Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

2 12. Forsvarsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4

5 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,6 545,9 Udgifter uden for udgiftsloft , ,0 - Heraf anlægsbudget , ,0 - Fællesudgifter ,6 6, Centralstyrelsen ,6 6,0 Militært forsvar ,6 489, Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder ,0 488, Hjemmeværnet ,7 0, Forsvarets Efterretningstjeneste , Særlige udgifter vedr. NATO ,6 - Civil virksomhed Farvandsvæsen m.v Redningsberedskab ,4 50, Redningsberedskab ,4 50,5 Militærnægterområdet Militærnægteradministrationen Artsoversigt: Driftsposter ,6 533,3 Interne statslige overførsler ,1 7,6 Øvrige overførsler ,3 - Finansielle poster... 37,6 5,0 Kapitalposter ,0 - Aktivitet i alt ,6 545,9 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter ,9-545,9 Bevilling i alt ,7 -

6 12. 5 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) (Driftsbev.). 187,1-10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) (Driftsbev.)... 9,8-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)... -5,3 - Militært forsvar Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) 01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.) Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.) Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder 01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ,7-02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) ,8-03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) ,2-04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) ,7-08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) (Driftsbev.)... 70,6-10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108 og 116) (Driftsbev.) ,2-11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ,9-12. Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) (Driftsbev.) ,0-14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ,9-15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ,6-20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ,9-21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ,4-26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ,3-27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) (Driftsbev.). 546,6-28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)... 79,3-40. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) ,0-41. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, og 3) (Anlægsbev.) 250,0 -

7 Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) Administrative bøder Hjemmeværnet 01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.) , Forsvarets Efterretningstjeneste 01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) , Særlige udgifter vedr. NATO 01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ,3-11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) ,3-13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) (Anlægsbev.) Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)... 24,0 - Civil virksomhed Farvandsvæsen m.v. 01. Farvandsvæsenet (Driftsbev.) Redningsberedskab Redningsberedskab 01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117 ) (Driftsbev.) ,8-03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (Reservationsbev.) 14,1 - Militærnægterområdet Militærnægteradministrationen 01. Militærnægteradministrationen (Driftsbev.) Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad , , , , , , , , , , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested. Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån. Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

8 12. 7 Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger kr. Nr. 2. ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes. Nr. 3. ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet. Nr. 4. ad , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation. Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATOkrigsforsikringsaftalen for skibe. Nr. 6. ad , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster. Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand. Nr. 7. ad Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde. Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Nr. 8. ad Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet, mv. Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

9 8 12. Nr. 10. ad , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen. Materielle bestemmelser. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , og I henhold til lov om forsvarets personel 11a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til a. Ved tab af: Forsørger... Ikke-forsørger, erstatning til boet... b. Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere kr kr kr. Stk. 2. Beløbene reguleres årligt. Nr ad , , og Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne. Nr ad , , , , , , , , , , , , , og Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Nr ad , og Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande. Nr ad , og Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

10 12. 9 Nr ad , , , , og Uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse er ved tilskadekomst omfattet af lov om arbejdsskadesikring - også for den teoretiske del af deres uddannelse på uddannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter lov om arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil. Nr ad og Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af 1. op til 18 måneders løn 2. op til fem års uddannelse med løn 3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og 4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv. Nr ad , , , , , , og Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler. Nr ad , og Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence. Nr ad Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol. Nr ad Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger. Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade. Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

11 Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr /06/2006, 11 b. Nr ad Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på 12 kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand i fredstid, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på 12 bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring. Nr ad og Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i 2 i lov om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning. Nr ad , , , , , , , , , , , , , og Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet. Nr ad Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

12 12. Forsvarsministeriet Anmærkninger

13

14 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 Fællesudgifter Militært forsvar Civil virksomhed Redningsberedskab Militærnægterområdet Anmærkninger til tekstanmærkninger... 77

15 4 12. Forsvarsministeriet Forsvarsministeriet og dets myndigheder løser som statslig myndighed opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed. Opgaver der løses såvel nationalt som internationalt. Ministerområdets opgaver omfatter deltagelse i internationale operationer, overvågning og hævdelse af suverænitet og deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde. Desuden bidrager ministerområdets opgaveløsning med støtte til samfundet, f.eks. overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og redningsberedskab. Forsvarsministeriets område består af Forsvarsministeriets departement samt en række myndigheder (styrelser). Departementet er ministerens sekretariat og arbejder primært med opgaver af politisk karakter og styring af ministerområdet. Fælles for ministeriets underliggende myndigheder er, at de i stor udstrækning beskæftiger sig med opgaver, der handler om sikkerhed og beredskab. Den største myndighed er Forsvarskommandoen, der sammen med Hjemmeværnskommandoen, rummer det samlede danske forsvar. Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og samtidig Danmarks militære efterretningstjeneste samt national itsikkerhedsmyndighed, herunder statslig varslingstjeneste for internettrusler. Forsvarsministeriet har også civile opgaver og myndigheder, hvor Beredskabsstyrelsen er overordnet myndighed for det statslige redningsberedskab, Forsvarets Auditørkorps er forsvarets interne anklagemyndighed og Forsvarsministeriets Interne Revision varetager sammen med Rigsrevisionen koncernens revision. 12. på finanslovsforslaget for 2014 er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet af marts 2013 (etablissementer). Endvidere er finanslovsforslaget for 2014 baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i af november Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006, samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af forsvaret). Hertil kommer LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. LB nr. 226 af 13. marts I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet af november 2012 er der på finanslovsforslaget for 2014 foretaget en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablissementsdrift mv. Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet. Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse. Forsvaret skal således bidrage til varetagelse af danske udenrigs- og forsvarspolitiske interesser, hvor den nationale sikkerhed også varetages gennem international indsættelse af forsvarets kapaciteter.

16 12. 5 Forsvaret tilpasses og rustes til fremtidens opgaver og udfordringer under hensyntagen til den kommende gradvise hjemtagning af danske kampenheder fra Afghanistan, udviklingen i Arktis samt udviklingen inden for operationer i cyberspace. Forsvaret skal frem til 2017 gradvist gennemføre en række effektiviseringstiltag, tilpasning af værnepligt, omprioritering fra Afghanistanindsatsen samt en række udviklingstiltag. Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund, herunder en række civile opgaver, som forsvaret gennem sin tilstedeværelse i Arktis varetager samt støtter andre myndigheder i løsningen af. De internationale opgaver falder typisk inden for hovedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse. Hærens operative struktur er fokuseret omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasset de krav, som indsættelser i internationale operationer medfører. Hærens nuværende seks kampbataljoner omstruktureres i aftaleperioden til tre større stående bataljonskampgrupper, der situationsbestemt tildeles kamp-, efterretnings-, kampstøtte- og støttekapaciteter. Disse kapaciteter opstilles og uddannes i en række militærfaglige centre, der tilsikrer et højt fagligt uddannelsesog produktionsmiljø. Én stående bataljonskampgruppe vil være på højt beredskab. Beredskabet vil situationsbestemt blive tilpasset. Kampgruppen - eller dele af den - kan således med kort varsel udsendes som et egentligt landmilitært bidrag eller som et bidrag til en task force til bl.a. humanitære indsættelser. Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende ibrugtagning af tre nye fregatter og de kommende nye skibsbaserede helikoptere samt en styrkelse af de nuværende besætninger på støtteskibe og fregatter. Søværnets evne til opgaveløsning i det arktiske område udvikles med udskiftning af den sidste inspektionskutter med et moderne nyt inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen. Staten hjemtager drift af radionet og -rum for de maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland fra 2015 og frem. Kystudkigstjenesten nedlægges. Herudover effektiviseres den landbaserede overvågningsstruktur, og opgaven skal fremadrettet løses centralt fra Søværnets Operative Kommandos operationscenter. Søværnets Specialskole og Søværnets Sergent- og Grundskole samles i Søværnets Skole. Flyvevåbnet opretholder sine kapaciteter, der kan indsættes i såvel nationale som internationale operationer. Det er hensigten, at der inden udgangen af juni 2015 træffes beslutning om typevalg for så vidt angår kampfly. Til erstatning for de eksisterende skibsbaserede Lynx helikoptere anskaffes ni nye skibsbaserede helikoptere af typen MH-60R SEAHAWK, hvorved søværnets opgaveløsning, herunder i Arktis, styrkes. Der gennemføres en organisatorisk samling af de tre værns officersskoler under Forsvarsakademiet fra medio Såfremt der foreligger tilstrækkeligt grundlag herfor, herunder et tilstrækkeligt økonomisk potentiale, kan der efterfølgende træffes beslutning om samling af officerskolerne på én lokalitet. Forsvarets specialoperationsstyrker - Jægerkorpset og Frømandskorpset - sammenlægges i en specialoperationsstyrkekapacitet og der etableres en specialoperationskommando. Specialoperationskommandoen har ansvaret for, at forsvarets specialoperationsstyrker og de støtteenheder, forsvaret råder over - eksempelvis transportfly, helikoptere, føringsstøtteenheder, logistiske enheder mv. - uddannes i relevant omfang og kan indgå i en værnsfælles operationsstyrke. De etablissementsmæssige forhold samt fordele og ulemper ved en fysisk samplacering af forsvarets to specialoperationsstyrker analyseres. Forsvaret udvikler og træner i aftaleperioden et koncept for en midlertidigt sammensat task force til bl.a. humanitære operationer på baggrund af forsvarets eksisterende kapaciteter, herunder taktiske føringsstabe. Forsvaret vil således situations- og opgavebestemt kunne etablere en dansk planlægnings- og føringskapacitet, der kan lede kapaciteter fra forsvaret og samfundets samlede beredskab. Der etableres en værnsfælles militærpolitikapacitet, idet rammen for en fremtidig værnsfælles militærpolitikapacitet udgøres af hærens militærpolitibataljon i Aalborg.

17 6 12. Det analyseres, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan skabes en værnsfælles føringskapacitet på baggrund af hærens og flyvevåbnets nuværende føringsstøttekapaciteter. Det analyseres, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan skabes en værnsfælles føringsstøttekapacitet på baggrund af de nuværende føringsstøttekapaciteter i hæren og flyvevåbnet. Hjemmeværnets overordnede struktur, herunder sammenhængen mellem hærhjemmeværnsdistrikterne og politikredsene, og eksisterende kapacitet til nationale og internationale opgaver, fastholdes, men søges løbende effektiviseret og udviklet. Hjemmeværnets rolle i forhold til at støtte og bistå forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver skal styrkes. Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland og Totalforsvarsregion Sjælland sammenlægges til hhv. Totalforsvarsregion Vest, der dækker Danmark vest for Storebælt, og Totalforsvarsregion Øst, der dækker Danmark øst for Storebælt. Hjemmeværnets distriktsstruktur effektiviseres yderligere. Hjemmeværnet skal støtte det samlede eftersøgnings- og redningsberedskab. Hjemmeværnet skal styrke havmiljøindsatsen i kystzonen ved at opstille en førings- og kommunikationsstruktur til støtte for beredskabets øvrige aktører samt støtte indsatsen i øvrigt. Hjemmeværnet skal ligeledes i samarbejde med Beredskabsstyrelsen bemande og operere lægtvandsfartøjer kystnært, hvor miljøskibene ikke kan operere. Flyverhjemmeværnets kapaciteter anvendes tillige i den samlede havmiljøindsats i bl.a. kystzonen. Hjemmeværnet skal opstille en kapacitetsopbygningsenhed med henblik på at varetage hjemmeværnets bidrag til militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag. Forsvarets kapacitet til opgaveløsning i Arktis, herunder både suverænitetshævdelsen og de civilrelaterede opgaver, som forsvaret gennem sin tilstedeværelse i og omkring Grønland støtter andre myndigheder i løsningen af, tilpasses udviklingen i Arktis. Forsvaret har samlet de nordatlantiske kommandoer i Arktisk Kommando i Nuuk, der konceptuelt såvel som facilitetsmæssigt i perioder kan tilføres ekstra bemanding til støtte for planlægning og gennemførelse af større operationer i Arktis. Der udpeges en værnsfælles arktisk beredskabsstyrke af forsvarets nuværende kapaciteter med henblik på at kunne supplere såvel forsvarets nuværende operative indsats i Arktis samt til situationsbestemt at kunne bistå beredskabet i Grønland. Der gennemføres en analyse af forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis og i perioden gennemføres forsøg med overvågning af det arktiske område, herunder ved anvendelse af ubemandede fly. Ovennævnte analyser og forsøg vil skulle udgøre grundlaget for den fremtidige dimensionering af forsvarets kapaciteter i Arktis inden for den reducerede økonomiske ramme. Der er etableret et Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, der skal styrke beskyttelsen af samfundets kritiske informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur. Endvidere oprettes i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet af november 2012 en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at tilvejebringe en kapacitet, der kan gennemføre militære operationer i cyberspace. Statens Istjeneste omlægges, således at den statslige isbryderkapacitet nedlægges og søges afhændet snarest. Isbrydning vil fremadrettet blive varetaget i et offentligt-privat samarbejde, hvor opgaveløsningen udføres af private aktører på baggrund af beredskabskontrakter, der har været i udbud. Værnepligten bibeholdes i de tre værn, men tilpasses forsvarets aktuelle behov, således at det samlede antal værnepligtige i forsvaret reduceres fra ca personer i 2012 til ca personer. Forsvarsministeren bemyndiges til at øge indtaget, såfremt forsvarets behov ændrer sig. Kvinder vil fortsat kunne ansættes på værnepligtslignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd. Totalforsvarsstyrken og den regionale føringsstruktur bibeholdes, men tilpasses det reducerede indtag mv. Forsvarets og hjemmeværnets samlede havmiljøkapacitet skal fortsat tillægges prioritet. Den nuværende skibsbaserede kapacitet til forureningsbekæmpelse samt den flybaserede havmiljø-

18 12. 7 overvågning konkurrenceudsættes med henblik på at afdække, hvorvidt en udlicitering samlet set er en fordel for forsvaret. Kapaciteten til bekæmpelse af olieforurening på lavt vand - tæt på kysten - styrkes ved etablering af en såkaldt lægtvandskapacitet. Lægtsvandskapaciteten etableres under inddragelse af hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Udvalget for analyser af forsvaret har i medfør af forsvarsforlig gennemført en række omfattende budgetanalyser af forsvarets virksomhed. På den baggrund gennemføres i forligsperioden effektiviseringer af støttestrukturen og tilpasninger af løn- og ansættelsesforhold til den generelle statslige praksis. Effektiviseringerne og tilpasningerne gennemføres uden at der reduceres i de operative kapaciteter, forsvaret kan stille til rådighed i national eller international sammenhæng. Forsvaret vil endvidere udlicitere sin køreskolevirksomhed. Forsvaret fastholder og styrker den positive udvikling i sin økonomistyring, så økonomistyringen i endnu højere grad bliver sammenhængende, helhedsorienteret og effektiv. Forsvaret vil kun igangsætte anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. Ifm. beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer. Af hensyn til gennemsigtigheden i forsvarets økonomi gennemføres en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på en række nye hovedkonti. Der er mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en toårig aftale om redningsberedskabet i Aftalen indebærer, at der i aftaleperioden gennemføres effektiviseringer, der dels samlet set indebærer en reduceret ramme og dels finansierer en række udviklingstiltag med henblik på at understøtte redningsberedskabets robusthed og omkostningseffektivitet, krisestyringskapacitet, forebyggelsesindsats samt muligheder for indsættelse i Arktis og ifm. internationale katastrofer mv. Endvidere gennemføres i aftaleperioden et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab. I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2013 om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer er Forsvarsakademiet forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2014 til forsk- ningsprojekter, der skal styrke opmærksomheden på betydningen af beskyttelse af den kritiske IKT-infrastruktur (Informations- og Kommunikationsteknologi), kortlægge hvad der er kritisk IKT-infrastruktur og sikre digitale produkter og digitale tjenester blandt offentlige og private ejere af kritisk IKT-infrastruktur. Midlerne udmøntes på baggrund af en forskningsfaglig vurdering af projekterne i forskningsrådssystemet. For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,7 Udgift , , , , , , ,0 Indtægt ,9 712,5 778,9 545,9 538,3 538,3 538,3 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,2 172,1 159,5 191,6 193,5 195,4 161, Centralstyrelsen ,2 172,1 159,5 191,6 193,5 195,4 161,4 Militært forsvar , , , , , , , Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) , , , Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder... 0,0 0, , , , , Hjemmeværnet ,1 480,9 489,3 497,2 497,0 497,0 497,0

19 Forsvarets Efterretningstjeneste ,9 707,3 589,6 664,3 668,9 618,0 613, Særlige udgifter vedr. NATO ,9 286,7 400,1 367,6 367,6 367,6 367,6 Civil virksomhed... 14, Farvandsvæsen m.v , Redningsberedskab ,4 522,8 505,9 502,9 503,2 503,2 493, Redningsberedskab ,4 522,8 505,9 502,9 503,2 503,2 493,3 Militærnægterområdet Militærnægteradministrationen Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ,6 234,4 325, , , , ,0 Udgift ,3 421,9 325, , , , ,0 Indtægt ,7 187, Specifikation af nettotal: Militært forsvar ,6 234,4 325, , , , , Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb) ,0 235,2 65, Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder ,2-8,7 248, , , , , Særlige udgifter vedr. NATO... 8,4 7,9 11,3 24,0 10,4 - - Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) (Driftsbev.) Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) (Driftsbev.) Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.) Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1,

20 , 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) (Driftsbev.) Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) (Driftsbev.) Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) Administrative bøder Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.) Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) Bidrag til internationalt finansieret NA- TO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) Farvandsvæsenet (Driftsbev.) Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117 ) (Driftsbev.) Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (Reservationsbev.) Militærnægteradministrationen (Driftsbev.) Udgifter uden for udgiftsloft: Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.) Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, og 3) (Anlægsbev.) Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) (Anlægsbev.) Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere