RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)"

Transkript

1 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk: Såfremt det af spørgsmålet udtrykkeligt fremgår, at det (alene) vedrører en bestemt delaftale, er dette markeret nedenfor. Medmindre andet fremgår af spørgsmål og/eller svar, gælder svaret for alle de udbudte delaftaler. 1 Tidsplan Udbuddet offentliggøres 3. juli med deadline 11. august 2015, kl Ordregiver har valgt at lægge tidsplanen, så udbuddet kan afsluttes og bestillinger foretages inden for indeværende kalenderår. Ordregiver er opmærksom på det uheldige i, at udbuddet foregår over sommerferien, men behovet er således, at udbuddet ikke har kunnet vente. Grundet udbuddets omfang med bl.a. 22 delaftaler, krav om lokal service samt f.eks. hente/bringe service vil samtlige potentielle tilbudsgivere således skulle indhente priser hos bilfabrikker, bilimportører og op til 100 lokale forhandlere midt i sommerferieperioden. Udbuddets tidsplan er således temmelig uhensigtsmæssig i forhold til at opnå de bedst mulige priser. 2 Baggrund for genudbuddet I forbindelse med første udbud blev der afholdt spørgemøde i Njalsgade og efterfølgende har en del tilbudsgivere fremsendt spørgsmål herunder bl.a. [Spørger]. Ordregiver har i forbindelse med genudbuddet tilrettet udbudsgrundlaget. Såfremt tilbudsgiver mener, at det tilrettede udbudsgrundlag ikke afklarer tidligere rejste spørgsmål, er tilbudsgiver meget velkommen til at fremsende spørgsmålet på ny. Spørgsmålene blev desværre ikke besvaret indenfor den tidsramme udbudsreglerne foreskriver og tillige heller ikke senere i fuldt omfang besvaret, inden Københavns Kommune valgte helt at annullere udbuddet med begrundelsen at Københavns Kommune er blevet tilført ny viden. 1

2 I forbindelse med nuværende udbud må det desværre konstateres, at Københavns Kommune har valgt at starte helt forfra og (gen) udbudsmaterialet tager på ingen måde højde for tidligere fremsendte spørgsmål/svar. Tilbudsgivere skal derfor nu genfremsende tidligere stillede spørgsmål herunder bl.a [de fremsatte spørgsmål er gengivet nedenfor med særskilt nummerering]: 3 Konsortium/Sammenslutning af virksomheder Krav om direkte ubegrænset hæftelse. Operationel billeasing leveres som bekendt af [Spørger] altid i samarbejde f.eks. en lokal forhandler eller [Navn udeladt]. Lovgivningen, og reglerne omkring [Spørger] kræver, at låne- og leasingtagere skal indtræde som medlem i [Spørger] og pålægges herved blandt andet en solidarisk hæftelse. Det er således udelukket, at [Spørger] kan indgå i aftaler om solidarisk hæftelse for en samarbejdspartner, idet det herved bliver samtlige Kommuner og Regioner som reelt indestår for hæftelsen, hvilket ikke er muligt, jf. reglerne i den kommunale lovgivning. 4 Udbuddets deltagere Bilag A.4 oplister udbuddets deltagere, 28 kommuner, 3 regioner samt 5 andre offentlige myndigheder. Udbuddet stiller krav om at Kommuner og Regioner kan overdrage de enkelte leasingaftaler, ti en anden offentlig institution, eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige direkte eller indirekte drives for offentlige midler Kravet om solidarisk hæftelse gælder alene, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, som hver især bliver kontraktparter på rammeaftalen (direkte ansvarlige). Kravet om solidarisk hæftelse gælder ikke, såfremt tilbudsgiver benytter underleverandører til opfyldelse af rammeaftalen. Kommunen forstår den konstellation, som er beskrevet i spørgsmålet således, at det alene er [Spørger], som er tilbudsgiver og dermed alene [Spørger], som kontraktuelt forpligtes over for Ordregiver (og de i bilag A4 nævnte ordregivere), såfremt [Spørger] tildeles en eller flere rammeaftaler. Såfremt Ordregivers forståelse af spørgsmålet er korrekt, finder kravet om solidarisk hæftelse ikke anvendelse for den konstellation, som er beskrevet i spørgsmålet. Af rammeaftalens pkt. 3.5 fremgår følgende: "Kommunen/Ordregiver kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til en anden offentlig institution, eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige direkte eller indirekte drives for offentlige midler." Det er Ordregivers forventning, at en overdragelse i medfør af rammeaftalens pkt. 3.5 alene vil ske mellem myndigheder af "samme type", dvs. fra kommune til kommune, region til region osv. 2

3 [Spørger] kan i henhold til lov og vedtægter alene tilbyde lån og leasing til Kommuner og Regioner samt fælleskommunale enheder eller mod 100% garanti fra en kommune eller region. Leasing til andre offentlige enheder f.eks. Staten eller statsinstitutioner og selvejende institutioner m.v. er således ikke en muligt, hvorfor udbudskravet ikke kan opfyldes i forhold til direkte tildeling og evt. senere overdragelse i leasingperiode. I forbindelse med det oprindelige udbud blev problemstillingen forelagt, men der blev ikke modtaget et fyldestgørende svar. 5 Rammeperiode Der oplyses, at Rammeaftalen skal være gældende i min. 12 måneder, med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse. Ordregiver er dog indstillet på at ændre rammeaftalens pkt. 3.5 således, at Leverandøren kan nægte overdragelse, såfremt Leverandøren kan påvise, at rammeaftalen og/eller Leveringsaftalen efter en sådan overdragelse ikke lovligt kan opfyldes af Leverandøren. Den del af spørgsmålet, som vedrører "direkte tildeling" er behandlet i besvarelsen af Spørgsmål 7, se nedenfor. For hver delaftale (rammeaftale) gælder, at rammeaftalen indgås for en periode på 12 måneder med mulighed for 12 måneders forlængelse. Ordregiver er opmærksom på, at markedet for el- og hybridbiler er under stadig udvikling og vil derfor løbende vurdere, om markedsvilkårene er så ændrede, at der skal ske genudbud. Ikrafttrædelse sker tidligst ultimo august. Det efterlader en meget kort periode frem til det forventede udløb af registreringsafgiftsfritagelsen pr Den fremtidige afgiftstruktur samt eventuelt bortfald af diverse støtteordning for de udbudte biltyper er jo alt afgørende for det reelle omsætningspotentiale på aftale. 6 Prisfastsættelse/anskaffelsesmængde Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt. I forhold til udbuddets deadline 11. august 2015 stilles der krav om 3 måneders vedståelsesfrist. Ud over det, indeholder udbudsmaterialet intet om hvordan tilbudsgiverne gives mulighed for prisregulering af tilbudsprisen i rammeperiode samt de evt. 2 x 12 måneders forlængelse. I forhold til de delaftaler der omfatter operationel leasing, så er inden af de potentielle tilbudsgivere jo selv hverken importør eller fabrikant af 3

4 biler. Vi er således alle dybt afhængige af de indkøbspriser vi kan opnå hos fabrikant og/eller importør. Denne prisforhandling vanskeliggøres temmelig medet, dels pga. at omsætningspotentialet ikke er præcist estimeret, dels pga. af de deltagende Kommuner og Regioner ikke er forpligtede til overhoved at anvende Rammeaftalen. 7 Tildeling af den enkelte ordre Tildeling af ordre tildeles efter den såkaldte Kaskademodel, hvorefter der for hver af de 22 delaftaler udvælges op til 5 leverandører med udgangspunkt i Laveste pris. De 5 leverandører bliver benævnt A-E. Ved ordre til og med 3 biler tildeles der direkte på den relevante delaftale til leverandør A. Kan denne ikke inden 5 kalenderdage (ikke arbejdsdage) tilkendegive at kunne opfylde ordren, tildeles ordren til Leverandør B og så fremdeles. Denne er for så vidt anvendelig, men samtidig indgår der i udbudskravene, at Leverandør A så ifalder erstatningsansvar overfor tilbudsgiver og dermed skal dække den merudgift som opstår, som følge af at ordren tildeles Leverandør B. Erstatningsansvaret fortsætter videre ned gennem leverandørrækken. Ydermere er det et krav i forbindelse med den direkte tildeling, at der kan leveres indenfor 8 uger. Da hverken leasingselskaber eller bilforhandlere er importør eller fabrikant af biler, er der ingen indflydelse på hverken produktkapacitet eller importfrekvens. Der er således ingen reel mulighed for at kunne garantere levering af biler indenfor de krævede 8 uger. Rammeaftalen indeholder følgende bestemmelse vedrørende direkte tildeling/erstatningsansvar, jf. rammeaftalens afsnit 2.9: "Såfremt Leverandør A ikke kan påvise en saglig grund for den manglende opfyldelse af en Ordre (retlig eller faktisk force majeure), er Leverandør A over for Kommunen erstatningsansvarlig og skal dække den merudgift, som opstår, som følge af, at Ordren tildeles Leverandør B. Tilsvarende gælder, såfremt Leverandør B ikke kan levere og så fremdeles." Den situation, som er beskrevet i spørgsmål 4 (manglende levering som følge af, at Leverandøren ikke lovligt kan levere til den pågældende Ordregiver), udgør efter Ordregivers opfattelse "retlig force majeure". Som det fremgår af ovenstående uddrag af rammeaftalen, vil Leverandøren i en sådan situation ikke ifalde erstatningsansvar for den manglende opfyldelse af en Ordre. Ordregiver fastholder rammeaftalens afsnit 2.9. Ordregiver vil gerne imødegå kritikpunktet vedrørende maksimale leveringstider, og udvide disse. De maksimale leveringsfrister, som er beskrevet i Kravspecifikationen, ændres således for visse af delaftalerne i overensstemmelse med nedenstående: Delaftale 2: 1-5 biler: 10 uger 6-10 biler: 12 uger biler: 14 uger biler: 16 uger Delaftale og 16-18: 1-5 biler: 12 uger 6-10 biler: 14 uger 4

5 Det betyder ved direkte tildeling, at der ifaldes erstatningsansvar på merudgiften på til og med 3 biler da der ikke som ved Miniudbud kan undlades at byde og dermed undgå erstatningsansvar. Da der som tidligere nævnt ikke foreligger forpligtigelse til at benytte Rammeaftalen samt at omsætningspotentialet heller ikke er præcist estimeret, har tilbudsgiverne reelt ingen mulighed for at indregne denne ikke uvæsentlige risiko. 8 Kravspecifikation Efter [Spørgers] gennemgang af udbudsmaterialets delaftaler som omhandler operationel leasing, er det vores opfattelse, at en stor del af kravspecifikationerne pr. delaftale er så specifikke, at der p.t. reelt kun er en bilmodel der opfylder kravene biler: 16 uger biler: 18 uger Bemærk: Ved miniudbud kan der fastsættes kortere eller længere leveringsfrister. Kravspecifikationen tager udgangspunkt i Ordregivers, og deltagere i indkøbssamarbejdets, behov. Da deltagerne i indkøbssamarbejdet er underlagt udbudsreglerne, er Kravspecifikationen udformet herefter. Ordregiver har ikke tidligere erfaret problemer i forhold til konkurrenceudsættelse og ufordelagtige priser. Konkurrenceudsættelsen kan derfor risikere at blive meget begrænset, da incitament for det pågældende bilmærke til at yde rabat må forventes at blive mindre. Samme problematik var gældende på tilsvarende tidligere indkøbsramme omkring el-biler. Problemstillingen er beskrevet i KommuneKredit Information i juni 2015, der udgives til alle Kommuner og Regioner. I artiklen, som kan ses via omtales bl.a. en kontant anskaffelse af 12 elbiler ved miniudbud via Rammen som resulterede i en merpris inkl. Gebyr for kommunen på kr. Bilerne blev efterfølgende finansiel leaset via KommuneLeasing, og i den forbindelse lykkedes det KommuneLeasing at får nedbragt anskaffelsessummen med ca kr. til KommuneLeasings normale flådepris 5

6 niveau. Problemstillingen omkring merprisen og manglende konkurrenceudsættelse blev bl.a. drøftet på spørgemødet for tilbudsgivere i fbm. det annulerede udbud og Københavns Kommune svar var, at man ville tage problematikken i betragtning. Dette er desværre ikke sket, hvorfor problemstillingen fortsat er meget aktuel. 6

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

"Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder SPØRGSMÅL/SVAR UDBUD AF LEASING AF BILER NR. HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Udbudsbetingelserne, side 9 af 12, 6 Betingelser for deltagelse "Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere.

EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere. EU-udbud nr. 014/S 171-30975 Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere Spørgsmål/Svar Offentliggjort den 10. oktober 014 (VERSION ) Spørgsmål Spørgsmål nr. 1 Spørgsmål

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere