Udbud af kommunale kørselsordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af kommunale kørselsordninger"

Transkript

1 Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 Dokument nr Revision nr D Udgivelsesdato 20 november 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JGL/JCB PV JGL

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbetingelser 3 11 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 3 12 Den udbudte kørsel 3 13 Kontraktløbetid 5 14 Hvem kan byde? 5 15 Kriterier for valg af tilbud 5 16 Tilbuddets form 6 17 Prisniveau 7 18 Tidsfrister og tidsplan 7 19 Henvendelser Krav til køretøjer Miljøkrav Underentreprenører Alternative bud Forbehold Aktindsigt og offentliggørelse Kontraktindgåelse Huskeliste ved afgivelse af tilbud 10 2 Kontrakt fast kørsel Generelt Køreplanlægning Krav til vognene Kørslens udførelse Kundebetjening Miljøkrav Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Voldgift 18

4 2 3 Kontrakt variabel kørsel Generelt Køreplanlægning Krav til vognene Kørslens udførelse Kundebetjening Miljøkrav Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Voldgift 25 4 Kontrakt siddende patientbefordring Generelt Køreplanlægning Krav til vognene Kørslens udførelse Kundebetjening Miljøkrav Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Voldgift 32 5 Beskrivelse af kørsel Brugerservice Køretøjstyper 38

5 3 1 Udbudsbetingelser 11 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på kørslen består af: Udbudsbetingelser (kap 1), Kontrakt om fast kørsel (kap 2) med Bilag 1-5, Kontrakt om variabel kørsel (kap 3) med Bilag 1-5, Kontrakt om siddende patientbefordring (kap 4) med Bilag 1-5, Beskrivelse af de kommunale kørselsordninger i Randers kommune (kap 5), Tilbudsskemaer med Bilag A-C Udbudsbetingelserne, som beskrives i dette kapitel, anvendes alene i forbindelse med tilbudsgivningen og efterfølgende ved indgåelse af kontrakt De indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud Kontrakten om fast kørsel i kapitel 2, variabel kørsel i kapitel 3 og kontrakten om siddende patientbefordring i kapitel 4 fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Randers Kommune og entreprenøren reguleres Det er bindende vilkår, det vil sige, at kørslen skal udføres på det grundlag kontrakten angiver I kapitel 5 beskrives kørselsordningerne generelt, omfanget af den eksisterende kørsel, ændringer i kørselsomfanget og krav til vogne mm 12 Den udbudte kørsel Den udbudte kørsel omhandler kørselsordninger under både Børn og Skole og Social- og arbejdsmarked, samt den siddende patientbefordring Kørselsordningerne er kort beskrevet i det følgende, mens der i kapitel 5 findes en mere omfattende beskrivelse 121 Børn og Skole Under skole- og børneforvaltningen udbydes:

6 4 fast kørsel af handicappede børn til og fra skole til enten hjem eller SFO (institutionskørsel) fast kørsel til specialklasser fast kørsel af to-sprogede elever variabel kørsel af skoleelever Den faste kørsel er tilrettelagt i ruter Ruterne udarbejdes af institutionerne og forvaltningen, men vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis det viser sig hensigtsmæssigt Ruterne revideres som minimum ved starten af hvert skoleår, men vognmanden skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme ændringer Den variable kørsel bestilles ad hoc fra institutionerne eller forvaltningen Kørslen kan være af kortere eller længere varighed ligesom typen af bruger varierer Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel Social- og arbejdsmarkeds Under Social- og arbejdsmarked udbydes: fast kørsel af skolebørnehandicappede fra SFO til hjemadresser (institutionskørsel for skolebørn) fast kørsel af voksen handicappede (institutionskørsel for voksne) fast kørsel af børnehandicappede (institutionskørsel for børn) fast kørsel i forbindelse med aflastning til Egehøj og fritidskørsel variabel kørsel i forbindelse med dels aflastningskørsel og ekstra fritidskørsel af handicappede Den faste kørsel er tilrettelagt i ruter Ruterne udarbejdes af institutionerne og forvaltningen, men vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis det viser sig hensigtsmæssigt Ruterne revideres som minimum ved starten af hvert skoleår, men vognmanden skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme ændringer Variabel kørsel Variabel aflastningskørsel og fritidskørsel bestilles ad hoc af institutioner og forvaltningen Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel Siddende patientbefordring Den siddende patientbefordring er udelukkende transport til læge eller speciallæge i eller uden for Randers Kommune Brugeren skal visiteres via Borger Service i Randers Kommune og det vil være Borgerservice, der bestiller kørslen

7 5 Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel 5 13 Kontraktløbetid Kontraktløbetiden for den faste kørsel og den variable kørsel er fra den 1 august 2008 til og med den 31 juli 2012 Randers Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år med et år ad gangen på uændrede vilkår Kontrakt for den siddende patientbefordring er fra den 1 januar 2009 til og med den 31 juli 2012, med mulighed for forlængelse med op til 2 år med et år ad gangen på uændrede vilkår Kontrakterne vedrørende den faste kørsel og den siddende patientbefordring er uopsigelige af entreprenøren i kontraktløbetiden, mens kontrakten vedrørende den variable kørsel kan opsiges med 1 måneds varsel 14 Hvem kan byde? Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person Den udbudte kørsel vil være almindelig rutekørsel og vil derfor kunne udføres af såvel busser som taxi Kørsel med taxi kan ske på grundlag af taxibevilling, mens kørsel med øvrige køretøjer kræver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter Busloven Dokumentation for, at tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter Busloven eller taxibevilling foreligger eller kan opnås, kan vedlægges tilbuddet og skal foreligge inden kontraktunderskrivelse Tilbudsgiveren skal endvidere - i henhold til bekendtgørelse af "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love", nr 336 af afgive en tro og love erklæring, som skal vedlægges tilbuddet Erklæringen afgives i bilag A Herudover kan tilbudsgiveren give en beskrivelse af virksomhedens erfaring med gennemførelse af kørsel med handicappede personer mv, jf Bilag X Randers Kommune kan anmode om supplerende oplysninger til dokumentation af tilbudsgiverens økonomiske og faglige baggrund 15 Kriterier for valg af tilbud Udbuddet foretages i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF Fastkørsel For kørsel på kontrakt om fast kørsel, vil de økonomisk mest fordelagtige tilbud blive valgt på grundlag af følgende kriterium: laveste pris

8 6 Variabel kørsel For kørsel på kontrakt om variabel kørsel vil der blive indgået kontrakt med alle tilbudsgivere, som opfylder betingelserne beskrevet i nærværende udbudsmateriale Siddende patientbefordring For kørsel på kontrakt om siddende patientbefordring vil der blive indgået kontrakt med alle tilbudsgivere, som opfylder betingelserne beskrevet i nærværende udbudsmateriale Der vil blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra entreprenører, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven Randers Kommune forbeholder sig ret til at annullere udbuddet helt eller delvist, hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor 16 Tilbuddets form Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der er vedhæftet som Bilag A Tilbudsblanketterne er samlet i et tilbudshæfte i plastiklommen bagest i udbudsmaterialet, og det er tilbudshæftet, der afleveres i den særlige udbudskuvert, der er vedlagt udbudsmaterialet Ekstra tilbudsblanketter og udbudskuverter kan rekvireres hos XX Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner Der kan afgives tilbud på dele eller hele kørslen samlet De specificerede priser angives for: de faste ruter som en fast betaling pr rute pr dag og med en pris pr km til brug for justering af betalingen i forbindelse med ruteændringer den variable kørsel som en pris pr km den siddende patientbefordring som en pris pr km Turenes længde regnes fra første opsamling til sidste afsætning og der betales ikke for tomkørsel Den faste pris pr rute pr dag skal indeholde alle udgifter til gennemførelsen af kørslen ligesom prisen pr km til dækning af variabel kørsel og den siddende patientbefordring skal indeholde alle udgifter i forbindelse med gennemførelsen af kørslen Specifikationen refererer til kontrakternes XX, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning Bod I tilfælde af manglende kvalitet under udførelsen af kørslen kan entreprenøren pålægges betaling af bod, jf kontraktens XX, stk X og X

9 7 17 Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet for marts 2008 Der reguleres to gange årligt i marts og september, jf XX i kontrakt om fast kørsel, XX i kontrakt om variabel kørsel og XX i kontrakt om siddende patientbefordring Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf Bilag 1 til kontrakterne Der reguleres første gang i september 2008 og ved kontraktstart 1 januar 2009 i forbindelse med den siddende patientbefordring 18 Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være Randers Kommune i hænde senest XXdag den X maj 2008 kl 1000, dansk tid på følgende adresse: Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Der afholdes ikke offentlig åbning af tilbuddene Randers Kommune udarbejder et skema med oplysninger om tilbudsgiver, tilbudspriser og eventuelle forbehold Skemaet udsendes til alle tilbudsgivere Kørslen påbegyndes fra og med den 1 august 2008 Kørsel vedr siddende patientbefordring dog først 1 januar 2009 Tilbud skal vedstås til og med den 1 august 2008 Tilbud på siddende patientbefordring dog til og med den 1 januar Henvendelser Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stiles skriftligt til XX Alle spørgsmål besvares skriftligt Spørgsmål og svar sendes til alle de deltagende tilbudsgivere, idet der ikke angives, hvem der har stillet spørgsmålet Alle spørgsmål skal senest være Randers Kommune i hænde den XX april 2008 Der vil blive afholdt orienteringsmøde den X april 2008 kl 1000 på samme adresse, hvor tilbud skal afleveres 110 Krav til køretøjer Der kan for både den faste, den variable kørsel og den siddende patientbefordring bydes med fem forskellige køretøjstyper: Type 1: Sedan Type 2: Stationcar

10 8 Type 3: Stor taxi Type 4: Vogn med lift Type 5: Høj vogn med lift Minimumskrav til de fem vogntyper er beskrevet i kapitel 5 Fastspænding af passagerer skal ske i overensstemmelse med gældende lov, dog skal transport af børn under 7 år ske i godkendte barnesæder [Der skal laves et klart overblik over hvilke vogntyper, der skal bruges hvor] 111 Miljøkrav Vognene skal overholde den i Danmark på første indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner Det er et krav, og entreprenørens ansvar, at driftsafviklingen sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen I den forbindelse henvises til Arbejdsmiljøtilsynets miljøvejviser nr 17 for transport af passagerer og Vejledning om transport af kørestolsbrugere, Branchesikkerhedsrådet (BSR nr 4) Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicap af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå Størstedelen af turene omfatter kørsel fra entredør til entredør, herunder også til steder med vanskelige adgangsforhold Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette Randers Kommune med henblik på at aftale hvordan den pågældende opgave løses 112 Underentreprenører På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om brug af eventuelle faste underentreprenører Underentreprenører skal opfylde kvalifikationerne i lov om buskørsel, og tilladelse efter lov om buskørsel eller taxibevilling skal dokumenteres på samme måde som for entreprenører, der selv udfører kørslen Faste underentreprenører skal inden kørslen påbegyndes indsende "Tro og love"- erklæring om hhv gæld til det offentlige

11 9 Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Randers Kommune Tilbudsgiveren har derfor det fulde ansvar for den kørsel og kontraktopfyldelse, der udføres af underentreprenører Uanset ovenstående er entreprenøren berettiget til ved akut opstået vogn- /personalemangel at indgå aftale med andre vognmænd om at udføre tildelt kørsel Randers Kommune skal orienteres om overdragelse af kørsel og have oplyst kontaktperson og tlfnr til den, der har udført kørslen Afregning sker altid til den entreprenør, der har kontrakten med Randers Kommune og til de heri aftalte priser 113 Alternative bud Der accepteres ikke alternative bud 114 Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten Der accepteres ikke forbehold over for: formuleringer i kontrakten Randers Kommunes videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddene Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes i tilbuddet I modsat fald vil forbehold blive prissat ved kommunens behandling af tilbuddene, hvis det er muligt Hvis forbehold ikke er eller kan prisfastsættes, vil Randers Kommune helt afvise tilbuddet 115 Aktindsigt og offentliggørelse Randers Kommune vil efter reglerne om offentlighed og aktindsigt oplyse, hvem der har afgivet tilbud, tilbudspriserne og evt forbehold svarende til oplysningerne herom i tilbudshæftet, jf Bilag A Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen 116 Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil udfyldt kontrakt blive fremsendt af Randers Kommune til underskrift Kontrakten udfærdiges i to eksemplarer, der begge underskrives Et eksemplar af kontrakten opbevares af Randers Kommune og et eksemplar af entreprenøren Det tilbud (inkl bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som Bilag X

12 10 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsvilkår (kap 1 og 5) og bestemmelserne i efterfølgende kontrakter (kap 2, kap 3 og kap 4), gælder kontrakterne 117 Huskeliste ved afgivelse af tilbud I forbindelse med afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver huske: Hele tilbudshæftet skal udfyldes Underskrift på forsiden af tilbudshæftet Inden kontrakt kan indgås, dog senest den XX juni 2008, skal følgende dokumentationer mv foreligge: Taxibevilling eller dokumentation for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring fra Færdselsstyrelsen

13 11 2 Kontrakt fast kørsel (i det følgende kaldet entreprenøren) og Randers Kommune indgår følgende kontrakt om buskørsel: 21 Generelt 1 Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag samt udbudsmaterialet i øvrigt Det tilbud (inkl bilag), der danner grundlag for kontrakten, indgår som Bilag 5 Stk 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person Stk 3 For aktie- og anpartsselskaber skal Randers Kommune i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal skriftligt meddeles Randers Kommune Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktieeller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses med mindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet På anmodning skal selskabet indsende regnskaber til Randers Kommune med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven Stk 4 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har Randers Kommune stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, feks i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår På anmodning skal Randers Kommune have fremsendt regnskab Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan Randers Kommune kræve, at de vognmænd, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for Randers Kommune for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel Stk 5 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er Randers Kommune berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Randers Kommune har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet

14 12 Stk 6 Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten Kontaktpersonen skal have bopæl i Danmark og skal beherske det danske sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Randers Kommune skal foregå på dansk Stk 7 Entreprenøren er eneansvarlig over for Randers Kommune og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører 2 Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenøren Stk 2 Randers Kommune kan kræve, at entreprenøren udnytter sine muligheder for at frigøre sig fra en chauffør, hvis denne gentagne gange har givet anledning til berettigede klager Stk 3 For alle chauffører, der er tilknyttet kørslen, skal vognmanden sørge for, at der foreligger rene børneattester, jf lov om Børneattester Stk 4 Randers Kommune kan kræve dokumentation for at entreprenøren har indhentet børneattesterne, jf stk 3 22 Køreplanlægning 3 Ved skoleårets start reviderer forvaltningen eller institutionerne de opstillede ruter i forhold til de tilmeldte børn og brugere Stk 2 Som udgangspunkt tildeles entreprenøren det samme antal ruter som ved kontraktstart, men der er ingen garanti, idet tilgang og afgang af brugere på den enkelte institution bestemmer antallet af transporter Der kan således et år forekomme færre faste ruter eller flere faste ruter og antallet kan variere fra skoleår til skoleår Stk 3 Vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis det viser sig hensigtsmæssigt Ændringerne skal dog tage hensyn til de specielle krav, der knytter sig til de enkelte brugere Stk 4 De enkelte ruter kan i løbet af skoleåret blive ændret som følge af at brugerne ændrer transportform, forlader institutionen, skifter bopæl eller der kommer nye brugere til Stk 5 Der kan forekomme daglige ændringer i form af sygdom, ferie eller transport til aflastning mv De daglige ændringer aftales enten direkte mellem institutionen og entreprenøren eller forældrene og entreprenøren Stk 6 Ved varige tilføjelser og ændringer i rutelisten, kontakter institutionen eller forvaltningen entreprenøren senest 5 skoledage før ændringen skal træde i kraft

15 13 Stk 7 Ved ny bruger på ruten, tager chaufføren kontakt til forældre eller pårørende for at introducere sig selv og skabe tillid - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 8 Institutionerne tager 2 gange årligt initiativ til et fælles møde mellem institutionen, entreprenøren og chaufførerne Formålet med møderne er at skabe fælles forståelse for den specielle opgave det er, at transportere kørselsordningens brugere Der henstilles til at både entreprenører og chauffører deltager i mødet 4 Kørslen omfatter de ruter og vogne, der er angivet i Bilag 2 Stk 2 I tilfælde af vognnedbrud eller chaufførmangel er entreprenøren forpligtiget til at stille erstatningsvogn med chauffør til rådighed 23 Krav til vognene 5 Krav til vognene fremgår af bilag X (står også i afsnit 53) Stk 2 De anvendte vogne skal have en god standard, og de skal være rengjorte og vel vedligeholdte Stk 3 Vognene må ved kontraktstart ikke være over seks år gamle Stk 4 Alle vogne skal være udstyret med kommunikationsudstyr enten i form af radio (sender og modtager) eller mobiltelefon, således vognen til enhver tid kan kaldes Stk 5 Der må ikke ryges i de anvendte biler, ligesom hverken chauffører eller passagerer må nyde alkohol under kørslen Stk 6 Entreprenøren er forpligtet til til enhver tid at have det anvendte materiel behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport 24 Kørslens udførelse 6 Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, med mindre udefra kommende begivenheder, entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette Stk 2 Der skal anvendes samme chauffør på den enkelte rute hver dag ligesom der skal være en fast afløser tilknyttet hver rute - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 3 Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren straks indsætte reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver

16 14 om kørslens gennemførelse Hvis dette ikke er muligt, skal Randers Kommune straks underrettes Stk 4 Ved driftsstop - på grund af arbejdskonflikt, blokade eller lignende - bortfalder betalingen ifølge 10 fuldt ud Stk 5 Entreprenøren har pligt til at indberette uregelmæssigheder i driften til Randers Kommune Stk 6 Ved forsinkelser skal chaufføren give besked til hhv afleveringssted eller afhentningssted Stk 7 Ved afhentning skal chaufføren afvente min 5 minutter i tilfælde af at brugeren ikke er klar på det aftalte tidspunkt før han må fortsætte ruten Efterlades brugeren på afhentningsstedet, skal chaufføren sikre sig, at der er en 3 mand tilstede ved brugeren og straks tage kontakt til institutionen - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 8 Den samlede køretid må ikke overstige 60 minutter med mindre andet er aftalt Stk 9 Entreprenøren er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen, er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognene og kender reglerne for transport af handicappede mv Chauffører, der anvender trappemaskine, skal være instrueret i at bruge denne på forsvarlig måde Randers Kommune kan kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører, der anvender trappemaskiner Stk 10 Entreprenøren er ansvarlig for, at chaufførerne og afløsere har det nødvendige geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort Stk 11 Entreprenøren er ansvarlig for at både chauffører og afløsere har kendskab til geografien i den faste ruter 25 Kundebetjening 7 Chaufførerne skal gøres klart, at der er tale om en meget speciel gruppe brugere Stk 2 Chaufførerne skal yde den service over for brugerne, som fremgår af rutelisten Stk 3 Chaufførerne skal ved afhentning og aflevering af brugerne hjælpe disse ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele For specialklasselever og tosprogede elever kun i særlige tilfælde og efter aftale Stk 4 Der skal i alle tilfælde med mindre andet er aftalt, være en 3 mand til stede ved aflevering

17 15 - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 5 Ved befordring skal alle brugere anvende godkendte seler Stk 6 Børn under 7 år skal transporteres i korrekt barnesæde Der kan forekomme brugere, der af fysiske årsager kræver tilsvarende fastspænding selvom de aldersmæssigt er ældre Stk 7 For kørestolsbrugere skal chaufførerne sørge for, at både kørestol og brugere er forsvarligt fastspændt ved brug af godkendte firepunktsseler Stk 8 Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal yde en venlig og korrekt betjening af brugerne Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal beherske det danske sprog i skrift og tale Stk 9 Chaufførerne skal bære uniform svarende til entreprenørens standard på dette område Udgifterne til anskaffelse og vedligeholdelse afholdes af entreprenøren Stk 10 Entreprenøren er ansvarlig for skader, der forårsages på personer eller gods under udførelse af pligter i henhold til nærværende aftale Det være sig personer eller gods, som entreprenøren befordrer i henhold til denne aftale, eller tredjemands person eller gods 26 Miljøkrav 8 Det kræves, at de anvendte vogne opfylder den i Danmark på vognens første indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner Stk 2 Det er entreprenørens ansvar, at alle forhold vedrørende driften sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljølovgivning Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicaps af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå Størstedelen af turene omfatter kørsel fra entredør til entredør, herunder også til steder med vanskelige adgangsforhold Stk 3 Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette Randers Kommune med henblik på at aftale, hvordan den pågældende opgave løses

18 16 27 Betalingsmodellen 10 Betalingen for kørslen opgøres som en fast pris pr rute pr dag Stk 2 Ved varige ruteændringer ændres den faste daglige pris i forhold til ændringen i rutens længde målt i km med prisen pr km Ruten kan både blive kortere eller længere og den faste pris pr rute kan således både reduceres og øges Stk 3 Rutelængden måles fra første afhentning til sidste aflevering Tomkørsel medregnes ikke 11 Til dækning af kørsel betales på: Rute XX: Rute XX: Rute XX: Rute XX: kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer 12 Satserne i 11 reguleres hver den 1 marts og 1 september efter indekset i Bilag 1 Udgangspunktet for reguleringen er indekset for marts 2008 Reguleringen sker første gang september Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i Afregning 13 Entreprenøren indsender månedlige fakturaer med afregning for foregående måneds kørsel Stk 2 Fakturaen indsendes til institutionen senest den 5 bankdag i måneden Stk 3 Betaling pr rute skal fremgå af fakturaen Øvrige oplysninger mv på fakturaen aftales med forvaltningerne og institutionerne 29 Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse 15 Kontrakten løber fra den 1 august til og med den 31 juli 2012 Randers Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år med ét år ad gangen på uændrede vilkår En eventuel forlængelse skal meddeles skriftligt af Randers Kommune senest 6 måneder før den ønskede udløbsdato

19 17 Hvis kontrakten ikke forlænges, udløber den uden varsel den 1 august 2012 Stk 2 Kontrakten er i kontraktperioden uopsigelig for entreprenøren, jf dog Randers Kommune har ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis entreprenøren går konkurs eller standser sine betalinger, eller hvis entreprenøren, der driver en personlig enkeltmandsvirksomhed, afgår ved døden, og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo Dødsboet, konkursboet eller den, der i øvrigt handler på entreprenørens vegne, kan dog, hvis Randers Kommune godkender dette, midlertidigt indtræde i kontraktforholdet med henblik på virksomhedens afvikling, afhændelse eller overdragelse 17 Hvis entreprenøren undlader at udføre en aftalt kørsel uden forudgående underretning af og accept fra Randers Kommune, er Randers Kommune berettiget til at modregne 500 kr i kontraktbetalingen I gentagelsestilfælde er Randers Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning for entreprenøren Stk 2 Hvis entreprenøren ikke overholder de aftalte tider, uden aftale indsætter en vogn der ikke opfylder kravene, undlader at fastspænde passagerer og kørestole under transporten er Randers Kommune berettiget til at modregne 250 kr i kontraktbetalingen pr konstateret tilfælde I gentagelsestilfælde er Randers Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning for entreprenøren 19 Ægtefælle eller børn kan med Randers Kommunes godkendelse indtræde i kørselskontrakten i stedet for entreprenøren Stk 2 Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis Randers Kommune godkender den nye entreprenør 20 Enhver af parterne kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis modparten gør sig skyldig i grov eller oftere overtrædelse af kontraktens bestemmelser Stk 2 Randers Kommune kan endvidere opsige kontrakten med fire ugers varsel, hvis entreprenøren gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde Stk 3 Entreprenøren kan inden to uger efter modtagelse af en opsigelse efter stk 2 eller 1, stk 5, indbringe opsigelsen for den i 21 nævnte voldgiftsret Medmindre voldgiftsretten træffer afgørelse om det modsatte, har en sådan indbringelse opsættende virkning Stk 4 Såfremt byderens tilladelse efter Taxiloven eller Busloven tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen eller Færdselsstyrelsen, ophæves kontrakten i sin helhed uden varsel

20 Voldgift 21 Uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne Stk 2 Voldgiftsretten består af tre medlemmer Formanden udpeges på begæring af én af parterne af præsidenten for Vestre Landsret Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand Stk 3 Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14 dage efter, at denne er udpeget Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger præsidenten for Vestre Landsret voldgiftsmanden Stk 4 Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte sag Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter rettens nedsættelse Stk 5 Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige erklæringer Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling til, hvordan dette skal fordeles mellem parterne Voldgiftsretten kan derudover pålægge den ene part at svare den anden parts omkostninger helt eller delvist, den / 2008 Entreprenøren Randers, den / 2008 Randers Kommune

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Kontrakt. om supplerende skolekørsel. mellem. Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund CVR-nr

Kontrakt. om supplerende skolekørsel. mellem. Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund CVR-nr Kontrakt om supplerende skolekørsel mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund CVR-nr. 29 18 91 29 Og XXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXX CVR-nr. XX XX XX XX 1 Kontraktens parter Frederikssund

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Frederikssunds Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Frederikssunds Kommune

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER

FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 VORDINGBORG

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser,

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og unge med særlige behov for støtte kørsel til genoptræning kørsel

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbud af supplerende Skolekørsel. Udbudsmateriale

Udbud af supplerende Skolekørsel. Udbudsmateriale Udbud af supplerende Skolekørsel Udbudsmateriale 1 Udbudsmateriale April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet... 3 1.2 Hvem kan byde?... 3 1.3

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009 K E N D E L S E 1. A/S Jens Jensen og sønner 2. Ans Bussen ApS 3. Engesvang Turistfart

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

CVR. NR. 3001664. Vedtægter for. Dansk Taxi Center. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted. 2 Formål

CVR. NR. 3001664. Vedtægter for. Dansk Taxi Center. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Dansk Taxi Center Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er D.T.C. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1.2 Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE Forudsætninger Forud for annoncering af en ledig bevilling skal der ikke alene vurderes ud fra servicebehovet

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger,

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Ringkøbing-Skjern Kommune Forudsætninger 1. Der er pr. 01.10.2015 i Ringkøbing-Skjern Kommune i alt 33 bevillinger. Disse opslås således, at de

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til kontrakt Udkast til kravspecifikation (Bilag 1-3) side 1 Indholdsfortegnelse Høringsmateriale 2. december 2015 Kontrakt... 4

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Udbud af flexkørsel Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst v/carsten Hyldborg 2. Status på arbejdsklausuler v/ingrid Dissing 3. Kommende udbud af specialkørsler for Odense

Læs mere