Lisa Rising. Retsafgiftsloven. med kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lisa Rising. Retsafgiftsloven. med kommentarer"

Transkript

1 Lisa Rising Retsafgiftsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017

2 Lisa Rising Retsafgiftsloven med kommentarer 4. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Morten Lehmkuhl Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg Printed in Lithuania 2017 ISBN E-bog ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: www. djoef- forlag. dk

3 Forord Reglerne om retsafgift har særligt for de civile sagers vedkommende siden 3. udgave af denne lovkommentar fra 2003 gennemgået væsentlige ændringer, bl.a. med det formål at sikre adgangen til domstolene både i sager af stor og meget lille økonomisk værdi samt at skabe større motivation for parterne til at forlige tvister, uden at retten skal bruge ressourcer på udarbejdelse af domme, endvidere er nye procesformer kommet til. Lov nr af 22. december 2004 om nedsættelse og omlægning af retsafgifterne i civile retssager, der trådte i kraft 1. januar 2005, bygger på Retsplejerådet betænkning 1436/2004 om adgang til domstolene, der er del III af rådets betænkning om Reform af den civile retspleje. Der blev som en nyskabelse indført et loft over størrelsen af retsafgift i civile sager og en yderligere begrænsning i bl.a. sager, der vedrører den grundlovssikrede ret til prøvelse af myndighedsudøvelse. Med dette, indførelse af småsagsprocessen, en forenklet inkassoproces og en revision af retsplejelovens regler om fri proces og retshjælpsforsikring er der sikret en lettere adgang til domstolene. Seneste ændring af retsafgiftsloven er trådt i kraft 1. januar 2016 og vedrører adgangen til domstolenes digitale domsdatabase, der er en gennem mange årtier ønsket digital og gratis adgang til domstolenes afgørelser. Denne lovkommentar er en omskrivning af den forrige udgave med bibeholdelse af visse, mindre afsnit. Loven gennemgås med henvisning til relevante forarbejder og såvel trykt som utrykt praksis. Bogens afsnit følger lovens systematik, dog er kommentaren til visse bestemmelser omtalt sammenfattende eller i omvendt rækkefølge i håbet om, at gøre kommentaren mere læsevenlig og anvendelig som en praktisk indgangsnøgle til reglerne om retsafgifter. Kommentaren er ajourført pr. 1. august Dåstrup, august 2016 Lisa Rising 5

4

5 Forord... 5 Lov om retsafgifter Generelt om retsafgifter Historisk udvikling Retsafgiftsloven og forskellige vederlag Retsafgiftslovens anvendelsesområde De almindelige domstole Borgerlige sager Offentlige straffesager og erstatningskrav under straffeprocessen. 45 Fælles borgerlige- og straffeprocessuelle regler De særlige domstole Andre myndigheder og nævn Øvrige behandlinger af tvister Retsafgifter i Grønland og Færøerne AFSNIT I. Afgifter for borgerlige domssager i første instans m.m. Kapitel 1. Borgerlige domssager Generelt til Borgerlige domssager Udsættelse med eller manglende betaling og tilbagebetaling Klage over afgørelser om retsafgift Til stk Hvornår er en sag anlagt Grundafgift Retsafgiftens størrelse Retsafgifter og EMRK Til stk Retsafgiftens beregning i almindelige borgerlige sager

6 Til stk Sagsanlæg ved betalingspåkrav Til stk Retsafgift i sager om myndighedsudøvelse og forbrugernævnsafgørelser Forarbejder vedrørende indførelse af maksimum for retsafgift Begrebet offentlig myndighed i retsafgiftslovens forstand Hvilke parter er omfattet Borgere Virksomheder Andre offentlige myndigheder Visse nævnsafgørelser Til stk Sagsværdi ikke over kr Sagsværdi over kr Hvilke forhandlinger udløser berammelsesafgift Til stk Berammelsesafgiftens beregning Til stk Sager om prøvelse af myndighedsudøvelse Til stk Retsafgiften for sager, der hovedforhandles mundtligt Til stk Forfaldstidspunktet ved skriftlig procedure Til stk Tilbagebetaling af berammelsesafgift Til stk Påstanden Betalingspåstand eller anerkendelsespåstand Flere solidariske skyldnere vedrørende samme krav i samme sag Flere krav eller samme krav i flere sager? Gruppesøgsmål Renter og sagsomkostninger Betalingsevnens betydning for opgørelse af sagsværdien Skatter og afgifter Erstatningssager, erhvervsevnetab og arbejdsskade Forkøbsrettigheder Forbudssager

7 12. Erstatning i sager om samhandel Patenter Private straffesager Fordringer, sikkerheder, værdipapirer og udenlandsk valuta Fast ejendom Ansættelsesforhold Ældre afgørelser af interesse Til stk Ydelser der skal betales et bestemt eller ubestemt antal gange.. 94 Til stk Sager om lejeforhold efter lejelovgivningen Til stk Partens oplysningspligt og rettens skønsmæssige vurdering af sagens værdi Værdiansættelsen er ikke bindelse for sagsomkostningsafgørelsen Værdiansættelsen i første instans er ikke bindende for appelinstansen Til stk Ændring af påstande Til stk Hensynet bag faste retsafgifter i visse sager Servitutter Mortifikation, ejendoms- og dødsformodningsdom Til stk Flere krav med forskellig retsafgift Til stk Efterfølgende subjektiv kumulation Succession og ombytning Biintervention Til stk Hvilke modkrav er afgiftsbelagt Til stk Modkrav i sag om patentindgreb Til stk Afvisning på grund af rettens manglende kompetence Rettens kompetence

8 . Til stk Anke til Højesteret af Sø- og Handelsrettens domme Til stk Adgang til genoptagelse Til stk Rettens indbringelse af sagen for et forbrugerklagenævn Til stk Fornyet behandling efter hjemvisning Til stk Særbestemmelse om afgiftspligtens indtræden Til stk Hensyn bag afgiftsfritagelse Nægtelse af valgret Nægtelse af adoption Ægteskab og forældremyndighed Faderskabssager Værgemål Administrativt bestemt frihedsberøvelse uden for strafferetsplejen Administrativt bestemt frihedsberøvelse under straffuldbyrdelse Administrativt bestemt udvisning Arrest Til stk Afgiftsfritagelse for visse huslejesager Til stk Afgiftsfrie parter Sager anlagt af tjenestemand Sager om med fri proces Afgiftsfritagelse ved retshjælpsdækning Til stk Sagsomkostninger og godtgørelse til staten for afgiftsfritagelse 128 Kapitel 2. Bevisoptagelse m.v Til stk

9 1. Bevisoptagelser efter rettens tilladelse Bevisoptagelser til brug for voldgift Til stk Søforklaringer Til stk Afgift for supplerende spørgsmål Til stk Reglerne i kapitel AFSNIT II. Afgifter for midlertidige afgørelser om forbud og påbud og foged- og auktionsforretninger Kapitel 2 a. Betalingspåkrav a Generelt til 15 a Hensyn bag betalingspåkravsprocessen Processen ved betalingspåkrav Retsafgiftens størrelse Til stk Anerkendelse af kravet Til stk Anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse ved udlæg Til stk Kreditor ønsker retssagsbehandling iværksat uden fornyet anmodning Til stk Både retssagsbehandling og udlæg uden fornyet henvendelse Til stk Kreditor ønsker ikke betalingspåkrav forkyndt i visse situationer b Til stk Sagen sluttes uden påtegning eller indledning af retssagsbehandling Til stk Kreditor ønsker udlæg Til stk Fredningsreglen, rekonstruktions- og konkursbehandling samt gældssanering c

10 Til stk Henvisning Kapitel 3. Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud samt fogedforretninger Til stk Retsafgift for almindelige udlægs- og arrestforretninger Grundlaget for udlæg Opgørelse af kravet Udlæggets eller arrestens genstand Til stk Tvangsfuldbyrdelse på grundlag betalingspåkrav Til stk Udlæg efter 42 i kreditaftaleloven Til stk Kumulation af krav Flere krav mod samme skyldner Til stk Samme krav hos flere skyldnere Til stk Tilbagebetaling af retsafgift, når omstændigheder hos skyldneren udelukker udlæg Til stk Afbrydelse af forældelse Til stk Retsafgiften og fogedrettens bistand Fuldbyrdelse af domme o.lign Krav om udførelse af en handling Indsættelses- og udsættelsesforretninger Familieretlige sager Kreditaftaler Forbud og påbud Bevissikring Til stk Umiddelbare fogedforretninger for samme krav rettet mod flere a Til stk

11 . 1. Fogedrettens møder udenfor kontoret og politiets fremstilling af part Til stk Kumulation Udlæg under tilbagetagelsesforretning efter kreditaftaleloven Forbud og bevissikring Til stk Samme krav mod flere skyldnere Til stk Bortfald af afgiftspligten Til stk Indlevering af anmodning Til stk Forfaldstidspunktet for udlæg efter lov om inddrivelse af skatter og afgifter Til stk Fogedforretninger inden for 3 måneder Fogedforretninger efter 3 måneder Sager om krav tillagt udpantningsret Generelt om afgiftsfritagelse ved fogedforretninger Inddrivelse af bøder Konfiskerede værdier Sagsomkostninger i straffesager, der inddrives af det offentlige Afgifter og sagsomkostninger, som domstolene inddriver Fri proces Retshjælpsdækning Statstjenestemands sagsanlæg efter ordre Borgerlige krav fastsat under en offentlig straffesag Forældremyndighed og samvær Udstedelse af fogedudlægsskøde Anerkendelse af udenlandske afgørelser mv Kapitel 4. Auktion Til stk Auktioner afholdt af fogedretten Almindelige bestemmelser for tvangsauktion

12 Til stk Særligt om fastejendom, registreret skib eller luftfartøj Særligt om auktion over løsøre Kumulation af anmodninger om auktion Flere successive anmodninger om auktion over samme aktiv Tvister under auktionssagen Til stk Retsafgift efter hammerslag Udstedelse af auktionsskøde Til stk Misligholdelsesauktion Til stk Aktier, gældsbreve og andre fordringer Aktier mv Gældsbreve og andre fordringer Til stk Retsafgift ved auktionens gennemførelse Til stk Beregningsgrundlaget Til stk Afgiftspligtens indtræden Til stk Fri proces a Til stk Successive auktionsanmodninger Til stk Ophævelse af auktion AFSNIT III. Afgifter for skifte Kapitel 5. Konkursbehandling Til stk Retsafgift af bobehandlingen af et konkursbo

13 Til stk Afgiftsgrundlaget Til stk Nedsættelse af afgiften Til stk. 1 og Afgiftspligtens indtræden Til stk Forfaldstidspunkt Til stk Afgiften betales af boet Til stk Hvilke aktiver indgår i boets afgiftspligtige formuemasse Værdiopgørelsen af boets formuemasse Værdien ved salg af boets øvrige aktiver Til stk Værdien ved salg af aktiver, hvori der er givet sikkerhed Til stk Hvilke aktiver indgår i genoptagelsesboet Til stk Skyldnerens oplysningspligt Til stk Tvangsmidler Kapitel 5 a. Ægtefælleskifte m.v Hvilke boer er omfattet a Til stk Anmodning om skifte eller om genoptagelse af skifte Til stk Genoptagelse Til stk Afgiftsfritagelse i mindre boer b

14 Til stk Værdiafgift i boer behandlet af bobehandler Opgørelse af formuemassen Til stk Afgiftsfritagelse i mindre boer Til stk Boets omfang c Til stk Afgiftspligten ved henvisning til bobehandler d Til stk Endelig boopgørelse Afbrudt skifte Til stk Betalingsfrist e Til stk Oplysningspligten Til stk Tvangsmidler f Til stk Lodtager Til stk Særligt om ægtefællers hæftelse Kapitel 5 b. Dødsbobehandling a Til stk Hvilke dødsboer er omfattet b Generelt til 36 b Retsafgifter for dødsboskifte Til stk Boudlæg Til stk Udlæg til længstlevende ægtefælle Uskiftet bo Til stk

15 1. Forenklet privat skifte Til stk Privat skifte, hvor kravene til forenklet privat skifte er opfyldt. 215 Til stk Almindeligt privat skifte Til stk Bobestyrerboer c Til stk Arvebeholdning overstiger 1 mio. kr d Til stk Afgiftsfritagelse for mindre boer Til stk Boer uden midler til at betale retsafgift e Til stk Alle afgiftspligtige boer f Til stk Boer afsluttet med udlevering Til stk Privat skiftede boer Til stk Bobestyrerboer Ændring af behandlingsform g Til stk Betalingsfrist Forrentning Til stk Hæftelse Til stk Arvinger med værge eller under konkurs h Til stk Betalingsfrist Hæftelse Forrentning i

16 Til stk Udlevering af bo til anden behandlingsmåde Til stk Beregning, afgiftspligtens indtræden, forfaldstidspunkt og forrentning ved ændring til uskiftet bo j Til stk Tvistens genstand Procesform og retsafgift Testamentariske dispositioner Appel Til stk Dødsfaldskendelse k Til stk Anmodning om skifte Skiftebehandling m Til stk Testamentsvidner Arvelegitimationsvidner Udmeldelse af vurderingsmænd Kapitel 6. Andre skifteforretninger Til stk Anmodning om afsigelse af konkursdekret Genoptagelsesbehandling af et likvideret selskab Overgang fra tvangsopløsning til rekonstruktionsbehandling eller konkurs Til stk Kumulation Til stk Anmodning om konkurs indgivet til forkert værneting a Til stk Rekonstruktion Til stk Værneting og kumulation b

17 Til stk Gældssanering Til stk Skifterettens behandling af sager om konkurskarantæne Til stk Hvilke tvister er omfattet Tvister under behandling af konkursboer Tvister under likvidation efter selskabsloven Tvister under ægtefælleskifte Til stk Ind- og udsættelsesforretninger under konkursbehandling og ægtefælleskifte a Til stk Granskningsmænd Likvidatorer b Til stk Oplysninger til brug for ægtefælleskifte Til stk Vurderingsmænd Til stk Fri proces AFSNIT III A. Afgifter for tinglysning Kapitel 6 a. (Ophævet) AFSNIT IV. Afgifter for forskellige handlinger Kapitel 7. Notarialforretninger Til stk Traditionelle notarialforretninger Testamenter Tilkendegivelse om forældremyndighed ved dødsfald

18 4. Kontrakter Andre notarialforretninger Kumulation Til stk Kopier o.lign Til stk Udtrækninger og lodtrækninger Til stk Kumulation Kapitel 8. Udskrifter, attester m.v Til stk Rettens handlinger Sagstyper Aktindsigtens gennemførelse Skibsregister Betaling forud for udlevering Til stk Pantefogedbogen Til stk Opslag i Tingbogen mv Til stk Udtræk af Domsdatabasen Til stk Afgiftsfritagelse Parter, der har afgiftsfritagelse til førelse af sagen Rekvirent i en fogedsag Sigtede og tiltalte i straffesager Dødsboer og ægtefælleskifte Til stk Afgiftsfrihed for første udskrift borgerlige krav Første udskrift notarialforretninger Beskikkede advokater Forurettede Ankepåtegninger i ægteskabssager

19 6. Fogedforretninger Straffeattester Salgsopstillinger ved auktion Første udskrift AFSNIT V. Afgifter for appel Kapitel 9. Anke Til stk Sagstype og sagsskridt Opgørelse af sagens værdi under anke Anke af delafgørelser og afvisningsdomme Til stk Minimumsafgift for anke Værdiafgift Berammelsesafgift Maksimumsafgift ved anke Særligt om retsafgiften ved anke fra Sø- og Handelsretten til Højesteret Til stk Afgiftsfrie sager Til stk Afgiftsfrie parter Til stk Hjemvisningssituationer Kapitel 10. Kære Til stk Kæremål i alle sagstyper Til stk Afgiftsfrihed i civile sager Anklagemyndigheden i offentlige straffesager Sigtede i offentlige straffesager Beskikkede forsvarere og advokater og deres vederlag Ingen afgiftsfritagelse for tredjemænd

20 Til stk Omgørelse Helt eller delvist medhold Kapitel 11. Ny foretagelse og ekstraordinær anke Til stk Ny foretagelse ved ekstraordinær genoptagelse eller appel Afgiftsfritagelse Retsafgift når anmodningen imødekommes AFSNIT VI. Almindelige bestemmelser Kapitel 12. Afgifternes beregning og indbetaling m.m Til stk Afrunding af retsafgift og renter Til stk Myndighedens kompetence Til stk Andre myndigheder Til stk Afgiftspligtens indtræden Retternes opkrævningspligt og vejledningspligt Til stk Hæftelsen Berammelsesafgift Til stk Afgiftsberegning kan ske ved anmodningens indgivelse Til stk Afgiftsberegning kan ikke ske ved anmodningens indgivelse Til stk Retsvirkningerne ved manglende eller for sen betaling Samspil mellem en parts pligt til at oplyse sagens værdi og myndighedens skøn og bortfald af sagen Tilbagebetaling

21 Til stk Statskassen Kapitel 13. Klage over afgiftsberegningen Til stk Den afgiftsberegnende myndighed Til stk Klagefrist Til stk Behandling af klagen Til stk Indbringelse for retten Til stk Rettens fuldstændige prøvelse Til stk Kære af rettens afgørelse om afgiftsberegningen Til stk Justitsministerens kompetence Til stk Omberegning af retsafgift af egen drift til fordel for den afgiftspligtige Forrentning Til stk Omberegning af retsafgift til skade for den afgiftspligtige Til stk Urigtige oplysninger Klageadgang ved efterkrav Kapitel 14. Bestemmelser om lovens gennemførelse Til stk Bemyndigelse Til stk Bevisførelse efter anmodning fra udenlandske myndigheder Til stk Udenlandske overenskomster

22 AFSNIT VII. Slutningsbestemmelser Kapitel 15. Ikrafttrædelsesbestemmelser (Udelades) Til stk Færøerne Grønland Appel til Højesteret BILAG 1. Bekendtgørelse om retsafgift for udlæg, der foretages efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., samt om oppebørsel af visse retsafgifter. 327 Domsregister Stikordsregister

Bekendtgørelse af lov om retsafgifter

Bekendtgørelse af lov om retsafgifter LBK nr 1252 af 27/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-4000-0133 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1867 af 29/12/2015

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

http://infoweb.schultz-online.dk/infoweb.aspx?document=lov19690206

http://infoweb.schultz-online.dk/infoweb.aspx?document=lov19690206 Page 1 of 19 Lov om retsafgifter Lov nr. 206 af 21. maj 1969 Jf. lovbek. nr. 806 af 24. august 2000 Ændringer siden seneste lovbek. Afsnit I Afgifter for borgerlige domssager i første instans m.m. Kapitel

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp Astrid Mavrogenis Fri proces Retshjælp Forord Kapitel 1 Indledning 19 1.1. Oversigt over fri procesreglernes systematik 19 1.2. Området for fri proces 21 Kapitel 2 Visse forvaltningsretlige problemstillinger

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Jesper Münther. Fogedret

Jesper Münther. Fogedret Jesper Münther Fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jesper Münther Fogedret (revideret og opdateret udgave af Praktisk fogedret) 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Hanne Kjærulff og Niels Fenger. Appeltilladelser

Hanne Kjærulff og Niels Fenger. Appeltilladelser Hanne Kjærulff og Niels Fenger Appeltilladelser Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Hanne Kjærulff og Niels Fenger Appeltilladelser 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter 2010/1 LSF 201 (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0492 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Ægtefælleskifteloven

Ægtefælleskifteloven Julie Skat Rørdam Ægtefælleskifteloven med kommentarer Julie Skat Rørdam Ægtefælleskifteloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2013 ISBN 978-87-619-3390-4 Omslag:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om retsafgifter Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter (Sagsomkostninger til statskassen ved afgiftsfritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forhøjelse af beløbsgrænse for

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave Torben Kuld Hansen & Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retssager. Civilprocessens grundbegreber

Retssager. Civilprocessens grundbegreber Retssager Civilprocessens grundbegreber Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber 1. udgave, 1.

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Dødsboskifteloven med kommentarer 8 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1998 Forord 5 Kommentar. Dødsboskifteloven 23 Lov

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

Procesbevillinger GADJURA. Ole Dybdahl Hans Kardel. Under medvirken af Susanne Gamberg Hanne Liibeck Johansen Kristine Queitsch

Procesbevillinger GADJURA. Ole Dybdahl Hans Kardel. Under medvirken af Susanne Gamberg Hanne Liibeck Johansen Kristine Queitsch Procesbevillinger Ole Dybdahl Hans Kardel Under medvirken af Susanne Gamberg Hanne Liibeck Johansen Kristine Queitsch GADJURA Forord 5 Kapitel 1 Procesbevillingsnævnets oprettelse, sammensætning m.v....

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Appeltilladelser i civile sager Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser. Af sekretariatschef Hanne Kjærulff

Appeltilladelser i civile sager Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser. Af sekretariatschef Hanne Kjærulff ff Appeltilladelser i civile sager Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser Af sekretariatschef Hanne Kjærulff Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 1.1 Kriterier for at meddele appeltilladelser

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 114 - Retspleje Tabel 7.1 Antallet af pådømte straffesager i 1. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 1999 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 1999

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Jesper Münther. Foged ret

Jesper Münther. Foged ret Jesper Münther Foged ret jurist- og økonomforbundets forlag Fogedret Jesper Münther Fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jesper Münther Fogedret (revideret og opdateret udgave af Praktisk fogedret)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ERHVERVS STRAFFE RETTEN

ERHVERVS STRAFFE RETTEN Hovedlinjer i VAGN GREVE & LARS BO LANGSTED ERHVERVS STRAFFE RETTEN 7. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten Vagn Greve & Lars Bo Langsted Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

CIVIL- PROCESSUEL OVERSIGT JØRGEN JOCHIMSEN

CIVIL- PROCESSUEL OVERSIGT JØRGEN JOCHIMSEN CIVIL- PROCESSUEL OVERSIGT JØRGEN JOCHIMSEN 2017 Civilprocessuel oversigt Jørgen Jochimsen Civilprocessuel oversigt Jørgen Jochimsen Civilprocessuel oversigt 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S,

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v.

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v. Til lovforslag nr. L 193 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. maj 2011 Forslag til Lov om ægtefælleskifte m.v. Kapitel 1 Skifterettens kompetence Saglig kompetence

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen. Bo- og gaveafgift. 5. udgave. Under medvirken af Philip Noes

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen. Bo- og gaveafgift. 5. udgave. Under medvirken af Philip Noes Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen Bo- og gaveafgift 5. udgave Under medvirken af Philip Noes Niels-Jørgen Kaj Petersen og Bue Skammelsen Bo- og gaveafgift 5. udgave / 1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012.

Forslag. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) LBK nr 1063 af 28/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-709-0099 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1622 af 26/12/2013

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner

Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner Behovet for nye regler Hvilke rettigheder kan håndhæves Handlepligter ud over accessoriske Offentlige myndigheder Opsættende virkning

Læs mere

Indhold. Forord 5. Forkortelser 15. I. Domstolssystemet. A. Retssystemets institutioner 19

Indhold. Forord 5. Forkortelser 15. I. Domstolssystemet. A. Retssystemets institutioner 19 Forord 5 Forkortelser 15 I. Domstolssystemet A. Retssystemets institutioner 19 1. Højesteret, landsretterne, byretterne, Sø- og Handelsretten samt Tinglysningsretten 19 a. Højesteret 20 b. Landsretterne

Læs mere

RETSAFGIFTSLOVGIVNINGEN

RETSAFGIFTSLOVGIVNINGEN BETÆNKNING OM RETSAFGIFTSLOVGIVNINGEN AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTERIET DEN 26. JANUAR 1949 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 377 1965 A/S J. H. SCHULTZ. UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen Bernhard Gomard Obligationsret 4. del 2. udgave ved Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Bernhard Gomard ved Torsten Iversen Obligationsret 4. del 2. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist-

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

LOV nr 1387 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud)

LOV nr 1387 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) LOV nr 1387 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-740-0094 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1252 af 27/11/2014

Læs mere

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010 Domstolsstyrelsen Bilag 2: Læringsmål for grunduddannelsen. HR-centret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 ini@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. INI J.nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

HANS GAMMELTOFT-HANSEN. Strafferetspleje I. Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HANS GAMMELTOFT-HANSEN. Strafferetspleje I. Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ISBN 87-574-9039-2 HANS GAMMELTOFT-HANSEN Strafferetspleje I Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Strafferetspleje bd. I 2. udgave. 2. oplag 1998 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Retlig regulering af familien

Retlig regulering af familien Neil Rasmussen Retlig regulering af familien DIKE MMII RETLIG REGULERING AF FAMILIEN 3 Indhold Forord 9 Anvendte forkortelser 10 Kapitel 1. Den retlige regulering af familien 11 1.1 Familieretten i juridisk

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere