Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Kenny Bruun Olsen (V) Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) John Bader (Fredericia Udvikling) Lars Ejby Pedersen (A) Mads Lund (T) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 188 Godkendelse af dagsorden Afgivelse af kommunegaranti Ansøgning om byfornyelsesstøtte til nedrivning af ejendommen Ågade Skema B, afdeling Boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Endelig vedtagelse af Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune Høring af vandplan for Jylland / Lillebælt Endelige takster 2014 Dag- og Klubtilbud Høring om lønsumsstyring i dagtilbud Samordning af beredskabet Ny budgetmodel for skolerne i Fredericia Kommune Principgodkendelse af forprojekt for byggemodning af Oldenborggadekvarteret, Sønder Voldgadekvarteret samt for opgradering af Oldenborggade fra Gothersgade til Kongensgade og for klimasikring ved Gl. Havn Fremtidig organisering for Den Selvejende Institution Fredericia Teater Vurdering af Fredericia Teaters budget Fornyelse af Egnsteateraftale med Fredericia Teater og ansøgning om fortsat huslejefritagelse fra Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Ansøgning om Frikommuneforsøg Lukket - Indstilling vedr. konkurrenceudsættelse af befordringsopgaven Lukket - Udvidelse af aftale om brugsret Lukket - Tildeling af legatmidler 2013, Friboliglegat...55 Side 2

3 188 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Side 3

4 189 Afgivelse af kommunegaranti Sagsnr.:11/15380 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte på mødet den 9. januar 2012 skema A vedrørende Boligkontoret Fredericia, afdeling 503. Byrådet gav tilsagn til renovering, skema A samt godkendt anskaffelsessum på kr ,-. Endvidere stillede kommunen kommunalgaranti jf. almenboliglovens 91, stk. 6 for de optagne lån (støttede lån). Kommunen var orienteret om, at der ville komme en ansøgning på et senere tidspunkt for så vidt angik de ustøttede lån. Denne er modtaget den 30. oktober Boligkontoret har indhentet lånetilbud, og Nykredit er valgt som långiver efter udbudsrunden. Det er et vilkår for lånet, at der stilles kommunegaranti for 23 % lånet på kr , hvilket svarer til kr Økonomiske konsekvenser: Kommunens garantiforpligtelse vil blive udvidet med mio. kr., men medfører ikke nogen umiddelbar udgift for Frederiksberg Kommune. Vurdering: Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Denne fortolkning skal ske inden for rammerne af en vurdering af, hvad der betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder. De konkrete renoveringsarbejder er baseret på en tilstandsrapport for ejendommen. Projektet omfatter bl.a. renovering af friarealer, tagkonstruktion, badeværelser og køkken. Vurderingen af det samlede renoveringsbehov kan ses i bilag: Korskærparken, Afdelingsbeskrivelse. Side 4

5 Forvaltningen anbefaler, at der stilles kommunegaranti for lånet til renoveringsarbejderne på kr Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 2, nr. 1. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget: - at anbefale overfor Byrådet at godkende, at stille kommunegaranti for lån på kr Bilag: Side 5

6 190 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til nedrivning af ejendommen Ågade 84 Sagsnr.:13/11760 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Ved lovændring i december 2012 er det nu muligt at yde byfornyelsesstøtte til nedrivning af boliger når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Det er muligt at yde støtte på 100% af udgiften til nedrivningsarbejdet og den efterfølgende planering. Staten refunderer 60 % af udgiften. Ågade 84 er en ældre villa i Pjedsted, som er i særdeles dårlig stand og ikke har været beboet gennem flere år. Det har ligeledes gennem flere år været et stort ønske blandt Pjedsteds beboere, at ejendommen rives ned eller istandsættes. Med den tilstand og ydre fremtræden bygningen har i dag, er den meget skæmmende for omgivelserne. Ejeren af bygningen ansøger nu om støtte til nedrivning. Den samlede udgift vil være ca ,- kr. Da staten refunderer 60 % af udgiften vil udgiften for Fredericia Kommune være kr. Byrådet har den 24. juni 2013 besluttet, at afsætte kr. til formålet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det anbefales, at gives byfornyelsesstøtte til ejendommen Ågade 84 på 100 % af udgiften, hvorefter staten refunderer 60 %. Nedrivningen af den faldefærdige ejendom vil betyde en betydelig forbedring af omgivelserne. Efter nedrivningen vil der atter kunne opføres en beboelsesejendom på grunden i henhold til gældende bygningsreglement. Indstillinger: By & erhverv indstiller, 1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for Ågade at byfornyelsesbeslutningen gennemføres ved træk på Fredericia Kommunes vejledende udgiftsramme, og 3. at der optages et rådighedsbeløb på kr. på udgiftssiden og kr. på indtægtssiden. Nettoudgiften på kr. foreslås finansieret af pulje til byfornyelse. 4. at der frigives en anlægsbevilling på ,- kr. Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt. Side 6

7 Fraværende: Børge Larsen Side 7

8 191 Skema B, afdeling 217 Sagsnr.:12/12371 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte den 10. december 2012 skema A for Boligkontoret afdelingerne 216 og 217 samt stillede kommunal garanti jf. almenboliglovens 91, stk. 6. Landsbyggefonden meddelte efterfølgende, at der på grund af den overordnede landsdækkende beregning af beboerbetalingsprocenten i renoveringsstøttesager var behov for ændring i renoveringsstøttesagerne vedrørende ovennævnte afdelinger. Der medtoges herefter yderligere beløb som fordelte arbejder. Det betød for Boligkontoret afdeling 216 og 217 at der medtoges yderligere kr. for afdeling 16 og kr. for afdeling 217, som fordelte arbejder og beboerbetalingsprocenten nedsættes. Dette blev godkendt af Byrådet den 4. marts Den samlede andel af støttede lån i henhold til skema A udgjorde herefter for afdeling 216, kr. og kr. for afdeling 217. Afdelingerne 216 og 217 blev den 1. januar 2013 sammenlagt til én afdeling. Afdelingen blev samlet til afdeling 217, og behandles herefter som en afdeling. Budgetgrundlaget for de ansøgte beløb ligger helt tilbage til november 2010, og ved boligselskabets licitation i oktober 2013 viste der sig betydelige prisstigninger i forhold til det tidligere budgetgrundlag. På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse på ny forhøjet støttebeløb ved godkendelse af skema B. Beløbet er kr. Kommunal garanti stilles efter almenboliglovens 91 stk. 6. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Samlet afgav Fredericia Kommune i december 2012 og marts 2013 tilsagn til en samlet anskaffelsessum på , der ansøges om en forhøjelse til kr. Det er en forhøjelse på kr. Det vurderes, at ansøgningen alene omfatter godkendelse af skema B, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af Side 8

9 garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Ansøgningen indeholder ikke lånetilbud for så vidt angår ustøttede lån, ansøgning om kommunal godkendelse for ustøttede lån skal behandles på et senere tidspunkt. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale: 1. At meddele tilsagn til forøget anskaffelsessum på samlet kr. 2. At godkende at kommunen stiller kommunalgaranti for de optagne lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Bilag: Side 9

10 192 Boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Sagsnr.:13/4812 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Landsbyggefonden kan yde støtte i form af tilsagn om tilskud til en boligsocial indsats samt til lokal koordinering og evaluering i områder med udsatte almene boligafdelinger jf. lov om almene boliger 91 a. I 2010 blev der givet støtte fra Landsbyggefonden til de boligsociale helhedsplaner for Korskærparken og Sønderparken, som er udarbejdet af de to boligorganisationer i områderne, Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Byrådet besluttede i maj 2013 at ansøge om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken , hvilket Landsbyggefonden gav positivt tilsagn om i september Der ansøges nu om boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Som grundlag for den første helhedsplan var det centrale problem, at der manglede flere fælles aktiviteter både inden for hvert boligområde, mellem boligområderne og boligorganisationerne samt mellem områderne og omverdenen. Dette har det i høj grad lykkes at gøre noget ved. Der er udviklet stærke samarbejder og partnerskaber - både indadtil og udadtil. Disse samarbejder danner trædestenene for den kommende helhedsplan for og skal bruges til at tage to yderligere skridt: En intensiv indsats over for områdernes største udfordring nemlig at skabe flere veje til uddannelse og beskæftigelse for flere af beboerne. Hele bredden af helhedsplanens indsatser vil bidrage til dette formål Udvikling af en bæredygtig platform for beboernes videreførelse af indsatserne sammen med det tværgående samarbejde efter helhedsplanens udløb Den boligsociale helhedsplan består konkret af 20 aktiviteter under fire indsatsområder 1. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 2. Børn, unge og familier 3. Sundhed 4. Beboernetværk, inddragelse og demokrati I en ny planperiode fokuseres der desuden endnu mere på at skabe synlige effekter. Til at understøtte styringen af den nye helhedsplan opstilles der følgende sigtelinjer: en overordnet vision for området, 11 effektmål, en forandringsteori og en række succeskriterier. Hvert år opgøres opfyldelse af effektmål og succeskriterier i et samarbejde mellem Fredericia Kommune og områdesekretariatet. Side 10

11 Derudover gennemføres der midtvejs og til sidst en evaluering, som mere grundlæggende undersøger aktiviteternes bidrag til målopfyldelsen, og som giver bud på, hvordan arbejdet forbedres. Tidsplan for den boligsociale helhedsplan December Behandling i ØK og Byråd Forår Forventet svar fra Landsbyggefonden Økonomiske konsekvenser: For at komme i betragtning til støtte fra Landsbyggefonden kræves lokal medfinansiering af kommunen og boligforeningerne svarende til minimum 25 % af den samlede indsats. Budget for boligsocial helhedsplan Landsbyggefonden: kr. Boligorganisationerne: kr. Kommunal andel: - Nuværende bidrag: kr. - Ny kommunal medfinansiering: kr. Kommunal andel i alt: kr. Byrådet skal hermed afsætte kr. over fire år svarende til kr. årligt i årene fra til den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken. Vurdering: Det vurderes, at: Den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken vil give mulighed for i langt højere grad at understøtte Fredericia Kommunes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt sikre borgernes mulighed for selvforsørgelse. Derudover understøtter den boligsociale helhedsplan, at uligheden i sundhed mindskes. Indstillinger: Direktionen indstiller, at: 1. ansøgningen om boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken indsendes til Landsbyggefonden 2. det vedtages at afsætte kr. i medfinansiering i budgetterne for svarende til kr. om året. Side 11

12 Bilag: Åben - Boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken pdf Side 12

13 193 Endelig vedtagelse af Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune Sagsnr.:11/16213 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: By & Erhverv forelægger herved Kommuneplan for Byrådet til endelig vedtagelse. Kommuneplanen er revideret i overensstemmelse med revisionsbeslutningen i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2011 for Trekantområdet og Fredericia Kommune (Planstrategi 2011). Planstrategien blev endeligt vedtaget af Byrådet den 7. november Byrådet sendte den 5. juni 2013 Forslag til Kommuneplan i offentlig høring til og med den 28. august I høringsperioden blev borgere, erhvervslivet og organisationer opfordret til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget. I høringsperioden indkom der en række forslag til ændringer og indsigelser til planforslaget for såvel den fælles kommuneplan som den lokale del. I alt indkom der 14 bemærkninger til den fælles kommuneplan og 22 bemærkninger til den lokale del. Der er vedlagt to notater, der sammenfatter bemærkningerne fra høringsperioden. Af notaterne fremgår administrationernes forslag til indstilling. Notaterne er vedlagt indstillingen som bilag 1. og bilag 2. Bilag 1: Notat over indkomne bemærkninger til Trekantområdets Kommuneplan. Bilag 2: Notat over indkomne bemærkninger til Fredericia Kommuneplan. Naturstyrelsens indsigelser mod den lokale del af kommuneplanforslaget Naturstyrelsen har indsendt to indsigelser mod Forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune. Indsigelserne fremgår af bilag 3 (Bilag 3: Indsigelse mod Fredericia Kommunes forslag til kommuneplan 2013). Fredericia Kommune og Naturstyrelsen har i høringsperioden ikke kunnet opnå enighed om udvidelse af et boligområde ved Snoghøj (Gl. Færgevej). Naturstyrelsen har derfor fremsat indsigelse mod udvidelse af rammeområde E.B.9, hvor et rekreativt område i landzone omfattet af rammeområde E.R.2 overgår til boligformål. Årsagen til indsigelsen er, at Naturstyrelsen vurderer, at der ikke foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering, hvilket er et krav, når der laves udlæg af ny byzone i kystnærhedszonen. Naturstyrelsen kræver derudover, at der skal foretages en afvejning i forhold til beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen. En sådan afvejning er foretaget, og afvejningen taler, efter Naturstyrelsens opfattelse, ikke for et nyt byzoneudlæg. Den anden indsigelse vedrører det forhold, at kommuneplanforslaget angiver en restrummelighed for butiksareal i Fredericia Vest på m 2, dvs. at der maksimalt må bygges m 2 nyt butiksareal i Side 13

14 området. Staten gør opmærksom på, at denne ramme allerede er brugt i de lokal-planer, der ligger, bl.a. lokalplanen for Fredericia Megacenter, selv om dette endnu ikke er bygget. Det skal der tages højde for i kommuneplanen. Det betyder, at der ikke kan vedtages nye lokalplaner med mulighed for butikker, medmindre der samtidig sker en reducering af butiksarealet i en anden lokalplan. Teknisk Udvalg har i deres møde den 28. oktober behandlet indsigelserne fra Naturstyrelsen, og der var enighed om, at kommunen skal efterkomme dem begge. Naturstyrelsen har ikke gjort indsigelse mod den fælles del af kommuneplanforslaget. Naturstyrelsens bemærkninger til Kommuneplanforslaget Fredericia Kommune har igennem hele 2013 været i løbende dialog med Naturstyrelsen om udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. I dialogen har Naturstyrelsen stillet en række afklarende spørgsmål med udgangspunkt i følgende: Byudvikling, arealudlæg Detailhandel Landskabsinteresser Skovrejsning (afvejning af landskabs- og grundvandsinteresser) Kystnærhedszonen Solenenergianlæg Drøftelserne har ført til en fælles forståelse og enighed om kommuneplanforslaget. Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune, fremgår af bilag 4. (Bilag 4: Notat med statens bemærkninger til kommuneplanforslag for Fredericia Kommune). Dialogen har resulteret i en række aftaler om ændringer i kommuneplanen. Aftalerne med Naturstyrelsen fremgår af bilag 5. (Bilag 5: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Fredericia Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 (aftalenotat)). Aftalerne med Naturstyrelsen medfører følgende ændringer af kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune: Byudvikling Forslaget om at udlægge et område til boliger ved Gl. Færgevej (E.B.9.) trækkes tilbage. Detailhandel Muligheden for store udvalgsvarebutikker over m 2 fjernes fra retningslinjen i både den fælles del og den lokale del af planforslaget. Der indsættes en henvisning i redegørelsen til muligheden for store udvalgsvarebutikker, når indbyggertallet i Fredericia by når op over , jf. planlovens krav. Derudover slettes omtalen af butikker med særligt pladskrævende varer i bymidten og i aflastningscentret ved Vejlevej. Side 14

15 Landskab I redegørelsen til retningslinjen tilføjes, at den anses at opfylde kravet i planlovens 11a om udpegning af større uforstyrrede landskaber. Skovrejsning Der indarbejdes en redegørelse for eventuelle konflikter mellem nye skovrejsningsområder og landskabelige interesser i afsnit 3.6. om Skov og skovrejsning. Kystnærhedszonen Der indarbejdes en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i kystnærhedszonen. Solenergianlæg Afsnittet om solanlæg (enkeltanlæg) i Generelle ramme for lokalplanlægning tilpasses i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledende udtalelse af juni 2013, her særligt i forhold til kravene vedr. placering af anlæg i landzone. Tilsvarende drøftelser er foretaget mellem Naturstyrelsen og Trekantområdets kommuner vedr. forslag til fælles kommuneplan. Drøftelserne har primært taget udgangspunkt i: Byvækst, rummelighed og arealudlæg Detailhandel (store udvalgsbutikker over m 2 ) Kystnærhedszonen Naturinteresser, økologiske forbindelser Områder med særlige drikkevandsinteresser Sammenhængende landbrugsplanlægning Klimatilpasning Vejinteresser Risikovirksomheder Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget for Trekantområdets Kommuneplan fremgår af bilag 6. (Bilag 6: Notat med statens bemærkninger til kommuneplanforslag for Trekantområdet). Dialogen har resulteret i en række aftaler der skal indarbejdes i kommuneplanen. Aftalerne med Naturstyrelsen fremgår af bilag 7. (Bilag 7: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Trekantområdets kommuners Kommuneplan 2013 fælles del hovedstruktur, retningslinjer og redegørelse). Aftalerne med Naturstyrelsen i forhold til ændringer af kommuneplanforslaget for Trekantområdet får betydning for to forhold i Fredericia Kommune: Detailhandel Muligheden for planlægning af store udvalgsvarebutikker i bymidten fjernes fra retningslinje I stedet indføjes en tekst i redegørelsen om den kommende mulighed, når indbyggertallet i byen når Dette Side 15

16 svarer til den tidligere nævnte ændring i Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanen. Vejinteresser I dialogen med Vejdirektoratet, blev det klart, at Vejdirektoratets krav om at vejudlæg for vestvendte ramper ved Vejle Landevej ved Fredericia skal udtages af planforslaget, var ultimativt. Hvis dette ikke blev imødekommet, ville Vejdirektoratet gøre indsigelse mod denne del af kommuneplanforslaget. For at undgå en indsigelse, slettes følgende: Derudover ønsker Fredericia Kommune, at der på sigt bliver tale om anlæg af vestvendte ramper ved Vejle Landevej i Fredericia. Der foretages en konsekvensrettelse på kortbilaget. Forslag til ændringer af Forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune Som nævnt tidligere kom der 21 bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune (jf. bilag 2). Bemærkningerne er indsendt fra: Handicaprådet i Fredericia Vejdirektoratet Haderslev Stift Fredningskomiteen Lillebælt DN Fredericia EnerginetDK Banedanmark Menighedsrådet ved Lyng Kirke Region Syddanmark Seniorrådet i Fredericia Erhvervsforeningen i Fredericia samt en række virksomheder og privatpersoner En del af bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget, fordi det er vurderet at kommuneplanforslaget tager tilstrækkelig hånd om emnerne, eller fordi bemærkningerne ikke er relevante for kommuneplanen, da de ikke indgår som tema. Nogle af ændringsforslagene kræver dog en ny offentlig høring, hvis de skal indarbejdes i kommuneplanen. Teknisk Udvalg gennemgik på udvalgsmødet den 29. oktober 2013 disse forslag og besluttede at sende tre forslag til ændringer af kommuneplanforslaget i en ny offentlig høring på 14 dage. Høringen er foregået i perioden 30. oktober 13. november De tre forslag til ændringer vedrørte følgende områder: Ændring af rammen for TD.E.5A: Mulighed for blandet bolig og erhverv, ved Adelvej, Taulov Ændring af rammeafgrænsning for N.R.2, Randalsvej Mulighed for etablering af skovkirkegård i E.O.4, Lyng Kirke Side 16

17 Bemærkningerne til planforslaget til den fælles kommuneplan har ikke givet anledning til, at der skulle foretages en ny høring. Efter høringens udløb er der indkommet 8 bemærkninger vedr. forslaget til ændring af rammen for TD.E.5A. Alle bemærkninger, undtagen en enkelt, er sendt fra erhvervsdrivende i området, som protesterer massivt mod en ændring af rammen, der vil give mulighed for at etablere boliger i erhvervsområdet. Alle fremhæver især bekymring ved, at deres udviklingsmuligheder forringes, og at de pålægges skrappere miljøkrav (fx støj) pga. større nærhed til beboelse. Derudover imødeser de problemer med naboklager fra en evt. beboelse pga. lugt, støj m.m., trods virksomhedernes overholdelse af miljøkrav. Det viser sig, at ejerne af adressen Adelvej 40 tilbage i 1994, 1996 og igen i har ansøgt kommunen om at omdanne matr. nr. 37 f Taulov til boligområde. Der blev i den forbindelse foretaget naboorienteringer. Af naboorienteringerne fremgår det, at man derved har forsøgt at trække byggefeltet så langt væk fra de eksisterende virksomheder ved H. C. Ørstedsvej, med henblik på at reducere eventuelle problemer med støj. Realiseringen af disse forsøg på at ændre status på erhvervsområdet er imidlertid opgivet, på grund af indsigelser fra ejerne af de omliggende erhvervsejendomme. En gennemgang af det fyldige bilagsmateriale der ledsager en af indsigelserne, viser en del avisudklip fra 1994 og 1996, hvoraf det fremgår, at der har været mange protester fra områdets erhvervsdrivende. Administrationen finder på baggrund af indsigelsens karakter, at forslaget om at muliggøre boliger i erhvervsområdet ikke bør imødekommes. Bemærkningerne fra den supplerende høring af kommuneplanforslaget fremgår af Bilag 2., nr Der er ikke indkommet bemærkninger for ændring af rammerne for hhv. N.R.2. og E.O.4. Side 17

18 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af de massive protester fra områdets erhvervsdrivende anbefaler By & Erhverv, at forslaget til ændring af anvendelsen for erhvervsområdet TD.E.5A ikke imødekommes. Der er ikke indkommet bemærkninger for ændring af rammerne for hhv. N.R.2. (ved Randalsvej) og E.O.4 (ved Lyng Kirke). By & Erhverv anbefaler på den baggrund, at begge ændringsforslag imødekommes. By & Erhverv vurderer, at forslag til ændringer af kommuneplanforslaget, som angivet i bilag 8., kan indarbejdes, hvorved kommuneplanen opfylder de statslige krav til kommuneplanlægningen. By & Erhverv vurderer, at en beslutning om at vedtage Forslag til Kommuneplan 2013 vil medvirke til at skabe et godt overblik for borgene, et godt beslutningsgrundlag for politikerne samt et godt værktøj for administrationen. Det er endvidere vurderet, at kommuneplanen lever op til planloven og de statslige krav til kommuneplanlægningen. Dog gøres opmærksom på, at der endnu ikke er udpeget områder til særligt værdifulde landbrugsområder, hvorfor Naturstyrelsen har stillet krav om at udpegningen udarbejdes snarest. Udpegningen foretages i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Kommuneplan vedtages endeligt, idet: Den foreslåede ændring af rammen for TD.E.5A: Mulighed for blandet bolig og erhverv, ved Adelvej, Taulov, der har været i supplerende offentlig høring, afvises Den foreslåede ændring af rammeafgrænsning for N.R.2, Randalsvej, der har været i supplerende offentlig høring, imødekommes Side 18

19 Den foreslåede mulighed for etablering af skovkirkegård i E.O.4, Lyng Kirke, der har været i supplerende offentlig høring, imødekommes Der i forhold til forslag til Kommuneplan for Trekantområdet foretages de ændringer, der er aftalt med Naturstyrelsen (jf. bilag 7). Der i forhold til Forslag til Fredericia Kommuneplan foretages de ændringer, der fremgår af bilag 8 Indsigelser og bemærkninger til Forslag for Trekantområdet besvares med udgangspunkt i notatet, bilag 1 Indsigelser og bemærkninger til Forslag for Fredericia Kommune besvares med udgangspunkt i bilag 2 Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer af kommuneplanen efter Byrådets vedtagelse med henblik på offentliggørelse af planen. Bilag: Åben - Bilag 1. Notat over indkomne bemærkninger til fælles kommuneplan - Høringssvar og administrationens bemærkninger Endelig.pdf Åben - Bilag 2. Notat over indkomne bemærkninger til Kommuneplan for Fredericia - Høringssvar og administrationens bemærkninger.pdf Åben - Bilag 3. Indsigelse mod Fredericia Kommunes forslag til kommuneplan 2013.pdf Åben - Bilag 4. Notat med de første af statens foreløbige bemærkninger.pdf Åben - Bilag 5. Notat om aftalte ændringer og suppleringer.pdf Åben - Bilag 6. Notat med statens bemærkninger til Trekantområdets fælles del til kommuneplan - med referat, opfølgning og konklusion.pdf Åben - Bilag 7. Notat med aftalte ændringer og suppleringer - fælles del af Trekantområdets kommuneplaner.pdf Åben - Bilag 8. Ændringer af kommuneplanforslag på baggrund af offentlig høring.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Side 19

20 Fraværende: Børge Larsen Side 20

21 194 Høring af vandplan for Jylland / Lillebælt Sagsnr.:10/13841 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Natur- og Miljøklagenævnet hjemviste den 6. december 2012 samtlige 23 statslige vandplaner, fordi den supplerende høring af vandplanen december 2011 vurderedes at være væsentlig for kort. Vandplanerne er dermed ugyldige. Naturstyrelsen har derfor sendt forslag til Vandplan for Lillebælt / Jylland i ny høring på seks måneder med høringsfrist den 23. december De vandplaner, der er sendt i ny offentlig høring, svarer indholdsmæssigt grundlæggende til de vandplaner, der blev hjemvist. Link til Forslag til vandplan for Lillebælt / Jylland Link til MiljøGIS (hvor indsatser mm kan ses på kort) Naturstyrelsen gør opmærksom på, at de bemærkninger til vandplanen, som tidligere er indsendt, ikke skal indsendes igen. Tidligere bemærkninger fremgår af referatet fra Byrådsmødet (punkt 26). Fredericia Kommunes forslag til høringssvar indeholder følgende hovedpunkter: Forslag om at fjerne indsatsen ændret vedligeholdelse på de konkret udpegede vandløb i Fredericia Kommune. Der gøres opmærksom på, at der er risiko for, at virkemidlet vandløbsrestaurering ikke fuldt ud gennemføres i indeværende planperiode, da statens finansiering af virkemidlet endnu ikke er på plads i 2014 og frem. Kommunerne kan dermed ikke søge om realisering af projekter pt. Forslag om at fjerne kravet om at udarbejde en ny kommunal vandhandleplan for perioden , da planens deadline forventes at ligge efter gennemførsel af hovedparten af de konkrete indsatser. Generelle kommentarer om ajourføring i forhold til ny viden og vandplanens datagrundlag. Forslag til Fredericia Kommunes høringssvar til Forslag til vandplan for Lillebælt / Jylland fremgår af bilag 1. Økonomiske konsekvenser: Høring af vandplan for Lillebælt / Jylland har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens for Fredericia Kommune. Vandplanindsatserne er som udgangspunkt 100 % eksternt finansieret. Side 21

22 Vurdering: En egentlig vurdering af statens vandplan vurderes ikke relevant her. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til høring af Vandplan for Lillebælt / Jylland tiltrædes. Bilag: Åben - Udkast til høringssvar - forslag til vandplan for Lillebælt / Jylland, docx(4).pdf Beslutning i Miljøudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 22

23 195 Endelige takster 2014 Dag- og Klubtilbud Sagsnr.:13/11696 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På baggrund af gældende bestemmelser om forældrebetaling for kommunale dag- og klubtilbud, fremlægges vedlagte forslag til takstblad for forældrebetaling i kommunale og selvejende daginstitutioner, byggelegepladser og klubber i Fredericia Kommune. Beregningen af forældrebetalingen tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om forældrebetaling for ophold i dag- og klubtilbud til børn. Dagtilbud generelt I beregningsgrundlaget for taksterne indgår samtlige driftsudgifter, som kan indregnes jf. dagtilbudsloven. En væsentlig forudsætning i beregningen af taksterne i Fredericia Kommune er forventningerne til, hvordan efterspørgslen efter de forskellige moduler fordeler sig. I takstberegningen er forventningen lagt på samme niveau som den faktiske efterspørgsel har været, siden den nye modulordning trådte i kraft pr. 1. august 2013: Modul 47½ timer 35 timer 0-2 års området 47 % 53 % 3-5 års området 32 % 68 % Dagplejen Heldagsplads i 12 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en årspris på kr. Stigningen på 3,2 % skyldes den generelle prisstigning samt en ændret forventning til antallet af børn i forhold til ved takstberegningen i Institutionerne 0-2 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 1,3 %. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende. Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter kr. og for et 35- timers modul kr. 3-5 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 5,6%. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende. Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter kr. og for et 35- timers modul kr. I takstændringerne er indregnet de besparelser, der er vedtaget for institutionsområdet for 2014 samt den generelle prisstigning. At takstændringerne ligger på forskellige niveauer, +1,3 % for de 0-2 årige og + 5,6 % Side 23

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Næstformand: John Bader (P) Ivan Toftgaard (F) Lars Ejby Pedersen (A)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Næstformand: John Bader (P) Ivan Toftgaard (F) Lars Ejby Pedersen (A) Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 09-12-2013 Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester:

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at etablere

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Ændringer af Kommuneplan 2013 25 for Fredericia Kommune

Ændringer af Kommuneplan 2013 25 for Fredericia Kommune Ændringer af Kommuneplan 2013 25 for Fredericia Kommune Hovedstruktur 2.3. Byudvikling, omdannelse og rækkefølgebestemmelser Følgende afsnit slettes: Tilbageførsel til landzone Et areal på næsten 4 ha

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017.

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 Opfølgning på offentlig høring Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Sammen med forslag til Kommuneplan

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html Side 1 af 5 Ellen T. Schmidt Peter Sørensen Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Kristian Dyhr Hans Bang-Hansen Ole Pilgaard Andersen Betina Steufer Bjarne Sørensen 8. ØK Kommuneplan 2013 - Tillæg 7 for byvækst

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 09-12-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 16:30-17:15 Medlemmer:

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere