Omsorgssvigtede børn. Vibeke Manniche, Læge, phd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgssvigtede børn. Vibeke Manniche, Læge, phd"

Transkript

1 Omsorgssvigtede børn Vibeke Manniche, Læge, phd

2 Jeg fatter ikke, at sundhedsplejersken ikke skriver en underretning! Det er mig ganske enkelt en gåde!!!. Sagsbehandler, lærer, læge, tandlæge

3

4 Hvad er det sværeste for tandlægen ved omsorgssvigt?

5 Barnets reform Manglende økonomisk incitament Politisk ligegyldighed Massive nedskæringer på forebyggelse ifht børn Og så alligevel ikke..

6 Tænk på din barndom. Hvem så dig? Hvilken lærer, pædagog eller nabo husker du? Hvem så dig ikke hvem fik dig til at tvivle på dig selv?

7 3 dukker - en af glas, en af plastic og én af stål Dukkerne får hammer i hovedet Glasdukken går helt i stykker Plasticdukken bliver beskadiget Metaldukken afgiver blot en lyd af metal De sidste er de gådefulde mælkebøttebørn

8 Børn, der udvikler en særlig modstandskraft (resiliens) og derfor klarer sig godt på trods af opvækst i belastende og risikofyldte miljøer Forhutlede - vanrøgtede Professionel fik barnet på rette kurs Klarer sig against all odds!

9 særlige, personlige ressourcer ved individerne (refleksion, begavelse, selvtillid, gåpå-mod ) positive venne- og bekendtskabsrelationer

10 På et eller andet tidspunkt havde været en voksen, der havde set og forstået det pågældende barn Som derefter havde stillet sig på dets side og protesteret mod de overgreb, det blev udsat for Dermed fik barnet hjælp, så det ikke konstant var tvunget til at fortrænge sine følelser som noget man skulle skamme sig over. Et bekræftende vidne, for det har vist barnet, at der ikke blot fandtes alternativer til hårdhed, følelseskulde, vold og almindelig uformåen, men at barnet også havde en særlig værdi, der gjorde det værd at elske. Kreativitet og boglæsning Solveig Cronström-Beskow: Mønsterbrydere - mælkebøttebørn om kunsten at overleve. Oversat fra svensk af Torben Hanson. 227 s. 198 kr. Munksgaard

11 Udad-agerende adfærd Grimt sprog Hullet og beskidt tøj Slår de andre U-elskværdig Zorning

12 10% af danske børn på 11 år mistrives (SFI) Danske kommuner bruger 12 milliarder på tiltag for børn og unge. Hovedparten anvendes på anbringelser 25% af børnene har ikke en voksen de er fortrolige med. Ugeskrift for læger 24.nov.2008, no. 48

13 20 gange flere 15 årige ryger dagligt i gr. 5 4 gange flere er overvægtige i gruppe gr. 5 2 gange så mange dyrker ikke motion i gruppe 5 4 gange så mange spiser ikke frugt og grønt 9 gange så mange spiser fastfood min 5 gange uge 5 gange flere drikker sodavand dagligt Forekomsten af gode venner stort set ligedan Forekomsten af høj skoletrivsel stort set ens Skolebørnsundersøgelsen 2010

14 børn hvor mindst 1 forælder har været indlagt 1 barn pr stue/klasse børn lever i familier, hvor mor eller far drikker Har du brækket vinhalsen? 75 børn fødes hvert år med Føtalt Alkoholsyndrom 200 børn med andre alkoholrelaterede fødselsskader Alkohol koster samfundet 10 milliarder årligt

15 10% vurderes at have brug for børnepsykiatrisk behandling 40% tegn på psykisk belastning 50% viser ingen symptomer 33 % af børnene udvikler selv alkoholproblemer 43% ligeså psykisk velfungerende som voksne som kontrolgruppen Direkte sammenhæng mellem konflikter/disharmoni i familien og reaktioner Uafhængig af social status

16 Især høj forekomst fra Ene-forsørgerfamilier Indvandrer- og efterkommerfamilier Fra lavere socialgrupper Blandt skolebørn med svage sociale relationer Psykisk mistrivsel blandt årige

17 Uforståelig eller pludselig ændret adfærd Uplejet og usoigneret Ligegyldighed og indesluttethed Angst og håndsky Ukoncentreret Slår og bider Opfarende Ukritisk i kontakt til andre Stille meget stille Uforklarlige blå mærker Ændrede tand- og mundforhold

18 1 børn for hver 100 børn udsat for vold 1. leveår Stabil forekomst over mange år Forbudt siden ,7 børn ud af dør som følge af vold 0-årige tre gange større risiko end 1-4årige 1-4 årige dobbelt så stor risiko som 5-14 årige at dø Vold mod mor halvdelen også mod børnene Øget risiko ved social belastning (inkl etnicitet) Hellere én gang for meget end én gang for lidt!

19 Blå mærker diffust og af forskellig alder Mor tæves Arme, numse, kind Håndsky Slår de andre børn Spørg barnet! Hvem slår egentlig dig, min ven?

20 ITP Allergisk vaskulitis Leukæmi Hæmofili Neuroblastom Erytema nodosum Osteogenesis imperf Metaboliske sgd Menkes syndrom Homocysteinuri Rachitis SIDS Congenit smerteindifferens Cerebral aneurisme

21 Seksualiseret adfærd Sprog Kønsvorter rødme/svamp Blødninger Ændret adfærd Barnet siger det selv Hovedpine, mavesmerter, vaginalinfektioner forstoppelse og vandladningsbesvær Tandskader og slimhindeforandringer Synkebesvær

22 Gonorrhoe HIV-infektion Chlamydia trach Trichomonas vag Condylomata ac Herpes simplex Bakteriel vaginose Diagnostisk Diagnostisk Diagnostisk Stærk mistanke Mistanke Mistanke Inkonklusiv

23 Tværkommunal underretningspligt Ånder lettet op i kommunerne Går tid før man har set en familie an Bor typisk lidt øde steder Holder børnene hjemme Undlader forebyggende undersøgelser Undlader tandlægebesøg eller børnene møder alene

24 Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller ud-nyttelse, herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt. FN's Konvention om Barnets Ret, artikel 19, punkt 1.

25 Styrkelse af plejefamilieområdet Styrkelse af børnenes klagemuligheder og nedsættelse af alderen fra år Tidlig indsats og øget udvekslingsmuligheder mellem myndigheder Tværkommunal underretningspligt Styrket indsats over for unge mødre Skærpelse af underretningspligten Tilsyn med anbringelsessteder Incitamentsstrukturen vurderes Bedre mulighed for at snakke sammen SSD

26 Loven ER farveblind Alle børn har SAMME rettigheder! OGSÅ på fx Rådmandsgadeskolen.

27 Skærpet underretningspligt ( offentligt ansatte - individuel) Alm. underretningspligt (alm. borgere)

28 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

29 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, Eller at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

30 Underretningspligten indtræder, når fagpersonen får kendskab til eller grund til at antage, at der er behov for støtte.

31 Hvem beslutter om en underretning skal sendes afsted? Den enkelte ansatte? Den enkelte ansatte? Lederen?

32 Fagpersonen skal forud for underretningen orientere indehaver af forældremyndigheden eller de vordende forældre om, at den pågældende har til hensigt at lave en underretning, og bør forsøge at opnå samtykke hertil. Hvis der ikke kan opnås samtykke, og fagpersonen fortsat er bekymret, er den pågældende forpligtet efter bestemmelsen til at underrette alligevel. Den pågældendes eventuelle tavshedspligt viger således for underretningspligten.

33 Skole, skolefritidsordning, det kommunale sundhedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.

34 Det drejer sig om skole, skolefritidsordning, kommunalt ansatte lager og sundhedsplejersker, tandlæger og tandplejere dagtilbud, fritidshjem, myndigheder, der løser opgaver inden for området socialt udsatte børn og unge.

35 Som udgangspunkt kun 1 gang! Når to eller flere personer har udvekslet oplysninger om et konkret barn, kan det i nogle tilfælde vise sig, at der ikke var grundlag for bekymringen, eller at problemerne kan løses i deres eget regi og dermed ikke kræver en særlig indsats. Alternativt én eller begge underrette forvaltningen

36 1. En fagperson er bekymret 2. Det kan drøftes med forældrene (forsøg samtykke) 3. Det må drøftes med andre fagpersoner ( 49 a) - nødvendige oplysninger 4. Underretning ved grund til at antage, at der er behov for særlig støtte ( 153). Forældre bør orienteres (forsøg samtykke 5. Tilbagemelding til den, der har underrettet ( 153).

37 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodningvideregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 2, 1. pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedr rende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører.

38 Hensynet til barnet overskygger ALT andet Underretningspligten går FORUD for tavshedspligten

39 En lærer blev idømt dagbøder for overtrædelse af straffeloven og lov om social service. Læreren havde undladt at foretage underretning om, at en 13-årig elev havde betroet ham, at hun havde et seksuelt forhold til en 19-årig kæreste. Læreren havde både indskærpet over for eleven, at kæresten begik en strafbar handling ved at have sex med hende, og skældt hende ud over hendes letsindighed.

40 Skriftlig Telefonisk Personligt fremmøde Skriftlig Barn og cpr-nummer Observerede hændelser (konkret) Bekymring Er forældrene orienteret om underretningen Keep it simple du er IKKE Sherlock Holmes Kvittering i løbet af 6 dage (ved lov)

41 HVAD OG HVORDAN? Kvittering Skærpet underretningspligt Del af team? Kan få tilbagemelding om der er iværksat noget 50 / Børnefaglig undersøgelse Møder uden konsekvens Tænke på børn Vold og seksuelt misbrug: Hurtig handling

42 Ankestyrelsens materiale Udprint pjecer til kollegaer

43 Lægeundersøgelser af skolebørn væk Sundhedsplejersker underretter sjældent Lærere og pædagoger forsøger Tandlæger?

44 Usædvanlige tandforhold Ætsninger, fysiske skader, svamp Mundskyhed Barnet fortæller selv Barnet ser forhutlet ud Er der andre, som burde gøre noget?

45 Døgnvagten Formanden Børn unge-udvalget Børneafdelingen Kommunallægen Politiet Drøfte en sag også anonymt Politianmeldelse involvering af lederen Sigtelse eller opgivelse Frafald er ikke lig manglende krænkelse Dom eller frifindelse

46 Hjælp afgøres af 50 undersøgelse Undersøgelse af: Udvikling og adfærd Familieforhold Skoleforhold Fritidsforhold Sundhedsforhold Andre relevante forhold Skal så vidt muligt udføres med samtykke fra forældre men ikke noget krav længere

47 Stk. 3. I sin undersøgelse skal kommunalbestyrelsen afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. For unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe, jf. 52 og 76. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal som led i undersøgelsen inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere eller andre, jf. 49. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog.

48 Stk. 5. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger, og skal i øvrigt gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader. Stk. 6. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Der skal være oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltningerne, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne.

49 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog 56, 57 a, 57 b og 58, 68, stk. 2 og 3, og 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 8, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år. Stk. 2. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller 51. Kommunalbestyrelsen skal altid vælge den eller de mindst indgribende formålstjenlige foranstaltninger, som kan løse de problemer, der er afdækket gennem undersøgelsen.

50 ) Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at barnet eller den unge skal søge dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende. 2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. 4) Døgnophold, jf. 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. 66, nr. 1, 4 og 5, eller i et botilbud, jf. 107 eller 144..

51 5) Aflastningsordning, jf. 55, i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. 66, nr. 1, 2, 4 og 5. 6) Udpegning af en personlig rådgiver for barnet eller den unge. 7) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien. 8) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf ) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. 10) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

52 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog 56, 57 a, 57 b og 58, 68, stk. 2 og 3, og 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 8, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år. Stk. 2. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller 51. Kommunalbestyrelsen skal altid vælge den eller de mindst indgribende formålstjenlige foranstaltninger, som kan løse de problemer, der er afdækket gennem undersøgelsen.

53 Hvis du har foretaget en underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen gør nok, har du mulighed for at underrette til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre barnets retssikkerhed og undersøge, om kommunens indsats er tilstrækkelig.

54 Ærlighed Kærlighed til børnene Argumenter og konflikter Husk forældrene vil børnenes bedste også selv Husk forældrene vil børnenes bedste også selv om de ikke magter det! Troværdighed Obs trusler - politianmeldes

55 Pas på børnene det er de eneste vi har!

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere