BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Socialudvalget: Rammebesparelser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Socialudvalget: Rammebesparelser:"

Transkript

1 SOCIALUDVALG Side: 1 Socialudvalget: Rammebesparelser: 1000 kr. i 2011-priser Harmoniseret madtilbud i 12 dagcentre Model 1: 2 dagcentre Model 2: 3 dagcentre Model 3: 7 dagcentre med uændret madtilbud Model 4: 7 dagcentre med harmoniseret madtilbud Lukning af demensdagcentre Øget brugerbetaling madservice v/ 3 kr Reduktion bad fra 2 til 1 gang om ugen Omsorg/nærvær ophører Rengøring hver 3. uge Aktivitetsmedarbejdere i plejecentres boenheder Reduktion af 2 sygeplejerskerstillinger Reduktion af 18 tilskud friv. soc. organ % besparelse på entreprenøraftaler - A+B samlet besparelse Lukning af det alternative plejecenter, Forsorgscentret Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstedet Lukning af Cafe Møllen Lukning af sorggruppen Nedlæggelse af pædagogisk konsulent funktion Reduceret serviceniveau på støttecentret Bryghuset Individuel revisitering til Vesterengs dagtilbud Reduceret serviceniveau på Holbølls Minde Centret Dagtilbud til voksne senhjerneskadede I alt = udgift, - = indtægt NB: Besparelsesforslagene 1, 3, 4, og 5 er ikke medregnet i i alt.

2 SOCIALUDVALG Side: 2 1: Harmoniseret madtilbud i kommunens 12 dagcentre Madtilbuddet i Kommunens 12 dagcentre harmoniseres. Årlig besparelse på 2,138 mio. kr. Kommunen har 12 dagcentre. Dagcenter gæster tilbydes i dag mad fra Det Gode Madhus. Derudover tilbyder flere af dagcentrene lune retter, smørrebrød, kaffe/the og hjemmebagt kage, som er fremstillet af dagcentrenes køkkenpersonale. Det foreslås, at madtilbuddet harmoniseres således, at der fortsat tilbydes mad fra det Gode Madhus, mens det øvrige madtilbud i de enkelte dagcentre fastlægges lokalt. Dagcentrene vil have åbent 5 timer i alle ugens hverdage. Bemanding: Det er vurderingen, at dagcentrene skal bemandes med 4,5 personer i hvert dagcenter; 2 fuldtidsansatte og 2,5 deltidsansatte medarbejdere fordelt på køkken og aktiviteter. Dagcentrene er selvafløsende i forbindelse med ferie og sygdom, dvs. dagcentrene har selv ansvaret for sikre bemanding i dagcentrene i forbindelse med ferie og sygdom. Harmonisering: Besparelsesforslaget vil således betyde, at dagcentrene fremover har; harmoniseret madtilbud, harmoniseret normering og harmoniseret åbningstid. Besparelsen i 2011 er lavere grundet udgifter i forbindelse med afskedigelser og 10/12 årseffekt. Desuden kan besparelsen for Sygekassens Hjem først medregnes fra og med 2012 grundet driftsoverenskomst. Forslaget bortfalder såfremt et af forslagene vedrørende reduktion af dagcentre besluttes. * Der vil være serviceforringelser for borgerne i dagcentrene. * Der vil ikke fremover være weekend og helligdagsåbent. * Når dagcentergæsterne fremover kun tilbydes mad fra Det Gode Madhus vil det medføre en øget produktion i Det Gode Madhus, hvilket er med til at øge rentabiliteten. Forslaget vil medføre personalereduktioner.

3 SOCIALUDVALG Side: 3 2: Model 1: Reducering til 2 dagcentre i Svendborg Kommune Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 12 dagcentre til 2 dagcentre. Årlig besparelse på 13,438 mio. kr. Svendborg Kommune har i dag 12 dagcentre. Det foreslås at reducere antallet af dagcentre til 2, som har åbent 5 timer i alle ugens hverdage, for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Der visiteres til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens serviceniveau. Forslaget betyder konkret: Placering og antallet af brugere: I forhold til placering af 2 dagcentre lægges der vægt på: 1) en geografisk central placering og 2) størrelse på dagcentrene, herunder mulighed for udvidelse i form af inddragelse af ekstra lokaler. På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående kriterier, kan der peges på dagcentrene Aldersro og Bryghuset som Svendborg Kommunes kommende 2 dagcentre. Dermed foreslås der, at dagcentrene Christinehaven, Tåsinge, Ollerup, Stenstrup, Thurøhus, Munkevænget, Frøavlen, Gudme, Damgården og Caroline Amalie lukkes. Dagcentrene Aldersro og Bryghuset er incl. træningsfaciliteter på hhv. 333 m2 og 426 m2. Sundheds- og Forebyggelsesområdets træningslokaler vil blive flyttet til et eller flere af de ledige lokaler i de nedlagte dagcentre. Det vil således ikke være udgifter forbundet med at udvide de fysiske rammer på dagcentrene Aldersro og Bryghuset. På baggrund af en opgørelse over antallet af brugere i dagcentrene i dag, kan der konkluderes, at der i gennemsnitlig er 230 borgere om dagen fra enten eget hjem eller ældreboliger, der gæster kommunens dagcentre. Der antages endvidere, at dette antal vil være uændret, når antallet af dagcentre reduceres. Det vil betyde, at der i gennemsnit er 115 gæster om dagen i hvert af de 2 nye dagcentre. Det er den samlede vurderingen, at 2 dagcentre ikke vil kunne honorere 115 gæster om dagen hvad angår ressourcer og kvadratmeter. Det vil således være nødvendigt at foretage en visitering i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens serviceniveau. Borgere i plejecentre: Der er i gennemsnit 75 borgere om dagen fra pleje- og demensboliger, der ikke længere vil kunne komme i dagcentrene. De tilbydes i stedet aktiviteter i plejecentrene. Alle plejecentre har i dag en aktivitetsmedarbejder ansat, hvorfor der ikke skal ansætte ekstra personale til det formål. Desuden har alle plejecentre de nødvendige fysiske rammer til aktiviteterne. Åbningstider: Som følge af forslaget vil dagcentrene ikke fremover have åbent i weekender og på helligdage. Brugen af nuværende dagcenter lokaler: Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af lokalerne afklares senere. Ændret visiteringsniveau: Grundet kapacitetsændringen i dagcentrene vil det for nogle borgere kunne betyde, at der reduceres i antallet af dage om ugen, de har mulighed for at komme i dagcenter.

4 SOCIALUDVALG Side: 4 Transport: Det er vanskelig at konkludere entydigt, om der vil være en transport besparelse, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre reducerer udgifterne: Besparelse: Der transporteres i dag 614 passagerer fordelt på 108 busser om ugen. Der er stor forskel i antallet af passagerer pr. bus, men der er i gennemsnit 5,6 passagerer i hver bus. Det er vurderingen, at der som følge af besparelsesforslaget vil kunne transporteres gennemsnitligt 10 passagerer pr. bus, hvilket vil reducere behovet for antallet busser til 61 om ugen. Det er en reduktion på 44%. Reduktionen skyldes bl.a. at borgere fra plejecentre ikke fremover skal transporteres til dagcentrene. Desuden er det primært borgere for plejeboliger, der er kørestols- eller rollator brugere, hvorfor disse hjælpemidler ikke fremover vil optage pladser i busserne. Desuden vil ændret visiteringsniveau betyde, at nogle borgere vil blive transporteret færre gange sammenlignet med i dag. Desuden vil der være en bedre udnyttelse generelt af bussernes kapacitet. Forøgelser: Når antallet af dagcentre reduceres, vil det til gengæld betyde øget transport tid, og dermed øgede transportudgifter En del af gæsterne i dagcentrene er borgere fra ældreboliger, der i dag selv kan gå frem og tilbage til dagcenteret. Ved reducering af antallet af dagcentre til 2 vil det betyde, at de fleste af disse gæster fremover skal transporteres. Dog vil gæsterne fra gæsteboligerne på Aldersro og Bryghus fortsat kunne gå. Hovedparten af gæsterne fra eget hjem transporteres allerede i dag til dagcentrene, hvorved forslaget vurderes ikke at øge transportudgifterne væsentligt for disse gæsters vedkommende. Konklusion vedr. transport: Det er på baggrund af ovenstående forhold vurderingen, at transportudgifterne vil være uændrede. I 2009 var udgiften til dagcentertransport i alt 2,55 mio. kr. (netto), svarende til 36,5 timers kørsel om dagen. Det foreslås imidlertid, at der foretages en beregning ultimo 2011 af den faktiske transportudgift på baggrund af første halvår 2011 for entydigt at beregne en eventuel besparelse. Øvrig drift: Alle dagcentre er kommunalt ejede og vil være i fortsat brug efter lukning af dagcenter funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på vedligeholdelse, rengøring og forbrugsafgifter. Der vil dog være en besparelse på primært inventar. Det er vurderingen, at der vil i gennemsnit er en årlig driftsbesparelse på kr./dagcenter. Selvtrænere: selvtrænere vil kunne blive henvist til andet træningssted end det de bruger i dag. Bemanding: Det er vurderingen, at dagcentrene skal bemandes med 8 personer i hvert dagcenter fordelt på 2 fuldtidsansatte og 6 deltidsansatte fordelt på køkken og aktiviteter. Dagcentrene er selvafløsende i forbindelse med ferie og sygdom, dvs. dagcentrene har selv ansvaret for sikre bemanding i dagcentrene i forbindelse med ferie og sygdom.

5 SOCIALUDVALG Side: 5 Besparelse 2011: Besparelsen i 2011 reduceres væsentligt grundet: 10/12 årseffekt, når der tages hensyn til varslingsperiode ifm. afskedigelse og 6 måneders opsigelsesperiode. Udgifter i forbindelse med afskedigelser. Forslaget vil medføre, at der afskediges ca. 20 fuldtidsansatte og 36 deltidsansatte dagcentermedarbejdere. Det er vurderingen, at det store antal gør det vanskeligt at omplacere folk til andet job i kommunen. Udover 6 måneders opsigelse antages det, at halvdelen af de afskedigede skal have udbetalt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse og 8 ugers ferie. Driftsoverenskomst mellem Sygekassens Hjem og Svendborg kommune betyder, at besparelsen for Sygekassens Hjem først kan udmøntes fra og med Hjemmeplejen: Visitering til dagcentre vil betyde, at nogle af de borgere fra eget hjem, der i dag får hjælp til toiletbesøg og til anretning af deres frokost i dagcentrene, vil de dage, hvor de ikke er i dagcentrene skulle have hjælp fra hjemmeplejen. Det vil således øge udgifterne i hjemmeplejen om end i begrænset omfang, da det vurderes at være tale om en relativ lille gruppe borgere. Plejecentrene: Tyngden i plejecentrene vil blive større, idet borgerne fremadrettet er hjemme i dagtimerne. Sundheds-og Forebyggelsesområdet: Sundheds- og Forebyggelsesområdet afgiver de nuværende træningslokaler på hhv. Aldersro og Bryghuset til dagcenter aktiviteter mod i stedet at kunne benytte et eller flere af lokalerne i de lukkede dagcentre. Forslaget vil medføre forringet serviceniveau overfor borgerne: * Der skal fremover visiteres til dagcenter. * Der vil ikke fremover være weekend og helligdagsåbent. * Borgere fra pleje- og demensboliger kan ikke længere komme i dagcenter. * De lokale netværker og sociale bånd vil blive ændrede. Høringssvar: Der er i forbindelse med forslag til lukning af dagcentre tidligere år kommet følgende høringssvar: Borgerne tages ud af vante rammer og skal transporteres med bus for at komme til aktiviteter. Det vil måske kunne afholde nogle fra at benytte sig af dagcenter tilbuddene fremover De vil svække de sociale bånd, som borgerne har knyttet på de dagcentre, der bliver berørt at besparelsen Frygter at nogle beboere i tilknytning til de dagcentre der bliver berørt at besparelsen vil blive isolerede De frivilliges indsats på de konkrete steder vil forsvinde Rimelighed omkring besparelsen besparelsen rammer de forkerte Forslaget vil medføre personalereduktioner.

6 SOCIALUDVALG Side: 6 3: Model 2: Reducering til 3 dagcentre i Svendborg Kommune Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 12 dagcentre til 3 dagcentre. Årlig besparelse på 11,096 mio. kr. Svendborg Kommune har i dag 12 dagcentre. Det foreslås, at reducere antallet af dagcentre til 3, som har åbent 5 timer i alle ugens hverdage, for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Forslaget betyder konkret: Placering og antallet af brugere: I forhold til placering af 3 dagcentre lægges der vægt på: 1) geografisk central placering og 2) størrelse, herunder mulighed for udvidelse i form af inddragelse af ekstra lokaler hos de nuværende 12 dagcentre. På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående kriterier, kan der peges på dagcentrene Aldersro, Bryghuset samt Stenstrup som Svendborg Kommunes kommende 3 dagcentre. Dermed foreslås der, at dagcentrene Christinehaven, Tåsinge, Ollerup, Thurøhus, Munkevænget, Frøavlen, Gudme, Damgården og Caroline Amalie lukkes. Dagcentrene Aldersro, Bryghuset og Stenstup er incl. træningsfaciliteter på hhv. 333 m2, 426 m2 og 647 m2. Sundheds- og Forebyggelsesområdets træningslokaler vil blive flyttet til et eller flere af de ledige lokaler i de nedlagte dagcentre. Det vil således ikke være udgifter forbundet med at udvide de fysiske rammer på dagcentrene Aldersro, Bryghuset og Stenstrup. På baggrund af en opgørelse over antallet af brugere i dagcentrene i dag, kan der konkluderes, at der i gennemsnitlig er 230 borgere om dagen fra enten eget hjem eller ældreboliger, der gæster kommunens dagcentre. Der antages endvidere, at dette antal vil være uændret, når antallet af dagcentre reduceres. Det vil betyde, at der i gennemsnit er 76 gæster om dagen i hvert af de 3 nye dagcentre. Det er den samlede vurdering, at hvert af de 3 dagcentre vil kunne honorere 75 gæster om dagen hvad angår ressourcer og kvadratmeter. Der vil således være uændret serviceniveau for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Vedrørende beskrivelsen af borgere i plejecentre, åbningstider, brugen af nuværende dagcenter lokaler, transport, øvrig drift, selvtrænere, besparelse 2011 og høringssvar se under besparelsespunkt 2. Bemanding: Det er vurderingen, at dagcentrene skal bemandes med 8 personer i hvert dagcenter fordelt på 2 fuldtidsansatte og 6 deltidsansatte fordelt på køkken og aktiviteter. Dagcentrene er selvafløsende i forbindelse med ferie og sygdom, dvs. dagcentrene har selv ansvaret for sikre bemanding i dagcentrene i forbindelse med ferie og sygdom. Plejecentrene: Tyngden i plejecentrene vil være større, idet borgerne fremadrettet er hjemme i dagtimerne.

7 SOCIALUDVALG Side: 7 Sundheds-og Forebyggelsesområdet: Sundheds- og Forebyggelsesområdet afgiver de nuværende træningslokaler på hhv. Aldersro, Bryghuset og Stenstrup til dagcenter aktiviteter mod i stedet at kunne benytte et eller flere af lokalerne i de lukkede dagcentre. Forslaget vil medføre forringet serviceniveau overfor borgerne: * Der vil ikke fremover være weekend og helligdagsåbent. * Borgere fra pleje- og demensboliger kan ikke længere komme i dagcenter. * De lokale netværker og sociale bånd vil blive ændrede. Forslaget vil medføre personalereduktioner. 4: Model 3: Reducering til 7 dagcentre med uændret madtilbud i Svendborg Kommune Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 12 dagcentre til 7 dagcentre og det nuværende madtilbud i dagcentrene bibeholdes. Årlig besparelse på 7,788 mio. kr. Svendborg Kommune har i dag 12 dagcentre. Det foreslås at reducere antallet af dagcentre til 7, som har åbent 5 timer i alle ugens hverdage, for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Forslaget betyder konkret: Placering og antallet af brugere: I forhold til placering af 7 dagcentre lægges der vægt på: 1) geografisk placering og 2) antallet af ældreboliger i tilknytning til dagcentrene. På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående kriterium peges der på dagcentrene; Aldersro, Bryghuset, Stenstrup, Tåsinge, Gudme, Thurøhus og Munkevænget, som Svendborg Kommunes kommende 7 dagcentre. Dermed foreslås der, at dagcentrene Christinehaven, Ollerup, Frøavlen, Damgården og Caroline Amalie lukkes. På baggrund af en opgørelse over antallet af brugere i dagcentrene i dag, kan der konkluderes, at der i gennemsnitlig er 230 borgere om dagen fra enten eget hjem eller ældreboliger, der gæster kommunens dagcentre. Der antages endvidere, at dette antal vil være uændret, når antallet af dagcentre reduceres. Det vil betyde, at der i gennemsnit er 32 gæster om dagen i hvert af de 7 nye dagcentre. Det er vurderingen, at 7 dagcentre vil kunne honorere de borgere fra eget hjem og fra ældreboliger, der ønsker at komme i dagcenter. Der vil således være uændret serviceniveau for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Vedrørende beskrivelsen af borgere i plejecentre, åbningstider, brugen af nuværende dagcenter lokaler, transport, øvrig drift, besparelse 2011 og høringssvar se under besparelsespunkt 2.

8 SOCIALUDVALG Side: 8 Bemanding: Det er vurderingen, at dagcentrene skal bemandes med 5,5 personer i hvert dagcenter fordelt på 2 fuldtidsansatte og 3,5 deltidsansatte medarbejdere fordelt på køkken og aktiviteter. Dagcentrene er selvafløsende i forbindelse med ferie og sygdom, dvs. dagcentrene har selv ansvaret for sikre bemanding i dagcentrene i forbindelse med ferie og sygdom. Plejecentrene: Tyngden i plejecentrene vil blive større, idet borgerne fremadrettet er hjemme i dagtimerne. Forslaget vil medføre forringet serviceniveau overfor borgerne: * Der vil ikke fremover være weekend og helligdagsåbent. * Borgere fra pleje- og demensboliger kan ikke længere komme i dagcenteret. * De lokale netværker og sociale bånd vil blive ændrede. Forslaget vil medføre personalereduktioner. 5: Model 4: Reducering til 7 dagcentre med harmoniseret madtilbud i Svendborg Kommune Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 12 dagcentre til 7 dagcentre og madtilbuddet i dagcentrene harmoniseres. Årlig besparelse på 9,61 mio. kr. Svendborg Kommune har i dag 12 dagcentre. Det foreslås at reducere antallet af dagcentre til 7, der har åbent 5 timer i alle ugens hverdage, for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Dagcenter gæster tilbydes i dag hoved- og biret fra Det Gode Madhus. Derudover tilbyder flere af dagcentrene lune retter, smørrebrød, kaffe/the og hjemmebagt kage, som er fremstillet af dagcentrenes køkkenpersonale. Det foreslås, at madtilbuddet harmoniseres således, at der fortsat tilbydes mad fra det Gode Madhus, mens det øvrige madtilbud i de enkelte dagcentre fastlægges lokalt. Forslaget betyder konkret: Bemanding: Det er vurderingen, at dagcentrene skal bemandes med 4,5 personer i hvert dagcenter fordelt på 2 fuldtidsansatte og 2,5 deltidsansatte medarbejdere fordelt på køkken og aktiviteter. Besparelsesforslaget vil medføre, at der afskediges ca. 26 fuldtidsansatte dagscentermedarbejdere. Dagcentrene er selvafløsende i forbindelse med ferie og sygdom, dvs. dagcentrene har selv ansvaret for sikre bemanding i dagcentrene i forbindelse med ferie og sygdom. Vedrørende beskrivelse af forslaget i øvrigt henvises til forslag nr. 4., model 3. Forslaget vil medføre personalereduktioner.

9 SOCIALUDVALG Side: 9 6. Lukning af demensdagcentre Svendborg Kommunes 2 demensdagcentre Aldersroklubben og Caroline Amalie, lukkes. Årlig besparelse på 1,496 mio. kr. Svendborg Kommune har i dag 2 demensdagcentre på hhv. Aldersro og Caroline Amalie. Det foreslås at lukke begge demensdagcentre. De eksisterende dagcentre vil ikke være et relevant tilbud til de demente borgere. Forslaget betyder konkret: Målgruppen: Demensdagcentrene henvender sig til demente borgere i eget hjem, som klarer sig ved hjælp af en eller flere pårørende. Det er således primært en aflastning af de pårørende, når de demente borgere er i demensdagcentrene. Antallet af brugere: Hvert demensdagcenter har i gennemsnit besøg af 8 borgere om dagen fordelt på borgere i løbet af en uge. Forbrugsafgifter: Det er vurderingen, at lokalerne vil blive brugt til andre aktiviteter under ældreområdet, hvorved der fortsat vil være udgifter til vand, varme, lys og husleje. Transport: Når der ikke længere skal transporteres demente borgere til demensdagcentrene, vil alle udgifter til transport kunne spares. Besparelse i 2011 begrænses grundet udgifter i forbindelse med afskedigelser og 10/12 årseffekt. Lukning af kommunens to demensdagcentre vil dels øge behovet for hjemmepleje til toiletbesøg, anretning af og hjælp under måltider samt generel guidning. Derudover vil lukningen betyde, at nogle pårørende ikke længere magter at have den demente boende hjemme, når de ikke fremover kan komme i demensdagcenter - og heller ikke kan rummes i almindelige dagcentre. Det vil betyde, at den demente borger i stedet skal have en demensbolig, hvilket vil øge efterspørgslen efter demensboliger i Svendborg Kommune. Det vil sætte ventelisten efter demensboliger under yderligere pres, da demensboliger allerede i dag er en type bolig i Svendborg Kommune, som der er stor efterspørgsel efter. Forslaget vil være en serviceforringelse for de demente borgere. Der er endvidere risiko for udgifter på anden vis f.eks. i form af øget efterspørgsel efter kommunens demensboliger Forslaget vil medføre personalereduktioner.

10 SOCIALUDVALG Side: 10 7: Øget brugerbetaling madservice v./ 3 kr. : Det foreslås at borgernes egenbetaling stiger 3 kr. pr. hovedret fra 41 til 44 kr. Det giver en ekstra indtægt på 1,323 mio. kr./året fra Det skal bemærkes, at besparelsen afhænger af valg af madservicemodel i budget Borgeren betaler i dag 41 kr. for en hovedret, 38 kr. for en lille hovedret og 14 kr. for en biret. Det foreslås at borgernes egenbetaling stiger med 3 kr. pr. hovedret, da der er en forskel på 11 kr. mellem produktionsomkostningen og hvad borgeren betaler. Samtidig har Svendborg Kommune luft op til loftet over madservice udgifter fastsat af folketinget Dette giver i alt en merindtægt på 1,323 mio. kr. ved en produktion på hovedretter. Folketinget har sat loft over madservice i kommunerne på (2009 priser). Loftet i 2010 ligger på kr. om måneden. Der står i lovteksten at; der er tale om madservice som en døgnplejeydelse, som borgeren visiteres til af den kommunale myndighed. Derfor antages det, at de kr. er det maksimale beløb for opkrævning af mad i et plejecenter. I Svendborg Kommune er prisen på ca. 75 kr. om dagen i Det giver mulighed for maksimalt at hæve prisen på hovedret med 14 kr. (forskellen mellem borgerens betaling og produktionsprisen). Ved denne stigning vil kommunen ikke ramme loftet på kr. om måneden i gennemsnit. Forslaget bortfalder såfremt forslaget om kølemad besluttes. Ingen.

11 SOCIALUDVALG Side: 11 8: Reduktion bad fra 2 til 1 gang om ugen: Visitationen af bad foreslås ændret til, at ydelsen som hovedregel visiteres 1 gang ugentlig. Årlig besparelse 2,036 mio. kr. Besparelsen har 2/3 effekt i 2011 grundet revisitering. Ydelsen bad visiteres i Svendborg Kommune d.d. ud fra en individuel konkret vurdering som hovedregel 2 x ugentlig. Dette foreslås ændret til som hovedregel 1 x ugentlig. Justering af serviceniveauet skal ske i forbindelse med en individuel konkret vurdering. Enkelte borgere vil fortsat have brug for bad flere gange ugentlig. Påbegyndelse af justering af serviceniveauet vil ske umiddelbart efter eventuel politisk beslutning. På plejecentrene vil der ske en reduktion i den faste normering Serviceforringelse for borgerne og nedjustering af den faste normering på plejecentrene Implementeringen af besparelsen vil medføre et væsentligt administrativt merarbejde i forbindelse med revisitation af alle de borgere der aktuelt har ydelsen - samt til behandling af eventuelle klagesager. Forslaget vil medføre personalereduktion. 9: Omsorg/nærvær ophører: Ydelsen omsorg og nærvær ophører i Svendborg Kommune som særskilt ydelse. Årlig besparelse 4,479 mio. kr. Besparelsen har 2/3 effekt i 2011 grundet revisitering. I budgettet 2008 blev der afsat en pulje til omsorg og nærvær. Borgerne fik tilbud om 20 min. omsorgs/nærværstid om ugen. På plejecentrene er der fast normering, hvilket betyder, at normeringen er tillagt 20 min. pr. borger pr. uge. I forbindelse med budget forlig 2009 blev der strammet op på visitationskriterierne således, at ydelsen kun visiteres til borgere Der er ensomme Har et lille netværk Har behov for en støttende funktion Borgere med risiko for at blive isoleret Ydelsen er ikke lovbunden. Det foreslås at ydelsen ophører som særskilt ydelse. Justering af serviceniveauet skal ske i forbindelse med en individuel konkret vurdering. Påbegyndelse af justering af serviceniveauet vil ske umiddelbart efter eventuel politisk beslutning. På plejecentrene vil der ske en reduktion i den faste normering

12 SOCIALUDVALG Side: 12 Serviceforringelse for borgerne og nedjustering af normeringen på plejecentrene. Implementeringen af besparelsen vil medføre et væsentligt administrativt merarbejde i forbindelse med revisitation af alle de borgere der aktuelt har ydelsen - samt til behandling af eventuelle klagesager. Forslaget vil medføre personalereduktion. 10: Rengøring hver 3. uge: Visitationen af Praktisk hjælp foreslås ændret til, at ydelsen som hovedregel visiteres hver 3. uge. Årlig besparelse 2,341 mio. kr. Besparelsen har 2/3 effekt i 2011 grundet revisitering. Ydelsen Praktisk hjælp visiteres i Svendborg Kommune d.d. som hovedregel hver 14. dag. Dette foreslås ændret til som hovedregel hver 3. uge. Justering af serviceniveauet skal ske i forbindelse med en individuel konkret vurdering. Enkelte borgere vil fortsat have brug for rengøringshjælp ugentlig eller hver 14.dag. Påbegyndelse af justering af serviceniveauet vil ske umiddelbart efter eventuel politisk beslutning. På plejecentrene vil der ske en reduktion i den faste normering Serviceforringelse for borgerne og nedjustering af den faste normering på plejecentrene Implementeringen af besparelsen vil medføre et væsentligt administrativt merarbejde i forbindelse med revisitation af alle de borgere der aktuelt har ydelsen - samt til behandling af eventuelle klagesager. Forslaget vil medføre personalereduktion. 11: Aktivitetsmedarbejdere i plejecentrenes boenheder Nedlæggelse af plejecentrenes boenheders aktivitetsmedarbejderstillinger. Årlig besparelse 4,665 mio. kr. I hvert af plejecentrenes boenheder er der ansat en aktivitetsmedarbejder i fleksjob. Stillingerne har 2 formål: at en gennemgående person i hver boenhed sikrer hygge og aktivitet for beboerne. Aktivitetsmedarbejderen opgaver er f eks. tilberedning, anretning og servering af mad, deltagelse i spisesituationer, bagning og andre aktiviteter med beboerne.

13 SOCIALUDVALG Side: 13 at skabe fleksjobstillinger, hvor der er plads til personer, der ikke har en fuld arbejdsevne i behold, men som kan gøre en indsats på fleksible vilkår. Der er ca. 55 fleksjobstillinger i plejecentrenes boenheder. Det foreslås at fleksjobstillingerne nedlægges. * Serviceforringelse for borgere på plejecentre. * Fleksjobmedarbejderne vil have svært ved at finde ansættelse på andre områder. * Der vil være øgede opgaver til Jobcentret. Forslaget vil medføre personalereduktion. Der vil være flere opgaver til det faste personale på plejecentrene. 12: Reduktion af 2 sygeplejerskestillinger og oprettelse af sygeplejekonsultation Oprettelse af en sygeplejekonsultation, hvor mobile borgere kan komme for at modtage sygeplejeydelser. Besparelse i 2011 på 0,407 mio. kr. og fra 2012 er besparelsen på 0,611 mio. kr. Borgere som modtager ydelser fra Svendborg Kommunes hjemmesygepleje, får i dag besøg af sygeplejersken i deres eget hjem. Sygeplejeydelser gives både i dag-aften og nattimerne. Hver sygeplejerske bruger dagligt tid til kørsel mellem de enkelte borgere. Køretiden varierer afhængigt af, om sygeplejerskerne kører i bynært område eller i et landdistrikt. Hyppigheden af besøg hos den enkelte borger kan variere fra daglige til 1-2 gange om ugen og nogen får besøg hver 2-3 uge. En del af borgerne er mobile og er i stand til enten selv at køre bil eller til at tage offentlig transport. I stedet for at dagsygeplejerskerne kører ud til mobile borgere for at yde sygepleje, foreslås, at disse borgere kommer til en centralt placeret sygeplejekonsultation. Dette vil betyde, at der kan spares på transporttiden samt opnås en effektivisering i udførelsen af opgaver. Samtidig sættes et arbejde i gang med vurdering af sygeplejeydelser. Det vil både være en vurdering af serviceniveauet på sygeplejeområdet og af sammenhængen mellem sygeplejeydelser og social- og sundhedsassistentopgaver i hjemmeplejen. Arbejdet igangsættes ligeledes for at imødekomme fremtidens krav om hjemmesygepleje herunder opgaveglidning fra sygehusene. Der vil kunne spares sygeplejersketimer svarende til 2-30 timers stillinger Der vil ikke være udgifter til lokaler, idet eksisterende lokaler kan anvendes. Konsekvenser for borgerne: Immobile borgere, som har behov for hjemmesygepleje, kan få uændret hjælp. Mobile borgerne skal selv sørge for transport til en centralt placeret sygeplejekonsultation, hvilket betyder, at de skal bruge tid på transport og evt. have udgifter til offentlig transport.

14 SOCIALUDVALG Side: 14 Forslaget kan medføre en reduktion i serviceniveauet og dermed serviceforringelse for borgerne. Forslaget vil medføre reduktion af 2 sygeplejersker 1 i Hjemmepleje Vest og 1 i Hjemmepleje Øst. 13: Reduktion af 18 tilskud frivillige sociale organisationer: Kommunens afsatte midler til kommunens frivillige foreninger og organisationer reduceres. Årlig besparelse på kr. fra I henhold til servicelovens 18 skal kommunen afsætte et årligt beløb til understøttelse af det frivillige sociale arbejde. Den økonomiske støtte skal gives til konkrete aktiviteter og initiativer. Svendborg Kommunes samlede 18 budget er 1.9 mio. kr. Kommunerne kompenseres via bloktilskuddet. Svendborg Kommune har siden strukturreformen udloddet ca kr. mere, end kommunen er kompenseret. Det foreslås, at det afsatte beløb reduceres med kr., så det fremadrettede vil være 1.3 mio. kr. En reduktion af 18-budgettet vil medføre et mindre økonomisk råderum. Det reducerede råderum vil uvilkårligt medføre, at færre foreninger kan modtage støtte, en reduktion i bevilligede beløb eller en kombination af de to. Det vil således være nødvendigt at lægge en strammere prioritering til grund for bevillingerne. Det vil samtidigt vanskeliggøre udmøntningen af den Frivilligpolitik, Svendborg Kommune vedtog i efteråret Ingen. Ingen % besparelse på entreprenøraftaler: I kommunaldirektørforum er det anbefalet, at der findes effektiviseringer og besparelser svarende til 5 % på entreprenøraftalerne. Svendborg Kommune driver to tilbud omfattet af entreprenøraftalen ambulant alkoholbehandling og ambulant stofmisbrugsbehandling. En del af besparelsen blev beskrevet i forbindelse med spareforslag for For at opfylde det resterende sparekrav peger administrationen på følgende spareforslag:

15 SOCIALUDVALG Side: 15 A - Reduktion af antal behandlere i Alkoholbehandlingen B - Reduktion af antal behandlere i Behandlingscenter Svendborg Punkt A og B giver en samlet årlig besparelse på kr. A: Reduktion af antal behandlere i Alkoholbehandlingen Der foreslås en reduktion i lønrammen på Alkoholbehandlingscenteret på kr. om året. Behandlingen bygger på velafprøvede og evidensbaserede metoder, og der vurderes ikke at være effektiviserings- eller rationaliseringsmuligheder her. Der vurderes heller ikke muligt at finde rationaliseringer eller besparelser på stedets drift. Skal der gennemføres besparelser, peges der derfor i stedet for på en reduktion i stedets lønramme og dermed antal ansatte svarende til kr., heraf udgør Svendborg Kommunens andel kr. Besparelsen vil således medføre færre behandlingstimer og en reduktion af ata-tid med den enkelte patient. Konsekvenserne herved vil være flere klienter per behandler og dermed længere tid mellem behandlingssamtalerne. Her ud over kan det i spidsbelastningsperioder blive nødvendigt at etablere ventelister, dette skal særligt ses i lyset af de seneste års vækst i antal borgere, der søger behandling. En eventuel oprettelse af venteliste kan i nogle tilfælde medføre, at Behandlingscenteret ikke kan sikre køberkommunernes overholdelse af behandlingsgarantien. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at det er køberkommunerne som myndighed der er ansvarlig for overholdelse af behandlingsgarantien. Oprettelse af ventelister må forventes at medføre afledte udgifter for køberkommunerne, f.eks. til ambulante behandling i andet regi. For klienterne vil det reducere tilgængeligheden til behandlingen. Konsekvensen ved at behandlerne har mindre tid per klient vil være, at der vil blive længere tid mellem behandlingssamtaler. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er en sammenhæng mellem samtalefrekvens og antal gennemførte forløb og længden på forløbet. Der er en betragtelig risiko for færre gennemførte forløb og flere tilbagefald, såfremt ata-tiden reduceres væsentligt. Den 27. april 2010 har Faaborg-Midtfyn Kommune meddelt at de ønsker at udtræde af entreprenørsamarbejdet vedr. alkoholbehandling. Det bevirker, at Alkoholbehandlingen skal finde besparelser for yderligere 1,7 mio. kr. Det samlede besparelseskrav for afdelingen vil således være ca. 1,9 mio. kr. Besparelserne betyder, at de nuværende 10 stillinger reduceres til 6 og at der skal reduceres i de tilknyttede lægers timetal.

16 SOCIALUDVALG Side: 16 Der reduceres i personalenormeringen svarende til ca. 1 stilling. Hertil kommer, at Faaborg-Midtfyn kommunes udtrædelse af entreprenørsamarbejdet betyder at personalenormeringen skal reduceres med yderligere 3-4 stillinger. B: Reduktion af antal behandlere i Behandlingscenter Svendborg Der foreslås en reduktion i lønrammen på Behandlingscenter Svendborg på kr. om året. Behandlingen bygger på velafprøvede og evidensbaserede metoder, og der vurderes ikke at være effektiviserings- eller rationaliseringsmuligheder her. Det vurderes heller ikke muligt at finde rationaliseringer eller besparelser på centerets drift. Skal der gennemføres besparelser, peges der derfor i stedet for på en reduktion i centerets lønramme og dermed antal ansatte svarende til kr. heraf udgør Svendborg Kommunes andel kr. Besparelsen vil således medføre færre behandlertimer og en reduktion af ata-tid med den enkelte klient. Konsekvenserne herved vil være flere klienter per behandler og dermed længere tid mellem behandlingssamtalerne. Her ud over er der en risiko for at det bliver nødvendigt at etablere ventelister i spidsbelastningsperioder. En eventuel oprettelse af venteliste kan i nogle tilfælde medføre, at Behandlingscenteret ikke kan sikre køberkommunernes overholdelse af behandlingsgarantien. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at det er køberkommunerne som myndighed der er ansvarlig for overholdelse af behandlingsgarantien. Oprettelse af ventelister må forventes at medføre afledte udgifter for køberkommunerne, f.eks. til ambulant behandling i andet regi. For klienterne vil det reducere tilgængeligheden til behandlingen. Konsekvensen ved at behandlerne har mindre tid per klient vil være, at der vil blive længere tid mellem behandlingssamtaler. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er en sammenhæng mellem samtalefrekvens og antal gennemførte forløb og længden på forløbet. Der er en betragtelig risiko for færre gennemførte forløb og flere tilbagefald, såfremt ata-tiden reduceres væsentligt. Ligeledes gælder det, at længere behandlingsforløb vil fordyre behandlings totale pris. Det kan således forventes, at forslaget vil medføre afledte negative effekter på køberkommunernes udgifter til ambulant stofmisbrugsbehandling. Der reduceres i personalenormeringen svarende til 1-1½ stilling.

17 SOCIALUDVALG Side: 17 15: Lukning af det alternative plejecenter Forsorgscenter Sydfyn: Det alternative plejecenter Forsorgscenter Sydfyn lukkes. Årlig besparelse på 1,934 mio. kr. fra I 2006 etablerede Fyns Amt et nyt forsorgscenter i Svendborg Kommune, og som noget nyt blev der også etableret et alternativt plejehjem i tilknytning til det nye Forsorgscenter Sydfyn. Socialministeriet finansierede etableringen og bevilligede ligeledes et 5-årigt driftstilskud. Det alternative plejehjem har 5 plejehjemspladser og 1 afrusnings- og afgiftningsplads. Der er tilknyttet 6 faste personaler og vikarer svarende til én stilling. Her ud over deles en række administrative og praktiske funktioner med det øvrige forsorgscenter. Personalet på plejehjemmet har opbygget særlige kompetencer i forhold til en målgruppe, der andre steder frembyder problemer. Plejehjemmets målgruppe er borgere med omfattende sociale og helbredsmæssige problemer. Beboerne er ofte dobbeltbelastede i forhold til psykiske problemer og misbrugsproblemstillinger. For at kunne visiteres til det alternative plejehjem skal brugerne være i den situation, at de på grund af afvigende adfærd har vanskeligt ved at kunne rummes på et almindeligt plejehjem. Den afvigende adfærd skyldes ofte et mangeårigt misbrug af alkohol, piller, narkotiske stoffer eller psykiske problemstillinger. Misbruget vil ofte være en fortsat nødvendighed for borgeren. Det alternative plejehjem giver kommunens mest udsatte borgere muligheden for at leve og afslutte livet på en værdig og respektfuld måde. I 2010 modtages det sidste driftstilskud, og fra 2011 overtager Svendborg Kommune det fulde finansieringsansvar. Plejehjemmet kan nedlægges fra 2011, hvor der ikke længere modtages midler fra ministeriet. Ved at nedlægge det alternative plejehjem kan Svendborg Kommune spare kr. fra Nedlægges det alternative plejehjem, skal borgerne rummes i de ca almindelige plejehjem eller ældreboliger Svendborg Kommune har. Det vil medføre en takststigning på de andre ydelser på Forsorgscenter Sydfyn som følge af øgede udgifter til afskrivninger på bygninger, nattevagter og fællesudgifter. I spareforslaget er der taget højde for dette i forhold til Svendborg Kommunes køb på Forsorgscenter Sydfyn. Udgiftsstigningen vil således primært påvirke andre kommuners forbrug af pladser på Forsorgscenter Sydfyn. Ældreområdet vil ligeledes opleve stigende udgifter.

18 SOCIALUDVALG Side: 18 Der kan ikke længere tilbydes afrusning eller afgiftning på Forsorgscenter Sydfyn, hvilket vil forringe det samlede Alkoholbehandlingstilbud i Svendborg Kommune for ovenstående målgruppe. Personalenormeringen på forsorgscenteret reduceres med 6 faste personaler og vikarer. 16. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstedet: Serviceniveauet på Grønnemoseværkstedet reduceres. Årlig besparelse kr. Grønnemoseværkstederne tilbyder beskyttet beskæftigelse samt samværs- og aktivitetstilbud til 140 voksne borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Grønnemoseværkstederne udbyder et bredt udvalg af aktiviteter der spænder lige fra smedeværksted, landbrugsproduktion til malerværksted og fritidstilbud. En indskrænkelse af Grønnemoseværkstedernes aktivitetsniveau kan medføre en besparelse på kr., heraf er Svendborg Kommunes andel kr. Besparelsen vil betyde serviceforringelser på en række aktiviteter: reduktion i rengøringsniveau, vikardækning og opsigelse af salgskonsulent lukning af GVS-klubben ingen deltagelse i aktivitetsdag ingen ferieture for brugerne Der kan spares kr. på løn ved at reducere rengøringsniveauet på Daghjemmet, reducere vikarforbruget og opsige salgskonsulent. Svendborg Kommunes andel af besparelsen udgør kr. GVS-klubben er et fritidstilbud til borgerne på Grønnemoseværkstedet. Der er 66 brugere af afbuddet. Gennemføres besparelsen får brugerne ikke længere noget fritidstilbud om aftenen. Besparelsen vil endvidere betyde, at brugerne på Grønnemoseværkstederne, alt andet lige, ikke kan deltage i den årlige aktivitetsdag, der arrangeres i fællesskab med de øvrige fynske beskyttede værksteder. Der vil ikke fremadrettet kunne tilbydes ferieture for brugerne på Grønnemoseværkstederne. Ovenstående vil medfører en besparelse på kr., Svendborg Kommunens andel udgør kr. Den samlede besparelser beløber sig til kr., heraf udgør Svendborg Kommunes andel kr. Opsiges én medarbejder.

19 SOCIALUDVALG Side: 19 17: Lukning af Cafe Møllen: Værestedet for tidligere misbrugere, Cafe Møllen, foreslås lukket. Årlig besparelse kr. Cafe Møllen er et værested for tidligere misbrugere. I dag er der brugere af værestedet. Værestedet drives af én medarbejder og frivillig arbejdskraft. Lukkes Cafe Møllen kan der spares kr. på løn og drift. Værestedet er et fristed fra såvel gadens miljø som fra behandlernes og myndighedspersonernes krav og forventninger, målrettet til borgere der er kommet ud af deres misbrug. Men værestedet rummer også nye muligheder og veje for det enkelte menneske. Værestedet betyder mere sammenhæng i den enkeltes hverdag. Ligesom værestedet bygger bro mellem forskellige aktører og instanser i samfundet og det enkelte menneske. Cafe Møllen udgør fundamentet for mange af brugerne, i forhold til at fastholde deres stoffrihed og ædruelighed. Værestedet er ligeledes understøttende i forhold til overgangen fra en tilværelse med misbrug og kriminalitet til en tilværelse med familie, uddannelse og arbejde. Værestedet er således for mange af brugerne en afgørende støttende faktor i deres liv. Lukkes Cafe Møllen vil brugerne naturligt opsøge sociale fællesskaber andre steder. Farerne herved er bl.a. at brugerne opsøger fællesskaberne i kommunens misbrugs- og værtshusmiljøer, der stimulere brugernes misbrugsadfærd og øger risikoen for tilbagefald til misbrug og kriminalitet. Mange af brugerne har brug for støtte og vejledning i forhold til at styre økonomi, opbygning af sunde sociale netværk og opbygning af praktiske færdigheder. Værestedets støttende funktion gør at brugerne, til trods for deres sociale problemstillinger, har en relativt velfungerende dagligdag, uden yderligere tilknytning til det sociale system. Lukningen kan medføre et stigende behov for hjemmevejledning til brugergruppen. Opsiges én medarbejder.

20 SOCIALUDVALG Side: 20 18: Lukning af sorggruppen: Svendborg Kommunes sorggruppe lukkes. Årlig besparelse på kr. Målgruppen er voksne personer bosat i Svendborg kommune, som ikke kan komme igennem et sorgforløb ved egen og netværkets hjælp. De personer der får behandling i sorggruppen har ofte været igennem det akutte krisebehandlingsforløb, som den offentlige sygesikring giver tilskud til. Personerne har lidt svære tab ved ulykke, sygdom, selvmord og har brug for længere tids hjælp til at mestre sit tab. Gruppen består af 6 deltagere. Det er forskelligt hvor længe man er i gruppen, det afhænger af tabets karakter og den enkelte persons egne ressourcer og brug af netværk. Der er i gennemsnit 8 personer gennem gruppen i løbet af et år. Ventelisten er i gennemsnit på 1 2 personer. Gruppen ledes af to sorgbehandlere. Det er gratis at gå i sorggruppen, hvilket er af stor betydning for disse personer, som har brug for et langvarigt behandlingsforløb. Tilbuddet er ikke lovpligtigt og der er ikke noget alternativ til sorggruppen i Svendborg Kommune. Lukkes tilbuddet vil der kunne spares kr. Sorgbehandlerne opsiges. 19: Nedlæggelse af pædagogisk konsulent funktion: Nedlæggelse af en deltids pædagogisk konsulent stilling i tilknytning til Svendborg Kommunes midlertidige botilbud til handicappede og udviklingshæmmede borgere. Årlig besparelse kr. Svendborg Kommune har i dag 12 midlertidige botilbud til kommunens handicappede og udviklingshæmmede borgere, hertil er knyttet et aktivitets- og samværstilbud. Der er ca. 300 brugere af tilbuddene og tilknyttet 60 medarbejdere. Hertil er der knyttet en deltids pædagogisk konsulent. Nedlægges den pædagogiske konsulent funktion kan der spares kr., heraf er Svendborg Kommunes andel kr. Besparelsen vil medføre et reduceret serviceniveau, i form af reduceret mulighed for sparring og vejledning i de mest specialiserede sager, ligesom det faste personale ikke kan få supervision i samme omfang som tidligere. Det vil samtidigt medføre et øget pres på ledelsen på området, da det vil medføre en opgaveglidning til dette niveau i forhold til supervision, sparring og vejledning i de mest specialiserede sager.

21 SOCIALUDVALG Side: 21 Den pædagogiske konsulent har ligeledes bistået myndighedssagsbehandlerne i det mest akutte og vanskelige sager, en service som ikke kan opretholdes ved gennemførelse af besparelsen. Reduceres i personalenormeringen. 20: Reduceret serviceniveau på støttecentret Bryghuset: Normeringen på støttecenteret Bryghuset reduceres med én medarbejder. Årlig besparelse kr. Støttecentret Bryghuset er et midlertidigt botilbud til fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere med et omfattende plejebehov. Der bor 8 borgere på Bryghuset. Der er tilknyttet 4 personaler til tilbuddet, her ud over varetager ældreområdet en del af plejeopgaverne på stedet. Det foreslås, at serviceniveauet på Bryghuset reduceres, svarende til én normering a kr. Svendborg Kommune har 12 midlertidige botilbud til udviklingshæmmede borgere, der er organiseret i teams. Ved at sammentænke Bryghuset med det nærliggende støttecenter Bryggerlunden kan der opnås en vis synergi. Besparelsen vil dog ikke kunne gennemføres uden en serviceforringelse for beboerne, ligesom det det ikke kan udelukkes at besparelsen vil få indflydelse på organiseringen af de øvrige støttecentre. Opsiges én medarbejder. 21. Individuel revisitering til Vesterengs dagtilbud: Individuel revisitering af brugerne af dagtilbuddet på Vestereng kan medføre en besparelse på kr. Vestereng er et botilbud til 29 borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, der er målrettet de svageste grupper, der kræver omfattende støtte og vejledning for at få hverdagen til at fungere. Institutionen overgik til Svendborg Kommune ved strukturreformen. Der er tilknyttet et aktivitets- og samværstilbud til Vestereng, hvor der aktuelt er indskrevet 22 borgere. Siden strukturreformen er der sket en udvikling i beboergruppens problemstillinger og behov. Det er administrationens vurdering, at der som følge af udviklingen i beboergruppen og dennes behov, vil kunne findes en besparelse på ca kr. ved

22 SOCIALUDVALG Side: 22 en individuel revisitering i forhold til indskrivningsgraden. Svendborg Kommunes andel udgør kr. Besparelsen vil medføre et yderligere pres på personalet tilknyttet bodelen, der i forvejen er presset i forhold til at leve op til kommunens kvalitetsstandarder, p.g.a. udviklingen i borgernes pleje og omsorgsbehov. Opsigelse af én medarbejder. 22. Reduceret serviceniveau på Hollbølls Minde Centret: Reduceret serviceniveauet på Hollbølls Minde Centret (HMC) i form af reduktion i antallet af aktiviteter og evt. åbningstider. Årlig besparelse kr. Dagtilbuddene på Socialpsykiatriens område er inde i et udviklingsarbejde. I 2010 har HMC arbejdet med at præcisere indhold og form, og der er foretaget personaleomrokeringer. HMC har oplevet en tilgang af brugere den seneste år, og har pt. 145 brugere. Der tilbydes faste arbejdsopgaver i 3 driftsgrupper: Køkken/Cafe, Vedligeholdelse af hus og have, og IT- og formidlingsarbejde. Derudover udbydes der skiftende kursusaktiviter af mere hobbybetonet karakter, med udgangspunkt i de aktuelle brugeres ønsker. Desuden driver HMC et visiteret værested, der som det eneste tilbud i Svendborg Kommune til denne målgruppe, har åbent 3 hverdagsaftner ugentligt og lørdag/søndag. HMC har som led i besparelser i budget 2010 fået reduceret budgettet med kr. Reduktionen er gennemført ved medarbejderreduktion. I forbindelse med genåbning af budget 2010 er der foreslået reduktion i ledelsestimerne på det samlede dagtilbudsområde i socialpsykiatrien. Såfremt besparelsen vedtages får det afledte konsekvenser i form af reduceret ledelsestid på Hollbølls Minde Centeret. En yderligere besparelse på 2011 budgettet med kan kun effektueres gennem reduktion af personale. Dette vil få konsekvenser for serviceniveauet i form af reduktion af aktiviteter og vil efter al sandsynlighed betyde indskrænkning i Værestedets åbningstider. Svendborg Kommunes andel af besparelsen udgør kr. Der reduceres med én medarbejder.

23 SOCIALUDVALG Side: 23 23: Dagtilbud til voksne senhjerneskadede: Afsatte midler i budget 2010 til etablering af nyt dagtilbud for senhjerneskadede spares, da tilbuddet endnu ikke er etableret. Årlig besparelse på kr. I forbindelse med udmøntning af kommunens Handicappolitik blev der nedsat en tværfaglig og tværsektionel arbejdsgruppe, der fik til opdrag at analysere kommunens tilbud til senhjerneskadede borgere og komme med anbefalinger til, hvordan Svendborg Kommune fremadrettet skal organisere tilbuddene til målgruppen. Personer med erhvervet hjerneskade har brug for specialfaglig indsats i et miljø, som er målrettet deres særlige funktionsnedsættelse. Det vurderes at være nødvendigt med en større enhed for på bedre vis at sikre tværfaglighed og helhed i opgaveløsningen samt fleksibilitet for den enkelte i tilbuddet. Arbejdsgruppen anbefalede derfor bl.a. at etablere et nyt dagtilbud til målgruppen, hvor kommunen kan samle sine eksisterende tilbud. I forbindelse med budgetforlig 2010 bevilligede kommunalbestyrelsen kr. til at imødekomme arbejdsgruppens anbefaling. Da tilbuddet endnu ikke er etableret, kan der spares kr. ved at annullere etableringen. Det betyder, at de øvrige driftsområder fortsat skal stille tilbud til rådighed for målgruppen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der også forelægges spareforslag vedr. VISAC og dagscentre, tilbud der ligeledes henvender sig til ovenstående målgruppe. Ingen.

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget s sparekatalog til B2017: 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 1. Lukning af 2 aktivitetscentre - 1.102-2.110-2.110-2.110 2. Reduktion af 2 terapeuter på plejecenterområdet - 450-900 - 900-900 3. Harmonisering

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente

Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente Click here to en ter text. Opgangsfællesskab for yngre deme nte - Caroline Schmi dts Mind e «edocad dresscivilcode» Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente 2014-27445/ 2014-267035

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget

:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget 01-09-200718:19:47 Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget Oversigt over besparelser på det sociale område Udvalg Voksen- og Plejeudvalget Emne 2008 2009 2010 2011 Prioritet Plejeboliger

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Punkt 05 Spareforslag

Punkt 05 Spareforslag Punkt 05 Spareforslag Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 1 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice REFERAT Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 10. Mødedato: 09.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.30 Mødested: Mødelokale 1 Ulrik Kragh Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Opgørelse af ventetider

Læs mere

SOCIALUDVALG Side: 41 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: I 1000 kr

SOCIALUDVALG Side: 41 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: I 1000 kr SOCIALUDVALG Side: 41 36: Harmonisering af normeringen på selvejende institutioner I 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 36: Harmonisering af normeringen på selvejende institutioner 36: Interval A 0 0-500 -500

Læs mere

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem

Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem 2017/1 BSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. oktober 2017 af Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007 Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Socialudvalgets ansvarsområde

Socialudvalgets ansvarsområde 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter

Læs mere

Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2

Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2 Reduktionsforslag for Handicappede Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2 Ny tilgang af borgere til 107 erstattes af 85 med ændret tildelingskriterier... 4 Blegdammen 85 - støtte... 6 Ændring

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Spareforslag MSO Foranstaltninger for ældre og handicappede

Spareforslag MSO Foranstaltninger for ældre og handicappede Spareforslag 2016-2019 MSO - 7 Sektor: Forslagets betegnelse: 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede 7. Aktiviteter og specialiserede tilbud Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere