Katalog over konsekvenser og effekter ved besparelsesplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over konsekvenser og effekter ved besparelsesplanen"

Transkript

1 Katalog over konsekvenser og effekter ved besparelsesplanen 1. Status 1.1. Kort status for processen Byrådet har d. 22. marts 2010 besluttet at iværksætte en besparelsesplan for administrationen. Besparelsesplanen er endvidere drøftet i kommunens MED-system, som er blevet inddraget både på virksomhedsniveau, områdeniveau og i MED-hovedudvalget. Processen for medinddragelse er altafgørende for at skabe et ordentligt og gyldigt beslutningsgrundlag for gennemførelsen af besparelserne, som naturligt påvirker alle ansatte. Det er direktionens klare opfattelse, at besparelsesplanen er blevet modtaget i MED-systemet med samarbejdsvillighed, seriøsitet og et ønske om at bidrage til en saglig og ordentlig proces. Udgangspunktet tilbage i martsmåned var en reduktion af administrationens lønbudget på 15,4 mio.kr. svarende til ca. 37 fuldtidsstillinger. Ved opgørelse pr. 21. april har en del ansatte indgået aftale om fratrædelse (fx senioraftaler, ledige stillinger der ikke genbesættes, naturlig afgang eller ønske om deltid.). Det betyder at antallet af ansatte, der påtænkes indstillet til uansøgt afsked er reduceret til under 20 personer Principper Der er formuleret en række saglige principper, som ligger til grund for processen om uansøgt afsked. Chefer og medarbejdere har i MED-virksomhedsudvalgene og MED-Områdeudvalg Administration arbejdet grundigt med de kriterier, der i den enkelte forvaltning og det enkelte center skal anvendes i forbindelse med uansøgt afsked. Dialogen har skabt synlighed om den enkelte afdelings drifts- og udviklingsudfordringer, har synliggjort kernefunktioner i den enkelte afdeling og har afdækket de kompetencer og kvalifikationer, der bærer igennem her og nu og i de kommende år. Der er så stor accept om kriteriearbejdet, at MED-Områdeudvalg Administration anbefaler, at man holder sig til punkterne 1 3 i de overordnede kriterier fra de enkelte afdelinger og ikke pinder ud i detaljer, hvorfor en konkret medarbejder efter grundigt skøn og vurdering indstilles til driftsmæssig begrundet afsked. De overordnede kriterier er: 1. Der sker en kort beskrivelse af krav og indhold i den fremtidige opgaveløsning. 2. Nøglefunktioner i den fremtidige opgaveløsning. Nøglefunktioner defineres i forhold til bortfald af opgaver, bortfald af projekter, ændringer i serviceniveau for konkrete opgavetyper m.v. 3. En samlet vurdering af de enkelte medarbejderes kvalifikationer set i forhold til nøglefunktionerne og kravene til den fremtidige opgaveløsning (medarbejdernes uddannelsesmæssige forhold, omstillingsevne, effektivitet, fleksibilitet, samarbejdsevner m.v.). 4. Der kan for eksempel anvendes samme type af kriterier, som lægges til grund for nyansættelse inden for en given personalegruppe. Vurderingen er så, hvem der efter et skøn og en vurdering i mindst muligt omfang lever op til de fastsatte formelle og uformelle krav. 1

2 3. Konsekvenser Med reduktionen i medarbejderstaben svarende til ca. 37 fuldtidsstillinger vil besparelsesplanen selvsagt få en række konsekvenser og effekter for de funktioner og opgaver, som administrationen løser. Det skal understreges, at nedprioriteringer og bortfald af opgaver ikke er proportionalt med forringet serviceniveau i forhold til borgerne. Flere opgaver bortfalder eller reduceres som følge af interne effektiviseringer af eksempelvis arbejdsgange m.v. Direktionen har bestræbt sig på at minimere de negative effekter af besparelserne for borgerbetjeningen. Kommunens forvaltninger og centre har beskrevet de konkrete konsekvenser og effekter, som besparelsesplanen vil få i de forskellige enheder. I det nedenstående præsenteres de mest markante og gennemgående temaer for besparelsesforslagene og deres konsekvenser. Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor forvaltningernes og centrenes detaljerede forslag er beskrevet. Besparelsesplanen vil komme til at betyde bortfald af opgaver, funktioner og projekter samt serviceændringer overfor borgere, decentrale virksomheder, administrationen, forvaltningerne og politikere. Det betyder: Organisatoriske ændringer sammenlægning af enheder samt interne reorganiseringer Ændret serviceniveau over for borgerne i form af længere sagsbehandlingstider og kortere åbningstider Lavere serviceniveau over for politikerne i form af færre redegørelser og udredninger og reducering af niveau for sekretariatsbetjening Lavere internt serviceniveau mellem fagforvaltninger, centre og decentrale virksomheder. Lavere kontrolniveau på områder som økonomi, tilsyn og personaleadministration Forenkling af mødestruktur, herunder netværk Brugerbetaling Effektivisering og forenkling af opgaver Nedprioritering og bortfald af opgaver, funktioner og projekter 4. Udmøntning Direktionen har i samarbejde med afdelingschefer beskrevet de konkrete konsekvenser af besparelsesplanen. Nedenfor ses de væsentligste områder, som direkte følger af besparelsesplanen Organisatoriske ændringer Direktionen har set på beslægtede opgaver og/eller overlappende funktioner, der kan være et rationale i at lægge sammen. Det betyder flytning af opgaver og medarbejdere nogle steder i organisationen Sammenlægning af enheder Nogle forvaltninger og centre har, for at opnå en effektiviseringsgevinst, foreslået 2

3 sammenlægninger af enheder, der har et nært opgavefællesskab, men som i dag er adskilte. Eksempler på dette ses i følgende: På IT-området pågår i øjeblikket en analyse af muligheder for sammenlægning eller øget samdrift af IT-centret og Skole-IT HR-udviklingsfunktionen foreslås enten lagt sammen med personalekonsulentfunktionen og arbejdsmiljøkonsulentfunktionen i én sammenhængende konsulentfunktion i forhold til personaleområdet eller lagt i Center fra Strategi og Udvikling (CSU) med fokus på strategiske opgaveløsninger. I Børne- og Kulturforvaltningen (BKF) vurderes fordele/ulemper ved en sammenlægning af driftskontorerne eller et mere forpligtigende samarbejde om opgaveløsningen. Gennem en evaluering af distriktsinddelingen af Børne- og Ungeområdet undersøges det, om der er økonomiske gevinster ved at ændre på de nuværende fire distrikter (BKF) Fra Borgerservice flyttes opkrævningsopgaven til Økonomiforvaltningen (ØF) Reorganisering internt i enhederne Som følge af medarbejderreduktionen og bortfald af opgaver vurderes, at det generelt vil blive nødvendigt at reorganisere indenfor den enkelte enheder for fremadrettet at kunne løse opgaverne Ændret serviceniveau overfor borgerne Åbningstider Direktionen fremsætter forslag om ændring af kommunens åbningstider for den samlede administration, dermed også for de borgerrettede funktioner, såsom borgerservice og jobcentret. En ændring af åbningstiden for personlig og telefonisk henvendelse vil af nogle borgere blive opfattet som en forringet service, men en øget satsning på elektroniske selvbetjeningsløsninger og andre digitale løsninger vil give borgerne andre henvendelsesmuligheder i alle døgnets 24 timer. Det hænger godt sammen med kommunens kanalstrategi, som har til hensigt generelt at flytte kontakten til borgerne fra personlig til elektronisk og telefonisk kontakt. Direktionens forslag ser ud som følger (se bilag 2 og bilag 3): Personlige og telefoniske henvendelser får samme åbningstid Der indføres en ugentlig lukkedag De nye åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser er Man-tirs Onsdag lukket Torsdag Fredag Borgerservice lukker Mogenstrupkontoret på Bakkegården 01.juli Akut telefontider fastholdes i nuværende form. Der indsættes en telefonsvarer, der fortæller at Næstved kommune er lukket. Der indføres en apoteker-luge-ordning om onsdagen på jobcenteret. De reducerede åbningstider træder i kraft den 1. juli Den forslåede åbningstid for Næstved Kommune bliver således på 20 timer i stedet for 26 timer, som der er tilfældet i dag. 3

4 Åbningstider er blevet drøftet i MED-områdeudvalget for administrationen, som vurderer at ændrede åbnings- og telefontider er udtryk for, at den politiske og administrative ledelse viser ansvarlighed, når opgaver og ressourcer skal nå sammen efter besparelsesrunden Længere sagsbehandlingstider Udover reduktion af åbningstider peger direktionen også på en forventet længere svar- og sagsbehandlingstid overfor borgerne som følge af medarbejderreduktion. Dette skal naturligvis tilpasses de udmeldte sagsbehandlingsfrister. Konsekvensen bliver, at borgerne i højere og højere grad skal anvende de digitale muligheder. Det betyder, at den enkelte borger vil kunne betjene sig selv uafhængig af administrationens åbningstider. Eksempler på steder, hvor længere sagsbehandlingstider bliver aktuelle er i: Ledelsessekretariatet i Job, Omsorg og Sundhedsforvaltningen (JOS) i forhold til klagesagsbehandling Myndighedskontoret for ældre & sundhed i forhold til hjælpemidler (JOS) Ydelsescentret - Myndighedskontoret pension og handicap samt arbejdsmarked (JOS) Miljø- og udviklingskontoret i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) Arkivfunktionen i Fællessekretariatet (FS) Jobcentret (JOS) Borgerservice i forhold til længere ventetider ved telefonisk kontakt og ved fremmøde Juridisk kontor i forhold til køb og salg af ejendomme (FS) Øvrige serviceændringer Et ændret serviceniveau overfor borgerne kan også udmønte sig på en række forskellige områder, som eksempelvis: TMF vil ikke fremover kunne imødekomme borgernes ønsker om vurderinger af trakfikintensitet-/hastighed i samme omfang som hidtil (plan- og trafik) Opdatering af information til borgerne på kommunens hjemmeside reduceres (FS) Reduktion af aktiviteter i forhold til borger- og brugerinvolvering Borger- og brugerinvolvering er ofte en ressourcekrævende affære. Direktionen er bevidst om vigtigheden af at borgerne høres og involveres, men ser sig samtidig nødsaget til at neddrosle visse aktiviteter i forhold til bruger- og borgerinvolvering. Eksempler herpå er: Minimum niveau af involvering af borger og brugere i forbindelse med reformulering af eksisterende politikker (JOS, BKF) I CSU udskydes projekt om implementering af principperne for borgerinddragelse, VISTA 4.3. Lavere serviceniveau overfor politikerne Besparelsesplanen kommer også til at omfatte serviceniveauet i forhold til politikerne udvalg og byråd. Det ses eksempelvis ved: 4

5 Reduktion af sekretariatsbetjening Det er gennemgående, at sekretariatsbetjening af Byråd og de politiske udvalg reduceres, eksempelvis har Fællessekretariatet set sig nødsaget til at reducere ift. kopiering af dagsordener, bilag m.v. til Byråd og stående udvalg Ændringer i arbejdet med politikker, analyser og udredninger Det lavere serviceniveau overfor byråd og de politiske udvalg kommer til at kunne mærkes således, at der generelt må forventes længere ekspeditionstid samt en skærpet prioritering af forespørgsler, udredninger m.v Lavere service internt mellem forvaltninger, centre og eksterne virksomheder Lavere serviceniveau fra forvaltninger til andre forvaltninger, centre og decentrale virksomheder: Reducering af udbud af e-doc kurser til decentrale virksomheder (FS) Ad hoc rådgivning/ juridisk bistand reduceres (FS) Reduceret hjælp til statusafstemning både løbende over årene samt ved regnskabsafslutningerne (ØF) Mindre hjælp til virksomhederne, når administrative opgaveløsninger er udlagt til virksomhederne i beskrevne arbejds- og sagsgange, når der er gennemført kurser i systemerne, når der er udarbejdet vejledninger m.v. I stedet for ofte at kontakte en løn- og personalesagsbehandler forventes virksomheden fremover at løse opgaven ved eget initiativ (CPHR) Lavere serviceniveau fra centrene til forvaltninger og decentrale virksomheder: I CSU bortfalder hjælp til fotoopgaver og grafikopgaver samt fundraising. Desuden nedprioriteres kvalitetssikring af pressemeddelelser I IT-centret frafalder hjælp til opsætning af IT-udstyr Den generelle vagtordning i IT-centret reduceres på hverdage og i weekender (akutvagt på de store driftsområder fastholdes) I IT-centret vil der være mindre support generelt fx i forbindelse med udfald i serverdrift og implementeringsaktiviteter I CPHR stopper bistand til arrangement af møder i virksomheder, bistand til individuelle lønaftaler, bistand og tilstedeværelse i forbindelse med for eksempel ansættelsessamtaler, etablering af fleksjob og sygefraværssamtaler. Der underskrives ikke længere arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner og ratepensioner, og ordningerne afvikles ved overgang til privat ordning, når der sker ændringer i de kommunalt administrerede ordninger Lavere serviceniveau internt i den enkelte forvaltning Eksempelvis: Nedprioritering af nyhedsbreve i skoleafdelingen Opdatering af information på intranettet (FS) 5

6 4.5. Lavere kontrolniveau Det er direktionens vurdering, at det på udvalgte områder er muligt at reducere kontrolniveau og/eller forenkle kontrolprocedurer. Der er igangsat et projekt (Styr på styringen), som bl.a. skal bidrage til at sikre, at kontrollen er tilrettelagt effektivt, og ikke er på et højere niveau end det, der er velbegrundet ud fra væsentlighed og risiko for fejl Økonomisk kontrol På områder med økonomiske konsekvenser skal kontrolniveauet selvfølgelig fortsat være forsvarligt i forhold til områdernes væsentlighed og risiko for fejl, og skal afstemmes med revisionen. Men det er kommunens eget ansvar at fastlægge kontrolniveau og kontrolprocedurer, og direktionen skønner, at der er en række områder, hvor kontrollen kan og må blive lidt mindre fintmasket fremover. Eksempelvis: Mindre kontrol med betaling af regninger i ydelsescentret (JOS) ØF reducerer årets 2. budgetkontrol til kun at omhandle de såkaldte kritiske områder Tilsyn Der forekommer også en række kontrolopgaver i forbindelse med fagligt tilsyn, som vil blive reduceret. Eksempelvis på: Ældreområdet Børne- og ungeområdet (individuelt tilsyn) Kontrol på personaleadministrationen Det er reelt den decentrale virksomhedsleder, der er ansvarlig for indhentelse af dokumentation i forbindelse med for eksempel ansættelse (eksamensbevis, straffeattest, børneattest, indhentelse af referencer m.v.). Det vil ikke længere blive kontrolleret hos løn- og personalesagbehandlere, om al nødvendig dokumentation er tilstede ved for eksempel ansættelse. Eventuelle fejl og disses konsekvenser vil entydigt falde tilbage på virksomheden og specielt på dennes ledelse Forenkling af mødestruktur, herunder netværk Det er direktionens vurdering, at der de seneste år har været en knopskydning af interne mødefora, hvoraf flere har overlappende eller supplerende formål. Det bliver nødvendigt at nedprioritere og reducere en del af denne møde- og netværksaktivitet samt at ændre mødekulturen i forhold til deltagelse i diverse projektgrupper. Nye grupper nedsættes fremover med udgangspunkt alene i viden og kompetencer og ikke repræsentation, som der har været en tendens til efter kommunesammenlægningen. 6

7 Færre interne mødefora: Eksempler på nedprioritering af interne mødefora/netværk: Ledelsessekretariat og fagafdelinger i BKF vil fremover anvende mindre tid på deltagelse i tværgående arbejdsgrupper Ledelsessekretariatet i JOS begrænser sekretærbistand i forbindelse med interne møder; personalemøder og ledermøder reduceres i antal pr. år I TMF reduceres sekretærbistanden i forholder til møder i ledergruppen Nedprioritering af netværk og projektdeltagelse Generelt skal der ske en skærpet prioritering af kommunens deltagelse i netværk lokalt, regionalt og internationalt Eksempler herpå er: I BKF gennemgås deltagelse i internationale projekter med henblik på en reduktion CSU nedjusterer aktiviteter i internationale, regionale og lokale samarbejdsfora JOS begrænser deltagelse i eksterne netværk og projekter med eksempelvis KL o.l Brugerbetaling Direktionen har set på hvilke områder, der med fordel kan indføre brugerbetaling for ydelser. Eksempelvis: IT-centret indfører brugerbetaling i forbindelse med håndtering af medarbejderes brug af ikke-autoriseret software/hardware IT-centret indfører brugerbetaling i forbindelse med mertid på projekter, der eskalerer tidsmæssigt i forhold til det aftalte, samt merudgifter i forbindelse med ekstraordinær planlægning af udefrakommende arbejdsopgaver CPHR overvejer at modtage brugerbetaling for administrativ tid og øvrige ressourcer i forbindelse med ekstra udskrifter af lønsedler m.v Effektivisering og forenkling af opgaver Der er i administrationen iværksat en række udviklingsprojekter. Direktionen prioriterer projekterne ud fra et effektiviseringsperspektiv. De projekter, som har en klar effektiviseringsgevinst, vil blive prioriteret. En lang række projekter vil blive droslet ned eller blive lukket ned på ubestemt tid, mens andre helt vil bortfalde. Det vil også dreje sig om politisk besluttede projekter. Eksempelvis er der besluttet en række politikker, strategier og planer, som nu skal implementeres. Det er direktionens vurdering, at det ikke vil kunne lade sig gøre at iværksætte alle initiativerne med de færre medarbejdere, som besparelsesplanen indebærer. Der er igangsat et projekt effektiviseringsstrategi - der sætter fokus på det løbende arbejde med effektiviseringer i kommunen. Derudover indeholder projektet en nærmere fastsættelse af rammer og pejlemærker for, hvordan der overalt i kommunen skal arbejdes med effektiviseringer. 7

8 Der vil generelt fremadrettet blive stillet større krav til brug af elektroniske løsninger inden for en række områder, som led i forenkling og effektivisering. Direktionen opprioriterer arbejdet med at optimere arbejdsgange og processer i administrationen med henblik på at kunne tilrettelægge arbejdet mest hensigtsmæssigt og frigøre medarbejdertid til andre opgaver. Eksempler herpå: Der iværksættes arbejdsgangsanalyser i Myndighedskontoret for ældre og sundhed i forhold til tilpasning af de nye besparelsestiltag ØF sætter fokus på at optimere arbejdsgangene i forhold til betalingssystemet Prisme Debitor TMF iværksætter forenkling af arbejdsgange i forbindelse med ejendomsoplysningsskemaer og udstykningssager I CPHR har det været accepteret at have manuelle rutiner sideløbende med de digitaliserede arbejdsgange. Det er hverken produktivt eller effektivt. CPHR vil derfor digitalisere fuldt ud i forhold til stillingsopslag og ansøgeradministration via OFIR, således at Næstved Kommune kun modtager ansøgninger elektronisk. CPHR vil ligeledes digitalisere fuldt ud i forhold til eboks, således at alle ansatte modtager uddata elektronisk. CPHR vil yderligere digitalisere arbejdsgange mellem CPHR og virksomhederne i forbindelse ved overgang til NemRefusion (i stedet for virk.dk), elektronisk ledelsesinformation om lønforbrug og sygefravær via Opus Overblik i stedet for udsendelse af papirrapporter, overgang for visse virksomheder som skoler og SFO fra manuel indberetning af ferie og engangsydelser til digital indberetning. CPHR ønsker iværksat et analysearbejde sammen med Jobcenteret om ansættelse af medarbejdere i løntilskud, idet regler og procedurer er vanskelige for CPHR og Jobcentret Udbud, partnerskaber med private virksomheder, outsourcing & udlicitering Direktionen vil undersøge om, der kan være økonomiske gevinster ved at udbyde centrale støttefunktioner. Udbud kan betyde, at opgaveløsningen fastholdes i kommunen, og dermed bidrage til, at opgaverne fortsat løses på den bedste måde med den rette ressourceindsats. Eksempler på områder, der kan udbydes er: På IT- og digitaliseringsområdet udbydes dele af opgaven med implementering af ITprojekter IT-centret udvider den eksisterende driftsaftale i forhold til telefoni til også at omfatte de daglige forhold om telefoniens drift CPHR ønsker at lægge tests og samtaler fx i forbindelse med chefansættelser, ledertalentprogrammer m.v. ud til ekstern leverandør ØF lægger opgaven med administrering af i dag 19 forskellige legater ud til Forvaltningsinstituttet o.l. Alternativt opkræves administrationsbidrag til forvaltningen Generelt vil der blive iværksat undersøgelser af mulighederne for udbud af administrative opgaver. 8

9 4.9. Nedprioritering eller bortfald af projekter og opgaver I forbindelse med udmøntningen vil en række arbejdsopgaver bortfalde eller nedprioriteres. Bilag 4 viser en oversigt over udviklingsprojekter i administrationen, der er i gang, under implementering eller overgået til drift. Mange af udviklingsprojekterne er planlagt efter beslutning i Byråd og de politiske udvalg. Generelt nedprioriteres tværgående projekter/opgaver samt omstillings- og forandringsprojekter i fagforvaltningerne. Fokus vil i stedet være rettet mod drifts- og effektiviseringsopgaver. CSU nedprioriterer deltagelse i faglige projekter i fagforvaltningerne. Fremadrettet vil det være nødvendigt for centret i første omgang at fokusere på tværgående projekter. Bilag: Bilag 1: Beskrivelser af forvaltningernes og centrenes besparingsforslag Bilag 2: Sag om åbningstider i administrationen Bilag 3: Statistik over henvendelser i Borgerservice i 2009 Bilag 4: Oversigt over projekter i administrationen 9

Direktionens forslag til en besparelsesplan for administrationen

Direktionens forslag til en besparelsesplan for administrationen Direktionens forslag til en besparelsesplan for administrationen 1. Besparelsesplan kort beskrivelse og baggrund 1.1. Kort beskrivelse af planen Hvorfor en besparelsesplan fra direktionen nu? Direktionen

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt kvartal Personale & Udvikling

Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt kvartal Personale & Udvikling Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt 2.- 4. kvartal 2014 Personale & Udvikling Sagsbehandler: Lotte Bæk Kildegaard Dato: 20. maj 2015 Til: Økonomiudvalget J. nr.: 15/000299-3

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30 Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den 13.09.2016 kl. 12:30 Punkt nr: 1 Fremtidig borgerservicebetjening i Gladsaxe Kommune Beslutning Morten Just og Mark Korshøj Jensen orienterede om

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Dette notat beskriver direktionens forslag til Økonomiudvalget om, at Beskæftigelse og skal organiseres i en ny struktur i kommunen med virkning fra

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.

Læs mere

April 2008 TELEFONPOLITIK

April 2008 TELEFONPOLITIK April 2008 TELEFONPOLITIK Indhold: 1. Målsætning 2. Hvem er omfattet af telefonpolitikken 3. Hvad kan borgeren forvente - Tilgængelighed - God Service - Telefon- og ekspeditionstid - Telefonsvarer 4. Telefonkulturen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK IT-afdelingen Generelt om området IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Beskrivelse af konsekvenser og effekter ved besparelsesplanen

Beskrivelse af konsekvenser og effekter ved besparelsesplanen Beskrivelse af konsekvenser og effekter ved besparelsesplanen Indhold Center for digitalisering og borgerservice... 2 Børne- og Kulturforvaltningen... 9 Center for personale og HR-udvikling... 13 Center

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Spareforslag 2016-2019. 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019

Spareforslag 2016-2019. 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019 Spareforslag 2016-2019 MSB - x 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå Forslag Eff 2016 2017 2018 2019 STU Lyngå -1.000-2.000-2.000-2.000 Nettoændring i -1.000-2.000-2.000-2.000 driftsudgifter

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Torvets Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvets Børnehus Torvegade 10, 3300 Frederiksværk Janie Winkelmann Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Asserbo Børnehave og Vuggestue og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Asserbo Børnehave og Vuggestue Jonnasvej 4, 3360 Liseleje Karen-Marie Jensen Dagtilbudsområdet

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere