VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER"

Transkript

1 VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

2

3 ADRESSE COWI A/S Havneparken Vejle Danmark TLF FAX WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO 28. marts 2012 UDARBEJDET NBPT/ KONTROLLERET SHMO/JGL/ GODKENDT JGL/

4

5 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 5 INDHOLD 1 Udbudsbetingelser Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Den udbudte kørsel Forudsætninger for udbuddet Omfang og kontraktstart Henvendelser Kontraktløbetid Krav til køretøjer Forsikringer Betingelser for deltagelse Tilbuddets form Tildelingskriterium Tidsfrister og tidsplan Spørgsmål Offentliggørelse Kontraktindgåelse 23 2 Kontrakt om befordring af [angivelse af kørselstyper og steder] 26 Kapitel 1 - Generelt 26 Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten 27 Kapitel 3 - Entreprenørens forhold 28 Kapitel 4 - Køreplanlægning 32 Kapitel 5 - Krav til køretøjer og udstyr 39 Kapitel 6 - Kørslen 40 Kapitel 7 - Betalingsmodellen 42 Kapitel 8 - Misligholdelse og bod 46 Kapitel 9 - Ikrafttræden, varighed og ophør 46 Kapitel 10 - Tvister 48

6 6 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 3 Kørselsstruktur for kørsel i Varde Kommune 50 4 Bilag A 1: Rutebeskrivelser og adresselister 55 5 Bilag B 1: Køretøjer og garantitid 57 6 Bilag B 2: Regulering for pris og lønudvikling 58 7 Bilag B 3: Oversigt over tilmeldte vogne 60 8 Bilag B 4: Krav til køretøjstyper 62 9 Bilag B 5: Tilbud fra entreprenør Bilag C 1: Tilbudshæfte 64

7 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 7 1 Udbudsbetingelser Varde Kommune udbyder en række kommunale kørsler inden for bl.a. børne-, unge- og ældreområdet. Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF 1. Til udbuddet hører følgende dokumenter: Udbudsdokument dækkende den udbudte kørsel Dokument (Bilag A1) med adresselister og rutebeskrivelser for den nuværende kørsel. Indholdet af udbudsmaterialet skal behandles fortroligt. 1.1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud består af: Udbudsbetingelser (kap. 1) med Bilag A1 Kontrakt om befordring (kap. 2) med Bilagene B1-B5 Kørselsstruktur for Varde Kommune (kap. 3) Tilbudshæfte (Bilag C 1). Kapitel 1 indeholder beskrivelser af kørsel og kravspecifikation. Kontrakten om befordring i kapitel 2 fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Varde Kommune og entreprenøren reguleres. Kapitel 3 vedlægges med henblik på at beskrive baggrunden for kørslen, og hvordan Varde Kommune har gennemført selve planlægningen og tilrettelæggelsen af kørslen. 1 Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

8 8 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER Tilbudshæftet benyttes alene i forbindelse med afgivelse af tilbud. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kapitel 1 og kapitel 2, er det kontraktens bestemmelser i kapitel 2, der er gældende og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kapitel 3 og det øvrige udbudsmateriale, er det det øvrige udbudsmateriale, der er gældende. 1.2 Den udbudte kørsel Varde Kommune udbyder hermed følgende befordringsopgaver: Fast kørsel udbudt i fire pakker med garantiperioder, indeholdende kørsel med skoleelever, specialskoleelever og kørsel til ældre-/aflastningscentre, specialbørnehave og værksteder. Pakkens navne beskriver det område i Varde Kommune, hvor hovedparten af kørslen vil finde sted: pakke 1 - Varde og sydvest pakke 2 - Nordvest pakke 3 - Sydøst pakke 4 - Nordøst. Variabel kørsel udbudt i pakke 5 indeholdende kørsel med borgere til bl.a. læge og genoptræning for hele Varde Kommune. På kortet herunder ses de geografiske områder, de enkelte pakker dækker. Der kan i dette udbud bydes på alle pakker eller en kombination heraf.

9 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 9 I udbudsmaterialets kapitel 3 findes en detaljeret beskrivelse af et oplæg til kørselsstruktur i Varde Kommune, samt baggrunden for pakkerne og kørslen. Fast kørsel af borgere til nabokommuner Der er en begrænset fast kørsel af elever og handicappede mellem Varde Kommune og de omkringliggende kommuner. Varde Kommune forbeholder sig ret til, at kørslen ud af kommunen altid planlægges, således at denne er hensigtsmæssig ud fra vognløb og den samlede overordnede kapacitetsudnyttelse og økonomi. Der er derfor ikke nogen garanti for, at tværkommunalkørsel fra ét pakkeområde nødvendigvis tilfalder den entreprenør som har den faste kørsel til Varde Kommunes institutioner i et givent område. Biler i pakke 1 befordrer de nuværende elever til specialskoler i Esbjerg Kommune. Biler fra pakke 1 henter fra den 15. august 2012 elever i området fra både pakke 1 og 3 og befordrer dem til Esbjerg. Skal evt. nye elever befordres til specialklasser i Esbjerg fra området i pakkerne 2 og 4, vil der blive stillet krav om størst mulig samkørsel, f.eks. at eleven kører til Varde By med en pakke 2-bil (eller en anden lokalitet, som er hensigtsmæssigt i forhold til vognløb og kapacitetsudnyttelse) og her omstiger til den pakke 1-bil, som i forvejen kører til Esbjerg. 1.3 Forudsætninger for udbuddet Dette afsnit beskriver de grundlæggende definitioner for den udbudte kørsel Kørsels- og køretøjstyper Kørslen, der udbydes, er opdelt på fem pakker med otte forskellige typer kørsel. Det drejer sig for pakkerne 1-4 om: kørsel til skoler kørsel til specialskoler (Tistrup, Lykkegaard og Næsbjerg) svømmekørsel kørsel til dagcentre, værksteder o.lign. kørsel til specialinstitutioner (Solsikken, Skovlunden og Lyngparken) ad hoc-kørsel (også defineret som specialrutekørsel) turistkørsel (kun pakkerne 2 og 3). I pakke 5 indgår en type kørsel: variabel kørsel, der er kørsel af borgere til genoptræning og læge i Varde Kommune. Kørslen vil blive udført med en række forskellige typer køretøjer, som i udbudsmaterialet er opdelt på busser og biler. Der er i udbuddet opstillet minimumskrav til køretøjerne. Det vil generelt sige, at der gerne må benyttes større køretøjer, men køretider, servicekrav og andre krav, jf. kontrakten, skal altid overholdes.

10 10 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER Busser er køretøjer med plads til flere end otte personer ekskl. fører. I dette udbud indgår kørsel med busser med plads til minimum 19, 21, 22, 23 og 46 personer. Biler er køretøjer med plads til otte eller færre personer ekskl. fører. I dette udbud indgår kørsel med biler med plads til minimum fire, syv og otte personer Afregningsprincipper I dette udbud defineres afregningsmetoden ud fra minimumskravet til kapacitet i køretøjerne. Biler afregnes efter vogn- eller personkm og busser afregnes efter tid (minutpriser). For hver bus er der i udbudsmaterialet opstillet en daglig garantitid (et antal timer), som lægges til grund for afregningen. Garantitiden indeholder de forskellige kørselstyper. Alle busser med en kapacitet på personer afregnes inden for hver pakke med samme timepris. Det vil sige, at der i pakkerne 1, 2 og 4 afregnes efter én timepris for samtlige busser. I pakke 3 indgår en bus med kapacitet på 46 personer, og i denne pakke afregnes busserne med kapacitet på personer med én pris og bussen med kapacitet på 46 personer for sig. For biler afregnes udelukkende for besatte km. Der skelnes dog mellem vognkm og personkm: Vognkm: Der afregnes for besatte km, men uanset hvor mange passagerer der er i bilen, betales kun for de km, bilen kører. Kørsel med biler i pakke 1-4 afregnes efter vognkm. Personkm: Der afregnes for besatte km. Der afregnes dog pr. passager, der er i bilen. Det vil sige, at hvis der på en strækning sidder fire passagerer i bilen, bliver betalingen pr. km fire gange så høj, som hvis der kun sidder en passager. Tilsvarende differentieres i forhold til, hvor mange km den enkelte i bilen kører med. Kørsel i pakke 5 afregnes efter personkm Kørselsplanlægning Kørslen skal i alle tilfælde tilrettelægges således, at tidsplanen overholdes og så den kørte tur er kortest muligt kilometermæssigt. Dog skal grusveje undgås, hvor det er muligt i forhold til betjeningen af brugerne. Entreprenøren må gerne samkøre brugerne, i den grad lovgivning, servicekrav, jf. kontrakten og tidsplaner, muliggør dette. 1.4 Omfang og kontraktstart Kørslen omfatter fem pakker med kørsel. Der er kontraktstart for pakkerne 1-4 i august 2012 og i september 2012 for pakke 5.

11 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 11 Der kan bydes særskilt på: Pakke 1: Varde og sydvest Årlig garantitid for busser: timer. Cirka antal besatte km pr. år, skolekørsel: km. Cirka antal besatte km pr. år, daghjem og specialinstitutioner: km. Pakke 2: Nordvest Årlig garantitid for busser: timer, heraf 181 timers turistkørsel. Cirka antal besatte km pr. år, skolekørsel: km. Cirka antal besatte km pr. år, daghjem og specialinstitutioner: km. Pakke 3: Sydøst Årlig garantitid for busser: timer, heraf 153 timers turistkørsel. Cirka antal besatte km pr. år, skolekørsel: km. Cirka antal besatte km pr. år, daghjem og specialinstitutioner: km. Pakke 4: Nordøst Årlig garantitid for busser: timer. Cirka antal besatte km pr. år, skolekørsel: km. Cirka antal besatte km pr. år, daghjem og specialinstitutioner: km. I pakkerne 1 og 3 er der indlagt fast kørsel til svømning og faglokaler på enkelte busser. Kørsel, som ligger umiddelbart op til begyndelse af eller i forlængelse af den eksisterende daglige kørsel, afregnes til normal timetakst. Kørsel, som ikke er i umiddelbar tilknytning til den faste morgen- eller eftermiddagskørsel, afregnes altid ud fra den forbrugte køretid, dog altid med mindst 25 minutter, uanset turens længde. I pakkerne 1,2 og 4 indgår der i garantitiden for en enkelt bus i hver pakke årlig ad hoc-kørsel på cirka timers speciel rutekørsel pr. bus som kan bestilles med fem arbejdsdages varsel. Ad hoc-kørsel kan f.eks. være kørsel til forlagt undervisning o.lign., hvor busserne på strækningen i forvejen har tilladelse til speciel rutekørsel. Den ikke-planlagte køretid kan også indgå som en udvidelse af den normale rutekørsel til skoler og specialklasser. I pakkerne 2 og 3 indgår i garantitiden turistkørsel på en bus i hver pakke. Denne kørsel er ikke planlagt, men den vil foregå i tidsrum hvor der ikke er planlagt øvrig kørsel. Kørslen bestilles af Varde Kommune med minimum fem arbejdsdages varsel og afregnes med samme priser som den øvrige garantikørsel, dog således at selve turistkørslen også tillægges moms. Udføres ad hoc-kørsel (specialrutekørsel) eller turistkørsel umiddelbart op til eller i umiddelbar forlængelse af den eksisterende morgen- eller eftermiddagskørsel, afregnes kørslen med den medgåede køretid inkl. returkørsel til bussens normale slutpunkt på enten den almindelige morgen- eller eftermiddagskørsel. Udføres

12 12 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER kørslen på et tidspunkt, hvor der er en pause mellem sluttiden for den almindelige køretid og den bestilte ad hoc-kørsel, betales altid for mindst 90 minutters kørsel, uanset kørslens længe. Eksempel: slutter bussen normalt på Næsbjerg skole kl og der aftales en turisttur fra Næsbjerg til Ansager kl , afregnes der for 90 minutters kørsel. Bestilles turen fra Næsbjerg til Ansager kl afregnes for 15 minutters kørsel samt 15 minutters tomkørsel til bussens udgangspunkt i Næsbjerg. Den samlede afregning andrager derved 30 minutter. Pakke 5: Variabel kørsel Årlig garantitid: 0 timer. Cirka antal befordringer pr. år: Forventet gennemsnitlig turlængde: 9,7 km. Kørslen i pakkerne 1-4 beskrives nærmere i afsnittene Kørslen i pakke 5 beskrives i afsnit Gennemførsel af kørsel og ændringer i kørselsomfang Omfanget af befordringsopgaverne efter dette udbud kan i kontraktperioden ændre sig, hvis forudsætningerne ændrer sig, f.eks. ved ændringer i antallet af brugere, der skal transporteres, strukturændringer, ændret visitationspraksis, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen, ændring af antallet af skoler eller daghjem eller lignende. Der henvises til 23 i kontrakten (kapitel 2). Det bemærkes, at kørselsomfanget for pakkerne 1-4 ændres i opadgående retning i 2013, idet kørsel med ældre til dagcentre og borgere til genoptræning først træder i kraft fra den 1. maj Antallet af vogne i de enkelte pakker forventes dog ikke ændret i 2013, idet den nye eller ekstra kørsel forventes at kunne gennemføres i pauserne for udførslen af kørslen med skoleelever og specialklasseelever. Det forudsættes, at entreprenøren er fleksibel inden for garantiperioderne og aktivt deltager i at tilrettelægge kørslen, så der kan gennemføres mest muligt kørsel inden for garantiperioderne. Forventet garantitid og forbrug af køretøjer I forhold til kørslen er der i Bilag B1 vist en oversigt over det forventede forbrug af køretøjer inden for de respektive pakker. I bilaget er ligeledes vist den forventede garantitid for hvert køretøj. For busser er der tale om timer og for biler er der tale om besatte km. Oversigten er udarbejdet ud fra det nuværende forbrug af køretøjer (marts 2012). For kørsel med busser i pakke 1-4 garanteres et kørselsomfang på 100 %. For kørsel med biler i pakkerne 1-4 garanteres et kørselsomfang på 75 % af det vurderede samlede kørselsomfang (dvs. både for skole- og daghjemskørsel) i hver pakke, som angives i Bilag A1. I pakke 5 er der ingen garanti.

13 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER Kørsel med elever Skolekørsel Kørslen foretages med busser og biler. Entreprenøren får udleveret de samlede elevlister, og Varde Kommune og entreprenøren beslutter i samarbejde, hvilke elever, der skal med busserne, og hvilke der skal med de supplerende ruter kørt med biler. Der stilles dog krav om, at langt de fleste elever skal transporteres med hovedruten. Der er kørsel til og fra uddannelsesinstitutionerne på skoledage. Kørslen skal i alle tilfælde udføres under hensyntagen til, at der er tale om transport af børn. Eventuelle problemer og hændelser diskuteres mellem entreprenøren og Varde Kommune. Kørslen generelt Ruterne revideres som udgangspunkt en gang årligt forud for skolestart i samarbejde mellem Varde Kommune og entreprenøren, men entreprenøren skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme ændringer. Særligt for kørslen med biler kan der være daglige ændringer. Sygemeldinger samt de daglige ændringer håndteres af entreprenøren. Bestillingen af kørslen foregår ved, at brugeren telefonisk kontakter Varde Kommune for bestilling af kørslen. Kommunen sender herefter bestillingen til entreprenøren. Der stilles krav om, at Varde Kommune elektronisk kan gennemføre bestillingerne ved indtastning direkte i entreprenørens bestillingssystem, alternativt pr. . Der stilles krav om, at Varde Kommune kan kontakte entreprenøren pr. . Yderligere skal der være mulighed for telefonisk kontakt med entreprenørens ansvarlige for koordinering i kommunens åbningstid Kørsel med specialklasselever Specialklasseelever Kørsel med specialklasseelever er kørsel med elever (børn), der af forskellige grunde ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik eller almindelige skolebusruter til transport. Der er tale om skole- og SFO-kørsel. Der er SFO-kørsel også på ikkeskoledage. Nogle af eleverne er enten fysisk eller psykisk handicappede eller har forskellige adfærdsmæssige vanskeligheder og har måske forskellige hjælpemidler, der skal medtages under transporten. Andre er helt selvhjulpne. Eleverne er forskelligt begavede, og opfatter og bearbejder oftest indtryk fra omgivelserne anderledes end andre mennesker. De kan miste situationsfornemmelse og kan have svært ved at kontrollere sig selv. Det anbefales derfor generelt, at chaufføren optræder stille og roligt. Kørslens udførsel Chaufførerne skal være opmærksomme på, at eleverne kan være meget forskellige, og at de skal behandles med respekt for deres eventuelle handicaps. Opstår der problemer i forhold til elevernes adfærd i forbindelse med transporten, er det meget

14 14 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER vigtigt, at chaufføren og entreprenøren søger råd og vejledning hos Varde Kommune. Bestillingen af kørslen foregår ved, at brugeren telefonisk kontakter Varde Kommune for bestilling af kørslen. Kommunen sender herefter bestillingen til entreprenøren. Der stilles krav om, at Varde Kommune elektronisk kan gennemføre bestillingerne ved indtastning direkte i entreprenørens bestillingssystem, alternativt pr. . Der stilles krav om, at Varde Kommune kan kontakte entreprenøren pr. . Yderligere skal der være mulighed for telefonisk kontakt med entreprenørens ansvarlige for koordinering i kommunens åbningstid. Ved afhentning på adresse forventes som udgangspunkt, at eleverne står klar ved afhentningstidspunktet. Det kan dog forekomme, at ikke alle elever er klar. Chaufføren skal maksimalt vente tre minutter, før han må fortsætte turen og eventuelt efterlade eleven på afhentningsstedet. I tilfælde af, at eleven efterlades, skal der straks tages kontakt til Varde Kommune, og det skal sikres, at eleven ikke efterlades alene. Ved gentagne problemer kontaktes Varde Kommune. Aflevering af elever skal ske til tredje person, medmindre andet er aftalt. Planlægningsmøder Varde Kommune tager initiativ til at afholde møde med entreprenører og chauffører om gennemførelse af kørslen. SFO-kørsel SFO-kørslen indgår som en del af kørslen. Der er kørsel med specialklasseelever hjem fra SFO-ordningerne. Der er hjemkørsel fra SFO på alle skoledage og både ud- og hjemkørsel til SFO på skolefridage. Kørslen bestilles af forvaltningen. Kørslen generelt Ved kørslen hentes og bringes eleverne til og fra deres hjemadresse til de respektive skoler. Når der sker ændringer, udarbejder entreprenøren forslag til nye ruter, som Varde Kommune efterfølgende skal godkende. Ruterne revideres som udgangspunkt en gang årligt forud for skolestart, men entreprenøren skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme ændringer. Sygemeldinger samt de daglige ændringer håndteres af entreprenøren og skolerne i fællesskab. Entreprenøren får udleveret de samlede elevlister. Varde Kommune beslutter i samarbejde med entreprenøren, hvilke elever der skal med busserne, og hvilke der skal med de supplerende ruter med biler. Kriterierne for planlægning er, at møde- og afhentningstidspunkter på institutionen skal overholdes. I Bilag A1 er angivet tidsrum for aflevering på institutionerne for hver enkelt elev. Eleverne skal afleveres til institutionen i det angivne tidsrum og afhentes på det angivne tidspunkt.

15 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 15 Den samlede køretid for specialklasseelever må ikke overstige 45 minutter for elever til Tistrup og 60 minutter til øvrige institutioner hver vej. Den maksimale køretid gælder, medmindre andet aftales, og de specielle krav til transport, som kan forekomme ved de enkelte elever, skal overholdes. Det kan for eksempel være, at eleven skal sidde på et forsæde eller forrest i vognen, eller at eleven ikke må samkøres med andre. Det kan også være, at det skal være den samme chauffør med faste afløsere, der kører alle turene med den pågældende elev. De specielle krav er anført på elevlisterne i Bilag A1. Der må gerne ske samkørsel af elever til og fra de forskellige skoler, medmindre andet er angivet på elevlisterne eller aftalt med Varde Kommune. Elevlister Ruterne er beskrevet i Bilag A1 med angivelse af det nuværende antal elever og deres adresser samt angivelse af enten ønsket ankomsttid eller afhentningstid og eventuelle bemærkninger om den enkelte elev. Der er således tale om et øjebliksbillede for kørslen, og det må forventes, at der sker ændringer i kørselsbehovet løbende gennem kontraktperioden. Opsamlingen af eleverne på de enkelte ruter må gerne ske i anden rækkefølge, hvis entreprenøren kan se en fordel i det. Krav til ankomst og afhentning skal blot overholdes Kørsel til ældrecenter, specialbørnehave, værksteder og lignende Kørslen Kørslen starter den 1. maj Der er tale om kørsel til ældre-/aflastningscentre, specialbørnehave og Værksteder. Varde Kommune visiterer brugerne til kørslen, og det er udelukkende de visiterede brugere, der kan benytte kørslen. Brugerne kan have forskellige behov, som i alle tilfælde skal overholdes af entreprenøren. Den maksimale køretid for brugerne er 45 minutter hver vej. Afhentning skal foregå i de tidsrum, der er angivet på listerne over brugerne. Bestillingen af kørslen foregår ved, at brugeren telefonisk kontakter Varde Kommune for bestilling af kørslen. Kommunen sender herefter bestillingen til entreprenøren. Der stilles krav om, at Varde Kommune elektronisk kan gennemføre bestillingerne ved indtastning direkte i entreprenørens bestillingssystem, alternativt pr. . Der stilles krav om, at Varde Kommune kan kontakte entreprenøren pr. . Yderligere skal der være mulighed for telefonisk kontakt med entreprenørens ansvarlige for koordinering i kommunens åbningstid. Brugerlister Ruterne er beskrevet i Bilag A1 med angivelse af det nuværende antal brugere og deres adresser samt angivelse af enten ankomsttid eller afhentningstid og eventuelle bemærkninger om den enkelte bruger. Der er således tale om et øjebliksbillede for kørslen, og det må forventes, at der sker ændringer i kørselsbehovet løbende gennem kontraktperioden.

16 16 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER Opsamlingen af brugerne på de enkelte ruter må gerne ske i anden rækkefølge, hvis entreprenøren kan se en fordel i det. Krav til ankomst og afhentning skal blot overholdes. Forventet forbrug af køretøjer Kørslen vil kunne foregå med de køretøjer, der indgår i pakkerne 1-4. De i bilagene beskrevne køretøjsstørrelser for kørslen er minimumskrav, og der må gerne anvendes større køretøjer. Kravene til kørslen skal dog altid opfyldes Variabel kørsel - læge- og genoptræningskørsel Den variable kørsel omfatter kørsel til læge og genoptræning internt i Varde Kommune. En mindre del af den variable kørsel er enkelte -kørsler, som borgere med særlige behov visiteres til - eksempelvis 117-kørsler samt den såkaldte "brækket ben"-kørsel til skoler. Der er årligt ca. 850 brækket ben-kørsler. Kørsel til læge og genoptræning (ca årlige befordringer) uden for Varde Kommune ligger fortsat i Flextrafik. Der er kontraktstart for den variable kørsel den 1. september Den variable kørsel afregnes efter personkm. Dette betyder, at entreprenøren med to personer i bilen på en given strækning betales to gange personkm-prisen for strækningen. Tilsvarende hvis den ene bruger ud af to kun transporteres på en del af den samlede strækning, afregnes kun dobbelt for den del af strækningen, hvor der sidder to brugere i bilen. Servicetid mv. skal indgå i personkm-prisen. Cirka 50 % af brugerne i ordningen afhentes og afsættes ved fortovskant, mens cirka 50 % afhentes og afsættes ved hoveddør. Nogle brugere er visiteret til at medbringe hjælpemidler (rollator, kørestol) og/eller ledsager. Ledsagere afregnes som en ekstra bruger i bilen. Oplysninger om hjælpemidler og/eller ledsager gives, når kommunen bestiller turen hos entreprenøren. Entreprenøren skal stå for koordinering af kørslen. Det vil sige, at der kan ske samkørsel, hvis dette kan ske hensigtsmæssigt. Der stilles krav om, at omvejskørslen for den enkelte bruger i den variable kørsel maksimalt må være på 100 % i forhold til den direkte rejsetid mellem brugerens påstignings- og afstigningslokalitet. For at forbedre mulighederne for samkørsel er der angivet maksimale acceptable ventetider efter behandling hos lægen, som varierer i løbet af dagen: kl accepteres en ventetid på maksimalt 30 minutter. kl accepteres en ventetid på maksimalt 45 minutter. Lægen skal ringe til entreprenøren med en klarmelding, når brugeren kan afhentes. Brugeren skal herefter afhentes inden for 30 minutter, hhv. 45 minutter, jf. ovenfor, fra klarmeldingens modtagelse. Der gives et tidsvindue på 20 minutter til aflevering af brugeren, og det skal i alle tilfælde sikres, at brugeren er fremme ved læge/genoptræningsstedet i tilpas god tid, til at brugeren kan nå sin aftale i tide. Der skal således ved planlægningen af kørslen tages særlige hensyn til, at brugerne kan være gangbesværede, og således skal bruge længere tid ved afhentning og afsætning.

17 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 17 Bestillingen af kørslen foregår ved, at brugeren telefonisk kontakter Varde Kommune for bestilling af kørslen. Kommunen sender herefter bestillingen til entreprenøren. Der stilles krav om, at Varde Kommune elektronisk kan gennemføre bestillingerne ved indtastning direkte i entreprenørens bestillingssystem, alternativt pr. . Der stilles krav om, at Varde Kommune kan kontakte entreprenøren pr. . Yderligere skal der være mulighed for telefonisk kontakt med entreprenørens ansvarlige for koordinering i kommunens åbningstid. Kommunen visiterer brugerne til ordningen, og det er udelukkende visiterede brugere, der kan benytte ordningen. Forventet omfang og forbrug af køretøjer Der stilles ikke krav til antallet af køretøjer i pakken. De gældende krav til service og køretid jf. kontrakten skal dog til enhver tid overholdes. Der er i 2011 er gennemført ca befordringer til læge og genoptræning i Varde Kommune. Varde Kommune vurderer, at antallet af ture kan forventes at være stabilt omkring årlige befordringer med en forventet, gennemsnitlig længde på 9,7 km i kontraktperioden. Der stilles ikke garanti for kørsel i pakke Henvendelser Alle henvendelser - i form af spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige forhold skal stiles skriftligt til: Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Jane Svanborg Pedersen Kontraktløbetid Kontrakterne på pakkerne 1-5 løber fra den 1. august 2012 til og med den 31. juli Varde Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år, med et år ad gangen, på uændrede vilkår. Kontrakten er uopsigeligt af entreprenøren i kontraktløbetiden. 1.7 Krav til køretøjer I Bilag B4 er kravene til køretøjerne beskrevet. I nedenstående oversigt ses minimumskravene til kapaciteten i køretøjerne i de enkelte pakker. Køretøjerne beskrives efter følgende nøgle: Bil/Bus AB-C, hvor bil/bus angiver vogntypen, A angiver pakkenummer, B angiver løbenummer og C angiver køretøjets kapacitet. Det vil sige, at beskrivelsen Bil 32-8 angiver en

18 18 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER bil i pakke 3 med løbenummer 2 og med en kapacitet på otte passagerer, ekskl. fører. Der er i listen tale om minimumskrav, og der må gerne benyttes større vogne til alle transporterne - herfra er dog undtaget transporter med køretøj 3 i pakke 3. Pakke 1, Varde og sydvest: Der kræves ni køretøjer i pakken med følgende minimumskapaciteter, ekskl. fører: Bus 11-19: 19 personer Bus 12-23: 23 personer Bil 11-8: 8 personer Bil 12-8: 8 personer Bil 13-7: 7 personer Bil 14-4: 4 personer Bil 15-4: 4 personer Bil 16-8: 8 personer Bil 17-8: 8 personer. Pakke 2, Nordvest: Der kræves fem køretøjer i pakken med følgende minimumskapaciteter, ekskl. fører: Bus 21-19: 19 personer Bus 22-23: 23 personer (benyttes også til turistkørsel) Bil 21-8: 8 personer Bil 22-8: 8 personer Bil 23-4: 4 personer. Pakke 3, Sydøst: Der kræves seks køretøjer i pakken med følgende minimumskapaciteter, ekskl. fører: Bus 31-22: 22 personer Bus 32-19: 19 personer Bus 33-46: 46 personer (benyttes også til turistkørsel) Bil 31-8: 8 personer Bil 32-7: 7 personer Bil 33-8: 8 personer. Pakke 4, Nordøst: Der kræves seks køretøjer i pakken med følgende minimumskapaciteter, ekskl. fører: Bus 41-19: 19 personer Bus 42-19: 19 personer Bil 41-8: 8 personer Bil 42-8: 8 personer Bil 43-8: 8 personer Bil 44-7: 7 personer. Pakke 5, Variabel kørsel: Der stilles ikke konkrete krav til antallet af tilknyttede køretøjer. Derimod kræves, at Varde Kommunes servicekrav til enhver tid kan

19 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER 19 overholdes, og at der angives én pris for besatte personkm, uanset hvilken type køretøj, der anvendes til den konkrete kørsel. De nærmere krav til køretøjerne i pakkerne 1-5 er angivet i Bilag B4 til kontrakten. 1.8 Forsikringer Der stilles krav om, at entreprenøren til enhver tid er forpligtet til at have en erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. 1.9 Betingelser for deltagelse Forud for evalueringen af tilbud vil der blive foretaget en vurdering af tilbudsgivernes egnethed. Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Den udbudte kørsel vil være speciel rutekørsel og vil kunne udføres af såvel busser som taxi. Kørsel med taxi kan ske på baggrund af taxabevilling, mens kørsel med øvrige køretøjer kræver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter Lovbekendtgørelse om buskørsel nr af 8. september 2010 med senere ændringer. Dokumentation for, at en sådan tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring eller taxabevilling foreligger eller kan opnås, skal vedlægges tilbuddet. Herudover skal tilbudsgiverne afgive en Tro og love-erklæring vedrørende: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger Udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni , stk. 2 og Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektiv nr. 2004/18/EFs artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Erklæringen kan afgives via tilbudshæftet. Tilbudsgiver skal have erfaring med kørsel af børn og unge på det specialiserede socialområde samt borgere med demens. Tilbuddet skal således vedlægges en beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med den udbudte kørsel. Tilbudsgivers beskrivelse skal i den forbindelse indeholde referencer for udført kørsel, herunder angive omfanget og karakteren af den udførte kørsel. Kontaktperson Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Kon-

20 20 UDBUD AF KØRSELSORDNINGER taktpersonen skal beherske det danske sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Varde Kommune skal foregå på dansk. Underentreprenør På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om brug af eventuelle underentreprenører. Underentreprenører skal opfylde kvalifikationerne i Lov om buskørsel, og tilladelse efter Lov om buskørsel eller taxabevilling skal dokumenteres på samme måde som for entreprenører, der selv udfører kørslen. Ved tilbudsafgivelse skal der for underentreprenører foreligge dokumentation for tilladelse efter Lov om buskørsel eller taxabevilling og en Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige, udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 mv. og udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45 mv. For underentreprenører skal der tilsvarende for tilbudsgivere vedlægges en beskrivelse af underentreprenørens erfaring med den udbudte kørsel. Beskrivelsen skal indeholde referencer for udført kørsel, herunder angive omfanget og karakteren af den udførte kørsel. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Varde Kommune. Tilbudsgiveren har derfor det fulde ansvar for den kørsel og kontraktopfyldelse, der udføres af underentreprenører. For aktie- og anpartsselskaber skal Varde Kommune i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet Tilbuddets form Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der er vedhæftet udbudsmaterialet. Tilbudsblanketterne er samlet i et tilbudshæfte bagest i udbudsmaterialet, og tilbudshæftet skal afleveres i en lukket kuvert. Der kan bydes særskilt på: Pakke 1: Varde og sydvest Pakke 2: Nordvest Pakke 3: Sydøst Pakke 4: Nordøst Pakke 5: Variabel kørsel. Der kan ligeledes bydes på to eller flere pakker som et kombinationstilbud. Ønsker man at afgive et kombinationstilbud, skal dette ske i et separat tilbudshæfte, hvor der kun udfyldes priser for de pakker, der indgår i kombinationen. HUSK at angive tydeligt i bemærkningsfeltet, at der er tale om et kombinationstilbud. Afgives der et kombinationstilbud, skal der samtidigt afgives et separat tilbud på hver af enkeltpakkerne. Opnår tilbudsgiveren ikke kontrakt på den samlede kørsel i kombinationstilbuddet, vil tilbudsgiverens tilbud på hver af enkeltpakkerne indgå på lige fod med de øvrige indkomne tilbud på enkeltpakker.

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere