Referat. fra mødet den kl i Mødelokale H. Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra mødet den kl i Mødelokale H. Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard"

Transkript

1 Referat fra mødet den kl i Mødelokale H Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Afbud: Bjarne Holm Mødet hævet kl.: Side 504

2 Indholdsfortegnelse: Meddelelser Meddelelser Åbne beslutningssager Besøg i STU lokalerne på Kronborgvej Kultursamarbejde - Thisted, Morsø, Skive Musikskolens vedtægter Frøstrup og Omegns Medborgerhus - ansøgning om driftstilskud Nytårskoncert i Hanstholm - ansøgning om underskudsgaranti Thisted Bibliotek. Fælles-, kombi- og integrerede biblioteker som alternative modeller for biblioteksbetjening i nuværende filialområder i Thisted Kommune Frøstrup Minilandsby - ansøgning om tilskud for Lokalhistorisk arkiv for Frøstrup og omegn Påskønnelse af idrætsudøvere for Ansøgning fra Muslingen, Visby Dagpasningsområdet. Frigivelse af opsparede midler til anlægsprojekter i Anlægsbevilling Eventuelt Lukkede beslutningssager Lukket sag: Strukturtilpasninger på børnepasningsområdet Bilagsliste...1 Side 505

3 MEDDELELSER 564. Meddelelser J.nr.: A14 SagsID: Sagsbeh.: ANNN Åben sag Sagsfremstilling: Forvaltningen Udvalgsformanden Øvrige udvalgsmedlemmer Beslutning fra møde i den : Afbud: Bjarne Holm Drøftet. Side 506

4 ÅBNE BESLUTNINGSSAGER 565. Besøg i STU lokalerne på Kronborgvej J.nr.: SagsID: Sagsbeh.: ANNN Åben sag Sagsfremstilling: Mødet starter kl med spisning. Efter spisning vil udvalget få en rundvisning i lokalerne samt en orientering om den konkrete opstart og om hvordan elevers udbytte er af undervisningen. Fra forvaltningen deltager Ole Jørgensen. Beslutning fra møde i den : Afbud: Bjarne Holm Besøg aflagt. Side 507

5 566. Kultursamarbejde - Thisted, Morsø, Skive J.nr.: Sagsid: Sagsbehandler: ot Åben sag Sagsfremstilling: Kulturcheferne fra Thisted, Morsø og Skive kommuner havde d 4. juni møde med henblik på en evt. oprettelse af en kulturaftale mellem de tre kommuner til ikrafttræden i 2009 Der var på mødet usikkerhed om i hvilken udstrækning der var politisk opbakning bag initiativet. Det blev understreget, at en evt. kulturaftale ikke måtte overlappe den Kulturaftale Nordjylland, som Thisted og Morsø er medlem af. Da der i forvejen er velfungerende kultursamarbejde mellem de tre kommuner på nogle områder (MGK f. eks), udpegede man nogle foreløbige punkter, hvor kultursamarbejdet kunne udvides. De udpegede områder blev (se bilag) Museerne (forskningsprojekter og registrering) Billed- og dramaskole Kulturmarkedsføring i første række lokalt, senere nationalt Klassisk musik (Thy Masterclass, operaprojekt i Skive, violinsommerskole på Mors) og en styrkelse af de mange kor gennem en koroverbygning Teatre Turisme (pakketure for nordmænd) Internationale relationer Uddannelse og Kultur En kulturaftale mellem 3 kommuner i forlængelse af allerede fungerende samarbejde kan være en fordel, men da der var usikkerhed om i hvilken udstrækning Morsø og Thisted kommune var sindet at indgå i endnu en kulturaftale enedes man om at præcisere ovennævnte punkter og afvente en politisk afklaring fra de to kommuner. Kulturchefen indstiller at kulturudvalget afklarer, om man har interesse i at indgå i ovennævnte aftale ud fra de angivne områder Beslutning fra møde i den : Udvalget godkender, at der arbejdes videre med projektet. Områderne tilgår emnet naturformidling Sagen genoptages: Der har i mellemtiden været arbejdet intenst med kulturaftalen. Som samlende motiv i kulturaftalen har man valgt hovedvej A 26, der går som en nervestreng og hovedfærdselsåre gennem de tre kommuner. Side 508

6 Man har delt aftalen op i 3 hovedafsnit: 1. Fortællingens hovedvej 2. Musikkens hovedvej 3. Gæsternes hovedvej Fortællingens hovedvej Visionen er, at der formuleres fortællinger uddraget af begivenheder, landskaber, geologiske forekomster, kultur- og kunsthistoriske elementer, litteratur mm. Fortællingerne foregår mellem mennesker. Temaerne under dette hovedtema er: Det geologiske landskab De historiske steder Naturområderne Musikkens hovedvej Visionen er, at det klassiske musikliv styrkes både hos udøvere og publikum. De forskellige masterclases i regionen bringer undervisning og koncerter til regionen, der inspirerer til et rigt musikliv, der skaber interesse langt ud over regionens grænser, og der tilvejebringes en synergieffekt og yderligere kvalificering af de initiativer, der allerede er i gang. Der oprettes regionale kor og orkestre, der stimulerer talenter i regionen også til at videreuddanne sig Endelig etableres der et musikalsk samråd Gæsternes hovedvej Visionen er at gøre regionen kendt nationalt og internationalt som et område, der er gavmildt og gæstfrit, og som kan opfylde de fleste gæsters behov og forventninger til dage med berigelse og som et område med lokal, national og global identitet. Visionen er desuden at tilvejebringe en dialog således, at gæsterne vil være en berigelse for egnens befolkning. Målsætningerne er her at fremvise regionens kulturelle egenart og mangfoldighed til omverden, udover turister at tiltrække gæsteforskere, gæstekunstnere, og gæstelærere og at skabe generel interesse i omverden for at flytte til regionen. Udover de tre hovedveje arbejdes der også på et Teatersamarbejde Limfjordsteatret gøres til fælles egnsteater for de tre kommuner for at bibringe børn, unge og voksne gode og tankevækkende teateroplevelser. Limfjordsteatret vil producere minimum 2 professionelle forestillinger om året. Ambitionen er at producere 2 voksenforestillinger samt 1 2 børneforestillinger årligt Endvidere vil teatret i videst mulig omfang fungere som vidensbank. Side 509

7 Limfjordsteatret er hjemmehørende i Morsø Kommune og er derudover turneteater med det specielle koncept, de kalder forsamlingshusteater. Dette koncept indebærer, at teatret kan komme i hele regionen, idet teaterformen stiller små tekniske krav til spillestedet. Endvidere er den økonomiske ramme for arrangementet, at der spilles på døren. Arrangøren får 15 % af billetindtægten, resten tilfalder teatret dog skal arrangøren garantere for 12 solgte billetter. Det vil altså sige, at selv små arrangører kan uden eller med minimal risiko engagere Limfjordsteatret. Derudover har Limfjordsteatret en række andre aktiviteter: Der søges ekstra midler til forestillinger med amatører og professionelle, der er en børneabonnementsordning, gadeteaterfestival, rytmisk kor mm. De økonomiske rammer for et evt. samarbejde vil være: Tidligere amtstilskud (som staten har overtaget) Morsø Kommune Skive Kommune Thisted Kommune I alt Kommunebidragende er refusionsberettigede, således at evt. bidrag fra Skive og Thisted med den nuværende refusionsprocent vil være netto. Organisation Aftalen tænkes ledet af en politisk bestyrelse på 6 medlemmer med to af udvalgets medlemmer fra hver kommune. Der etableres ligeledes en embedsmandsgruppe med 2 deltagere fra hver af de 3 kommuner Økonomi: Det samlede provenu for aftalen er udover evt. egnsteatersamarbejde: , hvor halvdelen dækkes af staten og resten fordeles med 20 % til Morsø Kommune, 40% til Thisted Kommune og 40% til Skive Kommune Status: Kulturaftalen er fremsendt til kulturministeriet, der er meget positive over for den. De økonomiske rammer ligger lidt udenfor normal kutyme, men alligevel ser man velvilligt på den. Aftalen har været til de obligatoriske høringer og svaret fra ministeriet er lige på trapperne, hvorefter den endelige ordlyd og indhold forhandles færdig med ministeriet Forvaltningen indstiller, kulturaftalen til drøftelse i udvalget Side 510

8 Bilag: Oplæg til kulturaftale - Thisted, Morsø, Skive (902312) Beslutning fra møde i den : Punktet drøftet. Det fremtidige teatersamarbejde sættes på dagsordenen til næste møde. Sagen genoptages: Thisted Kommunes økonomiske bidrag til en eventuel kulturaftale sammen med Morsø og Skive Kommuner er beregnet til netto (efter fradrag af statstilskud) - eksklusive en evt. teateraftale. Det skal i den forbindelse bemærkes, at elementer, der allerede eksisterer, kan indgå i kulturaftalen og altså finansieres gennem denne. Der kan for eksempel være tale om at konvertere nuværende tilskud til aftalen. Kulturaftalens formål er: At skabe samarbejde og synergieffekt mellem kulturudbydere og kulturinstitutioner i de tre kommuner At kanalisere statslige kulturmidler over til kommunernes kulturliv. Hvad det første punkt angår, er det således, at ting bliver mulige, der ikke er mulige i hver af de enkelte kommuner, samt at kulturtiltag, der allerede forefindes i de tre kommuner, kan vokse sig større, bedre og mere synlige ved at forene kræfterne. Hvad får Thisted ud af samarbejdet? En del af den synergi, der givetvis vil opstå i samarbejdet vil være vanskellig målbar, men en række effekter vil være håndgribelige og umiddelbart kunne iagttages: Den Musikalske hovedvej Budgettet for denne del af samarbejdet ser således ud: Masterclasses Udviklingsstøtte Fælles PR og markedsføring (paraplyorganisation) Turnepulje Musikskolesamarbejde (udvikling, arbejdsdeling, speciali Side 511

9 sering) Ekstra lærertimer Transport THISTED KOMMUNE Nordvestjysk Symfoniorkester (dirigent, noder, køb af musikere) Korsamarbejde og udvikling (dirigent, noder, køb af musikere) Ungdomssymfoniorkester (dirigent, noder, transport) Pulje til ad hoc orkesterinitiativer (Harmoniork., Brass, bigband etc.) I alt Det ses heraf, at Thy Masterclass og sangermasterclassen i Vestervig vil få tilført tilsammen kr i udviklingsmidler, samt deres andel af fællesudgifterne til PR samt mulighed for andel i turnemidlerne. Først og fremmest vil de dog nyde godt at det løft, som planen give masterclasserne tilsammen. En del af de midler, der er afsat til det øvrige musiksamarbejde vil tilflyde musikskolen og de korinitiativer, der er i Thisted. Først og fremmest vil børn og voksne i Thisted Kommune dog få lejlighed til at vedligeholde, udvikle og udfolde deres talent i korene og orkestrene. Musikinteressen vil blive plejet hos de udøvende, og egnen vil blive beriget med et rigere koncertliv. Musikskole og andre aktører i kommunen vil blive styrket i deres muligheder, og samarbejdet vil give musikskolen mulighed for at udvikle sig yderligere. Fortællingens hovedvej Budgettet for denne del ser således ud: Markedsføring af ABM-samarbejde (arkiv/museum/bibliotek) Etablering af fortællerhold Etablering af fælles skoletjeneste Produktion af vandrefeatures I alt Denne del af kulturaftalen vil først og fremmest komme skoler, museer og biblioteker til gavn. I forhold til den skoletjeneste, der allerede er i Thisted Kommune, vil dette kunne blive et løft og også kunne indgå som finansiering af en del af denne. Der vil blive ekstra tilbud til skolebørn fra 3.til 7. årgang. Da hovedtemaerne for denne hovedvej er det geologiske landskab, de historiske steder og naturområderne, er blandt andet nationalpark Thy oplagt at tage med i denne del. Der er allerede et godt samarbejde i gang mellem museerne i kommunerne, og dette arbejde vil kunne profitere af styrkelsen af fællesskabet, ligesom der oplagt vil være rationaliseringsgevinster og synergigevinster at hente. Side 512

10 Økonomisk vil det betyde for kommunen, dels at en del af midler kanaliseres over til vore institutioner, og dels at der vil være besparelsespotentiale, og udviklingspotentiale i aftalen. Gæsternes hovedvej Budgettet for Gæsternes Hovedvej er endnu ikke udspecificeret. Den samlede sum er på Målet med gæsternes hovedvej er at øge tilstrømningen af gæster både som turister og gæsteforskere, gæstekunstnere, og gæstelærere til egnen og endelig at gøre egnen attraktiv som bo- og bosættelsessted. Aktiviteterne er alle nogle som Thisted Kommune vil kunne få andel i gavnen af. Aktiviteterne er: at udforme oplevelsespakketure, der markedsføres i det sydlige Norge, etablere kontakter med byer/ regioner i udlandet, lave ambassadørvirksomhed for regionen. Målene og aktiviteterne vil skabes ved, at enkeltpersoner, grupper, organisationer og institutioner kan få midler til at skabe tilbud inden for rammerne af projektet. Herved vil dels en del af midlerne flyde til Thisted Kommune, og dels vil kommunen få gavn af stimuleringen af de aktiviteter, som projektet afføder. Puljen med frie midler: Endelig afsættes der til frie midler, der kan søges til nye initiativer. Her vil Thisted Kommune kunne få sin del, både af midler, der afsættes og af den aktivitet, det medfører. Teatersamarbejdet: Thisted Kommunes udbytte af et eventuelt teatersamarbejde vil være, at man kan få voksen- og børneteater på vilkår, hvor det giver lokale og små initiativer gode muligheder for at arrangere godt teater. Man kan endvidere trække på vidensbanken og tage del i de andre aktiviteter, som teatret udfører. Samlet kan man sige: At de enkelte kommuner ved indgåelse af samarbejdet, dels får tilført flere midler, end de investerer, dels får stimuleret og udviklet kulturlivet og idet kulturaftalen arbejder ud fra den forudsætning, at de tre kommuner gennem den og i samarbejde kan udrette noget, som de ikke ville kunne hver for sig. Endelig kan kulturlivet gennem en samlet satsning blive langt mere synlig, både for borgerne i regionen og i det ganske land. Thisted Kommunes økonomiske andel: Kulturaftalen alene: Teateraftalen ( ved 38 % statsreduktion) Samlet ( ved 38 % statsreduktion af teaterstøtten) Alle tal er netto efter fradrag af statstilskud Side 513

11 Forvaltningen indstiller sagen til udvalgets drøftelse Beslutning fra møde i den : Udsat til næste møde. Sagen genoptages på børne-, familie- og kulturudvalgets møde den 4. november 2008 Beslutning fra møde i den : Peter Skriver Nielsen, Bjarne Holm, Poul Hvass Hansen og Preben Dahlgaard ønsker ikke at indgå en kulturaftale. Poul Erik Skov Sørensen ønsker en kulturaftale. Bjarne Holm og Peter Skriver Nielsen henviser til manglende økonomi. Sagen Genoptages Medlem af udvalget, Poul Erik Skov Sørensen har bedt om at få sagen genoptaget og har i den forbindelse stillet et ændringsforslag. Poul Erik Skov Sørensens ændringsforslag pålægger forvaltningen at tage kontakt til Skive og Morsø kommuner med henblik på at aftalen gennemføres, dog således At Thisted Kommune tiltræder aftalen eventuelt fra 2009, dog først med økonomisk virkning fra 2010 At aftalen implementeres over tre år og i prioriteret rækkefølge, således at man gennemfører de tre hovedveje i følgende rækkefølge: 1) Musikkens hovedvej 2) Fortællingens hovedvej 3) Gæsternes hovedvej At Teatersamarbejdet med Limfjordsteatret ikke indgår i aftalen, så længe der arbejdes på en eventuel fortsættelse af eget egnsteater Det er kulturchefens opfattelse efter kontakt med kolleger i de to andre kommuner, at der er mulighed og interesse for at modificere aftalen, således at alle de tre kommuner deltager. Det er ligeledes kulturchefens opfattelse, at det ovenfor fremsatte forslag er en god åbning for videre forhandlinger med de andre kommuner. Alternativt overvejer de andre to kommuner, at indgå aftalen med kun Morsø og Skive som deltagere. Forvaltningen indstiller, at forvaltningen pålægges at arbejde for, at Thisted Kommune tiltræder kulturaftalen fuldt ud fra 2010, og at aftalen implementeres over tre år i rækkefølgen: Side 514

12 1) Musikkens Landevej (kr ) 2) Fortællingens Landevej plus puljen til frie midler (kr ) 3) Gæsterne landevej ( ) samt at teatersamarbejdet foreløbigt stilles i bero. Beløbene tages med ved budgetlægningen fra og med Beslutning fra møde i den : Afbud: Bjarne Holm Preben Dahlgaard, Peter Skriver Nielsen og Poul Erik Skov Sørensen stemte for forvaltningens indstilling. Poul Hvass Hansen undlod at stemme. Side 515

13 567. Musikskolens vedtægter J.nr.: P24 SagsID: Sagsbeh.: OT Åben sag Sagsfremstilling: Musikskolen sender reviderede vedtægter til godkendelse. Vedtægterne har siden vedtagelsen i kommunen været til godkendelse i Kunstrådet, der havde følgende indvendinger, der gjorde, at vedtægterne ikke kunne godkendes: Der citeres fra Kunstrådet ved musikkonsulent, Niels Græsholms Mail: 1) Der mangler en formålsbeskrivelse 2) Vedrørende bestyrelsens sammensætning: Repræsentationen af forældre med tilknytning til de gamle kommuner kan kun tillades i en overgangsperiode, - herefter vil det være imod intentionen med kommunalreformen at fastholde tilknytning til bestemte lokalområder. Jeg foreslår, at man fjerne formuleringen fra vedtægterne og vedtager en overgangsordning til at supplere vedtægterne. 3) Vedrørende bestyrelsens opgaver og ansvar: "Bestyrelsen indstiller til byrådet ved ansættelse af musikskolederen..." ændres til "Bestyrelsen indstiller til byrådet ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder..." 4) Vedtægterne skal godkendes af Kunstrådet, ikke Kunststyrelsen. 5) Vil det ikke være formålstjenligt med en nærmere beskrivelse af, hvorledes bestyrelsen udformer nye/ændrede vedtægter, f.eks. mht. fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved beslutninger, flere møder m.v.? I vedlagte vedtægter er kunstrådets indvendinger indarbejdet og vedtægterne er, som de foreligger, godkendt i Kunstrådet. Forvaltningen indstiller, at de vedlagte vedtægter godkendes. Bilag: Vedtægter godkendt af Kunstrådet (888445) Beslutning fra møde i den : Afbud: Bjarne Holm Indstillingen godkendt. Side 516

14 568. Frøstrup og Omegns Medborgerhus - ansøgning om driftstilskud J.nr.: Ø40 Sagsid: Sagsbehandler: OT Åben sag Sagsfremstilling: Foreningen, Frøstrup og Omegns Medborgerhus søger om ikke specificeret tilskud til drift af huset. Foreningen vedlægger et udgiftsbudget på ,-. Der er ikke vedlagt noget indtægtsbudget, men det vides, at huset blandt andet lejes ud til forskellige foreninger. Da der ikke længere findes nogen konto til støtte af forsamlingshuse, kan der ikke fra forvaltningens side anvises penge til formålet Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt godkendt. Sagen genoptages i Børne-, familie og kulturudvalget den Foreningen har fremsendt ny ansøgning om et kommunalt tilskud for 2009 på kr. Historien bag Medborgerhuset. I efteråret 2005 blev det endelig besluttet at nedrive det gamle plejehjem TRYE på Søndergade i Frøstrup hvor Frøstrup og Omegns Lokalhistoriske Samling havde og har haft til huse på 1. sal i mange år. Herved stod Lokalhistorisk Samling uden tag over hovedet. Trods flere henvendelser til det daværende Hanstholm Kommune om at få andre lokaler stillet til rådighed. Der måtte findes andre lokaler til den store samling af dokumenter og tingsamling som vidner om mange års ihærdigt arbejde for at bevare tingene for eftertiden. Frøstrup Minilandsby startede i år 1997 i lejede lokaler på Rønnebærvej 3 i Frøstrup. Disse lokaler var tidligere smedeværksted og derfor ikke videre godt isoleret og med dårlige varme og sanitære forhold. Frøstrup Borgerforening stod og manglede lokaler til deres nye lokomotiv, flagvogne m.v. En initiativgruppe samlede de tre foreninger og luftede tanken om et fælles sted, hvilket der blev stor enighed om. Valget faldt på Kirkevej 13 i Frøstrup. I foråret 2006 gik de tre foreninger sammen om at lave en fælles forening, fordelt med 2 foreningsmedlemmer (ikke bestyrelsesmedlemmer) fra hver af de tre foreninger og et sidste 7 ende medlem, som er valgt eller genvalgt på den årlige generalforsamling. Side 517

15 Huset blev købt for ,00 kr. Materialeforbruget til restaureringen er løbet op i nærheden af kr. heri lidt professionel arbejdskraft. Den frivillige arbejdsindsats ville løbe op i kr. hvis det skulle udføres af professionelle virksomheder. Her udover er der sponsoreret en stor mængde gratis materialer til projektet. En trælade til lidt større ting og borgerforeningens lokomotiv og flagvogne på ca.100 m2 bygges op i efteråret Bestyrelsens opgave er at drive Frøstrup og Omegns Medborgerhus økonomisk forsvarligt så, så mange kan få glæde af husets formåen som muligt. Huset er ca. 300 m2. Huset er blevet indrettet så Mini husene og Lokalhistorisk Samling har ca. 100 m2 hver. De sidste 100 m2 på 1. sal, er indrettet med fælles køkken, kaffestue, depotrum og undervisnings- og mødelokale. Der er indrettet tre toiletter, hvoraf det ene er indrettet som handicaptoilet i stueetagen. Der er etableret trappelift for kørestole og gangbesværede, så også 1. sal er tilgængelig for alle. Udenoms arealerne er udlagt som grus og parkeringspladser med handicapvenlig af og pålæsning på fliseareal, ligesom der er flisegang fra fortov til indgang uden niveauforskel ved fortov og døre. Ansøgningen er på det beløb kr. som hhv. Lokalhistorisk arkiv og Minilandsbyen har fremsendt. Disse behandles under sagsid og Medborgerhusets mulighed for tilskud ligger således i en eventuel pulje for til forsamlingshuse o.l., hvortil der ikke er afsat budget i Fritidsafdelingen ikke kan anvise finansiering af eventuelt tilskud. Forvaltningen indstiller, at der ikke ydes tilskud. Bilag: Ansøgning om tilskud budget (872296) Beslutning fra møde i den : Afbud: Bjarne Holm Udsat med henblik på aflæggelse af besøg i medborgerhuset. Side 518

16 569. Nytårskoncert i Hanstholm - ansøgning om underskudsgaranti J.nr.: Ø40 SagsID: Sagsbeh.: OT Åben sag Sagsfremstilling: Hanstholm Nytårskoncert ved Holger Christensen søger underskudgaranti på kr til afholdelse af nytårskoncert i Hanstholm Hallen den 31. januar Hanstholm Nytårskoncert er en tradition, der har været holdt i hævd i 10 år, og kommunen plejer at stille underskudgaranti. Hanstholm Nytårskoncert vedlægger er budget, der kalkulerer med et underskud på kr , hvilket er noget større end sidste år, hvor man kalkulerede med et underskud på kr og hvor Thisted kommune udbetalte kr Koncerten i år er ligesom som sidste år med Århus Promenadeorkester med Max Kielgast som dirigent og i år med sopranen, Laura Flensted Jensen som solist. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes og at pengene anvises fra tilskudskontoen Bilag: Ansøgning om underskudsgaranti 2009 (919800) Beslutning fra møde i den : Afbud: Bjarne Holm Godkendt. Side 519

17 570. Thisted Bibliotek. Fælles-, kombi- og integrerede biblioteker som alternative modeller for biblioteksbetjening i nuværende filialområder i Thisted Kommune. J.nr.: S00 Sagsid: Sagsbehandler: CS Åben sag Sagsfremstilling: Med baggrund i sagsfremstillingerne om grundlag og principper for den fremtidige biblioteksstruktur i Thisted Kommune (sagsid ), samt beslutning i børne-, familie- og kulturudvalget 06. februar 2007 om at anmode forvaltningen om at arbejde videre med modeller for kombi-biblioteker i stedet for filialer, skal stadsbibliotekaren redegøre for alternative former for samarbejde mellem folke- og skolebibliotekerne. Lovmæssige samarbejdsforpligtelser samt status i Thisted Kommune Folkebibliotekerne styres af Lov om Biblioteksvirksomhed fra 2000, mens skolebibliotekerne/de pædagogiske servicecentre har hjemmel i Folkeskoleloven fra Begge lovkomplekser taler om et samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker, uden at der er taget stilling til graden af samarbejdet eller dets konkrete former. Dog beskrives i (skolebiblioteks)bekendtgørelsen skolebibliotekerne som en del af et sammenhængende bibliotekssystem, der samarbejder med folkebiblioteket i kommunen bl.a. med henblik på gensidig information om materialeanskaffelser og eventuel koordination af materialevalget. I alle tre sammenlægningskommuner har der været tradition for et godt og frugtbart samarbejde mellem folke- og skolebibliotekerne, - i Gammel Thisted siden 1993/94 tillige i form af fælles indkøb og klargøring af biblioteksmaterialer, fælles kørselsordning samt fuldt integreret fælles bibliotekssystem. Fra 2007 forventes samarbejdet i hele kommunen udover ovenstående udvidet med oprettelse af lektiecaféer samt fælles EU-licitation om indkøb og klargøring af biblioteksmaterialerne. Samarbejdsmuligheder, - generelt Såvel Lov om Biblioteksvirksomhed som Folkeskoleloven fordrer betydelige investeringer i folke- og skolebibliotekerne, hvilket mange steder har givet anledning til at sammentænke folkebibliotek og skolebibliotek i endnu højere grad end det sker i dag, - dog med respekt over for de forskellige opgaver, som de to bibliotekstyper hver for sig skal løse. I forbindelse med debatten om samarbejdsrelationer mellem folke- og skolebibliotekerne har KL i længere tid efterlyst en regelforenkling, der gør Folkeskoleloven mere fleksibel. Bl.a. fordi der gennem de seneste år er blevet givet en række lovdispensationer på området. I Danmark kendes tre former for fysiske samarbejdsrelationer mellem folke- og skolebibliotekerne: Fællesbiblioteket er betegnelse for en biblioteksafdeling med helt eller delvist lokalefællesskab mellem folke- og skolebibliotek. Biblioteket betjenes af skolebibliotekaren, når biblioteket bruges som skolebibliotek, og af folkebibliotekaren, når biblioteket bruges som folkebibliotek. Side 520

18 Begrebet kombibibliotek er et nyere og mere flertydigt begreb. Kombibibliotek refererer til og distancerer sig på forskellig vis fra fællesbiblioteket, bl.a. gennem afprøvning af forskellige ledelsesmæssige forhold, men tager egentlig ikke stilling til fællesskabets vision. Fra 2005 har man med betegnelsen Det integrerede bibliotek valgt en definition, der kan rumme varierende former for og grader af integrering mellem et folkebibliotek og et skolebibliotek/pædagogisk servicecenter, - nærmest som en fælles ny virksomhedskultur baseret på et fælles værdigrundlag. Det integrerede bibliotek er et sted og en idé, der rummer mange forskellige nye aktiviteter og tilbud, som inddrager alle grupper af borgere. Her sikres alle optimal service og lige adgang til både underholdning, socialt samvær, dannelse/uddannelse og de læringskompetencer, som er nødvendige, hvis man som menneske skal kunne klare sig i fremtidens videnssamfund. Der er ikke en samlet opgørelse over, hvor mange biblioteker, der landet over fungerer som fælles- kombi- eller integrerede biblioteker. Alle er de blevet etableret med forskellige formål og motiver (fra besparelse til fælles læringscenter) og med forskellig beskaffenhed (fra bofællesskab til decideret enhedsorganisation). Planlægningen af en eventuel tredje biblioteksvariant kræver en åben og fordomsfri dialog mellem de mange parter, som tilsammen skal sikre, at skole- /folkebibliotekssamarbejdet kan løse sine mange og varierede opgaver, så synergien mellem politikere, personale og borgere udnyttes optimalt. Hovedopgaven vil i givet fald være at udvikle fælles mål og synkronisere de to institutionskulturer og faglige traditioner. En kortlægning af borgernes lokale biblioteksbehov, fælles oplæg om bibliotekets rolle i fremtiden, og en overordnet vision fra politisk side kan være vigtige ledestjerner i arbejdet med at definere et fælles mål, en konkret handleplan og en tydelig ansvarsfordeling. Man bør i hele processen være langsigtet og tålmodig - man er nødt til at anerkende, at hvis man vil skabe langtidsholdbare resultater og ikke blot slag i luften, tager det lang tid. Det kræver vedholdenhed at komme fra vision til virkelighed. Samarbejdsmuligheder, - konkret Som det fremgår af ovenstående er der tre alternative muligheder for etablering af samarbejde mellem folke- og skolebibliotekerne i Thisted Kommune. Det er stadsbibliotekarens opfattelse, at tankegangen og visionen om Det integrerede bibliotek ud fra et biblioteksfagligt synspunkt og et teoretisk grundlag er langt den mest interessante alternative biblioteksmodel at arbejde med. Men det er samtidig næppe ud fra en demografisk og udlånsmæssig betragtning et realistisk projekt i Thisted Kommunes nuværende eller tidligere filialområder. Modellen ville derimod nok være seriøs, hvis man talte om virkeområder i størrelsesmæssig volumen/udlån som det tidligere hovedbibliotek i Hanstholm/Hanstholm Skolebibliotek. Hvad angår Fællesbiblioteket kendes denne model allerede i Thisted Kommune i Bedsted Bibliotek/Bedsted Skolebibliotek. Ud fra en biblioteksfaglig vurdering er løsningen ikke optimal, idet den ud over en eventuel besparelse på huslejeudgiften i sit lokalefællesskab ikke medvirker til en egentlig udvidelse af biblioteksbetjeningen i virkeområdet. Side 521

19 Kombibiblioteksmodellen er ikke kendt i Thisted Kommune. Litteratur og referencebiblioteker er tilgængelige med hensyn til råd og vejledning om dispensationsforhold, materialevalgsproblematikker, samarbejdsforhold osv, men desværre levnes ingen oplysninger om modellens økonomiske problemstillinger. Man er således så at sige nødt til at springe ud i det hvis man ønsker modellen afprøvet! I givet fald f.eks. i virkeområdet Vestervig Bibliotek/Vestervig skole, idet folkebiblioteksfilialen hér er solgt til anden side pr. 31. juli Og naturligvis med alle de planlægningsovervejelser, der er beskrevet i denne sagsfremstillings afsnit vedrørende Samarbejdsmuligheder, generelt. Udvalget har anmodet forvaltningen om at arbejde videre med modeller for kombibiblioteker i stedet for filialer. Denne sagsfremstilling er et forsøg på at udrede nogle af de definitionsspørgsmål, som er gældende når man taler om en eventuel tredje biblioteksvariant i forhold til det kendte folkebibliotek og det ligeledes kendte skolebibliotek/pædagogiske servicecenter. Samarbejdet forudsætter under alle omstændigheder politisk beslutning og en defineret platform, herunder En præcisering af indholdet i den integrering, man skal tage stilling til. Hvad vil man gennemføre praktisk, økonomisk, idémæssigt? Hvilken vision har kommunen, og hvilken rolle spiller folke- og skolebibliotekssamarbejdet i den vision? Hvilke forventninger er der til fagligheden/tværfagligheden Stadsbibliotekaren skal på baggrund heraf indstille, at der træffes politisk beslutning og defineres en platform vedrørende samarbejdets grad af integrering m.v. som ovenfor beskrevet, folkebiblioteket og folkeskoleafdelingen i fællesskab udarbejder retningslinjer og præmisser for etablering af et kombibibliotek som et (pilot)projekt, og virkeområdet Vestervig Bibliotek/Vestervig Skole udpeges som forsøgsområde Beslutning fra møde i den : Afbud: Godkendt som indstillet, idet forvaltningen udarbejder oplæg inden sommerferien. Sagen genoptages, idet forvaltningen på baggrund af udvalgets beslutning har nedsat en projektgruppe, hvis kommissorium har været at udarbejde et oplæg til etablering af et kombibibliotek i Vestervig som et (pilot)projekt. Projektgruppen, der på nuværende tidspunkt har udarbejdet dele af besvarelser til kommissoriet og været på studiebesøg på et eksisterende kombibibliotek, vil på mødet give en status for projektgruppens arbejde. Side 522

20 Styregruppen ved Palle Holm og Christian Strangholt, samt projektgruppens leder vicestadsbibliotekar Vibeke Lose Knudsen vil deltage i mødet. Stadsbibliotekaren indstiller, at projektgruppens oplæg drøftes. Beslutning fra møde i den : Afbud: Direktørens nye kommissorium til udarbejdelse af integreret bibliotek godkendt. Forslag fremsendes udvalget senest 10. september. Sagen genoptages, idet arbejdsgruppen på baggrund af nyt kommissorium med skyldig hensyntagen til En skole i bevægelse har forsøgt at afdække muligheder for et forsøg med en integreret eller fælles biblioteksløsning placeret på Vestervig Skole. Integreret bibliotek/kombibibliotek som (pilot)projekt Undervisningsministeriet har den 21. august 2007 til Thisted Bibliotek oplyst, at 9 forsøgsprojekter omhandlende integrerede biblioteksløsninger eller kombi-biblioteker p.t. er i gang under ministeriets indsats En skole i bevægelse. Forsøgsperioden var oprindeligt sat til udløb pr. 31. juli 2007, hvor man forventede, at revision af folkeskoleloven ville være færdig. Imidlertid kommer revisionen af folkeskoleloven først til behandling i Folketinget i efteråret og forsøgsperioden er derfor forlænget til 31. juli Undervisningsministeriet meddeler i forlængelse heraf, at der ikke kan forventes iværksat yderligere forsøgsprojekter i den forlængede forsøgsperiode. Ovenstående betyder, at der i en integreret biblioteksløsning/kombibibliotek umiddelbart mangler lovhjemmel bl.a. vedrørende bestemmelse om overordnede og daglige ledelsesforhold, om personaleforhold generelt samt om forhold vedrørende materialevalgskompetencen. Etablering af et integreret bibliotek/kombibibliotek i Vestervig som et (pilot)-projekt kan således tidligst etableres efter 01. august Biblioteksløsning i Vestervig her og nu I henhold til nyt kommissorium skal arbejdsgruppen p.g.a. fraflytning af biblioteksfilialen fra nuværende bygninger medio august 2007 (efterfølgende korrigeret til 01. oktober 2007) udarbejde forslag til opretholdelse af biblioteksfunktion i Vestervig (indtil en mere permanent løsning kan træde i kraft allertidligst pr. 01. august 2008). Arbejdsgruppen har undersøgt de lokale forhold og finder, at man kan opretholde en kontinuerlig biblioteksfunktion for Vestervigområdets borgere ved 1. midlertidigt eller permanent at indsætte bibliotekets bogbus, Side 523

21 2. midlertidigt eller permanent at etablere et folkebibliotekslokale i det tidligere posthus eller i Tinghuset, eller 3. midlertidigt at etablere et folkebibliotekslokale med offentlig adgang i et lokalemæssigt samarbejde med Vestervig Skole (fællesbibliotek). Hvad angår 1) indsættelse af bogbus henvises til stadsbibliotekarens sagsfremstilling vedrørende Den fremtidige biblioteksstruktur i Thisted Kommune (sagsid ). Hvad angår 2) en alternativ beliggenhed forestiller arbejdsgruppen sig, at man overflytter eksisterende materialesamlinger, personalenormering, inventar m.v., idet man endvidere opretter nye, midlertidige eller permanente it-adgange og kommunikationsforbindelser, - hvilket betyder, at biblioteket fortsætter som hidtil, - men på en ny adresse. Hvad angår 3) et lokalefællesskab mellem folke- og skolebiblioteket på Vestervig Skole i form af et såkaldt fællesbibliotek, forestiller arbejdsgruppen sig at man overflytter eksisterende materialesamlinger, personalenormering, inventar (delvist) m.v., - og opretter nye, (næsten)permanente it-adgange og kommunikationsforbindelser. Arbejdsgruppen bemærker dog, at Vestervig Skolebibliotek p.t. ikke har pladsmæssig ressource til også at kunne indeholde folkebibliotekets materialer. Det understreges i den forbindelse, at et fællesbibliotek kræver, at der skabes så tilstrækkeligt med plads, at der kan indrettes separate områder til gruppearbejde, stillestudier og IT-arbejdspladser til såvel folke- som skolebibliotekets nuværende brugere. For at opfylde dette, må en endog stor del af folkebibliotekets materialebestand samt en del inventar m.v. midlertidigt sættes i depot eller pakkes i kasser. Som løsning på pladsproblemet henleder arbejdsgruppen opmærksomheden på, at der i forlængelse af Vestervig Skolebiblioteks nuværende lokale ligger en gl. gymnastiksal med omklædning. Der er ikke fundet ny anvendelse for disse lokaler, og de vil formentlig kunne om- og sammenbygges til integrerede bibliotekslokaler, idet der samtidig vil være mulighed for at etablere en direkte, offentlig indgang fra parkeringspladsen. Integreret biblioteksløsning i Vestervig efter 2008 Det er stadsbibliotekarens opfattelse, at de 3 skitserede modeller for en biblioteksløsning i Vestervigområdet er anvendelige. Imidlertid forekommer model 3) omhandlende et lokalefællesskab mellem folke- og skolebiblioteket på Vestervig Skole i form af et såkaldt fællesbibliotek som den mest perspektivrige løsning, - under forudsætning af, at ordningen med en integreret biblioteksløsning efter 2008 legitimeres af Folketinget, og at man lokalt i Thisted Kommune løser de nævnte problemstillinger om lokaleforhold, ledelse, budget, åbningstid samt personaleressourcer m.v. Hvis Folketinget ikke legitimerer en integreret biblioteksmodel, eller Thisted Kommune ikke er sindet at løse de nævnte problemstillinger, vil model 1) om indsættelse af bogbus eller 2) om overflytning til ny adresse være at foretrække. Det er imidlertid også stadsbibliotekarens opfattelse, at man, - inden der træffes afgørelse om Vestervig, - træffer bestemmelse om filialbetjeningen i hele Thisted Kommune. Som det er illustreret i tidligere sagsfremstilling om Den fremtidige biblioteksstruktur i Thisted Kommune (sagsid ), forekommer der en ganske stor ubalance i biblioteksdækningen i Thisted Kommune. Side 524

22 Man bør derfor allerede nu seriøst overveje, hvorledes man stiller sig til etablering af integrerede biblioteksløsninger i lokalområder i Thisted Kommune med en større population end i Vestervig. Fastholder man imidlertid idéen om at oprette en integreret biblioteksmodel i Vestervig - Der kan eventuelt i første omgang være tale om et lokalefællesskab (jf. kommissorium), - er der en række problemstillinger om ledelse, budget, åbningstid samt personaleressourcer m.v., som der skal tages stilling til (jf. bilag ). Såvel de i bilaget nævnte problemstillinger som spørgsmålet om en om- og sammenbygning af lokaliteterne kræver en række yderligere analyser samt efterfølgende beregninger af udgiftsniveauet. Arbejdsgruppen giver i den forbindelse udtryk for, at såvel analyser som beregninger kræver mere tid samt involvering af bl.a. byggesagkyndige, - og bør under alle omstændigheder indgå i en nærmere fastlagt tidsplan. Stadsbibliotekaren skal på baggrund af ovenstående indstille, at der pr. 01. oktober 2007 indsættes bogbus i Vestervig, subsidiært, at der (snarest) etableres biblioteksbetjening på alternativ adresse i Vestervig, subsidiært, at der pr. 01. oktober 2007 etableres et lokalefællesskab mellem folke- og skolebiblioteket på Vestervig Skole, - idet de i sagsfremstillingen nævnte juridiske og økonomiske problemstillinger løses, - herunder at der budgetteres 2008 med såvel fælles driftsudgifter hertil som anlægsmidler til om- og sammenbygning idet det yderligere forudsættes, at der iværksættes et yderligere udredningsarbejde i form af analysering af de nævnte problemstillinger, der udarbejdes økonomiberegninger såvel på drift som anlæg, samt der udarbejdes en tidsplan Bilag: Folke- og skolebiblioteker. Definitioner og begreber (659995) Forslag til kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af oplæg til etablering af et kombibibliotek i Vestervig som et (pilot)projekt. (685455) Vestervig Bibliotek. Notattekst p.b.a. kommissorium (720910) Beslutning fra møde i den : Afbud: Udsat til næste møde. Side 525

23 Beslutning fra møde i den : Afbud: Udsat. Sagen genoptages, som en del af udvalgets afgørelser vedr. budget 2008 gennemførelse. Beslutning fra møde i den : Udgår. Sagen genoptages På baggrund af udvalgsmedlem, Poul Hvass Hansens ønske genoptages sagen. Sagen fremsendes til udvalget med henblik på udvalgets stillingtagen til ovenstående alternativer i stadsbibliotekarens indstilling. Beslutning fra møde i den : Forvaltningen pålægges at arbejde videre med en kombibiblioteksløsning i Vestervig. Forslag behandles i udvalgets møde i november. Sagen genoptages på børne-, familie- og kulturudvalgets møde den 18. november 2008 På baggrund af udvalgets beslutning har medarbejdere fra folkebiblioteket, Vestervig skole og forvaltningen påny set på de lokalemæssige muligheder samt udarbejdet et overslag i forhold til driftsudgifter såvel permanente som midlertidige. Der bygges i den forbindelse på en etablering frem mod en åbning pr. 1. august Forventede driftsudgifter på området drift: Ekstraordinær arbejdstid på skolen i planlægningsfasen Indkøb af nye søgemaskiner Klargøring/stregkoder/rfid Møbler/skranke/reoler/udstillingsfaciliteter/bogvogne Arbejdstid i indkøringsfasen Fællesmøder med samarbejde og materialevalg kr kr kr kr kr kr. Side 526

24 Åbningstid folkebiblioteket 12 timer samt 6 HK timer Rengøring Fælles kontorhold kr kr kr. Ovenstående betyder engangsudgifter til drift på kr. samt permanente udgifter på kr. Desuden vil der være anlægsudgifter, hvor flere forskellige projekter kan medtænkes og indarbejdes. Det drejer sig bl.a. om: Flytning af ungdomsklub fra sikringsrum. Der er givet tidsbegrænset dispensation til brug af lokalerne hvor der ikke er lovlig ventilation Etablering af juniorklub Etablering af lærerarbejdspladser. Fælles biblioteksløsning SFO udbygning til 1. april børn. Forvaltningen indstiller, at der aflægges besøg på skolen med gennemgang af bygningsløsninger der træffes afgørelse vedr. biblioteksprojekt Beslutning fra møde i den : Afbud: Bjarne Holm Der aflægges besøg på Vestervig Skole forinden der træffes endelig beslutning. Ungdomsskolens bestyrelse inviteres. Besøget aflægges den 2. december 2008, kl Side 527

25 571. Frøstrup Minilandsby - ansøgning om tilskud for J.nr.: Ø40 Sagsid: Sagsbehandler: NJ Åben sag Sagsfremstilling: Frøstrup Minilandsby ansøger om et kommunalt tilskud for 2008 på kr. som dækker husleje inkl. el, varme og forbrug med kr. og kr. til indretning af støberum. Foreningens formål er at bygge Frøstrup i miniformat som en ny turistattraktion for byen. Foreningen blev dannet i 1999 og støttes i dag af 314 medlemmer. Foreningen har samtidig til formål at være et socialt samlingssted for personer med interesse for gamle byggetraditioner og lokalhistorie. I november 2001 fik foreningen grunden bag plejehjemmet Trye stillet til rådighed af Hanstholm Kommune, hvorefter planlægningen af udstillingsarealet gik i gang. Arealet blev indviet i Alt arbejde blev udført af frivillige, men med tilskud fra Hanstholm Kommune, Viborg Amt, EU, medlemmer, lokale donorer og fonde. Frøstrup Minilandsby skal bestå af 80 minihuse, i dag er 43 færdige. Foreningen har i alle årene lejet lokaler til værkstedet, hvor husene bygges. Hanstholm Kommune har ydet tilskud til husleje, el, varme og forbrug. Siden slutningen af 2006 har foreningen lejet lokaler i Frøstrup og Omegns Medborgerhus. I 2007 er der ydet et lokaletilskud på kr. finansieret af kontoen lokaletilskud Hanstholm. Underudvalget for Børne-, familie- og kulturområdet besluttede på mødet den det principielt besluttes, at der ikke gives faste driftstilskud til foreningsbaserede lokalhistoriske arkiver i Ny Thisted Kommune. Ansøgninger fra foreningsbaserede lokalhistoriske arkiver om tilskud til konkrete aktiviteter, vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, og tilskud til lokaleudgifter vedrørende Lokalhistorisk Arkiv for Frøstrup og Omegn gives efter folkeoplysningslovens bestemmelser. Beslutningerne må gælde tilsvarende for denne ansøgning. Foreningens medlemmer er alle over 25 år, hvilket betyder, at foreningen ikke kan opnå tilskud via folkeoplysningsloven. Forvaltningen indstiller, at foreningen tilskudsmæssigt sidestilles med en folkeoplysende forening. Beslutning fra møde i den : Side 528

26 Indstillingen godkendt. Der bevilges kr til opførelse af støberum finansieret af kontoen for kulturelle formål. Sagen genoptages i Børne- Familie- og Kulturudvalget den Frøstrup Minilandsby søger om et kommunalt tilskud for 2009 på kr til materialer og kr til husleje. Foreningen skriver i ansøgningen: Den 7. oktober 1999 startede en initiativgruppe på 10 personer foreningen Frøstrup Minilandsby. Foreningens formål er at bygge Frøstrup i miniformat som byen så ud i perioden ca til ca Bygningerne udføres i størrelsesforholdet 1:10, under hensyn til brugen af korrekte materialer og håndværksmæssige traditioner. Foreningen har samtidig til formål, at være et socialt samværssted for personer med interesse for gamle byggetraditioner og lokalhistorie. I november 2001 fik foreningen arealet bag plejehjemmet TRYE stillet til rådighed af Hanstholm kommune. Vi gik straks i gang med at etablere gader og veje på arealet, det var færdig til indvielse den 6. juni Alt arbejdet blev udført af frivillig arbejdskraft og med tilskud fra Hanstholm Kommune, Viborg Amt, EU, medlemmer, lokale donorer og fonde. Frøstrup Minilandsby skal bestå af 80 minihuse, i dag er 46 huse færdige. Foreningen støttes i dag af ca. 300 lokale medlemmer. Af det ansøgte beløb på kr ,00 skal de kr ,00 bruges til anskaffelse af to løfteborde, hvorpå husene kan bygges. De vil være til stor lettelse for minibyggerne, da arbejdet altid udføres i en bekvem højde. kr ,00 skal anvendes til indkøb af stenmel, som skal strøs på de eksisterende veje for at gøre dem handicapvenlige. kr ,00 skal anvendes til benzin og slitage vedrørende græsslåning. Ud over de ovennævnte kr ,00 ansøges om kr ,00 til husleje jævnfør ansøgning fra Frøstrup og Omegns Medborgerhus. Budget Indtægter: Kontingent Kommunalt tilskud Renter 50 Entré I alt Side 529

27 Udgifter: Byggematerialer Værktøj/maskiner Porto 200 Gebyrer 50 Kontorartikler 500 Generalforsamling 600 Annoncer Tilskud til Medborgerhuset Douglasplader til vinterafdækning løfteborde Vedligehold udstilling og græsslåning I alt Børne-, familie- og kulturudvalget besluttede den , jf. ovenstående, at ansøgningen skulle behandles efter Folkeoplysningslovens regler, hvilket betød (betyder) at foreningen ikke har fået lokaletilskud, idet ingen af medlemmerne er under 25 år. Foreningen søger desuden om tilskud til indkøb af diverse inventar og materialer for kr. Fritidsafdelingen kan ikke anvise finansiering af et eventuelt tilskud. Forvaltningen indstiller, at den tidligere trufne beslutning om tilskud efter Folkeoplysningslovens regler fastholdes, og der ikke ydes tilskud til diverse indkøb Beslutning fra møde i den : Afbud: Bjarne Holm Beslutning fra møde i den : Afbud: Bjarne Holm Udsat med henblik på aflæggelse af besøg i medborgerhuset. Side 530

28 572. Lokalhistorisk arkiv for Frøstrup og omegn. J.nr.: Ø40 Sagsid: Sagsbehandler: EH Åben sag Sagsfremstilling: Lokalhistorisk arkiv for Frøstrup og omegn har ansøgt Hanstholm Kommune om tilskud til betaling af lejeudgifter i det nyetablerede medborgerhus på Kirkevej 13 i Frøstrup. Hanstholm Kommune har oversendt ansøgningen til behandling i sammenlægningsudvalget for Ny Thisted. Foreningens formand skriver i ansøgningen: Da vi på grund af flytning fra Trye er kommet i en ny situation, og vi antager at vore udgifter bliver følgende ifølge det lagte budget, ansøger vi om følgende beløb: Husleje lys Varme Forbrugsafgifter Kontorartikler og drift af lokalhistorisk samling, - som sædvanlig kr kr kr kr kr. Disse udgifter dækker 90 kvm af huset Kirkevej 13, 7741 Frøstrup Håber på velvillig behandling Hanstholm kommune har i en årrække efter ansøgning givet et tilskud på kr. til driften af lokalhistorisk arkiv i Frøstrup. Arkivet har haft til huse i et lokale i plejehjemmet i Frøstrup. Tilskudsordninger til private arkiver i Sydthy og Thisted Kommuner. I Thisted Kommune og Sydthy Kommune gives der ikke tilskud til private lokalhistoriske arkiver. Dog er der i Thisted Kommune i 2006 givet et tilskud på kr. til Lokalhistorisk forening for Sydhannæs til betaling af husleje (500 kr. pr måned) i Egnsbank Hanherred i Vesløs. Tidligere lejede Thisted Kommune lokaler hos Egnsbanken til biblioteksfilialen i Vesløs. Lokalhistorisk arkiv fik stillet lokaler til rådighed i biblioteksfilialen. DaThisted kommunes lejemål ophørte, som følge af biblioteksfilialens nedlæggelse, forblev Lokalhistorisk Arkiv i bygningen. Lokalhistorisk arkiv for Sydhannæs har fra Thisted Kommune fået meddelelse om, at spørgsmålet om fortsat kommunal betaling af husleje afventer stillingtagen i Ny Thisted Kommune. De private lokalhistoriske arkiver får typisk stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed i kommunale bygninger. Lovgivningen omkring kommunale tilskud til foreningslokaler. Kommunale tilskud til foreningers udgifter til lokaler er reguleret via folkeoplysningsloven. Denne sikrer frivilligt folkeoplysende foreninger en ret til at få et tilskud på mindst 65% af renteudgifterne i egne lokaler og 65% af udgifterne ved lejemål til foreningsaktiviteter, - såfremt der ikke kan stilles et velegnet offentligt lokale til rådighed for de aktiviteter, der søges om tilskud til. Tilskuddet kan nedsættes forholdsmæssigt på baggrund af antallet af medlemmer over 25 år, der anvender lokalerne ( 25-års-reglen ). Side 531

29 Budget Der er ikke i budgettet for 2007 afsat midler specifikt til tilskud til private lokalhistoriske arkiver. Evt. tilskud vil derfor skulle ydes fra tilskudskontoen. Principper omkring lokaletilskud til foreninger. Udvalget har tidligere truffet principbeslutning om, at tilskud til foreningers leje af lokaler reguleres efter folkeoplysningslovens bestemmelser. Børne- og kulturdirektør Erik Holm indstiller, at det principielt besluttes, at der ikke gives faste driftstilskud til foreningsbaserede lokalhistoriske arkiver i Ny Thisted Kommune. Ansøgninger fra foreningsbaserede lokalhistoriske arkiver om tilskud til konkrete aktiviteter, vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, og tilskud til lokaleudgifter vedrørende Lokalhistorisk Arkiv for Frøstrup og Omegn gives efter folkeoplysningslovens bestemmelser. Beslutning fra møde i UNDERUDVALG FOR BØRNE-, FAMILIE OG KULTUROM- RÅDET den : Godkendt. Sagen genoptages på mødet i Børne-, familie- og kulturudvalget den 18. nov Frøstrup og Omegns Lokalhistoriske Samling søger om et kommunalt tilskud for 2009 på kr ,00. Foreningen fremsender følgende: Foreningens formål er at samle de mange gamle ting, redskaber og dokumenter for eftertiden, som gennem tiderne er blevet flittig brugt i vore slægtninges hænder og som vidner om et travlt og stræbsomt liv på jord med det formål at føre slægterne videre uanset sliddet og det store åg at være bosat på en fattig egn. I foråret 2006 blev Frøstrup og Omegns Lokalhistoriske samling husvilde da man på det tidspunkt fjernede det gamle Tryes hovedbygninger, hvor samlingen havde til huse på 1. sal, hvor foreningen havde gratis husleje, lys og varme. Samtidig gik samlingens bestyrelse i samarbejde med Frøstrup borgerforening og Frøstrup Minilandsby om købet af Kirkevej 13 i Frøstrup, der på det tidspunkt blev til salg. Efter en gennemgribende restaurering af bygningen har Samlingen fået rådighed over ca. 100 m 2 samt fælles rum og toiletter. Af det ansøgte beløb på kr bruges de kr til kontorartikler m.v. Dette beløb har foreningen modtaget fra Hanstholm Kommune gennem årene foreningen havde til huse på Trye, det resterende beløb kr er til rengøring af lokalerne på Kirkevej 13, Frøstrup og til vedligeholdelse af samlingen. Side 532

Referat. fra mødet den kl Mødet starter på Vestervig Skole og derefter i Mødelokale H

Referat. fra mødet den kl Mødet starter på Vestervig Skole og derefter i Mødelokale H Referat fra mødet den kl. 14.00 Mødet starter på Vestervig Skole og derefter i Mødelokale H Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Afbud: Mødet hævet

Læs mere

THISTED BYRÅD BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUD- VALGET

THISTED BYRÅD BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUD- VALGET THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUD kl. 15.00-18.00 i Mødelokale H Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Mødet hævet kl. 17.30

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

THISTED BYRÅD BØRNE-, FAMILIE- OG KULTUR- UDVALGET

THISTED BYRÅD BØRNE-, FAMILIE- OG KULTUR- UDVALGET THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTUR kl. 15.00-19.00 i Mødelokale H Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Mødet hævet kl. 18.15

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

Referat af tillægsdagsorden

Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden den kl. 16.00 i Mødelokale M på Børne-, Familie- og Kulturforvaltningen. Medlemmer: Eigil Boye, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Kristian J. Kristensen, Morten

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Mødelokale H. Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard.

Referat. fra mødet den kl i Mødelokale H. Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard. Referat fra mødet den kl. 14.30 i Mødelokale H Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Afbud: Mødet hævet kl.: 17.00 Side 796 Indholdsfortegnelse: Åbne

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden til

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden til Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden 01.01.09 til 31.12.12 J.Nr.2004-13826 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C.

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i kl. 16.00 i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bach, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Referat Tillægsdagsorden

Referat Tillægsdagsorden Referat Tillægsdagsorden fra mødet den kl. 13.00 i Mødelokale H Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Afbud: Mødet hævet kl.: 18.00 Side 437 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Indledning Byrådet besluttede den 29. august 2011 at sælge Center for Specialundervisning for Voksnes bygninger

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 14.05 Side 285 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten Notat Side 1 af 5 Til Kulturudvalget Til Orientering i forbindelse med udvalgsmøde 19. august 2014, hvor Aarhus Jazz Orchestra har foretræde. Kopi til Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten 2015 2017

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET

BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET Referat fra mødet den 16-12- kl. 15.00 i Mødelokale D + E Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Afbud: Mødet hævet kl.: 17.50 16-12- Side 608 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 27. januar 2004, kl. 13:00

Mødested: Mødetidspunkt: 27. januar 2004, kl. 13:00 Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Mødelokalet i kælderen Mødetidspunkt: 27. januar 2004, kl. 13:00 Kl. 13.00 fællesmøde mellem Kultur- og Socialudvalget samt Tekniskudvalg,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted.

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted. HANDICAPRÅDET Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Thisted. Medlemmer: Arnold Larsen, Bente Mathiasen, Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Poul Hvass Hansen, Per Skovmose Mødet

Læs mere