Afgørelser og Udtalelser 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser og Udtalelser 2000"

Transkript

1 Afgørelser og Udtalelser 2000 C

2 Afgørelser og Udtalelser 2000

3 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet og selskabets administrerende direktør idømt bøder Pengeinstitutters kvartalsrapporter krav til indhold Sammenligningstal i halvårsrapport imødekommelse af anmodning om dispensation Tidspunkt for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse bestyrelsens behandling Forventninger til fremtiden mangelfuld omtale Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse anmodning om fristforlængelse For sen offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse Begrebet anerkendt internationalt revisionsfirma Tidspunkt for offentliggørelse af halvårsrapport bestyrelsens behandling egne aktier Misvisende fondsbørsmeddelelse offentlig påtale Meddelelse om besiddelse af egne aktier værdipapirhandelslovens 28 for sen offentliggørelse Meddelelse om betydelige andele værdipapirhandelslovens Tidspunkt for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse bestyrelsens behandling Tidspunkt for offentliggørelse af engelsk udgave af fondsbørsmeddelelse Kursrelevant meddelelse tidspunkt for offentliggørelse Offentliggørelse af kvartalsrapport afslag på anmodning om fristforlængelse Indkaldelse til pressemøde forud for offentliggørelse af fondsbørsmeddelelse Oplysning om incitamentsprogram Besiddelse af egne aktier værdipapirhandelslovens Offentliggørelse af oplysninger til pressen For sen offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse Interne regler frist for ledelsens handel med selskabets aktier Meddelelse om besiddelse af egne aktier værdipapirhandelslovens 28 for sen offentliggørelse Offentliggørelse af halvårsrapport imødekommelse af anmodning om fristforlængelse Nedjustering tidspunkt for offentliggørelse Vedtagelse af vedtægtsbestemmelser i strid med det at være børsnoteret sletning af et børsnoteret selskab Overtagelsestilbud 2.1. Én aktionær i værdipapirhandelslovens 31s forstand Forlængelse af tilbudsperioden redegørelse fra bestyrelsen Én aktionær i værdipapirhandelslovens 31s forstand kontrol inden for familien for sen offentliggørelse af aktionæroverenskomst Én aktionær i værdipapirhandelslovens 31s forstand handel med A-aktier Overgangsbestemmelsen i tilbudsreglerne for sen anmeldelse Tilbudspligt option Tilbudspligt kontrol erhvervet via emission Én aktionær i værdipapirhandelslovens 31s forstand handel med A-aktier Optagelse til notering 3.1. Prospektkrav emission over 10% imødekommelse af anmodning om dispensation Prospektkrav rettet emission afslag på anmodning om dispensation Prospektkrav udnyttelse af warrants imødekommelse af anmodning om dispensation Tegning af investeringsforeningsandele på tegningsblanket hentet på Internettet uden medfølgende prospekt Prospektkrav kapitalforhøjelse konvertering af bankgæld afslag på anmodning om dispensation Spaltning tre års regnskabstal for moderselskab imødekommelse af anmodning om dispensation Tre års regnskabstal børsintroduktion imødekommelse af anmodning om dispensation Notering af aktier af samme klasse 25

4 Forord Traditionen tro udgiver Københavns Fondsbørs en samling af de afgørelser og udtalelser for det forløbne år, som Fondsbørsen har fundet af betydning for forståelsen af den børsretlige regulering vedrørende børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser, overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber samt værdipapirers optagelse til notering. Formålet hermed er at give en bedre forståelse af, hvorledes Fondsbørsen i praksis fortolker og administrerer den børsretlige regulering. Alle refererede sager er anonymiserede. Det kan i øvrigt oplyses, at Københavns Fondsbørs på vores hjemmeside ultimo hver måned offentliggør afgørelser og udtalelser i det omfang, der i løbet af den pågældende måned har været afgørelser eller udtalelser, der skønnes at have interesse. Afgørelser og Udtalelser 2000 sendes automatisk til alle børsnoterede selskaber samt til øvrige abonnenter på Københavns Fondsbørs regelsamling. Hæftet kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til Københavns Fondsbørs, ligesom en elektronisk udgave af hæftet kan downloades fra Fondsbørsens hjemmeside. Spørgsmål til børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser, overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber og værdipapirers optagelse til notering kan rettes til Udstederrelationer. Januar 2001 Erik Bruun Hansen 1

5 2

6 1. Oplysningsforpligtelser 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet og selskabets administrerende direktør idømt bøder Som refereret under i Afgørelser og Udtalelser 1996 modtog Københavns Fondsbørs primo november 1996 et børsnoteret selskabs årsregnskabsmeddelelse for 1995/96, udvisende et resultat før skat på minus 114 mio. kr. mod et positivt resultat før skat året før på 164 mio. kr. Af selskabets halvårsrapport for 1995/96, der blev offentliggjort medio april 1996, fremgik, at selskabet forventede et positivt resultat for året, omend på et lavere niveau end sidste år. Medio september 1996 blev forventningerne til 1995/96 nedjusteret til dårligere end tidligere meddelt. Efter at have indhentet selskabets bemærkninger hertil påtalte Københavns Fondsbørs over for selskabet, at selskabet ikke forud for offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen primo november 1996 havde nedjusteret forventningerne til resultatet for 1995/96. Fondsbørsen påtalte ligeledes, at selskabets fondsbørsmeddelelse fra medio september 1996 ikke på nogen måde angav omfanget af selskabets nedjustering. Fondsbørsen offentliggjorde påtalen. De forhold, der førte til, at Fondsbørsen gav selskabet en offentlig påtale, gav efterfølgende anledning til, at selskabet og selskabets daværende administrerende direktør blev tiltalt for blandt andet at have overtrådt værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 ved i tiden mellem medio august og medio september 1996 at have undladt at give oplysninger til Københavns Fondsbørs om væsentlige forhold vedrørende selskabets økonomiske situation, der var af betydning for kursdannelsen på selskabets aktier, uagtet at bestyrelsen medio august 1996 traf beslutning om at give Københavns Fondsbørs meddelelse herom, og ved medio september 1996 at have givet oplysninger til Københavns Fondsbørs om selskabets økonomiske situation, der var misvisende, idet oplysningerne i væsentlig grad afveg fra de oplysninger, der var tilgængelige for selskabets ledelse. Retten fandt de tiltalte skyldige i tiltalen i overensstemmelse med de tiltaltes tilståelser, der var bestyrket af de oplysninger, der i øvrigt forelå i sagen. Selskabet blev idømt en bøde på kr., og selskabets daværende administrerende direktør blev idømt en bøde på kr. med hæfte i 10 dage som forvandlingsstraf. Det fremgår af præmisserne, at for at sikre en høj grad af tillid til handel med danske aktier må det anses for væsentligt, at de børsnoterede selskaber nøje overholder lovgivningens regler om oplysningsforpligtelserne. Ved fastsættelsen af bødestørrelsen lægger retten vægt på, at der var tale om en forsinkelse og udeholdelse af oplysninger til Københavns Fondsbørs vedrørende en meget betydelig forringelse af selskabets forventede årsresultat, hvilket medførte, at kursværdien på selskabets aktier ved børsmeddelelsen medio september 1996 faldt fra 400 til 370, mens kursværdien ved meddelelsen af årsregnskabet primo november 1996 faldt fra 410 til 300. Selskabets potentielle aktionærer har således været udsat for en betydelig risiko for tab. Selskabet var på tidspunktet for domsafsigelsen ikke længere noteret på Københavns Fondsbørs Pengeinstitutters kvartalsrapporter krav til indhold Københavns Fondsbørs forstærkede med virkning fra 1. oktober 1999 sin anbefaling om, at alle børsnoterede selskaber bør offentliggøre en delårsrapport vedrørende aktiviteten og resultatet af de første henholdsvis tre og ni måneder af hvert regnskabsår. Såfremt et selskab offentliggør kvartalsrapporter, skal dette ske under overholdelse af de tidsmæssige og indholdsmæssige krav, der gælder ved offentliggørelse af halvårsrapporter, hvilket følger af 24 i Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S. 3

7 Københavns Fondsbørs blev i den forbindelse spurgt, om denne formulering, sammenholdt med Finanstilsynets krav om at pengeinstitutters halvårsrapporter udover at bestå af resultatopgørelse, balance og ikke-balanceførte poster tillige skal bestå af noter, indebærer, at en kvartalsrapport fra et pengeinstitut skal indeholde noter for at kunne benævnes kvartalsrapport. Hertil svarede Fondsbørsen, at en kvartalsrapport fra et pengeinstitut ikke efter Fondsbørsens opfattelse behøver at indeholde noter for at kunne benævnes kvartalsrapport Sammenligningstal i halvårsrapport imødekommelse af anmodning om dispensation Et selskab anmodede Københavns Fondsbørs om dispensation fra kravet om, at selskabets halvårsrapport for 1999/2000 skulle indeholde sammenligningstal for 1. halvår 1998/99. Baggrunden for ansøgningen var, at en netop gennemført fusion samt to større opkøb havde medført væsentlige ændringer i virksomhedens struktur og nødvendiggjort tilpasning af regnskabspraksis, således at det informative udbytte af sammenligningstal i en halvårsrapport ville være begrænset. Fondsbørsen besluttede på denne baggrund at imødekomme selskabets anmodning om dispensation fra kravet om sammenligningstal i halvårsrapporten for 1999/2000. Forudsætningen herfor var, at baggrunden for dispensationen tydeligt blev beskrevet i halvårsrapporten, og at sammenligningstallene blev erstattet af en verbal beskrivelse Tidspunkt for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse bestyrelsens behandling Københavns Fondsbørs modtog et selskabs årsregnskabsmeddelelse for 1999 dagen før oprindeligt annonceret. Baggrunden herfor var, at selskabet havde lagt årsregnskabsmeddelelsen ud på sin hjemmeside i en lukket version, og at selskabet efterfølgende fik mistanke om, at nogen havde haft adgang til at læse regnskabet. Fondsbørsen anmodede selskabet om at redegøre for forløbet op til offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen. Selskabet blev herunder anmodet om at oplyse på hvilket tidspunkt af dagen, behandlingen af årsregnskabet var påbegyndt samt det nøjagtige tidspunkt for, hvornår dette punkt på dagsordenen var færdigbehandlet. Selskabet blev endvidere anmodet om at oplyse, nøjagtigt hvornår selskabet havde lagt årsregnskabet ud på hjemmesiden. I det omfang dette var sket forud for Fondsbørsens modtagelse af årsregnskabsmeddelelsen, blev selskabet anmodet om at redegøre for baggrunden for, at dette var sket, samt for hvilke foranstaltninger, der fra selskabets side havde været truffet for at hindre, at information om årsregnskabet havde været offentligt tilgængeligt forud for offentliggørelsen. Af selskabets svar fremgik blandt andet, at årsregnskabet og årsregnskabsmeddelelsen blev godkendt af bestyrelsen kl. ca , og at der senere på dagen blev afholdt repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet og regnskabsmeddelelsen efter selskabets sædvanlige praksis blev behandlet. Da start- og sluttidspunktet for repræsentantskabsmødet varierede fra år til år, blev offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen af praktiske årsager fastsat til den følgende morgen. Selskabet oplyste endvidere, at en kort tekst omhandlende resultatet for 1999 i løbet af dagen blev lagt ud på selskabets hjemmeside i en lukket version. Selskabet blev efterfølgende opmærksom på, at teksten rent faktisk havde været tilgængelig for offentligheden fra kl til kl , hvorefter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen blev iværksat. Årsregnskabsmeddelelsen skal offentliggøres umiddelbart efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet behandles, hvilket fremgår af 23 i Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S. 4

8 Københavns Fondsbørs udtalte som sin generelle opfattelse, at når et børsnoteret selskabs regnskabsmeddelelse er godkendt af selskabets bestyrelse, kan offentliggørelse heraf ikke afvente at blive forelagt for et repræsentantskab eller et andet organ, der ikke har kompetence til at behandle eller godkende regnskabsmeddelelser. Fondsbørsen havde af selskabets redegørelse forstået, at selskabets repræsentantskab ikke havde nogen kompetence i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af selskabets regnskab, jf. også selskabets vedtægter. Københavns Fondsbørs påtalte over for selskabet, at selskabets årsregnskabsmeddelelse for 1999 ikke var blevet offentliggjort umiddelbart efter behandlingen af dette punkt på bestyrelsesmødet. Københavns Fondsbørs påtalte endvidere over for selskabet, at selskabet ved en fejl havde lagt information om selskabets resultat for 1999 ud på sin hjemmeside, forud for regnskabsmeddelelsens offentliggørelse via Københavns Fondsbørs Forventninger til fremtiden mangelfuld omtale Københavns Fondsbørs modtog et selskabs årsregnskabsmeddelelse for I omtalen af selskabets forventninger til regnskabsåret 2000 var det alene anført, at det forventedes, at de i årsregnskabsmeddelelsen nævnte store investeringer ville begynde at give afkast, således at selskabet forventede en moderat stigning i omsætningen og et væsentligt forbedret resultat. Regnskaber og regnskabsmeddelelser skal indeholde oplysninger om ledelsens forventninger til selskabets økonomiske udvikling for indeværende regnskabsår. Disse meddelelser skal indeholde oplysninger om forventningerne til niveauet for aktivitet og resultat. Dette fremgår af 25 i Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S. Da ovennævnte omtale af forventningerne til regnskabsåret 2000 ikke efter Fondsbørsens opfattelse opfyldte kravene i 25, anmodede Fondsbørsen selskabet om hurtigst muligt at offentliggøre en fondsbørsmeddelelse indeholdende ledelsens forventninger til niveauet for aktivitet og resultat for regnskabsåret Som følge heraf offentliggjorde selskabet en uddybende fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at det forventede aktivitetsniveau ville indebære en moderat stigning i omsætningen, og at ledelsen på den baggrund forventede et resultat før skat på ca. 10. mio. kr Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse anmodning om fristforlængelse Et selskab ansøgte Københavns Fondsbørs om fristforlængelse, således at selskabets årsregnskabsmeddelelse for 1999 først skulle offentliggøres fem uger efter fristens udløb pr. 31. marts Som begrundelse for ansøgningen var anført, at regnskaberne fra selskabets udenlandske datterselskaber ikke kunne færdiggøres inden for fristen. Fondsbørsen fandt det ikke dokumenteret, at der forelå et særligt tilfælde, hvorfor Fondsbørsen meddelte selskabet, at det ikke på det foreliggende grundlag var muligt at imødekomme selskabets ansøgning. Selskabet fremsendte en ny ansøgning, hvori årsagen til, at årsregnskaberne fra selskabets udenlandske datterselskaber ikke kunne færdiggøres inden for fristen, var anført. Selskabet oplyste endvidere, at offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen inden for den gældende tremåneders frist ikke ville kunne give et retvisende billede af selskabets situation, herunder et redeligt og retvisende billede af selskabets resultat og navnlig dets egenkapital. Københavns Fondsbørs meddelte på den baggrund tilladelse til, at selskabets årsregnskabsmeddelelse for 1999 kunne afvente offentliggørelse indtil udgangen af april 2000, idet Fondsbørsen forudsatte, at selskabet ville 5

9 udarbejde og offentliggøre årsregnskabsmeddelelsen inden udgangen af april 2000, såfremt dette efter omstændighederne var muligt. Fondsbørsen stillede som betingelse for den opnåede fristforlængelse, at selskabet senest den 31. marts 2000 offentliggjorde en fondsbørsmeddelelse, indeholdende oplysninger om fristforlængelsen og baggrunden herfor, og dels en status for det udenlandske projekt, som var årsag til, at de udenlandske datterselskaber endnu ikke havde udarbejdet årsregnskab for For sen offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse Offentliggørelse af en årsregnskabsmeddelelse skal ske senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. 23, stk. 5 i Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S. Københavns Fondsbørs kunne den 3. april 2000 konstatere, at et selskab med kalenderåret som regnskabsår endnu ikke havde offentliggjort sin årsregnskabsmeddelelse for Fondsbørsen anmodede derfor selskabet om straks at offentliggøre årsregnskabsmeddelelsen, ligesom Fondsbørsen overførte selskabets aktier til observationslisten. Årsregnskabsmeddelelsen blev offentliggjort den følgende dag, hvorefter selskabets aktier blev tilbageført fra observationslisten. Københavns Fondsbørs påtalte over for selskabet, at selskabets årsregnskabsmeddelelse for 1999 ikke blev offentliggjort inden for den gældende tre måneders frist Begrebet anerkendt internationalt revisionsfirma Et revisionsfirma anmodede Københavns Fondsbørs om en uddybende kommentar til bestemmelsen i 20, stk. 6 i Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S. Revisionsfirmaet spurgte, hvordan Fondsbørsen fortolker anerkendt internationalt revisionsfirma, samt i hvilke tilfælde det skal oplyses, såfremt ikke alle selskaber i koncernen revideres af moderselskabets revisionsfirmaer eller deres tilknyttede udenlandske forbindelse eller af et anerkendt internationalt revisionsfirma. Det fremgår af 20, stk. 6, at revideres ikke alle selskaber i en koncern, hvori et dansk børsnoteret aktieselskab er moderselskab, af mindst et af moderselskabets revisionsfirmaer eller deres tilknyttede udenlandske forbindelse eller af et anerkendt internationalt revisionsfirma, skal dette oplyses i regnskabet. Ordlyden anerkendt internationalt revisionsfirma angiver, at der er tale om to betingelser, nemlig dels at det er et anerkendt revisionsfirma, og dels at det er internationalt i sit virke. Der må stilles krav om, at det pågældende revisionsfirma har en vis størrelse, herunder særligt inden for sit virksomhedsområde, et internationalt samarbejde af en vis karakter og fasthed, typisk i kraft af repræsentationskontorer eller korrespondentkontorer i andre lande end hjemlandet. Hertil kommer et krav om, at revisionsfirmaet, i de lande hvor det opererer, skal nyde almindelig anerkendelse og generel tillid. Hvad angår betegnelsen en tilknyttet udenlandsk forbindelse må det forudsættes, at der eksisterer et nærmere samarbejde mellem de tilknyttede udenlandske forbindelser, og at der anvendes visse ensartede politikker, metoder og procedurer for at sikre et vist, højt, kvalitetsniveau af den revision, der udføres. Udenlandske datterselskaber kan være fritaget for revisionspligt eller blive revideret af en Steuerberater m.v., og som følge af selskabernes størrelse og væsentlighed kan arbejdet med henblik på indarbejdelse i koncernregnskabet i stedet tilrettelægges således, at der foretages et review eller andet verifikationsarbejde af moderselskabets revisorer eller moderselskabets revisorers udenlandske forbindelser. I nævnte tilfælde er det Fondsbørsens opfattelse, at det ikke skal oplyses i årsregnskabet, at datterselskabets årsregnskab 6

10 ikke revideres af mindst et af moderselskabets revisionsfirmaer eller af deres tilknyttede udenlandske forbindelse eller af et anerkendt internationalt revisionsfirma. Er der tale om væsentlige datterselskaber, skal det oplyses i årsregnskabet, at datterselskabets årsregnskab ikke revideres af mindst et af moderselskabets revisionsfirmaer eller af deres tilknyttede udenlandske forbindelse eller af et anerkendt internationalt revisionsfirma. I tilknytning hertil vil det formentlig være naturligt at oplyse, at der foretages et review og andet verifikationsarbejde af moderselskabets revisorer eller moderselskabets revisorers udenlandske forbindelser, såfremt dette er tilfældet. Det er Fondsbørsens opfattelse, at det udenlandske datterselskabs navn skal fremgå af årsregnskabet. Fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet må imidlertid altid ske efter et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde, et skøn som må udøves af det børsnoterede selskabs ledelse i samråd med dets generalforsamlingsvalgte revisorer Tidspunkt for offentliggørelse af halvårsrapport bestyrelsens behandling egne aktier Københavns Fondsbørs modtog et selskabs halvårsrapport for 1999/2000 kl Af meddelelsen fremgik, at halvårsrapporten var behandlet og godkendt på selskabets bestyrelsesmøde dagen forinden. Fondsbørsen anmodede selskabet om at redegøre for baggrunden for, at halvårsrapporten først blev offentliggjort dagen efter bestyrelsesmødets afholdelse. Selskabet blev herunder anmodet om at oplyse, på hvilket tidspunkt af dagen behandlingen af halvårsrapporten påbegyndtes samt det nøjagtige tidspunkt for, hvornår dette punkt på dagsordenen var færdigbehandlet. Selskabet svarede, at godkendelsen af halvårsrapporten først forelå efter Fondsbørsens lukning, og at selskabet derfor havde fundet det mest hensigtsmæssigt at offentliggøre halvårsrapporten den følgende morgen. Halvårsrapporten skal offentliggøres umiddelbart efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor halvårsrapporten behandles, hvilket følger af 24 i Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S. Københavns Fondsbørs udtalte som sin generelle opfattelse, at når et børsnoteret selskabs halvårsrapport er godkendt af selskabets bestyrelse, skal offentliggørelse af halvårsrapporten ske umiddelbart herefter. Offentliggørelse kan således ikke afvente åbning af Fondsbørsens handelssystemer. Københavns Fondsbørs påtalte over for selskabet, at selskabets halvårsrapport for 1999/2000 ikke blev offentliggjort umiddelbart efter behandlingen af dette punkt på bestyrelsesmødet. Af halvårsrapporten fremgik endvidere, at selskabet i regnskabsperioden havde opkøbt egne aktier, hvorved selskabets samlede beholdning var kommet op på 2,01%. Selskabet havde senest i sin årsregnskabsmeddelelse for 1998/1999 meddelt, at den samlede beholdning egne aktier udgjorde 1,9% af aktiekapitalen. Ifølge værdipapirhandelslovens 28 skal et børsnoteret selskab straks give Københavns Fondsbørs meddelelse om selskabets og dets datterselskabers samlede besiddelse af aktier i selskabet, når den pålydende værdi heraf udgør 2% eller mere af aktiekapitalen. Københavns Fondsbørs anmodede derfor selskabet om fremover at være opmærksom på denne bestemmelse og kravet om offentliggørelse på handelsdagen Misvisende fondsbørsmeddelelse offentlig påtale Et selskab meddelte i en fondsbørsmeddelelse, at der var sket en overdragelse af stemmemajoriteten i selskabet, og at de nye aktionærer ved en rettet emission ville indskyde ny betydende aktivitet i det børsnoterede selskab. Der var ikke i fondsbørsmeddelelsen oplyst 7

11 om nogen form for forbehold eller betingelser knyttet til de indgåede aftaler. Nogle uger senere oplyste selskabet, at de tidligere nævnte købere ikke længere ønskede at erhverve majoritetsposten i selskabet, idet det vurderedes at være for tidskrævende og risikofyldt at træde ind som hovedaktionær, og at bestyrelsen på baggrund af denne udvikling havde besluttet, at selskabet skulle træde i betalingsstandsning. Da det var Københavns Fondsbørs opfattelse, at markedet ved offentliggørelsen af selskabets oprindelige fondsbørsmeddelelse havde fået den opfattelse, at der var sket en endelig og ubetinget overdragelse af stemmemajoriteten i selskabet, anmodede Fondsbørsen selskabet om at redegøre for, hvorledes de nye købere kunne træde tilbage fra en tilsyneladende endelig og ubetinget aftale. Selskabet svarede, at hovedaktionæren lige før påske afsluttede forhandlinger med mulige købere til sine aktier. Parallelt med disse forhandlinger havde selskabet ført forhandlinger om salg af dele af selskabets aktiviteter og forlig med sine kreditorer, hvilket straks blev meddelt Fondsbørsen. Selskabet beklagede i sit svar, at selskabets oprindelige fondsbørsmeddelelse havde givet Fondsbørsen anledning til at tro, at der var tale om en endelig og ubetinget aftale. Det anførtes endvidere, at selskabet, efter at have læst materialet igennem endnu en gang, og med de kuldsejlede forhandlinger in mente, dog måtte medgive, at fondsbørsmeddelelsen med fordel kunne have indeholdt en passus om, at forhandlingerne var afsluttet med en hensigtserklæring. Et væsentlig grundlag for handelen og værdiansættelsen af børsnoterede værdipapirer er offentliggjorte informationer fra de børsnoterede selskaber. Københavns Fondsbørs finder det således helt afgørende for værdipapirmarkedets funktion, at der kan fæstes fuld tillid til de meddelelser, der offentliggøres fra de børsnoterede selskaber, og at disse meddelelser er nøjagtige, tydelige og fyldestgørende og indeholder oplysninger om samtlige forhold, der har betydning for bedømmelsen af de givne informationer. Det var Fondsbørsens opfattelse, at markedet ved offentliggørelsen af selskabets oprindelige fondsbørsmeddelelse klart måtte have fået den opfattelse, at der var sket en endelig og ubetinget overdragelse af stemmemajoriteten i selskabet, og at der i øvrigt var sket en afklaring i relation til frasalg af aktiviteter, gæld og forpligtelser m.v. Københavns Fondsbørs påtalte på den baggrund over for bestyrelsen og direktionen i selskabet, at selskabets oprindelige meddelelse ikke gav tilstrækkelig information om de nævnte forhold. Fondsbørsen beklagede endvidere over for køber og sælger af den omtalte majoritetspost, at fondsbørsmeddelelsen havde et indhold, som ikke kunne efterlade andet indtryk, end at der var indgået en endelig og ubetinget aftale. Påtalen blev offentliggjort Meddelelse om besiddelse af egne aktier værdipapirhandelslovens 28 for sen offentliggørelse Københavns Fondsbørs modtog medio juli 2000 en fondsbørsmeddelelse fra et børsnoteret selskab, hvoraf fremgik, at selskabets beholdning af egne aktier var steget til 4,27% af den samlede aktiekapital. Selskabets forrige indberetning var fra medio august 1998, hvor egenbeholdningen udgjorde 2,11% af aktiekapitalen. Børsnoterede selskaber skal straks give Fondsbørsen meddelelse om selskabets og dets datterselskabers samlede besiddelse af aktier i selskabet, når den pålydende værdi heraf udgør 2% eller mere af aktiekapitalen i selskabet. Det samme gælder, når aktiebesiddelsen efterfølgende ændres i forhold til den senest meddelte besiddelse, og ændringen udgør 2% eller mere af aktiekapitalen. Dette følger af værdipapirhandelslovens 28. Da Fondsbørsen ikke umiddelbart kunne se, 8

12 at der i dagene op til fondsbørsmeddelelsen fra medio juli 2000 havde været nævneværdig omsætning i selskabets aktier, anmodede Fondsbørsen selskabet om at oplyse, nøjagtig hvornår selskabets egenbeholdning passerede 4,11%. Selskabet svarede, at denne grænse blev passeret primo juni 2000, men at et såvel menneskeligt som teknisk svigt var årsag til, at fondsbørsmeddelelsen først blev offentliggjort medio juli Københavns Fondsbørs påtalte over for selskabet den for sene indberetning i henhold til værdipapirhandelslovens Meddelelse om betydelige andele værdipapirhandelslovens 29 Københavns Fondsbørs modtog en fondsbørsmeddelelse fra en aktionær, hvoraf fremgik, at aktionæren efter salg af aktier i et børsnoteret selskab ejede 64,66% af stemmerne og aktierne i selskabet. Aktionæren havde senest oplyst sin aktiebesiddelse i selskabet til 88,38%. Da det ikke blev oplyst, hvem der havde købt de resterende aktier, og da handlerne ikke var indberettet i Fondsbørsens handelssystem, anmodede Fondsbørsen storaktionæren om at oplyse, til hvem aktierne var solgt, hvornår aktierne var solgt, hvem der havde effektueret handlerne, og til hvilken pris aktierne var solgt. Foranlediget af denne henvendelse offentliggjorde det børsnoterede selskab, hvis aktier var blevet handlet, to dage efter en 29-meddelelse på vegne af to udenlandske aktionærer, der hver havde erhvervet mere end 5% af aktierne. Det blev endvidere oplyst, at de resterende aktier var erhvervet af forskellige mindre investorer. Københavns Fondsbørs rettede henvendelse til de to nye storaktionærer og gjorde dem opmærksom på indholdet af værdipapirhandelslovens 29, hvorefter en aktionær, der erhverver mindst 5% af kapitalen eller stemmerne i et børsnoteret selskab, straks skal offentliggøre en meddelelse herom. Straks vil sige den dag, aktierne handles Tidspunkt for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse bestyrelsens behandling Københavns Fondsbørs modtog et selskabs årsregnskabsmeddelelse for 1999 kl Af meddelelsen fremgik, at årsregnskabet var behandlet og godkendt på selskabets bestyrelsesmøde dagen forinden. Fondsbørsen anmodede selskabet om at redegøre for baggrunden for, at årsregnskabsmeddelelsen først blev offentliggjort dagen efter bestyrelsesmødets afholdelse. Selskabet blev herunder anmodet om at oplyse, på hvilket tidspunkt af dagen behandlingen af årsregnskabet påbegyndtes samt det nøjagtige tidspunkt for, hvornår dette punkt på dagsordenen var færdigbehandlet. Selskabet svarede, at årsregnskabet var godkendt ved tiden, hvorefter der afholdtes repræsentantskabsmøde, hvor punktet fremlæggelse af årsregnskabet var færdigbehandlet kl. ca Da behandlingen af årsregnskabet forelå efter Fondsbørsens lukketid, fandt selskabet det mest hensigtsmæssigt at offentliggøre årsregnskabsmeddelelsen den følgende morgen. Årsregnskabsmeddelelsen skal offentliggøres umiddelbart efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet behandles, jf. 23 i Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S. Københavns Fondsbørs udtalte som sin generelle opfattelse, at når et børsnoteret selskabs regnskabsmeddelelse er godkendt af selskabets bestyrelse, kan offentliggørelse heraf ikke afvente forelæggelse for et repræsentantskab eller et andet organ, der ikke har kompetence til at behandle eller godkende regnskabsmeddelelser. Fondsbørsen havde af selskabets redegørelse forstået, at selskabets repræsentantskab ikke havde nogen kompetence i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af selskabets regnskab, jf. også selskabets vedtægter. Københavns Fondsbørs påtalte over for sel- 9

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S

PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S NYE REGLER FOR NOTERING PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S KPMG er et globalt netværk af rådgivnings- og revisionsfirmaer. Vi leverer handlingsorienteret rådgivning inden for revision, skat, finansielle ydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser udarbejdet af Professor, lic. jur. Nis Jul Clausen, LL.M. Erhvervsjura, Syddansk Universitet, Odense Professor Karsten Engsig Sørensen, Ph.D.,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere