Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 s sparekatalog til B2017: kr Lukning af 2 aktivitetscentre Reduktion af 2 terapeuter på plejecenterområdet Harmonisering selvejende plejecentre Handicapbiler Weekendåbent på aktivitetscentre Rammebesparelse på plejecenterområdet Nedlægning af fysioterapien på Grønnemoseværkstederne Ophør af stilskud til Toldbodhus Skole Reduktion af 18 midler (støtte til frivilligt socialt arbejde) Nedlægning af tilgængeligheds puljen Nedlægning af værestedet Cafe Møllen Nedlægning af støttecenter Kløvermarksvej Reduktion i åbningstiden på mødestedet Impuls Tandplejen - fastpris Træning - opdeling efter service og sundhedsloven Sundhedsløftet I alt = udgift, - = indtægt 1

2 1. Lukning af 2 aktivitetscentre Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 8 til 6 dagcentre. Årlig besparelse på kr. Svendborg Kommune har i dag 8 dagcentre. Det foreslås at reducere antallet af dagcentre til 6. Der visiteres til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens serviceniveau. Kapacitet og antallet af brugere: Der kommer i gennemsnit pr. dag ca. 300 borgere i Svendborg Kommunes dagcentre. Det antages, at dette antal vil være uændret, når antallet af dagcentre reduceres til 6. De resterende dagcentre vil kunne honorere de nuværende dagcentergæster, hvad angår kvadratmeter. Bemanding: Der er i dag ansat 2 fuldtids- (37 timer/uge) og 2½ deltidsmedarbejdere (30 timer/uge) i hvert dagcenter. Lønudgift årligt kr. Ved lukning af 2 dagcentre vil de forventeligt 2 dagcentre, der fortrinsvist vil modtage daggæsterne, have behov for øget bemanding med i alt 2 deltidsmedarbejdere (a 25 timer /uge). Lønudgift kr. årligt. Visiteringsniveau: Da de nuværende dagcenter gæster fortsat vil kunne visiteres til et dagcenter, vil det ikke være nødvendigt at ændre i visiteringsniveauet som følge af besparelsesforslaget. Gæster på de dagcenter, der vil blive lukket, vil i stedet blive visiteret til ét af de resterende dagcentre, hvilket for nogle borgere vil kunne betyde ændrede sociale bånd og netværker. Brugen af nuværende dagcenter lokaler: Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af lokalerne afklares senere. Transport: Det er vanskelig at konkludere entydigt, om der vil være øgede transport udgifter, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre reducerer udgifterne. Der vurderes dog en samlet merudgift på ca kr. Øvrig : Alle dagcentre er kommunalt ejede og vil være i fortsat brug efter lukning af dagcenter funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på sudgifter til f.eks. vand, varme og el. Besparelsen i 2017: For at opnå fuld besparelseseffekt i 2017 kræver det, at der tages hensyn til varslingsperiode ifm. afskedigelse og op til 6 måneders opsigelsesperiode. Det antages endvidere, at halvdelen af de afskedigede skal have udbetalt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse og 8 ugers ferie. Besparelsen i 2017 vurderes derfor kun at have halvårseffekt. 2

3 Hjemmepleje og plejecentre: Da der ikke ændres i visiteringsniveauet, forventes besparelsesforslaget ikke at have nogen påvirkning på udgifterne i hjemmeplejen. Besparelsesforslaget vil medføre personalereduktion, svarende til ca. 6 medarbejdere (eller 5,4 fuldtidsstillinger). 2: Reduktion af 2 terapeutstillinger på plejecenterområdet Der foreslås, at reducere indsatsen til 4 rehabiliteringsterapeuter, der fortsat skal være tilknyttet plejecentrene, svarende til en årlig besparelse på kr I forbindelse med projekt Nye Veje til aktivt liv blev der ansat 2 rehabiliteringsterapeuter på plejecentrene. Via midler fra ældrepuljen blev der ansat yderligere 4 terapeuter, således der nu er 6 terapeuter tilknyttet plejecentrene. Terapeuternes opgaver er at tilbyde borgerne målrettede rehabiliteringsforløb med henblik på bedre trivsel og livskvalitet. Dette gøres i tæt samarbejde med beboere og det øvrige personale, med særligt fokus på tværfaglighed. Desuden medvirker de i høj grad til implementering og fastholdelse af rehabiliteringsstrategien på ældreområdet. Plejecentrene vil få mindre bistand til gennemførelse af rehabiliteringsarbejdet. Afskedigelse af 2 terapeuter. Grundet hensyn til opsigelsesperiode og afholdelse af ferie, vurderes besparelsen i 2017 kun at have halvårseffekt. 3: Harmonisering af budgettildeling på de selvejende plejecentre Budgetterne på de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager, budgetlægges efter samme kriterier som de kommunale plejecentre vedrørende løn til pleje- og omsorg. Årligt harmoniseringspotentiale på kr. fra 2018 på Strandlyst plejecenter. Svendborg Kommune har soverenskomst med to selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager - og indgår som en del af Svendborg Kommunes plejeboligtilbud. Som følge af saftalen tilføres de selvejende plejecentre årligt et fast budget, der skal dække deres lønudgifter til pleje af bl.a. borgere, administration og pedeller samt sbudget til bl.a. fast ejendom, kurser og forsikringer. Budgettet fremskrives hvert år. 3

4 I 2017 er Strandlysts løn- og sbudget på ca. 19,1 mio. kr. og Hesselagers løn- og sbudget på ca. 11,2 mio. kr. Til sammenligning tilføres de kommunale plejecentre årligt lønbudget til pleje- og omsorg på baggrund af en tildelingsmodel, der bl.a. afhænger af plejecentrenes antal plejeboliger, dagcenter, antal timer til sygeplejersker og nattevagter etc. Hvis de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager, budgetlægges efter samme tildelingskriterier som de kommunale plejecentre vedrørende løn til pleje- og omsorg, vurderes der at være et årligt harmoniseringspotentiale på Strandlyst plejecenter på kr. Der vurderes ikke at være noget harmoniseringspotentiale på Hesselager plejecenter, dvs. Hesselager er normeringsmæssigt på niveau med de kommunale hvad angår løn til plejen. I beregningen af harmoniseringspotentialet er der taget højde for de selvejendes lønudgifter til administration og pedeller, da de selvejende - modsat de kommunale plejecentre - selv står for direkte afholdelse af denne type udgifter. Der er ligeledes tilført ekstra midler på godt kr. til plejen af psykiatriske borgere på Strandlyst plejecenter, hvilket er udover den kommunale tildelingsmodel. Der er i vurderingen af harmoniseringspotentialet alene set på løndelen. Driftsbudgettet til bl.a. fast ejendom, kurser og forsikringer er således ikke med i beregningen ift harmoniseringen. Ingen påvirkning på andre områder. Reduktion af Strandlysts sbudget med kr./året fra og med 2018 må formodes at medføre personalereduktioner svarende til ca. 2 medarbejdere. 4: Handicapbiler I 2016 er der et budget på kr Siden 2013 har der hvert år været et faldende forbrug i udgiftsniveauet på området. En tendens der forventes at fortsætte, og skyldes færre bevillinger. Det forslås at spare kr på budgettet til handicapbiler. Ingen. Ingen. 4

5 5: Weekendåbent på aktivitetscentre I dag er der weekendåbent på tre aktivitetscentre Sandalsparken, Aldersro og Bryghuset. Weekendåbent blev igangsat i 2014 og kørt videre i 2015 med midler fra ældrepuljen på kr pr. år. Derefter blev midlerne givet som et bloktilskud med en reduktion således at budgettet i 2016 er på kr Det forslås at åbningstiden kun er på hverdage på linje med de øvrige aktivitetscentre. Det vil give en årlig besparelse på kr med helårseffekt fra Der er ikke andre områder der bliver påvirket. Personalenormeringen reduceres i det omfang det passer med den samlede besparelse på kr Grundet hensyn til opsigelsesperiode og afholdelse af ferie, vurderes besparelsen i 2017 kun at have halvårseffekt. 6: Rammebesparelse på plejecenterområdet En generel rammebesparelse på plejecenterområdet på kr. i 2017 faldende til kr. fra 2018 og frem. Der indarbejdes en generel rammebesparelse på kr. i 2017 og kr. fra og med 2018 for plejecenterområdets løn- og sbudgetter under Social- og Sundhedsudvalgets område. Rammebesparelsen vil primært have personalemæssige konsekvenser. Må forventes at påvirke serviceniveauet på plejecenterområdet. Forslaget vil medføre personalereduktion. 7: Nedlægning af fysioterapien på Grønnemoseværkstederne Det foreslås, at fysioterapistillingen på Grønnemoseværkstederne nedlægges. Det vil medføre en besparelse på kr. årligt for Svendborg Kommune fra

6 Grønnemoseværkstederne tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til borgere med handicap. Tilbuddet drives efter Servicelovens 103 og 104. På Grønnemoseværkstederne er der ansat en fysioterapeut, der tilbyder individuel behandling samt holdtræning. Fysioterapeutstillingen er normeret til 32 timer om ugen. Tilbud om fysioterapi er ikke lovbestemt. Individuel fysioterapibehandling gives typisk til borgere, der er kørestolsbrugere, multihandicappede borgere med spasticitet, borgere med gangbesvær og øvrige lidelser i bevægeapparatet. Der er p.t. 15 borgere, der modtager individuel behandling. Holdtræningen henvender sig til den øvrige borgergruppe, som er på Grønnemoseværkstederne. En del af borgerne modtager vederlagsfri fysioterapi via henvisning fra egen læge. Tilbuddet på Grønnemoseværkstederne er et supplement hertil. Såfremt besparelsesforslaget gennemføres, vil borgerne være henvist til vederlagsfri fysioterapi. Det foreslås, at fysioterapistillingen nedlægges. Grønnemoseværkstederne er omfattet af Rammeaftalen for Region Syddanmark. Det betyder, at andre kommuner kan købe pladser på Grønnemoseværkstederne til en omkostningsbaseret takst. Når omkostningerne falder, vil det betyde fald i taksten for alle betalingskommuner. Svendborg Kommune vil derfor ikke få den fulde økonomiske effekt af gennemførte besparelser. Nedlægning af stillingen vil give en mindre udgift til løn på årligt. Svendborg kommunes andel af besparelsen udgør kr. årligt fra Ingen Besparelsen vil medføre personalereduktion. 8: Ophør af stilskud til Toldbodhus Skole Det foreslås, at det årlige stilskud til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar Det vil medføre en besparelse på kr. årligt fra Toldbodhus Skolens Dagskole blev oprettet i 1993, fordi AOF s daghøjskole havde svært ved at rumme den psykisk sårbare borgergruppe. Den blev oprettet under Folkeoplysningsloven, men netop i 1993 blev loven lavet om, så der kun kunne dækkes 6

7 lønudgifter og kun dele af lønudgiften. Svendborg Kommune og tidligere Fyns Amt udbetalte et årligt stilskud til skolen. Fyns Amt stoppede deres stilskud i forbindelse med strukturreformen i Svendborg Kommunes andel af stilskuddet er videreført uændret frem til i dag. Der udbetales ligeledes tilskud efter Folkeoplysningsloven via Kultur, Erhverv og Udvikling til løn og lokaler. Det foreslås, at det årlige stilskud fra Social og Sundhed til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar Det medfører en besparelse på kr. årligt fra Konsekvenser skal beskrives af Toldbodhus Skole. Ingen Ingen 9: Reduktion af 18 midler (støtte til frivilligt socialt arbejde) Det foreslås, at Svendborg Kommunes samlede budget til frivilligt socialt arbejde reduceres med kr. årligt fra Svendborg Kommune skal jf. Servicelovens 18 hvert år afsætte et budget til det frivillige sociale arbejde. Svendborg Kommune modtager årligt et bloktilskud til understøttelse af frivilligt socialt arbejde. Svendborg Kommunes budget til understøttelse af frivilligt socialt arbejde er ca. dobbelt så stort som bloktilskuddet. Svendborg Kommune har givet flerårige bevilliger til Mødrerådgivningen, Frivilligcenteret og Frivillighuset. De øvrige midler er afsat i tre puljer: en generel 18 pulje, en pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere samt en pulje til sundhedsfremme og forebyggelse i bred forstand. De tre puljer har et samlet budget på 1,9 mio. kr. årligt. Det foreslås, at puljerne samlet reduceres med kr. årligt fra Konsekvensen ved reduktion af 18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige foreningers aktiviteter. Ingen Ingen 7

8 8

9 10: Nedlægning af tilgængelighedspuljen Det foreslås at nedlægge kommunens tilgængelighedspulje. Det vil medføre en besparelse på kr. fra Tilgængelighedspuljen blev etableret i Der er afsat kr. i budgettet til fordeling hvert år. Puljen er lavet som en del af udmøntningen af den tidligere Handicappolitik. Her var en af målsætningerne at øge tilgængeligheden til offentlige gader, parker, anlæg og bygninger. Puljen har til formål at skabe bedre og lettere adgang til kommunale tilbud og ydelser samt til tilgængelighedscertificering af offentlige bygninger. I løbet af de fire år puljen har eksisteret, er der tildelt midler til 28 projekter. Projekterne er udført jævnt fordelt mellem de fire direktørområder. Der er fortrinsvis tildelt midler til projekter, der har øget den fysiske tilgængelighed, eksempelvis niveaufri adgang til skoler og børnehaver og opsætning af automatiske døråbnere og skydedøre til offentlige bygninger. Der har de seneste år været færre ansøgninger til puljen. I 2014 var der 45 ansøgninger, mens der i 2015 var 13 ansøgninger og i 2016 var 15 ansøgninger. Det foreslås, at tilgængelighedspuljen nedlægges. Det medfører en årlig besparelse på kr. fra Konsekvensen ved besparelsen vil være, at tilgængelighedsinitiativer fremadrettet skal finansieres inden for det enkelte direktørområdes samlede økonomiske ramme. 11. Nedlægning af værestedet Cafe Møllen Det foreslås, at lukke værestedet Cafe Møllen. Det vil medføre en besparelse på kr. i 2017 og kr. årligt fra Cafe Møllen er Svendborg Kommunes uvisiterede værested for borgere der tidligere har haft misbrug og deres pårørende. Cafe Møllen har én medarbejder, og værestedet er delvist brugerstyret. Formålet med værestedet er, at danne netværk via samvær og aktiviteter. Der er dagligt mellem 1 og 13 brugere på værestedet. I gennemsnit er der dagligt 8 brugere. Det foreslås, at lukke værestedet Cafe Møllen. Det vil medføre en besparelse på kr. årligt fra Det forventes, at besparelsen i 2017 er kr. grundet udgifter forbundet med opsigelse af personale. 9

10 Cafe Møllen udgør rammen om et socialt fællesskab for brugerne. En konsekvens af at nedlægge værestedet kan være en oplevelse af øget ensomhed og isolation. Brugerne vil være henvist til at benyttes kommunens almene fritids og kulturelle tilbud. Besparelsesforslaget vil ligeledes medføre en besparelse i CETS. Lukning af Cafe Møllen vil medføre personalereduktion. 12: Nedlægning af Støttecenter Kløvermarksvej Det foreslås, at nedlægge støttecenter Kløvermarksvej. Det vil medføre en besparelse på kr. årligt. Fra Støttecenter Kløvermarksvej er et botilbud efter Almenboliglovens 105. Der er fem borgere tilknyttet støttecenteret. Borgerne modtager individuel støtte i eget hjem i henhold til Servicelovens 85. Derudover kan borgerne benytte støttecenterets fælleshus, og der tilbydes fællesaktiviteter. Ved nedlæggelse af støttecenteret vil borgerne fortsat modtage individuel støtte i eget hjem i henhold til Servicelovens 85. Borgene vil ikke længere kunne benytte fælleshuset, ligesom fællesaktiviteterne omkring fælleshuset afvikles. Det foreslås, at støttecenteret nedlægges. Nedlægningen vil medføre en besparelse på kr. årligt fra Konsekvensen ved besparelsen er, at borgerne ikke længere kan benytte fælleshuset, og borgerne vil ikke længere deltage i aktiviteter i fælleshuset. Besparelsesforslaget vil ligeledes medføre en besparelse i CETS. Besparelsen vil medføre personalereduktion. 13: Reduktion i åbningstiden på mødestedet Impuls Det foreslås, at reducere i åbningstiden på mødestedet Impuls. Det vil medføre en besparelse på kr. i 2017 og kr. årligt fra

11 Mødestedet Impuls er Svendborg Kommunes uvisiterede værested for borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Værestedet er et socialt fællesskab for brugerne og bruges blandt andet til at træne sociale færdigheder. Der er åbent i værestedet tre hverdagsaftener samt om søndagen. På hverdagsaftnerne kommer der mellem 9 og 12 brugere. Om søndagen kommer der mellem 10 og 16 brugere. Det foreslås, at reducere i åbningstiden, således at der fremadrettet er åbent én aften om ugen. De foreslåede besparelser vil medføre en besparelse på kr. i 2017 og kr. årligt fra Konsekvensen ved reduktion af åbningstiderne kan være, at borgere der i dag kan klare sig i eget hjem uden eller med begrænset støtte får behov for yderligere støtte. Tilbuddets formål er at forebygge ensomhed og isolation. Dette vil i mindre grad være muligt med reduktion af åbningstiden. Ingen Besparelsen vil medføre personalereduktion. 14: Tandplejen fastpris: Fastpris på ca kr. per barn der behandles i privat regi per år. Forslaget vil stadig sikre borgerne frit valg men vil reducere den administrative byrde. Årlig besparelse på kr. I dag er der en samarbejdsaftale med privatpraktiserende tandlæger der betyder at borgere der vælger at deres børn skal behandles i privat praksis kan gøre dette uden udgifter. Nu betales mellem og op til kr. i gennemsnit pr. barn. Det vil derfor ikke få den helt store konsekvens for privat praksis. Til gengæld kan der spares væsentligt på den kommunale administration i forhold til regninger osv., der skal behandles i den nuværende aftale. Der kan spares to klinikassistent dage. Reduktion svarende en klinikassistent 2 dage/uge. 15: Træningsområdet opdeling efter service- og sundhedsloven 11

12 Opdeling af genoptræning efter serviceloven og sundhedsloven. Årlig besparelse på kr. I Svendborg Kommune har vi lagt samme serviceniveau for genoptræning efter serviceloven som det vi er forpligtigede til efter sundhedsloven. Det betyder at vi blander holdene på tværs af lovgivninger og sikre kvalitet svarende til almen anerkendt standard. Ved en opdeling mellem de to lovområder, vil vi kunne reducere serviceniveauet for borgere der modtager genoptræning efter serviceloven. Målgruppen er her ældre svækkede borgere med en funktionsnedsættelse efter sygdom uden sygehusindlæggelse. Et typisk genoptræningsforløb på hold foregår to gange ugentligt, med en nedjustering for borgere via serviceloven med holdtræning en gang ugentligt vil der kunne findes en besparelse. Reduktion af medarbejdertimer. 16: Sundhedsløft: Reduktion af de resterende midler til Sundhedsløft. Årlig reduktion på kr. De ubrugte midler der er afsat i økonomiaftalen med regeringen til at løfte sundhedsområdet reduceres. Midlerne har været reserveret til at styrke den kommunale indsats for sundhedsfremme i forbindelse med vedtagelsen af sundhedspolitikken. Det vil give færre midler til at styrke den borgerrettede sundhedsfremme og implementeringen af sundhedspolitikken. 12

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 1. Lukning af aktivitetscentre Stenstrup og Caroline Amalie -1.055-2.110-2.110-2.110 2. Weekendåbent på aktivitetscentre -113-225 -225-225 3. Sygeplejeklinikker -300-600 -600-600

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 07-09-2016 Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Bryghuset, Bryghusvej 2, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Bryghuset, Bryghusvej 2, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 05-10-2016 Kl. 15:00 Bryghuset, Bryghusvej 2, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt Sørensen,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet Pulje til løft af ældreområdet Aftale om finanslov for 2014 Fordeling af ansøgningspunkter samlet ansøgning 2014-2015 Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene Styrke den sociale dimension Velfærdsteknologiske

Læs mere

Punkt 05 Spareforslag

Punkt 05 Spareforslag Punkt 05 Spareforslag Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 1 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget

:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget 01-09-200718:19:47 Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget Oversigt over besparelser på det sociale område Udvalg Voksen- og Plejeudvalget Emne 2008 2009 2010 2011 Prioritet Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017

Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 16. september 2016 Sagsid: 27.00.00-Ø00-1-16 Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017 Grundlag for ydelse af tilskud til gennemførslen af en mere værdig ældrepleje

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 1 Ændring af aktivitetstilbud Tønder borgere 12,627-1,500-1,500-1,500-1,500

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering.

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B15 Ændr. ud over vedtaget serviceniveau Ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 07-09-2016 Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere