Referat Teknisk Udvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Teknisk Udvalg"

Transkript

1 Referat Teknisk Udvalg : Torsdag den 14. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A) Jørgen Lysemose (F) Sten Kallenbach (V) Jørgen E. Hansen (A) Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Anlægsregnskab - Udvikling af Byrum Anlægsregnskab - genopretning af vejkapital Det vedtagne budget for Teknisk Udvalg - orientering Forsyning Helsingør A/S - takster for vand og spildevand Forsyning Helsingør A/S - vedtagelse af affaldsgebyrer Ændring af betalingsvedtægt for spildevand Nedlæggelse af offentlig vej ved Skolen i Bymidten Nordhavnen - detailplan etape 2, Nordre Inderhavn Sager til behandling på kommende møder i Teknisk Udvalg Meddelelser/Eventuelt...24 Bilagsliste...25

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Teknisk Udvalg Beslutninger Teknisk Udvalg den Godkendt.

3 3 02. Anlægsregnskab - Udvikling af Byrum Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/32278 Byrådet Regnskab for anlægsbevilling Indledning/Baggrund Der er udarbejdet anlægsregnskab for Udvikling af byrum for årene Retsgrundlag Lov om offentlige veje Principper for økonomistyring Relation til vision og tværgående politikker Vision Helsingør Kommune bidrager til størst mulig livskvalitet for den enkelte borger. Sundhedspolitik Flere borgere i Helsingør skal være fysisk aktive. Målet er at skabe et totalmiljø, der fremmer sundheden både i byen og naturen, i forhold til trafikken og på alle arbejdspladser. Planstrategi Byrumsprojekter i Helsingør Bykerne. Skabe liv i bymidterne gennem begivenheder, byinventar, bevægelsesmuligheder mv. Byrumsplan Anbefalinger til forbedring af ankomstpunkter, netværk og byrum. Tilgængelighedsplan Bedre tilgængelighed på kommunens veje, stier og i byrum. Cyklistplan Cykling i de historiske bygader samt cykelparkering i city og omkring gågader. Sagsfremstilling Anlægsrammen til Udvikling af Byrum disponeres ifølge projektbeskrivelsen overordnet med 1/3 til planlægning af handlingsorienterede udviklingsprojekter, 1/3 til realisering af mindre anlæg, herunder interessentprojekter, samt 1/3 til implementering af Tilgængelighedsplanen. Projektet har været organiseret i en tværfaglig projektorganisation bestående af en styregruppe, ledet af formanden for Teknisk Udvalg og med deltagelse af formanden for Handicaprådet, formanden for Cityforeningen og repræsentanter fra Vækst og Viden samt fagcentrene Teknik og Miljø, Kultur, Plan og Erhverv og Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Tallene fordeler sig således: (1.000 kr.) Bevilling Udgift Afvigelse

4 4 I alt = Merforbrug/+=Mindreforbrug Mindreforbruget på kr. i 2010 er overført til 2011 i forbindelse med regnskabsafslutningen for Mindreforbruget på kr. i 2011 er overført til 2012 i forbindelse med regnskabsafslutningen for Mindreforbruget på kr. er overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen for Økonomi/Personaleforhold Regnskabet er udarbejdet i henhold til forelagte bilag og udtræk fra Økonomisystemet. Der aflægges regnskab for 3 år, fra 2013 vil der blive aflagt regnskab hvert år, i lighed med øvrige projekter hvor der afsættes et rammebeløb. Mindreforbruget på kr. er overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen for Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales.

5 5 03. Anlægsregnskab - genopretning af vejkapital Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/32591 Byrådet Regnskab for anlægsbevilling Indledning/Baggrund Der er udarbejdet anlægsregnskab for genopretning af vejkapital. Retsgrundlag Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling På kommunens anlægsbudget for 2012 var der afsat 3,0 mio. kr. til genopretning af vejkapitalen. Der blev i den forbindelse udført ny belægning på 2 strækninger á 3 km på Hornbækvej i alt 6 km samt på parkeringspladsen ved Meretecentret. Samlet regnskab for genopretning af vejkapital. I kr. Bevilling Udgift Afvigelse Håndværkerudgifter I alt Regnskabet udviser et merforbrug på kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales.

6 6 04. Det vedtagne budget for Teknisk Udvalg - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22509 Teknisk Udvalg Indledning/Baggrund Med budgetprocessen for budget er det besluttet, at udvalgene skal forelægges en sag, der beskriver de væsentligste elementer i budgettet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I nedenstående tabeller er vist ændringerne i budgettet på de enkelte budgetområder siden sidste forelæggelse i Teknisk Udvalg. Der er udarbejdet en tabel per budgetområde på drift og en samlet tabel på anlæg. Tabel 1: Drift på budgetområde 204 Park og Vej I kr Budgetforslag 2014 ved fagudvalgets behandling i juni ring PL-ændring juni ring Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Budgetaftale i alt inkl. PL (sum af nedenstående): Ring 2 eksisterende opgaver PL-ændring juni ring Nye opgaver - vejvedligeholdelsesefterslæb Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver: - Vejbelysning og signalanlæg Snerydning Kollektiv Trafik Yderligere forslag drift: - Flextur Generel besparelse på servicedrift Vedtaget budget 2014 på budgetområde I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2 opgaver tilvalgt. På nogle budgetområder er det eksisterende budget dog blevet nedjusteret. I forbindelse med budgetaftalen er følgende større opgaver blevet vedtaget: Vedligeholdelsesefterslæb på vejområdet Flextur

7 7 Den samlede ændring til budgetområde 204 som følge af budgetforliget udgør i alt -3,4 mio. kr. i 2014, -4,7 mio. kr. i 2015, -8,0 mio. kr og -9,3 mio. kr. i Tabel 2: Drift på budgetområde 208 Lystbådehavne I kr Budgetforslag 2014 ved fagudvalgets behandling i juni ring PL-ændring juni ring Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Budgetaftale i alt inkl. pl (sum af nedenstående): Ring 2 eksisterende opgaver PL-ændring juni ring Vedtaget budget 2014 på budgetområde I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2 opgaver tilvalgt. Teknisk Udvalgs samlede budget på udvalgets to budgetområder er for 2014 på i alt 115,9 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3 I kr Budgetområde Budgetområde Teknisk Udvalg i alt Udvalget vil senere få forelagt en sag vedrørende den konkrete udmøntning af de besluttede besparelser på driften. I forbindelse med budgetforliget blev der foretaget en række ændringer til den eksisterende anlægsplan og samtidigt blev der vedtaget en række nye anlæg. I nedenstående tabel er vist en oversigt over de vedtagne anlæg på Teknisk Udvalgs område. Tabel 4: Anlæg på Teknisk Udvalgs område I kr Anlægsplanen ved 1. behandlingen i ØK og BY Budgetaftale i alt (sum af nedenstående): Ændringer i anlægsplan: Udvikling af Byrum Nye anlægsønsker: Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Yderligere forslag anlæg: Parkeringsplads i Hornbæk Vedtaget budget 2014 på Teknisk Udvalgs område Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen.

8 8 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø og Center for Økonomi og Styring indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Teknisk Udvalg den Orientering foretaget.

9 9 05. Forsyning Helsingør A/S - takster for vand og spildevand 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/23233 Byrådet Takstblad Vand 2014 Takstblad Spildevand 2014 Indledning/Baggrund Bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S forventes på bestyrelsesmødet den 5. november 2013 at godkende taksterne for vand og spildevand. Selskabet oplyser, at takster for vand og spildevand for 2014 er fastsat i henhold til gældende lovgivning. Dog skal det præciseres, at prisloftet for vand ikke endeligt og at nærværende takstblad er udarbejdet på baggrund af Forsyningssekretariatets forslag. Endeligt prisloft ventes ultimo december 2013, hvorefter sagen forelægges til behandling på ny. På vand og spildevandsområdet skal Byrådet udøve legalitetskontrol på Forsyning Helsingørs takster (jf., vandsektorlovens legalitetskontrol), dvs. at det udelukkende er Byrådets opgave at sikre, at taksterne er lovligt fastsat. Retsgrundlag Bekendtgørelse. nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren udstedt i medfør af vandsektorloven (lov nr. 469 af 17. juni 2009). Regulativ for vand. Betalingsvedtægt for spildevand. Forsyningssekretariatets afgørelser vedr. prislofter spildevand af 11. oktober 2013, samt forslag til prisloft for vand af 16. august Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Vand Takstblad for vand er vedlagt sagen. Takstbladet er foreløbigt, idét den endelige prisloftsafgørelse fra Forsyningssekretariatet endnu ikke foreligger. Selskabet oplyser, at de foreløbige takster er fastsat i henhold til Forsyningssekretariatets forslag til prisloft 2014 for vand. Forsyningssekretariatets forslag er ikke er udnyttet fuldt ud, idet vandselskabets omkostningsniveau i budget 2014 er lavere end prisloftet. I Forsyningssekretariatets forslag til prisloft for vand, er der indarbejdet et effektiviseringskrav på ca. 2 %. på driftsaktiviteterne, svarende til en reduktion af driftsaktiviteterne på 0,78 mio. kr. Selskabet fastsætter selv sine anlægsinvesteringer, som i 2014 vil andrage 35,7 mio. kr.

10 10 Den variable vandtakst for 2014 er fastsat til 20,78 kr. inkl. moms og afgifter pr. m 3, og den faste målerafgift er fastsat til 568,75 kr. Heraf udgør afgifter til staten 7,67 kr. inkl. moms. For en husstand med et vandforbrug på f.eks. 140 m 3 om året indebærer det en udgift på 3.478,00 kr., hvilket er samme pris som i Der er således tale om besparelse svarende til inflationen (2-3 %). Reelt er besparelsen endnu større, fordi der i budget 2014 er indregnet en skattebetaling på 0,5 mio. kr. Forsyningssekretariatet fremsender den endelige afgørelse om prisloft for vand i løbet af december 2013, hvilket er for sent i forhold til, at Byrådet kan nå at udøve legalitetskontrollen inden 1. januar, hvor taksterne skal være gældende. Når den endelige prisloftsafgørelse foreligger, vil Byrådet blive bedt om endelig godkendelse af vandtaksterne for Spildevand Takstblad for spildevand er vedlagt sagen. Selskabet oplyser, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft 2014 for spildevandsselskabet. Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for spildevand, der indebærer et effektiviseringskrav på ca. 4,3 %. på driftsaktiviteterne, hvilket svarer til en reduktion af driftsaktiviteterne på 2,04 mio. kr. Selskabet fastsætter selv sine anlægsinvesteringer som i 2014 vil andrage 58,5 mio. kr. Taksterne for spildevand er delt i en fast stikafgift og i et variabelt vandafledningsbidrag. Den faste stikafgift (656,25 kr. inkl. moms) er uændret i forhold til Den variable vandafgift er for private forbrugere og for det første 500m 3 forbrug hos virksomheder (trin 1) samme takst (39,00 kr. inkl. moms) som i For virksomheder, som er tilmeldt trappemodellen og som har et forbrug over 500 m 3 (trin 2), vil taksten være 37,44 kr. inkl. moms, svarende til 4 % rabat af trin 1. For virksomheder, som er tilmeldt trappemodellen og som har et forbrug over m 3 (trin3), vil taksten være 34,33 kr. inkl. moms for den del der ligger over de m 3, svarende til 12 % rabat af trin 1. Den tildelte rabat til trin 2 og 3 finansieres af kunderne på trin 1. Det fremgår af ovenstående, at selskabet i 2014 har fastholdt taksterne fra Der er således tale om en besparelse svarende til inflationen på 2-3 %. Besparelsen er endnu dog endnu større, da der i budgettet er indregnet en skattebetaling på 5 mio. kr. En skat der ikke tidligere har været opkrævet. Taksten for tømningsordningen nedsættes i 2014 til 846,25 kr. inkl. moms. mod 1206,25 kr. i Nedsættelsen er en følge af et tæt samarbejde med Grib Vand om tømningsordningen. I forlængelse heraf er indført gebyrer for ekstraydelser som ekstra slangelængde, traktor tømning og løft af tunge dæksler. I nedenstående skema er vist, at budget 2014 er overholdt i forhold til forslag om prisloft for vand og afgørelsen om prisloft for spildevand. Figur 1. Vand- og spildevands budget i forhold til Forsyningssekretariatets prisloft: Selskab Prisloft afgørelse/forslag Budget 2014

11 (i kr.) (i kr.) Forsyning Helsingør Vand Forsyning Helsingør Spildevand Legalitetskontrol Det er Center for Teknik og Miljøs vurdering, at de foreløbige takster for vand er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det er Center for Teknik og Miljøs vurdering, at taksterne for spildevand er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, 1. at de foreløbige vandtakster for 2014 godkendes, og at den endelige godkendelse af vandtaksterne sker, når Forsyningssekretariatets endelige prisloftsafgørelse foreligger. 2. at takster for spildevand for 2014 godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingerne anbefales.

12 Forsyning Helsingør A/S - vedtagelse af affaldsgebyrer 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/23254 Byrådet Takstblad Affald Privat 2014 Takstblad Affald erhverv 2014 Indledning/Baggrund På bestyrelsesmøde den 5. november 2013 vedtog bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S at godkende vedlagte affaldsgebyrer for Selskabet oplyser, at gebyrbladene for affald for 2014 er fastsat i henhold til gældende lovgivning. På affaldsområdet skal Byrådet godkende gebyrbladene i overensstemmelse med reglerne i Affaldsbekendtgørelsen. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 18/12/2012, kapitel 8 - Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Gebyrblade for private og for erhverv på affaldsområdet er vedlagt sagen. 1. Private husstande Det samlede affaldsgebyr for helårsboliger, som er tilmeldt med sædvanlige ordninger, vil i 2014 være kr. inkl. moms, hvilket er samme pris som i Forsyning Helsingør A/S oplyser, at prisen kan fastholdes pga. mere effektiv drift, selvom forsyningen har oplevet et markant fald i indtægter i 2013 fra genanvendelige materialer. 2. Erhverv I 2014 forventes der ikke indført nye regler for erhvervenes brug af genbrugspladsen, hvilket betyder, at gebyrerne kan fastholdes på samme niveau som i Erhvervene kan anvende genbrugspladsen via en tilmeldeordning eller ved betaling efter vægten af affaldet. Det er frivilligt, om man vil anvende genbrugspladsen, men anvender erhvervene genbrugspladsen, skal der også ske betaling. Erhvervsgrundgebyr dækker administrationsomkostninger, som omfatter generel affaldsplanlægning, regulativudstedelse, anvisnings- og indsamlingsordninger, information til virksomheder, kampagner, gebyr til statens drift af databaser, jordhåndteringsgebyr mv. Erhvervsgrundgebyr kan ikke fordeles på de enkelte ordninger, hvorfor de opkræves hos alle virksomheder i henhold til Affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Grundgebyret udgør 706 kr. ekskl. moms pr. virksomhed.

13 13 Erhvervsgrundgebyr samt gebyr for tilmeldingsordning til genbrugspladsen 2014 er vist nedenfor. Virksomhedskategorier (Defineret i Affaldsbekendtgørelsen) Gebyrer i kr (og 2013) Øvrige virksomheder 790 Håndværkere 0-1 ansat Håndværkere 2-10 ansatte Håndværkere over 10 ansatte Forsyning Helsingør oplyser, at: Priserne og fordelingen er fastsat på baggrund af brugerundersøgelsen. Erhvervene bidrager ikke til genbrugspladsens fællesomkostninger, da det er frivilligt for virksomhederne at benytte pladsen. Disse omkostninger bæres udelukkende af borgerne. Center for Teknik og Miljøs vurdering Det er Byrådets opgave at sikre, at gebyrenes størrelse er i ligevægt med de faktiske omkostninger. Center for Teknik og Miljø vurderer, at dette er tilfældet. Økonomi/Personaleforhold Jf. Sagsfremstilligen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at affaldsgebyrerne for 2014 godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales.

14 Ændring af betalingsvedtægt for spildevand Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22751 Byrådet Forslag til Betalingsvedtægt 2014 Indledning/Baggrund Forsyning Helsingør har fremsendt forslag til ændring af betalingsvedtægten for spildevand. Betalingsvedtægten er del af det formelle grundlag for Forsyning Helsingør A/S opkrævning af vandafledningsbidrag m.m. Ifølge vandsektorloven skal Helsingør Kommune godkende betalingsvedtægten. Kommunen skal i den forbindelse udelukkende udøve legalitetskontrol, dvs. påse, at betalingsvedtægten følger den gældende lovgivning på området. Retsgrundlag Bek. om betalingsregler for spildevandsanlæg Vandsektorloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Betalingsvedtægten fastsættes efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg. Da bekendtgørelsen er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2014, er der behov for en justering af betalingsvedtægten. 1. Ændringerne i betalingsreglerne sker på to områder a) Som et led i regeringens Vækstpakke, skal der gives rabat på vandafledningsbidraget for virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 pr. år. Virksomheder med forbrug større end m3 pr. år skal have yderligere rabat. Der er således flere trin i vandafledningsbidraget og det har populært kaldt rabatordningen for trappemodellen b) Opkrævningen af særbidrag Følgende afsnit i betalingsvedtægten er således ændrede ifht. den gældende udgave: Afsnit om erhvervsejendommes forbrug og afsnit 4.4 om særbidrag Ad a) Trappemodellen skal implementeres over 4 år og ifølge modellen bliver vandafledningsbidraget opdelt i 3 trin. Fuldt implementeret i 2018 gælder følgende: Trin 1 betales af alle private, virksomheder og offentlige vandforbrugere. Trin 2 er for virksomheder med vandforbrug mellem 501 og m3 pr. år. De vil opnå en rabat på 20 % i forhold til trin 1 af forbruget over 501 m3. Trin 3 gælder for virksomheder med mere end m3 i vandforbrug, der vil opnå 60 % rabat i forhold til trin 1 på forbruget over m3.

15 15 Virksomhederne skal selv tilmelde sig ordningen. Fristen for 2014 var den 15. oktober Omkostningerne til rabatordningen skal dækkes af kunderne på trin 1. Ad b) Center for Teknik og Miljø og Forsyning Helsingør har været i dialog med den ene virksomhed i Helsingør som betaler særbidrag. Hensigten har været at få en beregningsmodel, der i højere grad er opdelt i en administrations- og omkostningsdel (f.eks. renseanlæggets ekstraudgifter), i modsætning til den nuværende model, hvor omkostningerne er samlet. Samtidig med denne dialog, er betalingsloven blevet ændret, men endnu er de tilknyttede bekendtgørelser ikke udarbejdet. Efter anbefaling fra Forsyning Helsingørs advokat, bør afsnittet om opkrævning af særbidrag ændres således, at afsnittet lægger op til en fastsættelse af bidraget ud fra forsyningens skøn over meromkostningerne frem for en helt fast formel. Herved opnås nogle mere enkle regler og en mere smidig regulering, frem til betalingsvedtægtens afsnit om særbidrag skal ændres i overensstemmelse med de kommende regler på området. 2. Samlet vurdering Center for Teknik og Miljø vurderer, at det fremlagte forslag til betalingsvedtægt er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold i kommunen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at forslag til betalingsvedtægt for spildevand 2014 godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales.

16 Nedlæggelse af offentlig vej ved Skolen i Bymidten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/21459 Byrådet Kortbilag Indledning/Baggrund I forbindelse med etablering af Skolen i Bymidten nedlægges en delstrækning af Marienlyst Allé som offentlig vej. Strækning overgår til status af privat vej, og vejen lukkes for gennemkørsel. Samtidig nedlægges to parkeringsarealer, henholdsvis parkeringsarealet på Kampfeldtgrunden og parkeringsarealet ved det tidligere Hovedbibliotek mellem Marienlyst Allé og Lundegade. Jævnfør Vejloven skal vejbestyrelsen træffe beslutning om hvorvidt offentlige veje, når de nedlægges, skal opretholdes som private eller om de skal udgå som færdselsarealer. I henhold til Lokalplan for Skolen i Bymidten nedlægges de nævnte parkeringspladser, mens Marienlyst Allé opretholdes som færdselsareal, som bliver en integreret del af skolens udearealer. Retsgrundlag Vejloven: LBK nr af kapitel 2 og 9. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Jævnfør lov om offentlige veje skal vejbestyrelsen (Helsingør Kommune) træffe beslutning om hvorvidt veje og parkeringsarealer, der har været offentlige, skal opretholdes som private veje, private fællesveje eller udgå som færdselsarealer. For at gennemføre projektet omkring skolen i bymidten skal nogle nuværende offentlige parkeringsarealer helt eller delvist nedlægges og udgå som færdselsarealer, mens Marienlyst Allé, på den relevante delstrækning, skal overgå til privat vej. I medfør af ovenstående sker der følgende ændringer (numrene refererer til bilaget): 1. Parkeringsarealet ved det tidligere hovedbibliotek mellem Lundegade og Marienlyst Allé nedlægges helt som offentligt vejareal, og vil efterfølgende indgå som en del af skolens udeareal. Dele af arealet vil i henhold til lokalplan blive anvendt til parkering. I vejlovens forstand vil der dog fremover være tale om privat parkering (med Helsingør Kommune som ejer). 2. Parkeringsarealet på Kampfeldtgrunden nedlægges helt som færdselsareal. 3. Marienlyst Allé, på strækningen foran nuværende matrikelnr.: 215b nedlægges som offentlig vej og overgår til privat vej med Helsingør Kommune som ejer. Vejen lukkes for almindelig gennemkørsel. Kun kørsel med særlig tilladelse vil være tilladt.

17 17 Alle private grundejere med adresse på Marienlyst Allé vil fortsat have adgang til de resterende dele af den offentlige vej Marienlyst Allé, og opretholder nuværende adgange til egne matrikler. De vil blot ikke kunne benytte den nedlagte del, der gøres til privat vej. Jævnfør vejlovens 90 kan vejbestyrelsen tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges eller overgå til privat vej, 4 år efter at vejbestyrelsen har offentliggjort at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Samtidig skal der udfærdiges tilstandsrapport som dokumenterer, at vejen er i god og forsvarlig forstand i forhold til den fremtidige trafik. Ovenstående kan dog fraviges, når beslutningen om ændringerne er truffet i enighed. Da beslutningen kun vedrører Helsingør Kommune, som henholdsvis vejbestyrelse og grundejer, forudsættes der at være enighed om ændringerne. Økonomi/Personaleforhold Alle udgifter til det matrikulære arbejde afholdes af projektet vedr. skolen i bymidten. Totalrammen 2401 Trafik og Infrastruktur under Center for Teknik og Miljø vil ikke fremover afholde udgifter til drift og vedligehold af de omhandlede arealer. Disse udgifter afholdes af Center for Ejendomme/skolen. Kommunikation/Høring Ændringerne i forhold til de offentlige færdselsarealer har været i høring i forbindelse med lokalplan Skolen i bymidten. Der foretages derfor ikke yderligere høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, 1. at de to parkeringsarealer henholdsvis ved det tidligere hovedbibliotek og Kampfeldtgrunden nedlægges som offentlige veje. 2. at Marienlyst Allé på strækningen foran parkeringsarealet på Kampfeldtgrunden nedlægges som offentlig vej og overgår til status af privat vej. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingerne anbefales.

18 Nordhavnen - detailplan etape 2, Nordre Inderhavn Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/18912 Økonomiudvalget Projekt for Promenaden Indretning af Båd- og Parkringsplads på den gamle stejleplads Bronumre nordre inderhavn 1.pdf Indledning/Baggrund Den 21. maj 2012 godkendte Byrådet Teknisk Udvalgs indstilling som følger: 1. at der dispenseres fra Helsingør Kommunes lånepolitik, således at der løbende optages et serielån på 38 mio. kr. med en løbetid på 25 år i KommuneKredit med forventet 3,5 % i rente. 2. at renoveringsplanen godkendes for 2013 til at detailprojekterne forelægges Teknisk Udvalg, efterhånden som de udarbejdes. 4. at anlægsprojektet optages i anlægsplanen i forbindelse med vedtagelse af budget Ad 4: Anlægsprojektet optages i forbindelse med budgetønskerne, idet Udvalget bemærker, at hvis der kommer et anlægsloft, skal det indgå i prioriteringerne. Anlægsprojektet er ved budgetforhandlingerne 2013 blevet prioriteret til udførelse i årene (Se under økonomi). Lokalplan 1130 for Nordhavnen, som giver mulighed for gennemførelse af den samlede renoveringsplan, er vedtaget i Byrådet den Etape 1, Flytning af Bølgeskærmen mod Kronborg og renovering af Søndre Inderhavn er gennemført i Etape 2, omfatter en totalrenovering af Nordre Inderhavn(bro 6 til 11), samt indretning af Båd- og Parkeringsplads på Den Gamle Stejleplads. Retsgrundlag Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Etableringen af havnepromenaden er i stort omfang en turist- og borgerfacilitet, men samtidigt et led i vedligeholdelsen og opgraderingen af havnefaciliteterne, hvor specielt Nordre Inderhavn har manglet vanddybde grundet sandfygning fra Nordstranden. Ændringerne udføres i medfør af den netop vedtagne lokalplan og er tillige et væsentligt led i en nærmere tilknytning til Kulturhavn Kronborg og bykernen. Sagsfremstilling 1. Nordre Inderhavn

19 19 Omdannelsen af Nordre Inderhavn omfatter etablering af et promenadeforløb på landsiden af havnebassinet i medfør af Lokalplan vedtaget af Helsingør Byråd den 7. oktober Bilag: Projekt for promenaden. I forbindelse med etablering af promenaden, gennemføres en uddybning af de lavvandede dele af Inderhavnen, så mindste vanddybde bliver 2,5 meter. De gamle broer (broerne 6-11) fjernes og der udlægges flydebroer, så der kan etableres større bådpladser. Bilag: Bronumre Nordre Inderhavn. Der etableres et nyt rampeanlæg til Helsingør Sejlklub og Kajakklubben, støttemure imod byggefelter og trapper og siddetrapper. Promenaden etableres i overensstemmelse med Tilgængelighed for Alle. Af den samlede renoveringsplan fremgår det, at der senere i Etape 3 skal etableres en ny servicebygning på Nordre Mole. Derfor etableres alle nødvendige ledningsforbindelser frostfrit bag spunsen langs med bro 6 og afsluttes i en brønd ved bro 5. Der har været afholdt møder med Marinbiologisk Laboratorium, som ønsker at indrette et Vandlaboratorium bag promenaden ved bro 12. Laboratoriet er i færd med, at ansøge om fondsmidler til projektet. 2. Den Gamle Stejleplads Pladsen har i mange år fungeret som opbevaringsplads for private stativer om sommeren, og til længerevarende byggeprojekter (både) mv. Arealet er belagt med stabilgrus og har kun i meget begrænset omfang kunnet indgå i havnens parkeringskapacitet. Alle bådkontrakter har siden 2008 fået følgende påtegning: Vi kan ikke længere tilbyde plads til opbevaring af private trailere, bukke og stativer på havnens område. Pladsen er fortsat helt nødvendig som vinteropbevaringsplads for havnen, men den ønskes anlagt med en fast belægning, som gør den egnet til vinteropbevaring af både og parkering af biler i sommerperioden. Pladsreguleringen fastholder de eksisterende skurbebyggelser, som sikres et for-areal til bænke, opholdssteder mv. Ud mod Nordhavnsvej reserveres et byggefelt jf. lokalplan til forskellige serviceskure beregnet til udlejning til kunstnere m.m. Bilag: Indretning af båd- og parkeringsplads på Den Gamle Stejleplads. 3. Miljøforhold Miljøkonsulent Jesper Højenvang har indsendt ansøgning til Miljøafdelingen om en 19 tilladelse til, at genanvende havbundmateriale under promenaden og der er gennemført et miljøundersøgelsesprogram, som fastslår, at en stor del af havnesedimentet kan genanvendes. Det materiale, som ikke kan genanvendes, køres til rensning og deponi. 4. Kystdirektoratet Der forventes en godkendelse fra Kystdirektoratet til gennemførelse af etape 2 primo Herefter gennemføres der udbud med henblik på udførelse i perioden 1. oktober 2014 til 10. april Økonomi/Personaleforhold

20 20 Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen Lånefinansieret anlægsramme Nordhavnen fase 2 og Lystbådehavne i alt Anlægsrammen er lånefinansieret og Nordhavnens drift skal som udgangspunkt forrente og afdrage lånet over en 25-årig periode. Se under Indledning. Kommunikation/Høring Jf. beslutning i Byrådet 25. februar 2013 overgår forvaltningen af lystbådehavne fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget med virkning fra 1. januar Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, 1. at detailplanen for etape 2 godkendes. 2. at detailplanen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering. 3. at detailprojektet fremsendes til Kystdirektoratet med henblik på tilladelse til udførelse. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingerne anbefales.

21 Sager til behandling på kommende møder i Teknisk Udvalg Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/3382 Teknisk Udvalg Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Go Bike Teknik og Miljø Primo 2014 Trafik- og parkeringsplan Nordhavnens Søndre Mole Teknik og Miljø Primo 2014 Axeltorv placering af pavilloner Teknik og Miljø Primo 2014 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Teknisk Udvalg den Orientering foretaget.

22 Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/16945 Teknisk Udvalg Beslutninger Teknisk Udvalg den Der blev givet en orientering om: Torvegrillens udeservering Trafikken på Stubbedamsvej Cykelstier på Ndr. Strandvej Belægningsarbejdet i Hovedvagtsstræde

23 23 Bilagsliste 2. Anlægsregnskab - Udvikling af Byrum Regnskab for anlægsbevilling (110884/13) 3. Anlægsregnskab - genopretning af vejkapital 1. Regnskab for anlægsbevilling (105387/13) 5. Forsyning Helsingør A/S - takster for vand og spildevand Takstblad Vand 2014 (108530/13) 2. Takstblad Spildevand 2014 (108531/13) 6. Forsyning Helsingør A/S - vedtagelse af affaldsgebyrer Takstblad Affald Privat 2014 (108522/13) 2. Takstblad Affald erhverv 2014 (108517/13) 7. Ændring af betalingsvedtægt for spildevand 1. Forslag til Betalingsvedtægt 2014 (106005/13) 8. Nedlæggelse af offentlig vej ved Skolen i Bymidten 1. Kortbilag (104698/13) 9. Nordhavnen - detailplan etape 2, Nordre Inderhavn 1. Projekt for Promenaden (110889/13) 2. Indretning af Båd- og Parkringsplads på den gamle stejleplads (107067/13) 3. Bronumre nordre inderhavn 1.pdf (110695/13)

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg Mødedato: Torsdag den 14. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 11 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. november 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet : Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 29. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 29. november Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale 187 Teknisk udvalg den 02. juni 2009 kl. 16.00 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen

Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen Herning, den 19.10.2010 Dagorden til bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S Dato: 14.10.2010 Tid: 9.00 Sted: Østre Vandværk, Engdahlsvej 11b, Til stede: Bestyrelse: Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO)

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO) Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.10.2015 Bilag 1.1 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering områ debeskrivelse, områ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering 1. Indledning område 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer af færdselsarealer. Hovedformålet

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2017 Med overslagsåreme 2018-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Bestyrelsen for Dag og år

Bestyrelsen for Dag og år 6. april 2017 JK 880 DAGSORDEN møde i bestyrelsen Modtagestation Vendsyssel I/S torsdag den 6. april 2017 kl. 08.30 Mødested: Administrationen Mandøvej 4 9800 Hjørring Afbud fra: Ingen Mødet sluttede:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere