Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

2 12. Forsvarsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4

5 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,6 545,9 Udgifter uden for udgiftsloft , ,0 - Heraf anlægsbudget , ,0 - Fællesudgifter ,6 6, Centralstyrelsen ,6 6,0 Militært forsvar ,6 489, Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder ,0 488, Hjemmeværnet ,7 0, Forsvarets Efterretningstjeneste , Særlige udgifter vedr. NATO ,6 - Civil virksomhed Farvandsvæsen m.v Redningsberedskab ,4 50, Redningsberedskab ,4 50,5 Militærnægterområdet Militærnægteradministrationen Artsoversigt: Driftsposter ,6 533,3 Interne statslige overførsler ,1 7,6 Øvrige overførsler ,3 - Finansielle poster... 37,6 5,0 Kapitalposter ,0 - Aktivitet i alt ,6 545,9 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter ,9-545,9 Bevilling i alt ,7 -

6 12. 5 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) (Driftsbev.). 187,1-10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) (Driftsbev.)... 9,8-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)... -5,3 - Militært forsvar Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) 01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.) Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.) Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder 01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ,7-02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) ,8-03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) ,2-04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) ,7-08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) (Driftsbev.)... 70,6-10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108 og 116) (Driftsbev.) ,2-11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ,9-12. Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) (Driftsbev.) ,0-14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ,9-15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ,6-20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ,9-21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ,4-26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ,3-27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) (Driftsbev.). 546,6-28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)... 79,3-40. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) ,0-41. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, og 3) (Anlægsbev.) 250,0 -

7 Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) Administrative bøder Hjemmeværnet 01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.) , Forsvarets Efterretningstjeneste 01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) , Særlige udgifter vedr. NATO 01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ,3-11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) ,3-13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) (Anlægsbev.) Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)... 24,0 - Civil virksomhed Farvandsvæsen m.v. 01. Farvandsvæsenet (Driftsbev.) Redningsberedskab Redningsberedskab 01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117 ) (Driftsbev.) ,8-03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (Reservationsbev.) 14,1 - Militærnægterområdet Militærnægteradministrationen 01. Militærnægteradministrationen (Driftsbev.) Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad , , , , , , , , , , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested. Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån. Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

8 12. 7 Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger kr. Nr. 2. ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes. Nr. 3. ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet. Nr. 4. ad , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation. Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATOkrigsforsikringsaftalen for skibe. Nr. 6. ad , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster. Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand. Nr. 7. ad Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde. Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Nr. 8. ad Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet, mv. Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

9 8 12. Nr. 10. ad , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen. Materielle bestemmelser. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , og I henhold til lov om forsvarets personel 11a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til a. Ved tab af: Forsørger... Ikke-forsørger, erstatning til boet... b. Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere kr kr kr. Stk. 2. Beløbene reguleres årligt. Nr ad , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne. Nr ad , , , , , , , , , , , , , og Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Nr ad , og Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande. Nr ad , og Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

10 12. 9 Nr ad , , , , og Uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse er ved tilskadekomst omfattet af lov om arbejdsskadesikring - også for den teoretiske del af deres uddannelse på uddannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter lov om arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil. Nr ad og Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af 1. op til 18 måneders løn 2. op til fem års uddannelse med løn 3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og 4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv. Nr ad , , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler. Nr ad , og Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence. Nr ad Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol. Nr ad Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger. Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade. Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

11 Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr /06/2006, 11 b. Nr ad Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på 12 kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand i fredstid, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på 12 bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring. Nr ad og Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i 2 i lov om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning. Nr ad , , , , , , , , , , , , , og Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet. Nr ad Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

12 12. Forsvarsministeriet Anmærkninger

13

14 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 Fællesudgifter Militært forsvar Civil virksomhed Redningsberedskab Militærnægterområdet Anmærkninger til tekstanmærkninger... 77

15 4 12. Forsvarsministeriet Forsvarsministeriet og dets myndigheder løser som statslig myndighed opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed. Opgaver der løses såvel nationalt som internationalt. Ministerområdets opgaver omfatter deltagelse i internationale operationer, overvågning og hævdelse af suverænitet og deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde. Desuden bidrager ministerområdets opgaveløsning med støtte til samfundet, f.eks. overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og redningsberedskab. Forsvarsministeriets område består af Forsvarsministeriets departement samt en række myndigheder (styrelser). Departementet er ministerens sekretariat og arbejder primært med opgaver af politisk karakter og styring af ministerområdet. Fælles for ministeriets underliggende myndigheder er, at de i stor udstrækning beskæftiger sig med opgaver, der handler om sikkerhed og beredskab. Den største myndighed er Forsvarskommandoen, der sammen med Hjemmeværnskommandoen, rummer det samlede danske forsvar. Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og samtidig Danmarks militære efterretningstjeneste samt national itsikkerhedsmyndighed, herunder statslig varslingstjeneste for internettrusler. Forsvarsministeriet har også civile opgaver og myndigheder, hvor Beredskabsstyrelsen er overordnet myndighed for det statslige redningsberedskab, Forsvarets Auditørkorps er forsvarets interne anklagemyndighed og Forsvarsministeriets Interne Revision varetager sammen med Rigsrevisionen koncernens revision. 12. på finanslovsforslaget for 2014 er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet af marts 2013 (etablissementer). Endvidere er finanslovsforslaget for 2014 baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i af november Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006, samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af forsvaret). Hertil kommer LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. LB nr. 226 af 13. marts I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet af november 2012 er der på finanslovsforslaget for 2014 foretaget en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablissementsdrift mv. Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet. Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse. Forsvaret skal således bidrage til varetagelse af danske udenrigs- og forsvarspolitiske interesser, hvor den nationale sikkerhed også varetages gennem international indsættelse af forsvarets kapaciteter.

16 12. 5 Forsvaret tilpasses og rustes til fremtidens opgaver og udfordringer under hensyntagen til den kommende gradvise hjemtagning af danske kampenheder fra Afghanistan, udviklingen i Arktis samt udviklingen inden for operationer i cyberspace. Forsvaret skal frem til 2017 gradvist gennemføre en række effektiviseringstiltag, tilpasning af værnepligt, omprioritering fra Afghanistanindsatsen samt en række udviklingstiltag. Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund, herunder en række civile opgaver, som forsvaret gennem sin tilstedeværelse i Arktis varetager samt støtter andre myndigheder i løsningen af. De internationale opgaver falder typisk inden for hovedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse. Hærens operative struktur er fokuseret omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasset de krav, som indsættelser i internationale operationer medfører. Hærens nuværende seks kampbataljoner omstruktureres i aftaleperioden til tre større stående bataljonskampgrupper, der situationsbestemt tildeles kamp-, efterretnings-, kampstøtte- og støttekapaciteter. Disse kapaciteter opstilles og uddannes i en række militærfaglige centre, der tilsikrer et højt fagligt uddannelsesog produktionsmiljø. Én stående bataljonskampgruppe vil være på højt beredskab. Beredskabet vil situationsbestemt blive tilpasset. Kampgruppen - eller dele af den - kan således med kort varsel udsendes som et egentligt landmilitært bidrag eller som et bidrag til en task force til bl.a. humanitære indsættelser. Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende ibrugtagning af tre nye fregatter og de kommende nye skibsbaserede helikoptere samt en styrkelse af de nuværende besætninger på støtteskibe og fregatter. Søværnets evne til opgaveløsning i det arktiske område udvikles med udskiftning af den sidste inspektionskutter med et moderne nyt inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen. Staten hjemtager drift af radionet og -rum for de maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland fra 2015 og frem. Kystudkigstjenesten nedlægges. Herudover effektiviseres den landbaserede overvågningsstruktur, og opgaven skal fremadrettet løses centralt fra Søværnets Operative Kommandos operationscenter. Søværnets Specialskole og Søværnets Sergent- og Grundskole samles i Søværnets Skole. Flyvevåbnet opretholder sine kapaciteter, der kan indsættes i såvel nationale som internationale operationer. Det er hensigten, at der inden udgangen af juni 2015 træffes beslutning om typevalg for så vidt angår kampfly. Til erstatning for de eksisterende skibsbaserede Lynx helikoptere anskaffes ni nye skibsbaserede helikoptere af typen MH-60R SEAHAWK, hvorved søværnets opgaveløsning, herunder i Arktis, styrkes. Der gennemføres en organisatorisk samling af de tre værns officersskoler under Forsvarsakademiet fra medio Såfremt der foreligger tilstrækkeligt grundlag herfor, herunder et tilstrækkeligt økonomisk potentiale, kan der efterfølgende træffes beslutning om samling af officerskolerne på én lokalitet. Forsvarets specialoperationsstyrker - Jægerkorpset og Frømandskorpset - sammenlægges i en specialoperationsstyrkekapacitet og der etableres en specialoperationskommando. Specialoperationskommandoen har ansvaret for, at forsvarets specialoperationsstyrker og de støtteenheder, forsvaret råder over - eksempelvis transportfly, helikoptere, føringsstøtteenheder, logistiske enheder mv. - uddannes i relevant omfang og kan indgå i en værnsfælles operationsstyrke. De etablissementsmæssige forhold samt fordele og ulemper ved en fysisk samplacering af forsvarets to specialoperationsstyrker analyseres. Forsvaret udvikler og træner i aftaleperioden et koncept for en midlertidigt sammensat task force til bl.a. humanitære operationer på baggrund af forsvarets eksisterende kapaciteter, herunder taktiske føringsstabe. Forsvaret vil således situations- og opgavebestemt kunne etablere en dansk planlægnings- og føringskapacitet, der kan lede kapaciteter fra forsvaret og samfundets samlede beredskab. Der etableres en værnsfælles militærpolitikapacitet, idet rammen for en fremtidig værnsfælles militærpolitikapacitet udgøres af hærens militærpolitibataljon i Aalborg.

17 6 12. Det analyseres, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan skabes en værnsfælles føringskapacitet på baggrund af hærens og flyvevåbnets nuværende føringsstøttekapaciteter. Det analyseres, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan skabes en værnsfælles føringsstøttekapacitet på baggrund af de nuværende føringsstøttekapaciteter i hæren og flyvevåbnet. Hjemmeværnets overordnede struktur, herunder sammenhængen mellem hærhjemmeværnsdistrikterne og politikredsene, og eksisterende kapacitet til nationale og internationale opgaver, fastholdes, men søges løbende effektiviseret og udviklet. Hjemmeværnets rolle i forhold til at støtte og bistå forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver skal styrkes. Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland og Totalforsvarsregion Sjælland sammenlægges til hhv. Totalforsvarsregion Vest, der dækker Danmark vest for Storebælt, og Totalforsvarsregion Øst, der dækker Danmark øst for Storebælt. Hjemmeværnets distriktsstruktur effektiviseres yderligere. Hjemmeværnet skal støtte det samlede eftersøgnings- og redningsberedskab. Hjemmeværnet skal styrke havmiljøindsatsen i kystzonen ved at opstille en førings- og kommunikationsstruktur til støtte for beredskabets øvrige aktører samt støtte indsatsen i øvrigt. Hjemmeværnet skal ligeledes i samarbejde med Beredskabsstyrelsen bemande og operere lægtvandsfartøjer kystnært, hvor miljøskibene ikke kan operere. Flyverhjemmeværnets kapaciteter anvendes tillige i den samlede havmiljøindsats i bl.a. kystzonen. Hjemmeværnet skal opstille en kapacitetsopbygningsenhed med henblik på at varetage hjemmeværnets bidrag til militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag. Forsvarets kapacitet til opgaveløsning i Arktis, herunder både suverænitetshævdelsen og de civilrelaterede opgaver, som forsvaret gennem sin tilstedeværelse i og omkring Grønland støtter andre myndigheder i løsningen af, tilpasses udviklingen i Arktis. Forsvaret har samlet de nordatlantiske kommandoer i Arktisk Kommando i Nuuk, der konceptuelt såvel som facilitetsmæssigt i perioder kan tilføres ekstra bemanding til støtte for planlægning og gennemførelse af større operationer i Arktis. Der udpeges en værnsfælles arktisk beredskabsstyrke af forsvarets nuværende kapaciteter med henblik på at kunne supplere såvel forsvarets nuværende operative indsats i Arktis samt til situationsbestemt at kunne bistå beredskabet i Grønland. Der gennemføres en analyse af forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis og i perioden gennemføres forsøg med overvågning af det arktiske område, herunder ved anvendelse af ubemandede fly. Ovennævnte analyser og forsøg vil skulle udgøre grundlaget for den fremtidige dimensionering af forsvarets kapaciteter i Arktis inden for den reducerede økonomiske ramme. Der er etableret et Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, der skal styrke beskyttelsen af samfundets kritiske informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur. Endvidere oprettes i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet af november 2012 en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at tilvejebringe en kapacitet, der kan gennemføre militære operationer i cyberspace. Statens Istjeneste omlægges, således at den statslige isbryderkapacitet nedlægges og søges afhændet snarest. Isbrydning vil fremadrettet blive varetaget i et offentligt-privat samarbejde, hvor opgaveløsningen udføres af private aktører på baggrund af beredskabskontrakter, der har været i udbud. Værnepligten bibeholdes i de tre værn, men tilpasses forsvarets aktuelle behov, således at det samlede antal værnepligtige i forsvaret reduceres fra ca personer i 2012 til ca personer. Forsvarsministeren bemyndiges til at øge indtaget, såfremt forsvarets behov ændrer sig. Kvinder vil fortsat kunne ansættes på værnepligtslignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd. Totalforsvarsstyrken og den regionale føringsstruktur bibeholdes, men tilpasses det reducerede indtag mv. Forsvarets og hjemmeværnets samlede havmiljøkapacitet skal fortsat tillægges prioritet. Den nuværende skibsbaserede kapacitet til forureningsbekæmpelse samt den flybaserede havmiljø-

18 12. 7 overvågning konkurrenceudsættes med henblik på at afdække, hvorvidt en udlicitering samlet set er en fordel for forsvaret. Kapaciteten til bekæmpelse af olieforurening på lavt vand - tæt på kysten - styrkes ved etablering af en såkaldt lægtvandskapacitet. Lægtsvandskapaciteten etableres under inddragelse af hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Udvalget for analyser af forsvaret har i medfør af forsvarsforlig gennemført en række omfattende budgetanalyser af forsvarets virksomhed. På den baggrund gennemføres i forligsperioden effektiviseringer af støttestrukturen og tilpasninger af løn- og ansættelsesforhold til den generelle statslige praksis. Effektiviseringerne og tilpasningerne gennemføres uden at der reduceres i de operative kapaciteter, forsvaret kan stille til rådighed i national eller international sammenhæng. Forsvaret vil endvidere udlicitere sin køreskolevirksomhed. Forsvaret fastholder og styrker den positive udvikling i sin økonomistyring, så økonomistyringen i endnu højere grad bliver sammenhængende, helhedsorienteret og effektiv. Forsvaret vil kun igangsætte anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. Ifm. beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer. Af hensyn til gennemsigtigheden i forsvarets økonomi gennemføres en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på en række nye hovedkonti. Der er mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en toårig aftale om redningsberedskabet i Aftalen indebærer, at der i aftaleperioden gennemføres effektiviseringer, der dels samlet set indebærer en reduceret ramme og dels finansierer en række udviklingstiltag med henblik på at understøtte redningsberedskabets robusthed og omkostningseffektivitet, krisestyringskapacitet, forebyggelsesindsats samt muligheder for indsættelse i Arktis og ifm. internationale katastrofer mv. Endvidere gennemføres i aftaleperioden et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab. I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2013 om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer er Forsvarsakademiet forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2014 til forsk- ningsprojekter, der skal styrke opmærksomheden på betydningen af beskyttelse af den kritiske IKT-infrastruktur (Informations- og Kommunikationsteknologi), kortlægge hvad der er kritisk IKT-infrastruktur og sikre digitale produkter og digitale tjenester blandt offentlige og private ejere af kritisk IKT-infrastruktur. Midlerne udmøntes på baggrund af en forskningsfaglig vurdering af projekterne i forskningsrådssystemet. For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,7 Udgift , , , , , , ,0 Indtægt ,9 712,5 778,9 545,9 538,3 538,3 538,3 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,2 172,1 159,5 191,6 193,5 195,4 161, Centralstyrelsen ,2 172,1 159,5 191,6 193,5 195,4 161,4 Militært forsvar , , , , , , , Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) , , , Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder... 0,0 0, , , , , Hjemmeværnet ,1 480,9 489,3 497,2 497,0 497,0 497,0

19 Forsvarets Efterretningstjeneste ,9 707,3 589,6 664,3 668,9 618,0 613, Særlige udgifter vedr. NATO ,9 286,7 400,1 367,6 367,6 367,6 367,6 Civil virksomhed... 14, Farvandsvæsen m.v , Redningsberedskab ,4 522,8 505,9 502,9 503,2 503,2 493, Redningsberedskab ,4 522,8 505,9 502,9 503,2 503,2 493,3 Militærnægterområdet Militærnægteradministrationen Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ,6 234,4 325, , , , ,0 Udgift ,3 421,9 325, , , , ,0 Indtægt ,7 187, Specifikation af nettotal: Militært forsvar ,6 234,4 325, , , , , Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) ,0 235,2 65, Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder ,2-8,7 248, , , , , Særlige udgifter vedr. NATO... 8,4 7,9 11,3 24,0 10,4 - - Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) (Driftsbev.) Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) (Driftsbev.) Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.) Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1,

20 , 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) (Driftsbev.) Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) (Driftsbev.) Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Administrative bøder Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) Bidrag til internationalt finansieret NA- TO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) Farvandsvæsenet (Driftsbev.) Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117 ) (Driftsbev.) Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (Reservationsbev.) Militærnægteradministrationen (Driftsbev.) Udgifter uden for udgiftsloft: Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.) Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, og 3) (Anlægsbev.) Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) (Anlægsbev.) Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 184 Offentligt NOTAT Bilag: 2 FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsministeriet bidrag til forslag til finanslov for 2014 (bilag

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 12. Forsvarsministeriet og Boligministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Finansudvalget L 219 - Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Bilag til forsvarsministerens skrivelse af 25. september 2007 ( 12 - L 219) (Vedr. FFL 2008 12) Spørgsmål 1: Ad 12. Forsvarsministeriet Ministeren

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-2296-14: A (advokat Mads Krøger Pramming,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016.

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2016-17 10 Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afhændelse af Kuglegården, matr.nr. 592

Læs mere