Cirkulære om Jobcentres og andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a kasserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om Jobcentres og andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a kasserne"

Transkript

1 GÆLDENDE Cirkulære om Jobcentres andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser servicemeddelelser til a kasserne af 7. januar 2009 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) 1. Indledning Dette cirkulære erstatter det "Grågrønne cirkulære" fra Cirkulære om AF's elektroniske fremsendelse af negative underretningspligtige hændelser servicemeddelelser til a kasserne, CIR nr. 9825, Arbejdsmarkedsstyrelsen Cirkulæret beskriver retningslinjerne for Jobcenterets/anden aktørs kommunikation til a kasserne i forbindelse med begivenheder eller hændelser, der skal udløse: negative underretningspligtige hændelser dvs. situationer, hvor jobcenteret/anden aktør skal underrette a kassen med henblik på en rådighedsvurdering hvor a kasserne skal give tilbagemelding om resultatet af rådighedsvurderingen, "positive" underretningspligtige hændelser (servicemeddelelser) dvs. situationer, hvor jobcenteret/anden aktør skal underrette a kassen; men hvor underretningen ikke i sig selv skal udløse en rådighedsvurdering. Underretningen skal i disse tilfælde indgå behandlingen når a kassen i øvrigt foretager en rådighedsvurdering. underretninger vedr. til afmelding. underretninger vedr. aktivering herunder start slutdato på aktivering. Cirkulæret beskriver ikke, hvordan jobcenteret/anden aktør kommunikerer med Ydelsescenteret om ledige kontant starthjælpsmodtagere. Formålene med den elektroniske kommunikation med a kasserne er: at a kasserne får besked når de skal foretage en rådighedsvurdering at a kasserne med de oplysninger de får i den elektroniske kommunikation så vidt muligt har et tilstrækkeligt ensartet grundlag for deres sagsbehandling dermed spares både a kassen jobcenteret/anden aktør for overflødig administration, yderligere "manuel" kommunikation i form af breve frem tilbage m.v. at den ledige får den korrekte ydelse f.eks. ikke bliver udsat for tilbagebetalingskrav pga. forkert udbetalt ydelse at jobcenteret/anden aktør foretager korrekt aktivering indkaldelse til aktiviteter/samtaler at ledige f.eks. ikke aktiveres i perioder, hvor de ikke er dagpengemodtagere. Cirkulæret har endvidere til formål, at mindske antallet af fejlagtige underretninger fra Jobcentre til a kasser ved at give sagsbehandlerne mere præcise retningslinjer i forhold til situationer, hvor den ledige agerer på en sådan måde, at jobcenteret/anden aktør skal underrette a kassen, hvordan jobcenteret/anden aktør via sin kommunikation med a kassen sikrer et ensartet udgangspunkt for a kassernes behandling af Jobcentrenes underretninger. Afsnit 2 beskriver overordnet hvornår jobcenteret/anden aktør skal underrette a kassen. Afsnit 3 omhandler hvordan kommunikationen foregår, hvilken personkreds der kommunikeres om, hvordan kommunikationen mere teknisk foregår m.v. Cirkulæret indeholder i afsnit 4 en række situationer hvor jobcenteret/anden aktør skal underrette a kasserne. Opregningen er ikke udtømmende, men kan tjene som udgangspunkt for de overvejelser, der måtte være i den konkrete situation. I afsnit 5 findes en række eksempler på mulige faldgrupper i forbindelse med underretningerne. Underretningerne har form af en række koder med en bestemt betydning. I en række tilfælde er det obligatorisk at tilføje en uddybende forklaring til koden. I afsnit 6 er koderne knyttet sammen med en række konkrete eksempler på hvornår jobcenteret/anden aktør skal underrette, dvs. sende en bestemt kode. Der er ligeledes beskrevet en række eksempler på, hvornår der ikke skal sendes en underretning. Det skal så her pointeres, at eksemplerne ikke er udtømmende; men vejledende for sagsbehandlerens vurdering af, hvorvidt der skal ske underretning! I de situationer, hvor det er beskrevet, at der skal sendes underretning til kassen, kan dette d ikke fraviges. Kommunens statens it system skal være indrettet således, at de fleste underretninger automatisk afsendes korrekt når den faktiske hændelse registreres i det it system der anvendes til sagsbehandlingen. Hvis der f.eks. registreres en udeblivelse uden gyldig grund fra en jobsamtale, skal it systemet automatisk sørge for, at koden, der svarer til lige præcis denne hændelse sendes til a kassen. It systemet skal ligeledes sørge for, at ikke kan ske uden tilføjelse af en uddybende bemærkning, hvis en sådan er obligatorisk i den konkrete situation. It systemerne skal endvidere kunne vise overblik over de hændelser, der er udvekslet mellem et eller flere jobcentre mellem en eller flere a kasser. 1.1 Anden Aktør Når en ledig er henvist til Anden Aktør, foretager denne myndighedsudøvelse på lige fod med jobcenteret. Af bekendtgørelsen om andre aktører fremgår det, at andre aktører skal underrette jobcenteret i samme omfang som jobcenteret skal underrette a kassen. 2. Hvornår skal jobcenteret/anden aktør underrette a kassen?

2 Af bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår i hvilke situationer, jobcenteret/anden aktør skal underrette a kasserne om deres medlemmer. Disse hændelser betegnes underretningspligtige hændelser. Der skal ske underretning ved: 2 2 Henvisningerne er til "Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats" bek. Nr af 19/ med senere ændringer. Dette cirkulære vil ikke nødvendigvis blive opdateret med nye henvisninger, hvis en af de nævnte paragraffer skifter nummer som følge af en ændringsbekendtgørelse til bek. Nr tilmelding, jf. bekendtgørelsens 174 ved afgivelse af formidlingsrelevante oplysninger, jf. bekendtgørelsens 173 ved udeblivelse fra aktiviteter, jf. bekendtgørelsens 175 ved afmelding, jf. bekendtgørelsens ved formidling m.v., jf. bekendtgørelsens b ved, jf. bekendtgørelsens ved tvivl om rådighed i øvrigt, jf. bekendtgørelsens 185 Ved henvendelse efter tidligere udeblivelse (Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, 5, stk. 2). Udover de underretningspligtige hændelser, skal der så sendes forskellige andre servicemeddelelser. De underretningspligtige hændelser servicemeddelelser, som jobcenteret/anden aktør sender, er fordelt på en række hændelsestyper: A: Hændelsestyper for afmeldinger F: Hændelser, der vedrører formidlinger formidlingsrelevante oplysninger R:: Øvrige underretningspligtige hændelser omkring rådighed T: Hændelsestyper for tilmelding V: Henvendelse efter tidligere udeblivelse I: Hændelsestyper vedrørende deltagelse i tilbud Når a kassen modtager en negativ underretningspligtig hændelse, vurderer a kassen, om den giver anledning til en konkret rådighedsvurdering af medlemmet. A kasserne administrerer hændelserne på baggrund af bl.a. bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed bekendtgørelse om rådighed. Underretningspligtige hændelser er ikke altid negative i gængs forstand f.eks. vil man i almindelighed opfatte det som positivt, at en person afbryder en aktivitet i en pga. arbejde eller at jobcenteret/anden aktør formidler en person arbejde. A kassen skal alligevel have denne oplysning, idet varigheden af det pågældende arbejde eller andet kan have betydning for personens rådighed på lidt længere sigt. R koderne skal altid resultere i en tilbagemelding fra a kassen om medlemmets rådighed (RJ/RI/RN), medens det kun er nle få af F koderne (F20 til F25), der skal resultere i en sådan tilbagemelding. Jobcenteret/anden aktør skal holde sig orienteret om tilbagemeldingerne fra a kasserne, da de kan have indflydelse på sagsbehandlingen. Hvis en person i en periode ikke står til rådighed eller ikke modtager dagpenge som følge af en sanktion, skal pågældende ikke aktiveres i denne periode. En ledig skal d aktiveres i følgende situationer, selv om pågældende ikke modtager dagpenge som følge af en sanktion: den ledige afvikler 3 ugers karantæne for selvforskyldt ledighed, den ledige har ikke ret til dagpenge "så længe" eller afvikler 2 ugers karantæne som følge af udeblivelse fra møder hos jobcenteret, anden aktør eller a kassen, eller den ledige har ikke ret til dagpenge "så længe" som følge af, at pågældende ikke giver a kassen de oplysninger, a kassen har bedt om, herunder at pågældende skal have et korrekt, fyldestgørende godkendt CV. En person, som ikke modtager dagpenge som følge af en sanktion, kan være berettiget til kontanthjælp vil i så fald være omfattet af ret pligt til aktivering efter de regler, der gælder for kontanthjælpsmodtagere. 3. Kommunikation mellem jobcenteret/anden aktør a kasserne Det er derfor vigtigt, at jobcenteret/anden aktør foretager korrekt registrering. Det vil i de fleste tilfælde være registreringer i de forskellige it systemer, der anvendes til sagsbehandlingen, der udløser beskederne til a kasserne. 1 de fælles jobcentre sker dette fra de forskellige moduler på Arbejdsmarkedsportalen. Pilotjobcentrene anvender i en overgangsperiode ligeledes Arbejdsmarkedsportalen; men de vil efterhånden overgå til egne it systemer til sagsbehandlingen af forsikrede ledige. Herefter vil det være fra disse systemer, at pilotjobcentrenes beskeder til a kasserne udløses. Den elektroniske kommunikation foregår via en central "a kassekommunikations motor", som er en del af Arbejdsmarkedsportalen. Det er udelukkende denne kommunikation, som er omfattet af dette cirkulære. Mails eller anden form for elektronisk kommunikation m.v. er derimod ikke omfattet. D omtales fremsendelsen af er via almindelig post så. Al den elektroniske kommunikation mellem jobcentre a kasser, som udveksles via "a kasse kommunikations motoren", vises i skærmbilledet "a kasse hændelser" på Arbejdsmarkedsportalen eller i et lignende skærmbillede i et kommunalt it system i pilotjobcentre. 3 3 At der fra Jobcenteret er sendt en meddelelse til a kassen kan ses ved, at koden (hændelsestype) består af 1 bstav, medens meddelelser fra a kasserne til Jobcenteret består af to bstaver. Det, der ses her, opstår enten som følge af en registrering et andet sted i det anvendte it system, eller som følge af en indberetning af en art fra en a kasse, der så ofte skaber en registrering eller en opfølgning et andet sted i it systemet. It systemerne skal som nævnt være bygget sådan op, at en korrekt registrering i systemet betyder, at a kasserne automatisk får besked, når de efter regelsættet skal have information. Fordelen ved denne automatik er, at man som sagsbehandler ikke skal huske på, at der så skal gives besked til a kassen. Det sørger it systemet for. Ulempen er, at man i dagligdagen kan glemme betydningen af, at registreringerne skal kunne bruges til opfølgning af a kasserne. Det er derfor vigtigt, at have fokus på, at jobcenterets/anden aktørs registreringer skal bruges af a kasserne, at en ensartet korrekt registrering letter a kassernes muligheder for at bruge underretningerne.

3 3.1. Hvem kommunikerer jobcenteret/anden aktør med a kasserne om? Jobcenteret/anden aktør kommunikerer med den hoved a kasse, der er registreret som a kasse i a kassestamregisteret, som a kasserne er forpligtiget til at indberette al medlems til afgang til. Generelt kommunikeres der med a kasserne om personer, der er medlemmer af en a kasse som i de fleste tilfælde vil være registreret som dagpengemodtagere i det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsportalen. Fra jobcenteret/anden aktør kommunikeres i visse situationer d så med a kassen om kontanthjælpsmodtagere, der er medlem af en a kasse. Det gælder negative underretningspligtige hændelser, hændelser, der først registreres efter personen er ophørt som dagpengemodtager. I visse tilfælde typisk pga. af manglende medlemskab af en a kasse bliver jobcenterets/anden aktørs underretning returneret til jobcenteret/anden aktør, fordi a kassen ikke kan modtage den. I billedet "a kassehændelser" kan man se, at underretningen er returneret Hvornår kommunikerer jobcenteret/anden aktør med a kasserne? De forskellige it systemer, der anvendes i sagsbehandlingen sender automatisk beskeder til "a kassekommunikationsmotoren" adskillige gange om dagen. Hver aften tjekker "a kassekommunikations motoren", om der fra et sagsbehandlingssystem eller fra det fælles datagrundlag findes hændelser, der skal overføres til a kasserne. Disse hændelser bearbejdes i batchprrammet fremsendes til den relevante a kasse. Den følgende dag kan de ses i billedet "a kassehændelser" som "afsendte". Hoved a kassen eller dens servicebureau modtager oplysningerne samtidigt. Herefter er der for de enkelte a kasser forskellige procedurer for, hvordan oplysningerne modtages i de enkelte afdelinger. Der bliver så sendt kvitteringer til a kassen på modtagelse af oplysninger fra a kassen. Disse kan så ses i billedet "akassehændelser". Ud over disse daglige overførsler af oplysninger, foretages med jævne mellemrum andre kørsler, f.eks. bestandskørslen, der synkroniserer medlemsbestanden a kasserne i mellem Hvad kommunikerer jobcenteret/anden aktør med a kasserne om? Jobcentrene a kasserne har brug for at udveksle oplysninger i en lang række situationer. De fleste situationer er nævnt specifikt i kapitel 18 bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, men der sendes så andre underretninger til a kassen. I de næste afsnit vil en lang række af disse situationer blive gennemgået. A kasserne kan rekvirere en del af de "grundoplysninger", der er registreret i sagsbehandlingssystemet om en person. 4. Hvornår skal jobcenteret/anden aktør underrette a kasserne Her følger eksempler på, hvornår der efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats skal ske underretning af a kasserne. Eksemplerne er delt op i to grupper: Punkt 4.1 omhandler de situationer, hvor der bl.a. sker udsættelse af møder lign. som jobcenteret/anden aktør har indkaldt til. Punkt 4.2 omhandler situationer, hvor medlemmet ikke har afslået et arbejde eller afslået tilbud, men hvor medlemmets handlemåde kan sidestilles med et afslag, hvor jobcenteret/anden aktør efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats skal underrette a kassen. Punkt 4.3 er situationer, hvor jobcenteret/anden aktør i øvrigt kommer i tvivl om, hvorvidt den ledige faktisk står til rådighed. Punkt 4.4 omhandler til afmelding. Punkt 4.5 om er aktivering Eksemplerne er udarbejdet med henblik på situationer, hvor der skal ske underretning til a kassen. Listen er ikke udtømmende, men skal ses som en slags hjælperedskab til sagsbehandlere. Det skal d understreges, at underretning i situationer svarende til de her nævnte ikke må fravælges. Notatpligt. En sagsbehandler har efter offentlighedsloven pligt til at gøre notater om indholdet af oplysninger, hvis sagsbehandleren mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder eller på anden måde er i besiddelse af oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse. Dette gælder d ikke, hvis oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Dette kan få betydning specielt i situationer, hvor underretning om afslag er begrundet i en situation, der kan sidestilles med afslag i situationen, hvor jobcenteret/anden aktør underretter om tvivl om rådighed. Det er her vigtigt, at jobcenteret/anden aktør sagsbehandlere gør notater, hvis ikke selve underretningen i it systemet herunder den bemærkning, der følger med til a kassen ved den elektroniske underretning) i sig selv belyser situationen tilstrækkeligt Situationer, hvor der bl.a. sker annullering udsættelse af møder lign. som jobcenteret/anden aktør har indkaldt til. Jobcenteret/anden aktør kan komme ud for at få henvendelse fra ledige om manglende mulighed for at komme til møder samtaler på jobcenteret/anden aktør. Jobcenteret/anden aktør skal i disse situationer underrette a kassen henholdsvis kommunen. Udgangspunktet er, at den ledige skal møde op til alle samtaler/ møder, som jobcenteret/anden aktør har indkaldt personligt skriftligt til. Derfor skal jobcenteret/anden aktør, uanset at den ledige kontakter jobcenteret/anden aktør efter mødetidspunktet uanset begrundelse, altid orientere a kassen/ kommunen, når den ledige ikke er mødt op på det fastsatte tidspunkt. Udeblivelsen skal registreres jobcenteret/anden aktør skal underrette a kassen. Når den ledige henvender sig efter udeblivelsen, skal jobcenteret/anden aktør altid registrere "kontakt efter udeblivelse" underrette a kassen herom. Kontakter den ledige jobcenteret/anden aktør forud for mødet meddeler, at han/hun ikke kan eller ønsker at komme til mødet, så skal jobcenteret/anden aktør så som udgangspunkt orientere a kassen, hvis personen ikke møder op. Der er d enkelte situationer, hvor der ikke skal ske underretning af a kassen. I disse situationer skal samtalen annulleres eller udsættes

4 i it systemet. Disse situationer behandles nærmere i de følgende afsnit I hvilke situationer kan jobcenteret/anden aktør annullere en samtale? Jobcenteret/anden aktør kan annullere en samtale, når jobcenteret/anden aktør alligevel ikke kan eller ønsker at gennemføre en samtale. Årsagen kan være organisatorisk, f.eks. sagsbehandleres fravær, afbud fra eksterne oplægsholdere osv. Årsagen kan så være, at jobcenteret/anden aktør efter at have sendt indkaldelsen finder ud af, at personen ikke er i målgruppe for samtalen. Det gælder f.eks. personer, der bliver afmeldt før mødetidspunktet. Der kan være andre tilfælde, hvor jobcenteret/anden aktør via kontakt med den ledige finder ud af, at det ikke var en hensigtsmæssig indkaldelse, derfor annullerer samtalen. Det kan f.eks. være i en situation, hvor man har indkaldt til møde om aktiveringstilbud finder ud af, at personen ikke kan nå at få tilbuddet, før personen skal afmeldes, jobcenteret/anden aktør derfor ikke ønsker at personen skal deltage i mødet. Men ellers er annulleringer af samtaler først fremmest net, der sker i nødstilfælde sagsbehandleres sygdom lign I hvilke situationer kan jobcenteret/anden aktør udsætte en samtale? Jobcenteret/anden aktør kan udsætte en samtale/ møde, når den ledige på forhånd henvender sig til jobcenteret/anden aktør beder om udsættelse pga. forhold, som ikke kan forårsage tvivl om den lediges rådighed i forhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Her udover skal der skeles til, om man i et ordinært ansættelsesforhold i den pågældende situation ville give tjenestefrihed. Og endelig skal jobcenteret/anden aktør have mulighed for at finde et nyt tidspunkt til samtalen. Situationer, hvor jobcenteret/anden aktør kan udsætte en samtale er: Arbejde på mødetidspunktet, f.eks. i forbindelse med arbejdsfordeling delvis ledighed Retsmøde eller varetagelse af borgerligt ombud eller andet hverv i det offentliges interesse på mødetidspunktet Jobsamtale hos arbejdsgiver på mødedagen/ mødetidspunktet. Deltagelse i aktivering eller selvvalgt uddannelse som ledig på mødetidspunktet. Når jobcenteret/anden aktør udsætter samtalen, skal der findes et nyt mødetidspunkt. I forbindelse med henvendelsen fortæller jobcenteret/anden aktør den ledige, at jobcenteret/anden aktør vil sende en ny indkaldelse I hvilke situationer kan jobcenteret/anden aktør ikke udsætte eller annullere en samtale/møde? Når jobcenteret/anden aktør ikke har mulighed for at annullere eller udsætte samtalen skal jobcenteret/anden aktør underrette a kassen om udeblivelse. Eksempler på situationer, hvor jobcenteret/anden aktør ikke på den lediges foranledning kan udsætte eller annullere en samtale/ møde er: Egen eller børns sygdom (så barns 1. sygedag, idet der kan være tale om et rådighedsproblem) Går i arbejde (kort tid) efter mødetidspunktet Skal på barsel (kort tid) efter mødetidspunktet Børnepasningsproblemer Afsoning af straf Ved jobsamtale om et job, hvor personen ikke kan nå at blive henvist inden ansættelsestidspunkt Når det er umuligt at finde et tidspunkt, hvor en delvis ledig kan møde op hos jobcenteret/anden aktør Når jobcenteret/anden aktør ikke annullerer eller udsætter samtalen skal jobcenteret/anden aktør: 1. bestræbe sig på ikke at gå ind i en diskussion om, hvorvidt der er tale om en rimelig begrundelse eller ej. Jobcenterets/anden aktørs opgave er jo netop ikke at foretage rådighedsvurderinger, men blot at konstatere en eventuel udeblivelse. 2. gøre personen opmærksom på, at a kassen bliver orienteret om en evt. udeblivelse a. ved personens egen sygdom gør man opmærksom på, at der automatisk vil ske afmelding efter 14 dage, med mindre personen raskmelder sig inden da. I øvrigt bør man vejlede om, at der så skal ske sygemelding til a kassen. b. i de øvrige situationer skal jobcenteret/anden aktør gøre opmærksom på, at personen skal henvende sig til jobcenteret/anden aktør efter udeblivelsen, evt. samme dag som udeblivelsen. Hvis personen oplyser, at pågældende ikke møder (giver afbud) sidestilles det med en henvendelse efter udeblivelse. 3. når mødetidspunktet er overskredet, registrere den eventuelle udeblivelse. 4. registrere henvendelser efter udeblivelsen ("kontakt efter udeblivelse") samt underrette a kassen herom. For personen er underretningen vigtig, idet kontakten kan være afgørende for, hvor meget man evt. mister i dagpenge som følge af udeblivelse. 5. foretage en ny indkaldelse, hvis samtalen fortsat er relevant at gennemføre (f.eks. i forbindelse med kontaktforløb aktiveringspligt). Ved valg af samtaletidspunkt tages der selvfølgelig hensyn til evt. oplysninger, der er registreret om ferie, sygdom osv. 4.2 Situationer, hvor medlemmets handlemåde kan sidestilles med et afslag både i forbindelse med tilbud job 1. Ønsker andet arbejde/tilbud end det tilbudte. En ledig pædag formidles løntilskud/virksomhedspraktik/arbejde i en børnehave. Arbejdsgiveren melder tilbage, at årsagen til, at den ledige ikke blev ansat, var, at den ledige under ansættelsessamtalen uden direkte at afslå arbejdet havde meddelt arbejdsgiveren, at den ledige primært ønskede at arbejde i en vuggestue, hvorfor han ikke var specielt interesseret i at arbejde i en børnehave. Jobcenteret/anden aktør skal underrette a kassen. 2. Mener sig overkvalificeret. En ledig faglært formidles løntilskud/virksomhedspraktik/arbejde i en produktionsvirksomhed. Arbejdsgiveren melder tilbage, at han til sidst opgav at overbevise den ledige om, at det var en faglært, der var brug for i det ledige job. Den ledige blev uden direkte af afslå jobbet ved med at argumentere for, at en specialarbejder sagtens kunne bestride jobbet, at dette ville være det bedste billigste for arbejdsgiveren. Jobcenteret/anden aktør skal underrette a kassen.

5 3. Utilfreds med lønnen En ledig klinikassistent formidles løntilskud/arbejde. Arbejdsgiveren tilbyder overenskomstmæssig løn. Den ledige mener, at hun bør have et tillæg på mindst kr. pr. måned. Arbejdsgiveren ønsker ikke at give et tillæg fra starten, men vil gerne drøfte det efter 3 måneders beskæftigelse. Den ledige fastholder uden direkte at afslå at hun vil have et tillæg på kr. fra starten, at de så senere kan drøfte en eventuel forhøjelse. Arbejdsgiveren meddeler jobcenteret/anden aktør, at dette er årsagen til, at hun ikke blev ansat. Jobcenteret/anden aktør skal underrette a kassen. 4. Stiller spørgsmål, der tyder på manglende vilje En ledig kontorassistent, der er fuldtidsforsikret, kommer til jobsamtale i jobcenteret/anden aktør. Her ønsker jobcenteret/anden aktør at henvise den ledige til et kontorjob. Den ledige stiller flere spørgsmål om arbejdstiden spørger bl.a. flere gange om jobbet behøver at være på fuld tid, hvilket jobcenteret/anden aktør bekræfter. Den ledige stiller herefter spørgsmål om transporttid transportmuligheder, da hun får langt til arbejde, hvilket jobcenteret/anden aktør anbefaler, at hun selv undersøger eller drøfter med arbejdsgiveren. Den ledige vender uden direkte af afslå jobbet tilbage til arbejdstiden ønsker oplyst, hvorfor jobcenteret/anden aktør ikke kan finde en ledig, der bor tættere på, eller en der ikke har små børn. Jobcenteret/anden aktør skal underrette a kassen. 5. Helbred Et ledigt medlem henvender sig til jobcenteret/anden aktør efter at have modtaget indkaldelse til en jobsamtale hvori omtales et konkret job. Medlemmet oplyser, at hun ikke ønsker jobbet eller ikke kan klare jobbet på grund af helbredsproblemer, som jobcenteret/anden aktør ikke er bekendt med i forvejen. Jobcenteret/anden aktør skal underrette A kassen. 6. Børnepasningsproblemer Efter at have modtaget indkaldelse til en jobsamtale hos jobcenteret/anden aktør, kontakter det ledige medlem jobcenteret/anden aktør oplyser, at han er forhindret i at møde på grund af børnepasningsproblemer. jobcenteret/anden aktør skal underrette A kassen. 4.3 Anmodning om en generel rådighedsvurdering af en ledig. Selv om en ledigs adfærd over for jobcenteret/anden aktør ikke skal sidestilles med et afslag, kan adfærden alligevel give jobcenteret/anden aktør grundlag for at anmode a kassen om at foretage en generel rådighedsvurdering af den ledige. Jobcenteret/anden aktør skal begrunde anmodningen om rådighedsvurderingen. En sådan anmodning kan begrundes i forskellige forhold. Som eksempler kan nævnes: Ændrer ofte i sit CV tilsyneladende med det formål at undgå henvendelser fra arbejdsgivere eller at blive udsøgt til job. Den ledige møder meget usoigneret eller tydeligt påvirket til en samtale eller et møde i jobcenteret/anden aktør. Jobcenteret/anden aktør bør gøre den ledige opmærksom på, at en sådan fremtoning vil udgøre en klar hindring for pågældendes ansættelse hos en arbejdsgiver. Hvis jobcenteret/anden aktør far den opfattelse, at den ledige ikke ønsker eller magter at ændre sin fremtoning, at den vil udgøre en klar hindring for pågældendes jobmuligheder, skal jobcenteret/anden aktør anmode a kassen om at foretage en rådighedsvurdering. Et ledigt medlem møder til jobsamtale hos jobcenteret/anden aktør, der vurderer, at den ledige af helbredsmæssige grunde fysiske /eller psykiske ikke er stand til at overtage arbejde inden for flere af eller alle de områder, som den ledige ifølge sit CV står til rådighed for, herunder skal kunne overtage formidlet arbejde inden for. Jobcenteret/anden aktør skal anmode a kassen om at foretage en rådighedsvurdering. Hvis jobcenteret/anden aktør i forbindelse med jobsamtaler konstaterer, at den ledige ikke søger de jobs, som jobcenteret/anden aktør har pålagt den ledige at søge, at den ledige ikke gør brug af Jobnet i sin jobsøgning, skal jobcenteret/anden aktør anmode a kassen om at foretage en rådighedsvurdering. Den ledige møder meget usoigneret eller tydeligt påvirket til en jobsamtale i jobcenteret / hos anden aktør. Hvis jobcenteret/anden aktør får den opfattelse, at den ledige må formodes at møde tilsvarende frem hos en arbejdsgiver, at fremtoningen vil udgøre en klar hindring for pågældendes ansættelse, at fremtoningen er udtryk for manglende vilje til at finde arbejde, skal jobcenteret/anden aktør underrette a kassen. Hvis den ledige under en Jobsamtale optræder truende eller stærkt provokerende, skal jobcenteret/anden aktør så underrette a kassen. Hvis det ledige medlem under samtalen med jobcenteret/anden aktør angiver at have helt andre planer end at komme i arbejde, eller oplyser andre forhold, der betyder, at jobcenteret/anden aktør vurderer, at det vil være formålsløst at henvise pågældende til en arbejdsgiver eller fortsætte med at udarbejde en /afgive tilbud skal a kassen underrettes. 4.4 Til afmelding Til afmelding kan registreres både via selvbetjening via sagsbehandlingssystemerne. Herefter sendes den korrekte underretning automatisk til a kassen. Dette sker ved, at lægges i det fælles datagrundlag, som herefter sørger for korrekt underretning af a kassen. 4.5 aktivering herunder start slutdato på aktivering Når en ny eller revideret aftales, skal kopi af en sendes til a kassen via almindelig post. A kassen skal orienteres om alle aktiveringstilbud. Dette sker via I hændelser, som vedrører meddelelse til a kasserne om påbegyndelse afslutning af aktiviteter i eller uden for en. De anvendes af a kassernes udbetalingssystemer til at sikre, at korrekt udbetaling af ydelse. Det har dermed stor betydning den ledige, at der foretages korrekt registrering af tilbud. I hændelserne dannes, når: den faktiske deltagelse i en aktivitet i eller uden for er aftalt dvs. ikke når tilbuddet kun er på planlægningsstadiet; men først når faktisk optagelse på kursus eller faktisk tilskudsansættelse er aftalt, start /eller slutdato ændres i en aktivitet i eller uden for en, når en aktivitet i eller uden for en annulleres, afbrydes eller gennemføre/afsluttes 5. Faldgrupper i den elektroniske kommunikation med a kasserne.

6 I dette afsnit følger eksempler på nle faldgrupper, sagsbehandlere kan komme ud for i registreringerne. Faldgrupper, der er udtryk for uhensigtsmæssig kommunikation, hvor jobcenteret/anden aktør kan lette kommunikationen med a kasserne ved at være opmærksom på, at a kassen skal lave sagsbehandling på baggrund af underretningen. Jobcenteret/anden aktør kan risikere, at indberette personer både for ikke at medvirke til udarbejdelse af for ikke at overholde tilbud i. Forudsætningen for at der er givet et tilbud efter er, at en er underskrevet af både jobcenteret/anden aktør den ledige. Den ledige kan altså kun indberettes til a kassen for ikke at overholde aktiviteter i en, hvis en er underskrevet, eller hvis den ledige er startet i aktiviteten uanset en ikke er underskrevet. Er man i en situation, hvor man har oprettet aktiviteter i en en ikke er underskrevet, skal man for at undgå at indberette for både manglende medvirken til udarbejdelse af manglende overholdelse af først annullere aktiviteterne på en måde, der ikke sender besked til a kassen herefter registrere den manglende medvirken. Denne registrering skal udløse koden R12 (Jobcentret har konstateret at medlemmet ikke vil medvirke til at få udarbejdet en ) til a kassen. Er en derimod underskrevet, personen f.eks. ikke møder op til aktiviteten, skal der indberettes for, at en ikke er overholdt. Registreringen af udeblivelsen skal udløse koden R14 (Jobcentret har konstateret at medlemmet ikke har overholdt den aftalte ) til a kassen. Det er vigtigt at sende den korrekte underretning, da a kassens rådighedsvurdering eventuelle sanktionering afhænger heraf. Forud for afslutning af samtaler aktiviteter i er det altså nødvendigt at overveje, hvilken underretning, der er relevant i den konkrete situation at sende til a kassen. Jobcenteret/anden aktør kan risikere, at underrette a kassen om udbetaling af aktiveringsydelse, selvom det ikke er meningen. Jobcenteret/anden aktør kan give tilbud som enten i sig selv eller i sammenhæng med andre tilbud er under 4 uger. I de situationer skal der ikke udbetales aktiveringsydelse. A kasserne anvender I koderne til i deres udbetalingssystemer til at afgøre hvilken type ydelse, der skal udbetales (eller ved løntilskud til ikke at udbetale ydelse). Det er derfor vigtigt at registrere korrekt i it systemet således, at den korrekte I kode sendes til a kassen. Jobcenteret/anden aktør risikerer, at indberette personer for udeblivelser, hvis de ikke afmelder sig forud for tidspunktet for samtalen. Det er kun ledige personer, der skal indberettes for udeblivelser. Uanset hvilken samtale eller møde, som det handler om, kan jobcenteret/anden aktør annullere arrangementet, hvis afbuddet kommer på forhånd, begrundelsen fører til afmelding forud for samtalen/ mødet. Et eksempel: En person er indkaldt til møde den 1. juni. Den 31. maj meddeler hun jobcenteret/anden aktør, at hun ikke kommer til mødet, fordi hun har fået fast arbejde på fuld tid fra d. 1. juni. I den situation annullerer jobcenteret/anden aktør mødet, afmelder personen. Meddeler personen til gengæld, at hun har fået arbejde den 15. juni derfor ikke ønsker at komme til mødet den 1. juni, skal personen indberettes til a kassen for udeblivelse, hvis hun ikke møder op. Alle udeblivelser uanset årsag skal føre til underretning af a kassen. Også selvom jobcenteret/anden aktør efterfølgende får at vide, at det var pga. arbejde. Jobcenteret/anden aktør skal underrette a kassen om, at en person har kontaktet jobcenteret/anden aktør efter udeblivelse. Når en person er udeblevet fra en aktivitet efterfølgende kontakter jobcenteret/anden aktør, skal "kontakt efter udeblivelse" registreres den tilhørende underretning skal sendes. Det vil ofte være nødvendigt at sende denne underretning, selv om kontakten med personen sker i anden sammenhæng f.eks. kan personen henvende sig med et andet formål i modtagelsen, som skal være opmærksom på, om der er registreret en tidligere udeblivelse. Ellers vil a kassen ikke få underretning om kontakt efter udeblivelse. En god ide vil i øvrigt være at tjekke, når en ledig uopfordret henvender sig til jobcenteret/anden aktør, om der er registreret en forudgående samtale i status "udeblevet". Det kan jo være, at det var den egentlige grund til henvendelsen. Afsnit 6i cirkulæret indeholder dels en beskrivelse af hvordan kommunikationen foregår samt en skematisk fremstilling, der kan tjene som hjælperedskab for sagsbehandlerne. 6. Skematiske fremstillinger beskrivelser af hvordan kommunikationen foregår i forskellige situationer 6.1. Jobsamtaler / Informationsmøder den ledige er indkaldt skriftligt personligt

7 A: Den ledige møder til jobsamtale/informationsmøde Den ledige Hvad gør jobcentret/anden aktør A kasse Møder til jobsamtale/møde i jobcentret/anden aktør med eller uden forudgående indkaldelse Møder til jobsamtale/møde. Den lediges beskæftigelsespotentiale vurderes til matchkategori 4 eller 5 Pålægger den ledige at søge 2 konkrete jobs med angivelse af jobnummer. Registrerer matchkategori 4 eller 5 med angivelse af begrundelse Underrettes underretningen skal indgå i a kassens 3 mdrs. rådigheds vurdering. F 18 Medlemmet er bedt om at søge job R 55 Tvivl om rådighed B: Den ledige melder afbud til jobsamtale/informationsmøde Den ledige Hvad gør jobcentret/anden aktør A kasse Melder før mødetidspunkt afbud med acceptabel begrundelse Melder før mødetidspunkt afbud med Gået i arbejde på fuld tid, sygdom i mere end 14 dage, barsel, orlov, efterløn Melder før mødetidspunkt afbud med Går i arbejde på fuld tid, sygdom i mere end 14 dage, barsel, orlov, efterløn inden mødedato. Udsætter jobsamtalen med ny tid for samtale eller Annullerer jobsamtalen med henvisning til gyldig grund Aflyser jobsamtalen. Jobcentret registrerer afmelding Anden aktør underretter jobcentret om afmelding. Jobcentret foretager Aflyser jobsamtalen. Jobcentret registrerer afmelding Anden aktør underretter jobcentret om afmelding. Jobcentret foretager Underrettes ikke eller Underrettes, men skal ikke rådighedsvurdere. F 07 Medlemmet har meldt afbud til samtale pga. anden gyldig grund Underrettes ikke Underrettes ikke Melder før mødetidspunkt sygdom i mindre end 14 dage. Melder før mødetidspunkt om strafafsoning på mødedagen Melder før mødetidspunkt afbud uden acceptabel begrundelse. Meddeler før mødetidspunkt: Registrerer sygemeldingen Annullerer jobsamtalen med henvisning til sygdom i mindre end 14 dage Annullerer jobsamtalen med henvisning til strafafsoning Jobcentret registrerer afmelding Anden aktør underretter jobcentret om afmelding. Jobcentret foretager Registrerer efter mødetidspunkt, at den ledige er udeblevet fra jobsamtalen Vurderer, at begrundelse er OK: går i arbejde på fuld tid, går på Aflyser jobsamtalen efterløn, orlov, barsel efter mødedato. Jobcentret registrerer afmelding med fremtidig afmeldedato Anden aktør underretter jobcentret om afmelding med fremtidig afmeldedato. Jobcentret foretager Vurderer, at begrundelse ikke er OK: Underrettes, men skal ikke rådighedsvurdere. F 01 Medlemmet har meldt afbud til samtale pga. sygdom af under 14 dages varighed. A kassen skal d rådighedsvurdere, hvis borgeren har sygemeldt sig 2 gange Underrettes, men skal ikke rådighedsvurdere F 02 Medlemmet har meldt afbud til samtale pga. strafafsoning Jobsamtale: R 43 Medlemmet er udeblevet fra en jobsamtale. Møder: R 09 Medlemmet er udeblevet fra en aktivitet med beskæftigelsesfremmende sigte Underrettes ikke Jobsamtale:

8 Registrerer efter mødetidspunkt, at den ledige er udeblevet fra jobsamtalen Jobcentret registrerer afmelding med fremtidig afmeldedato Anden aktør underretter jobcentret om afmelding med fremtidig afmeldedato. Jobcentret afmelding R 43 Medlemmet er udeblevet fra en jobsamtale. Møder: R 09 Medlemmet er udeblevet fra en aktivitet med beskæftigelsesfremmende sigte C: Den ledige kontakter ikke/møder ikke til jobsamtale/informationsmøde Kontakter ikke jobcentret/aa møder ikke til jobsamtale/møde Registrerer efter mødetidspunkt, at den ledige er udeblevet fra jobsamtalen Jobsamtale: R 43 Medlemmet er udeblevet fra en jobsamtale. Møder: R 09 Medlemmet er udeblevet fra en aktivitet med beskæftigelsesfremmende sigte D: Den ledige kontakter jobcentret/anden aktør efter udeblivelse fra jobsamtale/informationsmøde Retter henvendelse til jobcentret/anden aktør efter udeblivelse fra en jobsamtale/møde 6.2. CV i Jobnet Registrerer kontakt efter udeblivelse med angivelse af den lediges oplysninger om årsagen til udeblivelsen. V Arbejdssøgende har henvendt sig efter tidligere udeblivelse A: CV ikke aktiv i Jobnet Den ledige Hvad gør A kasse jobcentret/anden aktør Har ikke været lget på 'Min side' i Jobnet i 12 uger (Kan typisk opstå, hvis den ledige er fritaget for rådighed dermed ikke skal bekræfte jobsøgning etc.) Eller har sat CV inaktivt Der foretages automatisk Underrettes skal underretning af a kassen rådighedsvurdere. R 53 Jobcentret har konstateret at medlemmets CV er inaktivt B: Ændring af CV i Jobnet Vil ikke medvirke til ajourføring at sit CV Registrerer, at den ledige ikke vil medvirke til ajourføring af CV R 54 Jobcentret anbefaler, at medlemmet opdaterer CV 6.3. Tilbud om ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik vejledning/opkvalificering i uden for

9 A: Jobplan generelt Møder til jobsamtale: Ønsker ikke en Møder til jobsamtale: Ønsker ikke revision af Vil ikke underskrive Registrerer, at den ledige ikke vil medvirke til at få udarbejdet en Registrerer, at den ledige ikke vil medvirke til at få udarbejdet en Registrerer, at den ledige ikke vil medvirke til at få udarbejdet en R 12 Medlemmet vil ikke medvirke til udarbejdelse af R 12 Medlemmet vil ikke medvirke til udarbejdelse af R 12 Medlemmet vil ikke medvirke til udarbejdelse af B: Afgivelse af tilbud om løntilskudsansættelse/virksomhedspraktik Den ledige Hvad gør jobcentret/anden aktør A kasse Afslår jobbet Jobcentret registrerer, at den ledige ikke ønsker jobbet Anden aktør underretter jobcenteret om, at den ledige ikke ønsker jobbet. Jobcentret foretager Med : medlemmet ikke har overholdt den aftalte Uden for : R 47 Medlemmet er udeblevet/afbrudt løntilskudsjob/virksomheds praktik (uden JP) C: Tilbud om løntilskudsansættelse/virksomhedspraktik den ledige henvises til arbejdsgiver Henvises til arbejdsgiver Henviser skriftligt den ledige til at kontakte arbejdsgiver F 05 Samtale hos arbejdsgiver/møde direkte på arbejde F 06 Telefonisk kontakt F 09 Skriftlig ansøgning Meddeler før kontakttidspunktet hos arbejdsgiver afbud til jobcentret/anden aktør med begrundelsen: gået i arbejde på fuldtid el. efterløn/sygdom i mere end 14 dage/barsel/orlov Melder før mødetidspunkt hos arbejdsgiver afbud til jobcentret/anden aktør med begrundelsen: sygdom i mindre end 14 dage. Aflyser henvisningssamtalen Registrerer, at den ledige ikke er ansat. Jobcentret registrerer afmelding. Anden aktør underretter jobcentret om afmelding. Jobcentret registrerer afmeldingen Registrerer sygemeldingen ledige ikke ønsker jobbet Underrettes ikke F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et Afslår over for arbejdsgiver job med gået i arbejde på fuld tid, sygdom i mere end 14 dage/gået på barsel/orlov/efterløn ledige ikke ønsker jobbet F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et Afslår over for arbejdsgiver job med går i arbejde på fuld tid/går på efterløn/orlov/barsel inden jobstartdato Afslår over for arbejdsgiver jobmed går i arbejde på fuld tid/går på efterløn/orlov/barsel efter jobstartdato ledige ikke ønsker jobbet ledige ikke ønsker jobbet F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et Afslår over for arbejdsgiver jobpga. sygdom i mindre end 14 dage. Ansættelse finder ikke sted. ledige ikke ønsker jobbet Registrerer sygemeldingen F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et

10 Meddeler arbejdsgiver: Ønsker ikke jobbet Er ved en fejl fra jobcentrets/anden aktør side henvist til at kontakte arbejdsgiver ledige ikke ønsker jobbet Underretter a kassen om fejlformidling F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et F 10 Jobcentret har foretaget en administrativ fejlformidling af medlemmer. Tidligere meddelelse om formidling annulleres hermed D: Tilbud om løntilskudsansættelse/virksomhedspraktik den ledige er ansat Opsiger job inden start dato efter aftalt ansættelse med arbejdsgiver Jobcentret registrerer, at den ledige ikke ønsker jobbet Anden aktør underretter jobcentret om, at den ledige ikke ønsker jobbet. Jobcentret foretager medlemmet ikke har overholdt den aftalte Uden : R 47 Medlemmet er udeblevet/afbrudt løntilskudsjob/virksomhedspraktik (uden JP) E: Tilbud om løntilskudsansættelse/virksomhedspraktik den ledige ophører i tilbuddet Opsiger job efter startdato Afbryder job efter startdato med I arbejde/efterløn/sygdom/barsel/ orlov Virksomheden opsiger den ledige efter startdato Jobcentret registrerer, at den ledige har opsagt jobbet. Hvis årsag kendes, skal denne angives som bemærkning Anden aktør underretter jobcentret om, at den ledige har opsagt jobbet. Jobcentret foretager Jobcentret registrerer, at den ledige har afbrudt jobbet registrerer evt. afmelding. Hvis årsag kendes, skal denne angives som bemærkning Anden aktør underretter jobcentret om, at den ledige har afbrudt jobbet om evt. afmelding. Jobcentret foretager Jobcentret registrerer, at virksomheden har opsagt den ledige Anden aktør underretter jobcentret om, at virksomheden har opsagt den ledige. Jobcentret foretager medlemmet ikke har overholdt den aftalte Uden : R 47 Medlemmet er udeblevet/afbrudt løntilskudsjob/virksomhedsprakti k (uden JP) medlemmet ikke har overholdt den aftalte Uden : R 47 Medlemmet er udeblevet/afbrudt løntilskudsjob/virksomhedspraktik (uden JP) medlemmet ikke har overholdt den aftalte Uden : R 47 Medlemmet er udeblevet/afbrudt løntilskudsjob/virksomhedspraktik (uden JP) F: Tilbud om vejledning/opkvalificering den ledige påbegynder ikke tilbuddet Melder før starttidspunkt afbud med gået i arbejde på fuld tid/sygdom i mere end 14 dage/gået på barsel/orlov Melder før starttidspunkt afbud med Sygdom mindre end 14 dage. Jobcentret aflyser kursusaktiviteten registrerer afmelding Anden aktør underretter jobcentret om aflysningen om afmelding. Jobcentret foretager Registrerer sygemeldingen Jobcentret registrerer, at den ledige ikke har overholdt den indgåede aktivitet Anden aktør underretter jobcentret om, at den ledige ikke har overholdt den indgåede aktivitet. Jobcentret foretager Underrettes ikke medlemmet ikke har overholdt den aftalte Uden Jobplan: R 01 Medlemmet har over for jobcentret afslået et konkret tilbud om uddannelse

11 Afviser før starttidspunkt uddannelsestilbud Udebliver fra optagelsesmøde Udebliver fra kursusstart Jobcentret registrerer, at den ledige ikke har overholdt den indgåede aktivitet Anden aktør underretter jobcentret om, at den ledige ikke har overholdt den indgåede aktivitet. Jobcentret foretager Jobcentret registrerer, at den ledige er udeblevet fra optagelsesmøde. Hvis årsag kendes skal denne angives som bemærkning Anden aktør underretter jobcentret om, at den ledige er udeblevet fra optagelsesmøde. Jobcentret foretager Jobcentret registrerer, at den ledige er udeblevet fra kursusstart. Hvis årsag kendes skal denne angives som bemærkning Anden aktør underretter jobcentret om, at den ledige er udeblevet fra kursusstart. Jobcentret foretager medlemmet ikke har overholdt den aftalte Uden Jobplan: R 01 Medlemmet har over for jobcentret afslået et konkret tilbud om uddannelse medlemmet ikke har overholdt den aftalte Uden Jobplan: R 44 Medlemmet er udeblevet fra/har afbrudt en uddannelse, der er givet tilbud om uden medlemmet ikke har overholdt den aftalte Uden Jobplan: R 44 Medlemmet er udeblevet fra/har afbrudt en uddannelse, der er givet tilbud om uden G: Tilbud om vejledning/opkvalificering den ledige ophører i tilbuddet Afbryder Jobcentret registrerer, at den ledige har afbrudt igangværende igangværende kursus kursusaktivitet. Hvis årsag kendes skal denne angives som uanset årsag bemærkning Anden aktør underretter jobcentret om, at den ledige har afbrudt igangværende kursusaktivitet. Jobcentret foretager medlemmet ikke har overholdt den aftalte Uden Jobplan: R 44 Medlemmet er udeblevet fra/har afbrudt en uddannelse, der er givet tilbud om uden H: Ledige, som er omfattet af aktivbekendtgørelsens 150, stk. 4 Har valgt at søge ind på en ordinær uddannelse, men Registrerer, at den ledige ikke har overholdt aftale om ophører med at finde, søger ikke ind på eller påbegynder uddannelse. Hvis årsag kendes skal denne angives ikke uddannelsen som bemærkning 6.4. Formidling til ordinært arbejde skriftligt, personligt, telefonisk Underrettes skal rådighedsvurdere. R 46 Medlemmet har ikke overholdt aftale om uddannelse

12 A: Den ledige henvises til arbejdsgiver Henvises til et ordinært job under 5 dage Henvises til et ordinært job med en varighed på mere end 5 dage Er ved en fejl fra jobcentrets/anden aktør side henvist til samtale hos arbejdsgiver Henviser skriftligt den ledige til at kontakte arbejdsgiver Henviser skriftligt den ledige til at kontakte arbejdsgiver Underretter skriftligt den ledige om, at han/hun er omfattet at systematisk formidlingsindsats, hvis han/hun ikke får jobbet (NB: hvis den ledige er henvist til AAbliver den ledige ikke omfattet af systematisk formidling) Underretter a kassen om fejlformidling F 03 Telefonisk kontakt F 04 Møde hos arbejdsgiver F 08 Skriftlig ansøgning F 03 Telefonisk kontakt F 04 Samtale hos arbejdsgiver/møde direkte på arbejde F 08 Skriftlig ansøgning F 19 Medlemmet er omfattet af systematisk formidlingsindsats F 10 Jobcentret har foretaget en administrativ fejlformidling af medlemmer. Tidligere meddelelse om formidling annulleres hermed B: Den ledige melder afbud i forbindelse med henvisning Melder før mødetidspunkt hos arbejdsgiver afbud til jobcentret/anden aktør med I arbejde på fuld tid, sygdom i mere end 14 dage, orlov eller efterløn. Melder før mødetidspunkt hos arbejdsgiver afbud til jobcentret/anden aktør med Sygdom i mindre end 14 dage. Melder før mødetidspunkt hos arbejdsgiver afbud til jobcentret/anden aktør med Strafafsoning Jobcentret registrerer afmelding Anden aktør underretter jobcentret om afmelding. Jobcentret foretager tilbagemelding fra arbejdsgiver, at den ledige har afvist tilbud om ansættelse Registrerer sygemeldingen tilbagemelding fra arbejdsgiver, at den ledige har afvist tilbud om ansættelse tilbagemelding fra arbejdsgiver, at den ledige har afvist tilbud om ansættelse Underrettes skal rådighedsvurdere. F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et tilbud om ansættelse Underrettes skal rådighedsvurdere. F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et tilbud om ansættelse Underrettes skal rådighedsvurdere. F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et tilbud om ansættelse C: Resultat af henvisningen Afslår over for arbejdsgiver job med gået i arbejde på fuld tid, sygdom i mere end 14 dage, barsel, orlov eller efterløn. Meddeler sygdom i mindre end 14 dage. Afslår over for arbejdsgiver job med går i arbejde på fuld tid, går på efterløn, orlov, barsel efter jobstartdato. ledige har afvist ledige har afvist ledige har afvist F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et Afslår over for arbejdsgiver job med

13 går i arbejde på fuld tid, går på efterløn, orlov, barsel inden jobstartdato. Meddeler arbejdsgiver, at han/hun ikke ønsker jobbet ledige har afvist ledige har afvist F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et F 24 Medlemmet har over for arbejdsgiveren afvist et D: Den ledige kontakter ikke arbejdsgiver Den ledige Hvad gør jobcenteret/anden aktør A kasse Kontakter ikke eller møder ikke til samtale hos arbejdsgiver tilbagemelding fra arbejdsgiver, at den ledige er udeblevet fra samtale arbejdsgiver Samtale/møde direkte på arbejde: F 22 Medlemmet er ikke mødt hos arbejdsgiveren Telefonisk/e mail/skriftlig kontakt: F 23 Medlemmet har ikke telefonisk/skriftligt kontaktet arbejdsgiveren E: Den ledige kontakter jobcentret/anden aktør efter udeblivelse fra henvisningssamtale Retter henvendelse til jobcentret/anden aktør Registrerer kontakt efter udeblivelse med angivelse af efter udeblivelse fra en henvisning til arbejdsgiver den lediges oplysninger om årsagen til udeblivelsen V Arbejdssøgende har henvendt sig efter tidligere udeblivelse F: Den ledige ønsker ikke job efter aftalt ansættelse Meddeler inden startdato at han/hun ikke ønsker jobbet Registrerer, at den ledige har afslået jobbet Møder ikke hos arbejdsgiver på startdato Registrerer, at den ledige ikke er mødt hos arbejdsgiver F25 Medlemmet har over for jobcentret afvist et F 22 Medlemmet er ikke mødt hos arbejdsgiver 6.5. Tvivl om rådighed A: Tvivl om rådighed Møder til samtale/møde i jobcentret/hos anden aktør. Den ledige har en adfærd eller en fremtoning, som giver anledning til tvivl om rådighed Registrerer tvivl om rådighed med konkret begrundelse Underrettes skal rådighedsvurdere. R 55 Tvivl om rådighed Er antruffet i arbejde ved kontrolbesøg Hvis a kassen melder tilbage med en RJ til jobcentret om, at den ledige er til rådighed, skal jobcentret indkalde den ledige med henblik på aktivering. Underrettes af Arbejdsdirektoratet a kasse skal rådighedsvurdere: Hvis den ledige er hos en anden aktør, anmoder R 99 Arbejdsdirektoratet jobcenteret den anden aktør om at indkalde den ledigemeddeler, at med henblik på aktivering. dagpengemodtageren er blevet antruffet i arbejde

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.1 18. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.0 9. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION Koordinationsgruppen vedr. a-kassekommunikation er enige om de fremtidige visioner for datakommunikation mellem a-kasserne og jobcentrene. Nedenfor beskrives de grundlæggende

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre

Vejledning om underretninger mellem jobcentre Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra juni 2017 Version: 3.1 30. juni 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra 11. december 2017 ( Version: 4.0 11. december 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Version: 1.0 20. september 2016 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagrundlag

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Rådighedsstatistikken 1. halvår Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN

Rådighedsstatistikken 1. halvår Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN Rådighedsstatistikken 1. halvår 2006 Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN 87-91674-08-5 Arbejdsdirektoratet Januar 2007 1. Sammenfatning Nærværende rådighedsstatistik omfatter alene AF-tilmeldte

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN Rådighedsstatistikken 2005 Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN 87-91674-01-8 Arbejdsdirektoratet September 2006 1. Sammenfatning Nærværende rådighedsstatistik omfatter alene AF-tilmeldte

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Område og begreber mv.

Område og begreber mv. UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om rådighed I bekendtgørelse nr. XX61 af xx25. XXjanuar 20125 med senere ændringer er der fastsat regler om rådighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Endvidere er der givet eksempler på, hvilke øgede registreringskrav dele af sanktionsreglerne fører med sig.

Endvidere er der givet eksempler på, hvilke øgede registreringskrav dele af sanktionsreglerne fører med sig. Arbejdsmarkedsudvalget L 105 - Bilag 1 Offentligt BILAG Teknisk-administrative spørgsmål og bemærkninger Bilaget oplister en række spørgsmål til lovændringerne, flere af dem via eksempler, som primært

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 08/03

Rundskrivelse nr. 08/03 Rundskrivelse nr. 08/03 21. februar 2003 Rådighedstilsynet A-kassernes opfølgning på AF s underretninger om negative hændelser. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 20. december 2012 J.nr.: 2012-0020070 Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Uddannelsesaktiviteter under uddannelsesordningen Spørgsmål: Hvad

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Rundskrivelse nr. 48/07

Rundskrivelse nr. 48/07 Rundskrivelse nr. 48/07 17. september 2007 Registrering og indberetning af a-kassernes beskæftigelsesindsats Som led i implementeringen af velfærdsaftalen har a-kasserne fået tillagt flere opgaver vedrørende

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 1. juni 2011 /AHE Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregionens

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Version: 2.0 Oprettet den 7. januar 2014 Spørgsmål eller ændringsforslag til obnet / Det fælles Datagrundlag kan rettes til

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse.

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse. A-kasserne og jobcentrene Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Tilmelding af a-kassemedlemmer som jobsøgende

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

Rådighedsstatistikken, 1. halvår Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN

Rådighedsstatistikken, 1. halvår Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN Rådighedsstatistikken, 1. halvår 2008 Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN 978-87-91674-27-3 Arbejdsdirektoratet Juni 2009 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 SAMMENFATNING... 1 KAPITEL 2 INDLEDNING... 3 KAPITEL

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2

Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2 Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2 Rådg. = Rådgiver JOB = Job- og uddannelseshuset PRO=Projekterne ØK = Økonomisk rådgivningen Sted: Beskrivelse: Proces: Handling: Rådg.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere