EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final"

Transkript

1 EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret Jan Søgaard, CSC Danmark A/S Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller afsnit 5.0 Final 21. mar 2011 Jf. bilag 2 ændringshistorik 5.1 final 17. aug 2012 Jf. bilag 2 ændringshistorik 5.2 final 1. juni 2013 Jf. bilag 2 ændringshistorik Kommentarer I krafttrædelse juni 2013, Version 5.2 final Side 2 af 61

3 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION FORRETNINGSGANGE OPRETTELSE AF OG BETALING FOR PANTHAVERDEKLARATIONER KOMMUNIKATION VEDRØRENDE PANTET Vedr. anvendelse af Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt Vedr. ændret forsikringssum Deklarationer omfattet af 10 års udløb Beregning af normalt udløb efter 10 år...11 Afvigelse fra udløb efter 10 år Supplerende kommentarer SKIFT AF FORSIKRINGSSELSKAB Procedurer i afgivende forsikringsselskab Procedurer hos panthaver Procedurer i overtagende forsikringsselskab Skift af policenummer i et forsikringsselskab Porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber SKIFT AF PANTHAVER Procedure hos overtagende panthaver Procedure hos forsikringsselskab Procedure hos afgivende panthaver Porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere ÆNDRING AF PRIORITET PÅ PANT RYKKERPROCEDURE DATAINDHOLD (SEGMENTER I DE ENKELTE MEDDELELSESTYPER) Oprettelse af en panthaverdeklaration Accept af pant fra forsikringsselskabet Afvisning af en panthaverdeklaration Meddelelser fra forsikringsselskab i deklarationens løbetid Skift af forsikringsselskab Skift af panthaver Pantets ophør Prioritetsændring Ændring i forsikringssum - kun L Rykning "Oprettelse" af gammel papirdeklaration Fejlmeddelelser Gennotering Rettelse i accepterede panthaverdeklarationer Ændring og sletning af et felt Porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber Porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere Deklarationens udløb efter 10 år KONTROLPROCEDURER Kontrol i forsikringsselskab ved modtagelse af deklaration Kontrol hos panthaver Modtagelse af rykker Kontrol i forbindelse med den efterfølgende dataudveksling DATAKONTROL OG VALIDERING PÅ SERVEREN GENERELT FOR ALLE MEDDELELSER juni 2013, Version 5.2 final Side 3 af 61

4 4.2 MEDDELELSER FRA PANTHAVER Oprettelse (9) Skift af forsikringsselskab (Z9C) Skift af panthaver (Z9D) Pantet ophørt (Z30) Gennotering (Z9B) Rykker (15) MEDDELELSER FRA FORSIKRINGSSELSKABET Afvisning (27) AFVISNING MED DÆKNING (48) DÆKNING OPHØRT (Z10,Z11,Z12) DÆKNING GENETABLERET (Z20) SKIFT AF FS (Z40) DIVERSE DEFINITIONER EDI-MEDDELELSEN FORBINDELSEN TIL IT-PROGRAMMER TEKNISKE DEFINITIONER Virksomhedsidentifikation Beløbsangivelser Panthaverdeklarationsnummer Aftalebetingelser for tilslutning og anvendelse af EDI-systemet EDIFACT directory Udvekling af EDIFACT meddelelser/forsendelser DEFINITION AF NUMMERSYSTEMER Forsendelsesreferencenummer Meddelelsesreferencenummer Meddelelsens nummer Referencenummer Panthaverdeklarationsnummer Andre numre SERVICEFUNKTIONER Advis om PBS træk Advis om ny meddelelse i indbakken Udtræk af panthaverregister Udtræk af gebyrbetalinger SYSTEMMÆSSIGE "SPIDSFINDIGHEDER" MEDIADIAGRAM OPRETTELSE AF NY DEKLARATION KOMMUNIKATION I PANTETS LØBETID Ophør og evt. genetablering fra forsikringsselskab Ændring af forsikringssum Udløb og evt. gennotering SKIFT AF FORSIKRINGSSELSKAB PORTEFØLJEOVERDRAGELSE MELLEM FORSIKRINGSSELSKABER SKIFT AF PANTHAVER PORTEFØLJEOVERDRAGELSE MELLEM PANTHAVERE PRIORITETSÆNDRING ADMINISTRATIV RETTELSE UDLØBSMEDDELELSE EFTER 10 ÅR BETALINGSRUTINER FOR PANTHAVERDEKLARATIONER BETALING ANVENDELSE AF LEVERANDØRSERVICE juni 2013, Version 5.2 final Side 4 af 61

5 7.3 ANVENDELSE AF FINANSIELLE INDBETALINGSKORT FIK AUTOMATISK KONTROL OG AFSTEMNING DATAKOMMUNIKATION OG SIKKERHED KOMMUNIKATION VIA SERVER KVITTERINGSLOGIK Web-løsningen EDIFACT-løsningen og CONTRL IFT fil-løsningen og kvittering ADRESSERING AF EDIFACT FORSENDELSER TESTPROCEDURER juni 2013, Version 5.2 final Side 5 af 61

6 1 Introduktion Denne EDI-guide for udveksling af oplysninger vedrørende panthaverdeklarationer er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Finansrådet, Finans & Leasing Forsikring & Pension. EDI-guiden tjener primært det formål at beskrive de tekniske retningslinier for udveksling af data i elektronisk form parterne imellem. Guiden er primært skrevet for ITmedarbejdere, som skal medvirke ved udvikling af EDI-kommunikation parterne imellem. Afsnit 2, der beskriver forretningsgange, er dog også tænkt anvendt af administrative medarbejdere. Parterne har tillige indgået en kontrakt vedrørende elektronisk dokumentudveksling (EDI) som indeholder de aftalemæssige og juridiske regler parterne imellem vedr. dataudvekslingen. I denne kontrakt indgår tillige regler for iværksætning af ændringer til nærværende EDI-guide. De egentlige deklarationsvilkår indgår ikke i denne aftale, der alene omfatter den elektroniske udveksling. Der er etableret en såkaldt web baseret løsning, således at panthaverformularen forefindes som en elektronisk formular på en hjemmeside. Data indtastes på en pc, der har Internetopkobling samt en browser. Modtageren vil modtage data i en indbakke på serveren. EDI-meddelelsen for panthaverdeklarationer tager udgangspunkt i den internationale IPPOAD-meddelelse, som er beregnet til udveksling af administrative informationer mellem forsikringsselskaber. Ved opbygning af det EDI-dokument, som er beskrevet i nærværende guide, er der i videst muligt omfang anvendt regler og procedurer, som indgår i en EDIFACT-baseret dataudveksling. Ligeledes er panthaverdeklarationsdokumentet opbygget af segmenter, der er beskrevet i de internationale EDIFACT implementeringsvejledninger. Hvis der er spørgsmål til EDI-guidens indhold bedes disse rettet til respektive organisation. EDI-kontoret i Forsikring & Pension er ansvarlig for vedligeholdelse af EDI-guiden. På findes yderligere information om panthaverdeklarationer. Klik på "Service" så vises ordet "Panthaverdeklarationer". Klik på dette ord så vises diverse oplysninger. 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 6 af 61

7 2 Forretningsgange I dette afsnit beskrives forretningsgange vedr. den administrative behandling af panthaverdeklarationer. Beskrivelsen tager udgangspunkt i, at der gennemføres en EDI-udveksling parterne imellem. Der er hos alle forsikringsselskaber etableret mulighed for at modtage elektroniske panthaverdeklarationer. De panthavere, som tilslutter sig den elektroniske løsning, vil således kunne kommunikere elektronisk med alle forsikringsselskaber. For at deltage i den elektroniske dataudveksling kræves en pc med browser og internettilslutning. Nedenfor beskrives de elektroniske udvekslingsprocedurer, der skal etableres i forbindelse med EDI-udveksling af panthaveroplysninger mellem panthaver og forsikringsselskab såvel ved oprettelse som ved skift af forsikringsselskab eller panthaver. Beskrivelsen omhandler alene de EDI-relaterede forretningsgange, idet de manuelle procedurer må fastlægges individuelt hos den enkelte part. Beskrivelsen er opdelt i fire procedurer: 1. Oprettelse af og betaling for panthaverdeklarationer 2. Kommunikation vedrørende pantet 3. Kommunikation ved skift af forsikringsselskab 4. Kommunikation ved skift af panthaver Forretningsgangene er tillige illustreret i et mediadiagram. (Se afsnit 6) Der henvises i øvrigt til gældende deklarationsbetingelser, som findes på Klik på Service. Klik på "Panthaverdeklarationer". 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 7 af 61

8 2.1 Oprettelse af og betaling for panthaverdeklarationer Oprettelsen finder sted i et pengeinstitut eller hos en anden panthaver. Deklarationen tildeles et entydigt nummer (panthaverdeklarationsnummer), første gang den behandles på serveren. Dette nummer følger sagen i resten af sagsforløbet. Envidere kan Panthaver og forsikringsselskab hver for sig administrere et entydigt referencenummer, som kan identificere pantet i egne systemer. For forsikringsselskabet er referencen benævnt Policenummer og for panthaver er den benævnt som Debitorreferencenummer. Ud over ovennævnte referencer er der afhængigt af deklarationstypen følgende referencer ved oprettelsen: Specifikt B- og F: Bilens stelnummer og registreringsnummer tjener til identifikation af pantet. Specifikt R: Stelnummer tjener til identifikation af pantet Specifikt L: Bådens skrognummer tjener til identifikation af pantet Specifikt D og E: Policenummeret og løsørebeskrivelse tjener til identifikation af pantet. Det forudsættes desuden, at panthaver på lånedokumentet sikrer sig forsikringstagers accept på, at panthaver kan/skal modtage erstatningssummen i tilfælde af totalskade, tyveri, m.m. I forsikringsselskabet sker der en behandling af de modtagende panthaverdeklarationer. Normalt gives der en accept, men forsikringsselskabet kan afvise en panthaverdeklaration. Procedurerne i forsikringsselskaberne baseres på de gældende deklarationsvilkår, som indebærer, at selskaberne har følgende respit: 28 dages respit vedrørende afvisning af F/B og R deklarationer. 14 dages respit vedrørende afvisning af L deklarationer. 28 dages respit vedrørende afvisning af D/E deklarationer. Procedurerne er baseret på størst mulig grad af automatisk behandling i forsikringsselskaberne og hos de panthavere, som har udviklet integrerede løsninger. Derfor udveksles mest mulig information i form af koder. Disse oversættes til klar tekst i præsentationssituationen. Denne EDIFACT forsendelse fra forsikringsselskaberne til panthaverne forventes behandlet (delvis) automatisk hos panthaverne. Ved afvisning skal der naturligvis ske en manuel behandling. Ved afvisning af en panthaverdeklaration kan forsikringsselskabet anføre en årsag til afvisningen i form af fri tekst. Første panthaverdeklaration på en police tildeles prioritet 1. Se i øvrigt afsnit 2.5 vedrørende prioritetsrækkefølge. 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 8 af 61

9 Accept af en panthaverdeklaration indebærer endvidere, at der iværksættes en betalingsprocedure. Der henvises til gældende deklarationsbetingelser vedr. deklarationens ikrafttræden. Hvis der i forbindelse med eventuel erstatningsudbetaling bliver behov for at kende det tidspunkt på dagen, hvor deklarationen er afsendt, må denne dokumentation fremskaffes via afsenders (panthavers) IT-system. (Selve betalingsrutinen er beskrevet i et efterfølgende afsnit). 2.2 Kommunikation vedrørende pantet I pantets løbetid kan der opstå behov for udveksling af informationer. Fra forsikringsselskaberne skal der gives meddelelse til panthaver i forbindelse med ophør af forsikringen (se næste afsnit vedrørende overførsel fra et selskab til et andet), ophør af kaskodækning, manglende præmiebetaling samt eventuelt ved genetablering af forsikringen. For L-deklarationer tillige information ved ændring i forsikringsbetingelser. Fra panthaver skal der gives meddelelse til forsikringsselskabet i forbindelse med pantets ophør (gælden er indfriet). Specifikt L: Fra forsikringsselskaberne skal der gives meddelelse til panthaver i forbindelse med en nedsættelse af forsikringssummen, betegnet som en ændring i forsikringsbetingelser. Forsikringsselskabet er forpligtet til at give panthaver information i følgende situationer: ved manglende præmiebetaling (Z10, dækning ophørt, restance) ved bortfald af dækning(z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt) ved ophør af policen (Z12, dækning ophørt, police) Efter modtagelse af en af ovenstående meddelelser er panthaver dækket i en periode. Periodens længde er afhængig af deklarationstypen. Specifikt F og R Ved F- og R-deklarationer er panthaver dækket i 26 uger efter modtagelse af en sådan meddelelse. Specifikt B og L Ved B- og L-deklarationer er panthaver dækket i 21 dage efter modtagelse af en sådan meddelelse. Specifikt D og E Ved D og E-deklarationer er panthaver dækket i 28 dage efter modtagelse af en sådan meddelelse. Hvis forsikringsforholdet bringes i orden inden for ovennævnte frister, vil panthaver modtage meddelelse om, at dækning er genetableret (Z20, dækning genetableret). Der sendes ingen yderligere meddelelse, hvis forsikringsforholdet ikke bringes i orden og deklarationen vil efterfølgende blive historisk Vedr. anvendelse af Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt Specifikt B og F: Ved ændring af forsikringsdækning på B- og F-deklarationer gælder følgende procedurer: 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 9 af 61

10 Hvis deklarationen er markeret med kasko med brand og accepteret. o Forsikringen ændres til brand alene (sker yderst sjældent på motorkøretøjsforsikringer). Der sendes en Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt med angivelse af dækning af brand alene (ZBA i ICD-segmentet) o Forsikringen ændres til kun ansvar (kasko udgår). Der sendes en Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt uden angivelse af dækning (dummy i ICD-segmentet) Hvis deklarationen er markeret med brand og accepteret o Forsikring ændres således, at branddækning ophører. Der sendes en Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt uden angivelse af dækning (dummy i ICD-segmentet) Specifikt R: Ved ændring af forsikringsdækning på R-deklarationer gælder følgende procedurer: Hvis deklarationen er markeret med Maskinkasko eller kørselskasko, samt med brand, tyveri og vand og accepteret. o Forsikringen ændres til Maskinkasko eller Kørselskasko alene Der sendes en Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt med angivelse af dækning af Maskinkasko eller Kørselskasko (ZK2 eller ZM2 i ICD-segmentet) Hvis deklarationen er markeret med Maskinkasko eller kørselskasko, samt med eller uden brand, tyveri og vand og accepteret. o Forsikringen ændres til ansvar alene Der sendes en Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt uden angivelse af dækning (dummy i ICD-segmentet) Hvis deklarationen er markeret med Maskinkasko eller kørselskasko, samt med eller uden brand, tyveri og vand og accepteret. o Forsikringen ændres til brand, tyveri og vand alene Der sendes en Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt med angivelse af dækning brand, tyveri og vand alene (ZBT i ICD-segmentet). Specifikt D og E: Der kan ikke ændres forsikringsdækning på D og E deklarationer Vedr. ændret forsikringssum Forsikringsselskabet er forpligtet til at give panthaver information i følgende situationer: Ved nedsættelse af præmiesum (Z15, ændring af forsikringsbetingelser). Specifikt L, Ved L-deklarationer sendes en meddelelse med Z15 i BGM-segmentet, såfremt der er sket ændring (nedsættelse) i forsikringssummen. Fra panthaver skal der gives meddelelse til forsikringsselskabet i forbindelse med pantets ophør (gælden er indfriet). 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 10 af 61

11 2.2.3 Deklarationer omfattet af 10 års udløb Udløbsmeddelelse efter 10 år kan udsendes for B, F, R og L deklarationer som Z38 og Z39 Meddelelserne Z38 og Z39 dannes og fremsendes fra F&P WebEDI server. Meddelelserne sendes tidligst 40 dage og senest 30 dage før udløbsdatoen. Udløbet af deklarationen er normalt gældende fra den angivne udløbsdato medmindre der foreligger en specifik hæftelsesperiode der er indtrådt før udløbsdatoen og som har en varighed til efter udløbsdatoen Beregning af normalt udløb efter 10 år Udløb efter 10 år beregnes som 10 år fra meddelelsesdatoen (DTM.137) i den første oprettelsesmeddelelse (med kode 9) Afvigelse fra udløb efter 10 år I visse situationer kan panthaver få en given hæftelsesperiode hvilket kan medføre at en deklarationen får en løbetid på mere end 10 år. I følgende situationer har panthaver en given hæftelsesperiode Hvis Panthaver på baggrund af en af følgende meddelelser: Skift af forsikringsselskab (Z9C) Skift af panthaver (Z9D) modtager en afvisning/afslag med kode 48 for afvisning (afvisning efter 28 dages frist) er deklarationen dækket i henhold til nedenstående Specifikt B og L 21 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for B- og L deklarationen. Specifikt F og R 26 uger fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for F- og R-deklarationen Hvis Panthaver modtager en af følgende ophør ved manglende præmiebetaling (Z10, dækning ophørt, restance) ved bortfald af dækning(z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt) ved ophør af policen (Z12, dækning ophørt, police) er deklarationen dækket i henhold til nedenstående Specifikt B og L 21 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for B- og L- deklarationen. Specifikt F og R 26 uger fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for F- og R- deklarationen 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 11 af 61

12 Ovenstående givne hæftelsesperiode er gældende uagtet deklarationens løbetid dermed bliver mere end 10 år, hvilket medfører at en deklaration maksimalt kan have en løbetid på op til 10 år + hæftelsesperiode (pt. på op til 26 uger). Eksempel: Hvis panthaver modtager en afvisning med kode 27 når deklarationen har haft en løbetid på 9 år og 42 uger er panthaver dækket i yderligere (op til) 26 uger og deklarationen får dermed en løbetid på i alt 10 år og 16 uger. Deklarationen aktiveres ved accept og løbetiden udregnes fra meddelelsesdatoen i oprettelsen Deklarationens løbetid Deklarationens løbetid på 10 år Deklarationens løbetid på 10 år Deklarationens løbetid på 10 år Deklarationens ekstra løbetid Periode hvor der er risiko for ekstra løbetid for deklarationen. Denne periode er pt. fra der er mindre end 26 uger til det 10 års udløb og hvor der i nogle situationer kan initieres en hæftelsesperiode (pt. op til 26 Periode svarende til max. Hæftelsesperiode (pt. op til 26 uger) Hvis panthaver har erstatningskrav, når der er tale om en hæftelse udover udløbsdato, så skal panthaver tage personlig kontakt til forsikringsselskabet Supplerende kommentarer Hvis der sker omregistrering af et køretøj eller ejerskifte, dvs. hvis der sker ændring i ejerforholdet på et objekt, hvorpå der er noteret en panthaverdeklaration, skal der oprettes og betales for en ny panthaverdeklaration. Ændring fra cpr-nummer til enkeltmandsvirksomhed eller fra enkeltmandsvirksomhed til cpr-nummer kræver også ny deklaration. Ved omregistrering og samme ejer forventes begge parter at rette i egen database. Deklarationen påvirkes ikke. Med version 5.0 af deklarationssystemet indføres en procedure, således at et forsikringsselskab efter aftale med panthaver kan foretage rettelse af visse oplysninger på en accepteret og ikraftværende panthaverdeklaration. Se afsnit I forbindelse med tyveri og totalskade forventes det, at der etableres personlig kontakt parterne imellem. 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 12 af 61

13 2.3 Skift af forsikringsselskab Når en forsikring flyttes fra et forsikringsselskab til et andet skal panthaver informeres herom. Det afgivende (gamle) forsikringsselskab skal sende en oplysning om, at policen er i afgang til panthaver. Denne må tidligst sendes 30 dage før forsikringen ophører. I forbindelse hermed gives oplysning om det overtagende forsikringsselskab (hvis muligt) samt den dato policen ophører i forsikringsselskabet. (Hvis det overtagende forsikringsselskab ikke kendes, behandles situationen som ophør af forsikringsdækning). Panthaver skal foretage en anmeldelse af pantet til det overtagende forsikringsselskab på samme måde som ved en ny oprettelse. Dog medsendes også panthaverdeklarationsnummeret, idet dette er bevis for, at der er betalt deklarationsgebyr for deklarationen. Det skal tilstræbes, at data udveksles med det overtagende forsikringsselskab så tæt på overtagelsesdatoen som muligt. Data må tidligst afsendes 30 dage før overtagelsesdatoen Procedurer i afgivende forsikringsselskab Når det afgivende forsikringsselskab har accepteret en opsigelse fra et andet forsikringsselskab på en police, hvor der findes en panthaverdeklaration noteret, afsendes information om selskabsskift til panthaver Procedurer hos panthaver Når panthaver har modtaget information om selskabsskift fra det gamle forsikringsselskab (normalt selskabsskift), afsendes en "oprettelsesmeddelelse" til det nye forsikringsselskab. I meddelelsen anføres bl.a. panthaverdeklarationsnummeret, der tjener som bevis på, at der tidligere er betalt deklarationsgebyr for deklarationen. Hos det overtagende forsikringsselskab behandles denne "oprettelsesmeddelelse" på linie med oprettelsen af en ny panthaverdeklaration og panthaver får svar retur, jf. reglerne for oprettelse af pant Procedurer i overtagende forsikringsselskab Det forsikringsselskab, som har overtaget forsikringen, behandler oplysningerne fra panthaver på samme måde som oprettelse af en ny panthaverdeklaration. Dog skal koden i accepttransaktionen være 34, og der sendes ikke betalingsinformation. Hvis panthaver ikke har fået en accept eller en afvisning fra det overtagende forsikringsselskab senest 34 dage efter, at der er afsendt "oprettelsesmeddelelse" til det overtagende forsikringsselskab, kan der sendes en rykker til selskabet Skift af policenummer i et forsikringsselskab Hvis der internt i et forsikringsselskab sker overførsel af et forsikringsforhold fra et policenummer til et andet, skal der tages højde for en eventuelt noteret panthaverdeklaration. Normalt vil et sådant skift af policenummer være panthaver uvedkommende. Al kommunikation med panthaver sker med panthaverdeklarationsnummeret som primær nøgle. Det er ikke nødvendigt at informere panthaver om et nyt policenummer, forudsat at dækningsomfang er uændret. De interne rutiner i forsikringsselskabet skal foranledige, at panthaverdeklarationen "flyttes" til det nye policenummer. 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 13 af 61

14 Hvis skift fra et policenummer til et andet sker ved at det gamle policenummer ophører, og hvis denne ophørsfunktion fejlagtig udløser en ophørsmeddelelse til panthaver (Z12), skal denne forkerte ophørsmeddelelse "annulleres" med en meddelelse om, at dækning er genetableret (Z20). Panthaver skal naturligvis ikke betale for notering af (ny) deklaration på det nye policenummer. Hvis dækningsomfanget ændres i forbindelse med nummerskiftet, skal dette meddeles panthaver (Z11). Jf. afsnit 2.2. Hvis overgang til andet policenummer skyldes andet ejer/brugerforhold, må forsikringsselskabet administrativt afgøre, om der skal meddeles ophør til panthaver Porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber Al udveksling af information om oprettelse, nedlæggelse og/eller sammenlægning af forsikringsselskaber og finansieringsselskaber, der deltager i panthaverdeklarationssystemet, koordineres af EDI-kontoret i F&P. Alle panthavere skal informeres, når et forsikringsselskab ophører (via EDI-kontorets mailgruppe). Panthavere med integrerede løsninger skal slette forsikringsselskabet i deres systemer. På serveren sættes forsikringsselskabet op så de fra datoen for porteføljeskift ikke kan modtage nye sager. I de situationer hvor et forsikringsselskab overtager den komplette portefølje fra et andet selskab, er der behov for nogle simple procedurer i det elektroniske panthaversystem. EDI-kontoret i sekretariatet i F&P skal altid kontaktes, idet der skal aftales en specifik tidsplan, hvor der foretages den nødvendige oprydning i igangværende sager, og hvor der spærres for modtagelse af nye sager fra panthavere fra en given dato. De eksisterende procedurer for skift af forsikringsselskab skal anvendes, hvis der ikke bliver tale om en komplet overdragelse af en policebestand eller hvis der er tale om et mindre antal sager (mindre end 200). Der anvendes meddelelsestypen Z9F (porteføljeoverdragelse fra et forsikringsselskab til et andet). En porteføljeoverdragelse ændrer ikke i parternes rettigheder, men skal alene tjene til, at den efterfølgende kommunikation mellem forsikringsselskab og panthaver sker imellem rette parter. Parterne skal være opmærksomme på, at eventuelle meddelelser som er udvekslet parterne imellem før sammenlægningen, naturligvis har gyldighed over for den nye part. Ved porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber har det ny forsikringsselskab den udfarende kraft, og det er dem, der initierer afsendelsen af meddelelsen Z9F. Selve meddelelsen af typen Z9F - Portefølgeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber, dannes maskinelt på serveren ud fra en liste typisk et regneark med den aktive bestand af deklarationer. Listens indhold afstemmes af F&P i dialog med det enkelte forsikringsselskab. Proceduren for porteføljeoverdragelse kan kun anvendes, hvis alle eksisterende policer, hvor der er noteret panthaverdeklarationer flyttes. 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 14 af 61

15 Ved delmængder må der ske en individuel behandling af hver enkelt police, dvs. at den normale meddelelsestype "skift af forsikringsselskab" skal anvendes. Der skal i aktuelle situationer aftales en given tidsperiode, hvor porteføljeoverdragelsen kan finde sted.. Det skal sikres, at der forinden overdragelse finder sted er "gjort rent bord", dvs. at der ikke ligger ubesvarede meddelelser i systemet, som involverer de berørte parter. Udveksling af meddelelser om porteføljeoverdragelser sker ikke selvstændigt, men som en del af de øvrige meddelelser, der løbende udveksles. En meddelelse om porteføljeoverdragelse skal ikke besvares. Det nye forsikringsselskab kan sende nyt policenummer i en meddelelse om porteføljeoverdragelse, men det er ikke et krav. En panthaver, der anvender web-løsningen, vil få en meddelelse pr. deklaration i sin indbakke, ved porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber. Dette er blot til information. Disse meddelelser skal blot arkiveres. En panthaver med web-løsningen kan ikke afvise en porteføljeoverdragelse. En panthaver med en integreret løsning skal behandle hver enkelt meddelelse om porteføljeoverdragelse og erstatte CVR-nummer på forsikringsselskab i eget IT-system. Panthaver kan i princippet afvise en deklaration, hvis deklarationsnummeret ikke kendes hos panthaver, men denne type afvisninger må ikke sendes ukritisk retur til forsikringsselskabet, men skal behandles manuelt hos panthaver, eventuelt i dialog med F&P, idet den mest sandsynlige fejlårsag er, at der er uoverensstemmelse mellem panthavers registreringer og registret på den fælles server, hvilket indikerer en systemmæssig fejl. Resume af arbejdsgang Der opsættes dato for porteføljeskift, hvorefter gammel forsikringsselskab ikke længere kan modtage nye deklarationer. På datoen for porteføljeskift kan der dannes et udtræk til nyt forsikringsselskab med stamdata for alle deklarationer, som skal overdrages. Forsikringsselskabet kan returnere udtrækket med et nyt policenummer, hvis dette er ønskeligt Deklarationer der ikke porteføljeoverdrages: o Deklarationer der er afvist af forsikringselskabet med kode 27 og 48, bemærk at der kan være dækning op til 26 uger. o Deklarationer der er udløbet, panthaver har sendt en Z30 og ikke gennoteret på dato for porteføljeskift. o Deklarationer der er ophørte, panthaver har modtaget en Z10, Z11, Z12 og Z15 (L) og forsikringsselskabet ikke har genetableret på dato for porteføljeskift. o Deklarationer der er under skift Z9C og Z9D På datoen for porteføljeskift dannes der på serveren en meddelelse om porteføljeskift pr. deklaration, som sendes med nyt forsikringsselskab som afsender og panthaver som modtager. Meddelelser om porteføljeskift initieres og dannes af F&P. Deklarationer som er ophørt (pga. f.eks. restance/skift af forsikringsselskab) eller udløbne forbliver i gammel forsikringsselskab og skal administreres af denne. Eksempelvis skal en deklaration der gennoteres eller genetableres efterfølgende skiftes manuelt fra gammel forsikringsselskab til panthaver med meddelelsen Z40 skift af forsikringsselskab Når alle sager i hos ophørt forsikringsselskab er historiske sættes selskabet inaktivt og der kan ikke længere udveksles meddelelser med selskabet 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 15 af 61

16 2.4 Skift af panthaver Ved selskabsændringer, fusioner etc., kan det forekomme, at panthavers navn ændres. Dette kan også forekomme, hvis et låneengagement overdrages fra et finansieringsselskab til et andet. Den afgivende (gamle) panthaver oplyser panthaverdeklarationsnummeret til den overtagende (nye) panthaver i forbindelse med, at restgælden på lånet indfries. Den overtagende panthaver danner en oprettelsesmeddelelse med kode Z9D i BGMsegmentet og med panthaverdeklarationsnummer i RFF-segmentet. Det forudsættes, at den afgivende panthaver ikke giver information om panthaverdeklarationsnummeret til den overtagende panthaver, før det økonomiske mellemværende parterne imellem er afklaret. Hos forsikringsselskabet sker der en udskiftning af afgivende panthaver med den overtagende panthaver. Forsikringsselskabet danner en accepttransaktion (kode 34 i BGM), og dokumentdatoen i Z9D oprettelsen indsættes som acceptdato. Forsikringsselskabet sender desuden en "kvitteringstransaktion" (Z70 i BGM) til den afgivende panthaver. I denne "kvittering" anføres samme dato som acceptdatoen. Herved ved afgivende panthaver, at deklarationen er videreført hos ny panthaver Procedure hos overtagende panthaver Den overtagende panthaver sender en anmodning om notering af panthaverdeklaration til forsikringsselskabet. Panthaverdeklarationsnummeret, som er modtaget fra afgivende panthaver, medsendes Procedure hos forsikringsselskab Hos forsikringsselskabet udskiftes oplysning om afgivende panthaver med overtagende panthaver på policen. Der dannes ingen betalingstransaktion Procedure hos afgivende panthaver Afgivende panthaver modtager kvittering for notering af overtagende panthaver fra forsikringsselskabet Porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere Al udveksling af information om oprettelse, nedlæggelse og/eller sammenlægning af forsikringsselskaber og finansieringsselskaber, der deltager i panthaverdeklarationssystemet, koordineres af EDI-kontoret i F&P. I de situationer hvor en panthaver overtager alle låneengagementer fra en anden panthaver, er der behov for nogle simple procedurer i det elektroniske panthaversystem. EDI-kontoret i sekretariatet i F&P skal altid kontaktes, idet der skal aftales en specifik tidsplan, hvor der foretages den nødvendige oprydning i igangværende sager, og hvor der spærres for afsendelse af nye sager fra den panthaver som ophører fra en given dato. De eksisterende procedurer for skift af panthaver skal anvendes, hvis der ikke bliver tale om en komplet overdragelse af sager eller hvis der er tale om et mindre antal sager (mindre end 200). 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 16 af 61

17 Der anvendes meddelelsestypen Z9P (porteføljeoverdragelse fra en panthaver til en anden). En porteføljeoverdragelse ændrer ikke i parternes rettigheder, men skal alene tjene til, at den efterfølgende kommunikation mellem forsikringsselskab og panthaver sker imellem rette parter. Parterne skal være opmærksomme på, at eventuelle meddelelser, som er udvekslet parterne imellem før sammenlægningen, naturligvis har gyldighed over for den nye part. Ved porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere har den nye panthaver den udfarende kraft, og det er dem, der initierer afsendelsen af meddelelsen Z9P. Selve meddelelsen af typen Z9P - Portefølgeoverdragelse mellem 2 panthavere, dannes maskinelt på serveren ud fra en liste typisk et regneark med den aktive bestand af deklarationer. Listens indhold afstemmes af F&P i dialog med den enkelte panthaver. Proceduren for porteføljeoverdragelse kan kun anvendes, hvis alle (aktive) panthaverdeklarationer hos en panthaver skal flyttes til en ny panthaver. Ved delmængder må der ske en individuel behandling af hver enkelt deklaration, dvs. at den normale meddelelsestype "skift af panthaver" skal anvendes. Når der foretages porteføljeskift foretages det kun for alle eksisterende aktive og ikke ophørte/udløbne panthaverdeklarationer. Der skal i aktuelle situationer aftales en given tidsperiode, hvor porteføljeoverdragelsen kan finde sted.. Det skal sikres, at der forinden overdragelse finder sted er "gjort rent bord", dvs. at der ikke ligger ubesvarede meddelelser i systemet, som involverer de berørte parter. En meddelelse om porteføljeoverdragelse skal ikke besvares. Ved porteføljeoverdragelse fra en panthaver til en anden kan panthaver anføre en ny debitorreference på den liste, der udarbejdes i dialog med F&P, men det er ikke et krav. Den eventuelt nye debitorreference vil blive anført i de maskinelt dannede porteføljeoverdragelser. Et forsikringsselskab, der anvender web-løsningen, vil få en meddelelse pr. deklaration i sin indbakke ved porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere. Forsikringsselskabet skal rette panthaverinformation (f.eks. ny debitorreference) i eventuelle IT-registre, da disse jo ikke er integreret med web-løsningen. Hvis der konstateres fejl, tages manuel kontakt til panthaver. Dette skyldes, at der normalt vil være behov for en personlig kontakt for at afklare eventuelle uoverensstemmelse mellem registreringen i forsikringsselskab og hos panthaver. Et forsikringsselskab med en integreret løsning kan i princippet afvise en meddelelse om porteføljeoverdragelse, men denne type afvisninger må ikke sendes ukritisk retur til panthaver, men skal behandles manuelt hos forsikringsselskabet, eventuelt i dialog med F&P, idet den mest sandsynlige fejlårsag er, at der er uoverensstemmelse mellem forsikringsselskabets registreringer og registret på den fælles server, hvilket indikerer en systemmæssig fejl. Afvisning af porteføljeoverdragelse kan ske med følgende fejlkoder Z40 Panthaverdeklarationsnummer kendes ikke Z16 Mere end 30 dage til ikraft 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 17 af 61

18 Z26 Forsikringen er ophørt (ny afvisningskode) Resume af arbejdsgang Der opsættes dato for porteføljeskift, hvorefter gammel panthaver ikke længere kan danne nye deklarationer. På datoen for porteføljeskift kan der dannes et udtræk til ny panthaver med stamdata for alle deklarationer, som skal overdrages. Panthaver kan returnere udtrækket med en ny debitorreference, hvis dette er ønskeligt Deklarationer der ikke porteføljeoverdrages: o Deklarationer der er afvist af forsikringsselskabet med kode 27 og 48, bemærk at der kan være dækning op til 26 uger. o Deklarationer der er udløbet, panthaver har sendt en Z30 og ikke gennoteret på dato for porteføljeskift. o Deklarationer der er ophørte, panthaver har modtaget en Z10, Z11, Z12 og Z15 (L) og forsikringsselskabet ikke har genetableret på dato for porteføljeskift. o Deklarationer der er under skift Z9C og Z9D På datoen for porteføljeskift dannes der på serveren en meddelelse om porteføljeskift pr. deklaration, som sendes med ny panthaver som afsender og forsikringsselskabet som modtager. Meddelelser om porteføljeskift initieres og dannes af F&P. Deklarationer som er ophørt (pga. f.eks. restance/skift af forsikringsselskab) eller udløbne forbliver i gammel panthaver og skal administreres af denne. Eksempelvis skal en deklaration der gennoteres eller genetableres efterfølgende skiftes manuelt fra gammel panthaver til ny panthaver med meddelelsen Z9D skift af panthaver Når alle sager i hos ophørt panthaver er historiske sættes selskabet inaktivt og der kan ikke længere udveksles meddelelser med selskabet 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 18 af 61

19 2.5 Ændring af prioritet på pant Specifikt D og E Anvendelse af prioritet og prioritetsændring udveksles ikke ved D og E-deklarationer. Specifikt B, F, R, L Prioritetsændring. Der kan indberettes mere end én panthaverdeklaration på en forsikringspolice. Deklarationerne oprettes med et prioritetsnummer (1, 2 eller 3), som anføres i ATTsegmentet, når der sendes information om, at deklarationen er accepteret. Hvis der modtages og accepteres en panthaverdeklaration på en police, hvor der allerede forefindes en deklaration, tildeles denne prioritet 2. Panthaver informeres herom ved fremsendelse af et ATT-segment. Det må forventes, at der kan opstå situationer, hvor f.eks. ændringer af lån og skift af panthaver kan medføre, at en ny deklaration modtages i forsikringsselskabet, før den gamle er slettet. I sådanne situationer får den nye deklaration prioritet 2. Dette meddeles panthaver i svarmeddelelsen sammen med oplysning om panttype i ATTsegmentet. Når deklarationen med prioritet 1 slettes, rykkes der automatisk op, og der gives meddelelse til panthaver med prioritet 2 om prioritetsændringen. Det forventes, at panthaver tager manuel kontakt til forsikringsselskabet, idet han havde forventet en accept med 1. prioritet. Der lægges op til en manuel behandling, i de få tilfælde denne situation forventes at forekomme. 2.6 Rykkerprocedure En panthaver skal rykke for et manglende svar på accept/afslag af en fremsendt deklarationsanmodning. Dette gælder ved nyoprettelse, ved skift af panthaver og ved skift af forsikringsselskab. Rykning må dog tidligst sendes 34 kalenderdage efter afsendelse af meddelelsen (ekspeditionsdato). Der afsendes kun en maskinel rykker. Hvis der ikke modtages svar på denne senest 7 kalenderdage efter afsendelse, skal der etableres kontakt på sagsbehandlerniveau mellem parterne. 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 19 af 61

20 2.7 Dataindhold (segmenter i de enkelte meddelelsestyper) Neden for beskrives hvordan de enkelte segmenter, jf. bilag 1, anvendes og kombineres ved udarbejdelse af de forskellige meddelelsestyper, der er beskrevet i afsnit 2.1 til 2.4. En EDI-forsendelse "omkranses" af et forsendelseshoved (UNA og UNB) og en forsendelsesafslutning (UNZ). I UNA-segmentet anføres nogle standard syntaksoplysninger. I UNB-segmentet angives bl.a. afsender- og modtageridentifikation (i kodeform) samt en entydig forsendelsesreference. Disse tre segmenter og forsendelsesreferencenummeret kan illustreres som en kuvert med en etiket for anbefalet brev, hvor der også er anført et nummer. Det er afsender, som fastlægger denne entydige forsendelsesreference. Når der efterfølgende kvitteres for forsendelsen, indeholder kvitteringen (CONTRL) det samme referencenummer. Inde i EDI-kuverten ligger de enkelte meddelelser. En kuvert kan indeholde én eller flere meddelelser. Hver meddelelse starter med et UNH-segment og afsluttes med et UNTsegment. De forskellige meddelelsestyper er specificeret nedenfor. UNH-segmentet indeholder et fortløbende nummer (meddelelsesreferencenummer) for hver meddelelse inden for en forsendelse. Der er foretaget en opdeling i segmenter, som skal indgå i en meddelelse og segmenter, der kan indgå som supplement. Fælles for alle meddelelsestyper er, at de kan suppleres med et CTA- og et COM-segment. Disse to segmenter indeholder navn på en kontaktperson samt telefonnummer og/eller faxnummer og/eller e-postadresse, hvor kontaktpersonen kan findes. Disse to segmenter er ikke medtaget i nedenstående oversigt. I de enkelte segmenter er der oplysninger, som altid skal forefindes (Mandatory) og der er oplysninger som kan forefindes (Conditional). Reglerne herfor fremgår af hvert enkelt segmentbeskrivelse. Det er generelt gældende, at FTX-segmentet kun skal anvendes til fri tekst i helt specielle situationer Oprettelse af en panthaverdeklaration Nedenstående segmenter skal altid sendes fra panthaver til et forsikringsselskab, når der skal oprettes en panthaverdeklaration: BGM med kode for oprettelse (9) RFF med afsenders referencenummer RFF med panthaverdeklarationsnummer (dannes på serveren og sendes derfor ikke af panthavere med integrerede løsninger) DTM med meddelelsesdato PNA med afsender og modtager (2 segmenter) ICD med forsikringsdækning IDE dummy ATT med deklarationstype og panttype (2 segmenter) MOA med anskaffelsessum/dagsværdi (kun ved E og R-deklarationer) RFF med relevant nummerinformation (evt. flere segmenter) FTX med beskrivelse af objektet, op til 90 repetitioner med 5 linier i hver 1. juni 2013, Version 5.2 final Side 20 af 61

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G EDI-guide for Opsigelser Version 5.7 draft G Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 5.3 draft D Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag 4, Samtykke EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres Forsikring & Pension Web-EDI-løsningen Version 2.1 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Forord til brugervejledning for... 4 2. Åbningsskærmbillede, start af databehandling... 5 2.1. Adgangskontrol... 5

Læs mere

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2 Udvekslingsguide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling:

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Forsikring & Pension WebEDI server Pgf. 41 CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Dokumentoplysninger Titel: Projekt:, Pgf. 41 F&P WebEDI server Forfatter: Jan Søgaard CSC Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

EDI-systemet for panthaverdeklarationer

EDI-systemet for panthaverdeklarationer EDI-løsningen er udviklet for forsikringsselskaber og panthavere af Forsikring & Pension. Tlf. 41 91 91 91 edi@forsikringogpension.dk Brugervejledningen giver en introduktion til brugen af Web-EDI-løsningen

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.3 draft D

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.3 draft D EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.3 draft D Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Velkommen til EDI-systemet for opsigelser

Velkommen til EDI-systemet for opsigelser EDI-løsningen er udviklet for Forsikringsselskaber af Forsikring & Pension. Tlf. 41 91 91 91 edi@forsikringogpension.dk for opsigelser Brugervejledning er udarbejdet med henblik på at give en introduktion

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.6 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 1 EDIFACT

EDI-guide for Opsigelser Bilag 1 EDIFACT EDI-guide for Opsigelser Bilag EDIFACT Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.9 Draft B

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.9 Draft B EDI-guide for Opsigelser Version 5.9 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Brugervejledning Datavask

Brugervejledning Datavask Brugervejledning Datavask Kuk Datavask Overblik Introduktion Semler IT har udviklet et koncept til vedligeholdelse af kundedata, i daglig tale kaldet datavask. Konceptet minimerer risikoen for fejlagtige

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20.

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. NOTAT Sterregaard ApS Fra: Til: Bent Sterregaard Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. november 2008 Besvarelse

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik Version 5.9 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik Version 5.9 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere