Udbud af kommunale kørselsordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af kommunale kørselsordninger"

Transkript

1 Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 Dokument nr Revision nr D Udgivelsesdato 20 november 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JGL/JCB PV JGL

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbetingelser 3 11 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 3 12 Den udbudte kørsel 3 13 Kontraktløbetid 5 14 Hvem kan byde? 5 15 Kriterier for valg af tilbud 5 16 Tilbuddets form 6 17 Prisniveau 7 18 Tidsfrister og tidsplan 7 19 Henvendelser Krav til køretøjer Miljøkrav Underentreprenører Alternative bud Forbehold Aktindsigt og offentliggørelse Kontraktindgåelse Huskeliste ved afgivelse af tilbud 10 2 Kontrakt fast kørsel Generelt Køreplanlægning Krav til vognene Kørslens udførelse Kundebetjening Miljøkrav Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Voldgift 18

4 2 3 Kontrakt variabel kørsel Generelt Køreplanlægning Krav til vognene Kørslens udførelse Kundebetjening Miljøkrav Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Voldgift 25 4 Kontrakt siddende patientbefordring Generelt Køreplanlægning Krav til vognene Kørslens udførelse Kundebetjening Miljøkrav Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Voldgift 32 5 Beskrivelse af kørsel Brugerservice Køretøjstyper 38

5 3 1 Udbudsbetingelser 11 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på kørslen består af: Udbudsbetingelser (kap 1), Kontrakt om fast kørsel (kap 2) med Bilag 1-5, Kontrakt om variabel kørsel (kap 3) med Bilag 1-5, Kontrakt om siddende patientbefordring (kap 4) med Bilag 1-5, Beskrivelse af de kommunale kørselsordninger i Randers kommune (kap 5), Tilbudsskemaer med Bilag A-C Udbudsbetingelserne, som beskrives i dette kapitel, anvendes alene i forbindelse med tilbudsgivningen og efterfølgende ved indgåelse af kontrakt De indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud Kontrakten om fast kørsel i kapitel 2, variabel kørsel i kapitel 3 og kontrakten om siddende patientbefordring i kapitel 4 fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Randers Kommune og entreprenøren reguleres Det er bindende vilkår, det vil sige, at kørslen skal udføres på det grundlag kontrakten angiver I kapitel 5 beskrives kørselsordningerne generelt, omfanget af den eksisterende kørsel, ændringer i kørselsomfanget og krav til vogne mm 12 Den udbudte kørsel Den udbudte kørsel omhandler kørselsordninger under både Børn og Skole og Social- og arbejdsmarked, samt den siddende patientbefordring Kørselsordningerne er kort beskrevet i det følgende, mens der i kapitel 5 findes en mere omfattende beskrivelse 121 Børn og Skole Under skole- og børneforvaltningen udbydes:

6 4 fast kørsel af handicappede børn til og fra skole til enten hjem eller SFO (institutionskørsel) fast kørsel til specialklasser fast kørsel af to-sprogede elever variabel kørsel af skoleelever Den faste kørsel er tilrettelagt i ruter Ruterne udarbejdes af institutionerne og forvaltningen, men vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis det viser sig hensigtsmæssigt Ruterne revideres som minimum ved starten af hvert skoleår, men vognmanden skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme ændringer Den variable kørsel bestilles ad hoc fra institutionerne eller forvaltningen Kørslen kan være af kortere eller længere varighed ligesom typen af bruger varierer Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel Social- og arbejdsmarkeds Under Social- og arbejdsmarked udbydes: fast kørsel af skolebørnehandicappede fra SFO til hjemadresser (institutionskørsel for skolebørn) fast kørsel af voksen handicappede (institutionskørsel for voksne) fast kørsel af børnehandicappede (institutionskørsel for børn) fast kørsel i forbindelse med aflastning til Egehøj og fritidskørsel variabel kørsel i forbindelse med dels aflastningskørsel og ekstra fritidskørsel af handicappede Den faste kørsel er tilrettelagt i ruter Ruterne udarbejdes af institutionerne og forvaltningen, men vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis det viser sig hensigtsmæssigt Ruterne revideres som minimum ved starten af hvert skoleår, men vognmanden skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme ændringer Variabel kørsel Variabel aflastningskørsel og fritidskørsel bestilles ad hoc af institutioner og forvaltningen Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel Siddende patientbefordring Den siddende patientbefordring er udelukkende transport til læge eller speciallæge i eller uden for Randers Kommune Brugeren skal visiteres via Borger Service i Randers Kommune og det vil være Borgerservice, der bestiller kørslen

7 5 Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel 5 13 Kontraktløbetid Kontraktløbetiden for den faste kørsel og den variable kørsel er fra den 1 august 2008 til og med den 31 juli 2012 Randers Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år med et år ad gangen på uændrede vilkår Kontrakt for den siddende patientbefordring er fra den 1 januar 2009 til og med den 31 juli 2012, med mulighed for forlængelse med op til 2 år med et år ad gangen på uændrede vilkår Kontrakterne vedrørende den faste kørsel og den siddende patientbefordring er uopsigelige af entreprenøren i kontraktløbetiden, mens kontrakten vedrørende den variable kørsel kan opsiges med 1 måneds varsel 14 Hvem kan byde? Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person Den udbudte kørsel vil være almindelig rutekørsel og vil derfor kunne udføres af såvel busser som taxi Kørsel med taxi kan ske på grundlag af taxibevilling, mens kørsel med øvrige køretøjer kræver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter Busloven Dokumentation for, at tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter Busloven eller taxibevilling foreligger eller kan opnås, kan vedlægges tilbuddet og skal foreligge inden kontraktunderskrivelse Tilbudsgiveren skal endvidere - i henhold til bekendtgørelse af "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love", nr 336 af afgive en tro og love erklæring, som skal vedlægges tilbuddet Erklæringen afgives i bilag A Herudover kan tilbudsgiveren give en beskrivelse af virksomhedens erfaring med gennemførelse af kørsel med handicappede personer mv, jf Bilag X Randers Kommune kan anmode om supplerende oplysninger til dokumentation af tilbudsgiverens økonomiske og faglige baggrund 15 Kriterier for valg af tilbud Udbuddet foretages i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF Fastkørsel For kørsel på kontrakt om fast kørsel, vil de økonomisk mest fordelagtige tilbud blive valgt på grundlag af følgende kriterium: laveste pris

8 6 Variabel kørsel For kørsel på kontrakt om variabel kørsel vil der blive indgået kontrakt med alle tilbudsgivere, som opfylder betingelserne beskrevet i nærværende udbudsmateriale Siddende patientbefordring For kørsel på kontrakt om siddende patientbefordring vil der blive indgået kontrakt med alle tilbudsgivere, som opfylder betingelserne beskrevet i nærværende udbudsmateriale Der vil blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra entreprenører, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven Randers Kommune forbeholder sig ret til at annullere udbuddet helt eller delvist, hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor 16 Tilbuddets form Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der er vedhæftet som Bilag A Tilbudsblanketterne er samlet i et tilbudshæfte i plastiklommen bagest i udbudsmaterialet, og det er tilbudshæftet, der afleveres i den særlige udbudskuvert, der er vedlagt udbudsmaterialet Ekstra tilbudsblanketter og udbudskuverter kan rekvireres hos XX Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner Der kan afgives tilbud på dele eller hele kørslen samlet De specificerede priser angives for: de faste ruter som en fast betaling pr rute pr dag og med en pris pr km til brug for justering af betalingen i forbindelse med ruteændringer den variable kørsel som en pris pr km den siddende patientbefordring som en pris pr km Turenes længde regnes fra første opsamling til sidste afsætning og der betales ikke for tomkørsel Den faste pris pr rute pr dag skal indeholde alle udgifter til gennemførelsen af kørslen ligesom prisen pr km til dækning af variabel kørsel og den siddende patientbefordring skal indeholde alle udgifter i forbindelse med gennemførelsen af kørslen Specifikationen refererer til kontrakternes XX, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning Bod I tilfælde af manglende kvalitet under udførelsen af kørslen kan entreprenøren pålægges betaling af bod, jf kontraktens XX, stk X og X

9 7 17 Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet for marts 2008 Der reguleres to gange årligt i marts og september, jf XX i kontrakt om fast kørsel, XX i kontrakt om variabel kørsel og XX i kontrakt om siddende patientbefordring Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf Bilag 1 til kontrakterne Der reguleres første gang i september 2008 og ved kontraktstart 1 januar 2009 i forbindelse med den siddende patientbefordring 18 Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være Randers Kommune i hænde senest XXdag den X maj 2008 kl 1000, dansk tid på følgende adresse: Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Der afholdes ikke offentlig åbning af tilbuddene Randers Kommune udarbejder et skema med oplysninger om tilbudsgiver, tilbudspriser og eventuelle forbehold Skemaet udsendes til alle tilbudsgivere Kørslen påbegyndes fra og med den 1 august 2008 Kørsel vedr siddende patientbefordring dog først 1 januar 2009 Tilbud skal vedstås til og med den 1 august 2008 Tilbud på siddende patientbefordring dog til og med den 1 januar Henvendelser Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stiles skriftligt til XX Alle spørgsmål besvares skriftligt Spørgsmål og svar sendes til alle de deltagende tilbudsgivere, idet der ikke angives, hvem der har stillet spørgsmålet Alle spørgsmål skal senest være Randers Kommune i hænde den XX april 2008 Der vil blive afholdt orienteringsmøde den X april 2008 kl 1000 på samme adresse, hvor tilbud skal afleveres 110 Krav til køretøjer Der kan for både den faste, den variable kørsel og den siddende patientbefordring bydes med fem forskellige køretøjstyper: Type 1: Sedan Type 2: Stationcar

10 8 Type 3: Stor taxi Type 4: Vogn med lift Type 5: Høj vogn med lift Minimumskrav til de fem vogntyper er beskrevet i kapitel 5 Fastspænding af passagerer skal ske i overensstemmelse med gældende lov, dog skal transport af børn under 7 år ske i godkendte barnesæder [Der skal laves et klart overblik over hvilke vogntyper, der skal bruges hvor] 111 Miljøkrav Vognene skal overholde den i Danmark på første indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner Det er et krav, og entreprenørens ansvar, at driftsafviklingen sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen I den forbindelse henvises til Arbejdsmiljøtilsynets miljøvejviser nr 17 for transport af passagerer og Vejledning om transport af kørestolsbrugere, Branchesikkerhedsrådet (BSR nr 4) Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicap af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå Størstedelen af turene omfatter kørsel fra entredør til entredør, herunder også til steder med vanskelige adgangsforhold Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette Randers Kommune med henblik på at aftale hvordan den pågældende opgave løses 112 Underentreprenører På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om brug af eventuelle faste underentreprenører Underentreprenører skal opfylde kvalifikationerne i lov om buskørsel, og tilladelse efter lov om buskørsel eller taxibevilling skal dokumenteres på samme måde som for entreprenører, der selv udfører kørslen Faste underentreprenører skal inden kørslen påbegyndes indsende "Tro og love"- erklæring om hhv gæld til det offentlige

11 9 Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Randers Kommune Tilbudsgiveren har derfor det fulde ansvar for den kørsel og kontraktopfyldelse, der udføres af underentreprenører Uanset ovenstående er entreprenøren berettiget til ved akut opstået vogn- /personalemangel at indgå aftale med andre vognmænd om at udføre tildelt kørsel Randers Kommune skal orienteres om overdragelse af kørsel og have oplyst kontaktperson og tlfnr til den, der har udført kørslen Afregning sker altid til den entreprenør, der har kontrakten med Randers Kommune og til de heri aftalte priser 113 Alternative bud Der accepteres ikke alternative bud 114 Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten Der accepteres ikke forbehold over for: formuleringer i kontrakten Randers Kommunes videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddene Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes i tilbuddet I modsat fald vil forbehold blive prissat ved kommunens behandling af tilbuddene, hvis det er muligt Hvis forbehold ikke er eller kan prisfastsættes, vil Randers Kommune helt afvise tilbuddet 115 Aktindsigt og offentliggørelse Randers Kommune vil efter reglerne om offentlighed og aktindsigt oplyse, hvem der har afgivet tilbud, tilbudspriserne og evt forbehold svarende til oplysningerne herom i tilbudshæftet, jf Bilag A Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen 116 Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil udfyldt kontrakt blive fremsendt af Randers Kommune til underskrift Kontrakten udfærdiges i to eksemplarer, der begge underskrives Et eksemplar af kontrakten opbevares af Randers Kommune og et eksemplar af entreprenøren Det tilbud (inkl bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som Bilag X

12 10 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsvilkår (kap 1 og 5) og bestemmelserne i efterfølgende kontrakter (kap 2, kap 3 og kap 4), gælder kontrakterne 117 Huskeliste ved afgivelse af tilbud I forbindelse med afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver huske: Hele tilbudshæftet skal udfyldes Underskrift på forsiden af tilbudshæftet Inden kontrakt kan indgås, dog senest den XX juni 2008, skal følgende dokumentationer mv foreligge: Taxibevilling eller dokumentation for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring fra Færdselsstyrelsen

13 11 2 Kontrakt fast kørsel (i det følgende kaldet entreprenøren) og Randers Kommune indgår følgende kontrakt om buskørsel: 21 Generelt 1 Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag samt udbudsmaterialet i øvrigt Det tilbud (inkl bilag), der danner grundlag for kontrakten, indgår som Bilag 5 Stk 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person Stk 3 For aktie- og anpartsselskaber skal Randers Kommune i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal skriftligt meddeles Randers Kommune Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktieeller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses med mindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet På anmodning skal selskabet indsende regnskaber til Randers Kommune med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven Stk 4 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har Randers Kommune stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, feks i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår På anmodning skal Randers Kommune have fremsendt regnskab Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan Randers Kommune kræve, at de vognmænd, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for Randers Kommune for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel Stk 5 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er Randers Kommune berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Randers Kommune har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet

14 12 Stk 6 Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten Kontaktpersonen skal have bopæl i Danmark og skal beherske det danske sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Randers Kommune skal foregå på dansk Stk 7 Entreprenøren er eneansvarlig over for Randers Kommune og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører 2 Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenøren Stk 2 Randers Kommune kan kræve, at entreprenøren udnytter sine muligheder for at frigøre sig fra en chauffør, hvis denne gentagne gange har givet anledning til berettigede klager Stk 3 For alle chauffører, der er tilknyttet kørslen, skal vognmanden sørge for, at der foreligger rene børneattester, jf lov om Børneattester Stk 4 Randers Kommune kan kræve dokumentation for at entreprenøren har indhentet børneattesterne, jf stk 3 22 Køreplanlægning 3 Ved skoleårets start reviderer forvaltningen eller institutionerne de opstillede ruter i forhold til de tilmeldte børn og brugere Stk 2 Som udgangspunkt tildeles entreprenøren det samme antal ruter som ved kontraktstart, men der er ingen garanti, idet tilgang og afgang af brugere på den enkelte institution bestemmer antallet af transporter Der kan således et år forekomme færre faste ruter eller flere faste ruter og antallet kan variere fra skoleår til skoleår Stk 3 Vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis det viser sig hensigtsmæssigt Ændringerne skal dog tage hensyn til de specielle krav, der knytter sig til de enkelte brugere Stk 4 De enkelte ruter kan i løbet af skoleåret blive ændret som følge af at brugerne ændrer transportform, forlader institutionen, skifter bopæl eller der kommer nye brugere til Stk 5 Der kan forekomme daglige ændringer i form af sygdom, ferie eller transport til aflastning mv De daglige ændringer aftales enten direkte mellem institutionen og entreprenøren eller forældrene og entreprenøren Stk 6 Ved varige tilføjelser og ændringer i rutelisten, kontakter institutionen eller forvaltningen entreprenøren senest 5 skoledage før ændringen skal træde i kraft

15 13 Stk 7 Ved ny bruger på ruten, tager chaufføren kontakt til forældre eller pårørende for at introducere sig selv og skabe tillid - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 8 Institutionerne tager 2 gange årligt initiativ til et fælles møde mellem institutionen, entreprenøren og chaufførerne Formålet med møderne er at skabe fælles forståelse for den specielle opgave det er, at transportere kørselsordningens brugere Der henstilles til at både entreprenører og chauffører deltager i mødet 4 Kørslen omfatter de ruter og vogne, der er angivet i Bilag 2 Stk 2 I tilfælde af vognnedbrud eller chaufførmangel er entreprenøren forpligtiget til at stille erstatningsvogn med chauffør til rådighed 23 Krav til vognene 5 Krav til vognene fremgår af bilag X (står også i afsnit 53) Stk 2 De anvendte vogne skal have en god standard, og de skal være rengjorte og vel vedligeholdte Stk 3 Vognene må ved kontraktstart ikke være over seks år gamle Stk 4 Alle vogne skal være udstyret med kommunikationsudstyr enten i form af radio (sender og modtager) eller mobiltelefon, således vognen til enhver tid kan kaldes Stk 5 Der må ikke ryges i de anvendte biler, ligesom hverken chauffører eller passagerer må nyde alkohol under kørslen Stk 6 Entreprenøren er forpligtet til til enhver tid at have det anvendte materiel behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport 24 Kørslens udførelse 6 Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, med mindre udefra kommende begivenheder, entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette Stk 2 Der skal anvendes samme chauffør på den enkelte rute hver dag ligesom der skal være en fast afløser tilknyttet hver rute - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 3 Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren straks indsætte reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver

16 14 om kørslens gennemførelse Hvis dette ikke er muligt, skal Randers Kommune straks underrettes Stk 4 Ved driftsstop - på grund af arbejdskonflikt, blokade eller lignende - bortfalder betalingen ifølge 10 fuldt ud Stk 5 Entreprenøren har pligt til at indberette uregelmæssigheder i driften til Randers Kommune Stk 6 Ved forsinkelser skal chaufføren give besked til hhv afleveringssted eller afhentningssted Stk 7 Ved afhentning skal chaufføren afvente min 5 minutter i tilfælde af at brugeren ikke er klar på det aftalte tidspunkt før han må fortsætte ruten Efterlades brugeren på afhentningsstedet, skal chaufføren sikre sig, at der er en 3 mand tilstede ved brugeren og straks tage kontakt til institutionen - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 8 Den samlede køretid må ikke overstige 60 minutter med mindre andet er aftalt Stk 9 Entreprenøren er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen, er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognene og kender reglerne for transport af handicappede mv Chauffører, der anvender trappemaskine, skal være instrueret i at bruge denne på forsvarlig måde Randers Kommune kan kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører, der anvender trappemaskiner Stk 10 Entreprenøren er ansvarlig for, at chaufførerne og afløsere har det nødvendige geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort Stk 11 Entreprenøren er ansvarlig for at både chauffører og afløsere har kendskab til geografien i den faste ruter 25 Kundebetjening 7 Chaufførerne skal gøres klart, at der er tale om en meget speciel gruppe brugere Stk 2 Chaufførerne skal yde den service over for brugerne, som fremgår af rutelisten Stk 3 Chaufførerne skal ved afhentning og aflevering af brugerne hjælpe disse ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele For specialklasselever og tosprogede elever kun i særlige tilfælde og efter aftale Stk 4 Der skal i alle tilfælde med mindre andet er aftalt, være en 3 mand til stede ved aflevering

17 15 - ikke for specialklasse og tosprogede elever - Stk 5 Ved befordring skal alle brugere anvende godkendte seler Stk 6 Børn under 7 år skal transporteres i korrekt barnesæde Der kan forekomme brugere, der af fysiske årsager kræver tilsvarende fastspænding selvom de aldersmæssigt er ældre Stk 7 For kørestolsbrugere skal chaufførerne sørge for, at både kørestol og brugere er forsvarligt fastspændt ved brug af godkendte firepunktsseler Stk 8 Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal yde en venlig og korrekt betjening af brugerne Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal beherske det danske sprog i skrift og tale Stk 9 Chaufførerne skal bære uniform svarende til entreprenørens standard på dette område Udgifterne til anskaffelse og vedligeholdelse afholdes af entreprenøren Stk 10 Entreprenøren er ansvarlig for skader, der forårsages på personer eller gods under udførelse af pligter i henhold til nærværende aftale Det være sig personer eller gods, som entreprenøren befordrer i henhold til denne aftale, eller tredjemands person eller gods 26 Miljøkrav 8 Det kræves, at de anvendte vogne opfylder den i Danmark på vognens første indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner Stk 2 Det er entreprenørens ansvar, at alle forhold vedrørende driften sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljølovgivning Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicaps af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå Størstedelen af turene omfatter kørsel fra entredør til entredør, herunder også til steder med vanskelige adgangsforhold Stk 3 Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette Randers Kommune med henblik på at aftale, hvordan den pågældende opgave løses

18 16 27 Betalingsmodellen 10 Betalingen for kørslen opgøres som en fast pris pr rute pr dag Stk 2 Ved varige ruteændringer ændres den faste daglige pris i forhold til ændringen i rutens længde målt i km med prisen pr km Ruten kan både blive kortere eller længere og den faste pris pr rute kan således både reduceres og øges Stk 3 Rutelængden måles fra første afhentning til sidste aflevering Tomkørsel medregnes ikke 11 Til dækning af kørsel betales på: Rute XX: Rute XX: Rute XX: Rute XX: kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer kr pr dag og kr pr km ved ruteændringer 12 Satserne i 11 reguleres hver den 1 marts og 1 september efter indekset i Bilag 1 Udgangspunktet for reguleringen er indekset for marts 2008 Reguleringen sker første gang september Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i Afregning 13 Entreprenøren indsender månedlige fakturaer med afregning for foregående måneds kørsel Stk 2 Fakturaen indsendes til institutionen senest den 5 bankdag i måneden Stk 3 Betaling pr rute skal fremgå af fakturaen Øvrige oplysninger mv på fakturaen aftales med forvaltningerne og institutionerne 29 Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse 15 Kontrakten løber fra den 1 august til og med den 31 juli 2012 Randers Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år med ét år ad gangen på uændrede vilkår En eventuel forlængelse skal meddeles skriftligt af Randers Kommune senest 6 måneder før den ønskede udløbsdato

19 17 Hvis kontrakten ikke forlænges, udløber den uden varsel den 1 august 2012 Stk 2 Kontrakten er i kontraktperioden uopsigelig for entreprenøren, jf dog Randers Kommune har ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis entreprenøren går konkurs eller standser sine betalinger, eller hvis entreprenøren, der driver en personlig enkeltmandsvirksomhed, afgår ved døden, og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo Dødsboet, konkursboet eller den, der i øvrigt handler på entreprenørens vegne, kan dog, hvis Randers Kommune godkender dette, midlertidigt indtræde i kontraktforholdet med henblik på virksomhedens afvikling, afhændelse eller overdragelse 17 Hvis entreprenøren undlader at udføre en aftalt kørsel uden forudgående underretning af og accept fra Randers Kommune, er Randers Kommune berettiget til at modregne 500 kr i kontraktbetalingen I gentagelsestilfælde er Randers Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning for entreprenøren Stk 2 Hvis entreprenøren ikke overholder de aftalte tider, uden aftale indsætter en vogn der ikke opfylder kravene, undlader at fastspænde passagerer og kørestole under transporten er Randers Kommune berettiget til at modregne 250 kr i kontraktbetalingen pr konstateret tilfælde I gentagelsestilfælde er Randers Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning for entreprenøren 19 Ægtefælle eller børn kan med Randers Kommunes godkendelse indtræde i kørselskontrakten i stedet for entreprenøren Stk 2 Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis Randers Kommune godkender den nye entreprenør 20 Enhver af parterne kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis modparten gør sig skyldig i grov eller oftere overtrædelse af kontraktens bestemmelser Stk 2 Randers Kommune kan endvidere opsige kontrakten med fire ugers varsel, hvis entreprenøren gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde Stk 3 Entreprenøren kan inden to uger efter modtagelse af en opsigelse efter stk 2 eller 1, stk 5, indbringe opsigelsen for den i 21 nævnte voldgiftsret Medmindre voldgiftsretten træffer afgørelse om det modsatte, har en sådan indbringelse opsættende virkning Stk 4 Såfremt byderens tilladelse efter Taxiloven eller Busloven tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen eller Færdselsstyrelsen, ophæves kontrakten i sin helhed uden varsel

20 Voldgift 21 Uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne Stk 2 Voldgiftsretten består af tre medlemmer Formanden udpeges på begæring af én af parterne af præsidenten for Vestre Landsret Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand Stk 3 Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14 dage efter, at denne er udpeget Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger præsidenten for Vestre Landsret voldgiftsmanden Stk 4 Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte sag Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter rettens nedsættelse Stk 5 Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige erklæringer Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling til, hvordan dette skal fordeles mellem parterne Voldgiftsretten kan derudover pålægge den ene part at svare den anden parts omkostninger helt eller delvist, den / 2008 Entreprenøren Randers, den / 2008 Randers Kommune

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser,

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Udbud af flexkørsel Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst v/carsten Hyldborg 2. Status på arbejdsklausuler v/ingrid Dissing 3. Kommende udbud af specialkørsler for Odense

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 2013 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Favrskov Kommune April 2014 side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger... 6 Den udbudte kørsel... 6 Oversigt over pakker... 6 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne...

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere