Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Kenny Bruun Olsen (V) Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) John Bader (Fredericia Udvikling) Lars Ejby Pedersen (A) Mads Lund (T) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 188 Godkendelse af dagsorden Afgivelse af kommunegaranti Ansøgning om byfornyelsesstøtte til nedrivning af ejendommen Ågade Skema B, afdeling Boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Endelig vedtagelse af Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune Høring af vandplan for Jylland / Lillebælt Endelige takster 2014 Dag- og Klubtilbud Høring om lønsumsstyring i dagtilbud Samordning af beredskabet Ny budgetmodel for skolerne i Fredericia Kommune Principgodkendelse af forprojekt for byggemodning af Oldenborggadekvarteret, Sønder Voldgadekvarteret samt for opgradering af Oldenborggade fra Gothersgade til Kongensgade og for klimasikring ved Gl. Havn Fremtidig organisering for Den Selvejende Institution Fredericia Teater Vurdering af Fredericia Teaters budget Fornyelse af Egnsteateraftale med Fredericia Teater og ansøgning om fortsat huslejefritagelse fra Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Ansøgning om Frikommuneforsøg Lukket - Indstilling vedr. konkurrenceudsættelse af befordringsopgaven Lukket - Udvidelse af aftale om brugsret Lukket - Tildeling af legatmidler 2013, Friboliglegat...55 Side 2

3 188 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Side 3

4 189 Afgivelse af kommunegaranti Sagsnr.:11/15380 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte på mødet den 9. januar 2012 skema A vedrørende Boligkontoret Fredericia, afdeling 503. Byrådet gav tilsagn til renovering, skema A samt godkendt anskaffelsessum på kr ,-. Endvidere stillede kommunen kommunalgaranti jf. almenboliglovens 91, stk. 6 for de optagne lån (støttede lån). Kommunen var orienteret om, at der ville komme en ansøgning på et senere tidspunkt for så vidt angik de ustøttede lån. Denne er modtaget den 30. oktober Boligkontoret har indhentet lånetilbud, og Nykredit er valgt som långiver efter udbudsrunden. Det er et vilkår for lånet, at der stilles kommunegaranti for 23 % lånet på kr , hvilket svarer til kr Økonomiske konsekvenser: Kommunens garantiforpligtelse vil blive udvidet med mio. kr., men medfører ikke nogen umiddelbar udgift for Frederiksberg Kommune. Vurdering: Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Denne fortolkning skal ske inden for rammerne af en vurdering af, hvad der betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder. De konkrete renoveringsarbejder er baseret på en tilstandsrapport for ejendommen. Projektet omfatter bl.a. renovering af friarealer, tagkonstruktion, badeværelser og køkken. Vurderingen af det samlede renoveringsbehov kan ses i bilag: Korskærparken, Afdelingsbeskrivelse. Side 4

5 Forvaltningen anbefaler, at der stilles kommunegaranti for lånet til renoveringsarbejderne på kr Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 2, nr. 1. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget: - at anbefale overfor Byrådet at godkende, at stille kommunegaranti for lån på kr Bilag: Side 5

6 190 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til nedrivning af ejendommen Ågade 84 Sagsnr.:13/11760 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Ved lovændring i december 2012 er det nu muligt at yde byfornyelsesstøtte til nedrivning af boliger når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Det er muligt at yde støtte på 100% af udgiften til nedrivningsarbejdet og den efterfølgende planering. Staten refunderer 60 % af udgiften. Ågade 84 er en ældre villa i Pjedsted, som er i særdeles dårlig stand og ikke har været beboet gennem flere år. Det har ligeledes gennem flere år været et stort ønske blandt Pjedsteds beboere, at ejendommen rives ned eller istandsættes. Med den tilstand og ydre fremtræden bygningen har i dag, er den meget skæmmende for omgivelserne. Ejeren af bygningen ansøger nu om støtte til nedrivning. Den samlede udgift vil være ca ,- kr. Da staten refunderer 60 % af udgiften vil udgiften for Fredericia Kommune være kr. Byrådet har den 24. juni 2013 besluttet, at afsætte kr. til formålet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det anbefales, at gives byfornyelsesstøtte til ejendommen Ågade 84 på 100 % af udgiften, hvorefter staten refunderer 60 %. Nedrivningen af den faldefærdige ejendom vil betyde en betydelig forbedring af omgivelserne. Efter nedrivningen vil der atter kunne opføres en beboelsesejendom på grunden i henhold til gældende bygningsreglement. Indstillinger: By & erhverv indstiller, 1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for Ågade at byfornyelsesbeslutningen gennemføres ved træk på Fredericia Kommunes vejledende udgiftsramme, og 3. at der optages et rådighedsbeløb på kr. på udgiftssiden og kr. på indtægtssiden. Nettoudgiften på kr. foreslås finansieret af pulje til byfornyelse. 4. at der frigives en anlægsbevilling på ,- kr. Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt. Side 6

7 Fraværende: Børge Larsen Side 7

8 191 Skema B, afdeling 217 Sagsnr.:12/12371 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte den 10. december 2012 skema A for Boligkontoret afdelingerne 216 og 217 samt stillede kommunal garanti jf. almenboliglovens 91, stk. 6. Landsbyggefonden meddelte efterfølgende, at der på grund af den overordnede landsdækkende beregning af beboerbetalingsprocenten i renoveringsstøttesager var behov for ændring i renoveringsstøttesagerne vedrørende ovennævnte afdelinger. Der medtoges herefter yderligere beløb som fordelte arbejder. Det betød for Boligkontoret afdeling 216 og 217 at der medtoges yderligere kr. for afdeling 16 og kr. for afdeling 217, som fordelte arbejder og beboerbetalingsprocenten nedsættes. Dette blev godkendt af Byrådet den 4. marts Den samlede andel af støttede lån i henhold til skema A udgjorde herefter for afdeling 216, kr. og kr. for afdeling 217. Afdelingerne 216 og 217 blev den 1. januar 2013 sammenlagt til én afdeling. Afdelingen blev samlet til afdeling 217, og behandles herefter som en afdeling. Budgetgrundlaget for de ansøgte beløb ligger helt tilbage til november 2010, og ved boligselskabets licitation i oktober 2013 viste der sig betydelige prisstigninger i forhold til det tidligere budgetgrundlag. På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse på ny forhøjet støttebeløb ved godkendelse af skema B. Beløbet er kr. Kommunal garanti stilles efter almenboliglovens 91 stk. 6. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Samlet afgav Fredericia Kommune i december 2012 og marts 2013 tilsagn til en samlet anskaffelsessum på , der ansøges om en forhøjelse til kr. Det er en forhøjelse på kr. Det vurderes, at ansøgningen alene omfatter godkendelse af skema B, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af Side 8

9 garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Ansøgningen indeholder ikke lånetilbud for så vidt angår ustøttede lån, ansøgning om kommunal godkendelse for ustøttede lån skal behandles på et senere tidspunkt. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale: 1. At meddele tilsagn til forøget anskaffelsessum på samlet kr. 2. At godkende at kommunen stiller kommunalgaranti for de optagne lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Bilag: Side 9

10 192 Boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Sagsnr.:13/4812 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Landsbyggefonden kan yde støtte i form af tilsagn om tilskud til en boligsocial indsats samt til lokal koordinering og evaluering i områder med udsatte almene boligafdelinger jf. lov om almene boliger 91 a. I 2010 blev der givet støtte fra Landsbyggefonden til de boligsociale helhedsplaner for Korskærparken og Sønderparken, som er udarbejdet af de to boligorganisationer i områderne, Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Byrådet besluttede i maj 2013 at ansøge om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken , hvilket Landsbyggefonden gav positivt tilsagn om i september Der ansøges nu om boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Som grundlag for den første helhedsplan var det centrale problem, at der manglede flere fælles aktiviteter både inden for hvert boligområde, mellem boligområderne og boligorganisationerne samt mellem områderne og omverdenen. Dette har det i høj grad lykkes at gøre noget ved. Der er udviklet stærke samarbejder og partnerskaber - både indadtil og udadtil. Disse samarbejder danner trædestenene for den kommende helhedsplan for og skal bruges til at tage to yderligere skridt: En intensiv indsats over for områdernes største udfordring nemlig at skabe flere veje til uddannelse og beskæftigelse for flere af beboerne. Hele bredden af helhedsplanens indsatser vil bidrage til dette formål Udvikling af en bæredygtig platform for beboernes videreførelse af indsatserne sammen med det tværgående samarbejde efter helhedsplanens udløb Den boligsociale helhedsplan består konkret af 20 aktiviteter under fire indsatsområder 1. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 2. Børn, unge og familier 3. Sundhed 4. Beboernetværk, inddragelse og demokrati I en ny planperiode fokuseres der desuden endnu mere på at skabe synlige effekter. Til at understøtte styringen af den nye helhedsplan opstilles der følgende sigtelinjer: en overordnet vision for området, 11 effektmål, en forandringsteori og en række succeskriterier. Hvert år opgøres opfyldelse af effektmål og succeskriterier i et samarbejde mellem Fredericia Kommune og områdesekretariatet. Side 10

11 Derudover gennemføres der midtvejs og til sidst en evaluering, som mere grundlæggende undersøger aktiviteternes bidrag til målopfyldelsen, og som giver bud på, hvordan arbejdet forbedres. Tidsplan for den boligsociale helhedsplan December Behandling i ØK og Byråd Forår Forventet svar fra Landsbyggefonden Økonomiske konsekvenser: For at komme i betragtning til støtte fra Landsbyggefonden kræves lokal medfinansiering af kommunen og boligforeningerne svarende til minimum 25 % af den samlede indsats. Budget for boligsocial helhedsplan Landsbyggefonden: kr. Boligorganisationerne: kr. Kommunal andel: - Nuværende bidrag: kr. - Ny kommunal medfinansiering: kr. Kommunal andel i alt: kr. Byrådet skal hermed afsætte kr. over fire år svarende til kr. årligt i årene fra til den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken. Vurdering: Det vurderes, at: Den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken vil give mulighed for i langt højere grad at understøtte Fredericia Kommunes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt sikre borgernes mulighed for selvforsørgelse. Derudover understøtter den boligsociale helhedsplan, at uligheden i sundhed mindskes. Indstillinger: Direktionen indstiller, at: 1. ansøgningen om boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken indsendes til Landsbyggefonden 2. det vedtages at afsætte kr. i medfinansiering i budgetterne for svarende til kr. om året. Side 11

12 Bilag: Åben - Boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken pdf Side 12

13 193 Endelig vedtagelse af Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune Sagsnr.:11/16213 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: By & Erhverv forelægger herved Kommuneplan for Byrådet til endelig vedtagelse. Kommuneplanen er revideret i overensstemmelse med revisionsbeslutningen i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2011 for Trekantområdet og Fredericia Kommune (Planstrategi 2011). Planstrategien blev endeligt vedtaget af Byrådet den 7. november Byrådet sendte den 5. juni 2013 Forslag til Kommuneplan i offentlig høring til og med den 28. august I høringsperioden blev borgere, erhvervslivet og organisationer opfordret til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget. I høringsperioden indkom der en række forslag til ændringer og indsigelser til planforslaget for såvel den fælles kommuneplan som den lokale del. I alt indkom der 14 bemærkninger til den fælles kommuneplan og 22 bemærkninger til den lokale del. Der er vedlagt to notater, der sammenfatter bemærkningerne fra høringsperioden. Af notaterne fremgår administrationernes forslag til indstilling. Notaterne er vedlagt indstillingen som bilag 1. og bilag 2. Bilag 1: Notat over indkomne bemærkninger til Trekantområdets Kommuneplan. Bilag 2: Notat over indkomne bemærkninger til Fredericia Kommuneplan. Naturstyrelsens indsigelser mod den lokale del af kommuneplanforslaget Naturstyrelsen har indsendt to indsigelser mod Forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune. Indsigelserne fremgår af bilag 3 (Bilag 3: Indsigelse mod Fredericia Kommunes forslag til kommuneplan 2013). Fredericia Kommune og Naturstyrelsen har i høringsperioden ikke kunnet opnå enighed om udvidelse af et boligområde ved Snoghøj (Gl. Færgevej). Naturstyrelsen har derfor fremsat indsigelse mod udvidelse af rammeområde E.B.9, hvor et rekreativt område i landzone omfattet af rammeområde E.R.2 overgår til boligformål. Årsagen til indsigelsen er, at Naturstyrelsen vurderer, at der ikke foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering, hvilket er et krav, når der laves udlæg af ny byzone i kystnærhedszonen. Naturstyrelsen kræver derudover, at der skal foretages en afvejning i forhold til beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen. En sådan afvejning er foretaget, og afvejningen taler, efter Naturstyrelsens opfattelse, ikke for et nyt byzoneudlæg. Den anden indsigelse vedrører det forhold, at kommuneplanforslaget angiver en restrummelighed for butiksareal i Fredericia Vest på m 2, dvs. at der maksimalt må bygges m 2 nyt butiksareal i Side 13

14 området. Staten gør opmærksom på, at denne ramme allerede er brugt i de lokal-planer, der ligger, bl.a. lokalplanen for Fredericia Megacenter, selv om dette endnu ikke er bygget. Det skal der tages højde for i kommuneplanen. Det betyder, at der ikke kan vedtages nye lokalplaner med mulighed for butikker, medmindre der samtidig sker en reducering af butiksarealet i en anden lokalplan. Teknisk Udvalg har i deres møde den 28. oktober behandlet indsigelserne fra Naturstyrelsen, og der var enighed om, at kommunen skal efterkomme dem begge. Naturstyrelsen har ikke gjort indsigelse mod den fælles del af kommuneplanforslaget. Naturstyrelsens bemærkninger til Kommuneplanforslaget Fredericia Kommune har igennem hele 2013 været i løbende dialog med Naturstyrelsen om udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. I dialogen har Naturstyrelsen stillet en række afklarende spørgsmål med udgangspunkt i følgende: Byudvikling, arealudlæg Detailhandel Landskabsinteresser Skovrejsning (afvejning af landskabs- og grundvandsinteresser) Kystnærhedszonen Solenenergianlæg Drøftelserne har ført til en fælles forståelse og enighed om kommuneplanforslaget. Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune, fremgår af bilag 4. (Bilag 4: Notat med statens bemærkninger til kommuneplanforslag for Fredericia Kommune). Dialogen har resulteret i en række aftaler om ændringer i kommuneplanen. Aftalerne med Naturstyrelsen fremgår af bilag 5. (Bilag 5: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Fredericia Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 (aftalenotat)). Aftalerne med Naturstyrelsen medfører følgende ændringer af kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune: Byudvikling Forslaget om at udlægge et område til boliger ved Gl. Færgevej (E.B.9.) trækkes tilbage. Detailhandel Muligheden for store udvalgsvarebutikker over m 2 fjernes fra retningslinjen i både den fælles del og den lokale del af planforslaget. Der indsættes en henvisning i redegørelsen til muligheden for store udvalgsvarebutikker, når indbyggertallet i Fredericia by når op over , jf. planlovens krav. Derudover slettes omtalen af butikker med særligt pladskrævende varer i bymidten og i aflastningscentret ved Vejlevej. Side 14

15 Landskab I redegørelsen til retningslinjen tilføjes, at den anses at opfylde kravet i planlovens 11a om udpegning af større uforstyrrede landskaber. Skovrejsning Der indarbejdes en redegørelse for eventuelle konflikter mellem nye skovrejsningsområder og landskabelige interesser i afsnit 3.6. om Skov og skovrejsning. Kystnærhedszonen Der indarbejdes en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i kystnærhedszonen. Solenergianlæg Afsnittet om solanlæg (enkeltanlæg) i Generelle ramme for lokalplanlægning tilpasses i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledende udtalelse af juni 2013, her særligt i forhold til kravene vedr. placering af anlæg i landzone. Tilsvarende drøftelser er foretaget mellem Naturstyrelsen og Trekantområdets kommuner vedr. forslag til fælles kommuneplan. Drøftelserne har primært taget udgangspunkt i: Byvækst, rummelighed og arealudlæg Detailhandel (store udvalgsbutikker over m 2 ) Kystnærhedszonen Naturinteresser, økologiske forbindelser Områder med særlige drikkevandsinteresser Sammenhængende landbrugsplanlægning Klimatilpasning Vejinteresser Risikovirksomheder Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget for Trekantområdets Kommuneplan fremgår af bilag 6. (Bilag 6: Notat med statens bemærkninger til kommuneplanforslag for Trekantområdet). Dialogen har resulteret i en række aftaler der skal indarbejdes i kommuneplanen. Aftalerne med Naturstyrelsen fremgår af bilag 7. (Bilag 7: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Trekantområdets kommuners Kommuneplan 2013 fælles del hovedstruktur, retningslinjer og redegørelse). Aftalerne med Naturstyrelsen i forhold til ændringer af kommuneplanforslaget for Trekantområdet får betydning for to forhold i Fredericia Kommune: Detailhandel Muligheden for planlægning af store udvalgsvarebutikker i bymidten fjernes fra retningslinje I stedet indføjes en tekst i redegørelsen om den kommende mulighed, når indbyggertallet i byen når Dette Side 15

16 svarer til den tidligere nævnte ændring i Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanen. Vejinteresser I dialogen med Vejdirektoratet, blev det klart, at Vejdirektoratets krav om at vejudlæg for vestvendte ramper ved Vejle Landevej ved Fredericia skal udtages af planforslaget, var ultimativt. Hvis dette ikke blev imødekommet, ville Vejdirektoratet gøre indsigelse mod denne del af kommuneplanforslaget. For at undgå en indsigelse, slettes følgende: Derudover ønsker Fredericia Kommune, at der på sigt bliver tale om anlæg af vestvendte ramper ved Vejle Landevej i Fredericia. Der foretages en konsekvensrettelse på kortbilaget. Forslag til ændringer af Forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune Som nævnt tidligere kom der 21 bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune (jf. bilag 2). Bemærkningerne er indsendt fra: Handicaprådet i Fredericia Vejdirektoratet Haderslev Stift Fredningskomiteen Lillebælt DN Fredericia EnerginetDK Banedanmark Menighedsrådet ved Lyng Kirke Region Syddanmark Seniorrådet i Fredericia Erhvervsforeningen i Fredericia samt en række virksomheder og privatpersoner En del af bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget, fordi det er vurderet at kommuneplanforslaget tager tilstrækkelig hånd om emnerne, eller fordi bemærkningerne ikke er relevante for kommuneplanen, da de ikke indgår som tema. Nogle af ændringsforslagene kræver dog en ny offentlig høring, hvis de skal indarbejdes i kommuneplanen. Teknisk Udvalg gennemgik på udvalgsmødet den 29. oktober 2013 disse forslag og besluttede at sende tre forslag til ændringer af kommuneplanforslaget i en ny offentlig høring på 14 dage. Høringen er foregået i perioden 30. oktober 13. november De tre forslag til ændringer vedrørte følgende områder: Ændring af rammen for TD.E.5A: Mulighed for blandet bolig og erhverv, ved Adelvej, Taulov Ændring af rammeafgrænsning for N.R.2, Randalsvej Mulighed for etablering af skovkirkegård i E.O.4, Lyng Kirke Side 16

17 Bemærkningerne til planforslaget til den fælles kommuneplan har ikke givet anledning til, at der skulle foretages en ny høring. Efter høringens udløb er der indkommet 8 bemærkninger vedr. forslaget til ændring af rammen for TD.E.5A. Alle bemærkninger, undtagen en enkelt, er sendt fra erhvervsdrivende i området, som protesterer massivt mod en ændring af rammen, der vil give mulighed for at etablere boliger i erhvervsområdet. Alle fremhæver især bekymring ved, at deres udviklingsmuligheder forringes, og at de pålægges skrappere miljøkrav (fx støj) pga. større nærhed til beboelse. Derudover imødeser de problemer med naboklager fra en evt. beboelse pga. lugt, støj m.m., trods virksomhedernes overholdelse af miljøkrav. Det viser sig, at ejerne af adressen Adelvej 40 tilbage i 1994, 1996 og igen i har ansøgt kommunen om at omdanne matr. nr. 37 f Taulov til boligområde. Der blev i den forbindelse foretaget naboorienteringer. Af naboorienteringerne fremgår det, at man derved har forsøgt at trække byggefeltet så langt væk fra de eksisterende virksomheder ved H. C. Ørstedsvej, med henblik på at reducere eventuelle problemer med støj. Realiseringen af disse forsøg på at ændre status på erhvervsområdet er imidlertid opgivet, på grund af indsigelser fra ejerne af de omliggende erhvervsejendomme. En gennemgang af det fyldige bilagsmateriale der ledsager en af indsigelserne, viser en del avisudklip fra 1994 og 1996, hvoraf det fremgår, at der har været mange protester fra områdets erhvervsdrivende. Administrationen finder på baggrund af indsigelsens karakter, at forslaget om at muliggøre boliger i erhvervsområdet ikke bør imødekommes. Bemærkningerne fra den supplerende høring af kommuneplanforslaget fremgår af Bilag 2., nr Der er ikke indkommet bemærkninger for ændring af rammerne for hhv. N.R.2. og E.O.4. Side 17

18 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af de massive protester fra områdets erhvervsdrivende anbefaler By & Erhverv, at forslaget til ændring af anvendelsen for erhvervsområdet TD.E.5A ikke imødekommes. Der er ikke indkommet bemærkninger for ændring af rammerne for hhv. N.R.2. (ved Randalsvej) og E.O.4 (ved Lyng Kirke). By & Erhverv anbefaler på den baggrund, at begge ændringsforslag imødekommes. By & Erhverv vurderer, at forslag til ændringer af kommuneplanforslaget, som angivet i bilag 8., kan indarbejdes, hvorved kommuneplanen opfylder de statslige krav til kommuneplanlægningen. By & Erhverv vurderer, at en beslutning om at vedtage Forslag til Kommuneplan 2013 vil medvirke til at skabe et godt overblik for borgene, et godt beslutningsgrundlag for politikerne samt et godt værktøj for administrationen. Det er endvidere vurderet, at kommuneplanen lever op til planloven og de statslige krav til kommuneplanlægningen. Dog gøres opmærksom på, at der endnu ikke er udpeget områder til særligt værdifulde landbrugsområder, hvorfor Naturstyrelsen har stillet krav om at udpegningen udarbejdes snarest. Udpegningen foretages i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Kommuneplan vedtages endeligt, idet: Den foreslåede ændring af rammen for TD.E.5A: Mulighed for blandet bolig og erhverv, ved Adelvej, Taulov, der har været i supplerende offentlig høring, afvises Den foreslåede ændring af rammeafgrænsning for N.R.2, Randalsvej, der har været i supplerende offentlig høring, imødekommes Side 18

19 Den foreslåede mulighed for etablering af skovkirkegård i E.O.4, Lyng Kirke, der har været i supplerende offentlig høring, imødekommes Der i forhold til forslag til Kommuneplan for Trekantområdet foretages de ændringer, der er aftalt med Naturstyrelsen (jf. bilag 7). Der i forhold til Forslag til Fredericia Kommuneplan foretages de ændringer, der fremgår af bilag 8 Indsigelser og bemærkninger til Forslag for Trekantområdet besvares med udgangspunkt i notatet, bilag 1 Indsigelser og bemærkninger til Forslag for Fredericia Kommune besvares med udgangspunkt i bilag 2 Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer af kommuneplanen efter Byrådets vedtagelse med henblik på offentliggørelse af planen. Bilag: Åben - Bilag 1. Notat over indkomne bemærkninger til fælles kommuneplan - Høringssvar og administrationens bemærkninger Endelig.pdf Åben - Bilag 2. Notat over indkomne bemærkninger til Kommuneplan for Fredericia - Høringssvar og administrationens bemærkninger.pdf Åben - Bilag 3. Indsigelse mod Fredericia Kommunes forslag til kommuneplan 2013.pdf Åben - Bilag 4. Notat med de første af statens foreløbige bemærkninger.pdf Åben - Bilag 5. Notat om aftalte ændringer og suppleringer.pdf Åben - Bilag 6. Notat med statens bemærkninger til Trekantområdets fælles del til kommuneplan - med referat, opfølgning og konklusion.pdf Åben - Bilag 7. Notat med aftalte ændringer og suppleringer - fælles del af Trekantområdets kommuneplaner.pdf Åben - Bilag 8. Ændringer af kommuneplanforslag på baggrund af offentlig høring.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Side 19

20 Fraværende: Børge Larsen Side 20

21 194 Høring af vandplan for Jylland / Lillebælt Sagsnr.:10/13841 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Natur- og Miljøklagenævnet hjemviste den 6. december 2012 samtlige 23 statslige vandplaner, fordi den supplerende høring af vandplanen december 2011 vurderedes at være væsentlig for kort. Vandplanerne er dermed ugyldige. Naturstyrelsen har derfor sendt forslag til Vandplan for Lillebælt / Jylland i ny høring på seks måneder med høringsfrist den 23. december De vandplaner, der er sendt i ny offentlig høring, svarer indholdsmæssigt grundlæggende til de vandplaner, der blev hjemvist. Link til Forslag til vandplan for Lillebælt / Jylland Link til MiljøGIS (hvor indsatser mm kan ses på kort) Naturstyrelsen gør opmærksom på, at de bemærkninger til vandplanen, som tidligere er indsendt, ikke skal indsendes igen. Tidligere bemærkninger fremgår af referatet fra Byrådsmødet (punkt 26). Fredericia Kommunes forslag til høringssvar indeholder følgende hovedpunkter: Forslag om at fjerne indsatsen ændret vedligeholdelse på de konkret udpegede vandløb i Fredericia Kommune. Der gøres opmærksom på, at der er risiko for, at virkemidlet vandløbsrestaurering ikke fuldt ud gennemføres i indeværende planperiode, da statens finansiering af virkemidlet endnu ikke er på plads i 2014 og frem. Kommunerne kan dermed ikke søge om realisering af projekter pt. Forslag om at fjerne kravet om at udarbejde en ny kommunal vandhandleplan for perioden , da planens deadline forventes at ligge efter gennemførsel af hovedparten af de konkrete indsatser. Generelle kommentarer om ajourføring i forhold til ny viden og vandplanens datagrundlag. Forslag til Fredericia Kommunes høringssvar til Forslag til vandplan for Lillebælt / Jylland fremgår af bilag 1. Økonomiske konsekvenser: Høring af vandplan for Lillebælt / Jylland har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens for Fredericia Kommune. Vandplanindsatserne er som udgangspunkt 100 % eksternt finansieret. Side 21

22 Vurdering: En egentlig vurdering af statens vandplan vurderes ikke relevant her. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til høring af Vandplan for Lillebælt / Jylland tiltrædes. Bilag: Åben - Udkast til høringssvar - forslag til vandplan for Lillebælt / Jylland, docx(4).pdf Beslutning i Miljøudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 22

23 195 Endelige takster 2014 Dag- og Klubtilbud Sagsnr.:13/11696 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På baggrund af gældende bestemmelser om forældrebetaling for kommunale dag- og klubtilbud, fremlægges vedlagte forslag til takstblad for forældrebetaling i kommunale og selvejende daginstitutioner, byggelegepladser og klubber i Fredericia Kommune. Beregningen af forældrebetalingen tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om forældrebetaling for ophold i dag- og klubtilbud til børn. Dagtilbud generelt I beregningsgrundlaget for taksterne indgår samtlige driftsudgifter, som kan indregnes jf. dagtilbudsloven. En væsentlig forudsætning i beregningen af taksterne i Fredericia Kommune er forventningerne til, hvordan efterspørgslen efter de forskellige moduler fordeler sig. I takstberegningen er forventningen lagt på samme niveau som den faktiske efterspørgsel har været, siden den nye modulordning trådte i kraft pr. 1. august 2013: Modul 47½ timer 35 timer 0-2 års området 47 % 53 % 3-5 års området 32 % 68 % Dagplejen Heldagsplads i 12 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en årspris på kr. Stigningen på 3,2 % skyldes den generelle prisstigning samt en ændret forventning til antallet af børn i forhold til ved takstberegningen i Institutionerne 0-2 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 1,3 %. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende. Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter kr. og for et 35- timers modul kr. 3-5 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 5,6%. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende. Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter kr. og for et 35- timers modul kr. I takstændringerne er indregnet de besparelser, der er vedtaget for institutionsområdet for 2014 samt den generelle prisstigning. At takstændringerne ligger på forskellige niveauer, +1,3 % for de 0-2 årige og + 5,6 % Side 23

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra møde 4.6. og 16.6.2010 referater godkendtes. 2. Cirkulærer og bekendtgørelser I notat fra Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere