Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I"

Transkript

1 Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I

2 Indhold De kreative erhverv skaber vækst i Danmark... 2 Service, Synlighed og Sammenhæng... 2 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi... 3 Konklusioner... 4 En samlet behovsprofil... 4 Analysens resultater... 4 Metoden... 5 Afgrænsning: Hvem er de kreative erhverv?... 5 Analysens gennemførelse... 5 Behov i de kreative erhverv... 6 Kendetegn for de kreative erhverv og erhvervslivet i øvrigt... 6 Behovsprofiler for de kreative erhverv... 9 Vækstforløb i de kreative erhverv Størrelsesrelaterede behov Behov relateret til vækstmodenhed Offentlig erhvervsservice Tilfredshed med erhvervsservice Vækstmodenhed og brug af offentlig erhvervsservice Opsamling Litteraturliste Bilag 1: Kreative erhverv Bilag 2: Metode Målgruppen: De kreative erhverv Kontrolgruppen: Det øvrige erhvervsliv Bilag 3: Spørgeskema Bilag 4: Vækstmodenhed Bilag 5: Tabeller relateret til analysens figurer Copyright: Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi 2011 Kontakt: Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Universitetsparken Roskilde T: Forsidebillede: Mikkel Larris, Center for Kunst og Videnskab Dette er del I af behovsanalysen for de kreative erhverv i Danmark. Del II udgives januar Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

3 De kreative erhverv skaber vækst i Danmark De kreative erhverv er katalysator for væksten i Danmark. Analysen Vækst via oplevelser peger på, at de kreative erhverv har klaret sig bedre gennem de seneste års finanskrise end det øvrige erhvervsliv 1. Ligeledes viser en analyse fra FORA, at de kreative erhverv er innovative og vil skabe fremtidige højværdijob 2. De genererer arbejdspladser, værditilvækst og eksport igennem deres aktiviteter. De kreative erhverv leverer også værditilvækst i det øvrige erhvervsliv. Den såkaldte spill-over effekt omfatter kreative processer, styrkelse og effektivisering af virksomheders interne organisation, nye markedsføringsredskaber eller nye oplevelsesprodukter. Dermed bidrager de kreative erhverv til at udvikle og styrke forretningsgrundlaget i det øvrige erhvervsliv. Endelig er de kreative brancher ofte med til at markedsføre Danmark og udbrede fortællingen om Danmark som en innovativ nation. Service, Synlighed og Sammenhæng Baggrunden for at gennemføre analysen er CKO s mål om at forbedre rammebetingelserne for de kreative erhverv i Danmark. Desuden bruges analysen til at løse CKO s opgave med at vurdere konsekvenser og perspektiver for kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark. Med udgangspunkt i behovsanalysen, analysen Vækst via oplevelser, research af best practice i udlandet samt en række internationale rapporter 3, lægger CKO op til en samlet indsats for styrkelsen af de kreative erhverv som vækstmotor for Danmark. Strategien har tre hovedpunkter: Service De kreative erhverv skal understøttes med forretningsudvikling og vækst, baseret på kendskab til de særlige udfordringer i de kreative erhverv. Det øvrige erhvervsliv skal kunne identificere potentialerne ved samarbejde med kreative erhverv og finde nye veje til vækst. Derfor skal der skabes en service med henblik på at styrke spill-over effekten. Der skal ydes service og videregives viden til danske myndigheder, så beslutningsgrundlaget for fremtidens rammebetingelser styrkes. Synlighed De kreative virksomheder skal kunne skabe sig et overblik over, hvilke tilbud der kan styrke deres forretningsudvikling. De kreative erhverv som værdiskaber skal profileres i Danmark og internationalt med henblik på eksport og investeringer. Potentialerne i de kreative erhverv skal synliggøres, så de ikke alene fremstår som små enkelterhverv som film, design, computerspil, kunstnerisk virksomhed osv. Sammenhæng Der skal skabes synergi mellem tilbuddene til de kreative erhverv. Der bør være en højere grad af koordinering mellem de offentlige initiativer målrettet de kreative erhverv. Disse tilbud bør forankres, hvor det bedst løser virksomhedernes behov. Tilbud, der løser fælles udfordringer, kan organiseres på tværs af kreative erhverv, mens andre bør være leveret af de, der har den største brancherelaterede indsigt. Der skal skabes en yderligere videnudvikling og formidling på området. Behovsanalysen: De kreative erhverv i Danmark underbygger strategien og viser, hvordan konkrete initiativer kan iværksættes inden for de tre indsatsområder for at styrke væksten i kreative virksomheder. 1 Vækst via oplevelser, EBST og CKO Det kreative København, FORA for Københavns Kommune Bl.a. The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries, Europa-Kommissionen DG Culture & Eduction 2010 og European Competitiveness Report 2010, Europa-Kommissionen DG Enterprise and Industry Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

4 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) er etableret med henblik på at forbedre vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. CKO s målgrupper er danske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer og oplevelseselementer i produkter og serviceydelser, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet. CKO beskæftiger sig med følgende opgaver: Iværksættelse af projekter, som udvikler og styrker samspillet og udvekslingen af kompetencer mellem kulturlivet og erhvervslivet. Profilering af kultur- og oplevelsesøkonomien og styrkelse af samarbejdet mellem områdets institutioner, virksomheder mv. Indsamling og generering af viden, nationalt og internationalt, samt koordination og videreformidling af denne viden til offentligheden, kulturlivet og virksomhederne. Herunder viden fra oplevelseszoner. Sparring med og vejledning af virksomheder, der ønsker at arbejde med oplevelser og kreative kompetencer, og til aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet. Vurdere konsekvenser og perspektiver vedr. kultur- og oplevelsesøkonomien, og fokusere på erhvervslivets forretningsmæssige muligheder ved brug af oplevelser. Læs mere om CKO på herunder om CKO s øvrige aktiviteter: Creative Business Cup: Konkurrence for kreative iværksættere, der har til formål at styrke deres forretningsforståelse. KreaNord: Nordisk Ministerråds initiativ for at forbedre vilkårene for kreative aktører i Norden. Invio: Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi for Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Reach Out: Brugerinddragelse og innovation i kulturlivet for Kulturministeriet. European Creative Industries Alliance om finansiering af kreative erhverv for Europa- Kommissionen Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

5 Konklusioner En samlet behovsprofil Analysen af de kreative erhverv viser, at de fem underkategorier, som CKO har valgt i afgrænsningen af de kreative erhverv, har en anden behovsprofil end det øvrige erhvervsliv. Dertil kommer, at underkategorier af kreative erhverv har karakteristika og behov, der er mere homogene end erhvervslivet i øvrigt. Ud fra dette er det rimeligt at tale om de kreative erhverv som en gruppe med fælles interesser og udfordringer - lige som man taler om erhvervslivet som en gruppe med fælles interesser og udfordringer. Analysens resultater Analysen gør op med en række myter om de kreative erhvervs manglende vækstparathed. o De kreative erhverv udviser samme grad af vækstambitioner som virksomheder i det øvrige erhvervsliv. o Virksomhederne i de kreative erhverv har en længere kommerciel planlægningshorisont end virksomheder i det øvrige erhvervsliv. Trods den ofte langsigtede kommercielle planlægning i de kreative erhverv, er styrkelse af strategi og forretningsudvikling den udfordring flest kreative virksomheder oplever. Behovet er større i de kreative erhverv end det øvrige erhvervsliv, uanset størrelsen af virksomhederne. Flere kreative virksomheder er internationalt orienteret end i det øvrige erhvervsliv og flere kreative virksomheder har ambitioner om internationalisering og eksport. Immaterielle rettigheder er oftere bærende for forretningen i kreative erhverv end i erhvervslivet i øvrigt. Finansiering opleves i større grad som en udfordring i de kreative erhverv. Mange danske virksomheder finder det udfordrende at skaffe finansiering til vækst og s udvikling, alligevel er udfordringen større i de kreative erhverv. De kreative virksomheder bruger i højere grad eksisterende erhvervsservicetilbud end virksomheder fra det øvrige erhvervsliv. De kreative virksomheder opsøger oftere tilbud om strategi og forretningsudvikling, mens de på andre forretningsområder har samme brug af offentlig erhvervsservice som det øvrige erhvervsliv. På trods af dette oplever kreative virksomheder oftere en udfordring i forhold til kommerciel planlægning. Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

6 Metoden Afgrænsning: Hvem er de kreative erhverv? Analysen afgrænser de kreative erhverv som virksomheder, der ligger indenfor følgende erhvervsområder: Design og arkitektur. Virksomheder, hvor design og formgivning er kerneydelsen. Mode, møbel og tekstiler. Disse brancher er med i analysen fordi de sælger oplevelser i form af livsstilsprodukter. Medier som er formidling. Fx virksomheder indenfor film, forlag, computerspil. Kunst, musik og kunsthåndværk. Virksomheder, der har kunstnerisk kreativitet som udgangspunkt. Oplevelsesformidlere. Fx museer, forlystelser og andre, der sælger tidsmæssigt afgrænsede oplevelser, og hvor oplevelsen er varen. Analysens gennemførelse Baggrund for valg af brancher samt oversigt over de anvendte branchekoder findes i bilag 1. Konklusionerne bygger på telefoniske interviews med private virksomheder inden for de kreative erhverv. Herudover er foretaget 602 interviews med virksomheder i det øvrige erhvervsliv. Gruppen, der udgør det øvrige erhvervsliv, er sammensat så den bedst muligt illustrerer den resterende del af dansk erhvervsliv og benævnes i analysen erhvervslivet i øvrigt. Dansk erhvervsliv består i langt overvejende grad af små virksomheder med få eller ingen ansatte. For at være sikker på at kunne undersøge, om virksomheders størrelse (her udtrykt som antallet af ansatte) kan være en del af forklaringen på variation imellem de kreative virksomheder og det øvrige erhvervsliv, er der indsamlet disproportionale stikprøver. Det vil sige, at der er foretaget forholdsvis flere interviews med store virksomheder, end disse virksomheders andel af erhvervslivet tilsiger. Dette er gjort for at sikre et tilpas stort datagrundlag til at kunne udtale sig om effekten af størrelse. Data er efterfølgende vejet, for at sikre repræsentativitet i forhold til de kreative erhverv og erhvervslivet i øvrigt. Stikprøverne for henholdsvis de kreative erhverv og resten af dansk erhvervsliv er behandlet som to uafhængige stikprøver. Det vil sige, at hver stikprøve er udvalgt simpelt tilfældigt fra hver sin population af kreative og øvrige virksomheder. Ud fra resultaterne fra de mange interviews har CKO gennemført en række ekspertinterviews samt en fokusgruppe med repræsentanter fra de kreative erhverv. Eksperterne har kvalificeret analysens resultater. Med andre ord er de anvendt til at tolke den faktuelle viden, der er kommet ud af analysens første del, både med henblik på at forstå tallene bedre og for at kunne pege i retning af fremtidige initiativer, der kan styrke vækst- og eksportpotentialet i de kreative erhverv. Analysens første udkast til resultater er præsenteret for en række eksperter, som har været behjælpelige med tolkning. En uddybning af metoden og betydningen af vægtning af stikprøverne findes i bilag 2. Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

7 Behov i de kreative erhverv Kendetegn for de kreative erhverv og erhvervslivet i øvrigt Den kvantitative analyse af virksomhederne fokuserer på kendetegn ved virksomhederne, som de selv vurderer dem. Dette giver følgende profiler for henholdsvis de kreative erhverv og erhvervslivet i øvrigt. Figur 1: Kendetegn for virksomheder i de kreative erhverv og øvrige erhvervsliv Virksomhedens ophavsret og immaterielle rettigheder er bærende for forretningen** 2,9 3,4 Det er vigtigere for os at lave noget vi brænder for end at tjene penge** 3,2 3,4 Virksomheden er præget af usikkerhed om indtjeningen inden for det næste år** 3,1 3,3 Virksomheden har ambitioner om kommerciel vækst* 4,0 4,1 5 = helt enig i at dette kendetegner virksomheden. 1 = helt uenig. * Forskellen er ikke statisk signifikant og er derfor udtryk for statistisk tilfældighed. ** Forskellen er signifikant med en værdi på 0,05. 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Kreative erhverv Øvrige erhvervsliv Vi kan heraf konkludere, at: De kreative erhverv har samme ambitioner om vækst som erhvervslivet i øvrigt, men er i højere grad præget af usikkerhed om indtjeningen inden for et år. Ophavsret og immaterielle rettigheder er oftere bærende for forretningen i de kreative erhverv. Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

8 Yderligere har analysen afdækket internationaliseringsgrad samt virksomhedernes kommercielle planlægningshorisont. Figur 2: Internationaliseringsgrad for kreative erhverv og øvrige erhvervsliv Virksomheden ønsker ikke at blive internationalt orienteret 47% 61% Virksomheden ønsker at blive internationalt orienteret 9% 16% Virksomheden er internationalt orienteret 29% 36% 0% 20% 40% 60% 80% Kreative erhverv Øvrige erhvervsliv Vi kan heraf konkludere, at: Markant flere kreative virksomheder er internationalt orienteret. Markant flere kreative virksomheder ønsker at blive internationale. Den kommercielle planlægningshorisont er også kortlagt for de kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv. Figur 3: Planlægningshorisont for kreative erhverv og øvrige erhvervsliv Virksomheden arbejder med kommerciel planlægning som rækker ud over et år 19% 27% Virksomheden arbejder med kommerciel planlægning for et år eller kortere 30% 29% Virksomheden arbejder ikke med kommerciel planlægning såsom forretningsplan 42% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vi kan heraf konkludere, at: Kreative erhverv Øvrige erhvervsliv De kreative erhverv har en længere kommerciel planlægningshorisont end erhvervslivet i øvrigt. Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

9 Eksperternes bud på tolkning CKO har inviteret eksperter fra de kreative erhvervsorganisationer til interview samt en fokusgruppe, som har kvalificeret tolkningen af resultaterne. Eksperterne peger på, at: Attraktive brancher: Mange ønsker succes i de kreative fag og begynder som selvstændige inden for feltet, men en stor del, der prøver at slå igennem med kreative virksomheder, gør det uden de nødvendige strategiske erfaringer og kompetencer. Planlægningshorisont: De kreative virksomheders langsigtede planlægning kommer bag på flere eksperter, ikke mindst fordi internationale studier fremhæver det modsatte 4. Forklaringen finder eksperterne i, at rammerne i de kreative erhverv ofte er produktioner; kollektioner af mode, kreative produkter som lanceres efter en udviklingsperiode. Når nyhedsværdi er et rammevilkår, kræves en lang planlægningshorisont. Andre eksperter peger på, at årsagen kan findes i, at de kreative oftere er højtuddannede. Denne forklaring understøttes af tidligere studier af de kreative erhverv 5. Internationalisering: Den internationale orientering hos de kreative forklarer flest eksperter med, at de kreative miljøer ofte har et internationalt fokus. Mange kreative produkter (kunst, computerspil, design mv.) er så at sige internationale fra start, fordi deres marked er internationalt. 4 Bl.a. The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries, Europa-Kommissionen DG Culture 2010 og European Competitiveness Report 2010, Europa-Kommissionen DG Enterprise and Industry The Economy of Culture in Europe, KEA for Europa-Kommissionen Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

10 Behovsprofiler for de kreative erhverv Analysen dokumenterer en række behov for de kreative erhverv ved at spørge til virksomhedernes oplevelser af deres egne udfordringer. Herved afdækkes på hvilke punkter behovsprofilen er anderledes for de kreative erhverv i forhold til det øvrige erhvervsliv. Virksomhederne har bedømt udfordringerne på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er helt enig i udsagnet om udfordringen. Virksomhederne har også kunne svare, at der slet ikke var tale om en relevant udfordring. Det giver to indikatorer for udfordringerne for henholdsvis de kreative erhverv og erhvervslivet i øvrigt. Relevansen er en indikator for, hvor stor en del af henholdsvis de kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv, problemstilingen er aktuel. Figur 4A: Relevans af udfordringer for de kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv Administration og planlægning 98% 97% Tilvejebringelse af kapital 71% 80% Lovgivning og regler 99% 99% Beskyttelse af immaterielle rettigheder 76% 86% Eksport 63% 61% Værdisættelse af de kreative kompetencer 86% 78% At blive bedre til strategi og forretningsudvikling 95% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kreative erhverv Øvrige erhvervsliv Relevansen er udregnet som 100% af gruppen minus den andel, der angiver, at udfordringen ikke er relevant. Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

11 Blandt de virksomheder, der angiver udfordringen som relevant, er udfordringerne som følger. Figur 4B: Udfordringer i de kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv Administration og planlægning* 2,0 1,9 Tilvejebringelse af kapital* 2,0 2,3 Lovgivning og regler* 2,4 2,6 Beskytte immaterielle rettigheder* 2,2 2,6 Eksport 2,4 2,2 Værdisættelse af kreative kompetencer** At blive bedre til strategi og forretningsudvikling* 2,8 2,7 3,2 3,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Kreative erhverv Øvrige erhvervsliv 5 = helt enig i at dette kendetegner virksomheden. 1 = helt uenig. * Signifikant forskel på grupperne med en værdi på 0,05. ** Meget tæt på signifikansværdien, men insignifikant. Vi kan heraf konkludere, at: Strategi og forretningsudvikling er den største udfordring for både kreative virksomheder og det øvrige erhvervsliv. Størst er udfordringen dog i de kreative erhverv. Beskyttelse af immaterielle rettigheder og tilvejebringelse af kapital er større udfordringer i de kreative erhverv end i erhvervslivet i øvrigt. Både set i forhold til andelen af virksomheder, som finder udfordringen relevant, og set i forhold til hvor stor de bedømmer udfordringen at være. Tilvejebringelse af kapital er en relevant udfordring for en mindre andel af de kreative erhverv. Men for den andel der finder udfordringen relevant, er udfordringen større. Eksport er en lige stor udfordring i kreative erhverv og i erhvervslivet i øvrigt. Lovgivning og regler er en mindre udfordring i de kreative erhverv. Værdisættelse af kreative kompetencer er ikke kun en udfordring i de kreative erhverv, men også i erhvervslivet i øvrigt 6. 6 IBM konstaterede det samme i en global undersøgelse fra 2010 med verdens virksomhedsledere: Global CEO Study: Constant Change Demands Creativity, IBM Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

12 Eksperternes bud på tolkning Eksperterne peger på, at: Kapital: Det er velkendt, at virksomheder har svært ved at finansiere deres vækst og udvikling ved at gå i banken eller på anden måde at finde investorer. Dog mener eksperterne, at udfordringen er særligt udtalt i de kreative erhverv, bl.a. fordi der for disse fortrinsvis immaterielle kreative produkter er tale om et usikkert eller uforudsigeligt output og usikkert og uforudsigeligt efterspørgsmål (nogle gange benævnt som the double unknown ) 7. Det er svært for banker og andre investorer at værdisætte produkterne - også selvom de kreative virksomheder kan præsentere en forretningsplan og en sund forretning gennem en årrække. Behovet for kapital er særligt relevant for kreative virksomheder, der har en lang proces fra udgifter afholdes til indtægterne realiseres, i fx virksomheder indenfor modebranchen. Strategi og forretningsudvikling: Der er et markant behov for strategi og forretningsudvikling i de kreative erhverv. Både forretningsudvikling rettet specifikt mod de enkelte kreative brancher, men i høj grad tilbud, der går på tværs af de kreative brancher. Eksempler på det sidste er kundeforståelse salg og markedsføring osv. Behovet for udvikling af forretningsmæssige færdigheder kan imødekommes fra mentorordninger til kurser i ledelsestræning og forretningsforståelse for de, der allerede har kreative virksomheder. Der kan også gøres en yderligere indsats for at styrke tilegnelsen af forretningsmæssige kompetencer for studerende på de kreative uddannelsesinstitutioner og bedre indsigt i de kreative erhverv i de merkantile uddannelser 8. Eksport og internationalisering: Der er behov for at styrke eksportindsatsen for de kreative erhverv generelt. Eksperterne peger på et åbenlyst potentiale for mange kreative produkter. For en del kreative virksomheder skal man tænke eksport og internationalisering anderledes end i traditionel forstand. Der er således også behov for at styrke modeller for serviceeksport og ikke blot vareeksport. Immaterielle rettigheder: Man kan med fordel styrke indsatsen inden for ophavsret i de kreative erhverv ved at anlægge eksempelvis et værdikædeperspektiv, da der gælder forskellige forhold for udøvende kunstnere, digitalisering og medier, salg af licenser, royalties mv. De kreative erhverv skal have større forretningsmæssig forståelse for ophavsretslige udfordringer og muligheder. Eksperterne peger på, at immaterielle rettigheder vedbliver at være en udfordring, fordi et særligt kendetegn ved de kreative erhverv er, at de hele tiden skal producere noget nyt og ikke som flere andre erhverv har varer, der er de samme år efter år. 7 Creative Industries, Richard E. Caves, Eksempelvis kandidatuddannelsen Creative Business Processes på CBS. Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

13 Vækstforløb i de kreative erhverv Analysen indikerer, at virksomheder i de kreative erhverv har andre vækstforløb end i erhvervslivet i øvrigt. De to indikationer for disse er, at: Der er forskel mellem behov i mellem de mindste og de større virksomheder i de kreative erhverv. Denne forskel relateret til størrelse har en anden karakter i det øvrige erhvervsliv. Der er forskel på de vækstmodne virksomheder i de kreative erhverv og i det øvrige erhvervsliv. Vækstmodenhed er her forstået som kommercielle ambitioner, langsigtet kommerciel planlægning, at kommercielle mål er med til at drive forretningen samt lav usikkerhed om indtjening. Størrelsesrelaterede behov Overordnet kan det siges, at de kreative erhvervs karakteristika og udfordringer ikke ser ud til at ændre sig afhængigt af virksomhedens størrelse (målt på antal ansatte). Derimod ser vi en udvikling inden for henholdsvis vækstambitioner og kommerciel planlægning. For det øvrige erhvervsliv gælder, at større virksomheder har større vækstambitioner. Det gælder ikke i de kreative erhverv. For det øvrige erhvervsliv gælder, at den kommercielle planlægningshorisont er længere for større virksomheder end for små. Dette gælder ikke i de kreative erhverv, der generelt har en længere planlægningshorisont. Strategi og forretningsudvikling er den vigtigste udfordring for både de små og de større virksomheder. Udfordringen er størst for de kreative erhverv uanset størrelse. Analysen viser, at virksomheder i de kreative erhverv har karakteristika, der minder om større virksomheder i det øvrige erhvervsliv, når det gælder den kommercielle planlægningshorisont. Til gengæld er både små og større kreative virksomheder drevet af mål, der ligger ud over de kommercielle mål. Her kan man omvendt sige, at de kreative virksomheder, uanset størrelse, har kendetegn, som primært findes i de små virksomheder i det øvrige erhvervsliv. Eksperternes bud på tolkning Eksperterne peger på, at: Manglende fokus på vigtigheden af forretningsudviklingskompetencer i de kreative erhverv: Ansættelser i de kreative virksomheder sker ofte uden tilstrækkeligt fokus på de kompetencer, der skal til for at drive en større virksomhed. Der er et (for) stort fokus på at kopiere den kreative faglighed, som allerede findes i virksomheden. Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

14 Behov relateret til vækstmodenhed For at forstå behovenes relation til vækst har CKO defineret en parameter for vækstmodenhed baseret på fire områder og vægtet i følgende rækkefølge: 1. Ambitioner om kommerciel vækst. 2. Planlægger kommercielt langsigtet. 3. Er ikke alene drevet af ikke-kommercielle mål. 4. Oplever en lav grad af usikkerhed om indtjeningen inden for et år. Når vi sammenligner de kreative erhverv med erhvervslivet i øvrigt får vi følgende resultat: Figur 5: Vækstrelaterede behov for kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vægtningen findes i bilag 4. 19% 17% 47% 48% 24% 28% 10% 7% Kreative erhverv Øvrige erhvervsliv Høj Middel-høj Middel-lav Lav I de kreative erhverv er spredningen lidt større end i det øvrige erhvervsliv, men statistisk er der ikke forskel på vækstmodenheden i de kreative erhverv og erhvervslivet i øvrigt. Imidlertid viser analyser af sammenhængen mellem vækstmodenhed og virksomhedernes øvrige kendetegn og udfordringer at: De vækstmodne virksomheder i begge grupper er oftere internationalt orienteret. I de kreative erhverv er immaterielle rettigheder af stor betydning for både de vækstmodne og de mindre vækstmodne virksomheder. For det øvrige erhvervsliv er immaterielle rettigheder særligt relevant for de vækstmodne virksomheder. For erhvervslivet i øvrigt er det især de mindst vækstmodne virksomheder, der oplever udfordringer med strategi og forretningsudvikling. Denne udfordring ser ud til at være relevant for alle kreative virksomheder uafhængigt af vækstmodenhed. Gruppen af virksomheder, som ikke er internationale, men har ambitioner om at blive det, er mindst vækstmodne. For både de kreative virksomheder og erhvervslivet i øvrigt gælder, at udfordringerne med økonomistyring og daglig planlægning er mindst for de vækstmodne virksomheder. I spørgsmålet om udfordringer med lovgivning og regler er udfordringen faldende med vækstmodenhed for det øvrige erhvervsliv, men ikke for de kreative erhverv. Udfordringer med eksport, immaterielle rettigheder, kapital og at værdisætte kreative kompetencer, ser ikke ud til at være afhængigt af målet for vækstmodenhed. Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

15 Offentlig erhvervsservice CKO har i analysen spurgt de kreative virksomheder og kontrolgruppen om deres brug af det offentlige erhvervsservicesystem. Overordnet viser analysen, at virksomhederne i de kreative erhverv oftere anvender offentlige erhvervsservicetilbud. Således har i gennemsnit 25% flere af de kreative virksomheder anvendt de erhvervsservicetilbud som er en del af analysen: Kommunale erhvervsservicecentre, regionale væksthuse, Dansk Design Center, Eksportrådet og ambassader, Vækstfonden og oplevelseszonerne. Figur 6: Andel, der har benyttet sig af offentlig erhvervsservice indenfor de seneste to år Har anvendt erhvervsservice inden for to år 16% 20% 0% 10% 20% 30% Kreative erhverv Øvrige erhvervsliv De kreative benytter således oftere erhvervsservice end det øvrige erhvervsliv. Figur 7: Fordeling af hvilke tilbud de kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv har benyttet sig af Netværk til andre virksomheder 23% 26% Design 7% 9% Innovation og produktudivkling 11% 11% Afsætning, salg og markedsføring 14% 14% Rettighedsspørgsmål 9% 9% Eksport 17% 17% Markedsanalyse 10% 10% Strategi og forretningsudvikling Administration Tilvejebringe kapital 14% 14% 16% 13% 24% 26% Opstart 21% 27% Vi kan heraf konkludere, at: 0% 10% 20% 30% Kreative erhverv Øvrige erhvervsliv Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

16 De kreative har oftere benyttet sig af tilbud vedrørende strategi og forretningsudvikling, netværk til andre og opstart af virksomhed. Det øvrige erhvervsliv har især benyttet sig af hjælp til opstart, netværk til andre virksomheder, tilvejebringelse af kapital og afsætning, salg og markedsføring. Tilfredshed med erhvervsservice Analysen viser også, at den gennemsnitlige tilfredshed med de offentlige erhvervsservicetilbud ikke varierer mellem de kreative erhverv og kontrolgruppen. Men der er alligevel forskel på de to gruppers tilfredsheden, idet der er større spredning i tilfredsheden blandt de kreative erhverv end i erhvervslivet i øvrigt. Figur 8: Tilfredshed med erhvervsservice i kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv Helt enig 18% 16% Enig 22% 30% Hverken eller 24% 22% Uenig 15% 18% Helt uenig 14% 22% De deltagende virksomheder har vurderet udsagnet; hvor enig er du i udsagnet De hjalp mig med at komme videre med min forretning. På en skala fra 1 til 5 hvor 5 er helt enig og 1 helt uenig. Tallene summerer ikke til 100% da respondenterne kunne svare ved ikke. Variationen i tilfredsheden mellem de enkelte erhvervsserviceaktører er beskeden. Hvis man vælger helt enig i udsagnet de hjalp mig videre med min forretning er der nogle af de undersøgte erhvervsservicetilbud som klarer sig særlig godt. Vælger man enig og helt enig som succesparametre, er der andre erhvervsservice, der præsterer det bedste resultat. Derfor kan analysen ikke entydigt konkludere, hvilke erhvervsservicetilbud, der er bedst. Vi kan heraf konkludere, at: 0% 10% 20% 30% 40% Kreative erhverv Øvrige erhvervsliv En tredjedel af de kreative virksomheder, som anvender den offentlige erhvervsservice, føler sig ikke hjulpet af den offentlige erhvervsservice. Dette gælder også det øvrige erhvervsliv 9. Der er en større andel af de kreative virksomheder, som føler sig meget godt hjulpet. Omvendt er der også en større andel, der føler sig meget lidt hjulpet af de undersøgte erhvervsservicetilbud. 9 Her defineret som virksomheder, der enten svarer uenig eller helt uenig på spørgsmålet, om de blev hjulpet videre med deres virksomhed. Behovsanalyse del I: De kreative erhverv i Danmark

Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark

Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 32 Offentligt Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark Resumé Der er omkring 85.000 ansatte inden for kreative erhverv

Læs mere

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Virksomheder i spil 18. maj 2011 1 Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi = Regionaludvikling

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag 1: Interview med Comwell Aarhus Har du kendskab til, hvilke muligheder der er for opkvalificering/ videre uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi, der

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Innovation X den 27. januar 2011

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Innovation X den 27. januar 2011 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Innovation X den 27. januar 2011 1 Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Kulturøkonomi og oplevelsesøkonomi 3 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi

Læs mere

Nye analyser og fremtidige behov

Nye analyser og fremtidige behov Nye analyser og fremtidige behov Trine Bille Associate Professor, cand.polit., Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Fra analyser til erhvervsudvikling Vidensdag

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

MARKEDSANALYSE SYDDJURS VIDENPARK

MARKEDSANALYSE SYDDJURS VIDENPARK 1 MARKEDSANALYSE SYDDJURS VIDENPARK SYDDJURS KOMMUNE TILBUD NOVEMBER 2012 Baggrund og opgaveforståelse Hvad ønsker Syddjurs Kommune at blive klogere på? Syddjurs Kommune ønsker i samarbejde med Syddjurs

Læs mere

BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER

BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER 2 PROFIL VORES AMBITION: I 2020 SKAL LOLLANDFALSTER VÆRE DET BEDSTE STED AT DRIVE VIRKSOMHED I GREATER COPENHAGEN.

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere