VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET"

Transkript

1 TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn Formål Medlemmer Indmeldelse Udmeldelse Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse Tillidsposter Kontingent Opsparingskonto Organisation Delegeretmødet Ekstraordinært delegeretmøde Delegeretmødets virksomhed Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsudvalg Kredse Kredsinddelingen Kredstilskud Valg af delegerede Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer TRF april 2014 Side 3

2 TRAFIKBUNDET Aftaleret Forhandlingsret Forhandlingsudvalg Formanden Næstformanden Sekretariatet Information Kasserer, regnskab og budget Revision Honorar, rejse- og befordringsudgifter Gruppelivsforsikring Urafstemning Vedtægtsændringer Hæftelse TRFs opløsning TRF april 2014 Side 4

3 TRAFIKBUNDET Forbundets navn 1 Forbundets navn er Trafikforbundet, i det følgende benævnt TRF. Hjemstedet er Københavns Kommune. Formål 2 TRF skal varetage medlemmernes interesse ved: at arbejde for de til enhver tid bedste lønog ansættelsesvilkår og pensionsforhold, at arbejde for at skabe og opretholde god trivsel, et godt miljø og gode arbejdsvilkår, at etablere og administrere en gruppelivsforsikring, at etablere og administrere en formue til udgifter ved juridisk bistand til kredse og enkeltmedlemmer i organisatoriske sager og til ekstraordinære opgaver, besluttet af hovedbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. at etablere og administrere en opsparingskonto til konflikter mv. Medlemmer 3 Som ordinære medlemmer kan optages ansatte i styrelser indenfor det statslige område, for hvem CO10 udøver forhandlingsretten. Ansatte på individuel kontrakt kan optages som medlemmer på betingelse af, at de overdrager forhandlingsretten til TRF, indtil medlemskabet ophører. stk. 2. Hovedbestyrelsen kan optage medlemmer i.h.t. CO10 s vedtægter. Som ordinære medlemmer kan endvidere, efter hovedbestyrelsens beslutning, optages ansatte eller grupper af ansatte uden for det statslige område. Sådanne medlemmer skal have uddannelsesmæssige eller arbejdsmæssige forhold, der er sammenlignelige med de i stk. 1 nævnte medlemmer. stk. 3. Medlemmer, der udtræder af tjenesten i forbindelse med efterløn, pension eller rådighedsløn kan, efter anmodning, forblive i TRF som ekstraordinære medlemmer. Medlemmer, der udtræder af tjenesten uden at overgå til efterløn, pension eller rådighedsløn, kan ikke forblive som ekstraordinære medlemmer. Medlemmer, der har tjenestefrihed eller orlov kan efter anmodning ligeledes forblive, som ekstraordinære medlemmer. stk. 4. Ekstraordinære medlemmer kan ikke beklæde tillidsposter eller udøve stemmeret i TRF. Indmeldelse 4 Indmeldelse i TRF sker skriftligt gennem en kreds, jf. 23. Medlemskab er gældende fra en af TRFs sekretariat meddelt dato. stk. 2. Medlemmer, der har udmeldt sig af TRF, kan kun indtræde på ny mod at betale et indskud, som svarer til kontingentet for den tid, vedkommende har stået uden for TRF. Dette indskud betales efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse enten samlet eller i rater. Medlemmer, der har udmeldt sig af TRF på grund af orlov eller tjenestefrihed, kan dog indtræde på ny uden at skulle betale kontingent til TRF for orlovsperioden. stk. 3. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de i stk. 2 angivne bestemmelser. TRF april 2014 Side 5

4 TRAFIKBUNDET Udmeldelse 5 Udmeldelse af TRF sker skriftligt til TRFs sekretariat med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar eller 1. juli. stk. 2. For medlemmer, der udtræder af tjenesten, sker udmeldelsen uden videre ved TRFs foranstaltning fra tidspunktet for afskedigelsen, jf. dog 3, stk. 3. Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse 6 Såfremt et medlem modarbejder TRFs formål eller beslutninger, kan vedkommende udelukkes, når 3/5 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for udelukkelse. stk. 2. Udelukkelse medfører tab af alle medlemsrettigheder, herunder gruppelivsforsikring. stk. 3. Før beslutning om udelukkelse træffes, skal det berørte medlem have adgang til at udtale sig over for hovedbestyrelsen. Afgørelse om udelukkelse kan indankes for førstkommende delegeretmøde indtil 30 dage efter beslutning om udelukkelse er truffet. stk. 4. Såfremt den udelukkede ønsker sagen forelagt delegeretmødet, bibeholdes retten til gruppelivsdækning, medens andre rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed, er suspenderet. Der betales fuldt kontingent, indtil delegeretmødets afgørelse foreligger. stk. 5. På delegeretmødet har vedkommende medlem adgang til at udtale sig. Til delegeretmødets endelige beslutning om udelukkelse kræves 3/5 flertal. stk. 6. Genoptagelse kan ske efter vedtagelse af hovedbestyrelsen, der fastsætter de nærmere betingelser herfor. Såfremt en udelukkelse har været til behandling og afgørelse på delegeretmøde, jf. stk. 1, kan genoptagelse kun ske efter vedtagelse på et delegeretmøde, som fastsætter de nærmere betingelser. Til delegeretmødets beslutning om genoptagelse kræves 3/5 flertal. stk. 7. Såfremt et medlem udelukkes fra en kreds, i medfør af kredsens godkendte vedtægter, indebærer dette normalt udelukkelse fra TRF. Udelukkelse fra en kreds skal hurtigst muligt forelægges hovedbestyrelsen, som skal afgøre, om udelukkelsen er sket på et lovligt grundlag. stk. 8. Ved udelukkelse fra en kreds i henhold til stk. 7 finder stykkerne 1, 3, 4, 5 og 6 i denne paragraf ikke anvendelse. Dog bevares retten til gruppelivsforsikring, indtil udelukkelsen er sanktioneret af hovedbestyrelsen. Tillidsposter 7 Tillidsposter skal beklædes af ordinære medlemmer. Kontingent 8 Kontingentets størrelse, herunder bidraget til opsparingskontoen fastsættes af et delegeretmøde. stk. 2. Kontingentet opkræves normalt månedligt via Statens Lønsystem (SLS). stk. 3. Ekstraordinære medlemmer under 67 år betaler 50 % af det efter stk. 1 fastsatte kontingent. Øvrige ekstraordinære medlemmer samt pensionerede ekstraordinære medlemmer under 67 år, som ikke er medlem af gruppeliv betaler 10% af det efter stk. 1 fastsatte kontingent. stk. 4. Ekstraordinære medlemmer der har tjenestefri eller orlov bidrager til opsparings- TRF april 2014 Side 6

5 kontoen. Øvrige ekstraordinære medlemmer bidrager ikke til opsparingskontoen. VEDTÆGTER TRAFIKBUNDET stk. 5. Elever bidrager ikke til opsparingskontoen. Opsparingskontoen 9 Opsparingskontoen er en økonomisk hjælp til særlig vanskelige situationer som fx konfliktsituationer, kollektiv bod o.a. stk. 2. Alle ordinære medlemmer samt ekstraordinære medlemmer på orlov og tjenestefri (se 8 stk. 4) indbetaler hver måned et beløb via kontingentindbetalingen til kontoen. Beløbet fastsættes af delegeretmødet, men hovedbestyrelsen kan pålægge medlemmerne en forhøjelse, såfremt det skønnes nødvendigt. stk. 3. Forretningsudvalget råder over pengene, men disponeringen skal godkendes af hovedbestyrelsen før eller efter en beslutning. stk. 4. I en konflikt kan TRF yde støtte til konfliktramte medlemmer. Det er hovedbestyrelsen, som træffer beslutning om, der skal ydes støtte, og i hvilken form støtten gives, f.eks. som lån eller som udbetaling af konfliktunderstøttelse. Størrelsen af bistanden til det enkelte medlem vil som udgangspunkt være i henhold til dagpengesatsen. De nærmere regler for konflikthåndtering besluttes af hovedbestyrelsen. stk. 5. For at opnå ret til bistand jf. stk. 4 kræves minimum 6 måneders medlemskab af Trafikforbundet. stk. 6. Nyansatte indenfor Trafikforbundets forhandlingsområde samt elever, der udfører eller lige har fuldført deres uddannelse, kan slippe for det i stk. 5 nævnte krav, såfremt de inden for de første 30 dage af deres ansættelse eller for elever fuldført uddannelse melder sig ind i Trafikforbundet. Organisation 10 TRFs virksomhed udøves gennem: 1. Delegeretmøde 2. Hovedbestyrelsen 3. Forretningsudvalget 4. Kredsene Delegeretmødet 11 Delegeretmødet er TRFs højeste myndighed. Delegeretmødet kan give og forandre TRFs vedtægter. 12 Ordinært delegeretmøde afholdes i lige år i april måned i Hovedstadsområdet. stk. 2. Indvarsling til delegeretmøde med angivelse af dato og dagsorden, jf. stk. 6 sker ved hovedbestyrelsens foranstaltning senest 8 uger før mødet. stk. 3. Det påhviler hovedbestyrelsen at indkalde og behandle forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet. Eventuelle forslag skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet. stk. 4. Det påhviler kredsene at foretage valg af delegerede. Oplysning om de valgte delegerede skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet. stk. 5. Endelig dagsorden, de reviderede regnskaber, forslag til budget, navnene på kandidater til valg samt oplysning om de valgte TRF april 2014 Side 7

6 TRAFIKBUNDET delegerede bekendtgøres senest 14 dage før mødet. stk. 6. Dagsorden for det ordinære delegeretmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Navneopråb 2. Vedtagelse af mødets forretningsorden 3. Valg af ordstyrer, viceordstyrer og referent 4. Hovedbestyrelsens beretning 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand - jf. stk. 7 (punktet udgår, når formanden ikke er på valg) 9. Valg af næstformand 10. Valg af 2 revisorer 11. Valg af 2 revisorsuppleanter 12. Eventuelt stk. 7. Formanden vælges for en periode på 4 år. Valget gælder indtil afslutningen af næste delegeretmøde, hvor formandsvalg er på dagsordenen. Valg af næstformand gælder indtil afslutningen af næste delegeretmøde, hvor næstformandsvalg er på dagsordenen. Stk. 8. Navne på eventuelle kandidater til formands- eller næstformandsposten skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger før delegeretmødet. stk. 9. I sager, der behandles under "Eventuelt" kan der ikke træffes beslutninger. stk. 10. Ethvert medlem er berettiget til at overvære et delegeretmøde, og til at deltage i forhandlingerne. Ekstraordinært delegeretmøde 13 Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når enten formanden, et flertal af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer eller 10 % af medlemmerne kræver dette og samtidig skriftligt meddeler hovedbestyrelsen, hvilke sager, der ønskes behandlet. Mødet afholdes senest 6 uger efter kravets fremsættelse. stk. 2. Indvarslingen med bekendtgørelse af dagsorden sker ved hovedbestyrelsens foranstaltning senest 4 uger før mødet. Mødet kan kun behandle sager, der er optaget på dagsordenen. stk. 3. Ethvert medlem er berettiget til at overvære et ekstraordinært delegeretmøde og til at deltage i forhandlingerne. stk. 4. I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært delegeretmøde uden det i stk. 2 bestemte varsel. I sådanne tilfælde, og kun for så vidt nyt delegeret valg ikke kan nås afholdt, kan hovedbestyrelsen indkalde de sidst valgte delegerede. Delegeretmødets virksomhed 14 Ethvert delegeretmøde er beslutningsdygtigt, når indvarsling og dagsorden er bekendtgjort i overensstemmelse med vedtægterne. stk. 2. Ved mødets begyndelse vedtager delegeretmødet sin forretningsorden samt vælger ordstyrer, viceordstyrer og referent. stk. 3. Kun fremmødte delegerede har stemmeret. stk. 4. Afstemning foretages ved håndsoprækning; såfremt mindst 1/5 af de delegerede kræver skriftlig afstemning, skal denne foretages. stk. 5. Sager, der ikke angår vedtægtsændringer og/eller udelukkelse, jf. disse vedtægters 6, afgøres af delegeretmødet ved simpel stemmeflerhed. TRF april 2014 Side 8

7 TRAFIKBUNDET stk. 6. Til vedtagelse af ændringer af TRFs vedtægter kræves, at forslaget opnår mindst 3/5 af de afgivne stemmer. stk. 7. Forslag til vedtægtsændringer, der i hovedsagen kun vedrører en enkelt kreds kan kun vedtages, såfremt mindst halvdelen af den pågældende kreds delegerede stemmer for. Sådanne vedtægtsændringer kan ikke gøres til genstand for en urafstemning. stk. 8. Forslag til vedtægtsændringer samt andre spørgsmål, jf. dog stk. 7., skal, såfremt mindst 1/5 af de delegerede kræver det, efter endt behandling, men forinden afstemning har fundet sted, sendes til urafstemning blandt TRFs medlemmer. Urafstemningen skal være afsluttet senest 6 uger efter delegeretmødet. stk. 9. Delegeretmødets protokol er en optagelse, som opbevares i mindst 5 år. stk. 10. Et referat af forhandlingerne og resultatet af afstemningerne underskrives af ordstyrer og referent, og bekendtgøres for medlemmerne snarest efter mødet. 16 Snarest efter delegeretmødet sammenkalder formanden hovedbestyrelsen til konstituerende møde. Her vælges 2 forretningsudvalgsmedlemmer jf. 22, stk. 2 og der udpeges repræsentanter til øvrige udvalg, repræsentantskaber m.v.. Mødet fastsætter endvidere kassererens og sekretariatets arbejdsforhold. 17 Hovedbestyrelsen leder TRF i overensstemmelse med vedtægterne og de af delegeretmødet trufne beslutninger. Hovedbestyrelsen har ansvaret for TRFs midler og disses anvendelse. stk. 2. Hovedbestyrelsen kan lade foretage urafstemning om vigtige spørgsmål, hvis afgørelse ikke kan opsættes til det ordinære delegeretmøde. stk. 3. Hovedbestyrelsen er berettiget til i alle spørgsmål vedrørende TRF at henvende sig til ethvert medlem af TRF. stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden. Hovedbestyrelsen 15 Mellem delegeretmøderne er hovedbestyrelsen, der består af formanden, næstformanden og de af kredsene i medfør af 28 valgte hovedbestyrelsesmedlemmer, TRFs øverste myndighed. stk. 2. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse i sager af principiel karakter, medmindre forretningsudvalget er bemyndiget til at afgøre sagen. Hovedbestyrelsens virksomhed 18 Hovedbestyrelsen holder møde mindst en gang i kvartalet. stk. 2. Formanden indkalder til møderne ved skrivelse til hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem senest 1 uge før mødet, jf. dog stk. 5. stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden. Endelig dagsorden fastsættes ved mødets begyndelse. stk. 4. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde afholdes, når en kreds overfor formanden skriftligt fremsætter krav herom, ledsaget af et motiveret dagsordenforslag. Mødet afholdes senest 2 uger efter, at kravet er fremsat. TRF april 2014 Side 9

8 stk. 5. Formanden kan, såfremt han finder det nødvendigt, indkalde hovedbestyrelsen med kortere frist end anført i stk. 2. VEDTÆGTER TRAFIKBUNDET 19 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mødet er lovligt indvarslet, og formanden og/eller næstformanden er til stede. stk. 2. Alle beslutninger træffes normalt ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 3 og stk. 4. Kun fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer eller disses suppleanter har stemmeret. stk. 3. Ethvert hovedbestyrelsesmedlem kan forlange afstemning efter medlemstal i de enkelte kredse pr. 1. januar. Ingen kreds kan besidde stemmer svarende til mere end halvdelen af medlemstallet i TRF. stk. 4. Beslutning i en sag, der kun vedrører en enkelt kreds, kan kun tages, når begge hovedbestyrelsesmedlemmer i kredsen stemmer for, eller der ved en medlemsafstemning i kredsen er et flertal, der stemmer for. Forretningsudvalg 22 Forretningsudvalget udgør med bistand fra sekretariatet TRFs daglige ledelse. Sager af principiel karakter skal jf. 15, stk. 2 afgøres af hovedbestyrelsen. stk. 2. Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og 2 forretningsudvalgsmedlemmer. De 2 forretningsudvalgsmedlemmer vælges af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer. Højst 2 af de 4 forretningsudvalgsmedlemmer kan være medlemmer af samme kreds. Stk. 3. Forretningsudvalget afholder møder efter behov og ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når 3 af de 4 medlemmer er til stede. 20 Ved alle hovedbestyrelsesmøder udarbejdes et beslutningsreferat, hvor ethvert medlem af hovedbestyrelsen har ret til at få sin stemmeafgivning indført, ledsaget af en kort motivering. Stk. 2. Beslutningsreferatet udsendes snarest efter hvert hovedbestyrelsesmøde til samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen, suppleanter samt kassereren. 21 Hvis et hovedbestyrelsesmedlem modarbejder TRFs formål eller beslutninger, kan de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer ved enstemmighed fritage den pågældende for sit mandat indtil førstkommende delegeretmøde, hvor sagen da skal behandles, og hvor den pågældende skal have lejlighed til at udtale sig. Kredse 23 Kredsene ledes og arbejder efter de af dem affattede vedtægter, der skal være i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Kredsvedtægterne skal godkendes af hovedbestyrelsen. stk. 2. Sager, der skal forhandles udenfor egen styrelse, overdrages til TRF. Er en kreds bemyndiget til selv at føre en sag, er kredsen forpligtiget til løbende at holde forretningsudvalget orienteret om sagens udvikling. stk. 3. Kredsene kan anmode TRF om at overtage sager indenfor deres område. TRF april 2014 Side 10

9 TRAFIKBUNDET stk. 4. Kredsene kan optage andre opgaver og arbejde med andre sagsområder end de i 2 nævnte, såfremt dette ikke strider mod TRFs formål. Eventuelle udgifter dertil er TRF uvedkommende. Kredsinddelingen 24 Kredsene har følgende organisatoriske afgrænsning: Kreds 1: Trafikstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Vejdirektoratet, Transportministeriet Departement, Kystdirektoratet og udlånte tjenestemænd i Applus+ og Odense Lufthavn. Kreds 2: Visse tjenestemænd og overenskomstansatte i Naviair samt Københavns Lufthavne A/S. Kreds 3: Dansk Flyvelederforening (DATCA). Kreds 4: Nedlagt 1. december Kreds 5: Danmarks Meteorologiske Institut. Kreds 6: Tekniske sektioner og afsnit (Teleklubben) i Naviair. Kreds 7: Naviair: Foreningen af danske flyvelederassistenter (FADFA). stk. 2. Medlemskab af en kreds er obligatorisk. Ordinære medlemmer indenfor det statslige område henføres automatisk til den kreds, hvortil den pågældende er organisatorisk tilknyttet. Ordinære medlemmer udenfor det statslige område henføres af hovedbestyrelsen til den kreds, hvor der er et naturligt uddannelsesmæssigt eller arbejdsmæssigt tilhørsforhold. stk. 3. Et ordinært medlem kan efter ansøgning til Hovedbestyrelsen henføres til en anden kreds, når dette kan begrundes med arbejds- eller funktionsmæssige tilhørsforhold til den pågældende kreds, eller er et personligt ønske. stk. 4. TRFs sekretariat fører register over medlemmer, der jf. stk. 3 er henført til en anden kreds. stk. 5. Organisatoriske ændringer af kredsene kan besluttes af en enig Hovedbestyrelse, men skal efterfølgende godkendes på det førstkommende delegeretmøde. 25 Kredsene vælger delegerede til delegeretmødet og medlemmer af hovedbestyrelsen. Til disse hverv er kun kredsens medlemmer valgbare. stk. 2. Kredsene er berettigede til at udskrive kredskontingent. Kredstilskud 26 Kredsene kan modtage kredstilskud fra TRF. Beløbet fastsættes af delegeretmødet og udbetales efter regler fastsat af hovedbestyrelsen. stk. 2. Tilskuddet beregnes efter medlemstal pr. 1. januar. TRF april 2014 Side 11

10 TRAFIKBUNDET stk. 3. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge ekstraordinære tilskud. Valg af delegerede 27 Kredsene tildeles delegerede i et antal af 1 fast samt 1 for hvert påbegyndt 20 medlemmer, regnet efter medlemstallet pr. 1. januar. Opgørelse over medlemstal tilgår kredsene fra TRF. Ingen kreds kan stille med halvdelen eller derover af det samlede antal delegerede. stk. 2. Valg udskrives til hvert delegeretmøde af hovedbestyrelsen, der meddeler kredsene, hvilket antal delegerede der tilkommer hver kreds. Kredsene fastsætter selv valgmåden i deres vedtægter. Der skal åbnes mulighed for den bredest mulige repræsentation. stk. 3. Valg af delegerede skal finde sted forud for et ordinært eller ekstraordinært delegeretmøde, herfra undtaget det i vedtægternes 13, stk. 4 nævnte tilfælde. stk. 4. Valg af delegerede til ordinære delegeretmøder skal være tilendebragt senest 4 uger før mødets afholdelse. Til ekstraordinære delegeretmøder så vidt muligt otte dage før mødets afholdelse, se dog vedtægternes 13, stk. 4. Hovedbestyrelsen underrettes straks om valgets resultat. stk. 5. For kredse, der ikke har etableret en kredsbestyrelse, leder hovedbestyrelsen valget af delegerede. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 28 Hver kreds er repræsenteret med 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. Kredsformænd er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen. Herudover vælger hver kreds et hovedbestyrelsesmedlem. stk. 2. Valg af hovedbestyrelsen er normalt gældende indtil afslutningen af det følgende delegeretmøde, medmindre kredsen vedtager andet på en generalforsamling. Medlemmer af hovedbestyrelsen, der er afgået i medfør af en sådan generalforsamlingsbeslutning, kan af hovedbestyrelsen indkaldes til førstkommende delegeretmøde. Aftaleret 29 Med aftaler forstås i denne forbindelse aftaler som defineret i Hovedaftalen. stk. 2. Aftaler om generelle løn- og ansættelsesforhold, på det statslige område, indgås af CO10 med det ministerium, hvorunder statens lønnings- og pensionsvæsen henhører. stk. 3. Aftaler om andre løn- og ansættelsesvilkår, der er udgiftskrævende, samt aftaler om omklassificering som led i rationalisering, uanset der ikke sker forøgelse af personaleudgifterne, på det statslige område, indgås af CO10 med det ministerium, hvorunder statens lønnings- og pensionsvæsen henhører, eller af TRF efter bemyndigelse fra CO10 i hvert tilfælde med det ministerium, som førstnævnte ministerium har bemyndiget dertil. stk. 4. Andre aftaler, som ikke falder ind under stk. 2 og stk. 3, indgås af TRF. stk. 5. Aftaler underskrives for TRF af formanden eller den, han bemyndiger hertil. Forhandlingsret TRF april 2014 Side 12

11 TRAFIKBUNDET 30 Forhandlinger med henblik på indgåelse af aftale om generelle løn- og ansættelsesvilkår, på det statslige område, føres af CO10 med det ministerium, hvorunder statens lønningsog pensionsvæsen henhører. stk. 2. Forhandlinger med henblik på indgåelse af aftale om andre løn- og ansættelsesvilkår, som angivet i 29, stk. 3, føres af TRF med ressortministeriet eller styrelserne. Resultatet af forhandlingerne skal, forinden aftale indgås, forelægges CO10. stk. 3. Forhandlinger med henblik på indgåelse af aftaler, på det statslige område, som angivet i 29, stk. 4, føres af TRF med ressortministeriet eller styrelserne. Resultatet af sådanne forhandlinger skal, forinden aftale indgås, meddeles CO10. Forhandlinger med henblik på indgåelse af aftaler, som angivet i 29, stk. 4, der alene omfatter en enkelt kreds, føres efter bemyndigelse fra hovedbestyrelsen, af kredsen med styrelsen eller inspektoratet. Resultatet af forhandlingerne skal, forinden aftale indgås, meddeles hovedbestyrelsen. stk. 4. Bestemmelser om generelle ansættelsesvilkår, hvorom der, i henhold til hovedaftalen, ikke kan indgås aftale, fastsættes efter forudgående forhandling mellem CO10 og det ministerium, hvorunder statens lønnings- og pensionsvæsen henhører. stk. 5. Bestemmelser om andre ansættelsesforhold, hvorom der ikke kan indgås aftale, fastsættes efter forudgående forhandling mellem TRF og ressortministeriet eller styrelserne, når det drejer sig om forhold af generel betydning for TRFs område. Bestemmelser om ansættelsesforhold, der alene omfatter en enkelt kreds, fastsættes efter forudgående forhandling mellem kredsen og styrelsen eller inspektoratet. Hovedbestyrelsen skal kontinuerligt holdes underrettet om forhandlingerne. stk. 6. Forhandlinger om faglige spørgsmål, der er generelle for TRFs område, føres af TRF. Forhandlinger om faglige spørgsmål, der alene omfatter en enkelt kreds, føres af den pågældende kreds. Såfremt sagen skal afgøres på styrelsesniveau, skal hovedbestyrelsen underrettes. Skal sagen forhandles med ressortministeriet, overdrages den til hovedbestyrelsen. 31 Forhandlinger uden for det statslige område, med henblik på indgåelse af aftaler som angivet i 29, stk. 4, bestemmelser om generelle ansættelsesvilkår, såvel som andre ansættelsesforhold og faglige spørgsmål, føres af TRF, medmindre hovedbestyrelsen bestemmer andet. Forhandlingsudvalg 32 Til varetagelse af sager af væsentlig betydning kan nedsættes et forhandlingsudvalg. stk. 2. Forhandlingsudvalget består normalt af forretningsudvalget samt 1 hovedbestyrelsesmedlem. stk. 3. Før forhandling af sager af særlig betydning for en kreds skal denne underrettes, og kan forlange sig repræsenteret. Ved forhandling af sager, der alene omfatter en enkelt kreds, kan forhandlingslederen udpeges efter indstilling fra den pågældende kreds. Formanden 33 Formanden repræsenterer TRF udadtil og underskriver på dens vegne. stk. 2. Fuldmagter vedrørende økonomiske dispositioner gives af formanden og næstformanden i fællesskab TRF april 2014 Side 13

12 TRAFIKBUNDET stk. 3. Formanden kan ikke være medlem af en kredsbestyrelse eller vælges som delegeret. stk. 4. Såfremt formanden nedlægger sit mandat, eller dette af andre grunde bliver ledigt i løbet af valgperioden, udskrives nyvalg. Den således valgte formands funktionstid udløber samtidig med den oprindelig valgtes. I den mellemliggende periode, eller hvis der er under 8 måneder til ordinært nyvalg, fungerer næstformanden i formandens sted. 37 Regnskabsåret er kalenderåret. stk. 2. Kassereren ansættes af hovedbestyrelsen. stk. 3. Kassereren varetager TRFs kasseforretninger og fører de fornødne regnskaber. Han aflægger regnskab og fremsætter forslag til budget på delegeretmøder. stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kassererens arbejde, herunder om anbringelse af TRFs midler. Næstformanden 34 Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes forfald, jf. dog 33, stk. 3. stk. 2. Såfremt næstformanden fratræder i valgperioden, eller pladsen af andre grunde bliver ledig i en valgperiode, udpeger hovedbestyrelsen af sin midte en ny næstformand, der fungerer indtil ordinært nyvalg har fundet sted. Sekretariatet 35 TRF betjenes af et sekretariat. Information 36 Information til medlemmerne gøres tilgængelig på TRFs hjemmeside eller sendes direkte til de enkelte medlemmer. Kasserer, regnskab og budget Revision 38 Regnskabet revideres af 2 kritiske revisorer. De kritiske revisorer og revisorsuppleanter vælges af delegeretmødet. Stk. 2. De kritiske revisorer har ret til at revidere regnskaberne når som helst, og de har pligt til at revidere det mindst én gang årligt. stk. 3. De kritiske revisorer påser, at TRFs midler er anvendt i overensstemmelse med vedtagne budgetter og givne bevillinger samt, at der er udvist fornøden økonomisk hensyn ved administrationen. stk. 4. De kritiske revisorer kan ikke være medlemmer af hovedbestyrelsen. stk. 5. Regnskabet revideres desuden af et af hovedbestyrelsen antaget statsautoriseret revisionsselskab. Det påhviler dette at påse beholdningens tilstedeværelse, bogføringens rigtighed samt, at regnskabsaflæggelsen sker i overensstemmelse med de fastsatte regler. stk. 6. Revisionen af årsregnskabet skal være afsluttet senest medio marts. Årsregnskabet forelægges herefter med hovedbestyrelsens TRF april 2014 Side 14

13 indstilling på det førstkommende ordinære delegeretmøde. VEDTÆGTER TRAFIKBUNDET Urafstemning Honorarer, rejse- og befordringsudgifter 39 Honorarer, bl.a. til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i møder til formanden, næstformanden, kasserer og de af hovedbestyrelsen valgte forretningsudvalgsmedlemmer, fastsættes af delegeretmødet. stk. 2. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer tildeles mødediæter efter satser fastsat af hovedbestyrelsen. stk. 3. Rejse- og befordringsudgifter godtgøres efter de for tjenestemænd gældende regler, højeste sats. stk. 4. Hovedbestyrelsen kan tillægge medlemmer, der deltager i andre aktiviteter, et beløb til dækning af særlige udgifter. Gruppelivsforsikring 40 TRFs gruppelivsforsikring er obligatorisk for ordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer kan framelde sig gruppelivsforsikringen. stk. 2. Medlemmerne er dækket i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem TRF og et forsikringsselskab. stk. 3. Dækningen bortfalder ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 67 år eller udtræder af TRF. stk. 4. Udbetalt bonus anvendes efter hovedbestyrelsens beslutning. 41 Når en urafstemning er besluttet af et delegeretmøde eller af hovedbestyrelsen, skal der til de ordinære medlemmer udsendes: a) forslag og eventuelle ændringsforslag med motivering. b) indlæg fra forslagets eventuelle modstandere, såfremt de pågældende måtte ønske dette. c) stemmeseddel. stk. 2. Urafstemning som følge af en delegeretmødebeslutning kan kun omfatte det eller de forslag, der har været forelagt delegeretmødet. stk. 3. Kun de af TRF udsendte stemmesedler må benyttes. Stemmesedlerne udfyldes og indsendes i overensstemmelse med den trykte tekst i lukket kuvert påtegnet "stemmeseddel" til TRFs adresse. stk. 4. TRFs kritiske revisorer afgør stemmesedlernes gyldighed og foretager stemmeoptællingen, hvis resultat bekendtgøres snarest muligt. stk. 5. Et forslag er vedtaget, hvis det opnår flertallet af de afgivne stemmer, heri medregnet blanke og ugyldige, jf. dog 42 og 44. Stemmesedler indkommet efter den fastsatte tidsfrist medregnes ikke. Vedtægtsændringer 42 Ændring af disse vedtægter kan kun ske, når mindst 3/5 af de på et delegeretmøde eller ved TRF april 2014 Side 15

14 en urafstemning afgivne stemmer er for ændringen. VEDTÆGTER TRAFIKBUNDET Hæftelse 43 Intet medlem af TRF hæfter ud over TRFs egenkapital. TRFs opløsning 44 TRF kan kun opløses når mindst 3/5 af de ved en urafstemning afgivne stemmer er for opløsning. Et delegeretmøde afgør i så fald, hvorledes TRFs midler skal anvendes. -- o -- Således vedtaget på delegeretmødet den 4. april 2002 og senest ændret på delegeretmødet den 6. april 2006, 20. april 2010 og 19. april Formand TRF april 2014 Side 16

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 KonGngent

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen Vedtægter for 1. Formål 1.1 Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i "Lov for Brancheafdelingen Trafik & Jernbane" givne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser. 2. Medlemmer 2.1 Kredsen

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne.

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. V E D T ÆGTER Vedtægter for Danske Havne Formål 1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. Medlemskreds 2 Alle erhvervshavne, der tilvejebringer, vedligeholder, forvalter og

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark Vedtægter Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Parkinsonforeningen i Danmark. Foreningens binavn er Dansk Parkinsonforening. Stk. 2. Parkinsonforeningen

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Helsinge Erhvervsforening. 2 Foreningens formål er at være interesseorganisation for medlemmerne over

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn PDA Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn 1 Organisationens navn er Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening betegnet PDA. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere