtrækningen vurderer forvaltningen, om den ønskede placering kan imødekommes. Således trækkes der kun lod om banneransøgninger, der er godkendt af forvaltningen. Der er brug for at give administrationen en rimelig tid til behandling af ansøgninger inden opstillingen må påbegyndes. Opstilling må jf. regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune ske tidligst 4 uger før valgdagen og nedtages 7 dage efter. Hver ansøgning behandles individuelt ud fra placering, størrelse og trafiksikkerhed jf. Lov om offentlige veje og de kriterier, der er fast i kommunens regelsæt på området. Ovenstående procedure er alene gældende ved kommunalvalg. Teknisk direktør indstiller, at model 1 og 2 drøftes, hvorefter en procedure for behandling af ansøgninger om bannere med valgagitation vedtages. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udsat.

11 5. Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område Åben sag Sagsid: 11/28641 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1.Delegationsplan 2012 for Teknisk Forvaltning (174454/11) 2 Bilag 2. Delegationsplan for Teknisk Forvaltning maj 2012 (63706/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Delegationsplaner, i hidtidige dokumenter også kaldet bemyndigelser, findes i dag i flere udformninger og flere forskellige dokumenter. Det vil være hensigtsmæssigt med et samlet overblik over disse, hvorfor direktionen har fundet en model, som alle forvaltninger tager udgangspunkt i. Sagen forelægges med henblik på at få godkendt en delegationsplan for de fagområder, som hører under Klima- og Miljøudvalget. Beskrivelse af sagen Byrådet giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i fagudvalgene, og fagudvalgene giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i administrationen. Der er løbende udarbejdet lister over disse bemyndigelser, men der findes ikke et samlet dokument, hvoraf de fremgår. Nogle bemyndigelser er utidssvarende som følge af ændret lovgivning, og på nogle områder ligger der en administrativ praksis til grund for afgørelser, der ikke har været politisk behandlet. Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et forslag til delegationsplan med afsæt i den model direktionen har valgt. Delegationsplanen er vedlagt som bilag 1 (eftersendes). I bilaget er medtaget alle lovområder, som varetages i Teknisk Forvaltning, dels for overblikkets skyld, og dels fordi nogle lovområder varetages af flere udvalg. Delegationsplanen er opdelt efter lovområder, og der er markeret, hvor afgørelser skal træffes. Hovedparten af afgørelserne er indføjet svarende til den hidtidige praksis, men der er også enkelte, hvor en ændret praksis findes hensigtsmæssig. Hvor dette er tilfældet fremgår af bemærkningerne i bilaget. I delegationsplanen er det anført, at det er Teknisk Forvaltnings område, samt i hvilken enhed opgaven er placeret. Således kan delegationsplanen både samles med resten af kommunens delegationsplaner og erstatte nuværende bemyndigelser.

12 Udover bemyndigelser findes der på nogle lovområder i Teknisk Forvaltning et politisk vedtaget administrationsgrundlag, som nøje beskriver, hvordan administrationen af lovområdet skal være. Disse vil fortsat være gældende. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at en delegationsplan vil give et godt overblik og synlighed over, hvor afgørelser i kommunen træffes. Endvidere er det en god anledning til at ajourføre de bemyndigelser, som kan være ændret som følge af ny lovgivning. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen blev gennemgået frem til Naturbeskyttelsesloven. Der blev ændret i linje 128 og 215 hvor delegationen fastholdes i udvalget. Linje 270 bemærkes det at udvalget orienteres efterfølgende. Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling Sagen blev ikke færdigbehandlet i møde den 23. april 2012, og skal derfor genoptages på dette møde. Forslag til delegationsplan er revideret vedrørende støttet byggeri - se bilag 2. Ændringerne vedrører kun Plan- og Boligudvalgets kompetenceområde. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udsat Ej til stede: Thorkil Mølgaard, Per Nørhave og Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Delegationsplanen blev gennemgået frem til vejområdet Linje 366 fastholdes hos udvalget Husdyrbrug undersøges med henblik på at rykke en del af delegation tilbage til udvalget

13 Sagen genoptages Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt Ej til stede: Per Roos Supplerende sagsfremstilling Sagen blev ikke færdigbehandlet i møde den 21. maj 2012, og skal derfor genoptages på dette møde. Forslag til delegationsplanen fremgår af bilag 2. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt med bemærkning om, at der i landbrugssager ( 9) hvis der gives dispensationer vedr. afstandskrav, og hvis der er indsigelser fra høringsparter forelægges sagen udvalget.

14 6. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium Åben sag Sagsid: 12/14994 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Projektforslag (93518/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I henhold til Lov om Varmeforsyning, skal der ved etablering af fjernvarmeledninger udarbejdes et såkaldt Projektforslag, som skal sendes i høring hos berørte parter. Det er Klima- og Miljøudvalget, som skal udsende projektforslaget i høring og Byrådet, der foretager endelig godkendelse af Projektforslaget, efter høringssvar er modtaget. Beskrivelse af sagen De kirkelige Stifter, som står bag etableringen af det nye Fælles Krematorium i Ringsted, lagde ved beslutningen om placeringen vægt på, at det nye krematorium kan drives med mindst mulig miljøbelastning. Her i lå at anlægget forsynes med et meget effektivt røgrensningsanlæg og at den overskudsvarme nyttiggøres, som fremkommer ved køling af røggassen inden rensningsanlægget. Ringsted Varmeforsyning har på dette grundlag, sammen med rådgiver for Krematoriet, afdækket størrelsen og tidspunktet for overskudsvarmen. Efterfølgende har Ringsted Varmeforsyning undersøgt de foreliggende muligheder for udnyttelsen af overskudsvarmen. De undersøgte muligheder har været afsætning til det eksisterende fjernvarmenet syd for motorvejen eller til Asgårdskolen, Benløseskolen, Benløseparken, Benløse beboelseskvarter samt virksomheder i Kærup Erhvervspark. Af alle muligheder er forsyning af Asgårdskolen og Benløseskolen eller af en stor virksomhed i Kærup Erhvervspark vurderet som mest interessant både økonomisk og miljømæssigt. Projektforslaget holder begge disse muligheder åbne, hvor kun det ene vil ønskes gennemført. Ved høringsperiodens udløb vil Ringsted Byråd blive forelagt det endelig valg af ønsket forsyning (Asgårdskolen + Benløseskolen eller en virksomhed i Kærup Erhvervspark). Vedlagte Projektforslag Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme fra Ringsted Krematorium udgør projektet, som Ringsted Varmeforsyning anmoder Klima- og Miljøudvalget om at sende i høring. X Høring Forslaget skal sendes i høring til berørte parter, som er: 1. DONG Energi Distribution - som distributionsselskab og dermed ledningsejer

15 2. DONG Energi og HNG Midt Nord - som gasleverandør 3. PBI Holding A/S - som ejer af grundstykket, som de privat fællesveje Kærup Parkvej og Kærup Industrivej udgør og i hvis rabat, rørledningen planlægges etableret. Loven foreskriver 4 ugers høring. Da alle høringsparter er professionelle høringsparter, vurderes det ikke nødvendigt at benytte forlænget høringsfrist pga. udsendelsen i juli måned. Høringsfristen ønskes ikke forlænget af hensyn til projektforløbet. Økonomi Der er ingen økonomi forbundet med eller afledt af stillingtagen til udsendelse af Projektforslaget i høring. Vurdering Forvaltningen vurderer, at Projektforslaget understøtter kommunens mål om energibesparelse og reduktion af CO2 udledningen, i overensstemmelse med de aftaler kommunen har indgået på dette område. Teknisk direktør indstiller, at projektforslaget sendes i høring i 4 uger til de berørte parter. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt.

16 7. Anlægsprojekter varmeforsyningen - anlægsbevilling Åben sag Sagsid: 12/15176 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med planlagte anlæg- og renoveringsprojekter for Ringsted Fjernvarme anmodes om godkendelse af projekterne og anlægsbevilling til projektgennemførelsen. Administrationen er blevet gjort opmærksom på, at der ikke er givet anlægsbevilling til projekter under varmeforsyningen, som er igangsat i foråret De manglende bevillinger skyldes en fejlvurdering af rækkeviden af byrådets principbeslutning vedrørende udskillelse af Varmeforsyningen fra november Der burde retmæssigt have været søgt anlægsbevilling til de anlægssager under Varmeforsyningen, som gennemføres indtil Varmeforsyningen er endeligt udskilt til Ringsted Forsyning A/S. Beskrivelse af sagen Renoveringsplanen omfatter renoveringsprojekter for ledningsanlæg og anlægsprojekter for produktion, der alle forventes udført i Yderligere forventes et antal ny-tilslutninger. Ledningsanlæg Sct. Bendtsgade Udskiftning til nye dobbeltledninger grundet ælde, strækning fra hjørnet af Nørregade/Sct. Bendtsgade til Ole Hansens, ca. 310 m bestående af hovedledninger inkl. 8 stik, 1,4 mio. kr. Tidsplan: opstart i maj/juni Teglovnsvej Udskiftning til nye ledninger for ca. 100 m gl. rør incl. afgreninger til eksisterende stik, 0,5 mio.- kr. Tidsplan: opstart sommer Nørregade Fællesprojekt for vand og fjernvarme. Strækning fra hjørnet Nørregade/Bøllingsvej til Nørregade 56, ca. 180 m bestående af gamle støbejern vandledninger og gamle fjernvarmeledninger, 1,05 mio.- kr. Opstart i maj-juni Østre Parkvej: 2-4 sideveje

17 Udskiftning af fjernvarmefordelingsledninger grundet ælde, alle stikledninger er udskiftet, ca. 600 m rør inkl. 130 m afgreninger til stik, 2,05 mio.- kr. Opstart i sommer Kildemarken-Kildemosevej Udskiftning af hovedledning incl. 11 stik grundet utætheder og alarmfejl, ca. 205 m hoved-fjernvarmeledning inkl. 11 stik(100 m stik), 0,8 mio.- kr. Opstart i juli august Alle ovenstående projekter indeholder de ældste og dårligste isolerede dele af ledningsnettet. Formålet med renoveringerne er: Nedsættelse af miljøpåvirkningerne gennem nedbringelse af varmetab. Mulighed for sænkning af fremløbstemperaturen. Besparelse på varmekøb, reparationsudgifter og øvrige driftsudgifter. Minimering af vandtab. Øget forsyningssikkerhed. Den samlede renoveringsplan omfatter udskiftning af i alt 1395 m hovedledning og 362 m stikledning. Ledningerne udskiftes til præisolerede rør med plusisolering. Ledningsnettet er dimensioneret ud fra sædvanlig praksis, idet der er forudsat en dimensionerende afkøling på 40 C. Der er ved dimensioneringen taget højde for eventuelle udvidelser af forsyningsområdet, der måtte følge af kommunens gældende fysiske planlægning. Hovedledningsnettet anlægges fortrinsvis i vejarealer og andre offentlige arealer efter aftale med vejmyndigheden. De enkelte renoveringsprojekter er koordineret med vejmyndighed og øvrige ledningsejeres interesser i området. Der vil blive truffet aftale med de berørte forbrugere, og beboere i de aktuelle områder vil blive informeret om de enkelte projekters omfang og tidsforløb. Ny-tilslutninger I forbindelse med nye udstykninger / ny-tilslutninger af eksisterende varmeområder til fjernvarmenettet afsættes en ramme på 2,0 mio.- kr. for året Halmvarmeværket: Projekterne omfatter: Garage til truck, sikringsrum for opbevaring af dieselolietank på halmvarmeværket og chaufførtoilet, 0,5 mio. kr. Rydning af gl. kedelrum, gl. traversbane til gl. kedelbygning og nedlæggelse af gl. skorsten på gl. halmvarmeværk, 0,3 mio. kr. Installation af kontinuerlig støvmåler på røggas på halmvarmeværket i.h.t miljøkrav, 0,4 mio. kr. I alt 1,2 mio. kr. Høring Ingen

18 Økonomi Renoveringsplanen for de ovennævnte projekter kræver en investering på i alt 9 mio. kr. Udgifterne finansieres af det på investeringsoversigten for 2012 afsatte beløb til udbygning af hovednet, ventilbrønde og stikledninger samt udviklingsprojekt Halmvarmeværket. Vurdering Renoveringsprojekter medvirker til nedsættelse af miljøpåvirkningerne gennem nedbringelse af varme- og vandtab fra ledningsnettet samt en forøgelse af forsyningssikkerhed. Det foreslås, at alle ovenstående projekter i 2012 godkendes. Teknisk direktør indstiller, at 1. Projekterne godkendes 2. Der gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte beløb til udviklingsprojekt for Halmvarmeværket i alt 5,5 mio. kr. samt det afsatte beløb til udbygning og renovering af hovednet m.m. i alt 3,5 mio. kr. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefalet godkendt.

19 8. Selskabsdannelse af Ringsted kommunale fjernvarme Åben sag Sagsid: 12/8209 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Notat om principper for udskillelse af varmeforsyning (91247/12) 2 Bilag - Vurderingsberetning PwC med tilhørende overdragelsesbalance (91248/12) 3 Stiftelsesdokument inkl. bilag A - Ringsted Fjernvarme A_S pdf (91351/12) 4 Protokollat ekstraordinær GF i RF A_S pdf (91350/12) 5 Bilag B til stiftelsesdokument (Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance).pdf (91347/12) 6 Bilag C - til stiftelsesdokument (Overdragelsesaftale) incl. underbilag.pdf (91348/12) 7 Bilag D til stiftelsesdokumentet (Vedtægter for Ringsted Fjernvarme AS.pdf (91349/12) 8 Vedtægter for Ringsted Forsyning A_S pdf (91346/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommune driver i dag Ringsted Kommunale Fjernvarme i kommunalt regi, mens kommunens vand- kraftvarme- og spildevandsforsyningsvirksomhed samt varmeforsyningens medarbejdere er udskilt til forsyningskoncernen Ringsted Forsyning A/S. Ringsted Byråd traf den 12. december 2011 principbeslutning om at udskille Ringsted Kommunale fjernvarmeforsyning i et selvstændigt aktieselskab, i forbindelse med sagen om erhvervelse af Ringsted Kraftvarmeværk fra DONG Energy Power A/S. Denne sag omhandler godkendelse af selskabsdannelse af Ringsted Fjernvarme A/S, som datterselskab under Ringsted Forsyning A/S. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommunale Fjernvarmeforsyning varetager i dag distribution og produktion af fjernvarme samt sagsforberedende myndighedsopgaver omkring administration af Ringsted Kommunes varmeplanlægningsgrundlag. Fjernvarmeforsyningen har et hovedledningsnet på ca. 125 km og et stikledningsnet på ca. 88 km, som betjener ca husstande. Varmeforsyningen omfatter hovedparten af

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 15/2010 Mødedato: mandag den 04-10-2010 Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere