for t område ve ill stofte Skovgyde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for t område ve ill stofte Skovgyde"

Transkript

1 for t område ve ill stofte Skovgyde s

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg Ifølge kommuneplanloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område

3 9 Indholdsfortegnelse Side LOKALPLANENS BAGGRUND 5 LOKALPLANENS INDHOLD,,,, 6 - Planens hovedtræk _ Veje - Stier - Landskabet - Eksisterende bebyggelse LOKALPLANENS BESTEMMELSER DEL A 9 I LOKALPLANENS FORMAL,,, ^,, 9 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 2 1 Område B - Boligformål 2 2 Område E - Erhvervsformål 2 3 Område F - Kvarterpark Område F1 - Friareal i byzone Område F2 - Friareal (beplantet areal) 2 4 Område GI - Skov- og naturområde 2 5 Område G2 - Jordbrug i bynært landskab 2 6 Område S - Offentlig og privat serviceformål 3, BEVARING AF OMRÅDETS LANDSKABSTRÆK,,, Bevoksning - Skovområder 3 2 Terræn 3 3 Ådalene ved Rvds A og Stavids A 4 UDSTYKNINGER,,,, Område B - Boligområde 4 2 Område E - Erhvervsområde 4 3 Område G2 - Jordbrug 5 VEJE OG STIER Veje 5 2 Stier 5 3 Stibroer 5 4 Tunnel 5,5- Stamvej 5 5 Fordelingsveje 5 7 Stamveje i område E - Erhvervsområde 5 8 Område GI 0g G2 - Skov-, natur- og jordbrugsområde 6 LEDNINGSANLÆG Generelt 62 Kloakering 6 3 Elforsyning 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Generelt 7 2^ Område B - Boligområde 7 3 Område E - Erhvervsområde 7 4 Område F - Kvarterpark 7 5 Område F1, F2 Og GI 76 Område G2 - Jordbrug i bynært landskab 7 7 Område S - Serviceområde -

4 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 19 9 UBEBYGGEDE AREALER Område 8 - Lokalparker i boligområde 9 2, Område E - Opholdsareal i erhvervsområde 9,3, Område F - Kvarterpark 9 4 Område F1, F2 og G1 9 5 Område G2 - Jordbrug i bynært landskab 10 GRUNDEJERES OG FORENINGERS FORPLIGTELSER Grundejere 10 2 Grundejerforening 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 21 DEL B 22 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR OMRÅDETS FØRSTE ETAPE,,,,,,,, Parcel B Parcel B Parcel B3 og B Parcel B Parcel B5 DEL C 25 MATRIKELFORTEGNELSE OG ZONESTATUS By- og landzonegrænsen TINGLYSNINGSPÅTEGNING,,,,,,,,,,,,,, 26 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING,,,,,,,,, 28 Kommuneplanen Boligplanlægning Skole-, fritids- og institutionsplanlægning Miljøforhold Ve'- og stiplanlægning Afvandingsforhold Landskab og fredning By- og landzone Tidsfølgeplan Kollektiv trafik LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER,,, 33

5 nens rev, Villestofte Skovgyde ligger nord for Rugårdsvej og er mod nord og øst omgivet af dalene omkring Ryds A og Stavids A Området har i mange år været udlagt til boligbyggeri og erhverv Efter kommuneplanens vedtagelse i juni 1986 er udbygningen af området blevet aktuel, og 1 etape ventes påbegyndt i 1987 Der påregnes opført ca 500 boliger samt de nødvendige institutioner mv Arealerne i hele lokalplanområdet drives i dag som landbrug Såvel byzonearealet som de tilgrænsende landzonearealer, der er omfattet af lokalplanen, har mange levende hegn og stærke terrænformer Den landskabelige behandling af området er af væsentlig betydning for den fremtidige udnyttelse af såvel byzonearealerne som de rekreative områder langs Ryds A Langs østsiden af Ryds A og nordsiden af Stavids 2A er de eksisterende byområder bygget helt ud til ådalens kant

6 L, k ~ ~ h~ ~ ~ ~, ~ e ~ m : ~~- ~ ~ d Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der i området kan opføres bebyggelse til boligformål, offentlig og privat service og erhvervsformål Områderne langs Ryds å og StavidsÅ udlægges til bynære landskaber (skov og naturområder), og et mindre område udlægges til bynære landskaber med jordbrugsformål Lokalplanen er delt i tre hovedafsnit : Del A Del B Del C indeholder de bestemmelser, som gælder for hele lokalplanområdet indeholder nogle supplerende bestemmelser, som gælder for 1etape indeholder matrikelfortegnelse og zonestatus for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen 1 etapes afgrænsning fremgår af kort-bilag 1 For lokalplanens øvrige etaper skal der om fornødent udarbejdes tillæg til lokalplanen, såfremt byrådet skønner det formålstjenligt På kortbilag 2 er vist en ideskitse med bebyggelsesplaner for hele området Skitsen skal tjene som inspiration for kommende bygherrer Herudover indeholder skitsen forslag til et internt stinet og en friarealstruktur, som går på tværs af de enkelte storparceller For at sikre en god sammenhæng mellem storparcellerne skal skitsens hovedprincipper respekteres, men forslagene til løsning af bebyggelsesplanerne for den enkelte storparcel er ikke endeligt bindende Hvis bebyggelsens karakter ikke afviger afgørende fra ideskitsens forslag, kan bebyggelsen gennemføres uden ny lokalplan

7 Planens hovedtræk Planen er bygget op omkring en hovedakse gennem bebyggelsen Hovedaksen udgøres af den nuværende Villestofte Skovgyde, som ændres til gang- og cykelsti Mod syd fores stien i en tunnel under Rugårdsvej til Langesøstien Mod nord føres stien ad en bro over Stavids Å til Næsby Områdets eventuelle nærbutikker, institutioner o ligre skal placeres i tilknytning til stien, så den bliver til et aktivt strøg gennem bebyggelsen Derfor er den tætteste del af bebyggelsen også placeret langs stien Flere steder ligger bebyggelsen som torve omkring dette hovedstrøg Der er udlagt boldbaner og kælkebakke i tilknytning til hovedstrøget Veje Området vejbetjenes fra en ny stamvej (50 km-vej) langs bebyggelsens vestside Fordelingsvejene udformes, så bilisterile ikke tilskyndes til at køre hurtigere end ca 30 km/t Boligvejene udformes, så bilisterne ikke tilskyndes til at Ytre hurtigere end km/t

8 Fyns amtskommune har planer om en forlægning af Rugårdsvej nord om Korup Vejplanerne vil berøre lokalplanområdet Det betyder, at den del af området, der ligger nærmest Rugårdsvej, ikke kan bebygges Landskabet Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen ikke skæmmer naturområderne langs Stavids Å og Ryds Å De levende hegn i området skal så vidt muligt bevares og nogle steder suppleres med ny beplantning Stier Foruden Villestofte Skovgyde, som bliver hovedstien gennem bebyggelsen, skal der anlægges et rekreativt stinet, som forbinder området med Stavids A- og Ryds Å-stierne samt med det nordlige Korup via Udskovvej Den eksisterende bebyggelse Planen giver mulighed for at bevare den eksisterende bebyggelse Nogle af bygningerne kan eventuelt anvendes beboerhus, rideskole, klubber osv, hvis de pågældende ejere Ønsker det, eller hvis husene bliver ledige

9 ens bestem meiser I henhold til lov om kommuneplanlægning (lov nr 287 af 26 juni 1975 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i Del C, afsnit 14 nævnte område I ""planens formål Formålet er : - at fastlægge rammer for den fremtidige anvendelse af området omkring Villestofte Skovgyde til bo lig-, service-, rekreative formål og jordbrugsformål Selv om dele af området forbeholdes boligformål, skal der være mulighed for at drive mindre erhvervs-, håndværks- eller servicevirksomheder i tilknytning til boligen - at sikre, at der tilvejebringes bebyggelsesplaner med et varieret udbud af boligtyper - at fremme boligbyggeri af høj arkitektonisk standard, med spændende og gerne utraditionelle boliger og bebyggelsesplaner - at bebyggelserne udformes med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landskab - at sikre de bevaringsværdige områder langs Ryds Å og Stavids Å til rekreative formål - at der opnås en naturlig sammenhæng mellem de bolignære friarealer og de rekreative områder ved Ryds A og Stavids Å - at sikre trafiksikre adgangsveje mellem Pårup Skole og bebyggelsen - at udbygge det rekreative stinet langs Ryds Å- og Stavids A-dalene - at sikre et vej- og stinet, der tager størst muligt hensyn til de svage trafikanter 2 Områdets anvendelse Lokalplanen opdeles i følgende områder og anvendelse : B Boligformål E Erhvervsformål F Offentligt formål (grønne områder, kvarterparker) Fl Offentligt formål (grønne områder i byzone) F2 Beplantet område Gl Bynære landskaber (offentligt skov- og naturområde) G2 Jordbrugsformål S Offentlig og privat serviceformål

10 2 1 Område B Boligformål Området skal anvendes til lav boligbebyggelse Byrådet kan tillade, at der i tilknytning til boligen kan drives en mindre erhvervsvirksomhed i form af håndværks- eller servicevirksomhed, som ikke kræver godkendelse efter miljøloven Virksomheden skal drives på en sådan måde : _at ejendommens karakter af beboelse ikke forandres _at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende, og _at virksomheden ikke medfører parkering uden for den pågældende ejendom Område B er opdelt i de på kortbilag 1 viste områder Bl-B23 På kortbilag 3 er for hver storparcel angivet, hvor mange etager bebyggelsen må opføres i Evt kælder medregnes ikke som en etage, men nedenstående max-højder skal overholdes : 1 etage : max 6 m fra normalt terræn 11/2 etage: max 8 m etager : max 81/2 m For at gøre planen smidigere er grænsen mellem de tilladte bebyggelseshøjder visse steder flydende Den præcise afgrænsning skal ske ved forhandling med byrådet og skal godkendes af dette Storparcellerne Bl-B23, som vist på kortbilag 1, udlægges til følgende formål : B10, B19, B20, B21 : Eksisterende boligbebyggelse (må ikke udstykkes til bebyggelse) B2, B13, B16, B17, B18, B23 : Aben/lav boligbebyggelse Bl, B6, B8, B15, B22 : Blandet åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse B3, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B14 : Tæt/lav boligbebyggelse Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet ligger fortrinsvis langs Villestofte Skovgyde Der skal sikres god biladgang til bebyggelsen På kor te strækninger (max ca 50 m) kan Villestofte Skovgyde tillades som adgangsvej til den enkelte bolig Til matr nr 10a og 10b, Villestofte by, Pårup kan der stadig køres med bil ad Villestofte Skovgydes nordlige del Lokalplanen giver mulighed for at bevare alle eksisterende bygninger Ned-- rivning kan kun ske efter byrådets godkendelse

11 Bygningerne langs Villestofte Skovgy-de kan overgå til offentlige formål som f eks klubvirksomhed, institutioner, nærbutik, værksteder, beboerhus, kunstgalleri osv Hvis den ændrede anvendelse af en parcel kan forventes at give Øget biltrafik, skal vejadgangs- og parkeringsforhold godkendes af byrådet 2 2 Område E Erhvervsformål Området skal anvendes til industri, værksted, lager og forretning, der enten har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som naturligt hyrer hjemme i et erhvervsområde Endvidere kan området anvendes til forretninger, der enten har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som naturligt horer hjemme i et erhvervsområde Der kan opføres enkelte boliger, når de har tilknytning til virksomheden 2 3 Område W Kvarterpark Området udlægges tv fællesareal for boligområderne Kvarterparken omfatter Villestofte Skovgyde, der anlægges som sti med tilstedende torve og pladser Der anlægges boldbaner som vist 'På kortbilag 2 Område Fl Friareal i byzone Området udlægges til offentlige og rekreative formål Området tilplantes delvist, og i terrænet findes en bakke (jordhøj), der dels kan indgå som støjdæmpning mod trafikstøj fra Rugårdsvej og dels som friareal Området vest for Rugårdsvej er reserveret til en eventuel forlægning af Rugårdsvej Område F2 Friareal (beplantet areal) Området udlægges til beplantet friareal i byzone Området skal tilplantes med skov 2 4 Område Gl Skov- og naturområde Området er i lokalplanen udlagt til bynært landskab (offentlige og rekreative formål med mulighed for jordbrug) Området tilplantes delvis og drives som skov og naturområde Dele af området kan anvendes til græsning Der skal tages særligt hensyn til dyrs og planters levesteder og til rekreative interesser 2 5 Område G2 Jordbrug i bynært landskab Området er i lokalplanen udlagt til by-

12 nært landskab med mulighed for jordbrug 2 6 Område S Offentlig og privat serviceformål Området udlægges tb offentligt og privat serviceformål (butik, daginstitution o lign ) Der kan i mindre omfang indpasses boliger i tilknytning til den enkelte servicevirksomhed 3 Bevaring af områdets la s stræk 3 1 Bevoksning - skovområder De bevaringsværdige hegn, som er vist på kortbilag 4, må ikke fældes eller beskadiges Beskadiges hegnene, påhviler det skadevolderen at erstatte og retablere det beskadigede med beplantning af dlsvarende karakter og størrelse som den eksistrende bevoksning Skovområderne skal bevares og kun eventuelt suppleres med løvskovsplant- Ovenstående gælder ikke for område G2, såfremt områdets jordbrugsmæssi-ge drift betinger det 3 2 Terræn Terrænformerne skal så vidt muligt bevares Der skal (log foretages terrænreguleringer af områderne på begge sider at' Rugårdsvej - i princippet som vist på kortbilag 2 og perspektivtegning Formålet er dels at skabe en naturlig,

13 nedgang til tunnelen under Rugårdsvej, dels at bygge en bakke, der kan tjene som vartegn for bebyggelsen, udsigtshøj, støjafskærmning og kælkebakke Overskudsjord fra bebyggelsen og fra udgravning og terrænregulering ved tunnelen skal bruges tb opbygning af bakken Inden for byggeområderne skal terrænet reguleres så lidt som muligt, og en evt regulering skal tilpasses omgivelserne efter en plan godkendt af byrådet 3 3 Ådalene ved Ryds Å og Stavids Å Ådalenes sider er stejle med skove, lunde og græsgange ; i bunden enge, vandyb, stier og ridestier Disse landskabskvaliteter skal bevares og udbygges Den nye bebyggelse på vestsiden af Ryds Å må fintet sted komme- nærmere åen end naturfredningslovens 150 m- åbeskyttelseslinie 4 Udstykninger 4 1 Område B Boligområde Udstykning af storparceller skal foretages som vist på kortbilag 1 Detailudstykninger af lokalplanens 1 etape skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens Del B Områderne B10, 1319, B20 og B21 må ikke udstykkes 4 2 Område E Erhvervsområde Ingen grund må udstykkes med en grundstørrelse, der er større end 3500 m2 Der må ikke udstykkes til selvstændig beboelse 4 3 Område G2 Jordbrug Der må kun udstykkes til jordbrugsformål

14 Veje o stier 5 1 Veje Lokalplanområdets vejnet består af følgende vejkategorier, vist på kortbilag 4 : - stamveje - fordelingsveje - boligveje - forbindelsesvej Stamveje og fordelingsveje skal udformes i overensstemmelse med de viste vejprofiler side 15 Vejprofiler for boligvejene skal fastlægges i bebyggelsesplanerne eller om fornødent i et tillæg til lokalplanen Forbindelsesvej (opholds- og legeområde) udlægges i 5 m bredde Vejprofilet skal fastlægges i en detaljeret plan 5 2 Stier Villestofte Skovgyde anlægges som hovedsti gennem bebyggelsen med trafiksikker forbindelse til Langesøstien, Stavids A-stien og Udskovvej - I princippet som vist på kortbilag 1 Langs stien skal plantes alletræer Der skal sikres et sammenhængende lokalt stinet i bebyggelsen, i princippet som vist på kortbilag 4 Nye trafikstier udlægges i 6 m bredde med fast belægning i 2,5 m bredde Langs Ryds Å og Stavids Å skal der anlægges rekreative stier med forbindelse til bebyggelsens interne stinet, i princippet som vist på kortbilag 5 Nye rekreative stier udlægges i 5 m bredde med grusbelægning i 2 m bredde Stier inden for den enkelte storparcel skal anlægges af bygherren efter en af byrådet godkendt plan 5 3 Stibroer Stibroer over Stavids Å og Ryds Å skal opføres af træ 5 4 Tunnel Hvor hovedstien krydser Rugårdsvej, skal der anlægges en tunnel med en brugervenlig udformning - I princippet som vist på kortbilag 2 og perspektivskitsen side 12

15 5 5 Stamvej Stamvejen udlægges i 17,0 m bredde og anlægges som vist på tegningen 5 6 Fordelingsveje Fordelingsveje udlægges i 14 m bredde og anlægges som vist på tegningen Hvor vejen krydser stier og andre veje, etableres rundkørsler, midterheller og lignende foranstaltninger 5 7 Stamveje i omr E Erhvervsområde Der udlægges areal til stamvej i 15 m bredde 5 8 Område G1 og G2 Skov-, naturog jordbrugsområde Trafikstien over matr nr 9a, 17r, 6ae og 7a1, Villestofte by, Pårup udlægges i 6 m bredde med 2,5 m fast belægning og forsynes med lys Der udlægges grusstier i 5 m bredde med 2,0 m belægning Stien skal placeres mellem græsningsarealet og; deri afskærmende beplantning ved bebyggelsen Ridestier anlægges i pløjet spor i eget trace Ved detailprojekteringen skal det undersøges, om det er muligt at etablere en trafiksti over Ryds Å til Gransangervej Rekreative stier og ridestier skal anlægges på en måde, der sikrer passage for husdyr

16

17 6 Ledningsanlæg 6 1 Generelt Spildevands- og regnvandsledninger skal normalt placeres i kørebanearealer I bebyggelsesplanen skal der fastlægges ledningskorridorer Der må ikke bygges på ledningskorridorerne Udhuse kan dog tillades placeret her, såfremt de er flytbare og let kan fjernes, når ledningsarbejder nødvendiggør det 6 2 Kloakering Afvanding af området skal ske som separatsystem Spildevand skal ledes til samlekloak langs Ryds Å Regnvand skal ledes til henholdsvis SØrenden og Ryds Å Der skal anlægges regnvandsbassiner, som placeres på en sådan måde, at de ikke virker skæmmende I område G skal de placeres som vist på kortbilag 1 - på grundlag af et af fredningsnævnet godkendt projekt Hvor der er etableret afløbsledninger for regn- og spildevand i de fælles rekreative arealer, skal ledningsejerne uanset ejerforhold til enhver tid have uhindret adgang tb ren- og vedligeholdelse af ledningerne Retablering efter ledningsarbejde påhviler ledningsejeren Der skal anlægges regnvandsbassiner langs Ryds Å Regnvandsbassiner skal tilpasses det eksisterende terræn efter en af byrådet godkendt plan 6 3 Elforsyning El-ledninger, herunder til vej- og stibelysning, må kun udføres som jordkabler Inden for den enkelte storparcel må der på veje, stier og torve kun opsættes belysningsarmaturer efter en samlet plan, godkendt af byrådet 7 Bebyggelsens omfang og placering 7 1 Generelt Byrådet lægger vægt på, at den fremtidige bebyggelse i lokalplanområdet bliver af høj arkitektonisk kvalitet - gerne med utraditionelle løsninger Til brug for byrådets godkendelse af de enkelte bebyggelser skal der foreligge et fyldestgørende illustrationsmateriale Ved bebyggelse af den enkelte storparcel skal der redegøres for bebyggelsens karakter og placering, herunder bebyggelsens tilpasning til det eksisterende terræn, fællesanlæg, veje stier, parkeringspladser og lokalparkens anvendelse og beplantning Der skal vises eksempler på boligtyper og disses evt udvidelsesmuligheder i plan, snit og facade samt perspektiv efter eget valg Der skel redegøres for forslagets disponering, herunder de synspunkter, der ligger til grund hu bebyggelsens udformning Bebyggelsesplan eller udstykningsplan for den enkelte storparcel skal tinglyses og om fornødent fastlægges i tillæg til nærværende lokalplan 7 2 Område B Boligområde Bebyggelsesprocenten for den enkelte storparcel som helhed må ikke overstige 25 Bebygelsesprocenten for den enkelte ejendom fastlægges på grundlag af en samlet, godkendt og tinglyst bebyggelsesplan for mindst en storparcel 4 3 Område E Erhvervsområde Bebyggelsen må -ikke opføres højere end 12 m Skorstene og mindre bygningsdele kan dog opføres i større højde Hvis det er nødvendigt af hensyn til virksomhedernes drift, kan højden på enkelte bygninger øges til 15 m

18 I området må højst 40% af den enkelte grund bebygges, og bygningernes rumfang må højst være 3 m3 pr m2 grundareal Rumfanget beregnes af den del af bygningen, der er over færdigt terræn, herunder kviste, fremspring, skorstene mv 7 4 Område F Kvarterpark Der må kun bygges, hvad der er nødvendigt for områdets brug til fælles areal Der skal anlægges boldbaner som vist på kortbilag 2 det omfang, det er nødvendigt for jordbruget 7 7 Område S Serviceområde Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området som helhed Den enkelte butiks salgsareal må ikke overstige 350 m2 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage + udnyttelig tagetage Taghældning skal overalt være mellem 30 og 60 0 Boligbebyggelse må kun opføres i tilknytning til servicevirksomhed og da i et begrænset omfang 7 5 Område F1, F2 og G4 Der må kun bygges, hvad der er nødvendigt for driften af skov- og naturområdet, f eks læ til husdyr 7 6 Område G2 Jordbrug i bynært landskab, Der må kun opføres ny bebyggelse i

19 e y ge se s y e emtræden Der er fastlagt følgende retningslinier for hele lokalplanområdet - Farver og materialevalg for ydervægge, tage osv fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af be byggelsesplaner og byggeprojektets godkendelse - Tilbygninger og garager skal opføres med min _30 o taghældning _ - Derdørs må ikke opstilles antenner uden- - Skiltning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet 9 Ubebyggede are er 9 1 Område B Lokalparker i boligområde Inden for det enkelte boligområde skal der udlægges mindst 15% af storparcellens areal til lokalpark, eller 55 m2 pr bolig Lokalparken skal være i størrelsesordenen m2 og kunne indeholde et mindre boldspilareal og legeplads Ved bebyggelse af storparceller med et samlet boligtal, der er mindre end 35, kan lokalparken indgå som en del af en lokalpark fælles for flere storparceller Lokalparken indgår i bebyggelsesplanen, som godkendes af byrådet Lokalparken anlægges af bygherren I forbindelse med godkendelse af beplantningsplan for den enkelte lokalpark kan det kræves, at der stilles sikkerhed for lokalparkens etablering Lokalparkerne må ikke udstykkes eller bebygges med undtagelse af mindre huse til fælles formål for områdets beboere hegnede pladser må ikke finde sted _ Der må ikke indrettes oplagspladser mellem bebyggelse og veje 9 3 Område F Kvarterparken Kvarterparken anlægges og vedligeholdes af Odense kommune Der udarbejdes en plan, som udføres i takt med, at storparcellerne udbygges 9 4 Område F1, F2 og' G1 Skov- og naturområdet anlægges af Odense kommune, når kommunen har overtaget arealerne Der plantes løvskov - i princippet sorn vist på kortbilag 4 Der anlægges grusstier langs og gennem beplantningen mod Ryds A-dalen, Ridestier lægges ved kanten af dalbunden Den mellemliggende skråning anvendes til græsning De nye stier tilsluttes eksisterende stier, som vist på kortbilag 4 Skov- og naturområdet vedligeholdes af Odense kommune 9 5 Område G2 Jordbrug i byvært landskab Der må ikke graves grus og ler for i 10 1 Grundejere 'gers ejeres re ilte ser Den enkelte grundejer har hegnspligt mod grønne områder og offentlige arealer Levende hegn mod færdselsarealer skal plantes 30 cm fra skel Grundejerforening 9 2 Område E Opholdsareal i erhvervsområde Der skal på den enkelte parcel udlægges opholdsareal svarende til mindst 5 % af grundarealet Oplagring udem for bygning eller tæt 10 2 Der skal oprettes en eller flere grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område

20 10 3 Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende, områder 10 4 Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det 10 5 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i afsnit 5 og 9 nævnte veje, stier, fælles anlæg og lokalpark 10 6 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som lovgivningen medfører 10 7 Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, derhø-rerunderforeningensområde 10 8 Grundejerforeningen har i det omfang, byrådet kræver det, pligt til at tage skøde på de i afsnit 5 og 9 nævnte veje, stier, fællesanlæg og lokalparker Undtaget fra denne bestemmelse er de dobbeltrettede hovedstier samt kvarterparker 10 9 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet

21 10 10 Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger 12 2 Ved lokalplanens endelige vedtagelse er landbrugspligten ikke ophævet 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 1 Såfremt bygherren for den enkelte storparcel ønsker at tage bebyggelsen i brug, inden de i afsnit 9 anførte anlæg er udført, kan byrådet i medfør af byggelovens 4, stk 3 kræve, at bygherren stiller økonomisk sikkerhed for, at anlægget kan udføres 11 2 Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, Au bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter byrådets anvisning 11 3 I den udstrækning, vejprojektet for de i afsnit 5 nævnte vejanlæg forudsætter godkendelse hos politiet, indhenter byrådet denne godkendelse 12 Tilladelser fra andre myndigheder 12 1 i områderne F, G1 og G2 må der i en afstand af 150 m fra Stavids Å og Ryds Å ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer af de eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra Fredningsnævnet i henhold til 47 i lov om naturfredning, herunder anlæg af stier og regnvandsbassiner

22 n Del Særlige bestemmelser for områdets første etape 13 For første etape gælder følgende særlige bestemmelser : - Langs boligveje og trafikstier skal opstilles belysning Valg af belysningsarmatur samt placering af disse skal være indarbejdet i den godkendte og tinglyste bebyggelsesplan - Beplantning langs boligveje skal ske efter en samlet beplantningsplan, der er godkendt af byrådet - Området opdeles i storparceller som vist på kortbilag 1 - Inden der kan meddeles byggetilladelse, skal bebyggelsesplan for den enkelte storparcel være godkendt og tinglyst Ved parcelhusbebyggelse skal byggefelterne for den samlede bebyggelse incl carporte/ garager være fastlagt i en godkendt og tinglyst udstyknings- og bebyggelsesplan - Ved udstykning af en storparcel til parcelhusgrunde må den gennemsnitlige grundstørrelse ikke være mindre end 450 m2 Ingen grund må udstykkes med mindre grundstørrelse end 250 m2 - For området langs hovedstien (Villestofte Skovgyde) skal bygherrerne udarbejde detailplaner for ud formning af de på kortbilag 2 viste torverum Bebyggelsen skal tilpasses disse torverum Planerne skal godkendes af Odense byråd - Bebyggelsen og vejene skal tilpasses det eksisterende terræn Udjævning af terrænforskelle ved ter rænregulering må alene foretages på grundlag af en godkendt terrærireguleringsplan

23 - Til brug for godkendelse af bebyggelsesplanen skal udarbejdes skitseprojekt for boligveje og stier samt terrænreguleringsplaner 13 1 Parcel B1 ski anvendes til henholdsvis tæt og lav bebyggelse og fritliggende parcelhuse Bebyggelsen skal opføres i overensstemmelse med principperne, der er vist på kortbilag 2 De tilladte etagehøjder fremgår af kortbilag Parcel B2 Bebyggelsen skal opføres som fritliggende parcelhuse efter en fælles bebyggelsesplan, der er godkendt af byrådet

24 13 3 Parcel B3 og B4 Bebyggelsen skal opføres som tæt og lav bebyggelse Bebyggelsen ud mod hovedstien (Villestofte Skovgyde) skal opføres som en sluttet bebyggelse, der danner torve omkring Villestofte Skovgyde 13 5 Parcel B6 Bebyggelsen skal opføres som Iblandet åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse, i princippet som vist på kortbilag 2 Bebyggelsen kan opføres i naboskel efter en samlet plan godkende af byrådet 13 4 Parcel B5 Storparcellen forbeholdes fortrinsvis bebyggelse med bofællesskaber

25 *k gnelse og zonestatus elforte Området, der er beliggende i byzone og i landzone, afgrænses som vist på kortbilag 1 Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre 1 k, 2 d, 2 g, 3 c, 4 f, 5 1, 6 x, 6 y, 6 æ, 6 ø, 6 aa, 8 e, 10 _a, 10 _b, 10 c, 10 d, 13 _b, 13 _c, 13 e, 14 c, 15 d, 16 e, 17 c, 17 g, 17 al, 20 a, 20 b, 21 b, 22 b, 23 b, 23 cc, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g, 23 h, 23 i, 24 a, 25 _a, 25 _b, 25 _c, 26 _b, 36, 37, 38 _a, 38 _b, 39, 44 _a, 44 _b og del af 2 _a, 2 _n, 5 _a, 6 _a, 6 _ae, 7 _a, 8 _a, 9 _a, 12 _a, 16 _c, 17 _r, Villestofte By, Pårup 2 _d, 2 _le og del af 3 _a, 9 nn, Pårup By, Pårup samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme efter den 16 december By- og landzonegrænsen Ved lokalplanens endelige vedtagelse efter 27 i lov om kommuneplanlægning vil der ske en regulering af byog landzonegrænsen mod sydøst, som vist på skitsen Reguleringen vil omfatte matr nr, del af 8 _a, 8 e, 5 1, 9 a, 10 b og 10 d og 13 _c, Villestofte by, Pårup Endvidere vil dele af matr nr 2 _n, 16 c, 16 e, 17 c og 17 g Villestofte By, Pårup blive overført fra landzone til byzone I områder beliggende i landzone skal der forud for opførelse af ny bebyggelse eller ændring i de eksisterende forhold være meddelt tilladelse hertil i henhold til 6-9 i lov om by- og landzoner I henhold til lov om by- og landzoner overgår zonemyndigheden til byrådet ved lokalplanens endelige vedtagelse

26 Forslaget er vedtaget af Odense byråd den 21 januar 1987 I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt Odense byråd, den 11 november 1987 sign Verner Dalskov/ Otto Jespersen Odense magistrat 2 afdeling, Byplan-/ arkitektafdelingen, den 5 januar 1988 sign Jørgen Boe Indført i dagbogen for retten i Odense Lyst den 5 januar 1988 sign Aase Nielsen Tinglysnings påtegning Anmelder : Odense magistrat 2 afdeling Byplan-/ arkitektafdelingen Slottet, Odense C Foranstående lokalplan nr for et område ved Villestofte Skovgyde begæres herved i medfør af 30, stk 3 i lov om kommuneplanlægning (lov nr 287 af 26 juni 1975 med senere ændringer) tinglyst på matr, nre : 1 k, 2 d, 2 g, 3 c, 4 f, 5 1, 6 x, 6 y, 6 6 Ø, 6 aa, 8 e 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 13 b, 13 c, 13 e, 14 c, 15 d, 16 e, _g, 17 al, 20 a, 20 b, 21 b, 22 b, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 y,, 23 h, 23 i, 24 a, 25 a, 25 b, 25 c, 26 b i 36, 37, 38 a, 38 b, 39, 44 a, 44 b, 2 a, 2 n, 5 a, 6 a, 6 ae, 7 a, 8 a, 9 a 12 a, 16 c, 17 r, Villestofte By, Pårup, 2 d, 2 le, 3 a, 9 Lin, Pårup By, Pårup samt matr n r 14 g, Villestofte By, Pårup, der er udstykket fra matr n r 14 c, Villestofte By, Pårup den 28 september 1987 Der er ikke foretaget yderligere udstykning eller matrikulære ændringer inden for lokalplanens område efter 16 december 1986,

27

28 Kommuneplanen Arealerne ved Vllestofte Skovgyde er i kommuneplanen vurderet dels ud fra en Økonomisk synsvinkel og, dels tid fra byplanmæssige hensyn De Økonomiske beregninger viser, at det vil være fordelagtigt at bygge i Ville stofte Med dette udgangspunkt er arealerne ved Villestofte Skovgyde i kommuneplanen udlagt til boligområde, hvor der kan opføres boliger I henhold til lov om kommuneplanlægning 3 skal en lokalplan være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i kommuneplanens rammedel, de såkaldte 3-rammer Der er i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse udarbejdet et tillæg til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med dette tillæg

29 oli la ing Fordeling af boligtyper : tæt/lav - åben/lav : området er forudsat udbygget efter en fordelingsnøgle svarende til ca 70% tæt/lav boligbebyggelse og ca 30% åben/lav boligbebyggelse Boliger for ældre : Fra Odense magistrat 3 afdeling er der udtrykt ønske om opførelse af ældrevenlige boliger Ungdomsboliger : Der er ikke i sektorplanerne stillet krav om arealer til ungdomsboliger Men områdets størrelse og beliggenhed taget i betragtning bør der dog reserveres areal til et mindre antal boliger Skole- Fritids- og institutionsplanlægning Det nye områdes husstande giver ikke i sig selv underlag for etablering af en selvstændig skole Området hører til Pårup skoledistrikt Men da Rugårdsvej ligger som en barriere mellem det nye område og Pårup Skole, forudsætter lokalplanen, at der etableres en tunnel under Rugårdsvej med forbindelse til Langesøstien og Pårup Skole Hvor stien krydser Spangsvej, skal der foretages en ombygning af vejen for at sikre en stikrydsning Udbygningen af området ved Villestofte Skovgyde vil bidrage til at udnytte den ledige kapacitet på Pårup Skole Det er i planen forudsat, at fritidsfaciliteterne ved Pårup Skole og sportshal kan betjene området Som et led i institutionsplanlægningen er der reserveret arealer til institutioner i området joforhold Trafikstøj For at overholde et max støjniveau på 55 db(a) ved boligbebyggelsen skal der foretages en reduktion af støjniveauet fra Rugårdsvej på ca 14 db(a) Denne reduktion opnås dels ved etablering af en bakke og dels ved, at bebyggelsen trækkes et stykke bort fra den planlagte forlægning af Rugårdsvej Erhvervsområdet Erhvervsområdet udlægges til lettere erhverv med forbud mod generende virksomhed Støjniveauet i området er forudsat ikke at overstige 60 db(a) hele døgnet Vej- og stiplanlægning I Fyns amtskommunes vejplaner er det forudsat, at Rugårdsvejs skal forlægges nord om Korup Den nye vejlinieføring skal udgå fra Ryds Å og tilsluttes Rugårdsvej vest for Korup Der er reserveret areal til denne vejforlægning i lokalplanen Ifølge regionplanens retningslinier skal afstanden mellem to sidevejstilslutninger til en landevej være mindst 500 m Derfor forudsætter lokalplanen, at der kun etableres en vejtilslutning, som skal betjene såvel boligområdet som erhvervsområdet Der er langt eksisterende landevej (Rugårdsvej) tinglyst vejbyggelinier og adgangsbegrænsning Den planlagte forlægning af Rugårdsvej vil blive anlagt facadeløs Afvandingsforhold Områdets overordnede hovedlodning for spildevand er placeret langs Ryds

30 Å Spildevand skal ledes til denne ledning Overfladevand fra området skal ledes gennem sand-/olieudskillere og regnvandsbassiner til henholdsvis Ryds Å og vandløbet Sørenden Lokalplanen indeholder ikke byggeplaner, der berører denne skovbyggelinie Regnvandsbassiner skal tilpasses de områder, de placeres i efter planer godkendt af byrådet Det samlede volumen for regnvandsbassiner, der skal placeres langs Ryds Å, er på 6000 m3 Regnvand fra den nordvestlige del af lokalplan-området skal ledes til SØrenden Lokalplanområdet er i kommunens spildevandsplan beliggende i godkendt opland nr Landskab og fredning Området ligger på en flad bakke omgivet af dybe ådale : Mod sydøst Ryds Å og mod nordøst Stavids Å Mod -vest opløses landskabet i mindre bakker, gennemskåret at små tilløb til Stavids Å Langs Allestofte Skovgyde ligger områdets gårde, og herfra strækker læhegnene sig vinkelret ud over landbrugsjorderne På skråningerne ned mod Ryds Å og Stavids Å ligger små skove og græsningsarealer Rekreative forhold Dalene omkring Ryds Å og Stavids Å er i kommuneplanen udlagt til bypære landskaber med skove og græsning Grusstier og ridestier gør det muligt at færdes gennem dalene Skove i lokalplanområdets nordøstlige del findes en mindre skovparcel, der ejes af kommunen, og som derfor er pålagt en 300 m skovbyggelinie i henhold til lov om naturfredning Fredning Langs Ryds Å og Stavids Å er der i henhold til lov om naturfredning 47 pålagt en 150 m åbeskyttelseslinie Inden for denne åbeskyttelseslinie må der ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændring af de eksisterende, lovlige forhold Eventuelle ændringer kræver tilladelse fra Fredningsnævnet By- og landzone Ved lokalplanens endelige vedtagelse søges grænserne mellem by- og landzone reguleret som vist på kortskitsen side 25 Landzonearealer De landzonearealer, lokalplanen omfatter, har værdifulde naturinteresser I planen er der lagt vægt på, at områdets naturværdier gives en hø prioritet Endvidere er en overvejende del af arealerne i område G1 restarealer fra landbrugsejendomme, der vil blive nedlagt i takt med byzonearealernes bebyggelse

31 Tidsfølgeplan Tidsfølgeplanen for kommunal byggemodning forudsætter området udbygget i følgende etaper : P T P T P T P T P T P = Parcelhusgrunde T = Storparceller til tæt boligbebyg - gelse Lokalplanen forudsætter udbygningstakten fremskyndet for 1 etape's vedkommende, således at der må forventes opført ca 200 boliger i 1988

32 e iv r Området busbetjenes af Bytrafikkens linie 2 Der er ikke planer om at ændre den nuværende busbetjening af området Der er således heller ikke planer om at sende en bus ind i lokalplanområdet Der forudsættes etableret busstoppested, hvor Villestofte Skovgyde forbindes med Rugårdsvej De rekreative stier i området har forbindelse med busstoppesteder ved Bogensevej og ved Fuglebakken Fra Odense Bytrafik er der udtrykt ønske om en trafiksti med forbindelse til Fuglebakken, hvor bytrafikken har stoppested I lokalplanen er den ønskede trafiksti erstattet af en rekreativ sti

33 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan De områder, der i lokalplanen udlægges til offentligt formål, kan af ejeren - jfr kommuneplanlovens 32 - under visse forudsætninger kræves overtaget af kommunen, mod erstatning I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at bebyggelsen i visse områder ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter kommuneplanlovens 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af Odense kommune mod erstatning Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om, at en del af det af planen omfattede område overføres til byzone Restsvirkningerne heraf fremgår bl a af lov om frigørelsesafgift Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse

34

35

36

37

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej LOKALPLAN NR 9 414 for et område ved Ellekratvej Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse - udstykning - vej-

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR For 3 boligområder i Stige

LOKALPLAN NR For 3 boligområder i Stige LOKALPLAN NR 11-453 For 3 boligområder i Stige Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan.

Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. VÆDDELØBSBANEN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense For området ved Sdr Boulevard - Filosofganen - Odense Odense Magistrat 2 Afdeling Byplanafdelingen 1986 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej"

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej LOKALPLAN NR. 5-532 For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej" Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : -

Læs mere

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård.

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård. SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79 Daginstitution ved Nysøgård. En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? ejendommen jalles Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

for et område i Birkum

for et område i Birkum for et område i Birkum Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej~ og stiforhold - placering

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.)

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) LOKALPLAN NR. 22-213 FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) INDHOLDS FORTE G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Område- og zonestatus side 1 AFSNIT 3. Områdets anvendelse side

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens formål...6 3 - Områdets status...6

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere