Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Kenny Bruun Olsen (V) Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) John Bader (Fredericia Udvikling) Lars Ejby Pedersen (A) Mads Lund (T) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 188 Godkendelse af dagsorden Afgivelse af kommunegaranti Ansøgning om byfornyelsesstøtte til nedrivning af ejendommen Ågade Skema B, afdeling Boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Endelig vedtagelse af Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune Høring af vandplan for Jylland / Lillebælt Endelige takster 2014 Dag- og Klubtilbud Høring om lønsumsstyring i dagtilbud Samordning af beredskabet Ny budgetmodel for skolerne i Fredericia Kommune Principgodkendelse af forprojekt for byggemodning af Oldenborggadekvarteret, Sønder Voldgadekvarteret samt for opgradering af Oldenborggade fra Gothersgade til Kongensgade og for klimasikring ved Gl. Havn Fremtidig organisering for Den Selvejende Institution Fredericia Teater Vurdering af Fredericia Teaters budget Fornyelse af Egnsteateraftale med Fredericia Teater og ansøgning om fortsat huslejefritagelse fra Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Ansøgning om Frikommuneforsøg Lukket - Indstilling vedr. konkurrenceudsættelse af befordringsopgaven Lukket - Udvidelse af aftale om brugsret Lukket - Tildeling af legatmidler 2013, Friboliglegat...55 Side 2

3 188 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Side 3

4 189 Afgivelse af kommunegaranti Sagsnr.:11/15380 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte på mødet den 9. januar 2012 skema A vedrørende Boligkontoret Fredericia, afdeling 503. Byrådet gav tilsagn til renovering, skema A samt godkendt anskaffelsessum på kr ,-. Endvidere stillede kommunen kommunalgaranti jf. almenboliglovens 91, stk. 6 for de optagne lån (støttede lån). Kommunen var orienteret om, at der ville komme en ansøgning på et senere tidspunkt for så vidt angik de ustøttede lån. Denne er modtaget den 30. oktober Boligkontoret har indhentet lånetilbud, og Nykredit er valgt som långiver efter udbudsrunden. Det er et vilkår for lånet, at der stilles kommunegaranti for 23 % lånet på kr , hvilket svarer til kr Økonomiske konsekvenser: Kommunens garantiforpligtelse vil blive udvidet med mio. kr., men medfører ikke nogen umiddelbar udgift for Frederiksberg Kommune. Vurdering: Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Denne fortolkning skal ske inden for rammerne af en vurdering af, hvad der betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder. De konkrete renoveringsarbejder er baseret på en tilstandsrapport for ejendommen. Projektet omfatter bl.a. renovering af friarealer, tagkonstruktion, badeværelser og køkken. Vurderingen af det samlede renoveringsbehov kan ses i bilag: Korskærparken, Afdelingsbeskrivelse. Side 4

5 Forvaltningen anbefaler, at der stilles kommunegaranti for lånet til renoveringsarbejderne på kr Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 2, nr. 1. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget: - at anbefale overfor Byrådet at godkende, at stille kommunegaranti for lån på kr Bilag: Side 5

6 190 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til nedrivning af ejendommen Ågade 84 Sagsnr.:13/11760 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Ved lovændring i december 2012 er det nu muligt at yde byfornyelsesstøtte til nedrivning af boliger når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Det er muligt at yde støtte på 100% af udgiften til nedrivningsarbejdet og den efterfølgende planering. Staten refunderer 60 % af udgiften. Ågade 84 er en ældre villa i Pjedsted, som er i særdeles dårlig stand og ikke har været beboet gennem flere år. Det har ligeledes gennem flere år været et stort ønske blandt Pjedsteds beboere, at ejendommen rives ned eller istandsættes. Med den tilstand og ydre fremtræden bygningen har i dag, er den meget skæmmende for omgivelserne. Ejeren af bygningen ansøger nu om støtte til nedrivning. Den samlede udgift vil være ca ,- kr. Da staten refunderer 60 % af udgiften vil udgiften for Fredericia Kommune være kr. Byrådet har den 24. juni 2013 besluttet, at afsætte kr. til formålet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det anbefales, at gives byfornyelsesstøtte til ejendommen Ågade 84 på 100 % af udgiften, hvorefter staten refunderer 60 %. Nedrivningen af den faldefærdige ejendom vil betyde en betydelig forbedring af omgivelserne. Efter nedrivningen vil der atter kunne opføres en beboelsesejendom på grunden i henhold til gældende bygningsreglement. Indstillinger: By & erhverv indstiller, 1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for Ågade at byfornyelsesbeslutningen gennemføres ved træk på Fredericia Kommunes vejledende udgiftsramme, og 3. at der optages et rådighedsbeløb på kr. på udgiftssiden og kr. på indtægtssiden. Nettoudgiften på kr. foreslås finansieret af pulje til byfornyelse. 4. at der frigives en anlægsbevilling på ,- kr. Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt. Side 6

7 Fraværende: Børge Larsen Side 7

8 191 Skema B, afdeling 217 Sagsnr.:12/12371 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte den 10. december 2012 skema A for Boligkontoret afdelingerne 216 og 217 samt stillede kommunal garanti jf. almenboliglovens 91, stk. 6. Landsbyggefonden meddelte efterfølgende, at der på grund af den overordnede landsdækkende beregning af beboerbetalingsprocenten i renoveringsstøttesager var behov for ændring i renoveringsstøttesagerne vedrørende ovennævnte afdelinger. Der medtoges herefter yderligere beløb som fordelte arbejder. Det betød for Boligkontoret afdeling 216 og 217 at der medtoges yderligere kr. for afdeling 16 og kr. for afdeling 217, som fordelte arbejder og beboerbetalingsprocenten nedsættes. Dette blev godkendt af Byrådet den 4. marts Den samlede andel af støttede lån i henhold til skema A udgjorde herefter for afdeling 216, kr. og kr. for afdeling 217. Afdelingerne 216 og 217 blev den 1. januar 2013 sammenlagt til én afdeling. Afdelingen blev samlet til afdeling 217, og behandles herefter som en afdeling. Budgetgrundlaget for de ansøgte beløb ligger helt tilbage til november 2010, og ved boligselskabets licitation i oktober 2013 viste der sig betydelige prisstigninger i forhold til det tidligere budgetgrundlag. På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse på ny forhøjet støttebeløb ved godkendelse af skema B. Beløbet er kr. Kommunal garanti stilles efter almenboliglovens 91 stk. 6. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Samlet afgav Fredericia Kommune i december 2012 og marts 2013 tilsagn til en samlet anskaffelsessum på , der ansøges om en forhøjelse til kr. Det er en forhøjelse på kr. Det vurderes, at ansøgningen alene omfatter godkendelse af skema B, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af Side 8

9 garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Ansøgningen indeholder ikke lånetilbud for så vidt angår ustøttede lån, ansøgning om kommunal godkendelse for ustøttede lån skal behandles på et senere tidspunkt. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale: 1. At meddele tilsagn til forøget anskaffelsessum på samlet kr. 2. At godkende at kommunen stiller kommunalgaranti for de optagne lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Bilag: Side 9

10 192 Boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Sagsnr.:13/4812 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Landsbyggefonden kan yde støtte i form af tilsagn om tilskud til en boligsocial indsats samt til lokal koordinering og evaluering i områder med udsatte almene boligafdelinger jf. lov om almene boliger 91 a. I 2010 blev der givet støtte fra Landsbyggefonden til de boligsociale helhedsplaner for Korskærparken og Sønderparken, som er udarbejdet af de to boligorganisationer i områderne, Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Byrådet besluttede i maj 2013 at ansøge om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken , hvilket Landsbyggefonden gav positivt tilsagn om i september Der ansøges nu om boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Som grundlag for den første helhedsplan var det centrale problem, at der manglede flere fælles aktiviteter både inden for hvert boligområde, mellem boligområderne og boligorganisationerne samt mellem områderne og omverdenen. Dette har det i høj grad lykkes at gøre noget ved. Der er udviklet stærke samarbejder og partnerskaber - både indadtil og udadtil. Disse samarbejder danner trædestenene for den kommende helhedsplan for og skal bruges til at tage to yderligere skridt: En intensiv indsats over for områdernes største udfordring nemlig at skabe flere veje til uddannelse og beskæftigelse for flere af beboerne. Hele bredden af helhedsplanens indsatser vil bidrage til dette formål Udvikling af en bæredygtig platform for beboernes videreførelse af indsatserne sammen med det tværgående samarbejde efter helhedsplanens udløb Den boligsociale helhedsplan består konkret af 20 aktiviteter under fire indsatsområder 1. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 2. Børn, unge og familier 3. Sundhed 4. Beboernetværk, inddragelse og demokrati I en ny planperiode fokuseres der desuden endnu mere på at skabe synlige effekter. Til at understøtte styringen af den nye helhedsplan opstilles der følgende sigtelinjer: en overordnet vision for området, 11 effektmål, en forandringsteori og en række succeskriterier. Hvert år opgøres opfyldelse af effektmål og succeskriterier i et samarbejde mellem Fredericia Kommune og områdesekretariatet. Side 10

11 Derudover gennemføres der midtvejs og til sidst en evaluering, som mere grundlæggende undersøger aktiviteternes bidrag til målopfyldelsen, og som giver bud på, hvordan arbejdet forbedres. Tidsplan for den boligsociale helhedsplan December Behandling i ØK og Byråd Forår Forventet svar fra Landsbyggefonden Økonomiske konsekvenser: For at komme i betragtning til støtte fra Landsbyggefonden kræves lokal medfinansiering af kommunen og boligforeningerne svarende til minimum 25 % af den samlede indsats. Budget for boligsocial helhedsplan Landsbyggefonden: kr. Boligorganisationerne: kr. Kommunal andel: - Nuværende bidrag: kr. - Ny kommunal medfinansiering: kr. Kommunal andel i alt: kr. Byrådet skal hermed afsætte kr. over fire år svarende til kr. årligt i årene fra til den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken. Vurdering: Det vurderes, at: Den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken vil give mulighed for i langt højere grad at understøtte Fredericia Kommunes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt sikre borgernes mulighed for selvforsørgelse. Derudover understøtter den boligsociale helhedsplan, at uligheden i sundhed mindskes. Indstillinger: Direktionen indstiller, at: 1. ansøgningen om boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken indsendes til Landsbyggefonden 2. det vedtages at afsætte kr. i medfinansiering i budgetterne for svarende til kr. om året. Side 11

12 Bilag: Åben - Boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken pdf Side 12

13 193 Endelig vedtagelse af Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune Sagsnr.:11/16213 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: By & Erhverv forelægger herved Kommuneplan for Byrådet til endelig vedtagelse. Kommuneplanen er revideret i overensstemmelse med revisionsbeslutningen i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2011 for Trekantområdet og Fredericia Kommune (Planstrategi 2011). Planstrategien blev endeligt vedtaget af Byrådet den 7. november Byrådet sendte den 5. juni 2013 Forslag til Kommuneplan i offentlig høring til og med den 28. august I høringsperioden blev borgere, erhvervslivet og organisationer opfordret til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget. I høringsperioden indkom der en række forslag til ændringer og indsigelser til planforslaget for såvel den fælles kommuneplan som den lokale del. I alt indkom der 14 bemærkninger til den fælles kommuneplan og 22 bemærkninger til den lokale del. Der er vedlagt to notater, der sammenfatter bemærkningerne fra høringsperioden. Af notaterne fremgår administrationernes forslag til indstilling. Notaterne er vedlagt indstillingen som bilag 1. og bilag 2. Bilag 1: Notat over indkomne bemærkninger til Trekantområdets Kommuneplan. Bilag 2: Notat over indkomne bemærkninger til Fredericia Kommuneplan. Naturstyrelsens indsigelser mod den lokale del af kommuneplanforslaget Naturstyrelsen har indsendt to indsigelser mod Forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune. Indsigelserne fremgår af bilag 3 (Bilag 3: Indsigelse mod Fredericia Kommunes forslag til kommuneplan 2013). Fredericia Kommune og Naturstyrelsen har i høringsperioden ikke kunnet opnå enighed om udvidelse af et boligområde ved Snoghøj (Gl. Færgevej). Naturstyrelsen har derfor fremsat indsigelse mod udvidelse af rammeområde E.B.9, hvor et rekreativt område i landzone omfattet af rammeområde E.R.2 overgår til boligformål. Årsagen til indsigelsen er, at Naturstyrelsen vurderer, at der ikke foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering, hvilket er et krav, når der laves udlæg af ny byzone i kystnærhedszonen. Naturstyrelsen kræver derudover, at der skal foretages en afvejning i forhold til beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen. En sådan afvejning er foretaget, og afvejningen taler, efter Naturstyrelsens opfattelse, ikke for et nyt byzoneudlæg. Den anden indsigelse vedrører det forhold, at kommuneplanforslaget angiver en restrummelighed for butiksareal i Fredericia Vest på m 2, dvs. at der maksimalt må bygges m 2 nyt butiksareal i Side 13

14 området. Staten gør opmærksom på, at denne ramme allerede er brugt i de lokal-planer, der ligger, bl.a. lokalplanen for Fredericia Megacenter, selv om dette endnu ikke er bygget. Det skal der tages højde for i kommuneplanen. Det betyder, at der ikke kan vedtages nye lokalplaner med mulighed for butikker, medmindre der samtidig sker en reducering af butiksarealet i en anden lokalplan. Teknisk Udvalg har i deres møde den 28. oktober behandlet indsigelserne fra Naturstyrelsen, og der var enighed om, at kommunen skal efterkomme dem begge. Naturstyrelsen har ikke gjort indsigelse mod den fælles del af kommuneplanforslaget. Naturstyrelsens bemærkninger til Kommuneplanforslaget Fredericia Kommune har igennem hele 2013 været i løbende dialog med Naturstyrelsen om udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. I dialogen har Naturstyrelsen stillet en række afklarende spørgsmål med udgangspunkt i følgende: Byudvikling, arealudlæg Detailhandel Landskabsinteresser Skovrejsning (afvejning af landskabs- og grundvandsinteresser) Kystnærhedszonen Solenenergianlæg Drøftelserne har ført til en fælles forståelse og enighed om kommuneplanforslaget. Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune, fremgår af bilag 4. (Bilag 4: Notat med statens bemærkninger til kommuneplanforslag for Fredericia Kommune). Dialogen har resulteret i en række aftaler om ændringer i kommuneplanen. Aftalerne med Naturstyrelsen fremgår af bilag 5. (Bilag 5: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Fredericia Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 (aftalenotat)). Aftalerne med Naturstyrelsen medfører følgende ændringer af kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune: Byudvikling Forslaget om at udlægge et område til boliger ved Gl. Færgevej (E.B.9.) trækkes tilbage. Detailhandel Muligheden for store udvalgsvarebutikker over m 2 fjernes fra retningslinjen i både den fælles del og den lokale del af planforslaget. Der indsættes en henvisning i redegørelsen til muligheden for store udvalgsvarebutikker, når indbyggertallet i Fredericia by når op over , jf. planlovens krav. Derudover slettes omtalen af butikker med særligt pladskrævende varer i bymidten og i aflastningscentret ved Vejlevej. Side 14

15 Landskab I redegørelsen til retningslinjen tilføjes, at den anses at opfylde kravet i planlovens 11a om udpegning af større uforstyrrede landskaber. Skovrejsning Der indarbejdes en redegørelse for eventuelle konflikter mellem nye skovrejsningsområder og landskabelige interesser i afsnit 3.6. om Skov og skovrejsning. Kystnærhedszonen Der indarbejdes en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i kystnærhedszonen. Solenergianlæg Afsnittet om solanlæg (enkeltanlæg) i Generelle ramme for lokalplanlægning tilpasses i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledende udtalelse af juni 2013, her særligt i forhold til kravene vedr. placering af anlæg i landzone. Tilsvarende drøftelser er foretaget mellem Naturstyrelsen og Trekantområdets kommuner vedr. forslag til fælles kommuneplan. Drøftelserne har primært taget udgangspunkt i: Byvækst, rummelighed og arealudlæg Detailhandel (store udvalgsbutikker over m 2 ) Kystnærhedszonen Naturinteresser, økologiske forbindelser Områder med særlige drikkevandsinteresser Sammenhængende landbrugsplanlægning Klimatilpasning Vejinteresser Risikovirksomheder Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget for Trekantområdets Kommuneplan fremgår af bilag 6. (Bilag 6: Notat med statens bemærkninger til kommuneplanforslag for Trekantområdet). Dialogen har resulteret i en række aftaler der skal indarbejdes i kommuneplanen. Aftalerne med Naturstyrelsen fremgår af bilag 7. (Bilag 7: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Trekantområdets kommuners Kommuneplan 2013 fælles del hovedstruktur, retningslinjer og redegørelse). Aftalerne med Naturstyrelsen i forhold til ændringer af kommuneplanforslaget for Trekantområdet får betydning for to forhold i Fredericia Kommune: Detailhandel Muligheden for planlægning af store udvalgsvarebutikker i bymidten fjernes fra retningslinje I stedet indføjes en tekst i redegørelsen om den kommende mulighed, når indbyggertallet i byen når Dette Side 15

16 svarer til den tidligere nævnte ændring i Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanen. Vejinteresser I dialogen med Vejdirektoratet, blev det klart, at Vejdirektoratets krav om at vejudlæg for vestvendte ramper ved Vejle Landevej ved Fredericia skal udtages af planforslaget, var ultimativt. Hvis dette ikke blev imødekommet, ville Vejdirektoratet gøre indsigelse mod denne del af kommuneplanforslaget. For at undgå en indsigelse, slettes følgende: Derudover ønsker Fredericia Kommune, at der på sigt bliver tale om anlæg af vestvendte ramper ved Vejle Landevej i Fredericia. Der foretages en konsekvensrettelse på kortbilaget. Forslag til ændringer af Forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune Som nævnt tidligere kom der 21 bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune (jf. bilag 2). Bemærkningerne er indsendt fra: Handicaprådet i Fredericia Vejdirektoratet Haderslev Stift Fredningskomiteen Lillebælt DN Fredericia EnerginetDK Banedanmark Menighedsrådet ved Lyng Kirke Region Syddanmark Seniorrådet i Fredericia Erhvervsforeningen i Fredericia samt en række virksomheder og privatpersoner En del af bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget, fordi det er vurderet at kommuneplanforslaget tager tilstrækkelig hånd om emnerne, eller fordi bemærkningerne ikke er relevante for kommuneplanen, da de ikke indgår som tema. Nogle af ændringsforslagene kræver dog en ny offentlig høring, hvis de skal indarbejdes i kommuneplanen. Teknisk Udvalg gennemgik på udvalgsmødet den 29. oktober 2013 disse forslag og besluttede at sende tre forslag til ændringer af kommuneplanforslaget i en ny offentlig høring på 14 dage. Høringen er foregået i perioden 30. oktober 13. november De tre forslag til ændringer vedrørte følgende områder: Ændring af rammen for TD.E.5A: Mulighed for blandet bolig og erhverv, ved Adelvej, Taulov Ændring af rammeafgrænsning for N.R.2, Randalsvej Mulighed for etablering af skovkirkegård i E.O.4, Lyng Kirke Side 16

17 Bemærkningerne til planforslaget til den fælles kommuneplan har ikke givet anledning til, at der skulle foretages en ny høring. Efter høringens udløb er der indkommet 8 bemærkninger vedr. forslaget til ændring af rammen for TD.E.5A. Alle bemærkninger, undtagen en enkelt, er sendt fra erhvervsdrivende i området, som protesterer massivt mod en ændring af rammen, der vil give mulighed for at etablere boliger i erhvervsområdet. Alle fremhæver især bekymring ved, at deres udviklingsmuligheder forringes, og at de pålægges skrappere miljøkrav (fx støj) pga. større nærhed til beboelse. Derudover imødeser de problemer med naboklager fra en evt. beboelse pga. lugt, støj m.m., trods virksomhedernes overholdelse af miljøkrav. Det viser sig, at ejerne af adressen Adelvej 40 tilbage i 1994, 1996 og igen i har ansøgt kommunen om at omdanne matr. nr. 37 f Taulov til boligområde. Der blev i den forbindelse foretaget naboorienteringer. Af naboorienteringerne fremgår det, at man derved har forsøgt at trække byggefeltet så langt væk fra de eksisterende virksomheder ved H. C. Ørstedsvej, med henblik på at reducere eventuelle problemer med støj. Realiseringen af disse forsøg på at ændre status på erhvervsområdet er imidlertid opgivet, på grund af indsigelser fra ejerne af de omliggende erhvervsejendomme. En gennemgang af det fyldige bilagsmateriale der ledsager en af indsigelserne, viser en del avisudklip fra 1994 og 1996, hvoraf det fremgår, at der har været mange protester fra områdets erhvervsdrivende. Administrationen finder på baggrund af indsigelsens karakter, at forslaget om at muliggøre boliger i erhvervsområdet ikke bør imødekommes. Bemærkningerne fra den supplerende høring af kommuneplanforslaget fremgår af Bilag 2., nr Der er ikke indkommet bemærkninger for ændring af rammerne for hhv. N.R.2. og E.O.4. Side 17

18 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af de massive protester fra områdets erhvervsdrivende anbefaler By & Erhverv, at forslaget til ændring af anvendelsen for erhvervsområdet TD.E.5A ikke imødekommes. Der er ikke indkommet bemærkninger for ændring af rammerne for hhv. N.R.2. (ved Randalsvej) og E.O.4 (ved Lyng Kirke). By & Erhverv anbefaler på den baggrund, at begge ændringsforslag imødekommes. By & Erhverv vurderer, at forslag til ændringer af kommuneplanforslaget, som angivet i bilag 8., kan indarbejdes, hvorved kommuneplanen opfylder de statslige krav til kommuneplanlægningen. By & Erhverv vurderer, at en beslutning om at vedtage Forslag til Kommuneplan 2013 vil medvirke til at skabe et godt overblik for borgene, et godt beslutningsgrundlag for politikerne samt et godt værktøj for administrationen. Det er endvidere vurderet, at kommuneplanen lever op til planloven og de statslige krav til kommuneplanlægningen. Dog gøres opmærksom på, at der endnu ikke er udpeget områder til særligt værdifulde landbrugsområder, hvorfor Naturstyrelsen har stillet krav om at udpegningen udarbejdes snarest. Udpegningen foretages i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Kommuneplan vedtages endeligt, idet: Den foreslåede ændring af rammen for TD.E.5A: Mulighed for blandet bolig og erhverv, ved Adelvej, Taulov, der har været i supplerende offentlig høring, afvises Den foreslåede ændring af rammeafgrænsning for N.R.2, Randalsvej, der har været i supplerende offentlig høring, imødekommes Side 18

19 Den foreslåede mulighed for etablering af skovkirkegård i E.O.4, Lyng Kirke, der har været i supplerende offentlig høring, imødekommes Der i forhold til forslag til Kommuneplan for Trekantområdet foretages de ændringer, der er aftalt med Naturstyrelsen (jf. bilag 7). Der i forhold til Forslag til Fredericia Kommuneplan foretages de ændringer, der fremgår af bilag 8 Indsigelser og bemærkninger til Forslag for Trekantområdet besvares med udgangspunkt i notatet, bilag 1 Indsigelser og bemærkninger til Forslag for Fredericia Kommune besvares med udgangspunkt i bilag 2 Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer af kommuneplanen efter Byrådets vedtagelse med henblik på offentliggørelse af planen. Bilag: Åben - Bilag 1. Notat over indkomne bemærkninger til fælles kommuneplan - Høringssvar og administrationens bemærkninger Endelig.pdf Åben - Bilag 2. Notat over indkomne bemærkninger til Kommuneplan for Fredericia - Høringssvar og administrationens bemærkninger.pdf Åben - Bilag 3. Indsigelse mod Fredericia Kommunes forslag til kommuneplan 2013.pdf Åben - Bilag 4. Notat med de første af statens foreløbige bemærkninger.pdf Åben - Bilag 5. Notat om aftalte ændringer og suppleringer.pdf Åben - Bilag 6. Notat med statens bemærkninger til Trekantområdets fælles del til kommuneplan - med referat, opfølgning og konklusion.pdf Åben - Bilag 7. Notat med aftalte ændringer og suppleringer - fælles del af Trekantområdets kommuneplaner.pdf Åben - Bilag 8. Ændringer af kommuneplanforslag på baggrund af offentlig høring.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Side 19

20 Fraværende: Børge Larsen Side 20

21 194 Høring af vandplan for Jylland / Lillebælt Sagsnr.:10/13841 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Natur- og Miljøklagenævnet hjemviste den 6. december 2012 samtlige 23 statslige vandplaner, fordi den supplerende høring af vandplanen december 2011 vurderedes at være væsentlig for kort. Vandplanerne er dermed ugyldige. Naturstyrelsen har derfor sendt forslag til Vandplan for Lillebælt / Jylland i ny høring på seks måneder med høringsfrist den 23. december De vandplaner, der er sendt i ny offentlig høring, svarer indholdsmæssigt grundlæggende til de vandplaner, der blev hjemvist. Link til Forslag til vandplan for Lillebælt / Jylland Link til MiljøGIS (hvor indsatser mm kan ses på kort) Naturstyrelsen gør opmærksom på, at de bemærkninger til vandplanen, som tidligere er indsendt, ikke skal indsendes igen. Tidligere bemærkninger fremgår af referatet fra Byrådsmødet (punkt 26). Fredericia Kommunes forslag til høringssvar indeholder følgende hovedpunkter: Forslag om at fjerne indsatsen ændret vedligeholdelse på de konkret udpegede vandløb i Fredericia Kommune. Der gøres opmærksom på, at der er risiko for, at virkemidlet vandløbsrestaurering ikke fuldt ud gennemføres i indeværende planperiode, da statens finansiering af virkemidlet endnu ikke er på plads i 2014 og frem. Kommunerne kan dermed ikke søge om realisering af projekter pt. Forslag om at fjerne kravet om at udarbejde en ny kommunal vandhandleplan for perioden , da planens deadline forventes at ligge efter gennemførsel af hovedparten af de konkrete indsatser. Generelle kommentarer om ajourføring i forhold til ny viden og vandplanens datagrundlag. Forslag til Fredericia Kommunes høringssvar til Forslag til vandplan for Lillebælt / Jylland fremgår af bilag 1. Økonomiske konsekvenser: Høring af vandplan for Lillebælt / Jylland har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens for Fredericia Kommune. Vandplanindsatserne er som udgangspunkt 100 % eksternt finansieret. Side 21

22 Vurdering: En egentlig vurdering af statens vandplan vurderes ikke relevant her. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til høring af Vandplan for Lillebælt / Jylland tiltrædes. Bilag: Åben - Udkast til høringssvar - forslag til vandplan for Lillebælt / Jylland, docx(4).pdf Beslutning i Miljøudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 22

23 195 Endelige takster 2014 Dag- og Klubtilbud Sagsnr.:13/11696 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På baggrund af gældende bestemmelser om forældrebetaling for kommunale dag- og klubtilbud, fremlægges vedlagte forslag til takstblad for forældrebetaling i kommunale og selvejende daginstitutioner, byggelegepladser og klubber i Fredericia Kommune. Beregningen af forældrebetalingen tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om forældrebetaling for ophold i dag- og klubtilbud til børn. Dagtilbud generelt I beregningsgrundlaget for taksterne indgår samtlige driftsudgifter, som kan indregnes jf. dagtilbudsloven. En væsentlig forudsætning i beregningen af taksterne i Fredericia Kommune er forventningerne til, hvordan efterspørgslen efter de forskellige moduler fordeler sig. I takstberegningen er forventningen lagt på samme niveau som den faktiske efterspørgsel har været, siden den nye modulordning trådte i kraft pr. 1. august 2013: Modul 47½ timer 35 timer 0-2 års området 47 % 53 % 3-5 års området 32 % 68 % Dagplejen Heldagsplads i 12 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en årspris på kr. Stigningen på 3,2 % skyldes den generelle prisstigning samt en ændret forventning til antallet af børn i forhold til ved takstberegningen i Institutionerne 0-2 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 1,3 %. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende. Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter kr. og for et 35- timers modul kr. 3-5 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 5,6%. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende. Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter kr. og for et 35- timers modul kr. I takstændringerne er indregnet de besparelser, der er vedtaget for institutionsområdet for 2014 samt den generelle prisstigning. At takstændringerne ligger på forskellige niveauer, +1,3 % for de 0-2 årige og + 5,6 % Side 23

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Økonomiudvalget, 01-10-2013 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere