Udbud af kommunale kørselsordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af kommunale kørselsordninger"

Transkript

1 Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 Dokument nr Revision nr D Udgivelsesdato 20 november 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JGL/JCB PV JGL

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbetingelser 3 11 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 3 12 Den udbudte kørsel 3 13 Kontraktløbetid 5 14 Hvem kan byde? 5 15 Kriterier for valg af tilbud 5 16 Tilbuddets form 6 17 Prisniveau 7 18 Tidsfrister og tidsplan 7 19 Henvendelser Krav til køretøjer Miljøkrav Underentreprenører Alternative bud Forbehold Aktindsigt og offentliggørelse Kontraktindgåelse Huskeliste ved afgivelse af tilbud 10 2 Kontrakt fast kørsel Generelt Køreplanlægning Krav til vognene Kørslens udførelse Kundebetjening Miljøkrav Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Voldgift 18

4 2 3 Kontrakt variabel kørsel Generelt Køreplanlægning Krav til vognene Kørslens udførelse Kundebetjening Miljøkrav Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Voldgift 25 4 Kontrakt siddende patientbefordring Generelt Køreplanlægning Krav til vognene Kørslens udførelse Kundebetjening Miljøkrav Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Voldgift 32 5 Beskrivelse af kørsel Brugerservice Køretøjstyper 38

5 3 1 Udbudsbetingelser 11 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på kørslen består af: Udbudsbetingelser (kap 1), Kontrakt om fast kørsel (kap 2) med Bilag 1-5, Kontrakt om variabel kørsel (kap 3) med Bilag 1-5, Kontrakt om siddende patientbefordring (kap 4) med Bilag 1-5, Beskrivelse af de kommunale kørselsordninger i Randers kommune (kap 5), Tilbudsskemaer med Bilag A-C Udbudsbetingelserne, som beskrives i dette kapitel, anvendes alene i forbindelse med tilbudsgivningen og efterfølgende ved indgåelse af kontrakt De indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud Kontrakten om fast kørsel i kapitel 2, variabel kørsel i kapitel 3 og kontrakten om siddende patientbefordring i kapitel 4 fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Randers Kommune og entreprenøren reguleres Det er bindende vilkår, det vil sige, at kørslen skal udføres på det grundlag kontrakten angiver I kapitel 5 beskrives kørselsordningerne generelt, omfanget af den eksisterende kørsel, ændringer i kørselsomfanget og krav til vogne mm 12 Den udbudte kørsel Den udbudte kørsel omhandler kørselsordninger under både Børn og Skole og Social- og arbejdsmarked, samt den siddende patientbefordring Kørselsordningerne er kort beskrevet i det følgende, mens der i kapitel 5 findes en mere omfattende beskrivelse 121 Børn og Skole Under skole- og børneforvaltningen udbydes:

6 4 fast kørsel af handicappede børn til og fra skole til enten hjem eller SFO (institutionskørsel) fast kørsel til specialklasser fast kørsel af to-sprogede elever variabel kørsel af skoleelever Den faste kørsel er tilrettelagt i ruter Ruterne udarbejdes af institutionerne og forvaltningen, men vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis det viser sig hensigtsmæssigt Ruterne revideres som minimum ved starten af hvert skoleår, men vognmanden skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme ændringer Den variable kørsel bestilles ad hoc fra institutionerne eller forvaltningen Kørslen kan være af kortere eller længere varighed ligesom typen af bruger varierer Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel Social- og arbejdsmarkeds Under Social- og arbejdsmarked udbydes: fast kørsel af skolebørnehandicappede fra SFO til hjemadresser (institutionskørsel for skolebørn) fast kørsel af voksen handicappede (institutionskørsel for voksne) fast kørsel af børnehandicappede (institutionskørsel for børn) fast kørsel i forbindelse med aflastning til Egehøj og fritidskørsel variabel kørsel i forbindelse med dels aflastningskørsel og ekstra fritidskørsel af handicappede Den faste kørsel er tilrettelagt i ruter Ruterne udarbejdes af institutionerne og forvaltningen, men vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis det viser sig hensigtsmæssigt Ruterne revideres som minimum ved starten af hvert skoleår, men vognmanden skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme ændringer Variabel kørsel Variabel aflastningskørsel og fritidskørsel bestilles ad hoc af institutioner og forvaltningen Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel Siddende patientbefordring Den siddende patientbefordring er udelukkende transport til læge eller speciallæge i eller uden for Randers Kommune Brugeren skal visiteres via Borger Service i Randers Kommune og det vil være Borgerservice, der bestiller kørslen

7 5 Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel 5 13 Kontraktløbetid Kontraktløbetiden for den faste kørsel og den variable kørsel er fra den 1 august 2008 til og med den 31 juli 2012 Randers Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år med et år ad gangen på uændrede vilkår Kontrakt for den siddende patientbefordring er fra den 1 januar 2009 til og med den 31 juli 2012, med mulighed for forlængelse med op til 2 år med et år ad gangen på uændrede vilkår Kontrakterne vedrørende den faste kørsel og den siddende patientbefordring er uopsigelige af entreprenøren i kontraktløbetiden, mens kontrakten vedrørende den variable kørsel kan opsiges med 1 måneds varsel 14 Hvem kan byde? Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person Den udbudte kørsel vil være almindelig rutekørsel og vil derfor kunne udføres af såvel busser som taxi Kørsel med taxi kan ske på grundlag af taxibevilling, mens kørsel med øvrige køretøjer kræver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter Busloven Dokumentation for, at tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter Busloven eller taxibevilling foreligger eller kan opnås, kan vedlægges tilbuddet og skal foreligge inden kontraktunderskrivelse Tilbudsgiveren skal endvidere - i henhold til bekendtgørelse af "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love", nr 336 af afgive en tro og love erklæring, som skal vedlægges tilbuddet Erklæringen afgives i bilag A Herudover kan tilbudsgiveren give en beskrivelse af virksomhedens erfaring med gennemførelse af kørsel med handicappede personer mv, jf Bilag X Randers Kommune kan anmode om supplerende oplysninger til dokumentation af tilbudsgiverens økonomiske og faglige baggrund 15 Kriterier for valg af tilbud Udbuddet foretages i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF Fastkørsel For kørsel på kontrakt om fast kørsel, vil de økonomisk mest fordelagtige tilbud blive valgt på grundlag af følgende kriterium: laveste pris

8 6 Variabel kørsel For kørsel på kontrakt om variabel kørsel vil der blive indgået kontrakt med alle tilbudsgivere, som opfylder betingelserne beskrevet i nærværende udbudsmateriale Siddende patientbefordring For kørsel på kontrakt om siddende patientbefordring vil der blive indgået kontrakt med alle tilbudsgivere, som opfylder betingelserne beskrevet i nærværende udbudsmateriale Der vil blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra entreprenører, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven Randers Kommune forbeholder sig ret til at annullere udbuddet helt eller delvist, hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor 16 Tilbuddets form Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der er vedhæftet som Bilag A Tilbudsblanketterne er samlet i et tilbudshæfte i plastiklommen bagest i udbudsmaterialet, og det er tilbudshæftet, der afleveres i den særlige udbudskuvert, der er vedlagt udbudsmaterialet Ekstra tilbudsblanketter og udbudskuverter kan rekvireres hos XX Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner Der kan afgives tilbud på dele eller hele kørslen samlet De specificerede priser angives for: de faste ruter som en fast betaling pr rute pr dag og med en pris pr km til brug for justering af betalingen i forbindelse med ruteændringer den variable kørsel som en pris pr km den siddende patientbefordring som en pris pr km Turenes længde regnes fra første opsamling til sidste afsætning og der betales ikke for tomkørsel Den faste pris pr rute pr dag skal indeholde alle udgifter til gennemførelsen af kørslen ligesom prisen pr km til dækning af variabel kørsel og den siddende patientbefordring skal indeholde alle udgifter i forbindelse med gennemførelsen af kørslen Specifikationen refererer til kontrakternes XX, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning Bod I tilfælde af manglende kvalitet under udførelsen af kørslen kan entreprenøren pålægges betaling af bod, jf kontraktens XX, stk X og X

9 7 17 Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet for marts 2008 Der reguleres to gange årligt i marts og september, jf XX i kontrakt om fast kørsel, XX i kontrakt om variabel kørsel og XX i kontrakt om siddende patientbefordring Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf Bilag 1 til kontrakterne Der reguleres første gang i september 2008 og ved kontraktstart 1 januar 2009 i forbindelse med den siddende patientbefordring 18 Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være Randers Kommune i hænde senest XXdag den X maj 2008 kl 1000, dansk tid på følgende adresse: Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Der afholdes ikke offentlig åbning af tilbuddene Randers Kommune udarbejder et skema med oplysninger om tilbudsgiver, tilbudspriser og eventuelle forbehold Skemaet udsendes til alle tilbudsgivere Kørslen påbegyndes fra og med den 1 august 2008 Kørsel vedr siddende patientbefordring dog først 1 januar 2009 Tilbud skal vedstås til og med den 1 august 2008 Tilbud på siddende patientbefordring dog til og med den 1 januar Henvendelser Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stiles skriftligt til XX Alle spørgsmål besvares skriftligt Spørgsmål og svar sendes til alle de deltagende tilbudsgivere, idet der ikke angives, hvem der har stillet spørgsmålet Alle spørgsmål skal senest være Randers Kommune i hænde den XX april 2008 Der vil blive afholdt orienteringsmøde den X april 2008 kl 1000 på samme adresse, hvor tilbud skal afleveres 110 Krav til køretøjer Der kan for både den faste, den variable kørsel og den siddende patientbefordring bydes med fem forskellige køretøjstyper: Type 1: Sedan Type 2: Stationcar

10 8 Type 3: Stor taxi Type 4: Vogn med lift Type 5: Høj vogn med lift Minimumskrav til de fem vogntyper er beskrevet i kapitel 5 Fastspænding af passagerer skal ske i overensstemmelse med gældende lov, dog skal transport af børn under 7 år ske i godkendte barnesæder [Der skal laves et klart overblik over hvilke vogntyper, der skal bruges hvor] 111 Miljøkrav Vognene skal overholde den i Danmark på første indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner Det er et krav, og entreprenørens ansvar, at driftsafviklingen sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen I den forbindelse henvises til Arbejdsmiljøtilsynets miljøvejviser nr 17 for transport af passagerer og Vejledning om transport af kørestolsbrugere, Branchesikkerhedsrådet (BSR nr 4) Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicap af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå Størstedelen af turene omfatter kørsel fra entredør til entredør, herunder også til steder med vanskelige adgangsforhold Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette Randers Kommune med henblik på at aftale hvordan den pågældende opgave løses 112 Underentreprenører På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om brug af eventuelle faste underentreprenører Underentreprenører skal opfylde kvalifikationerne i lov om buskørsel, og tilladelse efter lov om buskørsel eller taxibevilling skal dokumenteres på samme måde som for entreprenører, der selv udfører kørslen Faste underentreprenører skal inden kørslen påbegyndes indsende "Tro og love"- erklæring om hhv gæld til det offentlige

11 9 Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Randers Kommune Tilbudsgiveren har derfor det fulde ansvar for den kørsel og kontraktopfyldelse, der udføres af underentreprenører Uanset ovenstående er entreprenøren berettiget til ved akut opstået vogn- /personalemangel at indgå aftale med andre vognmænd om at udføre tildelt kørsel Randers Kommune skal orienteres om overdragelse af kørsel og have oplyst kontaktperson og tlfnr til den, der har udført kørslen Afregning sker altid til den entreprenør, der har kontrakten med Randers Kommune og til de heri aftalte priser 113 Alternative bud Der accepteres ikke alternative bud 114 Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten Der accepteres ikke forbehold over for: formuleringer i kontrakten Randers Kommunes videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddene Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes i tilbuddet I modsat fald vil forbehold blive prissat ved kommunens behandling af tilbuddene, hvis det er muligt Hvis forbehold ikke er eller kan prisfastsættes, vil Randers Kommune helt afvise tilbuddet 115 Aktindsigt og offentliggørelse Randers Kommune vil efter reglerne om offentlighed og aktindsigt oplyse, hvem der har afgivet tilbud, tilbudspriserne og evt forbehold svarende til oplysningerne herom i tilbudshæftet, jf Bilag A Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen 116 Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil udfyldt kontrakt blive fremsendt af Randers Kommune til underskrift Kontrakten udfærdiges i to eksemplarer, der begge underskrives Et eksemplar af kontrakten opbevares af Randers Kommune og et eksemplar af entreprenøren Det tilbud (inkl bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som Bilag X

12 10 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsvilkår (kap 1 og 5) og bestemmelserne i efterfølgende kontrakter (kap 2, kap 3 og kap 4), gælder kontrakterne 117 Huskeliste ved afgivelse af tilbud I forbindelse med afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver huske: Hele tilbudshæftet skal udfyldes Underskrift på forsiden af tilbudshæftet Inden kontrakt kan indgås, dog senest den XX juni 2008, skal følgende dokumentationer mv foreligge: Taxibevilling eller dokumentation for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring fra Færdselsstyrelsen

13 11 2 Kontrakt fast kørsel (i det følgende kaldet entreprenøren) og Randers Kommune indgår følgende kontrakt om buskørsel: 21 Generelt 1 Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag samt udbudsmaterialet i øvrigt Det tilbud (inkl bilag), der danner grundlag for kontrakten, indgår som Bilag 5 Stk 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person Stk 3 For aktie- og anpartsselskaber skal Randers Kommune i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal skriftligt meddeles Randers Kommune Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktieeller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses med mindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet På anmodning skal selskabet indsende regnskaber til Randers Kommune med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven Stk 4 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har Randers Kommune stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, feks i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår På anmodning skal Randers Kommune have fremsendt regnskab Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan Randers Kommune kræve, at de vognmænd, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for Randers Kommune for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel Stk 5 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er Randers Kommune berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Randers Kommune har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet

14 12 Stk 6 Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten Kontaktpersonen skal have bopæl i Danmark og skal beherske det danske sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Randers Kommune skal foregå på dansk Stk 7 Entreprenøren er eneansvarlig over for Randers Kommune og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører 2 Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenøren Stk 2 Randers Kommune kan kræve, at entreprenøren udnytter sine muligheder for at frigøre sig fra en chauffør, hvis denne gentagne gange har givet anledning til berettigede klager Stk 3 For alle chauffører, der er tilknyttet kørslen, skal vognmanden sørge for, at der foreligger rene børneattester, jf lov om Børneattester Stk 4 Randers Kommune kan kræve dokumentation for at entreprenøren har indhentet børneattesterne, jf stk 3 22 Køreplanlægning 3 Ved skoleårets start reviderer forvaltningen eller institutionerne de opstillede ruter i forhold til de tilmeldte børn og brugere Stk 2 Som udgangspunkt tildeles entreprenøren det samme antal ruter som ved kontraktstart, men der er ingen garanti, idet tilgang og afgang af brugere på den enkelte institution bestemmer antallet af transporter Der kan således et år forekomme færre faste ruter eller flere faste ruter og antallet kan variere fra skoleår til skoleår Stk 3 Vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis det viser sig hensigtsmæssigt Ændringerne skal dog tage hensyn til de specielle krav, der knytter sig til de enkelte brugere Stk 4 De enkelte ruter kan i løbet af skoleåret blive ændret som følge af at brugerne ændrer transportform, forlader institutionen, skifter bopæl eller der kommer nye brugere til Stk 5 Der kan forekomme daglige ændringer i form af sygdom, ferie eller transport til aflastning mv De daglige ændringer aftales enten direkte mellem institutionen og entreprenøren eller forældrene og entreprenøren Stk 6 Ved varige tilføjelser og ændringer i rutelisten, kontakter institutionen eller forvaltningen entreprenøren senest 5 skoledage før ændringen skal træde i kraft

15 13 Stk 7 Ved ny bruger på ruten, tager chaufføren kontakt til forældre eller pårørende for at introducere sig selv og skabe tillid - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 8 Institutionerne tager 2 gange årligt initiativ til et fælles møde mellem institutionen, entreprenøren og chaufførerne Formålet med møderne er at skabe fælles forståelse for den specielle opgave det er, at transportere kørselsordningens brugere Der henstilles til at både entreprenører og chauffører deltager i mødet 4 Kørslen omfatter de ruter og vogne, der er angivet i Bilag 2 Stk 2 I tilfælde af vognnedbrud eller chaufførmangel er entreprenøren forpligtiget til at stille erstatningsvogn med chauffør til rådighed 23 Krav til vognene 5 Krav til vognene fremgår af bilag X (står også i afsnit 53) Stk 2 De anvendte vogne skal have en god standard, og de skal være rengjorte og vel vedligeholdte Stk 3 Vognene må ved kontraktstart ikke være over seks år gamle Stk 4 Alle vogne skal være udstyret med kommunikationsudstyr enten i form af radio (sender og modtager) eller mobiltelefon, således vognen til enhver tid kan kaldes Stk 5 Der må ikke ryges i de anvendte biler, ligesom hverken chauffører eller passagerer må nyde alkohol under kørslen Stk 6 Entreprenøren er forpligtet til til enhver tid at have det anvendte materiel behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport 24 Kørslens udførelse 6 Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, med mindre udefra kommende begivenheder, entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette Stk 2 Der skal anvendes samme chauffør på den enkelte rute hver dag ligesom der skal være en fast afløser tilknyttet hver rute - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 3 Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren straks indsætte reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver

16 14 om kørslens gennemførelse Hvis dette ikke er muligt, skal Randers Kommune straks underrettes Stk 4 Ved driftsstop - på grund af arbejdskonflikt, blokade eller lignende - bortfalder betalingen ifølge 10 fuldt ud Stk 5 Entreprenøren har pligt til at indberette uregelmæssigheder i driften til Randers Kommune Stk 6 Ved forsinkelser skal chaufføren give besked til hhv afleveringssted eller afhentningssted Stk 7 Ved afhentning skal chaufføren afvente min 5 minutter i tilfælde af at brugeren ikke er klar på det aftalte tidspunkt før han må fortsætte ruten Efterlades brugeren på afhentningsstedet, skal chaufføren sikre sig, at der er en 3 mand tilstede ved brugeren og straks tage kontakt til institutionen - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 8 Den samlede køretid må ikke overstige 60 minutter med mindre andet er aftalt Stk 9 Entreprenøren er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen, er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognene og kender reglerne for transport af handicappede mv Chauffører, der anvender trappemaskine, skal være instrueret i at bruge denne på forsvarlig måde Randers Kommune kan kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører, der anvender trappemaskiner Stk 10 Entreprenøren er ansvarlig for, at chaufførerne og afløsere har det nødvendige geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort Stk 11 Entreprenøren er ansvarlig for at både chauffører og afløsere har kendskab til geografien i den faste ruter 25 Kundebetjening 7 Chaufførerne skal gøres klart, at der er tale om en meget speciel gruppe brugere Stk 2 Chaufførerne skal yde den service over for brugerne, som fremgår af rutelisten Stk 3 Chaufførerne skal ved afhentning og aflevering af brugerne hjælpe disse ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele For specialklasselever og tosprogede elever kun i særlige tilfælde og efter aftale Stk 4 Der skal i alle tilfælde med mindre andet er aftalt, være en 3 mand til stede ved aflevering

17 15 - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 5 Ved befordring skal alle brugere anvende godkendte seler Stk 6 Børn under 7 år skal transporteres i korrekt barnesæde Der kan forekomme brugere, der af fysiske årsager kræver tilsvarende fastspænding selvom de aldersmæssigt er ældre Stk 7 For kørestolsbrugere skal chaufførerne sørge for, at både kørestol og brugere er forsvarligt fastspændt ved brug af godkendte firepunktsseler Stk 8 Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal yde en venlig og korrekt betjening af brugerne Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal beherske det danske sprog i skrift og tale Stk 9 Chaufførerne skal bære uniform svarende til entreprenørens standard på dette område Udgifterne til anskaffelse og vedligeholdelse afholdes af entreprenøren Stk 10 Entreprenøren er ansvarlig for skader, der forårsages på personer eller gods under udførelse af pligter i henhold til nærværende aftale Det være sig personer eller gods, som entreprenøren befordrer i henhold til denne aftale, eller tredjemands person eller gods 26 Miljøkrav 8 Det kræves, at de anvendte vogne opfylder den i Danmark på vognens første indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner Stk 2 Det er entreprenørens ansvar, at alle forhold vedrørende driften sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljølovgivning Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicaps af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå Størstedelen af turene omfatter kørsel fra entredør til entredør, herunder også til steder med vanskelige adgangsforhold Stk 3 Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette Randers Kommune med henblik på at aftale, hvordan den pågældende opgave løses

18 16 27 Betalingsmodellen 10 Betalingen for kørslen opgøres som en fast pris pr rute pr dag Stk 2 Ved varige ruteændringer ændres den faste daglige pris i forhold til ændringen i rutens længde målt i km med prisen pr km Ruten kan både blive kortere eller længere og den faste pris pr rute kan således både reduceres og øges Stk 3 Rutelængden måles fra første afhentning til sidste aflevering Tomkørsel medregnes ikke 11 Til dækning af kørsel betales på: Rute XX: Rute XX: Rute XX: Rute XX: kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer 12 Satserne i 11 reguleres hver den 1 marts og 1 september efter indekset i Bilag 1 Udgangspunktet for reguleringen er indekset for marts 2008 Reguleringen sker første gang september Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i Afregning 13 Entreprenøren indsender månedlige fakturaer med afregning for foregående måneds kørsel Stk 2 Fakturaen indsendes til institutionen senest den 5 bankdag i måneden Stk 3 Betaling pr rute skal fremgå af fakturaen Øvrige oplysninger mv på fakturaen aftales med forvaltningerne og institutionerne 29 Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse 15 Kontrakten løber fra den 1 august til og med den 31 juli 2012 Randers Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år med ét år ad gangen på uændrede vilkår En eventuel forlængelse skal meddeles skriftligt af Randers Kommune senest 6 måneder før den ønskede udløbsdato

19 17 Hvis kontrakten ikke forlænges, udløber den uden varsel den 1 august 2012 Stk 2 Kontrakten er i kontraktperioden uopsigelig for entreprenøren, jf dog Randers Kommune har ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis entreprenøren går konkurs eller standser sine betalinger, eller hvis entreprenøren, der driver en personlig enkeltmandsvirksomhed, afgår ved døden, og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo Dødsboet, konkursboet eller den, der i øvrigt handler på entreprenørens vegne, kan dog, hvis Randers Kommune godkender dette, midlertidigt indtræde i kontraktforholdet med henblik på virksomhedens afvikling, afhændelse eller overdragelse 17 Hvis entreprenøren undlader at udføre en aftalt kørsel uden forudgående underretning af og accept fra Randers Kommune, er Randers Kommune berettiget til at modregne 500 kr i kontraktbetalingen I gentagelsestilfælde er Randers Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning for entreprenøren Stk 2 Hvis entreprenøren ikke overholder de aftalte tider, uden aftale indsætter en vogn der ikke opfylder kravene, undlader at fastspænde passagerer og kørestole under transporten er Randers Kommune berettiget til at modregne 250 kr i kontraktbetalingen pr konstateret tilfælde I gentagelsestilfælde er Randers Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning for entreprenøren 19 Ægtefælle eller børn kan med Randers Kommunes godkendelse indtræde i kørselskontrakten i stedet for entreprenøren Stk 2 Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis Randers Kommune godkender den nye entreprenør 20 Enhver af parterne kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis modparten gør sig skyldig i grov eller oftere overtrædelse af kontraktens bestemmelser Stk 2 Randers Kommune kan endvidere opsige kontrakten med fire ugers varsel, hvis entreprenøren gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde Stk 3 Entreprenøren kan inden to uger efter modtagelse af en opsigelse efter stk 2 eller 1, stk 5, indbringe opsigelsen for den i 21 nævnte voldgiftsret Medmindre voldgiftsretten træffer afgørelse om det modsatte, har en sådan indbringelse opsættende virkning Stk 4 Såfremt byderens tilladelse efter Taxiloven eller Busloven tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen eller Færdselsstyrelsen, ophæves kontrakten i sin helhed uden varsel

20 Voldgift 21 Uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne Stk 2 Voldgiftsretten består af tre medlemmer Formanden udpeges på begæring af én af parterne af præsidenten for Vestre Landsret Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand Stk 3 Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14 dage efter, at denne er udpeget Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger præsidenten for Vestre Landsret voldgiftsmanden Stk 4 Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte sag Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter rettens nedsættelse Stk 5 Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige erklæringer Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling til, hvordan dette skal fordeles mellem parterne Voldgiftsretten kan derudover pålægge den ene part at svare den anden parts omkostninger helt eller delvist, den / 2008 Entreprenøren Randers, den / 2008 Randers Kommune

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere