Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden"

Transkript

1 Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden f 6. marts 2012 kl. 19:00 ved Kolding Golf Club, Egtved Aile 10, 6000 Kolding Tilstede: Nummer 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39,41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 Nummer 61 og 89 ved fuldmagt. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Beretning vi formand Lauge Gejl Regnskab vi kasserer Martin Bonde 4. Forslag til afstemning Gennemgang af forslag 5. Vedtagelse af budget og kontingent 6. Valg til ny bestyrelse 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Evt. Gennemgang af input fra medlemmer Det blev fra starten fastlagt at der var tale am den 3. og ikke den 4. (sam preesentationen viste) ordineere generalforsamling. Ad. 1: Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erling F. Schulz (33) sam dirigent og Martin Bonde (32) sam referent. Generalforsamlingen valgte begge med applaus. Erling startede med at erkleere generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Ad. 2: Beretning v I formand Lauge Gejl Formand Lauge Gejl gennemgik beretningen for Hele beretningen kan leesespa Efter sp0rgsmal omkring vinter- og sommervedligeholdelse var blevet besvaret blev beretningen godkendt. Ad. 3: Regnskab v I kasserer Martin Bonde Martin fremlagde regnskabet, gennemgik de forskellige poster, sammenlignede med 2010 og sluttede af med at bestyrelsen ansa regnskabet sam yderst tilfredsstillende. Alice B. (1) spurgte ind til hvad "kritiske sp0rgsmal" deekkede over. Elsa (revisor) forklarede at hun havde gennemgaet regnskabet og spurgt ind til diverse bilag. J0rgen D. (54) kommenterede at han syntes det var et rigtig flat regnskab. Knud C. (73) mente at regnskabet bar tydeligt preegaf den lette vinter. Kamilla B. (45) havde et generelt sp0rgsmal til hvem der havde ansvaret for cykelstien. Bestyrelsen unders0ger am det er muligt at fa en skriftlig dispensation fra Kolding Kommune pa rydning I saltning af stier. Bestyrelsen unders0ger muligheden for en bedre rydning af fortove til neestevinter. Pa foresp0rgsel oplyste kassereren indestaende i banken, hvorefter regnskabet blev godkendt.

2 Ad. 4: Forslag til afstemning Forslag 1: Oprettelse af fast indbetaling til vejfond. Generelt meget stor opbakning til forslaget. Afstemning - For: 45 I Imod: 0 I Undlod: 0 Forslag 2: IEndring af vedt~gter - optagelse af grundejere Bjarne F. (75) mente ikke det cendrede noget. Det blev besluttet at fjerne ordene - "og med samme rettigheder". Afstemning - For: 36 I Imod: 3 I Undlod: 6 Forslag 2: JEndring af vedtaegter - valgbarhed til bestyrelsen Generelt var der en livlig debat om forslaget, som samtidig blev sl et sammen med dele af forslag 6 pga. modforslag. Bjarne F. (75) mente ikke at man kunne vcelge fra at st p et sk0de og s alligevel vcere i bestyrelsen Elsa D. (59) fortalte at hun aldrig har st et p deres sk0de, men har fcelleseje og derfor kan hendes mand ikke scelge / k0be noget uden hendes samtykke. J0rgen D. (59) supplerede med at der jo var ligestilling i Alice B. (1) mente at man skulle vcere 0konomisk forpligtet for at kunne vcere med. Vikki (65) mente at man jo bare kunne lade vcere med at stemme dem ind i bestyrelsen hvis man ikke 0nskede det. Morten L. (30) mente at Erik (som dette jo drejede sig om) havde vceret med til at g0re et godt stykke bestyrelsesarbejde, s han havde svcert ved at se problemet. Der var flere der gav udtryk for at dette mere handlede om personfnidder. Afstemning - For: 37 I Imod: 8 I Undlod: 0 Forslag 3: Chikaner pij stierne Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre med allerede igangvcerende forslag. Forslag 4: Rydning af fortovene Der havde allerede vceret snakket om det under formandens beretning, s det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre og fors0ger at f pengene til at rcekke til ogs at kunne dcekke vintervedligeholdelse af stierne langs vejen. Forslag 5: Vandstanden haeves i regnvandsbassin Det er if01ge bestyrelsens oplysninger ikke muligt at hceve vandstanden. Bassinet bruges af Kolding Spildevand som en "buffer" i spidsbelastninger og vii derfor altid variere i niveau. Der blev spurgt ind til om der m scettes afskcermning op omkring s0en, det vii bestyrelsen unders0ge ncermere. Forslag 6: Formanden vaelges af generalforsamling J0rgen D. (59) mente at man m tte have tillid nok til dem man havde valgt til at de selv kunne vcelge en bestyrelse. Dorthe K. (28) mente ikke det var hensigtsmcessigt at det kun var generalforsamlingen der kunne vcelge en formand. Der kunne jo opst sygdom, rejser osv. Afstemning - For: 4 I Imod: 35 I Undlod: 6 Forslag 7: JEndring af referat Knud C. (73) 0nskede at f sit input flyttet op som forslag i stedet for under eventuelt. Knud gennemgik sidste referat fra den gamle bestyrelse. Knud mente at referatet ikke var i henhold til vedtcegterne da det ikke var underskrevet af aile i bestyrelsen. Den nuvcerende bestyrelse lovede at f det bragt i orden sammen med Knud G. Colding og Ole Askholm.

3 Ad. 5: Vedtagelse at budget og kontingent Kasserer Martin Bonde gennemgik budgettet for Bestyrelsen lagde op til en fastholdelse af kontingentet pa kr. Der er budgetteret med kr. til vejfond svarende til 500 kr. ekstra pro medlem. Samlet opkrcevning pa kr. pro ar. Generalforsamlingen vedtog budgettet ved applaus. Ad. 6: Valg til ny bestyrelse Carsten Christensen (91) og Martin Bonde (32) var begge pa valg og modtog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte begge ved applaus. Ad. 5: Valg at revisor og revisorsuooleant Revisor Elsa Maria Damsgaard Jensen (59) og revisorsuppleant begge pa valg og modtog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte begge ved applaus. Bettina Kristensen (51) var Ad. 5: Evt. Carsten Papuga: Forslag am at kunne sende gode "afbuds rejser" til grundejerforeningen. Mads Clausen: Forslag om legeplads pa det grlimne omrade, det er dog ikke pt. muligt med 0konomien og lokalplanen for det gnzlnneomrade. Morten A. Lund (30): KUBEN har foretaget byggemodning og kloakering af omradet. Dette anses som forbedringer, men er ikke fratrukket i ejendomsskatten. Morten tilb0d at sta for kommunikationen med SKAT, mod et vederlag pa 25%. Fuldmagt vedlcegges referatet. Referent: Martin Bonde '/ / t:.yltih /'..,~ ~fl' Carsten Christense --_

4 Til medlemmer af Grundejerforeningen Sønderlunden, Kolding: Baggrund for anmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering I forbindelse med modtaget ejendomsvurdering kan det konstateres, at alle ejendomme på Sønderlunden har fået ansat et fradrag for forbedringer i størrelsesordnen kr. eller kr. Fradrag for forbedringer har væsentlig betydning for beregningen af ejendomsskat (grundskyld), idet fradrag for forbedringer fratrækkes beregningsgrundlaget. Ved henvendelse til SKATs specialgruppe for fastsættelse af ejendomsvurderinger har undertegnede fået oplyst, at fradrag for forbedringer på Sønderlunden er fastsat på baggrund af en skønsmæssig fordeling. SKAT har foretaget dette skøn uden hensyntagen til de faktiske forhold. Undertegnede har af SKAT fået oplyst, at fradrag for forbedringer som hovedregel fastsættes på baggrund af modtaget byggemodningsregnskab fra bygherre. SKAT har oplyst, at de ved forespørgsel herom ikke har modtaget byggemodningsregnskab fra bygherre. Hvorvidt den manglende indsendelse af byggemodningsregnskab beror på forglemmelser hos bygherre i forbindelse med færdigmelding af området eller andre hændelser skal stå hen i det uvisse. SKAT har dog oplyst, at man ved modtagelse af byggemodningsregnskab vil kunne foretage genoptagelse af ejendomsvurderingen og dermed også fradraget for forbedringer. Undertegnede har ved henvendelse til oprindelig bygherre fremskaffet det manglende byggemodningsregnskab og har på baggrund heraf rettet henvendelse til SKAT med anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen for Sønderlunden 30. I forbindelse med anmodning om genoptagelse anmodedes SKAT endvidere om stillingtagen til, hvilken konsekvens denne anmodning ville have for øvrige ejere på Sønderlunden, herunder i relation til forældelsesfrister. SKAT oplyste i denne forbindelse, at hver enkelt ejer skal indsende anmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering for at sikre sig opsættende virkning i relation til forældelse af tidligere års ejendomsvurderinger. Det er min forhåbning, at ingen af de for ejere på Sønderlunden relevante ejendomsvurderinger er forældede. På baggrund heraf vil undertegnede tilbyde de øvrige medlemmer af Grundejerforeningen Sønderlunden assistance i forbindelse med anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen. Dette vil i praksis betyde, at de øvrige ejere skal give undertegnede fuldmagt til at foretage anmodningen om genoptagelse af ejendomsvurdering til SKAT. Konsekvensen heraf vil forhåbentlig blive, at al korrespondance med SKAT, herunder eventuel indhentelse af yderligere dokumentation vil blive foretaget af undertegnede. Jeg hører gerne generalforsamlingens holdninger til ovenstående orientering og tilbud om assistance. Såfremt der efterfølgende skulle opstå spørgsmål eller kommentarer er I velkomne til at kontakte undertegnede. Morten Aamand Lund Sønderlunden 30, 6000 Kolding Tlf

5 Til medlemmer af Grundejerforeningen Sønderlunden, Kolding: Fuldmagt vedrørende anmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering Undertegnede (fuldmagtsgiver) giver hermed som ejer(e) fuldmagt til, at Morten Aamand Lund, Sønderlunden 30, 6000 Kolding (fuldmagtshaver) på mine vegne foretager anmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering for ejendommen med matrikelnummer. Jeg er indforstået med, at fuldmagtshaver alene forpligter sig til at foretage anmodning til SKAT omkring genoptagelse af ejendomsvurderingen. Fuldmagtshaver forpligter sig således ikke til at føre en eventuel efterfølgende klagesag. Jeg er indforstået med, at fuldmagtshaver forestår al kommunikation med SKAT i forbindelse med anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen og indsamler det fornødne materiale til brug for SKATs afgørelse Jeg er indforstået med, at fuldmagtshaver ikke kan stilles til ansvar for fejl eller eventuelle tab i forbindelse med anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen. Jeg er indforstået med, at fuldmagtshaver såfremt, der opnås en tilbagebetaling på baggrund af anmodningen om ændring af fradrag for forbedringer, honoreres med 25 % af den modtagne tilbagebetaling. Opnås der ingen tilbagebetaling vil der ikke ske nogen honorering. Tilbagekaldelse af denne fuldmagt skal ske skriftligt. Aftalen er bindende for såvel fuldmagtsgiver som fuldmagtshaver og kan ikke tilbagekaldes, når anmodning om genoptagelse er fremsendt til SKAT af fuldmagtshaver. Dato og underskrift Navn Adresse Postnummer Mailadresse

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Referat fra 37. ordinære generalforsamling, tirsdag d. 30. maj 2006, kl. 19.30 på Teglmoseskolen. Dagsorden efter vedtægterne: 1.Valg af dirigent, sekretær og stemmeoptællere

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere