VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER"

Transkript

1 VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

2

3 ADRESSE COWI A/S Havneparken Vejle Danmark TLF FAX WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO 28. marts 2012 UDARBEJDET NBPT/ KONTROLLERET SHMO/JGL/ GODKENDT JGL/

4

5 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 5 INDHOLD 1 Udbudsbetingelser Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Den udbudte kørsel Forudsætninger for udbuddet Omfang og kontraktstart Henvendelser Kontraktløbetid Krav til køretøjer Forsikringer Betingelser for deltagelse Tilbuddets form Tildelingskriterium Tidsfrister og tidsplan Spørgsmål Offentliggørelse Kontraktindgåelse 23 2 Kontrakt om befordring af [angivelse af kørselstyper og steder] 26 Kapitel 1 - Generelt 26 Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten 27 Kapitel 3 - Entreprenørens forhold 28 Kapitel 4 - Køreplanlægning 32 Kapitel 5 - Krav til køretøjer og udstyr 39 Kapitel 6 - Kørslen 40 Kapitel 7 - Betalingsmodellen 42 Kapitel 8 - Misligholdelse og bod 46 Kapitel 9 - Ikrafttræden, varighed og ophør 46 Kapitel 10 - Tvister 48

6 6 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 3 Kørselsstruktur for kørsel i Varde Kommune 50 4 Bilag A 1: Rutebeskrivelser og adresselister 55 5 Bilag B 1: Køretøjer og garantitid 57 6 Bilag B 2: Regulering for pris og lønudvikling 58 7 Bilag B 3: Oversigt over tilmeldte vogne 60 8 Bilag B 4: Krav til køretøjstyper 62 9 Bilag B 5: Tilbud fra entreprenør Bilag C 1: Tilbudshæfte 64

7 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 7 1 Udbudsbetingelser Varde Kommune udbyder en række kommunale kørsler inden for bl.a. børne-, unge- og ældreområdet. Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF 1. Til udbuddet hører følgende dokumenter: Udbudsdokument dækkende den udbudte kørsel Dokument (Bilag A1) med adresselister og rutebeskrivelser for den nuværende kørsel. Indholdet af udbudsmaterialet skal behandles fortroligt. 1.1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud består af: Udbudsbetingelser (kap. 1) med Bilag A1 Kontrakt om befordring (kap. 2) med Bilagene B1-B5 Kørselsstruktur for Varde Kommune (kap. 3) Tilbudshæfte (Bilag C 1). Kapitel 1 indeholder beskrivelser af kørsel og kravspecifikation. Kontrakten om befordring i kapitel 2 fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Varde Kommune og entreprenøren reguleres. Kapitel 3 vedlægges med henblik på at beskrive baggrunden for kørslen, og hvordan Varde Kommune har gennemført selve planlægningen og tilrettelæggelsen af kørslen. 1 Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

8 8 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER Tilbudshæftet benyttes alene i forbindelse med afgivelse af tilbud. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kapitel 1 og kapitel 2, er det kontraktens bestemmelser i kapitel 2, der er gældende og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kapitel 3 og det øvrige udbudsmateriale, er det det øvrige udbudsmateriale, der er gældende. 1.2 Den udbudte kørsel Varde Kommune udbyder hermed følgende befordringsopgaver: Fast kørsel udbudt i fire pakker med garantiperioder, indeholdende kørsel med skoleelever, specialskoleelever og kørsel til ældre-/aflastningscentre, specialbørnehave og værksteder. Pakkens navne beskriver det område i Varde Kommune, hvor hovedparten af kørslen vil finde sted: pakke 1 - Varde og sydvest pakke 2 - Nordvest pakke 3 - Sydøst pakke 4 - Nordøst. Variabel kørsel udbudt i pakke 5 indeholdende kørsel med borgere til bl.a. læge og genoptræning for hele Varde Kommune. På kortet herunder ses de geografiske områder, de enkelte pakker dækker. Der kan i dette udbud bydes på alle pakker eller en kombination heraf.

9 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 9 I udbudsmaterialets kapitel 3 findes en detaljeret beskrivelse af et oplæg til kørselsstruktur i Varde Kommune, samt baggrunden for pakkerne og kørslen. Fast kørsel af borgere til nabokommuner Der er en begrænset fast kørsel af elever og handicappede mellem Varde Kommune og de omkringliggende kommuner. Varde Kommune forbeholder sig ret til, at kørslen ud af kommunen altid planlægges, således at denne er hensigtsmæssig ud fra vognløb og den samlede overordnede kapacitetsudnyttelse og økonomi. Der er derfor ikke nogen garanti for, at tværkommunalkørsel fra ét pakkeområde nødvendigvis tilfalder den entreprenør som har den faste kørsel til Varde Kommunes institutioner i et givent område. Biler i pakke 1 befordrer de nuværende elever til specialskoler i Esbjerg Kommune. Biler fra pakke 1 henter fra den 15. august 2012 elever i området fra både pakke 1 og 3 og befordrer dem til Esbjerg. Skal evt. nye elever befordres til specialklasser i Esbjerg fra området i pakkerne 2 og 4, vil der blive stillet krav om størst mulig samkørsel, f.eks. at eleven kører til Varde By med en pakke 2-bil (eller en anden lokalitet, som er hensigtsmæssigt i forhold til vognløb og kapacitetsudnyttelse) og her omstiger til den pakke 1-bil, som i forvejen kører til Esbjerg. 1.3 Forudsætninger for udbuddet Dette afsnit beskriver de grundlæggende definitioner for den udbudte kørsel Kørsels- og køretøjstyper Kørslen, der udbydes, er opdelt på fem pakker med otte forskellige typer kørsel. Det drejer sig for pakkerne 1-4 om: kørsel til skoler kørsel til specialskoler (Tistrup, Lykkegaard og Næsbjerg) svømmekørsel kørsel til dagcentre, værksteder o.lign. kørsel til specialinstitutioner (Solsikken, Skovlunden og Lyngparken) ad hoc-kørsel (også defineret som specialrutekørsel) turistkørsel (kun pakkerne 2 og 3). I pakke 5 indgår en type kørsel: variabel kørsel, der er kørsel af borgere til genoptræning og læge i Varde Kommune. Kørslen vil blive udført med en række forskellige typer køretøjer, som i udbudsmaterialet er opdelt på busser og biler. Der er i udbuddet opstillet minimumskrav til køretøjerne. Det vil generelt sige, at der gerne må benyttes større køretøjer, men køretider, servicekrav og andre krav, jf. kontrakten, skal altid overholdes.

10 10 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER Busser er køretøjer med plads til flere end otte personer ekskl. fører. I dette udbud indgår kørsel med busser med plads til minimum 19, 21, 22, 23 og 46 personer. Biler er køretøjer med plads til otte eller færre personer ekskl. fører. I dette udbud indgår kørsel med biler med plads til minimum fire, syv og otte personer Afregningsprincipper I dette udbud defineres afregningsmetoden ud fra minimumskravet til kapacitet i køretøjerne. Biler afregnes efter vogn- eller personkm og busser afregnes efter tid (minutpriser). For hver bus er der i udbudsmaterialet opstillet en daglig garantitid (et antal timer), som lægges til grund for afregningen. Garantitiden indeholder de forskellige kørselstyper. Alle busser med en kapacitet på personer afregnes inden for hver pakke med samme timepris. Det vil sige, at der i pakkerne 1, 2 og 4 afregnes efter én timepris for samtlige busser. I pakke 3 indgår en bus med kapacitet på 46 personer, og i denne pakke afregnes busserne med kapacitet på personer med én pris og bussen med kapacitet på 46 personer for sig. For biler afregnes udelukkende for besatte km. Der skelnes dog mellem vognkm og personkm: Vognkm: Der afregnes for besatte km, men uanset hvor mange passagerer der er i bilen, betales kun for de km, bilen kører. Kørsel med biler i pakke 1-4 afregnes efter vognkm. Personkm: Der afregnes for besatte km. Der afregnes dog pr. passager, der er i bilen. Det vil sige, at hvis der på en strækning sidder fire passagerer i bilen, bliver betalingen pr. km fire gange så høj, som hvis der kun sidder en passager. Tilsvarende differentieres i forhold til, hvor mange km den enkelte i bilen kører med. Kørsel i pakke 5 afregnes efter personkm Kørselsplanlægning Kørslen skal i alle tilfælde tilrettelægges således, at tidsplanen overholdes og så den kørte tur er kortest muligt kilometermæssigt. Dog skal grusveje undgås, hvor det er muligt i forhold til betjeningen af brugerne. Entreprenøren må gerne samkøre brugerne, i den grad lovgivning, servicekrav, jf. kontrakten og tidsplaner, muliggør dette. 1.4 Omfang og kontraktstart Kørslen omfatter fem pakker med kørsel. Der er kontraktstart for pakkerne 1-4 i august 2012 og i september 2012 for pakke 5.

11 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 11 Der kan bydes særskilt på: Pakke 1: Varde og sydvest Årlig garantitid for busser: timer. Cirka antal besatte km pr. år, skolekørsel: km. Cirka antal besatte km pr. år, daghjem og specialinstitutioner: km. Pakke 2: Nordvest Årlig garantitid for busser: timer, heraf 181 timers turistkørsel. Cirka antal besatte km pr. år, skolekørsel: km. Cirka antal besatte km pr. år, daghjem og specialinstitutioner: km. Pakke 3: Sydøst Årlig garantitid for busser: timer, heraf 153 timers turistkørsel. Cirka antal besatte km pr. år, skolekørsel: km. Cirka antal besatte km pr. år, daghjem og specialinstitutioner: km. Pakke 4: Nordøst Årlig garantitid for busser: timer. Cirka antal besatte km pr. år, skolekørsel: km. Cirka antal besatte km pr. år, daghjem og specialinstitutioner: km. I pakkerne 1 og 3 er der indlagt fast kørsel til svømning og faglokaler på enkelte busser. Kørsel, som ligger umiddelbart op til begyndelse af eller i forlængelse af den eksisterende daglige kørsel, afregnes til normal timetakst. Kørsel, som ikke er i umiddelbar tilknytning til den faste morgen- eller eftermiddagskørsel, afregnes altid ud fra den forbrugte køretid, dog altid med mindst 25 minutter, uanset turens længde. I pakkerne 1,2 og 4 indgår der i garantitiden for en enkelt bus i hver pakke årlig ad hoc-kørsel på cirka timers speciel rutekørsel pr. bus som kan bestilles med fem arbejdsdages varsel. Ad hoc-kørsel kan f.eks. være kørsel til forlagt undervisning o.lign., hvor busserne på strækningen i forvejen har tilladelse til speciel rutekørsel. Den ikke-planlagte køretid kan også indgå som en udvidelse af den normale rutekørsel til skoler og specialklasser. I pakkerne 2 og 3 indgår i garantitiden turistkørsel på en bus i hver pakke. Denne kørsel er ikke planlagt, men den vil foregå i tidsrum hvor der ikke er planlagt øvrig kørsel. Kørslen bestilles af Varde Kommune med minimum fem arbejdsdages varsel og afregnes med samme priser som den øvrige garantikørsel, dog således at selve turistkørslen også tillægges moms. Udføres ad hoc-kørsel (specialrutekørsel) eller turistkørsel umiddelbart op til eller i umiddelbar forlængelse af den eksisterende morgen- eller eftermiddagskørsel, afregnes kørslen med den medgåede køretid inkl. returkørsel til bussens normale slutpunkt på enten den almindelige morgen- eller eftermiddagskørsel. Udføres

12 12 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER kørslen på et tidspunkt, hvor der er en pause mellem sluttiden for den almindelige køretid og den bestilte ad hoc-kørsel, betales altid for mindst 90 minutters kørsel, uanset kørslens længe. Eksempel: slutter bussen normalt på Næsbjerg skole kl og der aftales en turisttur fra Næsbjerg til Ansager kl , afregnes der for 90 minutters kørsel. Bestilles turen fra Næsbjerg til Ansager kl afregnes for 15 minutters kørsel samt 15 minutters tomkørsel til bussens udgangspunkt i Næsbjerg. Den samlede afregning andrager derved 30 minutter. Pakke 5: Variabel kørsel Årlig garantitid: 0 timer. Cirka antal befordringer pr. år: Forventet gennemsnitlig turlængde: 9,7 km. Kørslen i pakkerne 1-4 beskrives nærmere i afsnittene Kørslen i pakke 5 beskrives i afsnit Gennemførsel af kørsel og ændringer i kørselsomfang Omfanget af befordringsopgaverne efter dette udbud kan i kontraktperioden ændre sig, hvis forudsætningerne ændrer sig, f.eks. ved ændringer i antallet af brugere, der skal transporteres, strukturændringer, ændret visitationspraksis, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen, ændring af antallet af skoler eller daghjem eller lignende. Der henvises til 23 i kontrakten (kapitel 2). Det bemærkes, at kørselsomfanget for pakkerne 1-4 ændres i opadgående retning i 2013, idet kørsel med ældre til dagcentre og borgere til genoptræning først træder i kraft fra den 1. maj Antallet af vogne i de enkelte pakker forventes dog ikke ændret i 2013, idet den nye eller ekstra kørsel forventes at kunne gennemføres i pauserne for udførslen af kørslen med skoleelever og specialklasseelever. Det forudsættes, at entreprenøren er fleksibel inden for garantiperioderne og aktivt deltager i at tilrettelægge kørslen, så der kan gennemføres mest muligt kørsel inden for garantiperioderne. Forventet garantitid og forbrug af køretøjer I forhold til kørslen er der i Bilag B1 vist en oversigt over det forventede forbrug af køretøjer inden for de respektive pakker. I bilaget er ligeledes vist den forventede garantitid for hvert køretøj. For busser er der tale om timer og for biler er der tale om besatte km. Oversigten er udarbejdet ud fra det nuværende forbrug af køretøjer (marts 2012). For kørsel med busser i pakke 1-4 garanteres et kørselsomfang på 100 %. For kørsel med biler i pakkerne 1-4 garanteres et kørselsomfang på 75 % af det vurderede samlede kørselsomfang (dvs. både for skole- og daghjemskørsel) i hver pakke, som angives i Bilag A1. I pakke 5 er der ingen garanti.

13 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER Kørsel med elever Skolekørsel Kørslen foretages med busser og biler. Entreprenøren får udleveret de samlede elevlister, og Varde Kommune og entreprenøren beslutter i samarbejde, hvilke elever, der skal med busserne, og hvilke der skal med de supplerende ruter kørt med biler. Der stilles dog krav om, at langt de fleste elever skal transporteres med hovedruten. Der er kørsel til og fra uddannelsesinstitutionerne på skoledage. Kørslen skal i alle tilfælde udføres under hensyntagen til, at der er tale om transport af børn. Eventuelle problemer og hændelser diskuteres mellem entreprenøren og Varde Kommune. Kørslen generelt Ruterne revideres som udgangspunkt en gang årligt forud for skolestart i samarbejde mellem Varde Kommune og entreprenøren, men entreprenøren skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme ændringer. Særligt for kørslen med biler kan der være daglige ændringer. Sygemeldinger samt de daglige ændringer håndteres af entreprenøren. Bestillingen af kørslen foregår ved, at brugeren telefonisk kontakter Varde Kommune for bestilling af kørslen. Kommunen sender herefter bestillingen til entreprenøren. Der stilles krav om, at Varde Kommune elektronisk kan gennemføre bestillingerne ved indtastning direkte i entreprenørens bestillingssystem, alternativt pr. . Der stilles krav om, at Varde Kommune kan kontakte entreprenøren pr. . Yderligere skal der være mulighed for telefonisk kontakt med entreprenørens ansvarlige for koordinering i kommunens åbningstid Kørsel med specialklasselever Specialklasseelever Kørsel med specialklasseelever er kørsel med elever (børn), der af forskellige grunde ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik eller almindelige skolebusruter til transport. Der er tale om skole- og SFO-kørsel. Der er SFO-kørsel også på ikkeskoledage. Nogle af eleverne er enten fysisk eller psykisk handicappede eller har forskellige adfærdsmæssige vanskeligheder og har måske forskellige hjælpemidler, der skal medtages under transporten. Andre er helt selvhjulpne. Eleverne er forskelligt begavede, og opfatter og bearbejder oftest indtryk fra omgivelserne anderledes end andre mennesker. De kan miste situationsfornemmelse og kan have svært ved at kontrollere sig selv. Det anbefales derfor generelt, at chaufføren optræder stille og roligt. Kørslens udførsel Chaufførerne skal være opmærksomme på, at eleverne kan være meget forskellige, og at de skal behandles med respekt for deres eventuelle handicaps. Opstår der problemer i forhold til elevernes adfærd i forbindelse med transporten, er det meget

14 14 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER vigtigt, at chaufføren og entreprenøren søger råd og vejledning hos Varde Kommune. Bestillingen af kørslen foregår ved, at brugeren telefonisk kontakter Varde Kommune for bestilling af kørslen. Kommunen sender herefter bestillingen til entreprenøren. Der stilles krav om, at Varde Kommune elektronisk kan gennemføre bestillingerne ved indtastning direkte i entreprenørens bestillingssystem, alternativt pr. . Der stilles krav om, at Varde Kommune kan kontakte entreprenøren pr. . Yderligere skal der være mulighed for telefonisk kontakt med entreprenørens ansvarlige for koordinering i kommunens åbningstid. Ved afhentning på adresse forventes som udgangspunkt, at eleverne står klar ved afhentningstidspunktet. Det kan dog forekomme, at ikke alle elever er klar. Chaufføren skal maksimalt vente tre minutter, før han må fortsætte turen og eventuelt efterlade eleven på afhentningsstedet. I tilfælde af, at eleven efterlades, skal der straks tages kontakt til Varde Kommune, og det skal sikres, at eleven ikke efterlades alene. Ved gentagne problemer kontaktes Varde Kommune. Aflevering af elever skal ske til tredje person, medmindre andet er aftalt. Planlægningsmøder Varde Kommune tager initiativ til at afholde møde med entreprenører og chauffører om gennemførelse af kørslen. SFO-kørsel SFO-kørslen indgår som en del af kørslen. Der er kørsel med specialklasseelever hjem fra SFO-ordningerne. Der er hjemkørsel fra SFO på alle skoledage og både ud- og hjemkørsel til SFO på skolefridage. Kørslen bestilles af forvaltningen. Kørslen generelt Ved kørslen hentes og bringes eleverne til og fra deres hjemadresse til de respektive skoler. Når der sker ændringer, udarbejder entreprenøren forslag til nye ruter, som Varde Kommune efterfølgende skal godkende. Ruterne revideres som udgangspunkt en gang årligt forud for skolestart, men entreprenøren skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme ændringer. Sygemeldinger samt de daglige ændringer håndteres af entreprenøren og skolerne i fællesskab. Entreprenøren får udleveret de samlede elevlister. Varde Kommune beslutter i samarbejde med entreprenøren, hvilke elever der skal med busserne, og hvilke der skal med de supplerende ruter med biler. Kriterierne for planlægning er, at møde- og afhentningstidspunkter på institutionen skal overholdes. I Bilag A1 er angivet tidsrum for aflevering på institutionerne for hver enkelt elev. Eleverne skal afleveres til institutionen i det angivne tidsrum og afhentes på det angivne tidspunkt.

15 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 15 Den samlede køretid for specialklasseelever må ikke overstige 45 minutter for elever til Tistrup og 60 minutter til øvrige institutioner hver vej. Den maksimale køretid gælder, medmindre andet aftales, og de specielle krav til transport, som kan forekomme ved de enkelte elever, skal overholdes. Det kan for eksempel være, at eleven skal sidde på et forsæde eller forrest i vognen, eller at eleven ikke må samkøres med andre. Det kan også være, at det skal være den samme chauffør med faste afløsere, der kører alle turene med den pågældende elev. De specielle krav er anført på elevlisterne i Bilag A1. Der må gerne ske samkørsel af elever til og fra de forskellige skoler, medmindre andet er angivet på elevlisterne eller aftalt med Varde Kommune. Elevlister Ruterne er beskrevet i Bilag A1 med angivelse af det nuværende antal elever og deres adresser samt angivelse af enten ønsket ankomsttid eller afhentningstid og eventuelle bemærkninger om den enkelte elev. Der er således tale om et øjebliksbillede for kørslen, og det må forventes, at der sker ændringer i kørselsbehovet løbende gennem kontraktperioden. Opsamlingen af eleverne på de enkelte ruter må gerne ske i anden rækkefølge, hvis entreprenøren kan se en fordel i det. Krav til ankomst og afhentning skal blot overholdes Kørsel til ældrecenter, specialbørnehave, værksteder og lignende Kørslen Kørslen starter den 1. maj Der er tale om kørsel til ældre-/aflastningscentre, specialbørnehave og Værksteder. Varde Kommune visiterer brugerne til kørslen, og det er udelukkende de visiterede brugere, der kan benytte kørslen. Brugerne kan have forskellige behov, som i alle tilfælde skal overholdes af entreprenøren. Den maksimale køretid for brugerne er 45 minutter hver vej. Afhentning skal foregå i de tidsrum, der er angivet på listerne over brugerne. Bestillingen af kørslen foregår ved, at brugeren telefonisk kontakter Varde Kommune for bestilling af kørslen. Kommunen sender herefter bestillingen til entreprenøren. Der stilles krav om, at Varde Kommune elektronisk kan gennemføre bestillingerne ved indtastning direkte i entreprenørens bestillingssystem, alternativt pr. . Der stilles krav om, at Varde Kommune kan kontakte entreprenøren pr. . Yderligere skal der være mulighed for telefonisk kontakt med entreprenørens ansvarlige for koordinering i kommunens åbningstid. Brugerlister Ruterne er beskrevet i Bilag A1 med angivelse af det nuværende antal brugere og deres adresser samt angivelse af enten ankomsttid eller afhentningstid og eventuelle bemærkninger om den enkelte bruger. Der er således tale om et øjebliksbillede for kørslen, og det må forventes, at der sker ændringer i kørselsbehovet løbende gennem kontraktperioden.

16 16 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER Opsamlingen af brugerne på de enkelte ruter må gerne ske i anden rækkefølge, hvis entreprenøren kan se en fordel i det. Krav til ankomst og afhentning skal blot overholdes. Forventet forbrug af køretøjer Kørslen vil kunne foregå med de køretøjer, der indgår i pakkerne 1-4. De i bilagene beskrevne køretøjsstørrelser for kørslen er minimumskrav, og der må gerne anvendes større køretøjer. Kravene til kørslen skal dog altid opfyldes Variabel kørsel - læge- og genoptræningskørsel Den variable kørsel omfatter kørsel til læge og genoptræning internt i Varde Kommune. En mindre del af den variable kørsel er enkelte -kørsler, som borgere med særlige behov visiteres til - eksempelvis 117-kørsler samt den såkaldte "brækket ben"-kørsel til skoler. Der er årligt ca. 850 brækket ben-kørsler. Kørsel til læge og genoptræning (ca årlige befordringer) uden for Varde Kommune ligger fortsat i Flextrafik. Der er kontraktstart for den variable kørsel den 1. september Den variable kørsel afregnes efter personkm. Dette betyder, at entreprenøren med to personer i bilen på en given strækning betales to gange personkm-prisen for strækningen. Tilsvarende hvis den ene bruger ud af to kun transporteres på en del af den samlede strækning, afregnes kun dobbelt for den del af strækningen, hvor der sidder to brugere i bilen. Servicetid mv. skal indgå i personkm-prisen. Cirka 50 % af brugerne i ordningen afhentes og afsættes ved fortovskant, mens cirka 50 % afhentes og afsættes ved hoveddør. Nogle brugere er visiteret til at medbringe hjælpemidler (rollator, kørestol) og/eller ledsager. Ledsagere afregnes som en ekstra bruger i bilen. Oplysninger om hjælpemidler og/eller ledsager gives, når kommunen bestiller turen hos entreprenøren. Entreprenøren skal stå for koordinering af kørslen. Det vil sige, at der kan ske samkørsel, hvis dette kan ske hensigtsmæssigt. Der stilles krav om, at omvejskørslen for den enkelte bruger i den variable kørsel maksimalt må være på 100 % i forhold til den direkte rejsetid mellem brugerens påstignings- og afstigningslokalitet. For at forbedre mulighederne for samkørsel er der angivet maksimale acceptable ventetider efter behandling hos lægen, som varierer i løbet af dagen: kl accepteres en ventetid på maksimalt 30 minutter. kl accepteres en ventetid på maksimalt 45 minutter. Lægen skal ringe til entreprenøren med en klarmelding, når brugeren kan afhentes. Brugeren skal herefter afhentes inden for 30 minutter, hhv. 45 minutter, jf. ovenfor, fra klarmeldingens modtagelse. Der gives et tidsvindue på 20 minutter til aflevering af brugeren, og det skal i alle tilfælde sikres, at brugeren er fremme ved læge/genoptræningsstedet i tilpas god tid, til at brugeren kan nå sin aftale i tide. Der skal således ved planlægningen af kørslen tages særlige hensyn til, at brugerne kan være gangbesværede, og således skal bruge længere tid ved afhentning og afsætning.

17 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 17 Bestillingen af kørslen foregår ved, at brugeren telefonisk kontakter Varde Kommune for bestilling af kørslen. Kommunen sender herefter bestillingen til entreprenøren. Der stilles krav om, at Varde Kommune elektronisk kan gennemføre bestillingerne ved indtastning direkte i entreprenørens bestillingssystem, alternativt pr. . Der stilles krav om, at Varde Kommune kan kontakte entreprenøren pr. . Yderligere skal der være mulighed for telefonisk kontakt med entreprenørens ansvarlige for koordinering i kommunens åbningstid. Kommunen visiterer brugerne til ordningen, og det er udelukkende visiterede brugere, der kan benytte ordningen. Forventet omfang og forbrug af køretøjer Der stilles ikke krav til antallet af køretøjer i pakken. De gældende krav til service og køretid jf. kontrakten skal dog til enhver tid overholdes. Der er i 2011 er gennemført ca befordringer til læge og genoptræning i Varde Kommune. Varde Kommune vurderer, at antallet af ture kan forventes at være stabilt omkring årlige befordringer med en forventet, gennemsnitlig længde på 9,7 km i kontraktperioden. Der stilles ikke garanti for kørsel i pakke Henvendelser Alle henvendelser - i form af spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige forhold skal stiles skriftligt til: Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Jane Svanborg Pedersen Kontraktløbetid Kontrakterne på pakkerne 1-5 løber fra den 1. august 2012 til og med den 31. juli Varde Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år, med et år ad gangen, på uændrede vilkår. Kontrakten er uopsigeligt af entreprenøren i kontraktløbetiden. 1.7 Krav til køretøjer I Bilag B4 er kravene til køretøjerne beskrevet. I nedenstående oversigt ses minimumskravene til kapaciteten i køretøjerne i de enkelte pakker. Køretøjerne beskrives efter følgende nøgle: Bil/Bus AB-C, hvor bil/bus angiver vogntypen, A angiver pakkenummer, B angiver løbenummer og C angiver køretøjets kapacitet. Det vil sige, at beskrivelsen Bil 32-8 angiver en

18 18 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER bil i pakke 3 med løbenummer 2 og med en kapacitet på otte passagerer, ekskl. fører. Der er i listen tale om minimumskrav, og der må gerne benyttes større vogne til alle transporterne - herfra er dog undtaget transporter med køretøj 3 i pakke 3. Pakke 1, Varde og sydvest: Der kræves ni køretøjer i pakken med følgende minimumskapaciteter, ekskl. fører: Bus 11-19: 19 personer Bus 12-23: 23 personer Bil 11-8: 8 personer Bil 12-8: 8 personer Bil 13-7: 7 personer Bil 14-4: 4 personer Bil 15-4: 4 personer Bil 16-8: 8 personer Bil 17-8: 8 personer. Pakke 2, Nordvest: Der kræves fem køretøjer i pakken med følgende minimumskapaciteter, ekskl. fører: Bus 21-19: 19 personer Bus 22-23: 23 personer (benyttes også til turistkørsel) Bil 21-8: 8 personer Bil 22-8: 8 personer Bil 23-4: 4 personer. Pakke 3, Sydøst: Der kræves seks køretøjer i pakken med følgende minimumskapaciteter, ekskl. fører: Bus 31-22: 22 personer Bus 32-19: 19 personer Bus 33-46: 46 personer (benyttes også til turistkørsel) Bil 31-8: 8 personer Bil 32-7: 7 personer Bil 33-8: 8 personer. Pakke 4, Nordøst: Der kræves seks køretøjer i pakken med følgende minimumskapaciteter, ekskl. fører: Bus 41-19: 19 personer Bus 42-19: 19 personer Bil 41-8: 8 personer Bil 42-8: 8 personer Bil 43-8: 8 personer Bil 44-7: 7 personer. Pakke 5, Variabel kørsel: Der stilles ikke konkrete krav til antallet af tilknyttede køretøjer. Derimod kræves, at Varde Kommunes servicekrav til enhver tid kan

19 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 19 overholdes, og at der angives én pris for besatte personkm, uanset hvilken type køretøj, der anvendes til den konkrete kørsel. De nærmere krav til køretøjerne i pakkerne 1-5 er angivet i Bilag B4 til kontrakten. 1.8 Forsikringer Der stilles krav om, at entreprenøren til enhver tid er forpligtet til at have en erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. 1.9 Betingelser for deltagelse Forud for evalueringen af tilbud vil der blive foretaget en vurdering af tilbudsgivernes egnethed. Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Den udbudte kørsel vil være speciel rutekørsel og vil kunne udføres af såvel busser som taxi. Kørsel med taxi kan ske på baggrund af taxabevilling, mens kørsel med øvrige køretøjer kræver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter Lovbekendtgørelse om buskørsel nr af 8. september 2010 med senere ændringer. Dokumentation for, at en sådan tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring eller taxabevilling foreligger eller kan opnås, skal vedlægges tilbuddet. Herudover skal tilbudsgiverne afgive en Tro og love-erklæring vedrørende: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger Udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni , stk. 2 og Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektiv nr. 2004/18/EFs artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Erklæringen kan afgives via tilbudshæftet. Tilbudsgiver skal have erfaring med kørsel af børn og unge på det specialiserede socialområde samt borgere med demens. Tilbuddet skal således vedlægges en beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med den udbudte kørsel. Tilbudsgivers beskrivelse skal i den forbindelse indeholde referencer for udført kørsel, herunder angive omfanget og karakteren af den udførte kørsel. Kontaktperson Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Kon-

20 20 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER taktpersonen skal beherske det danske sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Varde Kommune skal foregå på dansk. Underentreprenør På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om brug af eventuelle underentreprenører. Underentreprenører skal opfylde kvalifikationerne i Lov om buskørsel, og tilladelse efter Lov om buskørsel eller taxabevilling skal dokumenteres på samme måde som for entreprenører, der selv udfører kørslen. Ved tilbudsafgivelse skal der for underentreprenører foreligge dokumentation for tilladelse efter Lov om buskørsel eller taxabevilling og en Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige, udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 mv. og udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45 mv. For underentreprenører skal der tilsvarende for tilbudsgivere vedlægges en beskrivelse af underentreprenørens erfaring med den udbudte kørsel. Beskrivelsen skal indeholde referencer for udført kørsel, herunder angive omfanget og karakteren af den udførte kørsel. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Varde Kommune. Tilbudsgiveren har derfor det fulde ansvar for den kørsel og kontraktopfyldelse, der udføres af underentreprenører. For aktie- og anpartsselskaber skal Varde Kommune i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet Tilbuddets form Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der er vedhæftet udbudsmaterialet. Tilbudsblanketterne er samlet i et tilbudshæfte bagest i udbudsmaterialet, og tilbudshæftet skal afleveres i en lukket kuvert. Der kan bydes særskilt på: Pakke 1: Varde og sydvest Pakke 2: Nordvest Pakke 3: Sydøst Pakke 4: Nordøst Pakke 5: Variabel kørsel. Der kan ligeledes bydes på to eller flere pakker som et kombinationstilbud. Ønsker man at afgive et kombinationstilbud, skal dette ske i et separat tilbudshæfte, hvor der kun udfyldes priser for de pakker, der indgår i kombinationen. HUSK at angive tydeligt i bemærkningsfeltet, at der er tale om et kombinationstilbud. Afgives der et kombinationstilbud, skal der samtidigt afgives et separat tilbud på hver af enkeltpakkerne. Opnår tilbudsgiveren ikke kontrakt på den samlede kørsel i kombinationstilbuddet, vil tilbudsgiverens tilbud på hver af enkeltpakkerne indgå på lige fod med de øvrige indkomne tilbud på enkeltpakker.

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER

FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 VORDINGBORG

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009 K E N D E L S E 1. A/S Jens Jensen og sønner 2. Ans Bussen ApS 3. Engesvang Turistfart

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011 K E N D E L S E Hans Biler (selv) mod Viborg Kommune (advokat Erik Hørlyck (Århus)) Ved

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kontrakt (udkast) Mellem. Kirkevej Dragør CVR: Herefter kaldet "Kommunen", [Navn på Leverandør] [adresse] [cvr-nr.

Kontrakt (udkast) Mellem. Kirkevej Dragør CVR: Herefter kaldet Kommunen, [Navn på Leverandør] [adresse] [cvr-nr. Dragør Kommune Kontrakt (udkast) Mellem Dragør Kommune Kirkevej 7 2791 Dragør CVR: 12881517 Herefter kaldet "Kommunen", Og [Navn på Leverandør] [adresse] [cvr-nr.] Herefter kaldet "Leverandøren". Kapitel

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere