GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE"

Transkript

1 Projektbeskrivelse GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE Den teknologiske udvikling og virksomhedernes internationalisering har øget mulighederne for at frigøre en række arbejdsfunktioner fra bindinger af tid og rum og dermed kunne flytte rundt på dem. Informationsteknologien og net-baserede serviceydelser giver nye muligheder for mobilitet. Det er blevet billigere og nemmere at flytte arbejdsopgaver, så de kan løses rundt om i verden. Konsekvenserne af teknologiens udbredelse og grænseoverskridende aktiviteter byder på store udfordringer, med tilsvarende store muligheder, for det fremtidige arbejdsmarked. Hvor det tidligere først og fremmest var vestlige ikkefaglærte og mere rutineprægede jobfunktioner, der blev udflyttet, er der nu en tendens til, at udflytningen også omfatter serviceområderne og specialiserede funktioner. Indisk IT industri og kinesisk højteknologi udfylder stadig flere nicher på verdensmarkedet. Dermed berøres nu de kontoruddannede, ingeniørerne, ITbranchen, grafikere, arkitekter, forskere m.fl. i stadig stigende omfang af globaliseringen af arbejdsmarkedet. Udviklingen er præget af en kraftig tendens til at flytte de funktioner, som ofte benævnes som videnstunge, forstået som ikke-ufaglært, væk fra de gamle vækstzoner i Vesten. Nye faggrupper på arbejdsmarkedet bliver berørt af globaliseringstendenserne, og 3. verdens lande kan i dag tilbyde en del videnstunge kompetencer til en langt billigere pris end i Vesten. Et eksempel på denne udvikling er ITområdet. Allerede i 2003 var der flere IT-ingeniører beskæftiget i Bengalore i Indien end i Silicon Valley i Californien: mod Globaliseringstendenserne er også en del af det danske arbejdsmarked og har aktuelt, som så mange andre steder i verden, stor bevågenhed. Mange danske virksomheder har allerede flyttet dele af deres produktion eller servicefunktioner ud i verden, og mange flere overvejer fordelene og ulemperne ved en sådan udflytning. Umiddelbart er det nemt at få øje på de konkrete virkninger for de ansatte, når danske virksomheder på denne måde tager del i globaliseringen: Danske ansatte fyres, og deres arbejdspladser flyttes til Kina, Indien, Sydøstasien eller lande i Østeuropa. Det er som regel mindre synligt, at udflytning og outsourcing kan føre til en øget vækst og skabelse af nye job, gennem specialisering og omstrukturering af arbejdsmarkedet indledtes med en omfattende debat i de danske medier om globaliseringen, dens konsekvenser og de danske handlemuligheder. Danske virksomhedsledere, faglige organisationer og brancheforeninger vurderede, at danske job især inden for IT, ingeniørfagene og det grafiske område vil blive flyttet til udlandet inden for ganske få år. Seneste opgørelse viser, at cirka 5000 arbejdspladser udflytter årligt. Dansk Handel og Service vurderer, at denne udvikling blot vil betyde, at der bliver skabt nye job i Danmark, og at man godt kan forestille sig, at både de vestlige lande og udviklingslandene vinder ved globaliseringen: De danske medarbejdere skal generelt og i stort omfang opkvalificeres, så de er konkurrencedygtige på det globale marked. Danfoss udtalte, at man kan blive nødt til at flytte nogle typer arbejdsfunktioner ud for at sikre arbejdspladser i Danmark: Konkurrenterne fusionerer, bliver store og udflytter funktioner i stor stil, og det kan i øvrigt være en stor fordel at være tæt på kunderne med produktion og service. Danfoss taler for en strategi, der flytter arbejdsfunktioner ud i god tid, før man som virksomhed er presset til at gøre det. Dette for at få en velovervejet proces, der gavner både de nye udenlandske medarbejdere, og de der stadig arbejder i Danmark. Landsorganisationen i Danmark, LO, mente, at globaliseringen stiller det danske arbejdsmarked over for store udfordringer: I takt med at stadig flere jobfunktioner outsources, og produktionen flytter til lavtlønslande, vokser behovet for at udvikle nye danske kompetencer, så vi bruger vores ressourcer bedst muligt. Samtidig udtaler LO, at globaliseringen ikke kun drejer sig om at hytte sit eget skind, men også om international solidaritet og om at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de mennesker, der overtager tidligere danske arbejdsopgaver.

2 I debatten peges der på mulighederne for at identificere nye danske erhvervs- nicher og en større satsning på flere mindre og mellemstore virksomheder at satse på konstant udvikling, nye teknologier, langsigtet forsknings- og udviklingsstøtte og efter- og videreuddannelse. Det foreslås at etablere internationale partnerskaber og lave en international arbejdsdeling, hvor de forskellige kompetencer udnyttes, der hvor de nu er og at det kan gavne alle parter. Den teknologiske udvikling har på afgørende vis ført til en meget integreret verdenshandel gennem bl.a. udviklingen af langt mere effektive transport- og kommunikationsnet. Denne udvikling har bidraget til at nedbryde internationale handelsbarrierer. Teknologien har medvirket til, at der kan etableres såkaldte globale produktionskæder på tværs af landegrænser. For danske internationaliserede virksomheder er det ensbetydende med, at dele af produktionen i stigende grad kan og er blevet flyttet til udlandet, dels i forbindelse med etablering af internationale underafdelinger, dels i forbindelse med øget brug af underleverandører (outsourcing). I dag er der derfor stor sandsynlighed for, at dét forbrugeren eksempelvis opfatter som et dansk slutprodukt reelt set kan være sammensat af komponenter fra hele verden. Vi er altså vidne til en stigende global økonomi og handel, der hidtil har vist sig at indeholde et stort vækstpotentiale for de lande, der har formået at udnytte de muligheder, der ligger heri. Undersøgelser fra 70 erne til op igennem 90 erne har vist, at det indtil nu har været de rige lande, der har haft det store udbytte i forbindelse med at bevæge sig ind på et stigende globaliseret marked også selvom forskellige segmenter af arbejdsstyrken i de vestlige lande er blevet ramt af arbejdsløshed, når virksomheder har valgt at flytte arbejdsopgaver til udlandet. Samtidig kan et nyt element i globaliseringens konsekvenser måske vise sig at være en øget sårbarhed for de lande, som outsourcer stadig flere arbejdsfunktioner: Afhængigheden af de lande, man udflytter arbejdsfunktioner til, kan blive stor. Udflytning af arbejdsfunktioner i danske virksomheder er således ikke en ny tendens. I Danmark har vi oplevet store udflytninger i 70érne og 80érne i bl.a. tekstil- og værftsindustrien. I denne fase af globaliseringen har det først og fremmest været dele af industriproduktionen, der er blevet udflyttet. I dag berøres ikke kun produktionsopgaver, men også såkaldt videnstungt arbejde. De centrale spørgsmål er derfor, hvilke muligheder og konsekvenser globalisering vil få i fremtiden og hvilke danske erhvervs- og udviklingstrategier der vil være både økonomisk og socialt bæredygtige. Udflytning af de videnstunge arbejdsfunktioner er et så nyt fænomen i Danmark, at der ikke kan gives præcise tal for, i hvor høj grad danske virksomheder vil benytte denne mulighed, og hvilke konsekvenser det i så fald vil få og for hvem. I en undersøgelse fra Rambøll Management fremgår det at 18% af de danske virksomheder har etableret sig i udlandet og 11% af eksportvirksomhederne overvejer aktuelt at udflytte aktiviteter. Hvad det kommer til at betyde er der meget forskellige bud på. Mandag Morgen skriver at udflytningerne kan betyde etableringen af nye danske arbejdspladser, mens de regner med at jobs forsvinder. Globaliseringen af arbejdsmarkedet er en kompleks problemstilling, som indeholder en række dilemmaer. Nationale virksomheder har interesse i at kunne udflytte eksisterende arbejdsfunktioner en interesse som på kort sigt kolliderer med et samfundsmæssigt ønske om at sikre nationale arbejdspladser, men som på langt sigt måske ikke gør det. Nogle ser et dilemma mellem behovet for at sikre nationale arbejdspladser i den rige del af verden og behovet for vækst og arbejdspladser i 3.verdenslande, mens andre mener, at udviklingen kommer begge parter til gode på langt sigt. Globaliseringen berører således både virksomhedsniveau, det nationale og internationale niveau i en kompleks sammenhæng. Problematikken omkring globalisering af det videnstunge arbejde lægger op til en afklaring af, hvordan globaliseringen påvirker det danske arbejdsmarked, hvorledes dansk erhvervsliv kan udnytte de potentialer, der ligger i at satse på udflytning af arbejdsfunktioner, og hvordan de fremtidige arbejdsforhold for de danske medarbejdere, der i dag besidder sådanne arbejdsopgaver, kan sikres. Hvad skal der til for at udvikle nye kompetencer, der kan gøre disse medarbejdere konkurrencedygtige i en international sammenhæng? Hvordan kan erhvervsmæssige kerneområder fastholdes og styrkes og hvordan skal der sætte ind for at

3 understøtte en proaktiv deltagelse i den globale arbejdsdeling? Hvordan spiller prioriteringerne af uddannelse, forskning og erhvervsstøtte sammen med mulighederne for at skabe og bevare arbejdspladser? Derudover rummer problemstillingen spørgsmål om, hvordan man kan sikre forholdene for de udenlandske medarbejdere, som en internationaliseret virksomhed gør brug af. I den henseende rejser problematikken et langt mere overordnet globalt spørgsmål omkring virksomheders sociale ansvar. Hvad er viljen og mulighederne for international regulering af menneskerettigheder, arbejdstagernes løn- og arbejdsforhold, miljøhensyn m.m. Intern emnevurdering Oprindelig vurdering af projektet og udgangspunkt for bestyrelsens valg af emnet. Vurderingsskala fra 2 til +2 Problem: 3. verdens lande kan i dag tilbyde en del videnstunge kompetencer til en langt 1 billigere pris end i Vesten. Centrale spørgsmål er i denne forbindelse om Danmark vil tabe videnstunge arbejdspladser, og hvordan konkurrenceevnen i så fald optimeres? Derudover er det væsentligt at spørge til, hvordan forholdene sikres i de lande hvor det videnstunge arbejde flyttes til? Teknologi: Det er teknologien, der gør det muligt, at løsning af opgaver bliver uafhængig af tid 2 og rum. Væsentlighed: Omfang ukendt, men må undersøges 1 Timing: Projektet skal afdække en problemstilling om tekniske muligheder og globalisering, 2 som vi er midt i. Adressat: Virksomheder, fagforeninger, politikere, uddannelser. 1 Rådsrelevans: TR kan bedre end mange andre gå på tværs og få relevante parter til at samarbejde 1 omkring problemstillingen I alt 8 Projektidé Den danske debat i 2004 om globaliseringen har afstedkommet en række danske bidrag til forståelsen af dens konsekvenser, tendenser og udfordringer. Der er nu behov for en opsamling af den viden, vi på nuværende tidspunkt har - såvel nationalt som internationalt - om globaliseringens effekt på det globale arbejdsmarked generelt og det danske arbejdsmarked specifikt. Der er ligeledes behov for en sammenstilling af de forskellige bud på, hvordan strategierne for den fremtidige håndtering af udfordringerne på det danske arbejdsmarked kan være. Teknologirådets projekt vil bidrage med et forsøg på en sådan opsamling og sammenstilling af de forskellige analytiske tilgange til emnet. Projektet skal desuden undersøge de bud, der gives på, hvordan vi bedst tager del i udviklingen, og hvad der skal til for at udbygge de kompetencer danske arbejdstagere kan konkurrere på. Desuden skal projektet undersøge de påvirkningsmuligheder,der eksisterer i forhold til at sikre gode arbejds- og miljøforhold i de lavtlønslande, som udgør målet for de store udflytninger af arbejdsfunktioner. Der fremstilles en udredning af globaliseringens konsekvenser, som debatteres på en konference og formidles i en afsluttende rapport. Overordnet omhandler projektet udfordringerne og mulighederne ved globaliseringen i et dansk perspektiv. Hvad er karakteristisk for den danske erhvervsstruktur. Hvilke styrkepositioner har vi der får betydning for den fremtidige konkurrenceevne, og hvordan kan de udvikles og understøttes for at sikre en aktiv deltagelse i den globale arbejdsdeling? En række cases fra udvalgte videnstunge brancher inddrages til konkret belysning af, hvordan arbejdsdelingen foregår globalt

4 Kompetenceudvikling, livslang læring og fleksibilitet fremhæves til stadighed, som de forhold der skal være med til at fremtidssikre den danske arbejdsstyrke. Hvor er forces i det danske uddannelsessystem, og hvordan er det gearet til at imødekomme kravene på et globaliseret arbejdsmarkedet? Globaliseringen ændrer arbejdsstyrkens sammensætning. Har de videnstunge arbejdsfunktioner en særlig sårbar eller stærk position på det fremtidige danske arbejdsmarked? Projektet skal beskæftige sig med en række spørgsmål til globaliseringens komplekse natur med fokus på danske forhold hvilken effekt (både positiv og negativ) har globaliseringen på det danske og det globale arbejdsmarked - i f t. strukturændringer og bevægelser i konkrete branchers og arbejdsfunktioner? hvad er teknologiens muligheder og begrænsninger i f.t. udflytning? hvilke overvejelser har virksomhederne angående udflytningsmulighederne? hvilke bud kan der gives på, hvordan Danmark skal klare den fremtidige konkurrence om arbejdspladser opkvalificering og nye uddannelser, nye erhvervsområder, ny forskning, national og international regulering m.m.? hvordan kan samfundet styrke de nødvendige kompetencer? kan man sikre løn -, arbejds- og miljøforhold i de lande, som overtager danske arbejdspladser? er der særlige aspekter af globaliseringen, som har betydning for indsatsen i forhold til at sikre menneskerettigheder? hvilke overordnede strategier kan nationale og internationale interessenter lægge i forhold til globaliseringen? Formål Det er projektets overordnede mål at bidrage til at kvalificere den aktuelle debat om globaliseringen ved at frembringe mere viden om den udvikling, som har fundet sted og de tendenser, som aktuelt tegner sig. Der skal gives bud på, hvilke mere handlingsrettede tiltag, der kan være med til at sikre en fordelagtig tilpasning af det danske arbejdsmarked til globaliseringen, herunder hvordan uddannelse spiller ind. Desuden skal projektet diskutere de påvirkningsmuligheder globaliseringen kan give i forhold til at sikre gode internationale arbejds- og miljøforhold. Målgruppe og formidling Projektet skal bidrage til et overblik over og en vurdering af den eksisterende viden om globaliseringen af det danske arbejdsmarked. Såvel dette overblik som den debatskabende effekt af projektet har arbejdsmarkedets parter, brancher og virksomheder som hovedmålgruppe. Hertil kommer forskere og embedsmænd på området, uddannelsesinstitutioner og politikere. Projektet vil kunne formidle en struktureret oversigt over de danske konsekvenser af globaliseringen af videnstungt arbejde samt ny viden og handlingsrettede bud på danske strategier på området. Formidlingen vil ske gennem projektets konference og den endelige rapport, som det er ambitionen at placere centralt i debatten om globaliseringens udtryk, konsekvenser og muligheder med fokus på danske forhold. Desuden skal andre formidlingsprodukter overvejes ved afrundingen af projektet. Metode En arbejdsgruppe nedsættes med det formål at skrive et udredningsmateriale, der samler viden på området og analyserer globaliseringens konsekvenser for (hovedsageligt) det danske arbejdsmarked og giver bud på fremtidige strategier. Vidensindsamlingen vil fylde meget i projektets startfase, og selv om fokus er på det danske forhold, er det projektets ambition at inddrage så meget international viden som muligt. Arbejdsgruppen sammensættes af sociologer, økonomer, arbejdsmarkedsforskere, uddannelsesforskere mv. samt analysepersoner fra arbejdsmarkedets faglige organisationer. Projektet falder i tre dele:

5 1. En indledende udredning 2. Konference og debat om globaliseringens konsekvenser for arbejdsmarkedet med fokus på forslag til danske strategier på området 3. Udarbejdelse af anbefalinger og rapport Arbejdsgruppens arbejde indledes med en række interne møder, mindre seminarer og lignende, hvor relevante danske og udenlandske eksperter præsenterer deres viden for gruppen, så den kan danne sig et overblik over eksisterende viden og måder at anskue problemstillingen på. Udarbejdelsen af dette overblik udgør en væsentlig del af gruppens arbejde og vil også være en væsentlig bestanddel i den endelige rapport. Udredningen kan fungere som et selvstændigt dokument og konferenceoplæg og bør belyse følgende spørgsmål: Hvilke effekter har globaliseringen haft primært på det danske arbejdsmarked strukturændringer og konkrete branchers og arbejdsfunktioners bevægelser? Hvilke udfordringer og muligheder ser vi aktuelt på det danske arbejdsmarked, som kan relateres til globaliseringen, og hvad kan vi forvente inden for de næste 10 år? Hvilke erfaringer omkring globaliseringens effekter på arbejdsmarkedet har man gjort andre steder i verden, og hvad kan vi lære af disse erfaringer? Hvilke internationale udviklingstendenser kan iagttages? Hvad er en fornuftig reaktion på globaliseringens tendenser nye erhvervsområder, forskning og udvikling, videreuddannelse, nationale og internationale reguleringer m.m.? Andet led i projektet består i afholdelse af en konference, der har til formål at få såvel interessenter som analytikere til at præsentere deres syn på sammenhængen mellem globaliseringen og arbejdsmarkedet og komme med forslag til, hvordan vi skal reagere og forberede os på udviklingen i Danmark. Efter konferencen afsluttes projektet med en rapport, der på baggrund af udredningen og konferencen opstiller en række vurderinger af de udfordringer, som vi vil stå overfor i den nærmeste fremtid og præsenterer arbejdsgruppens anbefalinger af, hvordan vi bedst kommer disse udfordringer i møde. Projektet skal således belyse en række aspekter af globaliseringen med afsæt i udviklingen på det danske arbejdsmarked, men forsøge at trække linier til den globale problemstilling og debat. Projektet skal udfærdige en udredning, afholde en konference og producere en afsluttende rapport. Arbejdsgruppe består af; Daniel Fleming, RUC, Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier Torben Pedersen, Handelshøjskolen i København, Det erhvervsøkonomiske Fakultet Stine Jessen Haakonsson, Dansk Institut for Internationale Studier Anders Buch, IDA Birgitte Malm, DI, ITEK Ove Korsgaard, DPU, Institut for pædagogisk filosofi Per H. Jensen, Aalborg Universitet, Center for komparative velfærdsstudier Tidsplan Januar 2005: Februar 2005 Juni 2005: August 2005: Aug Sep 2005: September 2005: Oktober 2005: Arbejdsgruppen nedsættes Udredningen udarbejdes Konference afholdes Afsluttende rapport udarbejdes Rapportens konklusioner vurderes i Teknologirådets bestyrelse Afrapportering og formidling af projektet

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk

Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk Tilbud 17. august 2008 Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk konference på Djursland Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs, Udvalget for Job og Erhverv i

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Automatisering på arbejdsmarkedet. En befolkningsundersøgelse

Automatisering på arbejdsmarkedet. En befolkningsundersøgelse Automatisering på arbejdsmarkedet En befolkningsundersøgelse Januar 2016 Automatisering på arbejdsmarkedet Indledning Hele vejen gennem industrialiseringen har indførelse af teknologi betydet, at arbejdsopgaver,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Hvem er Teknologirådet?

Hvem er Teknologirådet? Hvem er Teknologirådet? Teknologirådet er en uafhængig institution, som blev oprettet ved lov af Folketinget i 1995 som en afløser for Teknologinævnet, oprettet i 1986. Rådet modtager årligt et tilskud

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med KOMPETENCE Forsyning og tanker om nye regionale analyseprojekter HVA SNAKKER DU OM?? Erhvervsudviklingsdøgn 2015 Hvad vi mener med Kompetenceforsyning Enhver virksomhed har en unik kompetenceprofil. Den

Læs mere

SIRI-kommissionen Så industri 4.0 ikke kommer bag på Danmark. Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA

SIRI-kommissionen Så industri 4.0 ikke kommer bag på Danmark. Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA SIRI-kommissionen Så industri 4.0 ikke kommer bag på Danmark Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA TAK Agenda 1 Kort nyt fra IDA ny vision og ny strategi 2 Hvordan ser fremtidens

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Grønne virksomheder har den bedste eksportevne

Grønne virksomheder har den bedste eksportevne Grønne virksomheder har den bedste eksportevne Danske virksomheder inden for energi- og klimateknologi har en markant stærkere eksportevne end gennemsnittet, lyder det overraskende budskab fra et nyt,

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik?

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Lidt baggrund Verden er af lave WTF syndromet? Kernefamiliens relevans? Og hvad med erhvervslivet? Og det kommunale Danmark? Udfordringer

Læs mere