REFERAT. ADD bestyrelsesmøde nr. 1/ januar 2014, kl Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. ADD bestyrelsesmøde nr. 1/2014 23. januar 2014, kl. 17-20.30. Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby"

Transkript

1 REFERAT ADD bestyrelsesmøde nr. 1/ januar 2014, kl Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby Til stede: Mette Hartlev (MH), Lene Volke Roesen (LVR), Camilla Andersen (CA), Thomas Bagge Olesen (TBO), Morten Mølholm Hansen (MMH, kom under behandling af punkt 3), Lotte Büchert (LB), Birgitte Nielsen (BN), Claus Schou Jensen (CSJ), Morten Storgaard (MS) samt Lone Hansen (LH). Kim Højgaard Hansen (KHH) tog referat. Tomas Hellum deltog under punkt 4 vedr. sikkerhed. Afbud: Michael Kjær (MK), Morten Bennekou (MB), Adam Spliid (AS). 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med den ændring, at rækkefølgen på punkt 3 og 4 ombyttedes. 2. Meddelelser fra formanden/administrationen 2.1 Løst og fast fra sekretariatet LH orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. KUM har uddelt deres idrætspris hvor vi indstillede de to Politiken-journalister. Prisen gik til Erhvervsskolernes Elevorganisation for indsatsen for at få flere elever på erhvervsskolerne til at dyrke idræt indstillet af Firmaidrætten. Lancering af APP målrettet atleter og støttepersonale hvor man kan orientere sig i præparatfortegnelsen og dopinglisten (som tidligere var i trykt form). Hertil er den interaktiv, så man både kan følge udvikling i angivne præparater, som man er interesseret i at være orienteret omkring, samt få hurtigt overblik over tilladt medicin hvis man fx har diarre eller andet, der kræver behandling. Den trykte form udgår fra ADD s sekretariat vedligeholder APP en på lige fod med hjemmesiden. Økonomisk er løsningen også attraktiv i forhold til den trykte form. Samarbejde med Netdoktor om indhold på deres hjemmeside vedr. doping og antidoping samt anvendelse af siden til at komme med aktuelle indslag, mv. To oplæg på DIMS-årsmøde (Idrætsmedicinske årskongres for idrætsmedicinere og idrætsfysioterapeuter) i næste uge: 1) Medicine for the athlete or the patient? v. Jakob Mørkeberg og Lone Hansen. 2) Doping amongst non-elite athletes in Denmark v. Malene Radmer Johannisson og Michael Kjær. Status på indsendt oplæg til National strategi indleveret til Marianne Jelved (afventer tilbagemelding fra KUM). PUMA-samarbejdsaftale: Indkøbsaftalen med PUMA forlænges 2-3 år. Bogen Den store Doping Bløffen af Mads Drange udkom 15. januar. Mads er tidligere afdelingsleder hos Antidoping Norge. Hans bog handler om: - Antidopingarbejdet er ikke godt nok det er for nemt at snyde. 1

2 - Manglende ressourcer til at gøre et tilstrækkeligt arbejde frygt for at det arbejde, der gøres, kun skal legitimere idrætten. - Idrættens manglende uafhængighed fra antidopingarbejdet. - Frustration over ikke at kunne gøre mere ved mistænkelige blodværdier og viden der opsnuses set i et tilbageblik. Implementeringsproces af WADA-koden påbegyndt i samarbejde med KUM. Fællesmøde den 4/2. Eventuelle omkostninger drøftes med KUM, fx ca kr. til oversættelse af WADA-koden. UCI: Vi holder en god dialog med UCI og har blandt andet været i dialog med Brian Cookson (deres nye præsident) angående medlemmer til den nu nedsatte kommission, der skal undersøge cykelsporten. Primært fokus på undersøgelser af UCI eventuel korruption osv. Kommissorium for undersøgelsen er meget sparsomt annonceret. Arbejdet afrundes med udgangen af Proces for Årsrapport (ledelsesberetning) og Årsberetning Revisionsprocessen for Årsregnskabet er startet. På baggrund af årsregnskab og aktivitet i året udfærdiger LH en Ledelsesberetning. Årsregnskab og Ledelsesberetningen udgør Årsrapporten, som bestyrelsen får forelagt til godkendelse ved næste møde. Sideløbende udfærdiges Årsberetningen på baggrund af Årsrapporten. Årsberetningen tænkes i samme form som 2012-udgaven og fortsat i trykt version. 2.3 Stop Doping-linjen LH gav en kort status og orienterede om det forberedte skift af leverandør. Stop Doping-linjen overgår med den nye leverandør til at være baseret på et internetbaseret indrapporteringssystem, hvor den anonyme dialog med dem, som henvender sig, kan foregå. ADD s rådgivningslinje har fra august 2013 til januar 2014 haft 374 opkald. 2.4 Forskningsseminar Evaluering, Seminar 2014? MH og LH orienterede om ADD s forskningsseminar, som fandt sted i november oplæg fra forskere og eksperter. Seminaret talte 70 deltagere med god repræsentation fra forskningsmiljøerne og eksperter i øvrigt. Se evt.: Program, deltagerliste og oplæg. MH præsenterede desuden overvejelser for fremtidige forskningsseminarer. Evt. årlig tilbagevendende begivenhed. Evt. seminarer med program fokuseret på ét område, fx det samfundsvidenskabelige område. MH og LH arbejder videre. Bestyrelsen er velkomne til at komme med input. 3. Laboratoriet på Teknologisk Institut (Lukket punkt fortrolig orientering) 4. Sikkerhed v. Tomas Hellum fra LinkGRC (Lukket punkt fortrolig orientering) 5. Idrætsudredningen 5.1 Orientering fra referencegruppemøde MH og LH orienterede kort om proces og drøftelser på referencegruppemødet i januar, hvor det næsten færdige materiale blev fremlagt til korte kommentarer. 5.2 Drøftelse af udvalgte områder MH og LH fremlagde for bestyrelsen udvalgte scenarier med relevans for ADD. Den samlede rapport forventes færdig den 27/1. Rapporten skal efterfølgende drøftes i Kulturudvalget, og der skal tages politisk stilling til, hvilke konsekvenser analysen skal have fremadrettet. Da bestyrelsen ikke har haft mulighed for at drøfte 2

3 de seneste scenarier, ønskede MH, at bestyrelsen fik mulighed for at kommentere og drøfte scenarierne og mulige konsekvenser deraf, så bestyrelsens bemærkninger kan indgå i det efterfølgende forløb. MH bemærkede indledningsvis, at organisationer, som nogle bestyrelsesmedlemmer repræsenterer, allerede har udtalt sig om flere af scenarierne, og at holdningerne derfor allerede er kendte. Det er dog væsentligt også at høre synspunkter fra andre bestyrelsesmedlemmer, ligesom det er vigtigt at få uddybet allerede kendte opfattelser og få mulighed for at have en drøftelse. I nedenstående refereres det overordnede indhold af drøftelserne. 1) Anti Doping Danmark Særligt vedr. bestyrelsessammensætning, placering af anklagemyndighed og finansiering. MH introducerede de tre scenarier for bestyrelsessammensætning. Bestyrelsen gav på seneste møde LH mandat til, at der ved evt. justering af ADD-bestyrelsesstørrelse og sammensætning tages hensyn til ikke at nedjustere for voldsomt på antallet af medlemmer, samt at der evt. tænkes i supplerende brugerindflydelse og medejerskab også i andet regi end i bestyrelsen. Som det fremgår, er disse input reflekteret i scenarierne. MH nævnte, at der uanset hvilket scenarie, der blev peget på, kunne være behov for at arbejde med former for inkludering af en udvidet kreds af relevante aktører i forhold til dopingbekæmpelse (herunder også politi, Sundhedsstyrelsen, forskere, m.fl.). Bestyrelsesscenarierne: Der var generelt enighed om at en bestyrelse på 12 personer er i overkanten og dermed ville kunne reduceres. Flere bestyrelsesmedlemmer (MMH, BN, TBO, LB, CA) anbefalede scenarie 3. Det blev bl.a. fremhævet, at det er særdeles vigtigt, at organisationerne er solidt repræsenteret for at sikre medejerskab, ligesom organisationernes deltagelse i bestyrelsen sikrer et nødvendigt samspil, hvor idrætten med sin indsigt fra dagligdagen kan bidrage til at udvikle metoder og samtidig kan bidrage til at dopingarbejdet implementeres. Det blev også fremhævet, at man ved en medfinansiering bør være repræsenteret i bestyrelsen (TBO). Interesse for at sikre indflydelse og medejerskab kunne også være grund til at bevare den nuværende finansieringsmodel, i stedet for finansiering oppefra MMH/BN). LVR pegede på, at der er gode argumenter for at begrænse antallet af bestyrelsesmedlemmer, samtidig med at man bevarer en vis repræsentation fra organisationerne (scenarie 1). Det vil være mere effektivt med en mindre kreds, og det vil sikre bedre rammer for at leve op til den stigende kompleksitet og professionalisering på området, herunder i forhold til efterforskning. En alternativ finansiering vil give mere effektivitet og færre diskussioner om, hvorvidt man som repræsentant får nok for pengene. MH mente, at der var fordele og ulemper ved alle scenarierne. Hun har lyttet til og har forståelse for medejeskabsargumentet, men fremhævede samtidig, at antidopingarbejdet ændrer sig og ikke alene rummer den organiserede idræt men også forholder sig til doping i andre samfundsmæssige relationer. Dette bør have betydning for organiseringen af antidopingarbejdet. Placering af anklagemyndighed: Scenariet lagde oprindeligt op til, at opgaven hos Dopingudvalget flyttes fra DIF til ADD (så ADD står for processen, der indeholder resultathåndtering, udredning samt beslutning om rejsning af sag). Dopingnævnet bevares stadig under DIF. MH introducerede det oprindelige oplæg i scenariet, samt de modgående synspunkter udformet af DIF og DGI (Bilag A). Flere bestyrelsesmedlemmer (MMH, BN, CSJ) mente ikke, at anklagefunktionen bør flyttes fra idrættens organisationer til ADD. Man pegede her på de argumenter, som var fremhævet i den fælles henvendelse fra DIF og DGI, som også støttes af Firmaidrætten (se bilag A). I denne henvendelse peges der især på hensynet til at sikre uafhængighed mellem efterforskning og anklagemyndighed, og ressourcemæssige hensyn. Det blev yderligere fremhævet, at det nuværende system har fungeret upåklageligt og ikke har givet anledning til kritik af mangelfuld retssikkerhed. Der ønskes ikke en ændring og dermed en bevarelse at anklagemyndigheden i Idrættens egne rækker. Andre bestyrelsesmedlemmer (LVR og MH) fremhævede, at hensynet til atleternes retssikkerhed og hensynet til at fremtidssikre antidopingarbejdets troværdighed taler for en ny organisering, så risikoen for interes- 3

4 sekonflikt minimeres, og anklagefunktionen derfor flyttes fra idrættens egne organisationer. Det vil være fornuftigt med uafhængig anklagemyndighed som i det civilretlige straffesystem. LVR ser det ikke som et problem, at NADO både efterforsker og anklager, som organisationerne anfører. Dette svarer til selvstændig politimyndighed hhv. anklagemyndighed, der efterforsker og anklager, men som lokalt har samme chef. Adskillelsen sker først på næste niveau. Man kan godt skelne det efterforskningsmæssige fra anklagedelen i antidopingmyndigheden. MH nævnte i den forbindelse, at det i Norge er bestyrelsen for den norske NADO, der udpeger et påtaleudvalg, som tager stilling til rejsning af sager. Påtaleudvalget skal være uafhængigt af både NADO og organisationerne. Finansieringsmodeller/økonomiske scenarier: MMH nævnte, at det er svært at forudse det politiske spil. Man kan ikke forvente, at alle nødvendigvis bakker op om en én-pose-finansiering, hvis organisationerne samtidig skæres i ejerskab, repræsentation., mv. BN opfordrede til, at MH også taler med idrættens organisationer, så KUM ikke nødvendigvis er den primære samtalepartner, idet der er meget politik og flere dagsordener, der bør drøftes. MMH nævnte, at det ikke er givet, hvem der kommer til at afgive midler. LVR tilføjede, at der kan være en politisk interesse i en model med højere grad af puljefinansiering, idet det vil give øget mulighed for politisk prioritering af indsatsområder. MH afrundede drøftelserne med en forsikring om, at Bestyrelsens forskelligartede holdninger vil blive refereret loyalt af MH i det efterfølgende forløb og takkede for en god debat med mange indlæg. Hun understregede, at det ikke altid er nødvendigt at opnå en enighed, men at det er væsentligt, at alles synspunkter bliver hørt, og at der er mulighed for at nuancere de holdninger og synspunkter man selv, og de organisationer man repræsenterer, måtte have. Det er et spændende stykke udredningsarbejde og først og fremmest en mulighed for gå idrættens organisation igennem med nye øjne for at se, om vi gør tingene på den mest hensigtsmæssige måde, eller om der kunne være grund til at ændre på noget af det gode arbejde. 6. Evaluering 2013 og Målsætninger 2014 Punktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 20. marts Kommunikationsstrategi KHH gav uddybende kommentarer til fremsendte oplæg til kommunikationsstrategi og procesplan herfor. Bestyrelsen drøftede oplæggene og bakkede overordnet op om oplæggene med ønske om følgende ændringer: Skarpere prioritering af, hvilke af de nævnte fokusområder og principper, som er de strategisk vigtigste. Fx med klar prioritering af, hvad der de følgende tre år skal karakterisere ADD s kommunikation. Skarpere prioritering af de nævnte målgrupper hvilke er vigtigst? Hovedprioriteter kunne være o At opnå befolkningens opbakning komme bredt ud i medier, debatprogrammer, mv. o Troværdighed. Blandt andet ved at italesætte fagligheden på antidopingområdet. Dertil at der er en meget klar linje i kommunikationen. Ingen slinger valsen, ift. hvad ADD mener. o Åbenhed. Skal altid være åbenhed omkring hvilken opgave, ADD s løser, hvordan og hvorfor. Dog med den sondring, at ADD også behandler personsager, der kræver fortrolighed. At det ud fra en strategisk overvejelse beskrives nærmere, hvem der udtaler sig i hvilke sammenhænge, og at eksperter i organisationen medtænkes mhp. øget troværdighed At der bliver større klarhed omkring, hvordan og hvornår man udtaler sig som ADDbestyrelsesmedlem, herunder evt. sondring mellem sager, hvor der træffes beslutning, og sager af øvrig karakter. Samt overvejelser om/hvordan man evt. kan signalere, at man udtaler sig i andet regi end ADD-regi eller som privatperson. At politisk kommunikation integreres tydeligere hvordan ADD skal benytte sig af det, fx til at danne politikker. At strategiske overvejelser om anvendelse af platforme berøres. Bestyrelsen besluttede, at udkastene med ovenstående kommentarer kan danne grundlag for det videre arbejde. Sekretariatet vil med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelse og med henblik på endelig vedtagelse på førstkommende bestyrelsesmøde den 20. marts 2014: kvalificere oplæg til kommunikationsstrategi 4

5 kvalificere procesplan for udarbejdelse og evaluering af kommunikationsstrategi udarbejde udkast til konkret handlingsplan for kommunikation i udarbejde oplæg til kommunikativ kriseplan til brug for evt. kriser, som kræver kommunikativ krisehåndtering. 8. Punkter til dagsorden til næste møde MH orienterede om planlagte emner til handling på kommende bestyrelsesmøder. Forretningsorden: Vedtagelse af en lettere revideret version hvor næstformandens rolle bl.a. beskrives tydeligere samt forsyning af dokumentet med bestyrelsens underskrifter. Direktørinstruks: Der foreligger en Direktørinstruks underskrevet af Jens Evald og direktøren. Indholdet af denne fremlægges og kan drøftes. Evt.: Efterforskning. Drøftelse af muligheden for at efterforskning bliver en formaliseret del af ADD s opgaveportefølje samt en principiel diskussion af, hvordan ADD skal håndtere efterforskningsområdet fremadrettet, herunder i forhold til atleters retssikkerhed, evt. allokeret økonomi til området i ADD, mv. Evt. på et senere møde end martsmødet. Bestyrelsen besluttede derudover at mødet den 20. marts skal afvikles fra kl Eventuelt 9.1 Præsentation af data og konklusioner fra Marie Overbyes Phd.-afhandling Bestyrelsen har tidligere besluttet at bruge 1-2 timer på eksterne oplæg af informativ karakter, temaoplæg og lignende med mulighed for at gå i dybden typisk i forbindelse med/tilstødende et bestyrelsesmøde. En mulighed kan være oplæg fra Marie Overby vedr. hendes undersøgelse af eliteatleters holdninger til doping. Kritisk indfaldsvinkel, men grundigt og godt arbejde. Blandt andet fokus på kosttilskud, at blive dopingtestet, mv. MH og LH vurderer, om/hvornår det kan passes ind. 5

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014 Anti Doping Danmark Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Anti Doping Danmark 5 Beretning 6

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere