Dansk Transfusionsdatabase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Transfusionsdatabase"

Transkript

1 Dansk Transfusionsdatabase National årsrapport 1. januar december 2015

2 Side 2 af 81 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord (KCEB Nord). Styregruppen for Dansk Transfusionsdatabase (DTDB) har forestået den faglige kommentering og de anførte anbefalinger til indikatorerne. Databasens formand Overlæge, ph.d. Kjell Titlestad, Klinisk Immunologisk Afdeling Odense Universitetshospital Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Kontaktpersoner for DTDB i KCEB Nord Overlæge Mette Nørgaard Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord Olof Palmes Allé Aarhus N Tlf.: E mail: Epidemiolog Heidi Theresa Ørum Cueto Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord Olof Palmes Allé Aarhus N Tlf.: E mail: Biostatistiske analyser er foretaget af BA i statistik Miriam Grijota. Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord Kontaktperson for DCCG i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) Kvalitetskonsulent, cand.scient.san Esra Öztoprak Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik, Vest Adresse: Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N Tlf.: E mail:

3 Side 3 af 81 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner og anbefalinger Indikatorer Oversigt over de samlede indikatorresultater Indikatorresultater Indikator 1: Procentdel af indlæggelser med blodtransfusion Indikator 2: Andelen af indlæggelser hvor der er givet ulige antal portioner Indikator 3: Procentdel af indlæggelser med transfusion af erytrocytkomponent, hvor der efterfølgende er målt hæmoglobinkoncentration Indikator 4: Procentdel af udførte hæmoglobinkontroller >5,5 mmol/l Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Sygdomsområdet Oversigt over alle indikatorer Indikatoralgoritmer Datagrundlag Afgrænsning af populationen Dataindsamling Statistiske analyser Styregruppen Appendiks Appendiks I: Flow chart over transfusioner rapporteret i Danmark i Appendiks II: Antal transfusioner indberettet til DTDB i Danmark i Appendiks III: Blodforbrug fordelt på bopælskommuner i Appendiks IV: Blodforbrug fordelt på bopælskommuner i Alders og køns standardiseret til hele landets alders og kønssammensætning Appendiks V: Procentdel af udførte hæmoglobinkontroller, som var hhv. >4,8 og >6,5 mmol/l (tidligere indikator 4) Appendiks VI: Fordelingen af hæmoglobinmålinger, der er registreret indenfor 7 dage efter sidste transfusion, blandt alle transfunderede i Appendiks VI: Udvikling i andelen af indlæggelser med blodtransfusion i perioden , fordelt på alder og køn Appendiks VII: Procentdel af indlæggelser til knæ og hoftealloplastik, hvor der er givet erytrocyttransfusion Regionale kommentarer...81

4 Side 4 af Konklusioner og anbefalinger 1.1. Indikatorer Som beskrevet i tidligere rapporter har Danmark i en lang årrække haft verdens højeste forbrug af erytrocytkomponenter, set i forhold til indbyggertallet. Som det kan ses i Sundhedsstyrelsens "Redegørelse for blodproduktområdet" og i Dansk Transfusionsdatabases (DTDB) tidligere årsrapporter, har forbruget dog været faldende i Danmark siden Sundhedsstyrelsen udgav en tiltrængt opdatering af "Vejledning om blodtransfusion" i DTDBs årsrapporter, hvoraf dette er nummer 14 i rækken, har ligeledes været med til at sætte fokus på området. Danmark er ikke alene om denne reduktion i antal transfusioner. Faktisk er forbruget faldet i langt de fleste europæiske lande. Sammenlignelige lande som f.eks. Irland, Holland, UK, Canada og Australien (ABO og EBA benchmarkingdata 2014) transfunderer nu mindre end 30 erytrocytkomponenter per 1000 indbyggere, mens vi i Danmark i 2015 forsat transfunderer 38 erytrocytkomponenter per 1000 indbyggere. I 2014 udgav Sundhedsstyrelsen "National klinisk retningslinje om indikation for transfusion med blodkomponenter". Her gik man væk fra at afrunde værdierne ved omregning fra g/dl til mmol/l, således at de "nye" transfusionsgrænser blev henholdsvis 4,3 og 5,6 mmol/l i stedet for 4,5 og 6,0 mmol/l, som tidligere angivet. Det er også disse transfusionsgrænser, der er benyttet i den opdaterede "Vejledning om blodtransfusion (Vejledning nr. 9038), som blev udgivet den 15. januar Fra og med denne årsrapport benytter DTDB derfor de nye transfusionsgrænser: der siger at erytrocyttransfusion overvejes efter individuel klinisk vurdering når: Hæmoglobinkoncentration <4,3 mmol/l og/eller kliniske symptomer på anæmi hos kredsløbsstabile patienter uden hjertesygdom. Hæmoglobinkoncentration <5,0 mmol/l og samtidig kronisk hjertesygdom og/eller kliniske symptomer på anæmi hos kredsløbsstabile patienter med kronisk hjertesygdom. Hæmoglobinkoncentration <5,6 mmol/l og samtidig akut koronar syndrom i iskæmifase eller livstruende blødning. Transfusion til kredsløbsstabile patienter med hjertesygdom og B hæmoglobin mellem 5, 0 og 5,6 mmol/l bør kun gives, hvis der samtidig er symptomer på iskæmi. Med undtagelse af patienter med livstruende blødning eller hjertesygdom og symptomer på iskæmi (skønnet til højst 10 % af patienterne) er der således ikke indikation for transfusion ved hæmoglobinniveau over 5,0 mmol/l. Eftersom hæmoglobinniveauet stiger ca. 0,5 mmol/l ved

5 Side 5 af 81 transfusion af en erytrocytsuspension, er der i indikator 4 valgt at hæmoglobinniveauet efter transfusion ikke må være højere end 5,5 mmol/l. Som denne årsrapport viser, er der fortsat mindst en fjerdedel af de transfunderede patienter der transfunderes op over 5,5 mmol/l. Således er der fortsat mindst tre fjerdedele af transfusionspatienterne i Danmark der overtransfunderes, når hæmoglobinniveauet vurderes i forhold til gældende anbefalinger. Heri ligger forklaringen på, at blodforbruget i Danmark fortsat er meget højt i international sammenhæng. Nærværende årsrapport indeholder fortsat DTDB's hidtidige indikatorer, idet en teknisk opdatering af databasen er påbegyndt i I forbindelse med opdateringen af DTDB vil der gradvist blive indarbejdet nye indikatorer i henhold til aftale med Sundhedsstyrelsen, jf. National Klinisk Retningslinje for Blodtransfusion. Det drejer sig i første omgang om transfusionsrater for elektiv kirurgi, dernæst hæmoglobinkoncentrationen før transfusion på afdelingsniveau, samt andelen af transfunderede patienter, som transfunderes med 1 portion erytrocytter (efter en hæmoglobinkoncentrationsmåling).

6 Side 6 af Oversigt over de samlede indikatorresultater Tabellerne viser en oversigt over de samlede indikatorresultater på landsplan for aktuelle årsrapport, samt to tidligere års indikatorresultater. Kolonnen Uoplyst angiver andelen af patienter med manglende data for én eller flere af de variable, der er nødvendige til at beregne den enkelte indikator. Tabel 1. Oversigt over databasens indikatorer og samlede indikatorresultater Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95 % CI) Indikator Standard % Indikator 1: Procentdel af indlæggelser* med blodtransfusion. Indikator 2: Andelen af indlæggelser* hvor der er givet ulige antal portioner. Indikator 3: Procentdel af indlæggelser* med transfusion af erytrocytkomponent, hvor der efterfølgende er målt hæmoglobinkoncentration. Ingen 0 4,3 ( 4,3-4,3 ) 4,7 ( 4,7-4,8 ) 5,2 ( 5,2-5,3 ) >45 % 0 44,8 ( 44,4-45,2 ) 41,0 ( 40,6-41,3 ) 38,3 ( 38,0-38,7 ) 80 % 0 50,1 ( 49,7-50,5 ) 58,5 ( 58,2-58,9 ) 56,7 ( 56,3-57,0 ) Indikator 4: Procentdel af udførte hæmoglobinkontroller, som var > 5.5 mmol/l. *Somatiske indlæggelser samt ambulante hæmatologiske kontakter. 10 % 0 74,1(37,1-87,0) 82,4(48,2-89,7) 86,6(49,1-92,4)

7 Side 7 af Indikatorresultater Denne rapport er baseret på alle indlagte patienter og patienter set på hæmatologiske ambulatorier i I det følgende beskrives, hvorledes resultaterne i årsrapporten skal læses. Tabeller Tabellerne i rapporten omfatter resultater for landsgennemsnittet, regioner og de enkelte afdelinger. Standard opfyldt: Angiver, om standarden for indikatoren er opfyldt for en afdeling, region eller på landsplan. Ja indikerer, at standarden er opfyldt for den enkelte indikator, enten for hele landet, for regionen eller de enkelte afdelinger. Tæller/nævner: Angiver det samlede antal patienter der indgår i beregningen af den pågældende indikatorværdi som hhv. tæller og nævner. Der ekskluderes patienter, hvor den pågældende aktivitet er bedømt ikke relevant. Der vil derfor være forskel i antallet af patientforløb, som indgår i beregningen af de enkelte indikatorer. For nærmere beskrivelse af hvilke variable, der indgår i tæller og nævner for hver indikator, se afsnit 5.1. indikatoralgoritmer. Uoplyst: Angiver de antal patienter, hvor den relevante variabel er angivet som uoplyst eller at data mangler. Aktuelt år: Under aktuelt år (2015) angives indikatorresultatet i % (tæller/nævner) for den aktuelle indikator. Den statistiske usikkerhed for det beregnede indikatorresultat er anført med et 95 % konfidensinterval (95% CI), som angiver det interval, hvor indikatorresultatet med 95 % sandsynlighed ligger i. Konfidensintervallets bredde afspejler med hvilken præcision, indikatorresultat er bestemt. Periodeangivelsen aktuelt år og tidligere år refererer til opgørelsesperioden. Små patientforløb: I flere indikatorberegninger på afdelingsniveau indgår der få patienter. Det er besluttet, at databaser, der hører under RKKP, af diskretionshensyn ikke må offentliggøre patientforløb under 3 (n<3). Derfor afrapporteres kun den procentvise andel (%) inklusive 95 % CI for afdelinger, hvor tæller eller nævner er mindre end 3. Grafisk præsentation (figurer) Grafisk præsentation af indikatorresultaterne for hver region og afdeling: Figurerne giver en oversigt over punktestimater (sorte prikker) med tilhørende 95 % konfidensinterval (sorte vandrette streger) for indikatoren, på landsplan, regionsniveau samt afdelingsniveau. Ligeledes

8 Side 8 af 81 er de fastsatte acceptable og ønskelige standarder for hver indikator er angivet i figuren (lodrette røde streger).

9 Side 9 af Indikator 1: Procentdel af indlæggelser med blodtransfusion Andelen af indlæggelser og hæmatologiske ambulante forløb, hvor der blev givet transfusion med blodkomponent (standard, ikke defineret). Tabel 2. Andelen af indlæggelser/hæmatologiske ambulante forløb, hvor der blev givet transfusion med blodkomponent opgjort på lands, regions og hospitalsniveau Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner uoplyst 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark / ,3 ( 4,3-4,3 ) 4,7 ( 4,7-4,8 ) 5,2 ( 5,2-5,3 ) Hovedstaden / ,2 ( 4,2-4,3 ) 4,4 ( 4,4-4,5 ) 5,1 ( 5,0-5,2 ) Sjælland / ,6 ( 3,5-3,7 ) 3,9 ( 3,8-4,0 ) 4,4 ( 4,3-4,4 ) Syddanmark / ,8 ( 4,8-4,9 ) 5,5 ( 5,5-5,6 ) 5,8 ( 5,7-5,9 ) Midtjylland / ,5 ( 4,5-4,6 ) 5,2 ( 5,1-5,3 ) 5,8 ( 5,7-5,9 ) Nordjylland / ,2 ( 5,0-5,3 ) 5,7 ( 5,6-5,8 ) 5,9 ( 5,8-6,1 ) Private / ,7 ( 0,6-0,8 ) 0,8 ( 0,7-0,9 ) 0,8 ( 0,7-0,9 ) Hovedstaden / ,2 ( 4,2-4,3 ) 4,4 ( 4,4-4,5 ) 5,1 ( 5,0-5,2 ) Amager Hospital / ,1 ( 2,8-3,4 ) 3,1 ( 2,8-3,4 ) 3,6 ( 3,3-3,9 ) Amager og Hvidovre Hospital / ,0 ( 3,8-4,1 ) 4,1 ( 4,0-4,3 ) 4,8 ( 4,6-5,0 ) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler / ,9 ( 3,8-4,1 ) 3,8 ( 3,6-3,9 ) 5,4 ( 5,1-5,6 ) Bornholms Hospital / ,5 ( 4,1-4,9 ) 4,7 ( 4,2-5,1 ) 5,6 ( 5,1-6,1 ) Frederiksberg Hospital ,7 ( 3,4-4,0 ) Gentofte Hospital / ,4 ( 2,1-2,7 ) 2,6 ( 2,4-2,8 ) 3,2 ( 2,9-3,4 ) Glostrup Hospital / ,7 ( 1,5-1,9 ) 1,6 ( 1,5-1,8 ) 2,2 ( 2,0-2,3 ) Herlev og Gentofte Hospital / ,1 ( 4,0-4,3 ) 4,7 ( 4,6-4,9 ) 5,7 ( 5,6-5,9 ) Hospitalerne i Nordsjælland, Frederikssund - 0 / ,0 ( 0,0-0,2 ) 0,0 ( 0,0-0,2 ) 0,6 ( 0,3-1,0 ) Hospitalerne i Nordsjælland, Helsingør ,8 ( 3,6-9,0 ) Hospitalerne i Nordsjælland, Hillerød / ,8 ( 2,7-2,9 ) 3,1 ( 3,0-3,2 ) 3,5 ( 3,4-3,6 ) Rigshospitalet / ,7 ( 6,6-6,9 ) 7,4 ( 7,2-7,6 ) 7,6 ( 7,5-7,8 ) Sjælland / ,6 ( 3,5-3,7 ) 3,9 ( 3,8-4,0 ) 4,4 ( 4,3-4,4 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Holbæk / ,5 ( 3,3-3,6 ) 3,3 ( 3,2-3,5 ) 3,6 ( 3,4-3,7 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Køge / ,4 ( 3,2-3,6 ) 3,8 ( 3,6-4,0 ) 4,1 ( 3,9-4,3 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Nykøbing F / ,3 ( 3,1-3,5 ) 4,2 ( 4,0-4,4 ) 4,3 ( 4,1-4,6 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Næstved / ,7 ( 2,6-2,9 ) 3,1 ( 3,0-3,3 ) 4,2 ( 4,0-4,5 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Ringsted ,1 ( 0,0-0,5 ) 0,0 ( 0,0-0,3 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Roskilde / ,9 ( 4,7-5,1 ) 5,2 ( 5,0-5,5 ) 5,4 ( 5,1-5,6 )

10 Side 10 af 81 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner uoplyst 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Region Sjællands Sygehusvæsen, Slagelse / ,7 ( 3,6-3,9 ) 4,0 ( 3,8-4,2 ) 4,8 ( 4,6-5,0 ) Syddanmark / ,8 ( 4,8-4,9 ) 5,5 ( 5,5-5,6 ) 5,8 ( 5,7-5,9 ) Fredericia og Kolding Sygehuse, Fredericia / ,9 ( 5,9-8,0 ) 7,0 ( 6,2-7,8 ) 6,1 ( 5,6-6,7 ) Fredericia og Kolding Sygehuse, Kolding / ,7 ( 4,5-5,0 ) 5,1 ( 4,9-5,4 ) 4,6 ( 4,3-4,8 ) OUH Odense Universitetshospital / ,9 ( 5,7-6,0 ) 6,6 ( 6,4-6,8 ) 6,7 ( 6,5-6,9 ) OUH Svendborg Sygehus / ,0 ( 2,8-3,2 ) 3,7 ( 3,4-4,0 ) 5,0 ( 4,7-5,3 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg / ,0 ( 3,8-4,2 ) 5,0 ( 4,8-5,2 ) 5,4 ( 5,2-5,6 ) Sydvestjysk Sygehus, Grindsted / ,5 ( 3,8-5,3 ) 6,0 ( 5,1-6,8 ) 7,5 ( 6,6-8,4 ) Sygehus Sønderjylland / ,2 ( 4,0-4,4 ) 4,8 ( 4,6-5,0 ) 5,0 ( 4,8-5,2 ) Vejle Sygehus / ,0 ( 4,7-5,2 ) 5,6 ( 5,3-5,9 ) 6,5 ( 6,2-6,8 ) Midtjylland / ,5 ( 4,5-4,6 ) 5,2 ( 5,1-5,3 ) 5,8 ( 5,7-5,9 ) Aarhus Universitetshospital / ,8 ( 5,7-5,9 ) 6,6 ( 6,4-6,7 ) 6,9 ( 6,7-7,0 ) Hospitalsenheden Horsens / ,9 ( 2,7-3,1 ) 3,4 ( 3,2-3,6 ) 3,6 ( 3,4-3,8 ) Hospitalsenheden Midt, Hammel - 4 / ,3 ( 0,1-0,9 ) 0,8 ( 0,4-1,6 ) 1,5 ( 0,8-2,5 ) Hospitalsenheden Midt, Silkeborg / ,6 ( 4,2-5,0 ) 5,3 ( 4,9-5,8 ) 7,6 ( 7,1-8,2 ) Hospitalsenheden Midt, Skive - #/# 0 0,0 ( 0,0-97,5 ) 0,4 ( 0,0-2,2 ) 0,2 ( 0,0-1,3 ) Hospitalsenheden Midt, Viborg / ,6 ( 3,4-3,7 ) 4,3 ( 4,1-4,5 ) 5,7 ( 5,5-6,0 ) Hospitalsenheden Vest, Herning / ,0 ( 3,8-4,2 ) 4,6 ( 4,4-4,8 ) 4,7 ( 4,5-5,0 ) Hospitalsenheden Vest, Holstebro / ,5 ( 6,2-6,9 ) 6,5 ( 6,2-6,9 ) 7,9 ( 7,5-8,2 ) Hospitalsenheden Vest, Lemvig - #/# 0 0,4 ( 0,0-2,0 ) 0,0 ( 0,0-1,3 ) 0,8 ( 0,1-2,8 ) Regionshospitalet Randers / ,2 ( 3,0-3,3 ) 4,0 ( 3,8-4,2 ) 4,0 ( 3,8-4,2 ) Nordjylland / ,2 ( 5,0-5,3 ) 5,7 ( 5,6-5,8 ) 5,9 ( 5,8-6,1 ) Aalborg Universitetshospital / ,8 ( 5,6-5,9 ) 6,2 ( 6,0-6,4 ) 6,5 ( 6,3-6,7 ) Sygehus Thy - Mors / ,6 ( 3,3-3,9 ) 4,7 ( 4,4-5,1 ) 5,0 ( 4,6-5,3 ) Sygehus Vendsyssel / ,0 ( 3,8-4,3 ) 4,6 ( 4,3-4,9 ) 4,8 ( 4,5-5,1 ) Private / ,7 ( 0,6-0,8 ) 0,8 ( 0,7-0,9 ) 0,8 ( 0,7-0,9 )

11 Side 11 af 81 Figur 1. Andelen af indlæggelser/hæmatologiske ambulante forløb, hvor der blev givet transfusion med blodkomponent på regionsniveau

12 Side 12 af 81 Figur 2. Andelen af indlæggelser/hæmatologiske ambulante forløb, hvor der blev givet transfusion med blodkomponent på hospitalsniveau

13 Side 13 af 81 Figur 3. Trendgraf over andelen af indlæggelser/hæmatologiske ambulante forløb, hvor der blev givet transfusion med blodkomponent for perioden opgjort samlet for hele landet samt for hver region Kliniske epidemiologiske kommentarer til indikator 1 På landsniveau blev der givet transfusion med blodkomponent i forbindelse med 4,3 % af alle indlæggelser eller ambulante hæmatologiske forløb på de danske hospitaler i 2015 mod 4,7 % i 2014 og 5,2 % i Denne andel varierede på regions niveau fra 3,6 % i Region Sjælland til 5,2 % i Region Nordjylland. Andelen er i alle fem regioner faldet fra 2011 til 2015 (se figur 3). Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1 Data kan benyttes til at følge udviklingen på de enkelte sygehuse over tid, forudsat at der ikke er større ændringer i patientgrundlaget. Men det er ikke meningsfuldt at foretage sammenligninger mellem de enkelte sygehuse eller regioner med vidt forskelligt patientgrundlag. Med baggrund i det høje danske forbrug af donorblod, er det ønskeligt med et fortsat fald i andelen af indlæggelser hvor der gives transfusion med blodkomponenter. Anbefalinger til indikator 1 Det er ikke muligt at give en anbefaling for ønsket niveau gældende for alle sygehuse. Fra næste årsrapport vil ambulante patienter ikke indgå i indikator 1.

14 Side 14 af Indikator 2: Andelen af indlæggelser hvor der er givet ulige antal portioner. Andel af de indlæggelser/hæmatologisk ambulante besøg, hvor der blev givet transfusion med erytrocytter, som fik et ulige antal blodportioner (standard >45%) Tabel 3. Andel af de indlæggelser/hæmatologisk ambulante besøg, hvor der blev givet transfusion med erytrocytter, som fik et ulige antal blodportioner opgjort på lands, regions og hospitalsniveau. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner uoplyst 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark / ,3 ( 4,3-4,3 ) 4,7 ( 4,7-4,8 ) 5,2 ( 5,2-5,3 ) Hovedstaden / ,2 ( 4,2-4,3 ) 4,4 ( 4,4-4,5 ) 5,1 ( 5,0-5,2 ) Sjælland / ,6 ( 3,5-3,7 ) 3,9 ( 3,8-4,0 ) 4,4 ( 4,3-4,4 ) Syddanmark / ,8 ( 4,8-4,9 ) 5,5 ( 5,5-5,6 ) 5,8 ( 5,7-5,9 ) Midtjylland / ,5 ( 4,5-4,6 ) 5,2 ( 5,1-5,3 ) 5,8 ( 5,7-5,9 ) Nordjylland / ,2 ( 5,0-5,3 ) 5,7 ( 5,6-5,8 ) 5,9 ( 5,8-6,1 ) Private / ,7 ( 0,6-0,8 ) 0,8 ( 0,7-0,9 ) 0,8 ( 0,7-0,9 ) Hovedstaden / ,2 ( 4,2-4,3 ) 4,4 ( 4,4-4,5 ) 5,1 ( 5,0-5,2 ) Amager Hospital / ,1 ( 2,8-3,4 ) 3,1 ( 2,8-3,4 ) 3,6 ( 3,3-3,9 ) Amager og Hvidovre Hospital / ,0 ( 3,8-4,1 ) 4,1 ( 4,0-4,3 ) 4,8 ( 4,6-5,0 ) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler / ,9 ( 3,8-4,1 ) 3,8 ( 3,6-3,9 ) 5,4 ( 5,1-5,6 ) Bornholms Hospital / ,5 ( 4,1-4,9 ) 4,7 ( 4,2-5,1 ) 5,6 ( 5,1-6,1 ) Frederiksberg Hospital ,7 ( 3,4-4,0 ) Gentofte Hospital / ,4 ( 2,1-2,7 ) 2,6 ( 2,4-2,8 ) 3,2 ( 2,9-3,4 ) Glostrup Hospital / ,7 ( 1,5-1,9 ) 1,6 ( 1,5-1,8 ) 2,2 ( 2,0-2,3 ) Herlev og Gentofte Hospital / ,1 ( 4,0-4,3 ) 4,7 ( 4,6-4,9 ) 5,7 ( 5,6-5,9 ) Hospitalerne i Nordsjælland, Frederikssund - 0 / ,0 ( 0,0-0,2 ) 0,0 ( 0,0-0,2 ) 0,6 ( 0,3-1,0 ) Hospitalerne i Nordsjælland, Helsingør ,8 ( 3,6-9,0 ) Hospitalerne i Nordsjælland, Hillerød / ,8 ( 2,7-2,9 ) 3,1 ( 3,0-3,2 ) 3,5 ( 3,4-3,6 ) Rigshospitalet / ,7 ( 6,6-6,9 ) 7,4 ( 7,2-7,6 ) 7,6 ( 7,5-7,8 ) Sjælland / ,6 ( 3,5-3,7 ) 3,9 ( 3,8-4,0 ) 4,4 ( 4,3-4,4 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Holbæk / ,5 ( 3,3-3,6 ) 3,3 ( 3,2-3,5 ) 3,6 ( 3,4-3,7 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Køge / ,4 ( 3,2-3,6 ) 3,8 ( 3,6-4,0 ) 4,1 ( 3,9-4,3 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Nykøbing F / ,3 ( 3,1-3,5 ) 4,2 ( 4,0-4,4 ) 4,3 ( 4,1-4,6 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Næstved / ,7 ( 2,6-2,9 ) 3,1 ( 3,0-3,3 ) 4,2 ( 4,0-4,5 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Ringsted ,1 ( 0,0-0,5 ) 0,0 ( 0,0-0,3 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Roskilde / ,9 ( 4,7-5,1 ) 5,2 ( 5,0-5,5 ) 5,4 ( 5,1-5,6 )

15 Side 15 af 81 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner uoplyst 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Region Sjællands Sygehusvæsen, Slagelse / ,7 ( 3,6-3,9 ) 4,0 ( 3,8-4,2 ) 4,8 ( 4,6-5,0 ) Syddanmark / ,8 ( 4,8-4,9 ) 5,5 ( 5,5-5,6 ) 5,8 ( 5,7-5,9 ) Fredericia og Kolding Sygehuse, Fredericia / ,9 ( 5,9-8,0 ) 7,0 ( 6,2-7,8 ) 6,1 ( 5,6-6,7 ) Fredericia og Kolding Sygehuse, Kolding / ,7 ( 4,5-5,0 ) 5,1 ( 4,9-5,4 ) 4,6 ( 4,3-4,8 ) OUH Odense Universitetshospital / ,9 ( 5,7-6,0 ) 6,6 ( 6,4-6,8 ) 6,7 ( 6,5-6,9 ) OUH Svendborg Sygehus / ,0 ( 2,8-3,2 ) 3,7 ( 3,4-4,0 ) 5,0 ( 4,7-5,3 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg / ,0 ( 3,8-4,2 ) 5,0 ( 4,8-5,2 ) 5,4 ( 5,2-5,6 ) Sydvestjysk Sygehus, Grindsted / ,5 ( 3,8-5,3 ) 6,0 ( 5,1-6,8 ) 7,5 ( 6,6-8,4 ) Sygehus Sønderjylland / ,2 ( 4,0-4,4 ) 4,8 ( 4,6-5,0 ) 5,0 ( 4,8-5,2 ) Vejle Sygehus / ,0 ( 4,7-5,2 ) 5,6 ( 5,3-5,9 ) 6,5 ( 6,2-6,8 ) Midtjylland / ,5 ( 4,5-4,6 ) 5,2 ( 5,1-5,3 ) 5,8 ( 5,7-5,9 ) Aarhus Universitetshospital / ,8 ( 5,7-5,9 ) 6,6 ( 6,4-6,7 ) 6,9 ( 6,7-7,0 ) Hospitalsenheden Horsens / ,9 ( 2,7-3,1 ) 3,4 ( 3,2-3,6 ) 3,6 ( 3,4-3,8 ) Hospitalsenheden Midt, Hammel - 4 / ,3 ( 0,1-0,9 ) 0,8 ( 0,4-1,6 ) 1,5 ( 0,8-2,5 ) Hospitalsenheden Midt, Silkeborg / ,6 ( 4,2-5,0 ) 5,3 ( 4,9-5,8 ) 7,6 ( 7,1-8,2 ) Hospitalsenheden Midt, Skive - #/# 0 0,0 ( 0,0-97,5 ) 0,4 ( 0,0-2,2 ) 0,2 ( 0,0-1,3 ) Hospitalsenheden Midt, Viborg / ,6 ( 3,4-3,7 ) 4,3 ( 4,1-4,5 ) 5,7 ( 5,5-6,0 ) Hospitalsenheden Vest, Herning / ,0 ( 3,8-4,2 ) 4,6 ( 4,4-4,8 ) 4,7 ( 4,5-5,0 ) Hospitalsenheden Vest, Holstebro / ,5 ( 6,2-6,9 ) 6,5 ( 6,2-6,9 ) 7,9 ( 7,5-8,2 ) Hospitalsenheden Vest, Lemvig - #/# 0 0,4 ( 0,0-2,0 ) 0,0 ( 0,0-1,3 ) 0,8 ( 0,1-2,8 ) Regionshospitalet Randers / ,2 ( 3,0-3,3 ) 4,0 ( 3,8-4,2 ) 4,0 ( 3,8-4,2 ) Nordjylland / ,2 ( 5,0-5,3 ) 5,7 ( 5,6-5,8 ) 5,9 ( 5,8-6,1 ) Aalborg Universitetshospital / ,8 ( 5,6-5,9 ) 6,2 ( 6,0-6,4 ) 6,5 ( 6,3-6,7 ) Sygehus Thy - Mors / ,6 ( 3,3-3,9 ) 4,7 ( 4,4-5,1 ) 5,0 ( 4,6-5,3 ) Sygehus Vendsyssel / ,0 ( 3,8-4,3 ) 4,6 ( 4,3-4,9 ) 4,8 ( 4,5-5,1 ) Private / ,7 ( 0,6-0,8 ) 0,8 ( 0,7-0,9 ) 0,8 ( 0,7-0,9 )

16 Side 16 af 81 Figur 4. Andel af de indlæggelser/hæmatologisk ambulante besøg, hvor der blev givet transfusion med erytrocytter, som fik et ulige antal blodportioner på regionsniveau

17 Side 17 af 81 Figur 5. Andel af de indlæggelser/hæmatologisk ambulante besøg, hvor der blev givet transfusion med erytrocytter, som fik et ulige antal blodportioner på hospitalsniveau

18 Side 18 af 81 Figur 6. Trendgrafer visende Andel af de indlæggelser/hæmatologisk ambulante besøg, hvor der blev givet transfusion med erytrocytter, som fik et ulige antal blodportioner i perioden opgjort samlet for hele landet samt for hver region

19 Side 19 af 81 Kliniske epidemiologiske kommentarer til indikator 2 Blandt de indlæggelser eller hæmatologiske ambulante besøg, hvor der blev givet transfusion med erytrocytkomponent i Danmark i 2015 fik svarende til 44,8 % et ulige antal blodportioner, de tilsvarende tal i 2014 og 2013 var 41,0 % og 38,3 %. Dvs., at på landsplan er indikatorværdien på mindst 45 % endnu ikke helt opfyldt. På regionalt niveau var indikatoren opfyldt i Region Hovedstaden (46,7 %), Region Syddanmark (45,1 %) og i Region Midtjylland (45,8), mens Region Sjælland med 38,9 % lå lavest. I alle regioner viste indikatoren dog stigende tendens (Figur 6). Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2 Indikatoren blev indført på baggrund af en mangeårig og uhensigtsmæssig tradition med at give transfusioner "som par". I 2012 fik således næsten 2/3 af patienterne et lige antal transfusioner under indlæggelse. Generelt gælder det at andelen af patienter der får henholdsvis et lige og et ulige antal transfusioner under indlæggelse bør være nogenlunde ligelig fordelt (50/50). Det er derfor glædeligt at andelen af patienter, der får et ulige antal transfusioner fortsat er stigende, fra 36,4 % i 2012 til nu 44,8 % i Dette viser at den fortsatte reduktionen i antal transfusioner skyldes ændring i praksis, og ikke f.eks. faldende aktivitet. Anbefalinger til indikator 2 Ønsket om en proportional fordeling mellem indlæggelser med lige og ulige antal transfusioner medfører, at andelen af indlæggelser, hvor der er givet ulige antal portioner, bør ligge over 45 %.

20 Side 20 af Indikator 3: Procentdel af indlæggelser med transfusion af erytrocytkomponent, hvor der efterfølgende er målt hæmoglobinkoncentration Andel af indlæggelser og hæmatologisk ambulante besøg med transfusion af erytrocytkomponent og efterfølgende måling af hæmoglobinkoncentration (Standard 80 %) Tabel 4. Procentdel af indlæggelser og hæmatologisk ambulante besøg med transfusion af erytrocytkomponent, hvor der efterfølgende er målt hæmoglobinkoncentration opgjort på lands, regions og hospitalsniveau Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Nej / ,1 ( 49,7-50,5 ) 58,5 ( 58,2-58,9 ) 56,7 ( 56,3-57,0 ) Hovedstaden Nej / ,8 ( 43,1-44,5 ) 58,9 ( 58,3-59,6 ) 58,8 ( 58,2-59,4 ) Sjælland Nej / ,3 ( 57,2-59,3 ) 60,2 ( 59,2-61,2 ) 60,8 ( 59,8-61,8 ) Syddanmark Nej / ,9 ( 59,0-60,7 ) 60,8 ( 60,0-61,6 ) 51,3 ( 50,5-52,1 ) Midtjylland Nej / ,0 ( 41,2-42,9 ) 54,0 ( 53,2-54,8 ) 55,0 ( 54,2-55,7 ) Nordjylland Nej / ,4 ( 56,1-58,6 ) 61,4 ( 60,2-62,5 ) 60,9 ( 59,7-62,0 ) Private Nej 34 / ,7 ( 14,0-26,4 ) 17,1 ( 12,1-23,0 ) 12,3 ( 8,2-17,5 ) Hovedstaden Nej / ,8 ( 43,1-44,5 ) 58,9 ( 58,3-59,6 ) 58,8 ( 58,2-59,4 ) Amager Hospital Nej 108 / ,6 ( 25,0-34,6 ) 44,9 ( 40,0-49,8 ) 39,3 ( 34,9-43,8 ) Amager og Hvidovre Hospital Nej / ,6 ( 46,8-50,4 ) 62,8 ( 61,1-64,5 ) 62,8 ( 61,2-64,4 ) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Nej / ,5 ( 40,6-44,5 ) 56,9 ( 54,9-58,9 ) 59,0 ( 57,0-60,9 ) Bornholms Hospital Nej 206 / ,9 ( 45,9-55,8 ) 64,3 ( 59,4-69,0 ) 65,9 ( 61,4-70,2 ) Frederiksberg Hospital ,8 ( 41,0-48,7 ) Gentofte Hospital Nej 107 / ,2 ( 44,2-58,2 ) 51,7 ( 47,6-55,9 ) 56,9 ( 53,2-60,6 ) Glostrup Hospital Nej 129 / ,8 ( 35,4-46,5 ) 54,2 ( 49,4-58,9 ) 62,4 ( 58,3-66,4 ) Herlev og Gentofte Hospital Nej / ,9 ( 40,4-43,3 ) 54,5 ( 53,1-56,0 ) 55,3 ( 53,9-56,7 ) Hospitalerne i Nordsjælland, Frederikssund ,0 ( 16,3-67,7 ) Hospitalerne i Nordsjælland, Helsingør ,4 ( 24,4-71,1 ) Hospitalerne i Nordsjælland, Hillerød Nej / ,3 ( 43,2-47,3 ) 60,5 ( 58,6-62,4 ) 60,2 ( 58,3-62,1 ) Rigshospitalet Nej / ,2 ( 42,1-44,4 ) 61,6 ( 60,4-62,7 ) 60,9 ( 59,7-62,0 ) Sjælland Nej / ,3 ( 57,2-59,3 ) 60,2 ( 59,2-61,2 ) 60,8 ( 59,8-61,8 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Holbæk Nej 847 / ,4 ( 52,8-57,9 ) 56,6 ( 54,0-59,1 ) 55,8 ( 53,3-58,3 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Køge Nej 845 / ,4 ( 59,8-65,0 ) 62,1 ( 59,5-64,7 ) 61,0 ( 58,5-63,5 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Nykøbing F Nej 671 / ,6 ( 58,7-64,5 ) 61,6 ( 58,9-64,2 ) 63,6 ( 61,0-66,0 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Næstved Nej 566 / ,9 ( 47,9-53,8 ) 52,9 ( 50,1-55,7 ) 55,1 ( 52,5-57,8 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Ringsted ,0 ( 2,5-100,0 ) -

21 Side 21 af 81 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Region Sjællands Sygehusvæsen, Roskilde Nej / ,4 ( 53,3-57,5 ) 59,1 ( 57,1-61,2 ) 61,5 ( 59,4-63,5 ) Region Sjællands Sygehusvæsen, Slagelse Nej 950 / ,8 ( 62,3-67,2 ) 68,8 ( 66,3-71,1 ) 67,0 ( 64,6-69,3 ) Syddanmark Nej / ,9 ( 59,0-60,7 ) 60,8 ( 60,0-61,6 ) 51,3 ( 50,5-52,1 ) Fredericia og Kolding Sygehuse, Fredericia Nej 89 / ,8 ( 49,6-65,7 ) 64,8 ( 58,9-70,3 ) 62,8 ( 58,1-67,4 ) Fredericia og Kolding Sygehuse, Kolding Nej 863 / ,1 ( 63,5-68,7 ) 67,1 ( 64,6-69,6 ) 60,5 ( 57,7-63,2 ) OUH Odense Universitetshospital Nej / ,4 ( 61,1-63,7 ) 63,4 ( 62,1-64,6 ) 49,4 ( 48,1-50,6 ) OUH Svendborg Sygehus Nej 319 / ,4 ( 52,2-60,5 ) 54,8 ( 51,1-58,4 ) 44,4 ( 41,3-47,5 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Nej 830 / ,5 ( 51,0-56,1 ) 55,6 ( 53,4-57,8 ) 52,3 ( 50,2-54,4 ) Sydvestjysk Sygehus, Grindsted Nej 64 / ,8 ( 39,1-56,6 ) 47,6 ( 40,2-55,0 ) 33,2 ( 27,2-39,7 ) Sygehus Sønderjylland Nej / ,4 ( 51,2-55,6 ) 56,8 ( 54,7-58,8 ) 49,3 ( 47,3-51,3 ) Vejle Sygehus Nej 837 / ,6 ( 60,9-66,2 ) 61,8 ( 59,3-64,2 ) 56,5 ( 54,1-58,9 ) Midtjylland Nej / ,0 ( 41,2-42,9 ) 54,0 ( 53,2-54,8 ) 55,0 ( 54,2-55,7 ) Aarhus Universitetshospital Nej / ,0 ( 42,7-45,3 ) 55,2 ( 54,0-56,4 ) 57,4 ( 56,3-58,6 ) Hospitalsenheden Horsens Nej 433 / ,6 ( 40,5-46,8 ) 54,0 ( 51,1-56,8 ) 56,1 ( 53,3-58,9 ) Hospitalsenheden Midt, Hammel Nej 3 / ,0 ( 19,4-99,4 ) 88,9 ( 51,8-99,7 ) 92,9 ( 66,1-99,8 ) Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Nej 159 / ,9 ( 32,3-41,6 ) 59,0 ( 54,7-63,2 ) 54,4 ( 50,7-58,1 ) Hospitalsenheden Midt, Skive ,0 ( 2,5-100,0 ) 100,0 ( 2,5-100,0 ) Hospitalsenheden Midt, Viborg Nej 637 / ,4 ( 42,7-48,0 ) 57,8 ( 55,4-60,2 ) 58,3 ( 56,2-60,5 ) Hospitalsenheden Vest, Herning Nej 512 / ,8 ( 37,1-42,5 ) 50,9 ( 48,3-53,4 ) 49,7 ( 47,3-52,2 ) Hospitalsenheden Vest, Holstebro Nej 492 / ,8 ( 34,2-39,4 ) 52,1 ( 49,4-54,8 ) 51,5 ( 49,0-53,9 ) Hospitalsenheden Vest, Lemvig Nej #/# 0 0,0 ( 0,0-97,5 ) - 50,0 ( 1,3-98,7 ) Regionshospitalet Randers Nej 456 / ,3 ( 34,6-40,1 ) 46,1 ( 43,6-48,7 ) 46,4 ( 43,9-49,0 ) Nordjylland Nej / ,4 ( 56,1-58,6 ) 61,4 ( 60,2-62,5 ) 60,9 ( 59,7-62,0 ) Aalborg Universitetshospital Nej / ,4 ( 57,9-60,8 ) 63,6 ( 62,2-64,9 ) 62,1 ( 60,7-63,4 ) Sygehus Thy - Mors Nej 259 / ,2 ( 48,6-57,7 ) 56,5 ( 52,9-60,1 ) 60,6 ( 57,1-63,9 ) Sygehus Vendsyssel Nej 473 / ,7 ( 46,5-53,0 ) 54,6 ( 51,5-57,6 ) 55,6 ( 52,7-58,5 ) Private Nej 34 / ,7 ( 14,0-26,4 ) 17,1 ( 12,1-23,0 ) 12,3 ( 8,2-17,5 )

22 Side 22 af 81 Figur 7. Andelen af indlæggelser og hæmatologisk ambulante besøg med transfusion af erytrocytkomponent og efterfølgende måling af hæmoglobinkoncentration opgjort på regionsniveau

23 Side 23 af 81 Figur 8. Andelen af indlæggelser og hæmatologisk ambulante besøg med transfusion af erytrocytkomponent og efterfølgende måling af hæmoglobinkoncentration opgjort på hospitalsniveau

24 Side 24 af 81 Figur 9. Trendgrafer visende andelen af indlæggelser og hæmatologisk ambulante besøg med transfusion af erytrocytkomponent og efterfølgende måling af hæmoglobinkoncentration opgjort for perioden

25 Side 25 af 81 Kliniske epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Andelen af de indlæggelser eller ambulante hæmatologiske kontakter i 2015, hvor der blev givet blod, og hvor der var registreret en måling af patientens hæmoglobinkoncentration inden for 7 dage efter sidste transfusion i de klinisk biokemiske laboratoriesystemer, var på nationalt niveau 50,1 % mod en standard på 80 %. De tilsvarende tal for 2014 og 2013 var 58,5 % og 56,7 %. På regionalt niveau varierede andelen mellem 42,0 % i Region Midtjylland og 59,9 % i region Syddanmark. Der er fortsat ingen af landets fem regioner, der lever op til den fastsatte standard. På hospitalsniveau er der ingen af de hospitaler, hvor der blev givet mere end 10 transfusioner, som opfylder standarden. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 3 Der er registreret en dato men ikke altid et klokkeslæt for transfusion og hæmoglobinkontrol i de lokale regionale systemer hvorfra DTDB får sine data. Eftersom det derfor ikke i alle tilfælde kan afgøres om en hæmoglobinmåling indenfor det samme døgn er foretaget før eller efter transfusionen, tæller hæmoglobinmåling på samme dato som transfusionen ikke som hæmoglobinkontrol. Krav til hæmoglobinkontrol anses derfor som opfyldt hvis der målt en hæmoglobinværdi 1 7 dage efter sidste erytrocyttransfusion. Dette forhold kan medvirke til en underestimering af andelen af patienter hvor der måles hæmoglobinkoncentration efter transfusion. En øgning i andel ambulante patienter vil tilsvarende reducere andelen af patienter med udført hæmoglobinkontrol. Hæmoglobinmålinger foretaget efter, men fortsat på samme dato som en transfusion, kan aktuelt ikke indgå i beregning af procentdel af indlæggelser hvor der efterfølgende er målt hæmoglobinkoncentration. For at dette skal blive muligt, er det afgørende at have tidstro registrering af såvel klokkeslæt som dato for transfusion. Elektronisk transfusionsregistrering er i gang eller planlagt flere steder i landet. Herved bliver det i større grad teknisk muligt at afgøre rækkefølgen af hæmoglobinmålinger og transfusioner på samme dato. Anbefalinger til indikator 3 Det forventes at elektronisk transfusionsregistrering fremover i stigende grad medfører tidstro registrering af såvel klokkeslæt som dato for prøvetagning og transfusion. Herved kan indlæggelser hvor hæmoglobinkoncentrationen er målt efter transfusionen men på samme dato, medregnes som hæmoglobinkontrol.

26 Side 26 af Indikator 4: Procentdel af udførte hæmoglobinkontroller >5,5 mmol/l Andelen af udførte hæmoglobinkontroller, som var højere end anbefalet (>5,5 mmol/l) (Standard, <10 %) Tabel 5. Procentdelen af udførte hæmoglobinkontroller, som var >5,5 mmol/l opgjort på lands, regions og hospitalsniveau Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) (Min-Max) % (Min-Max) % (Min-Max) Danmark Nej / ,1(37,1-87,0) 82,4(48,2-89,7) 86,6(49,1-92,4) Hovedstaden Nej / ,6(30,9-87,1) 78,2(46,1-87,1) 83,8(49,3-90,5) Sjælland Nej / ,5(42,8-84,5) 78,7(47,4-87,2) 83,5(50,7-90,0) Syddanmark Nej / ,7(44,7-84,8) 84,6(51,5-90,6) 87,1(44,7-93,4) Midtjylland Nej / ,9(32,8-90,7) 87,5(47,2-93,2) 90,8(49,9-95,0) Nordjylland Nej / ,5(44,5-87,1) 85,8(52,6-91,3) 89,6(54,5-93,6) Private Nej 19 / ,9(11,0-91,3) 88,2(15,1-98,0) 96,2(11,8-99,5) Hovedstaden Nej / ,6(30,9-87,1) 78,2(46,1-87,1) 83,8(49,3-90,5) Amager Hospital Nej 99 / ,7(27,1-97,5) 90,2(40,4-95,6) 94,8(37,2-97,9) Amager og Hvidovre Hospital Nej / ,0(38,4-89,8) 86,1(54,1-91,3) 91,2(57,3-94,5) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Nej 785 / ,2(30,7-88,2) 80,9(46,1-89,1) 81,9(48,3-89,3) Bornholms Hospital Nej 143 / ,4(35,3-84,4) 80,5(51,8-87,4) 94,2(62,1-96,2) Frederiksberg Hospital ,2(41,8-97,0) Gentofte Hospital Nej 63 / ,9(30,1-78,9) 67,3(34,8-83,1) 89,9(51,2-94,3) Glostrup Hospital Nej 104 / ,6(32,9-92,1) 83,8(45,4-91,2) 91,4(57,1-94,7) Herlev og Gentofte Hospital Nej / ,8(27,6-85,7) 78,3(42,7-88,2) 82,5(45,6-90,3) Hospitalerne i Nordsjælland, Frederikssund ,0(40,0-100,0) Hospitalerne i Nordsjælland, Helsingør ,0(47,4-100,0) Hospitalerne i Nordsjælland, Hillerød Nej 711 / ,4(31,0-85,7) 74,3(45,0-84,5) 76,3(46,0-85,7) Rigshospitalet Nej / ,2(29,9-86,7) 74,7(46,0-84,4) 81,3(49,5-88,6) Sjælland Nej / ,5(42,8-84,5) 78,7(47,4-87,2) 83,5(50,7-90,0) Region Sjællands Sygehusvæsen, Holbæk Nej 526 / ,1(34,4-79,0) 70,2(39,7-83,2) 75,5(42,1-86,3) Region Sjællands Sygehusvæsen, Køge Nej 573 / ,8(42,3-79,9) 80,0(49,7-87,6) 88,7(54,1-93,1) Region Sjællands Sygehusvæsen, Nykøbing F Nej 482 / ,8(44,3-82,6) 74,2(45,7-84,1) 81,5(51,8-88,2) Region Sjællands Sygehusvæsen, Næstved Nej 458 / ,9(41,2-90,3) 79,3(42,0-89,0) 83,3(45,9-90,8) Region Sjællands Sygehusvæsen, Ringsted ,0(0,0-0,0) - Region Sjællands Sygehusvæsen, Roskilde Nej 996 / ,6(45,8-90,3) 87,1(51,5-92,4) 86,8(53,4-91,9) Region Sjællands Sygehusvæsen, Slagelse Nej 701 / ,8(47,8-83,0) 77,5(53,3-84,5) 83,4(55,8-88,9)

27 Side 27 af 81 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) (Min-Max) % (Min-Max) % (Min-Max) Syddanmark Nej / ,7(44,7-84,8) 84,6(51,5-90,6) 87,1(44,7-93,4) Fredericia og Kolding Sygehuse, Fredericia Nej 68 / ,4(44,2-86,4) 76,6(49,6-84,9) 86,5(54,4-91,5) Fredericia og Kolding Sygehuse, Kolding Nej 641 / ,3(49,1-83,0) 83,9(56,3-89,2) 84,1(50,9-90,4) OUH Odense Universitetshospital Nej / ,8(43,5-81,2) 81,8(51,8-88,5) 84,1(41,5-92,1) OUH Svendborg Sygehus Nej 205 / ,3(36,2-79,9) 86,0(47,1-92,3) 92,4(41,0-96,6) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Nej 595 / ,7(38,4-84,8) 82,8(46,0-90,4) 88,0(46,1-93,7) Sydvestjysk Sygehus, Grindsted Nej 56 / ,5(41,8-94,0) 96,6(45,9-98,4) 100,0(33,2-100,0) Sygehus Sønderjylland Nej 958 / ,9(46,9-93,5) 93,1(52,9-96,1) 93,4(46,0-96,8) Vejle Sygehus Nej 697 / ,3(52,9-89,4) 86,7(53,6-91,8) 87,2(49,3-92,8) Midtjylland Nej / ,9(32,8-90,7) 87,5(47,2-93,2) 90,8(49,9-95,0) Aarhus Universitetshospital Nej / ,7(34,6-90,6) 87,0(48,0-92,8) 89,9(51,7-94,2) Hospitalsenheden Horsens Nej 308 / ,1(31,0-87,4) 84,5(45,6-91,6) 81,6(45,8-89,7) Hospitalsenheden Midt, Hammel Nej 3 / ,0(75,0-100,0) 100,0(88,9-100,0) 100,0(92,9-100,0) Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Nej 135 / ,9(31,3-94,4) 93,9(55,4-96,4) 96,2(52,4-97,9) Hospitalsenheden Midt, Skive ,0(100,0-100,0) 100,0(100,0-100,0) Hospitalsenheden Midt, Viborg Nej 455 / ,4(32,4-87,0) 84,8(49,0-91,2) 91,6(53,4-95,1) Hospitalsenheden Vest, Herning Nej 428 / ,6(33,2-93,5) 90,7(46,2-95,3) 94,8(47,2-97,4) Hospitalsenheden Vest, Holstebro Nej 458 / ,1(34,2-97,5) 97,2(50,7-98,5) 97,4(50,2-98,7) Hospitalsenheden Vest, Lemvig - 0 / ,0(50,0-100,0) Regionshospitalet Randers Nej 289 / ,4(23,6-86,3) 79,8(36,8-90,7) 88,2(41,0-94,5) Nordjylland Nej / ,5(44,5-87,1) 85,8(52,6-91,3) 89,6(54,5-93,6) Aalborg Universitetshospital Nej / ,5(46,0-86,6) 85,6(54,4-90,8) 88,9(55,2-93,1) Sygehus Thy - Mors Nej 197 / ,1(40,5-87,3) 86,2(48,7-92,2) 92,3(55,9-95,3) Sygehus Vendsyssel Nej 371 / ,4(39,0-89,3) 86,5(47,2-92,6) 90,8(50,5-94,9) Private Nej 19 / ,9(11,0-91,3) 88,2(15,1-98,0) 96,2(11,8-99,5)

28 Side 28 af 81 Figur 10. Andelen af udførte hæmoglobinkontroller som var højere end anbefalet (>5,5 mmol/l) opgjort på regionsniveau

29 Side 29 af 81 Figur 11. Andelen af udførte hæmoglobinkontroller som var højere end anbefalet (>5,5 mmol/l) opgjort på hospitalsniveau

30 Side 30 af 81 Figur 12. Trendgraf over andelen af udførte hæmoglobinkontroller som var højere end anbefalet (>5,5 mmol/l) for perioden Kliniske epidemiologiske kommentarer til indikator 4 Overordnet skal man ved fortolkningen af indikator 4 huske på, at andelen af indlæggelser eller ambulante hæmatologiske besøg, hvor der blev givet blodtransfusion, og hvor der efterfølgende er registreret en hæmoglobinmåling inden for 7 dage efter sidste transfusion kun var 50 % (indikator 3). Indikator 4 er således kun beregnet på halvdelen af de relevante indlæggelser eller ambulante hæmatologiske besøg, og resultatet er derfor ikke nødvendigvis repræsentativt for hele den transfunderede population. Alligevel bør man bemærke, at 74,1 % af de patienter, der på landsplan fik kontrolleret hæmoglobinkoncentrationen, havde en værdi der var højere end den anbefalede på 5,5 mmol/l, hvilket er langt over indikatorstandarden på mindre end 10 %. På regionalt niveau varierede denne andel mellem 70,6 % i Region Hovedstaden og hhv. 77,5 % (Region Nordjylland) og 77,9 % (Region Midtjylland). Alle regioner viser dog en klar faldende tendens i indikatorniveauet (Figur 12). Indikatoren er i forhold til sidste år ændret fra at vise andelen med hæmoglobinniveau større end 6,5 til at vise andelen med et niveau over 5,5 mmol/l. Andelen med værdier over hhv. 4,8 og 6,5 mmol/l kan findes i appendiks V. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 4 Trefjerdedele af patienterne, der efter transfusion har fået kontrolleret hæmoglobinkoncentrationen, transfunderes op til et hæmoglobinniveau over 5,5 mmol/l. Det kan konkluderes at disse patienter har modtaget mindst en transfusion for meget (med undtagelse af patienter med livstruende blødning eller hjertesygdom og symptomer på iskæmi, skønnet til højst 10 % af patienterne), i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning om

31 Side 31 af 81 blodtransfusion (Vejledning nr. 9038, 2015). Reduktionen i blodforbruget i Danmark er dog fortsat i 2015, og parallelt hermed er andelen af udførte hæmoglobinkontroller som er højere end anbefalet faldet fra 86 % i 2013 til 74 % i år. Dette viser at det faldende blodforbrug skyldes reduceret overtransfusion og ikke f.eks. reduceret aktivitet. Andelen af overtransfunderede patienter er dog fortsat alt for høj, hvilket er årsagen til at vi i Danmark giver væsentlig flere transfusioner end lande som vi normalt sammenligner os med. Anbefaling til indikator 4 Hovedbudskabet i denne årsrapport fra DTDB er at reducere overtransfusion, som angivet ved andelen af de udførte hæmoglobinkontroller som er >5,5 mmol/l. Målet at højst 10 % af patienterne transfunderes op til dette niveau. Der vil derfor fortsat være fokus på denne indikator i de kommende årsberetninger. Det forventes også at såvel biokemiske data som transfusionsoplysninger inden for en årrække vil indeholde tidstro registrering af såvel klokkeslæt som dato. Derved kan rækkefølgen af hæmoglobinmåling og transfusion afgøres, og andelen af udførte hæmoglobinkontroller, som er højere end anbefalet, kan suppleres med opgørelse af hæmoglobinværdier, der medfører ordination af transfusion ("transfusionstrigger").

32 Side 32 af Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet 4.1. Sygdomsområdet DTDB er en landsdækkende kvalitetsdatabase, der har til formål at undersøge anvendelsen af blodkomponenter i Danmark med henblik på at sikre en rationel transfusionspraksis. Forbruget af blodkomponenter har igennem en lang årrække har befundet sig på et meget højt niveau set i et internationalt perspektiv. Indtil for få år siden var forbruget op til 50 % større pr. indbygger end i lande hvis forhold i denne henseende er sammenlignelige med Danmarks. Sundhedsstyrelsens udgav i januar 2015 "Vejledning om blodtransfusion" (j.nr /2). Vejledningen understreger at der ved hæmoglobinkoncentration > 5,6 mmol/l ikke er dokumentation for, at erytrocyttransfusion har gunstig effekt på sygelighed eller dødelighed Vejledningen erstattet den tidligere "Vejledning om blodtransfusion" fra 2007, som allerede havde sat fokus på at nedbringe det store forbrug af donorblod i Danmark. Tidligere rapporter fra DTDB har påvist et fald i forbruget af erytrocytransfusioner efter publiceringen af Sundhedsstyrelsens vejledning udkom" i 2007, således at forbruget i Danmark nu nærmer sig forbruget i landene omkring os. DTDB er fagligt forankret i Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og er tilknyttet Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) samt Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik (Nord). Driften af DTDB er finansieret af midler fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Indberetning af data sker ved elektronisk overførsel af data fra eksisterende registre og informationssystemer og omfatter patientadministrative data, data for anvendelse af blodkomponenter, samt data for klinisk biokemiske parametre. Det har ikke været muligt at få adgang til Landspatientregisterdata for samtlige sygehuskontakter i Danmark. DTDB dækker således samtlige transfusioner til patienter indlagt på somatiske afdelinger, men for ambulante patienter aktuelt kun transfusioner på de hæmatologiske afdelinger. DTDB søger at vurdere transfusionspraksis ved at analysere de indsendte oplysninger om diagnose, behandling, blodtransfusion og klinisk/kemiske parametre. Analyserne bliver publiceret i rapporter, der udsendes til de centrale sundhedsmyndigheder, sygehusejerne, blodbankerne og sygehusenes transfusionsråd. Analyserne fra DTDB er også tilgængelige på sundhedsportalen Analyserne udgør en væsentlig informationskilde for instanser som for eksempel transfusionsrådene, der skal sikre en hensigtsmæssig anvendelse af blod og blodkomponenter i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen udgav i juni

33 Side 33 af "National klinisk retningslinje om indikation for transfusion med blodkomponenter" (Elektronisk ISBN: ). I denne retningslinje anføres vigtigheden af at registrere og benytte DTDB. Der er generelt ikke dokumentation for, at erytrocyttransfusion har gunstig effekt, når hæmoglobinkoncentrationen er over 5,6 mmol/l. En portion erytrocytter vil hos en voksen person (70 kg) typisk medføre en stigning i hæmoglobinkoncentrationen på ca. 0,5 mmol/l. Hvis hæmoglobinindholdet i blodet efter sidste transfusion af erytrocytter er >6.1 mmol/l, er der sandsynligvis givet mindst 1 portion erytrocytter på et tidspunkt, hvor hæmoglobinkoncentrationen i blodet var >5,6 mmol/l. Det er en forudsætning, at der i perioden ikke har været større ændringer i patientens væskebalance. Erytrocyttransfusion overvejes i henhold til Sundhedstyrelsens "Vejledning om blodtransfusion" (2015) efter individuel klinisk vurdering når: Hæmoglobinkoncentration < 5,6 mmol/l ved patienter med samtidig akut koronar syndrom i iskæmifase eller livstruende blødning. Transfusion til kredsløbsstabile patienter med hjertesygdom og B hæmoglobin mellem 5,0 og 5,6 mmol/l bør kun gives, hvis der samtidig er symptomer på iskæmi. Hæmoglobinkoncentration <5,0 mmol/l og samtidig kronisk hjertesygdom og/eller kliniske symptomer på anæmi hos kredsløbsstabile patienter med kronisk hjertesygdom. Hæmoglobinkoncentration <4,3 mmol/l og/eller kliniske symptomer på anæmi hos kredsløbsstabile patienter uden hjertesygdom. DTDB vil derfor i stigende grad fokusere på patienter, der er transfunderet op til et hæmoglobinniveau >4,8 mmol/l, svarende til at der er transfunderet ved hæmoglobinkoncentration >4,3 mmol/l. Resultatet af denne analyse findes i appendiks V. DTDB udgiver dels egne rapporter og analyser vedr. transfusionspraksis og udgør dels en ressourcedatabase, som leverer data og klinisk immunologisk ekspertise til andre landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Aktuelt er der indgået aftale om levering af data til følgende databaser: Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) Akut Kirurgi Databasen (PERFV_ULCUS) Peniscancer (DaPeCa)

34 Side 34 af Oversigt over alle indikatorer I DTDB anvendes følgende indikatorer og standarder: 1. Procentdel af indlæggelser* med blodtransfusion (proces indikator), Transfusionshyppighed, standard ikke defineret 2. Andel af indlæggelser*, hvor der blev givet et ulige antal portioner (proces indikator), standard >45% 3. Procentdel af indlæggelser* med transfusion af erytrocytkomponent, hvor der efterfølgende er målt hæmoglobinkoncentration (proces indikator), Hæmoglobinkontrol, standard: 80 % 4. Procentdel af udførte hæmoglobinkontroller, som var >5,5 mmol/l (mål for overtransfusion) (resultat indikator), standard: 10% *Somatiske indlæggelser samt ambulante hæmatologiske kontakter.

35 Side 35 af Indikatoralgoritmer Indikatorer Nævner Tæller 1. Indlæggelser med blodtransfusion Procentdel af indlæggelser med blodtransfusion. 2. Ulige antal portioner Andelen af indlæggelser hvor der er givet ulige antal portioner. 3. Hæmoglobin måling Procentdel af indlæggelser med transfusion af erytrocytkomponent, hvor der efterfølgende er målt hæmoglobinkoncentration 4. Grænseværdier for hæmoglobinmåling Procentdel af udførte hæmoglobinkontroller > 5,5 mmol/l Alle indlæggelser samt alle ambulante kontakter på hæmatologiske afdelinger. Liste over hæmatologiske afdelinger: " ", " ", ", " ", " ", " ", "550105H", " ", " ", " ", " ", " ", " ", "3800A2D", " ", " ", " ", "665033L", " ". Alle indlæggelser eller ambulante kontakter til hæmatologiske afdelinger hvor der blev givet transfusion af erytrocytkomponent. Alle indlæggelser eller ambulante kontakter til hæmatologiske afdelinger hvor der blev givet transfusion af erytrocytkomponent. Alle indlæggelser eller ambulante kontakter til hæmatologiske afdelinger hvor der blev givet transfusion af erytrocytkomponent og hvor hæmoglobinkoncentracion blev målt 1 til 7 dage efter sidste transfusion med erytrocytkomponent under indlæggelsen. Alle indlæggelser/ambulante kontakter til hæmatologiske afdelinger hvor der blev givet transfusion af erytrocytkomponent. Alle indlæggelser/ambulante kontakter til hæmatologiske afdelinger hvor der blev givet ulige antal portioner erytrocyt. Alle indlæggelser eller ambulante kontakter til hæmatologiske afdelinger hvor der blev givet transfusion af erytrocytkomponent og hvor hæmoglobinkoncentracion blev målt 1 til 7 dage efter sidste transfusion med erytrocytkomponent under indlæggelsen. Alle indlæggelser eller ambulante kontakter til hæmatologiske afdelinger hvor der blev givet transfusion af erytrocytkomponent og hvor hæmoglobinkoncentracion blev målt 1 til 7 dage efter sidste transfusion med erytrocytkomponent under indlæggelsen, hvor målingen var > 5,5 mmol/l. Eksklusions/ inklusions kriterier Ambulante kontakter til ikke hæmatologiske afdelinger samt kontakter til psykiatriske afdelinger. Alle indlæggelser samt ambulant kontakter hvor der ikke blev givet transfusion af erytrocytkomponent. Alle indlæggelser samt ambulant kontakter hvor der ikke blev givet transfusion af erytrocytkomponent. Alle indlæggelser samt ambulant kontakter hvor der ikke blev givet transfusion af erytrocytkomponent. Alle kontakter hvor der blev givet transfusion af erytrocytkomponent men hvor der ikke findes hæmoglobin måling mellem 1 til 7 dage efter sidste transfusion med erytrocytkomponent. Uoplyst N/A N/A N/A N/A

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2011 (Data fra 2010) Brug af erytrocytkomponenter: National variation De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer Indhold Resumé... 3 Revisionspåtegning... 5 Indledning... 6 Datagrundlag...

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase. ÅRSRAPPORT 2015 1. januar 2014-31. december 2014

Dansk Transfusionsdatabase. ÅRSRAPPORT 2015 1. januar 2014-31. december 2014 Dansk Transfusionsdatabase ÅRSRAPPORT 2015 1. januar 2014-31. december 2014 1. version maj 2015 1 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase. ÅRSRAPPORT januar december 2011

Dansk Transfusionsdatabase. ÅRSRAPPORT januar december 2011 Dansk Transfusionsdatabase ÅRSRAPPORT 2012 1. januar 2011-31. december 2011 ENDELIG UDGAVE 8. OKTOBER 2012 Dansk Transfusionsdatabase (DTDB) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Rapport 5 De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af er DTDB december 2006 Dansk Transfusionsdatabase Resumé Denne femte rapport fra Dansk Transfusionsdatabase

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 201 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene

Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene Ministeriet for Sundhed og forebyggelse 1 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Udviklingen på landsplan i perioden 2008-2011... 6 3. Forskelle

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere