Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2010"

Transkript

1 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2010 At-rapport

2 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2010 At-rapport Arbejdstilsynet Januar 2012 ISBNnr

3 Forord Indledning Denne opgørelse fra Arbejdstilsynet indeholder statistiske oplysninger om den erhvervsmæssige brug af farlige kemikalier i Danmark i år En fællesbetegnelse for kemiske stoffer og materialer i denne opgørelse er kemiske produkter eller slet og ret kemikalier. Opgørelsen bygger på data i Produktregistret, som gør det muligt at få et overblik over kemikaliernes udbredelse i Danmark. Arbejdstilsynet har tidligere udgivet tilsvarende rapporter med data fra henholdsvis 2004, 2006 og 2008 og det er tanken, at de sammen med fremtidige opgørelser ud over de enkelte øjebliksbilleder også skal kunne vise en tidsmæssig dimension, så udviklingen i anvendelsen af farlige kemikalier kan følges. Produktregistret Produktregistret er det sted, hvor de myndigheder, der har kemikalierelaterede opgaver, samler oplysninger om de farlige kemiske stoffer og materialer, der anvendes i Danmark. Produktregistret modtager desuden oplysninger om biocider, plantebeskyttelsesmidler og off-shore produkter, som ikke nødvendigvis indeholder farlige stoffer. Det er primært Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen, men også andre myndigheder samt Danmarks giftinformationscentral, Giftlinjen, der trækker på registrets data. Registret blev etableret i 1979 og er fysisk placeret hos Arbejdstilsynet i København. Det bygger på oplysninger fra producenter og importører og indeholder data om bl.a. produkternes: sammensætning mængder brug (brancher og funktion) faremærkning. De to førstnævnte er normalt forretningshemmeligheder, der for det enkelte produkt skal fortroligholdes. Derfor vil mængdeoplysninger for specielle anvendelser, der kun involverer få produkter, ikke fremgå af denne opgørelse. Anmeldelse af farlige kemikalier Alle farlige kemiske produkter, der fremstilles i eller importeres til Danmark med mindst 100 kg til erhvervsmæssig brug, skal anmeldes til Produktregistret. I tidens løb har registret også modtaget såkaldt frivillige anmeldelser af produkter, der ikke faldt ind under farlighedsbegrebet, eller hvor mængden var under 100 kg. Men langt hovedparten af de registrerede produkter anses for farlige, jf. bekendtgørelsen om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af farlige stoffer og materialer, hvor farlighedsbegrebet er defineret. Siden 2004 skal oplysninger om mængde ajourføres regelmæssigt, hvert andet år, efter direkte henvendelse fra Produktregistret herom. Producerede og importerede mængder for år 2010 for alle anmeldte produkter er færdigregistreret efter denne procedure. Efter den regelmæssige ajourføring af mængdeoplysninger blev indført, er det blevet mere almindeligt, at ophør i fremstilling eller import af et produkt ikke fører til at produktet afmeldes og dermed registreres som udgået, men at mængden for det pågældende ajourføringsår i stedet nulstilles. På den måde kan produktion eller import genoptages uden fornyet anmeldelse til Produktregistret. I rapporten med 2004-data blev denne type produkter talt med, men da det efterhånden drejer sig om 2

4 et større antal, og det er usikkert, hvor mange af dem, der igen kommer på markedet, er de ikke medregnet siden. Et andet registreringsteknisk forhold, der kunstigt påvirker antallet af registrerede produkter i nedadgående retning, er en tendens til at mængder for rammeanmeldte produkter registreres på den samlede ramme i stedet for på de enkelte specifikke produkter inden for rammen. Da Arbejdstilsynets opdeling af erhvervsaktiviteter i branchegrupper af udefra kommende grunde er ændret radikalt i tiden mellem den første opgørelse i 2004 og rapporten i 2006, vil sammenligninger af data i denne og de foregående rapporter med henblik på at tegne billedet af en udvikling, kun ske mellem de tre sidste rapporter. En sådan sammenligning er dog risikabel, da opgørelser fra 3 år ikke giver statistisk grundlag for at vise en trend. KMR-stoffer I denne opgørelse vil der blive fokuseret på en række særligt farlige stoffer, nærmere bestemt de, der er klassificerede som kræftfremkaldende (kolonneoverskrift: C), mutagene (kolonneoverskrift: M) og reproduktionstoksiske(kolonneoverskrift: R) i kategori 1, 2 og 3 i CLP-forordningen, bilag VI [1], samt de, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (kolonneoverskrift: K) [2]. Disse vil i det følgende blive omtalt som KMRstoffer. Kvarts (herunder sand), olietjærestoffer, motorbenzin, fyringsolie, benzen o.lign. er kræftfremkaldende stoffer, der findes i nogle få, velkendte produkter med relativt store mængder. Disse bruges for en stor men for registret ukendt del af private og er desuden genstand for store årlige udsving, der ikke har sammenhæng med den erhvervsmæssige eksponering. Da denne rapport har til hensigt at belyse den arbejdsmiljømæssige belastning med farlige kemikalier, er det valgt ikke at medtage disse stoffer i de opgørelser i afsnit 1.1 og 1.2, der fokuserer på produkter med indhold af KMR-stoffer. En udtømmende liste over de fravalgte stoffer findes i bilag 1, og mængden af de farlige stoffer, der er registreret i størst mængde, findes i en tabel sidst i rapporten. [1] EU-forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger samt 1. tilpasning af 10. august 2009, bilag VI, tabel 3.2. [2] Arbejdstilsynets vejledning C.0.1, august

5 Indholdsfortegnelse 1. Produkter Fordeling på branchegrupper Fordeling på produkttyper Fordeling på faremærkning Stoffer Farlige stoffer generelt KMR-stoffer.. 18 Bilag Bilag Bilag Bilag

6 1 Produkter For 2010 er der registreret ca kemiske produkter, som blev fremstillet eller importeret med en samlet mængde på ca. 20 mio. tons. Disse produkter indeholder ca forskellige stofkomponenter, hvoraf 257 er KMR-stoffer, som fandtes i ca af produkterne med mere end 0,1 %. 1.1 Fordeling på branchegrupper Der er lavet en fordeling af de registrerede produkter på 37 branchegrupper, som vises i bilag 2. De 37 grupper er dannet ved gruppering af de brancher, som i henhold til Dansk Branchekode (DB07) er registreret som de brugerbrancher, der er oplyst i produktanmeldelsen. Grupperingen i de 37 grupper er foretaget af Arbejdstilsynet efter aftale med arbejdsmarkedets parter. Fordelingen sorteres efter hhv. branchekode (tabel 1.1), antal produkter (tabel 1.2) og produktmængde (tabel 1.3) på alle registrerede produkter. På figur 1.1 er der angivet de 10 branchegrupper, som har registreret flest kemiske produkter Figur 1.1 Branchegrupper med flest kemiske produkter Anlægsarbejde Plast, glas og beton Nærings- og nydelsesmidler Branchegruppe Træ og møbler Rengøring Færdiggørelse af byggeri Opførelse og nedrivning af byggeri Kemi og medicin Metal og maskiner Transportmidler Antal produkter Figur 1.1 Søjlediagram over de 10 branchegrupper med det største antal produkter registreret i Produktregistret. På figur 1.2 vises de 10 branchegrupper, der bruger den største mængde registrerede kemikalier. Som det ses, er der ikke nogen klar sammenhæng mellem antallet og mængden af de produkter, der bruges. Metal og maskiner, der er nr. 2 i antalsfordelingen med knap 3000 produkter, er i mængdefordelingen figur 1.2 nede på en tiendeplads. I bilag 2, hvor tallene for samtlige branchegrupper er sorteret, ses det, at branchegruppen transportmidler, der ligger øverst i tabel 1.2 med det største antal produkter, ligger som nummer fjorten i mængdefordelingen tabel

7 Figur 1.2 Branchegrupper med størst mængde kemiske produkter Metal og maskiner Nærings- og nydelsesmidler Anlægsarbejde Branchegruppe Kemi og medicin Transport af gods Butikker Energi og råstoffer Transport af passagerer Opførelse og nedrivning af byggeri Plast, glas og beton Mængde (1000 T/år) Figur 1.2 Søjlediagram over de 10 branchegrupper med den største mængde af produkter registreret i Produktregistret. I de følgende to figurer, 1.3 og 1.4, vises den delmængde af produkterne, der indeholder mindst 0,1 % af et eller flere KMR-stoffer for de 10 branchegrupper, som har flest henholdsvis størst mængde KMR-holdige produkter. Figur 1.3 Branchegrupper med flest KMR-holdige produkter Film, presse og bøger Installation og reparation af maskiner og udstyr Anlægsarbejde Branchegruppe Plast, glas og beton Træ og møbler Kemi og medicin Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Metal og maskiner Transportmidler Antal produkter Figur 1.3 Søjlediagram over de 10 branchegrupper med det største antal KMR-holdige produkter registreret i Produktregistret. Produkterne indeholder mindst 0,1 % KMR-stoffer. 6

8 Figur 1.4 Branchegrupper med størst mængde KMR-holdige produkter Nærings- og nydelsesmidler Træ og møbler Transportmidler Branchegrupper Anlægsarbejde Metal og maskiner Opførelse og nedrivning af byggeri Transport af passagerer Færdiggørelse af byggeri Kemi og medicin Plast, glas og beton Mængde (1000 T/år) Figur 1.4 Søjlediagram over de 10 branchegrupper med den største mængde KMR-holdige produkter registreret i Produktregistret. Produkterne indeholder mindst 0,1 % KMR-stoffer. Bemærk, at det er den samlede produktmængde, der vises for de enkelte branchegrupper, og altså ikke kun mængden af KMR-stoffer. Yderligere udtræk fra Produktregistret giver et væsentligt mere detaljeret indblik. For en given branchegruppe kan det belyses, i hvilke produkttyper de største mængder findes, eller hvilke KMRstoffer, der forekommer i flest forskellige produkter. Branchegruppen for Plast, glas og beton viser i figur 1.4 godt T produkter med indhold af KMR-stoffer. En nærmere analyse af tallene viser, at selve KMR-stofferne udgør ca. 6 % af den samlede mængde. I branchegruppen Kemi og medicin, som har en samlet mængde på ca T, udgør KMR-stofferne næsten 50 %. Denne branchegruppe har den største mængde af selve KMR-stofferne med en mængde på T. Desuden afslører nærmere analyse af branchegruppen Plast, glas og beton, at toluendiisocyanat og styren bidrager med væsentlige mængder, og at carbon black findes i flest forskellige produkter. I praksis er der kun den begrænsning for videre analyser, at meget detaljerede opgørelser vil indeholde så få produkter i hver gruppe, at kvantitative og i visse tilfælde kvalitative oplysninger ikke kan offentliggøres på grund af fortrolighed. Som tidligere nævnt kan være svært at se en tendens ud fra tre sæt data, men i det følgende vil der alligevel blive lavet en sammenligning af tallene fra 2010 med de tilsvarende for 2006 og Samlet viser fordelingen på branchegrupper stort set det samme billede som for 2006 og Det er de samme brancher som figurerer i alle de 4 figurers top 10. Top 3 er næsten de samme tre branchegrupper i samme rækkefølge og der er kun små ændringer i rangering af de andre syv. Fra 2006 til 2008 blev produktmængden i branchegruppen Plast, glas og beton næsten fordoblet. Den er så i 2010 faldet lidt igen fra T/år til T/år. Det kan måske forklares med krisen i byggebranchen, som satte ind efter

9 1.2 Fordeling på produkttyper Ved anmeldelse af kemiske stoffer og materialer til Produktregistret er oplysninger om produktets anvendelse opdelt i to kategorier. Den ene er brugerbranchen, dvs. hvor produktet bruges, den anden er produktets tekniske funktion også kaldet produkttypen, dvs. oplysninger om, hvad produktet bruges til. Den første kategori er brugt til branchefordelingen i foregående afsnit, medens fordelingen på produkttyper vises i dette. Til kodning af produkttype har de skandinaviske landes produktregistre udviklet et system, UCN (Use Categories Nordic) med ca. 100 kategorier, hvoraf mange er underopdelt. I den følgende opdeling på produkttyper bruges alene hovedkategorierne. I bilag 3 ses en fordelingen af produkter fordelt på produkttyper sorteret efter hhv. produkttype (tabel 2.1), antal produkter (tabel 2.2) og produktmængde (tabel 2.3). Figur 2.1 viser de 10 produkttyper, der omfatter det største antal forskellige kemiske produkter. Når det største antal produkter findes i kategorien maling og lak skyldes det for det første, at der findes mange typer maling til en lang række forskellige formål, og for det andet, at de fleste typer maling findes i mange forskellige farvenuancer. Mange af disse nuancer, som har optrådt hver for sig, registreres nu i højere grad end tidligere samlet i rammeanmeldelser. Selv om maling og lak stadig er den produkttype, der omfatter flest produkter, har antallet været faldende siden 2004, men det er altså et registreringsteknisk fænomen, som ikke afspejler et reelt fald i antallet af maling- og lakprodukter. Figur 2.1 Mest udbredte produkttyper Metaloverfladebehandlingsmidler Overfladeaktive stoffer og produkter Råvarer Produkttype Lim Opløsningsmidler og fortyndere Biocider Udfyldningsmidler Smøremidler Rengøringsmidler Maling og lak Antal produkter Figur 2.1 Søjlediagram over de 10 produkttyper med det største antal produkter registreret i Produktregistret. Antallet af produkter i maling og lak -branchen er faldet fra over 4000 i 2008 til ca i

10 Figur 2.2 Produkttyper med størst mængde Udfyldningsmidler Drivgasser Skumdannende midler Produkttype ph-regulerende midler Rengøringsmidler Smøremidler Konstruktionsmaterialer Fyldstoffer Råvarer Brændsel Mængde (1000 T/år) Figur 2.2 Søjlediagram over de 10 produkttyper med den største mængde produkter registreret i Produktregistret. Figur 2.2 viser de 10 produkttyper, der bruges i størst mængde. Heller ikke i disse fordelinger er der nogen sammenhæng mellem antallet og mængden af de produkter, der bruges. Maling og lak med det store antal produkter findes således ikke blandt de ti produkttyper med størst mængde. Et andet eksempel er de store mængder af brændsel typisk fyringsolie og benzin/diesel som findes i et ret beskedent antal produkter. Mængden af brændsel er steget betydeligt siden Der er en stigning fra T/år i 2008 til T/år i De store mængder under den lidt kryptiske betegnelse konstruktionsmaterialer, udgøres i alt væsentligt af cement og sand. Figur 2.3 viser de 10 produkttyper, der omfatter flest forskellige produkter med et indhold af KMRstoffer. Ligesom i figur 2.1 er langt det største antal i kategorien maling og lak, men der ses dog et fald, som stemmer overens med faldet af antallet af produkter for maling og lak i figur

11 Figur 2.3 Mest udbredte produkttyper med KMR-stoffer Rustbeskyttelsesmidler Hærdere Metaloverfladebehandlingsmidler Produkttype Trykfarver Biocider Opløsningsmidler og fortyndere Rengøringsmidler Lim Udfyldningsmidler Maling og lak Antal produkter Figur 2.3 Søjlediagram over de 10 produkttyper med det største antal KMR-holdige produkter registreret i Produktregistret. Produkterne indeholder mindst 0,1 % KMR-stoffer. Figur 2.4 viser de 10 produkttyper, hvor de største mængder af KMR-holdige produkter findes. Bemærk, at det er produktmængderne, der er gjort rede for her, idet mængden af de KMR-stoffer, som indgår i produkterne, er væsentlig mere beskeden. Bemærk endvidere, at de kræftfremkaldende stoffer i bilag 1 ikke er med her. Også her kan en nærmere analyse vise flere detaljer. F.eks. er KMR-stoffer som ethylbenzen, carbon black og butanonoxim stadig temmelig udbredt i produkttypen maling og lak. Figur 2.4 KMR-holdige produkttyper med størst mængde Lim Biocider Udfyldningsmidler Produkttype Konstruktionsmaterialer Procesregulerende midler Opløsningsmidler og fortyndere Maling og lak Brændsel Imprægneringsmidler Råvarer Mængde (1000 T/år) Figur 2.4 Søjlediagram over de 10 produkttyper med den største mængde KMR-holdige produkter registreret i Produktregistret. Produkterne indeholder mindst 0,1 % KMR-stoffer. Hvis man på samme måde som i foregående afsnit laver en sammenligning af tallene fra 2008 med 2010, kan der ses de samme tendenser i produkttypefordelingstabellerne som i branchefordelingen. 10

12 Der er lidt flere variationer i Top10, men den er også ret stabilt. Der ses et kraftigt fald i mængderne af KMR-holdige produkter især i produkttypen råvarer med en ca. 50 % nedgang fra 2008 til Krisen og den deraf følgende nedgang i aktiviteterne i byggebranchen, som blev brugt som forklaring i foregående afsnit, kan igen gøre sig gældende her. 1.3 Fordeling på faremærkning Selv om det hovedsagligt kun er farlige kemikalier, der skal anmeldes til produktregistret, er der registreret et stort antal produkter uden faremærkning. Dette skyldes dels, at farlighedsbegrebet i anmeldereglerne omfatter flere produkter end mærkningspligten efter EU-reglerne, og dels, at der har været mulighed for på frivillig basis at anmelde og få registreret kemikalier, der ikke er dækket af farlighedsbegrebet. Flere end af de for tiden registrerede produkter er angiveligt ikke mærkningspligtige. I det følgende er der foretaget en fordeling af de produkter, der er registreret med en sundheds- eller miljøfaremærkning. Søjlen længst til højre i de to figurer repræsenterer de produkter, der er miljøfaremærkede uden at været mærket med sundhedsfare. De ca produkter, der alene har en brandfaremærkning, er ikke medtaget i denne opgørelse. I bilag 4, tabel 3, ses antallet og mængden af produkter, der er registreret med sundhedsfaresymboler. Andelen af disse produkter, som desuden er mærket med miljøfare er vist i en særskilt kolonne. I figur 3.1 og 3.2 er disse tal vist grafisk. I figur 3.1 ses, hvor mange produkter, der er mærket med de forskellige sundhedsfarer og miljøfarer. Som forventet er antallet af giftige (T og Tx) og ætsende (C) produkter væsentligt mindre end sundhedsskadelige (Xn) og lokalirriterende (Xi). Figur 3.2 viser et noget andet billede, idet langt de største mængder (ca. 8,5 mio. T/år) er mærkede som både miljøfarlige og giftige. Disse meget store mængder findes i et ret begrænset antal produkter i form af råolie og benzin. Mængden er steget siden 2008, hvor der var ca. 6 mio T/år. Også her kan Produktregistrets data bruges til en nærmere analyse. F.eks. vil man kunne konstatere en reduktion i brugen af visse kemiske stoffer, når klassificeringen af disse ændres i retning af en forøget sundhedsfare. Der er dog en stigning i mængden af produkter mærket Xn siden 2008, hvilket måske skyldes ændrede regler for klassificering. Her er mængden af Xn -mærkede produkter steget fra 4 mio T/år til 7 mio T/år. Figur 3.1 Antal produkter fordelt på mærkning Antal Miljøfare Sundhedsfare Xi Xn C T Tx Mærkning Figur 3.1 Søjlediagram over antal produkter fordelt på mærkning. 11

13 Figur 3.2 Produktmængde fordelt på mærkning T/år Miljøfare Sundhedsfare Xi Xn C T Tx Mærkning Figur 3.2 Søjlediagram over mængden af produkter fordelt på mærkning. Sammenlignet med tallene for 2008 ses der en meget stabil fordeling af antal produkter og deres mængder i de forskellige fareklasser inklusiv mijøfare. 2 Stoffer Hvor der i det foregående er fokuseret på de registrerede produkter, vil der i det følgende blive gjort rede for nogle af de farlige stoffer, herunder KMR-stoffer, der findes som komponenter i de registrerede produkter. Det er valgt kun at vise de stoffer, der findes i mindst 200 produkter eller i en mængde på mindst 200 T/år. De angivne mængder er stof-mængder. 2.1 Farlige stoffer generelt Tabel 4.1 viser de farlige stoffer sorteret efter antal produkter, tabel 4.2 viser de samme stoffer sorteret efter mængde, og tabel 4.3 viser stoffer, der bruges i store mængder, men i for få produkter, til at kvantitative oplysninger kan offentliggøres. 12

14 Tabel 4.1 Farlige stoffer sorteret efter antal produkter. CAS-nr. Stofnavn K C M R Sundh.f. Miljøf. Ant. Prod. Mgd. T/år XYLEN (USPEC.) Xn BUTYLACETAT PROPAN-2-OL Xi ETHANOL (2-METHOXY-1-METHYLETHYL)ACETAT CARBON BLACK K *KVARTS K ETHYLBENZEN K Xn NATRIUMHYDROXID C BUTYLGLYCOL Xn ALUMINIUMOXID BUTAN-1-OL Xn BUTYLDIGLYCOL Xi KALIUMHYDROXID C ETHYLACETAT Xi BISPHENOL-A/EPICHLORHYDRIN POLYMER Xi N PHOSPHORSYRE C ACETONE Xi TOLUEN R3 Xn zinkoxid N METHYLPROPAN-1-OL Xi ETHYLENGLYCOL Xn METHYLPENTAN-2-ON Xn NATRIUMCARBONAT Xi BUTANON Xi BENZYLALKOHOL Xn BUTANONOXIM K C3 Xn EDTA, TETRANATRIUMSALT Xn ,2',2''-NITRILOTRIETHANOL AMMONIUMHYDROXID C N ALUMINIUM ZINKPHOSPHAT N ,3,5-TRIMETHYLBENZEN Xi N AMINOETHANOL C METHYL-2-PYRROLIDON R2 T ,2,4-TRIMETHYLBENZEN Xn N METHANOL T EDDIKESYRE C (2-BUTOXYETHYL)ACETAT Xn DINATRIUMMETASILICAT (VANDFRI) C ZIRCONIUM(2-ETHYLHEXANOAT) SOLVENTNAPHTHA (RÅOLIE), MIDDELTUNG ALIPHATISK Xn STYREN K Xn STODDARD SOLVENT T DIMETHYLAMINOETHANOL C ,2'-OXYDIETHANOL Xn ,4'-diisocyanatodiphenylmethan C3 Xn methylmethacrylat Xi CYCLOHEXANON Xn MAGNESIUMOXID SVOVLSYRE C POLYMETHYLEN POLYPHENYLEN ISOCYANAT NATRIUMHYPOCHLORIT C N TRINATRIUMNITRILOTRIACETAT K C3 Xn

15 ISOPHORONDIAMIN C Mf PROPAN-1-OL Xi PENTAN Xn N KOBBER(I)OXID Xn N HYDROGENPEROXID C HYDROGENCHLORID T HEXAN R3 Xn N FORMALDEHYD K C3 T ,2'-IMINODIETHANOL Xn KVARTS, KRYSTALLINSK, RESPIRABEL K trihydroxobor R2 T CALCIUMCHLORID Xi NIKKEL K C3 T PHENOL M3 T SALPETERSYRE C SUBTILISIN (USPEC.) Xn o-xylen Xn AMMONIAK T N ALKYLGLYCIDYLETHER C12-C14 Xi ALPHA.-AMYLASE Xn MYRESYRE C MALEINSYREANHYDRID C SULFAMINSYRE Xi Mf NATRIUMNITRIT T N VINYLACETAT K CRISTOBALIT K *NAPHTHALEN K C3 Xn N CYCLOPENTAN Mf PROPYLACETAT Xi AMMONIUMCHLORID Xn *DIESEL BRÆNDSTOF K ,3-DIISOCYANATOMETHYLBENZEN (USPEC.) K C3 Tx Mf ETHAN-1,2-DIAMIN C ,4'-diisocyanatodiphenylmethan C3 Xn ALPHA.-METHYLSTYREN Xi N JERN(II)SULFAT (1:1) HEPTAHYDRAT Xn *MOTORBENZIN K NATRIUMHYDROGENSULFIT Xn natriumpentaoxodisulfat(s-s)(2-) Xn DI(2-ETHYLHEXYL)PHTHALAT R2 T ,4-BIS(2,3-EPOXYPROPOXY)BUTAN Xn PROPIONSYRE C ,4-DIISOCYANATOTOLUEN K C3 Tx Mf CRESOL (USPEC.) T m-xylen Xn NATRIUMPEROXYBORAT-TETRAHYDRAT R2 T *BENZEN K C1 M2 T NIKKELOXID K C1 T Mf p-xylen Xn *FUEL OIL, RESIDUAL K ETHANSYREANHYDRID C MANGAN(II)NITRAT HEXANOL Xn METHOXY-2-METHYLPROPAN Xi VINYLTOLUEN (USPEC.) ,6-DIISOCYANATOTOLUEN K C3 Tx Mf DIMETHYLPHENOL (USPEC.) T N

16 NATRIUMDITHIONIT Xn MANGAN(II)SULFAT Xn N MONOCHLOREDDIKESYRE T N o-cresol T p-cresol T ANILIN K C3 M3 T N METHYLAMIN Xn ACETONITRIL Xn RÅOLIE Tabel 4.2 Farlige stoffer sorteret efter mængde. CAS-nr. Stofnavn K C M R Sundh.f. Miljøf. Ant. Prod. Mgd. T/år *DIESEL BRÆNDSTOF K RÅOLIE *MOTORBENZIN K *FUEL OIL, RESIDUAL K *KVARTS K CYCLOPENTAN Mf *NAPHTHALEN K C3 Xn N ETHANOL NATRIUMHYDROXID C KALIUMHYDROXID C HYDROGENCHLORID T AMMONIAK T N SALPETERSYRE C METHANOL T SVOVLSYRE C FORMALDEHYD K C3 T MYRESYRE C ETHYLENGLYCOL Xn DIMETHYLAMINOETHANOL C EDDIKESYRE C JERN(II)SULFAT (1:1) HEPTAHYDRAT Xn NATRIUMCARBONAT Xi PROPAN-2-OL Xi POLYMETHYLEN POLYPHENYLEN ISOCYANAT XYLEN (USPEC.) Xn ETHANSYREANHYDRID C CYCLOHEXANON Xn methylmethacrylat Xi METHOXY-2-METHYLPROPAN Xi ALUMINIUMOXID MALEINSYREANHYDRID C CALCIUMCHLORID Xi STYREN K Xn BISPHENOL-A/EPICHLORHYDRIN Xi N POLYMER AMMONIUMCHLORID Xn TOLUEN R3 Xn zinkoxid N ETHYLACETAT Xi PHENOL M3 T ,2'-IMINODIETHANOL Xn PHOSPHORSYRE C ,4'-diisocyanatodiphenylmethan C3 Xn ,4-DIISOCYANATOTOLUEN K C3 Tx Mf

17 PROPAN-1-OL Xi HYDROGENPEROXID C AMMONIUMHYDROXID C N ACETONE Xi NATRIUMHYPOCHLORIT C N *BENZEN K C1 M2 T CRESOL (USPEC.) T DIMETHYLPHENOL (USPEC.) T N BUTYLGLYCOL Xn METHYLAMIN Xn ,3-DIISOCYANATOMETHYLBENZEN (USPEC.) K C3 Tx Mf BUTANON Xi MAGNESIUMOXID EDTA, TETRANATRIUMSALT Xn BUTYLACETAT NATRIUMDITHIONIT Xn AMINOETHANOL C MONOCHLOREDDIKESYRE T N ,6-DIISOCYANATOTOLUEN K C3 Tx Mf ,2',2''-NITRILOTRIETHANOL PROPIONSYRE C NATRIUMNITRIT T N BUTYLDIGLYCOL Xi natriumpentaoxodisulfat(s-s)(2-) Xn MANGAN(II)SULFAT Xn N VINYLTOLUEN (USPEC.) DI(2-ETHYLHEXYL)PHTHALAT R2 T SULFAMINSYRE Xi Mf ,4'-diisocyanatodiphenylmethan C3 Xn p-cresol T NATRIUMHYDROGENSULFIT Xn METHYL-2-PYRROLIDON R2 T trihydroxobor R2 T SUBTILISIN (USPEC.) Xn METHYLPENTAN-2-ON Xn PENTAN Xn N NIKKEL K C3 T ETHYLBENZEN K Xn KVARTS, KRYSTALLINSK, RESPIRABEL K ISOPHORONDIAMIN C Mf ALKYLGLYCIDYLETHER C12-C14 Xi METHYLPROPAN-1-OL Xi o-xylen Xn o-cresol T ,3,5-TRIMETHYLBENZEN Xi N ALPHA.-METHYLSTYREN Xi N BUTAN-1-OL Xn m-xylen Xn p-xylen Xn BENZYLALKOHOL Xn HEXANOL Xn ETHAN-1,2-DIAMIN C ALPHA.-AMYLASE Xn VINYLACETAT K DINATRIUMMETASILICAT (VANDFRI) C MANGAN(II)NITRAT

18 NATRIUMPEROXYBORAT- TETRAHYDRAT R2 T (2-METHOXY-1-METHYLETHYL)ACETAT KOBBER(I)OXID Xn N CRISTOBALIT K NIKKELOXID K C1 T Mf ANILIN K C3 M3 T N HEXAN R3 Xn N ,2'-OXYDIETHANOL Xn PROPYLACETAT Xi ,4-BIS(2,3-EPOXYPROPOXY)BUTAN Xn ACETONITRIL Xn TRINATRIUMNITRILOTRIACETAT K C3 Xn CARBON BLACK K BUTANONOXIM K C3 Xn SOLVENTNAPHTHA (RÅOLIE), MIDDELTUNG ALIPHATISK Xn ZINKPHOSPHAT N (2-BUTOXYETHYL)ACETAT Xn STODDARD SOLVENT T ALUMINIUM ZIRCONIUM(2-ETHYLHEXANOAT) ,2,4-TRIMETHYLBENZEN Xn N Tabel 4.3 Farlige stoffer, der bruges i store mængder, men i så få produkter, at kvantitative oplysninger skal fortroligholdes. CAS-nr. Stofnavn K C M R Sundh.f. Miljøf *BENZO[a]PYREN K C2 M2 R2 T N *DIBENZO[a,h]ANTHRACEN K C2 T N *BENZO(a)ANTHRACEN K C2 T N DIMETHOAT Xn ISOPROPYLAMIN Xi QUINOLIN C2 M3 T N BIPHENYL Xi N INDEN ,5-DIMETHYLPHENOL T N CHLOREDDIKESYREMETHYLESTER T ,4-DIMETHYLPHENOL T N ALLYLCHLORID K C3 M3 Xn N m-cresol T METHYLPYRIDIN Xn MALATHION Xn N DIBENZO(A,I)PYREN K *DIBENZO(A,H)PYREN K *DIBENZO(a,l)PYREN K *DIBENZO(A,E)PYREN K INDENO(1,2,3-CD)PYREN K *BENZO(J)FLUORANTHEN K C2 T N *BENZO(B)FLUORANTHEN K C2 T N *BENZO[k]FLUORANTHEN K C2 T N BENZOFURAN K O,O-DIMETHYL-O-(4-NITROPHENYL)-THIOPHOSPHAT Tx N ,3-DIMETHYLPHENOL T N ,3'-DICHLORBENZIDINDIHYDROCHLORID K C2 T N GLYPHOSAT Xi N MOLYBDENTRIOXID C3 Xn DIPHOSPHORPENTASULFID Xn N 17

19 CHLORPYRIFOS T N (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid C3 Xn Mf PHOSPHORTRICHLORID Tx CHLOR T N ALPHA.-AMYLASE, ASP. ORYZAE Xn GLUCOAMYLASE Xn PHOSPHOR (P4) Tx N PIRIMIPHOS-METHYL Xn N GLYPHOSAT-ISOPROPYLAMMONIUM N *CREOSOTOLIE K EXTRACTS, (PETROLEUM), LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE SOLVENT K *TJÆRE, STENKULS-, HØJTEMPERATURS- K DESTILLATER (STENKULSTJÆRE), ØVRE BEG, KULTJÆRE-, HØJTEMPERATURS- K *FUEL OIL, NO. 2 K FUEL OIL, NO. 4 K *CARBONHYDRIDER, C26-55-, AROMATRIGE K AROMATISKE CARBONHYDRIDER, C9 * Kræftfremkaldende stoffer, der er fravalgt i opgørelser over KMR-holdige produkter, jf. bilag KMR-stoffer Tabel 5.1, 5.2 og 5.3 viser den delmængde af stofferne i tabel 4, som er KMR-stoffer, jf. afsnittet herom i forordet. Tabel 5.1 viser KMR-stofferne sorteret efter antallet af produkter, de findes i, medens tabel 5.2 viser KMR-stofferne sorteret efter mængde. Tabel 5.3 viser de KMR-stoffer, der bruges i store mængder, men i for få produkter til, at kvantitative oplysninger kan offentliggøres. Stoffer som ethylbenzen og carbon black findes i et stort antal produkter, bl.a. i kraft af, at de er udbredt i forskellige malinger, jf. bemærkninger til produkttypefordelinger, afsnit 1.2. De største mængder af KMR-stoffer er brændstoffer som motorbenzin og diesel. De store mængder kvarts er typisk sand, men det skal bemærkes, at det kun er en del af kvartsen, afhængig af kornstørrelsen, der anses for kræftfremkaldende. Desuden er der ikke nogen kræftfremkaldende effekt, når kvarts eller carbon black forekommer i væskeform eller pasta, da det kun er ved indånding af støv, der er en fare. Tabel 5.1 KMR-stoffer sorteret efter antal produkter. CAS-nr. Stofnavn K C M R Ant. prod. Mgd. T/år CARBON BLACK K *KVARTS K ETHYLBENZEN K TOLUEN R BUTANONOXIM K C METHYL-2-PYRROLIDON R STYREN K ,4'-diisocyanatodiphenylmethan C TRINATRIUMNITRILOTRIACETAT K C HEXAN R FORMALDEHYD K C KVARTS, KRYSTALLINSK, RESPIRABEL K trihydroxobor R NIKKEL K C PHENOL M VINYLACETAT K CRISTOBALIT K *NAPHTHALEN K C

20 *DIESEL BRÆNDSTOF K ,3-DIISOCYANATOMETHYLBENZEN (USPEC.) K C ,4'-diisocyanatodiphenylmethan C *MOTORBENZIN K DI(2-ETHYLHEXYL)PHTHALAT R ,4-DIISOCYANATOTOLUEN K C NATRIUMPEROXYBORAT-TETRAHYDRAT R *BENZEN K C1 M NIKKELOXID K C *FUEL OIL, RESIDUAL K ,6-DIISOCYANATOTOLUEN K C ANILIN K C3 M Tabellerne viser i store træk det samme billede som for Således er de 5 første i tabel 5.1 nøjagtig de samme som i den tilsvarende tabel fra 2008, men antallet af produkter er faldet kraftigt for de tre øverste produkter. Der er kun halvt så mange produkter, som i Enkelte stoffer, f.eks. styren, er steget betydeligt i mængde fra T/år til T/år, men findes i et mindre antal produkter. Der er kun 206 produkter i 2010 mod 347 i Der er 10 stoffer, som er faldet ud af listen, da de nu kun forekommer i mindre end 200 produkter eller i mængder under 200 T/år. 19

21 Tabel 5.2 KMR-stoffer sorteret efter mængde. CAS-nr. Stofnavn K C M R Ant. prod. Mgd. T/år *DIESEL BRÆNDSTOF K *MOTORBENZIN K *FUEL OIL, RESIDUAL K *KVARTS K *NAPHTHALEN K C FORMALDEHYD K C STYREN K TOLUEN R PHENOL M ,4'-diisocyanatodiphenylmethan C ,4-DIISOCYANATOTOLUEN K C *BENZEN K C1 M ,3-DIISOCYANATOMETHYLBENZEN (USPEC.) K C ,6-DIISOCYANATOTOLUEN K C DI(2-ETHYLHEXYL)PHTHALAT R ,4'-diisocyanatodiphenylmethan C METHYL-2-PYRROLIDON R trihydroxobor R NIKKEL K C ETHYLBENZEN K KVARTS, KRYSTALLINSK, RESPIRABEL K VINYLACETAT K NATRIUMPEROXYBORAT-TETRAHYDRAT R CRISTOBALIT K NIKKELOXID K C ANILIN K C3 M HEXAN R TRINATRIUMNITRILOTRIACETAT K C CARBON BLACK K BUTANONOXIM K C Tabel 5.3 KMR-stoffer anvendt i store mængder (kvantitative oplysninger fortrolige) CAS-nr Stofnavn K C M R *BENZO[a]PYREN K C2 M2 R *DIBENZO[a,h]ANTHRACEN K C *BENZO(a)ANTHRACEN K C QUINOLIN C2 M ALLYLCHLORID K C3 M DIBENZO(A,I)PYREN K *DIBENZO(A,H)PYREN K *DIBENZO(a,l)PYREN K *DIBENZO(A,E)PYREN K INDENO(1,2,3-CD)PYREN K *BENZO(J)FLUORANTHEN K C *BENZO(B)FLUORANTHEN K C *BENZO[k]FLUORANTHEN K C BENZOFURAN K ,3'-DICHLORBENZIDINDIHYDROCHLORID K C MOLYBDENTRIOXID C (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid C *CREOSOTOLIE K EXTRACTS, (PETROLEUM), LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE K SOLVENT *TJÆRE, STENKULS-, HØJTEMPERATURS- K BEG, KULTJÆRE-, HØJTEMPERATURS- K 20

22 *FUEL OIL, NO. 2 K FUEL OIL, NO. 4 K *CARBONHYDRIDER, C26-55-, AROMATRIGE K * Kræftfremkaldende stoffet, der er fravalgt i opgørelser over KMR-holdige produkter, jf. bilag 1. 21

23 Bilag 1 Kræftfremkaldende stoffer, der ikke er medregnet i KMR-opgørelser. Kvarts (sand), olietjærestoffer, motorbenzin, fyringsolie, benzen o.lign. er kræftfremkaldende stoffer, der findes i nogle få, velkendte produkter med relativt store mængder. Disse bruges for en stor men for registret ukendt del af private og er desuden genstand for store årlige udsving, der ikke har sammenhæng med den erhvervsmæssige eksponering. Da denne rapport har til hensigt at belyse den arbejdsmiljømæssige belastning med farlige kemikalier, er det valgt ikke at medtage disse stoffer i de opgørelser i afsnit 1.1 og 1.2, der fokuserer på produkter med indhold af KMRstoffer. Følgende stoffer, der anses for at være bl.a. kræftfremkaldende, er ikke med blandt de indholdsstoffer, der søges på i opgørelser over mængde og antal af KMR-holdige produkter. CAS-nr. Stofnavn Motorbenzin Diesel brændstof Brændselsolie, nr Restbrændselsolie Gasolier (råolie), dampkrakkede Carbonhydrider, C25-55-, aromatrige Stenkulstjære, højtemperaturs Kultjærebeg, højtemperaturs Benzen Creosotolie Benzo[a]anthracen Benzo[b]fluoranthen Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Benzo[k]fluoranthen Dibenzo[a,e]pyren Benzo[j]fluoranthen Dibenzo[a,h]anthracen Dibenzo[a,i]pyren Dibenzo[a,h]pyren Dibenzo[a,l]pyren Naphthalen Kvarts Kvarts, krystallinsk, respirabel 22

24 Kemiske produkter fordelt på branchegrupper ( f betyder fortrolig oplysning). Bilag 2 Tabel 1.1 Sortering efter branchekode BR37 Antal produkter Mgd. (Ton) BR37 Branchegrupper Alle regist. Med KMR Alle regist. Med KMR 01 Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje f 25 Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet Total

25 Tabel 1.2 Sortering efter antal produkter Antal produkter Mgd. (Ton) BR37 Branchegrupper Alle regist. Med KMR Alle regist. Med KMR 13 Transportmidler Metal og maskiner Kemi og medicin Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Uoplyst og andet Rengøring Træ og møbler Nærings- og nydelsesmidler Anlægsarbejde Plast, glas og beton Installation og reparation af maskiner Film, presse og bøger Elektronik Landbrug, skovbrug og fiskeri Engros Hotel og camping Energi og råstoffer Transport af gods Butikker Tekstil og papir Hospitaler Restauranter og barer Døgninstitutioner og hjemmepleje Kontor Transport af passagerer Kultur og sport Slagterier Universiteter og forskning Vand, kloak og affald Læger, tandlæger og dyrlæger Daginstitutioner Undervisning Politi, beredskab og fængsler Frisører og anden personlig pleje f 16 IT og telekommunikation Total

26 Tabel 1.3 Sortering efter mængde Antal produkter Mgd. (Ton) BR37 Branchegrupper Alle regist. Med KMR Alle regist. Med KMR 37 Uoplyst og andet Plast, glas og beton Opførelse og nedrivning af byggeri Transport af passagerer Energi og råstoffer Butikker Transport af gods Kemi og medicin Anlægsarbejde Nærings- og nydelsesmidler Metal og maskiner Færdiggørelse af byggeri Landbrug, skovbrug og fiskeri Transportmidler Vand, kloak og affald Elektronik Tekstil og papir Hotel og camping Træ og møbler Kontor Slagterier Engros Rengøring Hospitaler Film, presse og bøger Installation og reparation af maskiner Politi, beredskab og fængsler Restauranter og barer Døgninstitutioner og hjemmepleje Undervisning Kultur og sport Læger, tandlæger og dyrlæger Daginstitutioner Universiteter og forskning Frisører og anden personlig pleje f 16 IT og telekommunikation Total

27 Kemiske produkter fordelt på produkttyper ( f betyder fortrolig oplysning). Bilag 3 Tabel 2.1 Sortering efter produkttype UCN Antal produkter Mængde i Tons/år UCN Produkttype Alle Med Alle Med regist. KMR regist. KMR A05 Absorptions- og adsorptionsmidler A20 Afskalningshindrende midler f A35 Anden og ukendt funktion A40 Antifrostmidler A50 Antiklæbemidler A55 Antistatiske midler B15 Biocider B16 Plantebeskyttelsesmidler f B18 Bilplejemidler B20 Bindemidler B25 Blegemidler f B35 Blødgørere B45 Brandretarderende midler f B50 Brandslukningsmidler B55 Brændsel B60 Brændstoftilsætninger D05 Denatureringsmidler D15 Drivgasser f D20 Duftmidler f E05 Ekstraktionsmidler 4 1 f f E07 Elektriske og elektromekaniske komponenter f E10 Elektrolytter F05 Farvestoffer F10 Fiksermidler F15 Flotationsmidler F20 Flusmidler til støbning F32 Fotokemikalier F35 Fremkaldere F40 Friktionsmidler f F45 Fyldstoffer F50 Fældningsmidler G05 Galvanotekniske produkter G10 Garvemidler G12 Glansændrende midler G15 Glasurer, emaljer og lignende G30 Gulvbelægningsmaterialer G35 Gummieringsmidler G40 Gødning f H10 Hydraulikvæsker H15 Hærdere I05 Imprægneringsmidler I15 Isolationsmaterialer K15 Koaguleringsmidler f K20 Kompleksdannere K25 Kondenshindrende midler f K35 Konstruktionsmaterialer K45 Korrekturmidler K52 Kosmetik K55 Kølemedier f K60 Køle- smøremidler til metalbearbejdning

28 L05 Laboratoriekemikalier L10 Lim L15 Loddemidler L20 Lægemidler f M05 Maling og lak M08 Maling- og lak additiver M10 Maling-, lak- og farvefjernere M15 Metaloverfladebehandlingsmidler O05 Olieborekemikalier f O15 Opløsningsmidler og fortyndere O25 Overfladeaktive stoffer og produkter O27 Overfladebehandlingsmidler til ikke-metal O40 Oxidationsmidler f P01 Pakninger og lejeforinger P05 ph-regulerende midler f P10 Poler- og plejemidler P15 Procesregulerende midler R05 Reduktionsmidler R10 Rengøringsmidler R15 Revneindikerende midler f R20 Rustbeskyttelsesmidler R30 Råvarer S05 Saneringsmidler S10 Skrivemidler S15 Skumdannende midler f S25 Skyllemidler f S35 Slibemidler f S40 Slipmidler S42 Tilsætningsstoffer til levnedsmidler og foderstoffer f S45 Smøremidler S60 Stabilisatorer S65 Støbemasser S70 Støvbindende midler S75 Svejsetilbehør T10 Tonere T15 Trykfarver T20 Tørremidler U05 Udfyldningsmidler V05 Vandafhærdende midler V10 Varmeoverføringsmedier f V15 Viskositetsændrende midler V20 Vulkanisatorer f 27

29 Tabel 2.2 Sortering efter antal produkter Antal produkter Mængde i Tons/år UCN Produkttype Alle Med Alle Med regist. KMR regist. KMR M05 Maling og lak R10 Rengøringsmidler S45 Smøremidler U05 Udfyldningsmidler B15 Biocider O15 Opløsningsmidler og fortyndere L10 Lim R30 Råvarer O25 Overfladeaktive stoffer og produkter M15 Metaloverfladebehandlingsmidler P15 Procesregulerende midler K35 Konstruktionsmaterialer R20 Rustbeskyttelsesmidler P10 Poler- og plejemidler B20 Bindemidler F05 Farvestoffer T15 Trykfarver H15 Hærdere K60 Køle- smøremidler til metalbearbejdning L05 Laboratoriekemikalier D20 Duftmidler f S75 Svejsetilbehør G30 Gulvbelægningsmaterialer H10 Hydraulikvæsker P05 ph-regulerende midler f B55 Brændsel I05 Imprægneringsmidler A35 Anden og ukendt funktion M10 Maling-, lak- og farvefjernere G05 Galvanotekniske produkter K52 Kosmetik S42 Tilsætningsstoffer til levnedsmidler og foderstoffer f O27 Overfladebehandlingsmidler til ikke-metal A40 Antifrostmidler L15 Loddemidler S25 Skyllemidler f B60 Brændstoftilsætninger S65 Støbemasser S40 Slipmidler S05 Saneringsmidler A05 Absorptions- og adsorptionsmidler B16 Plantebeskyttelsesmidler f F50 Fældningsmidler I15 Isolationsmaterialer V15 Viskositetsændrende midler M08 Maling- og lak additiver R15 Revneindikerende midler f B18 Bilplejemidler F45 Fyldstoffer T10 Tonere B35 Blødgørere S60 Stabilisatorer

30 F32 Fotokemikalier F35 Fremkaldere B25 Blegemidler f K20 Kompleksdannere S10 Skrivemidler T20 Tørremidler K55 Kølemedier f L20 Lægemidler f S35 Slibemidler f G12 Glansændrende midler O40 Oxidationsmidler f A20 Afskalningshindrende midler f F15 Flotationsmidler O05 Olieborekemikalier f P01 Pakninger og lejeforinger S15 Skumdannende midler f G40 Gødning f K15 Koaguleringsmidler f F10 Fiksermidler G15 Glasurer, emaljer og lignende R05 Reduktionsmidler E07 Elektriske og elektromekaniske komponenter f V20 Vulkanisatorer f D15 Drivgasser f B45 Brandretarderende midler f K25 Kondenshindrende midler f B50 Brandslukningsmidler D05 Denatureringsmidler G35 Gummieringsmidler A55 Antistatiske midler V10 Varmeoverføringsmedier f F40 Friktionsmidler f K45 Korrekturmidler A50 Antiklæbemidler E05 Ekstraktionsmidler 4 1 f f E10 Elektrolytter F20 Flusmidler til støbning G10 Garvemidler S70 Støvbindende midler V05 Vandafhærdende midler

Farlige kemikalier i Danmark. Opgørelse af anvendelsen i 2006

Farlige kemikalier i Danmark. Opgørelse af anvendelsen i 2006 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2006 At-rapport 1 2009 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2006 At-rapport 1 2009 Arbejdstilsynet Marts 2009 ISBNnr. 87-7534-588-9

Læs mere

Farlige kemikalier i Danmark. Opgørelse af anvendelsen i 2008

Farlige kemikalier i Danmark. Opgørelse af anvendelsen i 2008 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2008 At-rapport 1 2010 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2008 At-rapport 1 2010 Arbejdstilsynet Marts 2010 ISBNnr. 87-7534-575-7

Læs mere

Farlige kemikalier i Danmark. Opgørelse af anvendelsen i 2012

Farlige kemikalier i Danmark. Opgørelse af anvendelsen i 2012 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2012 At-rapport 1 2014 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2012 At-rapport 1 2014 Arbejdstilsynet September 2014 ISBNnr. 87-7534-635-4

Læs mere

Farlige kemikalier i Danmark. Opgørelse af anvendelsen i 2004

Farlige kemikalier i Danmark. Opgørelse af anvendelsen i 2004 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2004 At-rapport 1 2006 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2004 At-rapport 1 2006 Arbejdstilsynet Februar 2006 ISBNnr. 87-7534-572-2

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Bilag Bilag til Anmeldte erhvervssygdomme 2013 Tabel 1.1 Anmeldte erhvervssygdomstilfælde

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 Årsopgørelse 2012 Arbejdstilsynet, september 2013 ISBN nr. 87-7534-623-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 Anmeldte arbejdsulykker 2006-2011 Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr. 87-7534-603-6 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien NOTAT Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien 26. november 2015 J.nr. 20130036182 ADA/UB Dette notat beskriver den årlige status for mål om

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 215-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Christian Juhl Christian.Juhl@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien Notat Analyse og data Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020- arbejdsmiljøstrategien Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Anmeldelse af stoffer og materialer

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Anmeldelse af stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.13 Anmeldelse af stoffer og materialer Maj 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 Anmeldte erhvervssygdomme 2011-2015 ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2015 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2011-2015 Antallet af anmeldte erhvervssygdomme steg

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009 Årsopgørelse 2009 2. udgave Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN nr. 87-7534-598-6

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 370 Offentligt. Forbrugerprodukter og snifning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 370 Offentligt. Forbrugerprodukter og snifning Sundheds og Forebyggelsesudvalget 201112 SUU alm. del Bilag 370 Offentligt Forbrugerprodukter og snifning Juni 2009 Forbrugerprodukter og snifning Juni 2009 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Tlf: 4516 9200 Fax:

Læs mere

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2013 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010 Afrapportering af mål i Fremtidens arbejdsmiljø 2010 Prioriterede emner: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletpåvirkninger Støj

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Producenter og importørers indberetningspligt til nanoproduktregisteret

Oversigt (indholdsfortegnelse) Producenter og importørers indberetningspligt til nanoproduktregisteret Page 1 of 5 BEK nr 644 af 13/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2014 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 2 3 4 5 6 7 Formål og anvendelsesområde Definitioner Producenter og importørers

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 2. udgave Arbejdstilsynet, oktober 2011 ISBN nr. 87-7534-618-4

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Udkast til ny ekstern høring 31. maj 2010 I medfør af 4 a,

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden 09-0959 - SIKO - 04.11.2009 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden Arbejdsmiljøforligskredsen har den 4. november fordelt pengene i Forebyggelsesfonden

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

BEK nr 1206 af 23/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1206 af 23/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1206 af 23/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000172 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Kapitel 1. Område og definitioner

Kapitel 1. Område og definitioner Bilag 17 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) I medfør af 4 a,

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Brugervejledning til Produktregistret Juni 2017

Brugervejledning til Produktregistret Juni 2017 Brugervejledning til Produktregistret Juni 2017 Her er en udførlig vejledning til at komme i gang med at anmelde produkter i det elektroniske system for Produktregistret. I vejledningen beskrives også

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2012 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR.

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR. BRUGERVEJLEDNING VAREMÆRKE ART.NR. SILVER SHIELD / 4H 111 060 111 070 111 080 111 090 111 100 111 110 Størrelse 6 Størrelse 7 Størrelse 8 Størrelse 9 Størrelse 10 Størrelse 11 BESKRIVELSE Kemikaliehandske

Læs mere

Klassificering af VOC er

Klassificering af VOC er Rapport nr. 53-2009 Klassificering af VOC er Sammenligning og vurdering af reglerne i Luftvejledningen og VOC-bekendtgørelsen Karsten Fuglsang Knud Christiansen Arne Oxbøl December 2009 Miljøstyrelsens

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Anmeldelse af stoffer og materialer

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Anmeldelse af stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.13-1 Anmeldelse af stoffer og materialer Maj 2004 - Opdateret maj 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bek. nr. 1508 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke

Læs mere

Bilag 2 Tabel med kortlagte grunde

Bilag 2 Tabel med kortlagte grunde Bilag 2 Tabel med kortlagte grunde 259-00212 (V1) 51,700, øst for 11rf Køge Markjorder Autoreparation (1960-1999) Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (1962 1979) Regionstatus: V1-kortlagt

Læs mere

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Kontorchef Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Kemikalier REACH Affaldslovgivning Anden lovgivning De gode eksempler og de dårlige Hindringer?

Læs mere

Benzen. Toluen. Ethylbenzen. Ortho-xylen Meta-xylen Para-xylen Styren Benz(a)pyren 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethylen Bly

Benzen. Toluen. Ethylbenzen. Ortho-xylen Meta-xylen Para-xylen Styren Benz(a)pyren 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethylen Bly Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for autoværksteder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Arbejdsmiljø & Helbred 2014 samlet resume

Arbejdsmiljø & Helbred 2014 samlet resume Arbejdsmiljø & Helbred 2014 samlet resume Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve af befolkningen på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse personer

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Udkast til ny ekstern høring, november 2010 I medfør af 4

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Revideret den: 22122006 / JR Erstatter den: 17072006 Anvendelse: Montagecement til hurtig

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Privat husholdning. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for varmeværker.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for varmeværker. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for varmeværker. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 Arbejdstilsynet, marts 2011 ISBN nr. 87-7534-606-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Styr på kemikalierne Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Hvem er jeg? Dorte H. Jørgensen 1994: Kemiingeniør 2002: Master i Miljøledelse 2003-: ALECTIA, tidligere Jobliv Danmark A/S 2002-2003: Hvidovre

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

arbejdsbetingede SYGDOMME

arbejdsbetingede SYGDOMME arbejdsbetingede SYGDOMME Anmeldte arbejdsbetingede sygdomme 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 Anmeldte arbejdsbetingede sygdomme 2004-2009 Årsopgørelse 2009 Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2011

Salg af pesticider til brug i private haver 2011 Salg af pesticider til brug i private haver 0 Miljøstyrelsen, august 0 Indhold INDLEDNING 5 PESTICIDSALGET TIL PRIVATE I 0 6. GRUNDLAG FOR OPGØRELSEN AF SALGET I 0 6. OVERSIGT OVER SALGET I 0 FORDELT

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Til Arbejdstilsynet Dokumenttype Rapport Dato December 2016 TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Indhold 1. Introduktion 1 2. Udvikling i Arbejdsulykke ved anvendelse af tekniske hjælpemidler

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere