Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96"

Transkript

1 Borgerstyret personlig assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96

2 FORORD 4 KORT FORTALT OM REGLERNE I NÆSTVED KOMMUNE 4 LOVGRUNDLAGET 4 BETINGELSER DU SKAL OPFYLDE 4 ADMINISTRATION AF ORDNINGEN 5 ÅRSREGNSKAB 6 ARBEJDSLEDER 6 ARBEJDSGIVER 6 KURSER OG RÅDGIVNING 7 BESKRIVELSE AF DIG 7 HANDICAPHJÆLPERNES OPGAVER 7 UDMÅLING OG/ELLER ÆNDRING I BEVILLING 8 KOMBINATION AF HJÆLP 8 REVURDERING AF HJÆLPERBEHOV 8 FRAKENDELSE AF BPA- ORDNING 8 TILSYN 9 BISTANDS- ELLER PLEJETILLÆG 9 DIREKTE OG INDIREKTE UDGIFTER 9 FORSIKRING 9 DØDSFALD 10 ANSÆTTELSE AF HANDICAPHJÆLPERE 10 ANSÆTTELSESSAMTALER 11 TAVSHEDSPLIGT 11 ANSÆTTELSESKONTRAKT M.V. 11 NØGLER 12 VAGTPLANER 12 VALGMULIGHEDER I DIN BPA-ORDNING 12 OVERGIVELSE AF ARBEJDSGIVERANSVAR 12 LØNTAKSTER FOR DINE HJÆLPERE 13 HANDICAPHJÆLPERNES FERIEAFHOLDELSE 13 HVIS DU SKAL PÅ FERIE 13 ARBEJDSTID 14 HANDICAPHJÆLPERNES SYGDOM 14 BARSELSORLOV 15 SYGDOM HOS DIG 15 FLYTNING TIL ANDEN KOMMUNE 15 ARBEJDSMILJØ 15 2

3 ARBEJDSPLADSVURDERING, APV 16 ARBEJDSSKADER 16 OPLÆRING OG KURSER FOR HANDICAPHJÆLPERE 16 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER, MUS 16 KLAGEADGANG 17 KONTAKT 17 3

4 FORORD Denne håndbog er tænkt som en hjælp til dig, der søger eller har fået bevilliget en BPA-ordning i henhold til Servicelovens 96. BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance. Håndbogen retter sig specifikt mod 96 i Serviceloven. Håndbogen tager udgangspunkt i tiden efter du er bevilliget 96 ordningen, og hvor BPA- ordningen udgør en del af din hverdag. Håndbogen vil således ikke komme nærmere ind på processen omkring ansøgning og bevilling af din BPA-ordning. Når du ansøger vil du få håndbogen udleveret, fordi den giver et billede af de mange elementer, som en BPA-ordning indeholder, og du vil få nemmere ved at vurdere, om en BPA-ordning er noget for dig Det er velkendt, at der melder sig mange tanker og spørgsmål, når man får bevilliget en BPA-ordning. Vi håber, at du kan finde svar på nogle af dine spørgsmål i denne håndbog, men den er på ingen måde udtømmende. Der vil sandsynligvis være mange spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her. Du kan altid kontakte din visitator, som har bevilliget din BPA-ordning, og få råd og vejledning. KORT FORTALT OM REGLERNE I NÆSTVED KOMMUNE Kompetencen til bevilling af BPA-ordninger er placeret i Myndighedsservice, Center for Ældre. Du får tilknyttet en visitator, som kan rådgive og vejlede dig om hjælperordningen, og som er ansvarlig for sagsbehandling og behandling af dine ansøgninger. Myndighedsservice, Center for Ældre fastlægger retningslinjerne for administration af BPA jfr. Servicelovens 96. LOVGRUNDLAGET Formålet med denne hjælperordning er at skabe grundlag for fleksible ordninger, så personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne kan leve så almindeligt som muligt og bl.a. deltage i aktiviteter på samme måde som andre. Borgere, der kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte hjælpere, får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, og som dermed kan tilpasses borgerens ønsker og behov, så personer med omfattende funktionsnedsættelse kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Personkredsen omfatter voksne personer, der på grund betydeligt og varigt nedsat funktionsevne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Det kan især dreje sig om handicap, som medfører udbredte lammelser eller andre vidtgående fysiske handicap, som betyder, at den pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Det vil typisk dreje sig om personer, som skal til at opbygge en selvstændig tilværelse eller fastholde en sådan på trods af svært fysisk handicap. Det vil normalt sige personer, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. BETINGELSER DU SKAL OPFYLDE Personer som i høj grad er afhængige af andre i almindelige daglige funktioner, og som har et massivt behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk 4

5 bistand. Personer, hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig personlig pleje, omsorg og pleje mv. Dette kan skyldes, at hjælpen er af så personlig karakter, og at der er bevilget over 20 timers ugentligt, og at den pågældende selv skal kunne vælge sine hjælpere, og hjælperfunktionen i øvrigt skal dække opgaver, som går ud over, hvad der normalt dækkes af hjemmehjælp, herunder ledsagerfunktioner. Servicelovens 96 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning, og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1. At borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælpere. Det er desuden en betingelse, at borger kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening, eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrører spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, forening eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk.3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk.4. I de situationer hvor borgerne eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. I Næstved Kommune er der ikke praksis for anvendelse af 96 stk. 3 ADMINISTRATION AF ORDNINGEN Der er forskellige muligheder i forhold til tilrettelæggelse af en BPA ordning. Du skal som minimum kunne fungere som arbejdsleder over for dine ansatte hjælpere for at kunne få ordningen. Udover arbejdslederopgaven, er der også arbejdsgiveropgaven og lønadministration, som du kan vælge selv at varetage, eller du kan vælge at overdrage dem til en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening. Overdragelse til nærtstående, forudsætter også her, at både du og din nærtstående er indstillede derpå. Hvis du vælger selv at varetage arbejdsgiverrollen og lønadministration, eller hvis du vælger at overdrage opgaverne til en privat virksomhed eller forening, vil tilskuddet blive udbetalt månedsvis forud til den 1. i måneden. Undtagen dog de udgifter, der dækkes efter regning. 5

6 Derfor er det vigtigt, at du ved indgåelse af aftale med en privat virksomhed eller forening, får korrekte oplysninger om, hvor Næstved Kommune skal udbetale tilskuddet til. Du skal indsende kopi af den indgåede aftale samt oplysninger om konto. Hvis du vælger Næstved Kommune til lønadministration, vil løntilskuddet blive udbetalt hver måned til dine hjælpere. ÅRSREGNSKAB Du skal en gang årligt laves regnskab over hvor mange timer, du har forbrugt. Da det kan være et stort arbejde at lave regnskab for hele året på en gang, anbefales det at holde regnskab månedsvis. Hvis du har overdraget arbejdsgiveropgaven til privat virksomhed eller forening, er det dem der skal udarbejde regnskab for dig. Regnskabet følger kalenderåret og årsregnskabet skal færdiggøres og indsendes til Myndighedsafdelingen, senest den 28. febuar i det efterfølgende år. ARBEJDSLEDER Det er en betingelse for at få bevilliget BPA-ordning, at du kan varetage rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder indebære som udgangspunkt, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungerer som dine handicaphjælperes daglige leder. Det betyder, at du skal: Varetage arbejdsplanlægning (vagtplan) sammen med og for dine hjælpere Udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler) Du har mulighed for at komme på kursus, så du har de bedste forudsætninger for at bestride rollen som arbejdsleder. ARBEJDSGIVER Som udgangspunkt indebærer rollen som arbejdsgiver ansvaret for at administrerer tilskuddet og lave budget samt kende de praktiske juridiske opgaver (arbejdsretslige), der er forbundet med at have en BPA-ordning. Det betyder du skal: Ansætte og afskedige hjælpere Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetale løn (opgaven kan varetages af kommune eller privat virksomhed) Indberette skat, tegning af lovpligtig forsikring, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed) Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) i nogle tilfælde, er det kommunen som skal foretage denne. Tal med din visitator om hvor forpligtigelsen ligger i netop din BPA- ordning. 6

7 KURSER OG RÅDGIVNING Servicestyrelsen udbyder en række kurser, som har til formål yderligere at støtte dig i rollen som arbejdsleder. Se venligst på Servicestyrelsens hjemmeside for mere information og evt. tilmelding. Hvis du selv har arbejdsgiveransvar, kan du hente råd og vejledning om de arbejdsretslige regler i personaleafdelingen i Næstved Kommune. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til privat virksomhed, så er det den pågældende virksomhed, som skal rådgive og vejlede dig om dine arbejdsretslige spørgsmål. Hvis du er tvivl om, hvem der kan besvare dine spørgsmål, kan du altid henvende dig enten til den private virksomhed eller din visitator. BESKRIVELSE AF DIG BPA-ordningen er tænkt til dig, som har et massivt og sammensat hjælper-behov. Din funktionsevne skal være varig og betydeligt nedsat. Der er intet krav om, at der skal være tale om en bestemt funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelse kan for eksempel være af fysisk art, hjerneskade eller kognitive vanskeligheder. Du er i høj grad afhængig af andres hjælp. Du skal kunne varetage rollen som arbejdsleder - uanset graden af din funktionsnedsættelse. Det kan være nødvendigt for dig, at hjælpen gives på forskellige tidspunkter af døgnet, for eksempel i tilfælde af, at du har familie, børn, og/eller arbejde. Forinden bevilling af BPA-ordning, er der foretaget en helhedsvurdering af dine behov for hjælp af en visitator fra Myndighedsservice, Center for Ældre. Det er ikke sikkert, at du nødvendigvis har behov for hjælp i alle døgnets timer. Der er ingen nedre grænse for antal timer med hjælp, man skal have for at få en BPAordning. Samlet set skal du dog have et omfattende behov for hjælp. Det afgørende er, at du får mulighed for at leve et så frit og selvstændigt liv som muligt, og at din hjælp tilrettelægges på en sammenhængende måde. HANDICAPHJÆLPERNES OPGAVER Det er dine handicaphjælperes opgave, at medvirke til at få din dagligdag til at fungere. Det er både de praktiske opgaver, men også de opgaver, som vedrører personlig pleje. Formelt er der ingen begrænsninger i deres opgaver. Du kan ikke stille krav om, at dine hjælpere skal foretage større opgaver som fx hovedrengøring, klippe hæk, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver. Har du behov for dette, skal du tale med din sagsbehandler. Der kan være mulighed for at søge tilskud til nogle af de nævnte opgaver over Servicelovens 100. Det er muligt for dig, at bede din handicaphjælper om for eksempel at rydde sne og salte, men det forudsætter, at det samtidig er muligt at varetage de primære opgaver. Hvis du har overvågning, skal du kunne tilkalde din hjælper. 7

8 Uanset hvilken opgave hjælperen løser, skal du altid overholde arbejdsmiljøregler og sikre dine handicaphjælpere ordnede arbejdsforhold. UDMÅLING OG/ELLER ÆNDRING I BEVILLING Afgørelsen af din BPA, fremkommer ved, at der forinden er foretaget et hjemmebesøg hos dig, hvor du i tæt samarbejde med din visitator har beskrevet den hjælp, som du har brug for. Der er foretaget en individuel og konkret helhedsvurdering af dit hjælperbehov. Det kan ske, du har behov for at få ændret din bevilling. Årsagen til dette kan være, at du måske er blevet dårligere og har behov for mere hjælp. Det kan også være, at du har behov for flere timer, hvor du er alene. Hvis din funktionsevne ændres, så du har behov for flere eller færre timer, kan du kontakte din visitator, som sammen med dig vil se på dit ændrede behov og vurdere, hvilken betydning det har for din bevilling. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part: Selvom du ikke selv er arbejdsgiver, så skal du altid kontakte din visitator. Det er visitator, som er den bevilligende myndighed, og visitator er derfor den eneste, som kan ændre i din bevilling. Hvis din bevilling ændres, så er det dit ansvar at meddele det til den part, som har overtaget dit arbejdsgiveransvar. KOMBINATION AF HJÆLP Som udgangspunkt skal dit behov for personlig og praktisk bistand være dækket af din BPA-ordning. Dog kan der være undtagelser, hvor behov for hjælp på et bestemt tidspunkt i døgnet (for eksempel nattetimer), med fordel kan varetages på anden vis - for eksempel med hjælp fra hjemmeplejen. I det tilfælde yders hjælpen i henhold til Servicelovens 83. Kontakt din visitator, hvis du ønsker dette. Visitator vil sørge for planlægning af dette i samarbejde med det hjemmeplejedistrikt, du tilhører. REVURDERING AF HJÆLPERBEHOV Alle nyopstartede ordninger revurderes efter ca. 3 måneder. Næstved Kommune revurderer din ordning ved at foretage et besøg hjemme hos dig. Hvis din BPA-ordning fungerer på en god og stabil måde, kan revurdering evt. klares med en telefonsamtale hvert ½ år og et hjemmebesøg 1 gang årligt. Modsat, kan der være behov for hyppigere revurdering, hvis du er nyopstartet i BPAordning, eller hvis din lidelse er fremskridende, og dit hjælperbehov ændrer sig kontinuerligt. Ligeledes kræver det en revurdering, hvis der er meget sygdom/vikardækning på din ordning. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part: I tilfælde af du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part, er det fortsat din visitator, som skal sikre, at din bevilling dækker dit behov. Du skal derfor kontakte din visitator, hvis du ønsker at få revurderet dit behov. FRAKENDELSE AF BPA- ORDNING I nogen tilfælde kan det være nødvendigt at frakende en BPA-ordning Det kan for eksempel være, at du ikke kan være arbejdsleder mere. Hvis det vurderes, at en BPAordning skal ophøre, bliver du inddraget i denne vurdering. I disse tilfælde vil visitator sikre den nødvendige hjælp fremadrettet. Frakendelse af BPA-ordning sker med rimelig varsel, så du har mulighed for at afvikle ordningen og opsige medarbejdere. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at ordningen standses øjeblikkeligt. Ved ophør 8

9 tilbagebetales evt. ubrugte midler til kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelsen 16. Hvis du selv har et ønske om, at din BPA-ordning skal stoppes, skal du kontakte visitator TILSYN Tilsyn har et andet formål end revurdering af dit hjælperbehov, der udelukkende handler om din bevilling. Tilsyn er mere overordnet og visitator vurderer hele den samlede BPA- ordning. Formålet med tilsyn er at vurdere måden, hvorpå de forskellige opgaver løses. Det omfatter både måden du tilrettelægger dine handicaphjælpers opgaver, men også hvordan dine hjælpere løser de pågældende opgaver. Din evne som arbejdsleder skal også vurderes. Det skal vurderes, hvordan du i praksis fungerer som arbejdsleder. Dette gøres ved, at du og visitator snakker om den samlede ordning, og hvordan du oplever din forvaltning af BPA-ordningen. Under tilsynet vil visitator også afdække, hvornår du sidst har foretaget en arbejdspladsvurdering (APV) og gennemført MUS-samtaler. BISTANDS- ELLER PLEJETILLÆG Når du har en BPA-ordning, kan du også være tilkendt enten bistands- eller plejetillæg. Som udgangspunkt bør din BPA-ordning dække alle dine behov for pleje og omsorg. Evt. bistands- eller plejetillæg er også givet til dig med det formål, at dække dine behov for pleje og omsorg. Ved bevilling af BPA-ordning skal det derfor vurderes i hvor høj grad, du helt eller delvist kan beholde dit bistands- eller plejetillæg, eller om det helt skal frakendes. Hensigten er at sikre, at det ikke sker en dobbeltkompensation for samme behov. Invaliditetsydelse kan opretholdes sammen med din BPA-ordning. DIREKTE OG INDIREKTE UDGIFTER Direkte udgifter: Hvis du ikke er tilkendt bistands- eller plejetillæg, er du i henhold til 10 i bekendtgørelsen, berettiget til dækning af ekstra udgifter, der er forbundet med at have hjælpere i hjemmet. For eksempel ekstra forbrug af toiletartikler, vask af håndklæder m.m. Dette afregnes særskilt efter en udregnet takst i Næstved kommune. Denne udgør pr 1/ kr ,58 pr. år, og er indregnet i timetaksten. Udgifter med relation til arbejdslederrollen for eksempel kontorartikler og it m.m. er indregnet i takstberegningen på din budgetberegning. Indirekte udgifter: De ekstra merudgifter du i øvrigt kan have i forbindelse med din nedsatte funktionsevne for eksempel hjælperudgifter i forbindelse med aktiviteter uden for hjemmet (Servicelovens 100), beskrives ikke i denne håndbog. FORSIKRING Som arbejdsgiver er du forpligtiget til at tegne forskellige forsikringer, når du har hjælpere ansat. Udgiften til forsikring dækker Næstved Kommune. Du skal selv sørge for at tage kontakt til forsikringsselskab. Næstved Kommune udbetaler max. kr ,00 til forsikring årligt, og er indregnet i timetaksen. Dette er gældende fra 1/ Nødvendige forsikringer: Arbejdsskadeforsikring 9

10 Erhvervsansvarsforsikring Rejseforsikring Erhvervssygdomssikring, AES Du har ret til selv at vælge forsikringsselskab, men overstiger præmien kr ,- årligt, skal du selv betale differencen. Når du tegner forsikringer, skal du være opmærksom på, at have alle 4 forsikringstyper. Arbejdsskadeforsikringen: Når du får bevilget en BPA-ordning, skal du derfor tegne en arbejdsskadeforsikring, som sikrer dine handicaphjælpere erstatning, hvis de kommer til skade under arbejdet. Lov om arbejdsskadeforsikring vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte. I denne lov fastsættes, hvilke personer der er omfattet af loven, hvem der har forsikringspligt og endelig, hvilke ydelser der kan udbetales i tilfælde af arbejdsskade. Erhvervsansvarsforsikring: Som arbejdsgiver er du ansvarlig for skader, en ansat forvolder i forbindelse med udførelse af arbejdet. Du skal som arbejdsgiver tegne en speciel erhvervsansvarsforsikring, der dækker det ansvar, du har som arbejdsgiver samt det ansvar, der kan pålægges ansatte. Syge og rejseforsikring: Rejseforsikringen yder erstatning under rejse i udlandet. Forsikringen dækker for eksempel udgifter til hospitalsophold, sygdoms- og hjemtransport, erstatning for bagage eller ulykkesforsikring m.v. De handicaphjælpere, du har med på en ferierejse, er ikke omfattet af det gule sygesikringsbevis, idet de er på arbejde, og dermed er der ikke tale om ferierejser for dem. Da hjælperne er på arbejde, er de omfattet af arbejdsskadeforsikringen, men den omfatter ikke tyveri af bagage og udgifter til hospitalsophold og hjemtransport. Det betyder, at du altid skal tegne en rejseforsikring for din/dine handicaphjælpere, uanset om rejsen foregår i eller udenfor Europa. Erhvervssygdomssikringen, AES: Dine handicaphjælpere er via Erhvervssygdomssikringen AES forsikret mod erhvervssygdomme opstået over tid som følge af arbejdet som handicaphjælper. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part: Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til fx en forening, så er foreningen ansvarlig for at de lovpligtige forsikringer bliver tegnet. DØDSFALD 96 C Hvis en borger, der modtager tilskud efter 96 dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket, jf. dog stk. 2 Stk. 2 Kommunalbestyrelsen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. ANSÆTTELSE AF HANDICAPHJÆLPERE Hvordan finder jeg hjælpere? De mest almindelige måder at finde nye hjælpere på er igennem: 10

11 Personligt netværk Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA-ordninger - udbydere kan findes på nettet Annoncer i aviser og på nettet Opslag på uddannelsesinstitutioner Jobbank ANSÆTTELSESSAMTALER Når du har fundet ansøgere til din ledige stilling kan du indkalde dem til samtale. Ideer til emner under samtalen: Fortæl hvad en BPA-ordning indeholder. Du kan tage udgangspunkt i din egen hverdag Fortæl lidt om dig selv og dine interesser Hvad er dit handicap Få ansøger til at fortælle lidt om sig selv, herunder hvad ansøger er god til og mindre god til. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om ny hjælper passer ind i hjælpergruppen Tal om gensidige forventninger Fortæl hvilken rolle du har tænkt, hjælper skal have i dit liv Tidshorisont Fortæl om de lidt anderledes arbejdsforhold, der er i et hjem Orientere om løn Vigtigheden i at møde til tiden Prøv at fornemme kemi TAVSHEDSPLIGT Det er vigtigt under ansættelsessamtalen at fortælle din kommende hjælper, at vedkommende har tavshedspligt. Tavshedspligten vedrører dine personlige og økonomiske forhold, men også oplysninger om dig og din familie og helbredsforhold. Tavshedspligten ophører ikke, selvom hjælper ikke arbejder for dig mere. ANSÆTTELSESKONTRAKT M.V. Når du er ved at ansætte en ny hjælper, er det vigtigt at sende en række dokumenter til din visitator, som vil sende disse til personaleafdelingen. Det drejer sig om følgende dokumenter: Ansættelseskontrakt Du skal kun benytte ansættelseskontrakt udarbejdet af Næstved kommune. Kontakt din visitator der vil sørge for, at du får den tilsendt evt. elektronisk. Ved spørgsmål om udfyldelse, kan du kontakte personaleafdelingen. Straffeattest Det er et krav for at blive ansat som handicaphjælper i Næstved Kommune, at man afleverer en ren straffeattest. Hjælper skal selv sørge for at indhente straffeattest. 11

12 Skattekort Det er ikke nødvendigt at aflevere skattekort. Personaleafdelingen har adgang til oplysninger om skattekort og trækprocent. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part: Så er dit firma behjælpelig med ovenstående. NØGLER For din egen skyld skal du lave en nøgleerklæring, som din hjælper underskriver, når de får nøgler til dit hjem. Så har du styr på, hvem der har nøgler, og du husker at få disse retur ved ophør. VAGTPLANER Du skal lægge en vagtplan, så både du og dine handicaphjælpere ved, hvem der skal være på vagt hvornår. Lad, så vidt det er muligt, vagtplanen i samarbejde med dine hjælpere og helst i rigtig god tid. Du kan med fordel lave rullende vagtplan. VALGMULIGHEDER I DIN BPA-ORDNING Du er selv arbejdsgiver, men Næstved Kommune står for lønudbetaling. Du er fortsat selv arbejdsgiver for dine hjælpere i ansættelsesretlig forstand. Dette også beskrevet under afsnittet om det at være arbejdsgiver. Du er selv arbejdsgiver, men vælger at lade et privat firma stå for lønudbetaling. Du er fortsat selv arbejdsgiver for dine hjælpere i ansættelsesretslig forstand. Du overgiver dit arbejdsgiveransvar til anden part. I den situation overtager den anden part (fx forening, ægtefælle, samlever m. m) de opgaver der er forbundet med at være arbejdsgiver også i ansættelsesretlig forstand. Den nærtstående person aflønnes ikke for de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver for dig. Du skal dog altid selv være arbejdsleder for dine hjælpere. At være arbejdsleder er beskrevet under afsnittet Arbejdsleder. OVERGIVELSE AF ARBEJDSGIVERANSVAR Når du vælger at overgive dit arbejdsgiveransvar til anden part, skal du indgå en aftale med denne part. Anden part kan være privat virksomhed, forening, en nærtstående. Der er forskellige ting, som denne aftale som minimum bør indeholde. En beskrivelse af de opgaver, som skal udføres hos dig Hvordan de forskellige opgaver bliver leveret hos dig Oversigt over hvad det koster, regnskab mv. Arbejdsgiverens forpligtigelser i forbindelse med fastsættelse af opsigelsesvarsel i aftalen Hvis du har behov for særlige kvalifikationer hos hjælperne, skal dette fremgå af aftalen 12

13 Det er vigtigt at understrege, at aftalen er et samarbejde mellem dig og den anden part. Du skal derfor selv tage kontakt til anden part. Du skal selv sørge for at give din bevilling fra Næstved Kommune til anden part, så denne kan se, hvordan din ordning er sammensat med hensyn til fordeling af timer m.v. Brug altid den nyeste bevilling. Inden du tager kontakt til anden part, skal du kende lønrammen. Den kan du få hos din visitator, som vil give dig en opdateret og gældende orientering om lønrammen. Det er Næstved Kommune, som fastsætter rammen for størrelse af løn. Lønrammen kan under ingen omstændighed fraviges. Du vil måske komme ud for, at en forening er tilknyttet en anden overenskomst, som medfører, at de lønner deres hjælpere en smule højere. Hvis dette er tilfældet, må I prøve at nå til enighed. Husk dog på, at du ikke har mulighed for at bevæge dig udenfor lønrammen. Går du ud over den fastsatte ramme, skal du selv finansiere differencen. Hvis der ikke nås til enighed, kan konsekvensen være, at du ikke kan indgå aftale. Afregning mellem anden part og Næstved Kommune går uden om dig. Denne afregning vedrører den rent administrative del af udgiften. Overførsel af tilskud sker normalt med en måneds varsel. Næstved Kommune beder om månedlig afregning, og ved sygdom med vikardækning, skal der afleveres udførlig faktura med datoer for fravær. LØNTAKSTER FOR DINE HJÆLPERE Grundlønnen er løntrin 11. Efter 3 års ansættelse som månedslønnet handicaphjælper, eller fast timelønnet med gennemsnit på x timer om ugen tillægges et løntrin i erfaring. Der udbetales tillæg for forskudt tjeneste. HANDICAPHJÆLPERNES FERIEAFHOLDELSE Handicaphjælpere er omfattet af ferieloven. Dine hjælpere er som privatansatte omfattet af ferieloven. De har derfor ret til at holde 25 dages ferie, svarende til 5 uger om året, uanset om de har optjent feriegodtgørelse eller ej. Hjælpere, der har optjent feriegodtgørelse, har ret til at holde ferie inden for ferieåret. Hjælpere, der ikke har optjent feriegodtgørelse, må selv finansiere dette. Feriefridage, særlige feriedage, omsorgsdage, er ikke omfattet af ferieloven. Dine hjælpere har derfor, som udgangspunkt, ikke ret til disse feriedage. Handicaphjælpernes ønske om ferietidspunkt skal vides i god tid og videst muligt imødekommes. Hovedferie skal varsles 3 måneder før afvikling. Øvrig ferie ca. 1 måned før afvikling. Hvis der kan findes andre løsninger, som du og hjælperen er indforstået med, kan fristerne afviges. HVIS DU SKAL PÅ FERIE Ferie og weekendophold i Danmark: Udgangspunktet er, at den sædvanlige BPA-ordning bevares uændret under ophold andre steder i Danmark. Det vil være en god ide, at hjælperne allerede ved ansættelsen, bliver gjort opmærksom på, at arbejdsdagen kan begynde og slutte andre steder end på din adresse, og at der ikke ydes løn, når hjælper der er med på ferie, har fri. Du kan evt. i ansættelseskontraktens punkt om øvrige vilkår anføre, at der kan forekomme arbejde under udlandsophold, ferieophold o.l. Har du i forbindelse med ferie eller weekendophold, brug for ekstra bevillinger på flere hjælpertimer af særlige årsager, skal du i god tid inden din ferie søge Næstved Kommune om dette. Du skal kontakte din visitator hurtigst muligt, og senest 8 uger før evt. ny bevilling. Der kan som udgangspunkt søges bevilling til afholdelse af 2 ugers ferie. 13

14 Ophold i udlandet: Ved midlertidig ophold i udlandet på op til en måned, kan du bevare din BPA ordning uden at søge din visitator om dette, dog under forudsætning af, at du inden udrejse opfylder betingelserne for at modtage hjælp efter 96. Hvis ophold i udlandet overstiger mere en måned, skal du, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge visitator om bibeholdelse af BPA-ordningen. Dermed får kommunen lejlighed til forudgående at vurdere, om hjælpen kan opfylde sit formål under udlandsopholdet. Efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Ekstra omkostninger kan for eksempel være, at der ydes ekstra hjælpertimer ud fra en vurdering af, om der er særlige forhold, hjælpers rejse- og opholdsudgifter, ekstra omkostninger til transport m.v. I forbindelse med rejser skal du sikre dig de nødvendige rejseforsikringer er tegnet. Vær opmærksom på, om det er nødvendigt, at handicaphjælperen medbringer det Blå sygesikringskort Du skal være opmærksom på, at du skal udfylde Pensionsstyrelsens "Spørgeskema til brug for afgørelse om social sikring", når dine hjælpere skal arbejde for dig i udlandet. Se mere på ARBEJDSTID Dine hjælpere skal kende deres vagtplan ca. 4 uger forud. Du skal være opmærksom på at overholde arbejdsmiljøloven med hensyn til, hvor mange timer din hjælper er på arbejde. Det er dit ansvar som arbejdsleder, at overholde loven. Dine hjælpere må som hovedregel arbejde 37 timer pr. uge. HANDICAPHJÆLPERNES SYGDOM Hvis dine hjælpere ikke er berettiget til løn under sygdom, er de berettiget til sygedagpenge fra deres hjemkommune efter sygedagpengeloven. Hvis du er i tvivl om reglerne omkring sygdom, løn, dagpenge, kan du få råd og vejledning via Vi kan anbefale dig at bruge Næstved kommunes retningslinjer ved sygefravær. I forbindelse med fravær vil Næstved Kommune bede dig om at indsende en liste på fravær hver måned. Listen skal indeholde: Navne på den/de hjælper(e), der er fraværende, årsag, samt antal timer Månedlig afregning på sygefravær fra dit valgte firma Have langt en plan med dit valgte firma/hjælpere, om mulighed for vikardækning, når personale/kollegaer er syge Ved gentagende sygdom hos din hjælper, skal du afholde omsorgssamtaler, hvor årsager og plan for nedsættelse af fravær drøftes Ved gentagende sygdom, har du som arbejdsgiver ret til at anmode om en lægeerklæring på din hjælpers 4. sygedag. Efter 3 ugers sygdom, kan du bede om en lægeerklæring med oplysninger om sygdommens forventede varighed. Næstved Kommune betaler for lægeerklæring, men du skal tale med din visitator inden lægeerklæring bestilles. 14

15 BARSELSORLOV Der ydes ikke løn under hjælpers barsel. Men hjælperen kan søge deres hjemkommune om barselsdagpenge, hvis vedkommende opfylder beskæftigelseskrav for dagpenge. Henvendelse skal ske til dagpengekontoret i Næstved Kommune. SYGDOM HOS DIG Ved ændringer i din situation, forværring af funktionsniveau m.m. er du forpligtiget til at orientere Næstved Kommune. Hvis du bliver indlagt på sygehuset, så vil det være sygehuset, der skal varetage din pleje m.v. jf. sundhedsloven. I praksis betyder det, at dine hjælpere ikke skal møde op på sygehuset og udføre deres daglige arbejde. Hvis du ønsker dine hjælpere skal dette aftales med afdelingen. Hvis din indlæggelse ikke oversiger mere end 8 dage, behøver du ikke kontakte visitator. Hvis din indlæggelse varer mere end 8 dage, skal du kontakte visitator for at få en konkret og individuel vurdering af, hvad der skal ske med din BPA. Næstved Kommune har mulighed for at stoppe din BPA under indlæggelse, da både dit plejebehov og overvågningsbehov varetages af sygehuset. Der forventes heller ikke at være behov for ledsagelsesopgaver under din indlæggelse, som ikke kan varetages af sygehuspersonalet. FLYTNING TIL ANDEN KOMMUNE Hvis du fraflytter Næstved Kommune, så er du garanteret, at din BPA-ordning fungerer uændret indtil din nye kommune har truffet afgørelse. Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på afgørelser om BPA-ordninger fra kommune til kommune. Den nye kommune er ikke forpligtiget til at træffe samme afgørelse som Næstved Kommune. ARBEJDSMILJØ Efter arbejdsmiljøloven, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for dine hjælpere. I BPAordningen er der også fokus på arbejdsmiljøet. Om du som arbejdsgiver er omfattet af hele arbejdsmiljøloven afhænger af flere ting. Som arbejdsgiver er du omfattet af arbejdsmiljølovens udvidede område, når din handicaphjælper udfører opgaver, som normalt udføres i en privat husholdning fx madlavning, rengøring. Det vil sige, at det alene vedrører arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejdets udførsel, tekniske hjælpemidler m.v. I dette tilfælde, er det ikke nødvendigt, at der laves en arbejdspladsvurdering (APV). Du er fortsat ansvarlig for, at de pågældende opgaver udføres på forsvarlig vis. Dette indbefatter også, at du giver dine handicaphjælpere korrekt instruktion, for eksempel i forbindelse med betjening af hjælpemidler, løft m.v. Næstved Kommune kan være behjælpelig med at tilbyde relevante kurser i for eksempel forflytning (løft), hvis det er nødvendigt. I langt de fleste tilfælde vil du være omfattet af hele arbejdsmiljøloven. Reglerne indenfor arbejdsmiljø kan godt være komplicerede. Hvis du selv er arbejdsgiver, er det derfor meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne. Vær især opmærksom på, at du som arbejdsgiver kan blive gjort ansvarlig, hvis en hjælper pådrager sig en arbejdsskade på grund af manglende/forkerte instruktioner. Du kan få råd og vejledning i Branchearbejdsmiljørådet på eller læse mere på 15

16 Vi beder dig også være opmærksom på arbejdstidsreglerne, når du sammensætter din vagtplan, jvnf. bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn, antal arbejdstimer, mv. Hvis du har overgivet arbejdsgiveransvar til anden part: Det er den pågældende forening, som er ansvarlig for at overholde arbejdsmiljøloven, og som skal sikre, at reglerne om arbejdstid, arbejdsstedets indretning, m.v. overholdes. Foreningen er også ansvarlig for der foreligger en lovlig APV. I nogle særlige tilfælde, og efter en konkret vurdering, kan pligten til at fortage APV dog fortsat ligge hos dig som arbejdsleder. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din forening. ARBEJDSPLADSVURDERING, APV APV er et værktøj, du som arbejdsgiver kan bruge til at sætte dit arbejde med arbejdsmiljø i system. Som nævnt er du som arbejdsgiver forpligtiget til at fortage APV. Det er lovpligtigt at foretage APV, og som arbejdsgiver har du også nogle fordele ved at have et godt arbejdsmiljø. For eksempel mindre sygefravær, minimum af udskiftning af hjælpere, øget arbejdsglæde, forebyggelse af arbejdsskader. Det er helt op til dig, hvilke metoder og redskaber du vil bruge til at gennemføre APV. Der skal minimum hvert 3 år foretages en APV. ARBEJDSSKADER Arbejdsskader er en fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Der er bestemte tidsfrister for, hvornår og hvordan du skal anmelde en eventuel arbejdsskade. Se mere om dette på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside OPLÆRING OG KURSER FOR HANDICAPHJÆLPERE Det er dig, der er ansvarlig for oplæring og instruktion af dine hjælpere. Hvis du selv er arbejdsgiver, sker denne oplæring i samarbejde med Næstved Kommune. Der kan ske tilmelding sammen med kommunens social- og sundhedshjælpere. Hvis det er nødvendigt med instruktion i at benytte hjælpemidler, kan du kontakte Center for Sundhed på tlf Her kan du træffe aftale med en ergoterapeut, hvis hjælpemidlet er leveret fra Næstved Kommune. Vær opmærksom på, at du kan blive draget til ansvar i forbindelse med en evt. arbejdsskade hos din hjælper, hvis du har givet forkert eller mangelfuld instruktion. MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER, MUS Som arbejdsleder skal du årligt afholde medarbejderudviklingssamtaler, også kaldet MUS-samtaler, med dine hjælpere. En MUS-samtale er en forberedt, struktureret og fremadrettet samtale mellem dig og dine hjælpere. Her får I begge mulighed for at træde lidt ud af hverdagen og tale om nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, men også forventninger til arbejdet, hinanden og andre relevante emner. Du bestemmer selv, om du vil foretage MUS-samtaler alene med hver enkelt hjælper eller samlet. Aftal hvad der passer jer bedst. Der er ikke noget krav om metode. Under det årlige møde med din visitator, vil du blive spurgt, om du har foretaget MUS-samtaler, idet det er en del af din arbejdslederrolle. I Næstved Kommunes takstbegning er der afsat aflønning til 2 timers personalemøde pr. hjælper (4 møder årligt) og 1 time pr. hjælper til MUS-samtale. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part: Uanset om du har overgivet dit arbejdsgiveransvar, er du forpligtiget til at afholde MUS-samtaler, da det hører med til rollen som arbejdsleder. Der er ikke noget krav til 16

17 metode og benyttelse af bestemte skemaer. Råd og vejledning kan også hentes via KLAGEADGANG Du kan klage over afgørelser inden for 4 uger efter, du har modtaget din bevilling. Du skal sende klagen til: Næstved Kommune, Myndighedsafdelingen Ældre, Rådmandshaven Næstved. Hvis du har NemID, kan du også sende klagen digitalt via eller Her kan du ved adresseopslag vælge Næstved Kommune og postkassen: Hjælp i hjemmet. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen. KONTAKT Alle henvendelser angående BPA skal rettes til Myndighedsservice, Center for ældre. Telefonnummer til afdelingen er på hverdage mellem Onsdag lukket. Du kan også sende til funktionspostkassen 17

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Forord 6 Kort fortalt om reglerne i Næstved Kommune 7 Lovgrundlaget 7 Personkredsen 7 Betingelser du skal opfylde

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Borgerstyret personlig assistance Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse: Borgerstyret personlig assistance... 1 Indledning... 4 Formålet med vejledningen... 4 Formålet

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Håndbog for dig som har en. BPA-ordning i henhold til servicelovens 96

Håndbog for dig som har en. BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 Håndbog for dig som har en BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 1 Indholdsfortegnelse 1: Introduktion...3 2: Arbejdsleder og arbejdsgiver...4 3: Valgmuligheder i din BPA-ordning...6 Aftale mellem

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Lov om Social Service 95, stk. 3

Lov om Social Service 95, stk. 3 Retningslinjer for tilskud, så en nærtstående kan varetage personlig pleje og praktisk hjælp i ordninger efter Lov om Social Service 95, stk. 3 Gældende fra den 1. september 2014 Formålet med hjælp, som

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere