AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014"

Transkript

1 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering af køer. mellem Aarhus Universitet Institut for Husdyrvidenskab Blichers Allé Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og [Indsæt leverandørens navn, adresse og CVR.nr.] (i det følgende benævnt "Leverandøren ) (Herefter hver for sig benævnt "Part og samlet "Parterne) Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé Aarhus V

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål Definitioner Leverandørens forpligtelser Leveringsbetingelser Levering SERVICE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7. Priser Betalingsbetingelser Garanti Leverandørens misligholdelse Kundens misligholdelse ErstatningS- og produktansvar Force majeure Tredjemands rettigheder Fortrolighed Overdragelse Varighed og opsigelse Lovvalg og værneting Meddelelser Aftaleeksemplarer og underskrifter

3 KONTRAKTBILAGSFORTEGNELSE Kontraktbilag 1 Tilbudsblanket Kontraktbilag 2 - Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Denne Aftale er indgået mellem Kunden og Leverandøren i overensstemmelse med den offentlige udbudsprocedure som er beskrevet i udbudsmaterialet offentliggjort den 24. juni 2014 på hhv. og 1.2 Baggrunden for Aftalen er følgende: Kunden iværksætter et GUDP-projekt vedr. monitorering og analyse af individuelle køers ædetid baseret på RFID- og 3D-accelerometerdata sammen med groundtruthobservationer. Samtlige data leveres af Kunden som beskrevet i Kontraktbilag 2 hvoraf det ligeledes fremgår hvilke data der leveres samt omfanget heraf. 1.3 Til at understøtte Kundens analyse og forskning til projektet, skal Leverandøren udvikle og implementere en softwareløsning med tilhørende algoritme som på baggrund af de af Kunden leverede data, kan forudsige individuelle malkekøers ædetid. 1.4 Kunden forventer på baggrund af denne Aftale, at indgå i et formelt og udvidet samarbejde med leverandøren om udvikling og gennemførsel af implementeringen af den tilbudte løsning Aftalen indeholder, ud over bestemmelser som regulerer selve leverancen af den af Tilbudsgiver tilbudte softwareløsning med tilhørende algoritme, ligeledes rammeaftalelignende vilkår, således det er muligt, på baggrund af oplysningerne afgivet af Leverandøren i sit tilbud, at foretage løbende ændringer af det tilbudte, udvikle yderligere på løsningen samt evt. såfremt projektet åbner mulighed for dette, at skalere løsningen til at omfattet flere køer og/eller flere besætninger. 2. DEFINITIONER De nedenfor anførte ord og udtryk har følgende betydning i denne Aftale: 2.1 Aftale Denne aftale mellem Parterne, herunder ændringer, Kontraktbilag og tillæg hertil. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalen og Kontraktbilag eller andre dokumenter end tillæg og ændringer, hvorom der senere er indgået aftale, har Aftalen forrang. 2.2 Arbejdsdag 3

4 Mandag til fredag, undtagen helligdage, 24. december, 31. december og 5. juni. 2.3 Leverancen Samlebetegnelse for de leverancer, Leverandøren skal levere til Kunden i medfør af Aftalen, bortset fra serviceydelser, jf. Kontraktbilag 3, og aftalte ændringer eller bestillinger efter Aftalens indgåelse, jf. punkt Leverancepris Leverandørens samlede faste vederlag for alle ydelser omfattet af Aftalen, bortset fra serviceydelser, jf. Kontraktbilag 3 og aftalte ændringer eller bestillinger efter Aftalens indgåelse, jf. punkt LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER 3.1 Leverandøren er forpligtet til at levere Leverancen og tilknyttede serviceydelser, der fuldt ud lever op til Aftalen samt det af Leverandøren i Kontraktbilag 2 tilbudte. 3.2 Leverancen skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, der fremgår af Aftalen. 3.3 Leverandøren indestår for, at Leverancen overholder gældende lovgivning og er i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder el. lign. 3.4 Leverandøren forpligter sig til at levere al relevant dokumentation i tilknytning til Leverancen, herunder brugsvejledninger, brochurer og datablade på dansk eller engelsk. 3.5 Ved modstrid mellem kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse i Kontraktbilag 2 har kravspecifikationen forrang, medmindre det tydeligt af ydelsesbeskrivelsen fremgår af et eller flere specifikke krav ikke opfyldes. Omfatter ydelsesbeskrivelsen ydelser udover de i kravspecifikationen beskrevne, er Leverandøren også forpligtet til at levere sådanne ydelser. 3.6 Leverancen og Leveranceprisen inkluderer alle systemlicenser samt andre licenser (men eksklusive licenser til Kundens eksisterende applikationer og databaser), der er nødvendige for at kunne anvende Leverancen til de tiltænkte formål, medmindre andet tydeligt fremgår af Kontraktbilag LEVERINGSBETINGELSER 4.1 Leverandøren leverer Leverancen omkostnings- og risikofrit (DDP - INCOTERMS 2010). 4.2 Leverancen skal leveres på følgende adresse efter nærmere aftale med Kunden: 4

5 Aarhus Universitet Institut for Husdyrvidenskab Blichers Allé Tjele Danmark 4.3 Leverandøren er ansvarlig for, at leverancen er forsvarligt og lovligt pakket og emballeret til transporten under behørig hensyntagen til leverancens art. 5. LEVERING 5.1 Leverancen skal senest leveres [indsæt leveringstidspunkt ud fra indhold af Kontraktbilag 2, afsnit 3.] uger efter Aftalens indgåelse. 5.2 Leverandøren bærer risikoen for Leverancen, indtil levering er sket. 5.3 Levering anses for sket, når Leverancen er leveret fysisk på den i punkt 4.2 angivne adresse, og der har været gennemført en afleveringsforretning, hvor Leverandøren overfor Kunden har godtgjort, at Leverancen opfylder de aftalte specifikationer og er i funktionsduelig stand. I modsat fald skal Leverandøren uden ugrundet ophold foretage omlevering/afhjælpning, hvorefter der skal gennemføres en ny afleveringsforretning. 5.4 Kunden udsteder en kvittering for Leverancens modtagelse efter afleveringsforretningens gennemførelse, forudsat denne er gennemført i overensstemmelse med punkt 5.3 og med det heri anførte resultat. I modsat fald forholdes der som angivet i punkt 5.3, sidste afsnit. 5.5 Delleveringer accepteres ikke, med mindre Kunden skriftligt har godkendt dette. 5.6 Såfremt Kunden konstaterer, at Leverancen ikke lever op til de fastsatte krav samt, hvad Leverandøren har angivet i forbindelse med tilbudsafgivelse, skal Kunden gøre Leverandøren opmærksom herpå. Det påhviler herefter Leverandøren at udbedre disse forhold uden ugrundet ophold. 6. PRISER 6.1 Alle priser skal angives i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 6.2 Leveranceprisen og øvrige priser er angivet inklusive told, afgifter, ekspeditionsgebyrer, fragt og alle øvrige udgifter. Disse udgifter afholdes af Leverandøren. 6.3 Leveranceprisen og øvrige priser er angivet i Kontraktbilag BETALINGSBETINGELSER 7.1 Leveranceprisen, jf. Kontraktbilag 1, afsnit 7, post 1 og 2 kan faktureres i henhold til følgende betalingsplan: 5

6 Milepæl Rate af Leverancepris Kontraktindgåelse 20 % Leveringstidspunkt, jf. pkt % 7.2 Beløb, som er betinget af opfyldelsen af en af Leverandøren påtaget forpligtelse, vil ikke forfalde til betaling, førend en sådan forpligtelse er opfyldt. 7.3 Betalingsbetingelserne er netto tredive (30) dage fra modtagelse af faktura. 7.4 Leverandøren udsteder fakturaer i DKK. Danske Leverandører skal fakturere i overensstemmelse med gældende lovgivning om betalinger fra offentlige myndigheder herunder ved anførelse af EAN-nummeret på fakturaen. Kunden er berettiget til at fastsætte yderligere betingelser for Leverandørens fakturering herunder at stille krav om fakturering i OIOUBL-format. 7.5 Leverandørens ret til betaling må ikke pantsættes eller overdrages uden Kundens skriftlige accept deraf. 8. GARANTI 8.1 Leverandøren indestår for, at Leverancen og serviceydelserne, er af en sådan kvalitet som nævnt i denne Aftale. 8.2 Kunden skal give Leverandøren skriftlig meddelelse om eventuelle mangler ved Leverancen uden ugrundet ophold, efter at manglen er blevet konstateret. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af manglen. 8.3 Efter at have modtaget en sådan skriftlig meddelelse skal Leverandøren bekræfte modtagelse af den skriftlige meddelelse og afhjælpe manglen eller foretage omlevering uden ugrundet ophold. 8.4 Leverandøren er ansvarlig for Leverancen leveret af eventuelle underleverandører på samme måde som for Leverandørens egne Produkter. 8.5 Leverandørens garanti løber i 12 måneder efter leveringsdagen. 8.6 Leverandøren indestår for at Kunden bevarer alle rettigheder over kildekode til såvel den leverede softwareløsning, algoritme samt evt. databaser. 9. LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE 9.1 Hvis Leverandøren ikke overholder en aftalt leveringsdato eller forudser, at en aftalt leveringsdato ikke kan overholdes, skal Leverandøren straks informere Kunden om den tidligst mulige, alternative leveringsdato. 6

7 9.2 Dansk rets almindelige regler og beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering finder anvendelse. Herudover er Kunden berettiget til at opkræve en bod hos Leverandøren ved forsinket levering i form af et engangsbeløb på DKK og en dagbod på DKK pr. Arbejdsdags forsinkelse. Den samlede bodsbetaling for forsinkelse er dog maksimeret til 10 % af Leverenceprisen. 9.3 Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis den ikke opfylder de af Leverandøren afgivne garantier eller i øvrigt ikke har de egenskaber, ikke er eller ikke virker på en sådan måde eller opfylder de krav, som Kunden med føje måtte forvente på baggrund af Aftalen og dennes Kontraktbilag. 9.4 Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til straks at ophæve Aftalen: (1) Leverandørens konkurs, indledning af rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, jf. dog konkurslovens regler om indtrædelsesret; (2) Forsinkelse med levering i mere end 35 Arbejdsdage; (3) Væsentlige mangler ved Leverancen, som konstateres i garantiperioden, og som ikke er afhjulpet inden for rimelig tid efter Leverandørens modtagelse af Kundens skriftlige reklamation herom 9.5 Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag og ophævelse finder anvendelse. 10. KUNDENS MISLIGHOLDELSE 10.1 Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne Aftale, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med renteloven Leverandøren er berettiget til at ophæve Aftalen, såfremt Leverandøren overfor Kunden skriftligt har afgivet påkrav om misligholdelsen af betalingsforpligtelsen samt, at manglende betaling inden for mindst 40 (fyrre) dage vil medføre ophævelse, og såfremt Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. 11. ERSTATNINGS- OG PRODUKTANSVAR 11.1 Parterne er forpligtet til at betale erstatning for ethvert tab lidt som følge af Aftalens misligholdelse i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler Ingen af Parterne er dog erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, tab af avance, tab af goodwill, tab af forventet besparelse og lignende, medmindre den erstatningsansvarlige Part har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 7

8 11.3 Hver Parts samlede erstatningsansvar under Aftalen er beløbsmæssigt maksimeret til Leveranceprisen, med mindre den erstatningsansvarlige Part har handlet forsætligt eller groft uagtsomt Leverandøren har produktansvar for Leverancen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og forpligter sig til at opretholde/tegne en sædvanlig produktansvarsforsikring og stille den nødvendige dokumentation derfor til rådighed for Kunden. Leverandøren skal opretholde produktansvarsforsikringen i mindst 3 år efter leveringstidspunktet. 12. FORCE MAJEURE 12.1 I henhold til denne Aftale er det muligt for Parterne at påberåbe sig force majeure, som er dækket af den almindelige definition af force majeure i dansk ret og som fastsat i købeloven Den Part, som ønsker at påberåbe sig ansvarsfritagelse i henhold til denne bestemmelse, skal uden ugrundet ophold give den anden Part skriftlig meddelelse om forholdene, som udgør force majeure, og om sådanne forholds ophør Forhold, som en underleverandør udsættes for, vil udelukkende blive anset som force majeure, hvis underleverandøren står over for en af de ovenfor beskrevne situationer, som udgør force majeure, forudsat at Leverandøren ikke havde kunnet forudse sådanne forhold og ikke havde kunnet undgå eller overvinde disse forhold. 13. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 13.1 Leverandøren indestår for, at samtlige leverede Produkter samt Kundens brug af Leverancen ikke krænker tredjemands rettigheder Hvis en tredjemand gør indsigelser, herunder påstår, at et Produkt krænker eventuelle tredjemandsrettigheder, skal den Part, som modtager indsigelsen, øjeblikkeligt informere den anden Part derom Leverandøren er forpligtet til at skadesløsholde Kunden for ethvert krav fremsat af tredjemand med påstand om krænkelse af patenter, licenser, varemærker osv. i forbindelse med Leverancen og Kundens anvendelse heraf i overensstemmelse med Aftalen. samt alle omkostninger afholdt af Kunden i forbindelse dermed. 14. FORTROLIGHED 14.1 Aftalen er fortrolig, og ingen af Parterne må offentliggøre Aftalen eller dens vilkår uden forudgående skriftlig godkendelse fra den anden Part. Medmindre andet følger af lov, dom eller bindende myndighedsafgørelse, må Parterne ikke videregive oplysninger til tredjemand om Aftalen. 8

9 14.2 Navnet Aarhus Universitet og dennes logo, oversættelser heraf samt navne der kan forveksles hermed må ikke være genstand for annoncering, bruges eller på anden måde henvises til uden Kundens forudgående, skriftlige samtykke. 15. OVERDRAGELSE 15.1 Leverandøren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden Kundens forudgående, skriftlige samtykke Kunden er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til et andet offentligretligt organ uden Leverandørens forudgående samtykke. 16. VARIGHED OG OPSIGELSE 16.1 Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrift og udløber, når Leverandørens sidste forpligtelse i medfør af Aftalen er ophørt Fortrolighedsforpligtelsen, jf. Aftalens punkt 16, vedbliver at være i kraft uden tidsbegrænsning i tilfælde af Aftalens, udløb, opsigelse eller ophævelse Kunden har udbudt Aftalen i overensstemmelse med gældende ret, herunder udbudsreglerne. I tilfælde af, at en myndighed, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen, EU-Kommissionen eller en dansk eller europæisk domstol, beslutter eller afsiger kendelse om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med tildelingen af Aftalen med det resultat, at beslutningen om tildeling annulleres, er Kunden berettiget til at opsige Aftalen med én (1) måneds forudgående skriftligt varsel. Kundens ret til at opsige Aftalen i henhold til denne bestemmelse gælder også i tilfælde af, at en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. Det samme gælder, såfremt Aftalen erklæres for uden virkning. 17. LOVVALG OG VÆRNETING 17.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder om Aftalens fortolkning, gyldighed, opsigelse eller ophævelse, er underlagt dansk ret, dog med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte henføre tvisten til et andet lands retsregler Tvister i medfør af Aftalen skal afgøres ved de almindelige domstole i Danmark med Byretten i Aarhus som værneting i 1. instans. 18. MEDDELELSER 18.1 Enhver meddelelse i medfør af Aftalen skal fremsendes pr. mail eller med post og overbringes til: Til Kunden: Aarhus Universitet 9

10 Indkøb Fuglesangs Allé 26 DK-8210 Aarhus V. Danmark Att.: Casper Ravn Uldbjerg Til Leverandøren: [Navn] [Adresse] [ ] [Telefon] [Fax] Att.: [Navn] 18.2 Det er Leverandørens ansvar, at de i foregående punkt anførte kontaktoplysninger inkl. -adresse er i funktion i hele Aftalens løbetid Parterne kan ved skriftlig meddelelse til den anden Part ændre kontaktoplysningerne herunder adressen. 19. AFTALEEKSEMPLARER OG UNDERSKRIFTER Aftalen er udarbejdet i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver Part beholder ét eksemplar. Sted: Dato: Dato: For [Navn]: For Aarhus Universitet: [Navn] [Navn] [Underskrift] [Underskrift] 10

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere