Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler"

Transkript

1 Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler

2 Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud til børne- og ungdomsforeningers aktiviteter ved at stille kommunale lokaler til rådighed til aktiviteterne til foreningers udgifter ved egne eller lejede lokaler Der gives i princippet ikke tilskud til fritidsaktiviteter for voksne personer på 25 år og derover, og der ydes derfor ikke tilskud til deres andel af udgifterne. Se de nærmere beregningsregler senere i denne vejledning. Hvem kan søge Folkeoplysende foreninger, som er hjemmehørende i Aarhus og som tilbyder folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreningens vedtægter skal være godkendt af Sport & Fritid. Der er ansøgningsfrist for nye ansøgninger den 1. april og den 1. oktober. 1. Før der gives lokaletilskud Nye ansøgninger om lokaletilskud Foreninger eller faciliteter der ikke tidligere har været godkendt til lokaletilskud skal søge om dette. Der er ansøgningsfrist hhv. 1. april og 1. oktober hvert år. Evt. godkendelse af forening og facilitet til lokaletilskud vil kunne ske fra hhv. 1. juli og 1. januar efter ansøgningsfristen. 2

3 Ansøgningen skal indeholde følgende: - Motiveret begrundelse for at foreningen ønsker egne lokaler og tilskud hertil. Gerne med beskrivelse af den ønskede facilitet der søges om tilskud til. - Oversigt og beskrivelse af foreningens forventede aktiviteter i den facilitet der søges tilskud til. - Oversigt over drifts- og lejeudgifter der søges om støtte til. - Foreningens seneste regnskab og budget. Dette skal kunne dokumentere at foreningen har økonomi til at finansiere foreningens egenbetaling - Foreningens samlede medlemstal opdelt i kategorierne 0-17 år, år og 25 år og derover. - Evt. gældende lejekontrakt eller udkast til lejekontrakt. Hvis der er tale om nye lejemål rådes foreningerne til ikke at underskrive kontrakten før evt. tilsagn fra Sport & Fritid om lokaletilskud. Før at der kan ske en endelig godkendelse af en ny ansøgning om lokaletilskud skal Sport & Fritid have godkendt den endelige lejekontrakt og have dokumentation for at lokalerne er godkendt til foreningens aktiviteter i henhold til bygningsreglementet. Ansøgninger skal indsendes til Sport & Fritid, Vestergade 55, Postboks 619, 8100 Aarhus C eller Der foretages altid en konkret vurdering af lejeniveauet i hvert enkelt tilfælde. 2. Almindeligt lokaletilskud Til almindelige lokaler, hvori der udøves foreningsaktivitet, ydes der principielt 69 % lokaletilskud. Lokaler, der anvendes til kontor, køkken, toilet og bad, depot osv., anses ikke for aktivitetslokaler, og der kan ikke ydes tilskud hertil. Det er vigtigt at gøre sig klart, at tilskudsordningen principielt tager sigte på, at støtte rammen omkring en foreningsaktivitet - og ikke indholdet i aktiviteten. Derfor kan der helt bogstaveligt kun ydes tilskud til udgifter ved lokalet - forstået som gulv, vægge og loft - og ikke til de ting, der findes i lokalet - typisk inventar, reoler, lamper osv. 3

4 Der kan kun ydes tilskud til udgifter der har været afholdt og betalt i regnskabsåret. Tilskuddet reduceres, hvis 10% eller flere af medlemmerne er 25 år eller derover. Ifølge Folkeoplysningsloven ydes der højst tilskud til en timeleje per lokale på kr. 124,25 (2014-sats). Denne sats prisreguleres hvert år. Det skal bemærkes, at ridehaller betragtes som et almindeligt lokale som ovenfor. Bemærk i denne forbindelse, at der kun ydes tilskud ud fra det antal timer, lokalet / lokalerne har været benyttet til foreningsaktiviteter for børn og unge under 25 år. 3. Særligt om idrætshaller Foreninger der ønsker at leje de private idrætshaller i Aarhus Kommune skal først give besked til Sport & Fritid. Send en mail til Lejen for de private haller er højere end gebyret til de kommunale haller - også selvom der ydes tilskud til lejen. Foreningen skal derfor regne med en større egenbetaling. Tilskuddet ydes direkte til den private hal og ikke til foreningen. I foreningens regning fra den private hal vil det fremgå, at der er fratrukket kommunalt tilskud, således at nettobeløbet er foreningens udgift. 4. Hvordan søger man Sport & Fritid kommunikerer med kassereren omkring lokaletilskud. Foreningen søger om lokaletilskud på baggrund af et afsluttet års lokaleudgifter. Der skal udfyldes et Afregningsskema, som bl.a. indeholder en specifikation af årets lokaleudgifter omhandlende 4

5 foreningens medlemstal per 31. december (aktive, kontingentbetalende medlemmer) antal timer de enkelte lokaler er blevet brugt til foreningsaktivitet udgifter til egne / lejede lokaler: 1. Renter og administrationsbidrag vedr. lokalemæssige prioritetslån - godkendt af Sport & Fritid 2. Husleje (godkendt af Sport & Fritid) 3. Hytteleje 4. Halleje - kun efter aftale (ikke kommunale haller) 5. Ejendomsskat og renovation 6. Forsikring (vedrørende bygningen) 7. Ordinær vedligeholdelse 8. El, vand og varme 9. Løn for rengøring 10. Rengøringsartikler 11. Tilsyn vedr. åbne- og lukkefunktion 12. Alarmabonnement Har man indtægter ved udleje af lokalerne, skal denne indtægt oplyses nederst i afregningsskemaet, og fratrækkes de samlede udgifter i feltet nederst med Netto lokaleudgifter. Entrégivende arrangementer og kampe, hvor der tages entré, regnes ikke for almindelig foreningsaktivitet. Der kan derfor heller ikke søges om tilskud til lokaleudgifter i den forbindelse. Det skal bemærkes, at der kun kan medtages udgifter, der er afholdt i det regnskabsår, der søges om tilskud til. Afregningsskemaet skal vedlægges originale kvitteringer for de udgifter, der søges tilskud til, samt dokumentation for betalingen. Der accepteres giro- og bankkvitteringer eller PBS-betalinger suppleret med kontoudskrifter. Dokumentation for udgifter med dags-dato-kvitteringer accepteres ikke. Der kan søges om a conto lokaletilskud. Evt. a conto udregnes med baggrund af afregningen for lokaletilskud to år bagud.(f.eks. a conto for 2012 udregnes på baggrund af afregningen for 2010). Såfremt der ønskes a conto (markering med X i afregningsskemaet) udbetales a conto i to rater, pr. 1. maj og pr. 1. november, og modregnes naturligvis ved den endelige afregning året efter. 5

6 Obs.: Kommunen ikke har pligt til at udbetale a conto tilskud, og vi har derfor lov til at anlægge et skøn ved beregningen. Normalt vil Sport & Fritid tilstræbe en situation, hvor foreningen skal have udbetalt resttilskud ved afregningen året efter. 4 a. Frister og afregning Afleveringsfristen for lokaletilskud er 1. marts. Udbetaling af a conto sker per 1. maj og 1. november. Afregning af tilskuddet finder sted i løbet af resten af året. Udbetaling af resttilskud sker til foreningens NemKonto tilknyttet foreningens Cvr-nr. Sport & Fritid foretager en grundig og kritisk gennemgang af en del af foreningernes bilag hvert år. I løbet af en kort årrække vil vi komme igennem samtlige foreningers lokaletilskudsforhold. 4 b. Medlemslister Foreningen skal hvert år opgøre sit medlemstal per 31. december til brug for lokaletilskudsberegning. Kun kontingentbetalende medlemmer skal medtælles. Ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer der betaler kontingent anses ikke for aktive medlemmer, og de modregnes ikke i aldersreduktion. Derfor skal disse medlemmer også oplyses særskilt. Medlemstal skal opdeles på aldersfordeling år, år, 25 år og derover. Ifølge lovgivningen kan Sport & Fritid ikke forlange at få udleveret foreningens medlemsliste; men medlemslisterne skal være i foreningens varetægt i mindst 5 år - svarende til de almindelige regler for opbevaring af originalt regnskabsmateriale. 6

7 Baggrunden er, at kommunens eksterne revision af forvaltningsområdet skal have mulighed for at indkalde medlemslisterne for at foretage kontrol af det grundlag, som lokaletilskuddet er beregnet på. Sport & fritid kan også via advokat eller revisionsselskab indhente medlemsoplysninger fra foreningen. 4 c. Antal timer foreningen har benyttet lokalerne Fra 1. januar 2011 skal foreningen kunne dokumentere hvor mange timer lokalet / lokalerne er blevet brugt til foreningsaktivitet. Foreningen kan vælge at udfylde skemaet Timeoptælling vedr. aktivitetstimer i egne eller lejede lokaler. Skemaet skal ikke indsendes med mindre Sport & Fritid beder om det. Summen af de sammentalte skemaer overføres til Specifikation af aktivitetstimer på side 2 nederst i afregningsskemaet:. 4 d. Foreningens regnskab I forbindelse med ansøgning om lokaletilskud skal foreningen indsende et Tilskudsregnskab. Tilskudsregnskabet er et billede af foreningens økonomi, og må ikke forveksles med foreningens eget regnskab. Tilskudsregnskabet skal ikke afvente godkendelse på foreningens generalforsamling, men skal underskrives af foreningens bestyrelse og revision. Da mange foreningers regnskaber er opbygget på en måde, så man ikke kan udlede de nødvendige oplysninger, skal Sport & Fritid have dette specielle tilskudsregnskab. Tilskudsregnskabet skal - uanset foreningens regnskabsår - følge kalenderåret, og skemaet er opbygget, så det opfylder de krav, kommunen ifølge lovgivningen skal stille til regnskabsaflæggelsen. Det skal kunne kontrolleres, at de beløb, der er udbetalt i offentligt tilskud, står i regnskabet som en indtægt. De udgifter, der søges om lokaletilskud til, skal også fremgå, ligesom kontingentindtægterne skal kunne kontrolleres i forhold til medlemstallene. 7

8 Endelig skal regnskabet give mulighed for en vurdering af foreningens aktivitetsniveau. Sport & Fritid kan altid bede om at få tilsendt det regnskab der er godkendt på den sidste generalforsamling. Eksempel på udregning af almindeligt lokaletilskud Foreningen lejer et lokale til en timeleje på kr. 50,00. Foreningen har 40% medlemmer på 25 år og derover. Timeleje kr. 50,00 Fratræk aldersreduktion 40% kr. 20,00 Tilskud kr. 30,00 x 69% = kr. 20,70 Foreningens egenudgift er = kr. 29,30 Kontakt Sport & Fritid - Vestergade 55, 2. sal - Postboks Aarhus C Birger Weiling Telefon direkte Lokaletilskud Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Sport & Fritid Vestergade 55, 2. sal Postboks Aarhus C Udgave januar 2015 Folder-LokaletilskudTilForeninger_BW

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere