Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet

2

3 12. Forsvarsministeriet Tekst

4

5 3 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,2 435,0 Udgifter uden for udgiftsloft , ,4 13,0 Heraf anlægsbudget , ,4 13,0 Fællesudgifter ,6 155, Centralstyrelsen ,4 12, Personale ,4 2, Materiel og IT ,3 17, Ejendomme ,9 122, Regnskab... 78,6 - Militært forsvar ,7 244, Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder ,7 230, Hjemmeværnet ,6 0, Forsvarets Efterretningstjeneste , Særlige udgifter vedr. NATO ,9 13,0 Redningsberedskab ,3 48, Redningsberedskab ,3 48,5 Artsoversigt: Driftsposter ,7 429,0 Interne statslige overførsler... 62,8 - Øvrige overførsler ,1 - Finansielle poster... 35,6 6,0 Kapitalposter ,4 13,0 Aktivitet i alt ,6 448,0 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter ,0-435,0 Bevilling i alt ,6 13,0

6 4 12. B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) ,4-02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ,1-10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)... 9,9-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) , Personale 01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) , Materiel og IT 01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ,8-02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) ,9-03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ,5-04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) , Ejendomme 01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ,1-02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.) ,6-03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) 254,3-04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) Regnskab 01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)... 78,6 - Militært forsvar Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) 01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.) Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.) Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder 01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) ,6 -

7 Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) ,5-03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.) ,1-04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.) ,3-06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108 og 116) (Driftsbev.) ,3-10. Forsvarets Personeltjeneste (Driftsbev.) Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 110 og 116) (Driftsbev.) ,0-21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ,2-40. Materielanskaffelser (Anlægsbev.) Bygge- og anlægsarbejder (Anlægsbev.) Provenu ved afhændelse af ejendomme (Anlægsbev.) Administrative bøder Hjemmeværnet 01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.) , Forsvarets Efterretningstjeneste 01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) , Særlige udgifter vedr. NATO 01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ,0-11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) ,3-13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)... 13,0 13,0 15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)... 11,6 - Redningsberedskab Redningsberedskab 01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) ,6-03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)... 14,2 -

8 6 12. C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 1. ad , , , , , , , , , , , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested. Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån. Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud. Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger kr. Nr. 2. ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes. Nr. 3. ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet. Nr. 4. ad , , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation. Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATOkrigsforsikringsaftalen for skibe. Nr. 6. ad , , og Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster. Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

9 12. 7 Nr. 7. ad Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde. Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Nr. 8. ad Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet, mv. Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Nr. 10. ad , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen. Nr. 11. ad Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms på regnskabet. Materielle bestemmelser. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , og I henhold til lov om forsvarets personel 11a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til a. Ved tab af: Forsørger kr. Ikke-forsørger, erstatning til boet kr. b. Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere kr. Stk. 2. Beløbene reguleres årligt. Nr ad , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

10 8 12. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , og Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Nr ad , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande. Nr ad , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor. Nr ad , , , , og Uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse er ved tilskadekomst omfattet af lov om arbejdsskadesikring også for den teoretiske del af deres uddannelse på uddannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter LB nr. 278 af 14. marts 2013 om arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil. Nr ad , og Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af 1. op til 18 måneders løn 2. op til fem års uddannelse med løn 3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og 4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv. Nr ad , , , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler. Nr ad , , og Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens

11 12. 9 betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence. Nr ad , , og Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol. Nr ad Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger. Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade. Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser. Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, 11 b. Nr ad , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv. Nr ad Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på 12. Forsvarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på 12. Forsvarsministeriet bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring. Nr ad og Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i 2 i LB nr. 266 af 21. marts 2014 om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

12 Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , og Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet. Nr ad Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

13 12. Forsvarsministeriet Anmærkninger

14

15 Forsvarsministeriet og dets myndigheder løser som statslig myndighed opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed. Det er opgaver, der løses såvel nationalt som internationalt. Ministerområdets opgaver omfatter deltagelse i internationale operationer, overvågning og hævdelse af suverænitet og deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde. Desuden bidrager ministerområdets opgaveløsning med støtte til samfundet, f.eks. overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og redningsberedskab samt cybersikkerhed. Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006, samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af forsvaret). Hertil kommer LB nr. 667 af 20. juni 2006 om Forsvarets personel. Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. LB nr. 226 af 13. marts Forsvarsministeriet er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet af marts 2013 (etablissementer). Endvidere er 12. Forsvarsministeriet baseret på en foreløbig teknisk videreførelse af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i af november Konsekvenserne af den mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke- parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen af le- delsen af Forsvaret af april 2014 er indarbejdet på ændringsforslagene. Der er tale om en forenkling af Forsvarets struktur med henblik på yderligere effektiviseringer inden for Forsvaret. Med aftalen integreres den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi af forsvarets område i Forsvarsministeriets departement. Samtidig sammenlægges de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet "Værnsfælles Forsvarskommando" under forsvarschefens ledelse. Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk og Specialoperationskommandoen, der etableres i Aalborg. Den ændrede organisering af ledelsen af Forsvaret skal samlet give et provenu på 170 mio. kr. årligt, når den er fuldt implementeret, hvilket vil bidrage til at sikre økonomien i Aftale på forsvarsområdet af 30. november Samtidig er der enighed om at afsætte yder- ligere 25 mio. kr. årligt til veteranområdet. Reorganiseringen af ledelsen af Forsvaret medfører bl.a. oprettelse af en række nye styrelser med hertil knyttede aktivitetsområder under hovedområde Fællesudgifter. På ændringsforslagene er der som følge heraf oprettet og nedlagt en række hovedkonti samt flyttet underkonti til relevante hovedkonti. Bevillinger og årsværk er overført fra nedlagte ho- vedkonti til de nye hovedkonti. Endvidere er tekstanmærkninger og særlige bevillingsbestemmelser på ændringsforslagene tilrettet som følge af oprettelse og nedlæggelse af en række hovedkonti. Sammenlægning af Forsvarets Hovedværksteder og den operative værkstedsstruktur i For- svarets Værksteder og vedligeholdelse vil først kunne medtages på kommende bevillingslove, når der er klarhed om den præcise organisering af området. Som følge af de omfattende ændringer af struktur og opgaver på Forsvarsministeriets område, ifm. implementeringen af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 samt den fortsatte implementering af Aftale om forsvarsområdet af november 2012, vil der på kommende bevillingslove kunne forventes justeringer af bevillinger og årsværk mv. I forbindelse med ændringsforslagene er en række konti nedlagt og bevillinger overført til nye konti, således:

16 Arktisk Kommando er nedlagt og bevillingen er overført til Værns- fælles Forsvarskommando Forsvarets Personeltjeneste er nedlagt og bevillingen er overført til Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsvarets Materieltjeneste er nedlagt og bevillingen er overført til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Materieldrift er nedlagt og bevillingen er overført til Materieldrift Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er nedlagt og bevillingen er overført til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse er nedlagt og bevillingen er overført til Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste er nedlagt og bevillingen er overført til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarets Informatik Plan er nedlagt og bevillingen er overført til Informatik Plan Forsvarets Regnskabstjeneste er nedlagt og bevillingen er overført til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Materielanskaffelse er nedlagt og bevillingen er overført til Materie- lanskaffelse Bygge- og anlægsarbejder er nedlagt og bevillingen er overført til Bygge- og anlægsarbejder Provenu ved afhændelse af ejendomme er nedlagt og bevillingen er overført til Provenu ved afhændelse af ejendomme. Herudover er der oprettet følgende nye konti: Centralt styrede initiativer Specialoperationer Endvidere er der en ændret anvendelse for følgende konti: Departementet Værnsfælles Forsvarskommando Hæren Søværnet Flyvevåbnet Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014 er Forsvarsministeriets driftsramme forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til forskning i cybersikkerhed. Generelle oplysninger Indtægter. Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af brugte materielkapaciteter og materielgenstande, salg fra Forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, herunder indtægter ved salg af kommercielle tjenesteydelser i forbindelse med drift af radiorum, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af Forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til Forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

17 Produktansvar. I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder Forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler. Flyvninger for stats- og udenrigsministeren m.fl. Stats- og udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for især statsministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger. Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter. Udgifter vedrørende kongehuset. Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset. Center for Militære Studier. Ordningen fortsætter uændret, jf. Aftale på forsvarsområdet af november Som en del af forligsimplementeringen blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften er afsat ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer. Valutakurssikring. I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af Forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarskommandoen. Eventuel anskaffelse af kampfly. Fra 2005 betaler Forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje. I henhold til Aftale om forsvarsområdet af november 2012 er der afsat ca. 25 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen. Merværdiafgift Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013, for visse aktiviteters vedkommende. For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside

18 Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,2 Udgift , , , , , , ,2 Indtægt ,5 870,3 545,9 435,0 435,0 435,0 432,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,1 173, , , , , , Centralstyrelsen ,1 173, , , , , , Personale , , , , , Materiel og IT , , , , , Ejendomme , , , , , Regnskab ,3 78,6 78,1 77,5 77,5 Militært forsvar , , , , , , , Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) , , Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder... 0, , , , , , Hjemmeværnet ,9 467,6 497,2 510,1 510,1 510,1 500, Forsvarets Efterretningstjeneste ,3 618,6 664,3 675,5 624,1 618,1 605, Særlige udgifter vedr. NATO ,7 307,4 367,6 371,3 371,2 371,2 371,2 Redningsberedskab ,8 505,8 502,9 507,8 507,8 497,8 488, Redningsberedskab ,8 505,8 502,9 507,8 507,8 497,8 488,2 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ,4 160, , , , , ,8 Udgift ,9 279, , , , , ,8 Indtægt ,5 119,0-13,0 6,2 0,4 - Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... -8,7 79, , , , , , Materiel og IT , , , , , Ejendomme... -8,7 79,1 250,0 254,3 255,3 255,3 255,3 Militært forsvar ,1 81,5 24,0 11, Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) ,2 69, Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder Særlige udgifter vedr. NATO... 7,9 11,9 24,0 11, Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)

19 Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.) Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.) Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.) Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.) Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Personeltjeneste (Driftsbev.) Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 110 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Administrative bøder Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)

20 Bidrag til internationalt finansieret NA- TO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.) Udgifter uden for udgiftsloft: Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.) Materielanskaffelser (Anlægsbev.) Bygge- og anlægsarbejder (Anlægsbev.) Provenu ved afhændelse af ejendomme (Anlægsbev.) Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,0 Årets resultat... 58,7-7, Forbrug af videreførsel... 18,7 5, Aktivitet i alt , , , , , , ,0 Udgift , , , , , , ,0 Indtægt ,0 989,3 545,9 448,0 441,2 435,4 432,0 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,3 Indtægt ,6 760,6 533,3 429,0 429,0 429,0 426,0 Interne statslige overførsler: Udgift... 48,5 61,4 121,1 62,8 63,2 63,0 63,0 Indtægt... 10,0 0,8 7, Øvrige overførsler: Udgift ,3 400,6 426,3 436,1 384,0 307,5 301,3 Indtægt... 0,5 0, Finansielle poster: Udgift... 39,2 25,0 37,6 35,6 35,6 35,6 35,6 Indtægt... 5,1 75,3 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Kapitalposter: Udgift , , , , , , ,8 Indtægt ,7 152,5-13,0 6,2 0,4 -

21 Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter , , , , , , ,3 11. Salg af varer ,7 499,9 531,9 424,6 424,6 424,6 424,6 13. Kontrolafgifter og gebyrer ,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 15. Vareforbrug af lagre... 6,5 6, Husleje, leje af arealer, leasing ,3 213,7 29,3 24,3 24,3 24,3 24,3 18. Lønninger / personaleomkostninger , , , , , , ,3 19. Fradrag for anlægsløn ,0-56, Af- og nedskrivninger ,0 117,7 56,0 51,7 51,7 51,7 51,7 21. Andre driftsindtægter... 33,0 259,6-3,0 3,0 3,0-22. Andre ordinære driftsomkostninger , , , , , , ,0 Interne statslige overførsler... 38,5 60,6 113,5 62,8 63,2 63,0 63,0 33. Interne statslige overførselsindtægter... 10,0 0,8 7, Interne statslige overførselsudgifter... 48,5 61,4 121,1 62,8 63,2 63,0 63,0 Øvrige overførsler ,8 400,4 426,3 436,1 384,0 307,5 301,3 30. Skatter og afgifter... 0,1 0, Overførselsindtægter fra EU... 0,5 0, Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ,3 263,7 263,3 266,0 265,9 265,9 265,9 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner... 10,1 10,0 11,5 10,1 10,1 10,1 10,1 44. Tilskud til personer... 21,5 24,2 21,9 43,7 43,7 17,2 17,2 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,4 102,7 134,9 141,3 139,3 139,3 133,1 49. Reserver og budgetregulering ,3-25,0-75,0-125,0-125,0 Finansielle poster... 34,0-50,3 32,6 29,6 29,6 29,6 29,6 25. Finansielle indtægter... 5,1 75,3 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 26. Finansielle omkostninger... 39,2 25,0 37,6 35,6 35,6 35,6 35,6 Kapitalposter , , , , , , ,8 50. Immaterielle anlægsaktiver... 16,1 21, Anlægsaktiver (anskaffelser) , , , , , , ,8 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform ,6 132,5-13,0 6,2 0,4-60. Varebeholdninger , , Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... 58,7-7, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 18,7 5, Donationer... 40,1 20, I alt , , , , , , ,0 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo , ,8 153,3

22 Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrø- rende kontiene Centralt styrede initiativer, Re- server og Budgetregulering, Forsvarsministeriets Persona- lestyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse, Materieldrift, Informatik Plan, Ma- terielanskaffelser, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, Bygge- og anlægsarbejder, Provenu ved afhændelse af ejendomme, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Værnsfælles Forsvarskommando, Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialope- rationer, Forsvarsakademiet, Forsvarets Sund- hedstjeneste, Administrative bøder, Hjemme- værnet, Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro- gram, Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er ud- giftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni For disse konti sker periodi- seringen i henhold til BV Regnskabsaflæggelse vedrørende Centralt styrede initiativer, Reserver og Budge- tregulering, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse, Materieldrift, Informatik Plan, Materielanskaf- felser, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, Bygge- og anlægsarbejder, Provenu ved afhændelse af ejendomme, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Værns- fælles Forsvarskommando, Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationer, Forsvarsakademiet, Forsvarets Sundhedstjeneste, Administrative bøder, Hjemmeværnet, Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, In- ternationalt finansieret NATO-investeringsprogram og Na- tionalt finansieret NATO-investeringsprogram sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.

23 Særlige bevillingsbestemmelser: Fællesudgifter Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be- myndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingsha- vende myndighed. BV I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedpar- ten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder. BV Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan af- holde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på kr. BV Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be- myndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion. BV Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan af- holde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i for- vejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være be- grænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er eg- nede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skat- tepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. BV Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene Materielan- skaffelser, Bygge- og anlægsarbejder, Provenu ved afhændelse af ejendomme, Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og Nationalt finansieret NA- TO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overfør- selsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem Materie- lanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder Bygge- og anlægsarbejder, Provenu ved afhændelse af ejendomme, Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

24 BV Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har ad- gang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostnin- ger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordnin- gen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fast- sættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. BV Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende an- vendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét. BV Forsvarsministeriet departement med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelses- mæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer ind- tægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gen- nemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv. BV Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be- myndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK- konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette. BV Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for 12. Forsvarsministeriet i hele fi- nansåret. BV På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der af- holdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr. BV Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed. BV Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Centralstyrelsen Herunder hører departementet, centralt styrede initiativer og Forsvarsministeriets Interne Revi- sion Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget en reorganisering af Forsvarsmi- nisteriets departement. Fremover integreres den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi af forsvarets område i Forsvarsministeriets departement. Dele af stabe og områder, der indgik på den tidligere Forsvarskommando, over- føres på ændringsforslagene til det ny departement.

25 Kontoen er, som følge af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014, forhøjet med 182,5 mio. kr. i 2015, med 160,0 mio. kr. i 2016, med 158,8 mio. kr. i 2017 og med 160,2 mio. kr. i Som følge af ændringerne ifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse er der foretaget et foreløbigt skøn af lønsumsbeløbet. Endvidere er antal årsværk på kontoen forhøjet som følge af overførsel af stabe og områder, der tidligere indgik på Forsvarskommandoen. Som følge af Arktisk foranalyse tilføres kontoen 20,0 mio. kr. i Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling ,8 165,1 187,1 372,4 349,9 315,3 313,6 Indtægt... 5,7 4,7 6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Udgift ,3 169,1 193,1 384,4 361,9 327,3 325,6 Årets resultat... 2,2 0, Almindelig virksomhed Udgift ,7 154,9 142,7 334,6 312,1 312,7 311,0 Indtægt... 1,7 0,9 2,0 8,0 8,0 8,0 8,0 20. Christiansø Udgift... 14,6 14,3 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 Indtægt... 3,9 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 40. Nyt kampflyprogram Udgift ,8 35,2 35,2 - - Bemærkninger: Der er i 2015 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,6 mio. kr. til drift af Dansk Center for Internationale Studier (DIIS). Der er endvidere i 2015 afsat en ramme på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Li- beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet af november Reservationsoversigt Beholdning Mio. kr. primo 2014 Akkumuleret reserveret bevilling... 0,5 10. Almindelig virksomhed Departementet forestår den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi for Forsvarsministeriets område. Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring, kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab. ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter blandt andet HPRD deltagelse i rele- vante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel. Der ydes et tilskud til Folk og Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter. Der ydes herudover et tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 12. Forsvarsministeriet og Boligministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 184 Offentligt NOTAT Bilag: 2 FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsministeriet bidrag til forslag til finanslov for 2014 (bilag

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Finansudvalget L 219 - Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Bilag til forsvarsministerens skrivelse af 25. september 2007 ( 12 - L 219) (Vedr. FFL 2008 12) Spørgsmål 1: Ad 12. Forsvarsministeriet Ministeren

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Årsrapport for CVR nr

Årsrapport for CVR nr Årsrapport for CVR nr. 16 28 71 80 Indeholdende årsberetninger for: 2 3 Virksomhedsoplysninger 4 1. Beretning 5 1.1. Formål og hovedopgaver 5 1.2. Årets økonomiske resultat 5 1.3. Årets faglige resultat

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-2296-14: A (advokat Mads Krøger Pramming,

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Årsrapport for CVR nr

Årsrapport for CVR nr 1 Årsrapport for CVR nr. 16 28 71 80 Indeholdende årsberetninger for: 1 Virksomhedsoplysninger 2 1. Beretning 3 1.1. Formål og hovedopgaver 3 1.2. Årets økonomiske resultat 3 1.3. Årets faglige resultat

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016.

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2016-17 10 Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afhændelse af Kuglegården, matr.nr. 592

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere