KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej 26 B, 2. th Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at overføre registreringen af domænenavnet holocaustuddannelse.dk til klageren. Klagerens subsidiære påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet holocaustuddannelse.dk til klageren mod betaling af godtgørelse. Klagerens mere subsidiære påstand Indklagede tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at registrere, anvende og opretholde registreringen af domænenavnet holocaustuddannelse.dk og at søge registreringen af domænenavnet slettet fra DK Hostmaster A/S database over domænenavne. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 23. januar 2003 med 6 bilag (1-6) og svarskrift af 19. marts Registreringsdato: Domænenavnet holocaustuddannelse.dk er registreret den 18. april Sagsfremstilling:

2 Klageren blev stiftet den 31. maj 2000 og var frem til den 1. januar 2003 en selvejende institution oprettet ved lov, jf. lov om oprettelse af Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier 3, stk. 1. Formålet med institutionen var at foretage studier af historiske forløb og aktuelle begivenheder vedrørende folkedrab med henblik på at udvikle redskaber, som kunne forhindre fremtidige folkedrab, jf. lovens 1. Klageren skulle opfylde dette formål ved bl.a. at udarbejde foredrags- og undervisningsmateriale til brug for folkeskolerne m.v., jf. lovens 2, nr. 3. Klagerens bestyrelse bestod af en formand og 7 øvrige medlemmer, som blev udnævnt af Udenrigsministeren, jf. lovens 5, stk. 2. Klageren indtrådte pr. 1. januar 2003 som en selvstændig enhed i Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, jf. lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder 1, stk. 2. Klagerens aktiviteter (og formål) fortsætter som en del af det nyetablerede center, og etableringen indebærer således ikke nogen realitetsændring heraf. Som et led i sit arbejde med at oplyse og undervise befolkningen i spørgsmålene om holocaust og folkedrab etablerede klageren den 17. august 2000 en hjemmeside under domænenavnet dchf.dk. Den 5. september 2001 oprettede klageren en hjemmeside under domænenavnet holocaustuddannelse.dk med det formål at etablere en hjemmeside med undervisningsmateriale, som alene rettede sig til folkeskoler og ungdomsinstitutioner, således at materialet kunne anvendes som led i denne undervisning. Hjemmesiden, hvoraf et udprint er vedlagt som bilag 1, indeholder oplysninger om nazisternes holocaustforbrydelser mod Europas befolkning under 2. verdenskrig og indeholder bl.a. undervisnings forslag, opgaveforslag, litteratur, artikler, spørgsmål, billedgalleri, statistik, kildemateriale m.v., som kan anvendes i undervisningen. Etableringen af klagerens hjemmeside under domænenavnet holocaust-uddannelse.dk medførte omtale i pressen, hvilket er dokumenteret ved bilag 2, som er tre avisartikler fra hhv. Universitetsavisen, Berlingske Tidende og Karrierepartneren. Indklagede har oplyst at være en ikke erhvervsdrivende forening, som har registret domænenavnet holocaustuddannelse.dk med det formål at udbrede kendskabet til den historiske revisionisme og dermed medvirke til at sikre en fri kildekritisk historieforskning samt at formidle information, som f.eks. klagerens hjemmeside udelader, til uddannelsessøgende. Klageren har oplyst, at indklagede er en dansk afdeling af en international bevægelse, som benægter, at nazisterne foretog krigsforbrydelser i udryddelseslejrene under 2. verdenskrig. Ifølge klagerens oplysninger er organisationens formål at skabe tvivl om de historiske fakta og dermed på sigt at forsøge at mindske den meget kritiske holdning, som genfindes i hele Europa mod Nazismen. Indklagede har hertil anført, at indklagede er frit og uafhængigt, og at der med indklagedes bedste viden ikke eksisterer nogen som anført international bevægelse. Indklagede har derudover ikke kommenteret klagerens bemærkninger om indklagede og indklagedes formål.

3 Efter publiceringen af en artikel i Universitetsavisen (bilag 2) modtog avisen et læserbrev dateret den 12. maj 2002, som udtalte sig kritisk om den omtale, der fremgik af Universitetsavisens artikel. Af læserbrevet som er underskrevet af Lars Thirslund - fremgår følgende (uddrag): En ny hjemmeside er undervejs med betegnelsen holocaustuddannelse.dk i ét ord, altså, uden bindestreg. Den vil bringe lidt af det, alt for meget, som adressen med bindestreg forbigår. Hvis mange glemmer denne dennes bindestreg, vil det blive en streg, som Brian Larsen og Peter Vogelsang ikke foreløbig glemmer. Klageren har herved anført, at læserbrevet kom fra indklagede, hvilket indklagede bestrider. Det fremgår af sagens bilag, at Brian Larsen og Peter Vogelsang er ophavsmænd til klagerens hjemmeside på domænenavnet holocaust-uddannelse.dk. Læserbrevet blev ifølge klagerens oplysninger ikke bragt i Universitetsavisen som følge af dets indhold. Klageren har oplyst, at indklagede registrerede domænenavnet holocaustuddannelse.dk den 18. april 2002, men at aktiv brug heraf først blev iværksat i løbet af september måned Sekretariatet har ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet holocaustuddannelse.dk taget følgende kopi:

4 Hvis man klikker på Formål i højre side, fremkommer følgende: Sekretariatet har ligeledes taget følgende kopi af forsiden for klagerens hjemmeside på domænenavnet holocaust-uddannelse.dk :

5 Klager har oplyst, at klagerens hjemmeside har ca besøgende pr. måned, hvilket bl.a. er resultatet af, at klagers medarbejdere har rejst rundt til ungdomsinstitutioner i hele Danmark og har gjort reklame for hjemmesiden. Klager har desuden oplyst, at hjemmesiden fortrinsvis anvendes af lærere og elever på de danske folkeskoler, gymnasier m.v., som led i den almindelige historie- og danskundervisning. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at selvejende institutioner og selvstændige enheder af sådanne institutioner kan påberåbe sig almindelige kendetegnsretlige retsgrundsætninger, som i grove træk er identiske med de varemærkeretlige, at klageren har opnået eneret til navnet holocaust-uddannelse.dk, idet navnet har fornødent særpræg, at navnet holocaust-uddannelse.dk under alle omstændigheder har opnået særpræg som følge af indarbejdelse ved elevers og læreres brug af hjemmesiden,

6 at indklagede har krænket klagerens eneret ved at oprette hjemmesiden på domænenavnet holocaustuddannelse.dk, idet navnet er forveksleligt med klagerens domænenavn holocaustuddannelse.dk, at indklagede bevidst har søgt at skabe forvekslingsrisiko mellem de to hjemmesiders navne, at klagerens hjemmeside er registreret og taget i anvendelse førend indklagedes, at klageren har de ophavsretlige enerettigheder til designet af hjemmesiden på domænenavnet holocaust-uddannelse.dk, jf. ophavsretslovens 1, stk. 1, at indklagede har foretaget en efterligning af klagerens hjemmeside, hvilket er i strid med ophavsretslovens 2, stk. 1, at indklagedes efterligning af klagerens hjemmeside er sket bevidst med det formål at skabe en forvekslingsrisiko, at klageren som selvejende institution nedsat ved lov er omfattet og beskyttet af straffelovens 131, at indklagede bevidst har haft til hensigt at skabe en forvekslingsrisiko med klagerens hjemmeside, at indklagede på baggrund af den bevidste forvekslingsrisiko har udgivet sig for at have offentlig myndighed, at den bevidste forvekslingsrisiko indebærer en overtrædelse af straffelovens 131, at der foreligger en overtrædelse af klagerens rettigheder i henhold til almindelige retsgrundsætninger om selvejende institutioners kendetegnsbeskyttelse, at klagenævnet under alle omstændigheder må overføre domænenavnet til klageren, idet der foreligger en anmodning herom fra klageren som den kompetente offentlige myndighed, jf. DI- FO s regelsæt, pkt. 2.4, litra f, samt at registreringen af domænenavnet holocaustuddannelse.dk er sket i ond tro. Indklagede har gjort gældende, at klageren forsøger at hindre andre tilkendegivelser end klagerens egne, at indklagede ikke ønsker at skabe forvekslingsrisiko, hvilket allerede fremgår af indklagedes hjemmeside, at indklagede ikke har nogen interesse i at blive taget til indtægt for den uvidenskabelige grundholdning, der kendetegner klagerens hjemmeside, at der ikke foreligger dokumentation for, at der har fundet forveksling sted, at det ikke er indklagedes ansvar, selv om forveksling mellem parternes hjemmesider måtte finde sted, at indklagedes ikke har fordel af en eventuel forveksling, at det er klageren, som har en interesse i, at forveksling finder sted, at ethvert tegn i en URL er af fundamental betydning, hvilket medfører, at hvis blot et tegn ikke stemmer, kommer man ikke frem til den ønskede hjemmeside, hvorfor der alene derfor er helt afgørende forskel mellem de to domænenavne, at dette også var grunden til, at det overhovedet var muligt for indklagede at registrere domænenavnet holocaustuddannelse.dk, at holocaust og uddannelse er to i sproget almindeligt forekommende ord, og at en kombination af disse ord er ligeså almindelig som te og ske, der i sin sammentrækning bliver til teske, at indklagede ikke har sendt læserbrevet til Universitetsavisen, samt at dette er forfattet uden indklagedes kendskab hertil eller indflydelse herpå,

7 at den strukturmæssige og visuelle lighed mellem klagerens og indklagedes hjemmesider må antages at hidrøre fra, at konstruktørerne af de to hjemmesider anvender de samme computerprogrammer, at man ikke kan have monopol på stof, som er fremlagt af andre til almindelig debat, at man ikke kan have monopol på anvendelse af almindelige ord, at indklagede på intet tidspunkt har forsøgt at udgive sig for at være talerør for de af klageren eller staten dikterede meninger, endsige være et statsdikteret selskab, at klageren forsøger at ensrette befolkningen og fratage den muligheden for selv at danne sig en mening om historiske hændelser, at klageren er omfattet af en pligt til at anerkende retten til fri forskning og ytring, at grunden til indklagedes valg af domænenavn, der appellerer til uddannelsessøgende, er, at klageren ikke har eller bør have monopol på holocaustuddannelse, at alle uddannelsessøgende, som beskæftiger sig med det aktuelle emne, bør have mulighed for at få kendskab til den kildekritiske holocaustforskning og den litteratur, som denne formidler, hvilket indklagedes hjemmeside på domænenavnet holocaustuddannelse.dk hjælper til at etablere, at klageren kunne have benyttet nogle mere særprægede ord, hvorved forvekslingsrisikoen kunne være undgået. at indklagede har været berettiget til at registrere domænenavnet holocaustuddannelse.dk. Nævnets bemærkninger: Det fremgår af sagens oplysninger at klagerens hjemmeside på domænet holocaust-uddannelse.dk i mere end et år inden indklagedes aktive ibrugtagning af domænenavnet holocaustuddannelse.dk har haft ca månedlige besøgende. Det fremgår endvidere, at indklagede er uenig i den forskning og information, som klager står som videreformidler af. Indklagedes valg af domænenavnet holocaustuddannelse.dk og opsætningen af indklagedes hjemmeside fremstår som en klar efterligning af klagers domænenavn og hjemmeside. Denne lighed må endvidere antages at være tilstræbt, hvilket tillige understøttes af det oven for omtalte læserbrev underskrevet af Lars Thirslund et navn, som også optræder på indklagedes hjemmeside. Indklagedes adfærd fremstår dermed som chikanøs og som en spekulation i, at målgruppen elever og lærere på ungdomsuddannelserne samt studerende, som søger efter klagers hjemmeside ved fejltastning ufrivilligt præsenteres for indklagedes forvekslelige hjemmeside, hvorved indklagede udnytter den tilstræbte forvekslingsrisiko til at udbrede sine egne budskaber. Efter nævnets opfattelse er en sådan adfærd retsstridig som stridende mod redelig handlemåde, jf. herved også principperne bag markedsføringslovens 1. Nævnet træffer herefter følgende

8 A F G Ø R E L S E: Indklagede, Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet holocaustuddannelse.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. Overførslen foretages fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 2. juni 2003 Dorte Olesen Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere