Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. august 2012 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-18:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Ole Andersen (F)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen Øvrige korrektioner og ønsker til Budget Miljø- og Teknikudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 til Teknik- og Miljøudvalget Afdækningskatalog til Budget Miljø- og Teknikudvalget Grødeskæringssæsonen Orientering om skorstensfejerbrev Byggesagsgebyrer Igangsætning af lokalplanlægning for ny hal ved Toftegårdsskolen i Jerslev Behandling af indsigelse og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 32-T "Vindmøller ved Nejst" Behandling af indsigelser mod lokalplanforslag 32-T for "Skydebane ved Sønder Engvej, syd for Brønderslev" Behandling af indsigelser mod lokalplanforslag 32-T for "Solfangeranlæg ved Lunderbjerg, vest for Dronninglund" samt forslag til kommuneplantillæg nr Lokalplanforslag 01-E for "Deponeringsanlæg og hundeskov ved Øster Kærvej, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr Ansøgning om etablering af dagligvarebutik på Østergade 77, Brønderslev Ansøgning om omdannelse af Nørregade 9, Dronninglund til boligformål Principiel stillingtagen til opførelse af 6 etageboliger på ejendommen Søndergade 6, Hjallerup Ansøgning om udstillingsareal for gravsten i boligområde, Sæbyvej 15, Asaa Etablering af træningsfaciliteter på Strandvejen 393, Aså Ansøgning om dispensation for tilslutningspligt til antenneforening Ansøgning om tilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Dalmosevej 5, Dronninglund Grøn Ordning - lokalområdet ved vindmøllepark ved Pulsen Nordjyllands Trafikselskab, NT-budget Projektansøgning om etablering af el-kedelanlæg på Brønderslev Varme A/S Projektansøgning om udvidelse af forsyningsområde for Agersted Varmeværk Godkendelse af vedtægter for Brønderslev Taxa Frigivelse af anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til renovering af gadebelysning i Budgetforslag 2013 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - AVV Årsrapport 2011 og Miljøredegørelse 2012 for AVV I/S Budget 2013 for Modtagestation Vendsyssel Årsberetning 2011 for Modtagestation Vendsyssel I/S Årsberetning og grønt regnskab 2011 for Reno-Nord Varsel om selvhjælpshandling om at fjerne minkfarmens bygninger m.v. på Buurvej 11-13, Dronninglund Etablering af minkfarm på Hedegårdsvej 26, Dronninglund, inden for 300 m til samlet bebyggelse Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra markvandingsboring til brug i bedriften på ejendommen Kraghedevej 223, Tylstrup

3 34 Mødekalender Orientering om sagsbehandling og prioritering i Miljø, Vand og Natur Orientering om udmøntning af "Randzonenloven" Status vedrørende nedklassificering af kommuneveje Ændret takst på spildevand Orientering Lukket sag - Aftale om nedrivning af bygning

4 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side Bemærkninger/ændringer til dagsordenen J.nr.: /dwtftj Åben sag MT Sagsfremstilling: Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012: Ingen.

5 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side Øvrige korrektioner og ønsker til Budget Miljø- og Teknikudvalget J.nr.: Resumé: S00/dwokph 12/174 Åben sag MT/ØK Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. Sagsfremstilling: Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2013 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det i år besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget. For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde. Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2013 i niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2012 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2012 med økonomiske konsekvenser for Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer. Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 22. august 2012, inden budgetforslaget sendes til første behandling. Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget beslutter,

6 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1428 hvilke af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012: Jørn K. Kristensen, Finn Bjerning og Birthe H. Petersen deltog i behandlingen af punktet. De foreslåede korrektioner indstilles indarbejdet til Byrådets 1. behandling af budgettet. Følgende øvrige forslag ønskes drøftet i forbindelse med budgetlægningen for 2013: at henholdsvis over- og underskud på byggesagsgebyrer og vejafvandingsbidrag reguleres over kassebeholdningen. at udgifter til vedligehold af byggemodnede arealer reguleres løbende under byggemodningskontoen og at der tilføres øgede driftsmidler til asfaltområdet. Bilag: Basisbudget Miljø- og Teknikudvalget

7 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 til Teknik- og Miljøudvalget J.nr.: Resumé: Ø00/dwokph 12/185 Åben sag MT/ØK Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2012, der ud over skøn over udviklingen i budget 2012 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget Miljø- og Teknikudvalget skal drøfte budgetopfølgningen. Sagsfremstilling: I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et nyt styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget. Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2013 på de forskellige politikområder. Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Finansiering... Netto kr kr kr kr. Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter. Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring, som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder. Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan. På Miljø- og Teknikudvalgets område er de væsentligste ændringer siden budgetopfølgning 1 pr. 31. marts følgende:

8 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1430 Der forventes en mindreudgift på kollektiv trafik på anslået kr. på baggrund af det sidst udmeldte reviderede budget fra NT I forhold til den forventede mindreindtægt på byggesagsgebyrer på kr., behandles dette i en separat sag i fagudvalget. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012: Jørn K. Kristensen, Finn Bjerning og Birthe H. Petersen deltog i behandlingen af punktet. Udvalget indstiller, at underskuddet på kr. finansieres over anlægskontoen for Vej og Park-området. Der henvises i øvrigt til behandlingen af pkt. 7 Byggesagsgebyrer. Bilag: Budgetopfølgning 2 - Miljø- og Teknikudvalget

9 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side Afdækningskatalog til Budget Miljø- og Teknikudvalget J.nr.: Resumé: Ø00/dwokph 12/9437 Åben sag MT/ØK Miljø- og Teknikudvalget skal prioritere, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, de vil prioritere indarbejdet i budgettet. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog den 14. marts 2012 principper og tidsplan for udarbejdelse af Budget Konkret fastlægger Økonomiudvalget i møde den 16. maj 2012 de foreløbige rammer for udvalgenes budget for 2013, herunder størrelser af besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg. Brønderslev Kommune har i det sidste år oplevet et markant fald i kassebeholdningen, samtidig med at udgifterne på en række områder er steget. Da der samtidig er budgetteret med et kassetræk i 2012 på ca. 45 mio. kr., vil det sætte kassebeholdningen under yderligere pres. Det betyder, at Brønderslev Kommune også i de kommende år må forvente at skulle spare på driftsområderne for både at dække udgiftsstigninger på vanskeligt styrbare områder og for at konsolidere kassebeholdningen. Det må således forventes, at der vil være behov for at realisere besparelse i 2013 på minimum 2%. For at få et længere sigte i budgetlægningen blev der i principperne for udarbejdelse af Budget 2013 lagt op til, at der må forventes en rammereduktion på yderligere 2% i hvert af overslagsårene Stabschefen for Økonomi, IT og Personale foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter forslag til afdækningskatalog for Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2012: Forvaltningen udarbejder oplæg til afdækningskatalog Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2012: Økonomiudvalget besluttede d. 16. maj 2012 at der for hvert fagudvalg skal udarbejdet afdækningsforslag med en helårsvirkning på 5%. Derudover vil fordelingen mellem 2013 og overslagsårene samt prioriteringsrammen for fagudvalgene først blive fastlagt på mødet d. 13. juni. Samlet set skal der afdækkes følgende beløb: Afdækning pr. udvalg i kr. 5% Økonomiudvalget Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget 2.855

10 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1432 Beskæftigelsesudvalget 130 Ældreomsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget I alt Der lægges i lighed med sidste år op til en åben proces, hvor fagudvalgene skal spille en afgørende rolle, samtidig med at der gives plads til inddragelse af såvel brugere som medarbejdere. For at sikre muligheder herfor, er processen tilrettelagt således, at fagudvalgene skal arbejde med /behandle udkast til afdækningskataloget på møder før sommerferien. I august måned skal fagudvalgene vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, de vil prioritere indarbejdet i førstebehandlingen af budgettet.. Forslagene i afdækningskataloget beskrives i en skabelon, og fylder som udgangspunkt max én side. Eventuelt yderligere baggrundsmateriale vedlægges som bilag. De politikområder som Miljø- og Teknikudvalget skal afdække er fordelt på følgende måde: Afdækning pr. politikområde Serviceudgifter % afdækning 801. Vej og Park Kollektiv trafik, miljø mm I alt Stabschefen for Økonomi, IT og Personale foreslår, at fagudvalget drøfter forslag til afdækningskatalog for 2013 i henhold ovennævnte beskrivelse. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2012: Jørn K. Kristensen, Finn Bjerning og Birthe H. Petersen deltog i behandlingen af punktet. De fremsendte afdækningsforslag blev gennemgået og drøftet. Der udarbejdes forslag om øgede takster på flexturene samt en model med en mindre besparelse på bybusserne. Det undersøges desuden, hvordan eftermiddagsafgangene fra skolerne kan minimeres. Den endelige prioritering af afdækningsforslagene finder sted på udvalgets møde i august måned Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012: I henhold til principper for udarbejdelse af Budget 2013, skal fagudvalgene på møderne i august måned prioritere, hvilke besparelsesforslag fra de udarbejdede afdækningskataloger, de ønsker indarbejdet i førstebehandlingen af budgettet for Prioriteringen skal foretages i henhold til den udmeldte ramme på 3 %, der blev fastsat af Økonomiudvalget den 20. juni Stabschefen for Økonomi, IT og Personale foreslår, at fagudvalget prioriterer besparelsesforslagene i henhold til den udmeldte ramme. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012: Jørn K. Kristensen, Finn Bjerning og Birthe H. Petersen deltog i behandlingen af punktet.

11 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1433 Udvalget indstiller følgende prioritering af besparelsesforslag fra det udarbejdede afdækningskatalog. Prioriteringen er foretaget i henhold til den udmeldte ramme på 3 %, der blev fastsat af Økonomiudvalget den 20. juni MT 802 Kollektiv trafik ( kr.) 2. MT 801 Reduktion vedr. blomster ( kr.) 3. MT 801 Besparelse på Rhododendronparken ( kr.) 4. MT 802 Besparelse på tilskud til Asaa Havn ( kr.) 5. MT 802 Gadelys ( kr.) 6. MT 801 Yderligere reduktion vedr. blomster ( kr.) Bilag: Afdækningsbeskrivelser Miljø og Teknikudvalget Vej og Parkområdet Drøftelse af afdækningskatalog i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 8. august 2012 Afdækningsbeskrivelser til behandling i MED Teknik- og Miljø

12 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side Grødeskæringssæsonen 2012 J.nr.: Resumé: G01/dwtfan 11/16160 Åben sag MT Den 29. juni 2012 udsendte afdelingsleder Asger Nielsen notat vedrørende grødeskæring i Ryå for sæsonen 2012 til Miljø- og Teknikudvalget. Efter den første skæring medio juli 2012 har nogle lodsejere klaget over grødeskæringen samt andre forhold omkring vedligeholdelsen af specielt Ryå. Lodsejerne ønsker særligt følgende tiltag udført: Der skal skæres i den i regulativet maksimale bredde. Der skal foretages opgravning af 1-2m bred sandbræmme i nordsiden af Ryå. Brønderslev Kommune skal friholde drænudløb i hele Ryå. Tilbud om indmåling af dræn på en strækning fra Jerslev Bro til Jernbanebroen - efter lodsejers egen markering af disse - blev ikke afgivet, da denne strækning blev opmålt særskilt Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om den i notatet af 29. juli 2012 beskrevne vedligeholdelse skal fortsætte, uanset de fremsatte ønsker fra lodsejerne. Sagsfremstilling: I grødeskæringssæsonen 2011 var der stor debat om grødeskæringen i Ryå bl.a. grundet meget store nedbørsmængder. Brønderslev Kommune blev blandt andet politianmeldt for ikke at udføre grødeskæringen i overensstemmelse med regulativ og anden lovgivning. Parterne ønskede at undgå en tilsvarende situation i 2012, hvorfor det skulle forsøges at afklare eventuelle problemfelter inden grødeskæringssæsonen Samtidig blev det i Miljø- og Teknikudvalget besluttet, at få foretaget en samlet opmåling af Ryå som opstart på en revision af regulativet for Ryå. Fagenheden har tilsvarende arbejdet på at få afklaret forskellige stridsspørgsmål, ligesom der den 29. marts 2012 blev afholdt et møde mellem afdelingen og administrative repræsentanter fra LandboNord. Som opstart til grødeskæringssæsonen har afdelingen på baggrund af ovennævnte udarbejdet et notat, der blev sendt til Miljø- og Teknikudvalget den 29. juni Heraf fremgår følgende: Grødeskæringen i Ryå er koordineret med Jammerbugt Kommune - både med hensyn til metode og tidspunkter. Der skæres en strømrende, der forsøges placeret efter den naturlige bugtede strømrende. Bredden på strømrenden skal ligge så tæt ved den i henhold til regulativet af Nordjyllands Amt fastlagte vejledende strømrende, som den - i henhold til vandløbssynsrapporter - har været skåret siden år Der skæres - om nødvendigt i forhold til nedbørsmængder og grødevækst - flere gange end i Ovennævnte sikrer den optimale sammenhæng mellem vandføringsevne og vandløbsmiljø, og opfylder samtidig rammerne for grødeskæringen fastlagt i anden lovgivning. Administrationen af Naturbeskyttelsesloven betyder bl.a., at når grødeskæringen over en længere årrække har været udført med en bestemt strømrendebredde, må dette ikke ændres uden

13 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1435 en forudgående dispensation. Det er ligeledes fastslået, at man ikke kan opgrave sandbræmmen langs den nordlige side af Ryå, da det aktuelle vandløbsprofil til fulde opfylder regulativets krav om vandføringsevne. Et ønske om bortgravning skal således behandles som en reguleringssag i henhold til Vandløbsloven, ligesom det også vil kræve en dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Friholdelse af dræn er en opgave, som lodsejerne selv må påtage sig, hvilket er blevet fastslået i en drøftelse med de overordnede myndigheder i Dette på trods af, at der i regulativet for Ryå faktisk er nævnt, at det tidligere amt har opgaven med friholdelse af dræn. For at få et sikkert billede af hele Ryå er der i både Jammerbugt og Brønderslev Kommune foretaget opmåling af åen. Resultatet af opmålingen vil foreligge til udvalgsmødet. I forhold til ønskerne/kravene fra lodsejerne kan der anføres følgende: Med hensyn til strømrendebredden er det i svar fra Naturstyrelsens jurist fastslået, at en forøgelse af strømrendebredden i forhold til, hvad der er skåret i en længere årrække er i strid med Naturbeskyttelsesloven, og vil derfor kræve en dispensation. En forøgelse af strømrenden vil således have negativ effekt på vandmiljøet jf. bilag "Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer - erfaringsopsamling og ny viden" udarbejdet i 2007 på opfordring fra den tidligere regering. Af dette notat fremgår ligeledes, at grødeskæring i en bugtet strømrende er anerkendt som den metode, der bedst muligt kombinerer vandføringsevne og vandmiljø, hvilket også fremgår af notatet af 29. juli 2012 fra afdelingsleder Asger Nielsen. Opgravning af sandbræmmen i nordsiden af Ryå på strækningen mellem Jerslev Bro og Ålborgvej vil have stor negativ effekt på vandmiljøet, og er der med i strid med intensionerne i Naturbeskyttelsesloven samt med bestemmelserne i vandløbsregulativet for Ryå. Det er derfor ikke en brugbar løsning. Derimod kan de enkelte lodsejere selv forlænge deres dræn ud igennem bræmmen - alternativt grave en smal rende fra drænet og ud i åen. I forhold til ønsket om, at Brønderslev Kommune påtager sig forpligtelsen til friholdelse af dræn, er det selvfølgelig muligt for lodsejerne, at påklage et afslag på et formelt fremsat krav om friholdelse af de omtalte dræn. Lodsejerne fremsatte ønske om, at de ligesom lodsejerne andre steder i Ryå, får tilbudt muligheden for indmåling af de dræn, som de selv afsætter i marken. Den akutte opmåling af strækningen mellem Jerslev Bro og Jernbanebroen i 2011 skulle igangsættes og gennemføres hurtigt, da resultatet skulle indgå i vurdering af mulighederne for opgravning m.v. allerede sidste år. I det lys fik lodsejerne ikke tilbudt mulighed for markering af dræn med efterfølgende indmåling på kort. For at stille alle lodsejere lige, bør Brønderslev Kommune nok tilbyde lodsejerne på nævnte strækning, at de kan markere deres dræn, som der efter vil blive indmålt. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at den i notatet af 29. juni 2012 beskrevne håndtering af grødeskæringssæsonen 2012 fastholdes, at lodsejerne - hvis de ønsker det - opfordres til at fremsende officielt krav om opgravning af sandbræmme på den omhandlede strækning samt krav om, at Brønderslev Kommune påtager sig opgaven med friholdelse af drænene, at lodsejerne på strækningen efter aftale tilbydes indmåling af dræn, som de selv afsætter i marken. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012:

14 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1436 Finn Bjerning deltog i behandlingen af punktet. Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået. Det blev oplyst, at lodsejere har mulighed for at oprense og vedligeholde drænudløb. De aktuelle snoninger af strømrender aftales med vandløbslaugene. Bilag: Vandløbsregulativer Notat vedrørende Ryå Referat fra mødet den mellem Ryå Vandløbslaug/Landbonord og kommunen Bemærkninger/tilføjelser fra LandboNord

15 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side Orientering om skorstensfejerbrev J.nr.: Resumé: G01/dwtffj 12/3484 Åben sag MT Afdelingsleder Ib Reinau Eliasen orienterer om skorstensfejerbrev. Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalgets orientering. Sagsfremstilling: Afdelingsleder Ib Reinau Eliasen orienterer om skorstensfejerbrev. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012: Orienteringen blev taget til efterretning.

16 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side Byggesagsgebyrer J.nr.: Resumé: S29/dwtfire 12/11160 Åben sag MT/ØK/BY Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2012 udviste blandt andet et forventet mindreindtægtsniveau på byggesagsgebyrer på ca kr. Miljø- og Teknikudvalget ønsker, at der laves oplæg til kompenserende besparelser ved at hæve gebyrtaksterne på byggesager. Byrådet skal tage stilling til mulighederne for at opnå ligevægt mellem de budgetterede indtægtsmuligheder og de faktiske indtægtsmuligheder, herunder en evt. regulering af takster for byggesager ud fra byggeloven. Sagsfremstilling: Miljø- og Teknikudvalget behandlede på møde den 5. maj 2012 budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2012, som blandt andet udviste et forventet mindreindtægtsniveau på byggesagsgebyrer på kr. ud af et budget på kr. svarende til 33 %. Udvalget ønsker, at der undersøges mulighed for kompenserende besparelser ved at hæve gebyrtaksterne på byggesager. Byrådet besluttede den 25. maj 2011 at lægge loft over landbrugsgebyrer på kategori 3 og 5 på henholdsvis kr. og kr. Siden denne dato, er der sket en mindrepåligning af gebyrer på kr. på disse sager. Den generelle sagstilgang udgjorde i byggesager, i 2011 var den 560 sager og dermed en nedgang på 10 %. De indkomne sager i årets første 4 måneder i forhold til de første 4 måneder i 2011 udviser stort set uændret sagstilgang i forhold til Det må tilskrives finanskrisens virkninger, idet der opleves mindre tilgang af store sager, men til gengæld tilgang af mindre og ressourcekrævende sager. Ved fastsættelse af takster for byggesager skal iagttages, at indtægterne ikke overstiger de faktiske udgifter, som indgår i at drive byggesagsbehandlingen, målt over tid. Det vil sige, at der ikke må beregnes gebyr for rådgivning, borgerbetjening, møder, kurser, tværfaglig udredning ved f.eks. planarbejde etc. Endvidere bemærkes, at der udføres andet arbejde i byggesagsteamet, såsom behandling af fugt- og skimmelsvampsager, administration af skorstensfejerordning etc. Man taler derfor om dækningsgraden for, hvor mange % af omkostningerne, der dækkes af gebyrer. Denne kan være svingende, afhængig af hvor mange andre opgaver byggesagsbehandlerne sideløbende varetager. Landsgennemsnittet for dækningsgraden af udgifter i forhold til indtægter er 50 %, dækkende over variationer fra 25 % til 100 %. Den nuværende normering medfører direkte lønudgifter på kr. Hertil kan lægges omkostninger til husleje, varme, overhead etc., typisk 5 % heraf. I alt udgifter på kr. På baggrund af budgetopfølgningen er der udsigt til faktiske gebyrindtægter i 2012 på

17 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side kr. Dækningsgraden for Brønderslev Kommune i 2012 ud fra skønnede indtægter og udgifter er x100/ = 70,5 %. Der er i 2012 budgetteret med kr. i indtægt. Såfremt det budgetterede i givet fald kunne nåes, ville det medføre en dækningsgrad på x100/ = 105,9 %. Dette vil målt over tid ikke kunne forsvares. Der vedlægges sammenligningsskema over de 4 nordjyske kommuners gebyrer på området, som udviser, dels ensartede gebyrer, og dels få områder med forskelle. At en kommune har fastsat højere gebyrer end andre kan dække over, at man evt. har et andet omkostningsniveau, som muliggør et andet gebyrniveau. Såfremt der ønskes: 80 % i dækningsgrad af omkostningerne, skal der indtjenes x80/100 = kr. 90 % i dækningsgrad af omkostningerne, skal der indtjenes x90/100 = kr. 100 % i dækningsgrad af omkostningerne, skal der indtjenes kr. For at få en merindtjening, som kan modsvare ovennævnte dækningsgrader, skal der ske en forhøjelse af gebyrerne, som angivet på bilag 2. En forhøjelse af gebyrer allerede i indeværende år vil få beskeden effekt på indtjeningen. Fagenheden bemærker, at det budgetterede gebyrprovenue meget vanskeligt vil kunne nåes, dels i indeværende år, og dels efterfølgende år, så længe samfundskonjunkturerne ikke ændrer sig væsentligt til gavn for byggebranchen. Det bør derfor nøje overvejes, at nedjustere budgettet til et realistisk opnåelig niveau fremover, og ved at budgetafvigelser i indeværende år medtages som teknisk korrektion. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at der sker en gebyrforhøjelse eks. ud fra eksempler på bilag 2, der sker en tilretning af budgettet for 2013 til det faktiske opnåelige niveau, samt at gebyrerne centraliseres, således at henholdsvis over- og underskud finansieres af kommunekassen, begrundet i, at sagsmængden og kompleksiteten ikke er styrbar på linie med f.eks. vintervedligeholdelse. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, at afhængig af dækningsgradens størrelse må effekten i 2012 anslås højst at blive 3/12 svarende til 4. kvartal i Effekten af budget 2013 og overslagsårene fremgår af sagsfremstillingen. Endvidere bemærkes, at efter der er lagt loft over landbrugsgebyrer på kategori 3 og 5 er sket

18 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1440 en mindrepåligning på kr. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012: Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at der sker en gebyrforhøjelse, svarende til 100% s dækningsgrad med virkning hurtigst muligt. Punktet medtages på Byrådets næste møde. Bilag: Sammenligning af takster for behandling af byggesager i nordjyske kommuner i 2012 Forslag til gebyr for byggesager i 2013 Forslag til byggesagsgebyrer 2013 revideret

19 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side Igangsætning af lokalplanlægning for ny hal ved Toftegårdsskolen i Jerslev J.nr.: Resumé: P05/dwtftaj 12/8989 Åben sag MT Foreningen Borger i Jerslev har søgt om opførelse af en ny hal i tilknytning til den eksisterende hal ved Toftegårdsskolen i Jerslev. Opførelse af hallen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, da der inddrages areal i landzone, og tilbygningen er i strid med den eksisterende lokalplan for Toftegårdsskolen. Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes lokalplanlægning. Sagsfremstilling: Foreningen Borger i Jerslev ønsker at opføre en ny idrætshal i tilknytning til den eksisterende hal ved Toftegårdsskolen i Jerslev. Det er målet med opførelse af den nye hal, at der skabes et nyt idræts- og kulturcenter, hvor byens eksisterende idrætsforeninger får bedre lokaleforhold, og der bliver nye muligheder for forskellige kulturelle arrangementer i lokalsamfundet. På sigt ønsker foreningen at samle alle byens idrætstilbud i dette område, herunder flytte de eksisterende boldbaner til arealet øst for Toftegårdsskolen. Den nye hal skal ejes og drives af Jerslev Sterup Idrætsforening. Opførelse af en ny hal kræver udarbejdelse af en ny lokalplan for området, da hallen delvist bygges på et areal i landzone og i strid med den eksisterende lokalplan for Toftegårdsskolen. Der skal desuden udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider rammeområde 07-O-03 Offentligt område, Sdr. Ringgade til også at indeholde arealet, hvor hallen bygges. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan blev der ikke udlagt nye arealer i Jerslev til erhvervs-, bolig- eller fritidsformål på grund af uafklarede grundvandsforhold. Der blev dog udlagt perspektivområder, der indikerer, hvor byen ønskes udviklet, hvis det er foreneligt med grundvandsinteresserne. Arealet, der ønskes inddraget til halbyggeriet er beliggende i et perspektivområde til fritidsformål, og er dermed i tråd med udviklingsretningerne i kommuneplanen. Naturstyrelsen foretager i øjeblikket en ny grundvandskortlægning. De resultater fagenheden hidtil er blevet forelagt viser, at hele Jerslev by fortsat er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. De statslige vandplaner indeholder retningslinier for mulighederne for byudvikling i områder med grundvandsinteresser. Kommunen må ikke vedtage planer, der er i strid med disse retningslinier. Fagenheden har derfor kontaktet Naturstyrelsen i forhold til mulighederne for at inddrage nyt areal til halbyggeriet. Naturstyrelsen har oplyst, at grundvandskortlægningen i området forventes færdig umiddelbart efter sommerferien. Herefter mener Naturstyrelsen, at de har et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag til at kunne vurdere, om der kan inddrages areal til halbyggeriet. Hvis Miljø- og Teknikudvalget beslutter at igangsætte lokalplanlægning for projektet, vil fagenheden indgå i en nærmere dialog med Naturstyrelsen om mulighederne. Ved gennemførelse af projektet skal der tillægges ca m 2 landbrugsareal til den kommunale ejendom, hvor Toftegårdsskolen og den eksisterende hal er beliggende. Desuden skal et eksisterende vandløb forlægges. Borger i Jerslev har anmodet om, at kommunen bidrager

20 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1442 økonomisk med udgifter hertil. Dette spørgsmål behandles af Fritids- og Kulturudvalget. Foreningen Borger i Jerslev anmoder om at blive fritaget for at skulle bidrage med et udkast til lokalplan, da der er tale om en frivillig forening med begrænsede midler. Fagenheden vurderer, at det er i overensstemmelse med den hidtidige praksis at fritage foreningen for at bidrage med et lokalplanudkast. Der er f.eks. ikke stillet krav om lokalplanudkast ved Thorup Hede Spejdercenter, Lunderbjerg Motocross Klub og udvidelse af Brønderslev Hallen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget igangsætter lokalplanlægning for en ny hal i Jerslev, og fritager foreningen for at skulle bidrage med et udkast til lokalplan. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012: Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået. Bilag: Kort over området Aktivitetscenter i Jerslev Ansøgning

21 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side Behandling af indsigelse og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 32-T "Vindmøller ved Nejst" J.nr.: Resumé: P16/dwtftaj 10/22684 Åben sag MT/ØK/BY Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 med tilhørende miljørapport og lokalplanforslag 32-T "Vindmøller ved Nejst" har været udsendt i høring. Der er modtaget én indsigelse mod planforslagene vedr. projektets visuelle påvirkning af landskabsoplevelsen set fra både Ø. Brønderslev og den sydlige del af Brønderslev. Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt og indsigelsen afvises. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 21. marts 2012 forslag til kommuneplantillæg nr. 14 med tilhørende miljørapport og lokalplanforslag 32-T Vindmøller ved Nejst. Planforslagene omhandler opførelse af 4 vindmøller ved Nejst mellem Tylstrup og Brønderslev i et område, der afgrænses af jernbanen, Hirtshalsmotorvejen og Ålborgvej. Vindmøllerne kan have en maksimal totalhøjde på 140 m. Området har ikke tidligere været udpeget til vindmølleformål i kommuneplanen pga. afstandskrav til motorveje og jernbane. En reduktion af afstandskravene har muliggjort et vindmølleprojekt i området. Planforslagene har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. I forbindelse med høringsfasen blev der afholdt et borgermøde med deltagelse af ca. 30 borgere. Indsigelse Der er i høringsperioden modtaget én indsigelse fra en beboer i Ø. Brønderslev. Indsigelsen omhandler primært vindmølleprojektets visuelle påvirkning af landskabsoplevelsen set fra både Ø. Brønderslev og den sydlige del af Brønderslev. Indsiger gør opmærksom på, at området allerede påvirkes af møllerne ved Ryå, og at det nye projekt vil forstærke den negative oplevelse. Desuden gør indsiger opmærksom på, at fotovisualiseringer er misvisende, da de ikke illustrerer møllernes rotation. På grund af møllernes store størrelse vil de uundgåeligt medføre en væsentlig landskabspåvirkning, da de kan ses over store afstande, og er dominerende i nærområdet. I miljørapporten er der foretaget en række visualiseringer fra forskellige punkter. Den landskabsmæssige oplevelse vil både være afhængig af betragterens mening om vindmøller og landskabets egnethed og sårbarhed. I forhold til landskabet vurderer fagenheden, at landskabet er egnet til opstilling af vindmøller, da der er tale om et storskalalandskab bestående af et langstrakt og fladt slettelandskab. Landskabets proportioner modsvarer dermed vindmøllernes størrelse. Fagenheden medgiver, at møllernes rotation bidrager til en yderligere forstyrrelse af landskabsoplevelsen, som ikke fremgår af fotovisualiseringerne. Store møller har dog en væsentlig langsommere rotationshastighed end ældre møller og virker derfor mere rolige i landskabet. VVM-tilladelse Hvis Byrådet vedtager planforslagene endeligt, skal der meddeles en VVM-tilladelse til opførel-

22 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1444 se af vindmøllerne. I VVM-tilladelsen kan der fastsættes vilkår for bl.a. møllernes drift. I en VVM-tilladelse forventer fagenheden at fastsætte vilkår om: at der skal foretages en støjmåling efter møllernes idriftsætning, og at møllerne skal monteres med skyggestopprogram, der indstilles til 0 timers årlig skyggepåvirkning af nabobeboelserne. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet afviser indsigelsen og vedtager kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 32-T Vindmøller ved Nejst endeligt. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012: Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Bilag: Indsigelse Bemærkninger til kommentarer for vindmøller ved Nejst Sammenfattende redegørelse Lokalplanforslag 32-T "Vindmøller ved Nejst" og kommuneplantillæg nr. 14 Referat fra borgermøde den 19. april 2012

23 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side Behandling af indsigelser mod lokalplanforslag 32-T for "Skydebane ved Sønder Engvej, syd for Brønderslev" J.nr.: Resumé: P16/dwtflrw 10/11951 Åben sag MT Lokalplanforslag 32-T for "Skydebane ved Sønder Engvej, syd for Brønderslev" har været udsendt i offentlig høring. Brønderslev Kommune har i høringsperioden modtaget 241 indsigelser vedr. støj, skydetider, placering, trafik m.m. Byrådet skal tage stilling til, om indsigelserne skal imødekommes og lokalplanforslaget dermed henlægges, eller om indsigelserne skal afvises og lokalplanforslaget vedtages. Palle Martinsen er som repræsentant for Samvirkende Jagtforeninger i Brønderslev Kommune indbudt til mødet. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog på møde den 21. marts 2012 lokalplanforslag 32-T for "Skydebane ved Sønder Engvej, syd for Brønderslev". Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 27. marts til den 22. maj Indenfor høringsperioden modtog Brønderslev Kommune en anmodning om afholdelse af borgermøde fra en gruppe borgere. Denne anmodning blev imødekommet, og der blev den 7. juni 2012 afholdt borgermøde på Brønderslev Bibliotek. På borgermødet deltog der ca. 150 borgere, der udviste stor bekymring for støjgener fra skydebanen, og især for den skydetid anlægget kan få tildelt i henhold til den støjkonsekvensberegning, der er udført for anlægget. Der blev desuden stillet spørgsmål ved, om placering af riffelskydebanen på Sønder Engvej er den rigtige, eller om der kan findes andre egnede arealer til formålet. På grund af afholdelse af borgermødet blev indsigelsesfristen for fremsendelse af indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget forlænget til den 29. juni Brønderslev Kommune har modtaget indsigelser fra i alt 241 husstande, organisationer og myndigheder, hvoraf nogle af husstandene har fremsendt flere indsigelser. Disse indsigelser har været sendt i partshøring i henhold til forvaltningslovens 19 hos ansøger - Jagtforeningens kommunale Fællesråd i Brønderslev Kommune. Jagtforeningens kommunale Fællesråd i Brønderslev Kommune bemærker i sit svar på partshøringen, at der ved vedtagelse af lokalplanforslaget skabes rammer for, at der kan ske en væsentlig nedsættelse af støjniveauet til de nærmeste naboer og Brønderslev Sydby, ved at der gives mulighed for etablering af støjvolde. Såfremt lokalplanen ikke vedtages, vil der ikke etableres støjvolde og eksisterende støjniveau vil forblive uændret. Se i øvrigt svar på partshøring, brev dateret den 6. juli husstande har fremsendt underskrift på fortrykt brev formuleret af en kreds borgere på Høgevej, Bornholmsgade og Stevnsgade i Brønderslev Syd. 129 husstande har fremsendt en mail med deres adresse til den oprettede mail adresse: Få af borgerne har skrevet en ganske kort medfølgende tekst.

24 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1446 Derudover har Brønderslev Kommune modtaget nogle få indsigelsesbreve fra borgerne, Vejdirektoratet og Danmarks Naturfredningsforening. Støj Størstedelen af de indsigelser, som Brønderslev Kommune har modtaget i høringsperioden, går på bekymringer vedrørende støjgener fra skydebanen, og især for det aktivitetsniveau (mulighed for tildelt skydetid), der vil kunne tillades på anlægget. Støjbelastningen fra en skydebane reguleres af Miljøstyrelsens skydebanevejledning ved tildeling af skydetid. Princippet er, at hvis støjbelastningen er stor, accepteres kun en beskeden skydeaktivitet målt i antallet af skydedage. Der tillades større skydeaktivitet, hvis støjbelastningen er mindre. Støjbelastningen ved omkringboende bestemmes som udgangspunkt ved beregning. Det er miljøstyrelsens vurdering, at beregninger skal foretrækkes frem for støjmålinger, og at støjmålinger ikke er mere nøjagtige end beregning. Vurdering af støjbelastning fra den planlagte udvidelse af skydebanen på Sønder Engvej er foretaget med baggrund i en støjberegning udført med et computerprogram godkendt af Miljøstyrelsen. Støjkonsekvensberegningen er udført i overensstemmelse med retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 "Beregning og måling af støj fra skydebaner". Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår for skydebaner, at beregningerne ikke nødvendigvis skal udføres af et akkrediteret målefirma, når retningslinierne i ovennævnte vejledning følges. Brønderslev Kommune kan derfor godkende, at beregningerne er udført af Danmarks Jægerforbunds skydebanekonsulent. Ved etablering af støjvolde som beskrevet i lokalplanforslaget, viser støjberegningen, at nærmeste nabo belastes med 59 db. Nærmeste nabo er i dag belastet med 74 db. I sydbyen (Søndergade) vil støjniveauet ved etablering af støjvolde være 45 db mod 56 db i dag. Støjberegningen viser endvidere, at skydning med haglgevær støjer væsentligt mere end skydning med jagtriffel. Med baggrund i den udførte støjberegning og Miljøstyrelsens anvisninger om tildeling af skydetid, kan skydebanen på Sønder Engvej maksimalt tillades følgende ramme for skydetid: Pr. uge maj - august september - april 5 hverdage kl kl hverdage kl kl Lørdag kl kl Søndag kl kl weekendstævner* Lørdag kl Søndag kl Lørdag kl Søndag kl Skydetiderne er fastlagt ud fra anvisninger for nye skydebaneanlæg, der er skærpede i forhold til eksisterende anlæg. Skydetiderne kan ikke reguleres af en lokalplan, men bliver indført i den miljøgodkendelse, der udarbejdes, hvis lokalplanforslaget vedtages endeligt. Fagenheden har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse. Den ansøgte skydetid er vedlagt som bilag. Fagenheden har efterfølgende modtaget en revideret ansøgning om følgende skydetider:

25 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1447 April 2 hverdage, kl April-September Torsdage kl Lørdage Hele året kl Søndage 10 dage i perioden september - april, kl Stævner/kursus/øvelser 4 søndage hele året kl Ovennævnte skydetid svarer til den skydetid, der er tilladt for den eksisterende flugtskydebane. Der skal gøres opmærksom på, at hvis der meddeles miljøgodkendelse med ovennævnte skydetid, kan jagtforeningen til enhver tid søge om ændring af vilkåret om skydetid. Da skydebanen, jf. skydebanevejledningen, kan anvendes væsentligt mere end ansøgt, skal Brønderslev Kommune imødekomme en evt. ansøgning om udvidelse af skydetid. I en indsigelse mod lokalplanforslaget oplyses, at nye riffeltyper støjer meget og kommende våbentyper vil blive mere støjende. Ifølge fagenhedens oplysninger, er det ikke våbnet, men ammunitionen der støjer. De patroner, der anvendes på civile skydebaner, er godkendt af Miljøstyrelsen til brug i støjkonsekvensberegningerne. I en af indsigelserne bliver der spurgt til, hvorledes støjen beregnes, når en riffelskydebane ligger klods op ad en flugtskydningsbane. Der er i støjkonsekvensberegningen regnet på det samlede planlagte skydebaneanlæg - altså både støjbidrag fra riffelskydebanen og fra flugtskydningsbanen. Det nævnes i indsigelsen fra Danmarks Naturfredningsforening, at der sydvest for skydebanen er beliggende en større minkfarm på ejendommen Sønder Engvej 80. Denne ejendom er beliggende tættere på skydebanen end de ejendomme, hvorpå der er foretaget beregning af støjbelastningen. Danmarks Naturfredningsforening mener, at der bør laves en støjberegning ved denne ejendom, og undersøges, om minkene kan påvirkes, og om de påføres skade pga. støjen i yngleperioden. Hertil skal bemærkes, at støjberegningen viser, at støjbelastningen vil reduceres væsentligt ved etablering af støjvolde omkring anlægget. Der vil altså ske en væsentligt forbedring af støjbelastningen ved de omkringliggende ejendomme. En indsiger nævner muligheden for at skyde efter solnedgang. Hertil skal nævnes, at ansøger ikke har søgt om at få tildelt skydetid efter solnedgang. Kommuneplan 2009 Flere borgerne opfordrer kommunen til at finde en alternativ placering til riffelskydebanen. De påpeger, at en placering af en riffelskydebane ved Sønder Engvej, forholdsvis bynært, er uhensigtsmæssig på grund af kommunens ønsker om at udvikle byen mod syd og udstykke nye boligområder. Det kan oplyses, at der har været ledt efter anden alternativ placering for en riffelskydebane i Gl. Dronninglund Kommune igennem mange år. Det har dog ikke været muligt at finde arealer, der var egnet til formålet. Området er i kommuneplanen udlagt til teknisk anlæg - skydebane. Ifølge Kommuneplanens retningslinie er der bl.a. udlagt støjkonsekvensområder ved flugtskydningsbanen på Sønder Engvej. Ved planlægning eller etablering af støjfølsomme aktiviteter indenfor denne zone, skal arealanvendelsen vurderes støjmæssigt på baggrund af gældende vejledninger. Støjberegningen viser, at der ved ejendomme ved Søndergade i sydbyen vil være en støjbelastning på 45 db(a). Ifølge Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støjbelastning skal boligområder for åben og lav boligbebyggelse kunne tåle en støjbelastning på op til 45 db(a). Ifølge plan-

26 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1448 planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige arealanvendelse mod støjgener. Det er fagenhedens vurdering, at der kan ske byudvikling af Brønderslev Syd, også selv om der vil ske en udvidelse af skydebanen ved Sønder Engvej. Grundvandsforhold Danmarks Naturfredningsforening mener, at der bør foretages undersøgelser og målinger af forureningen i nedslagsområdet, da skydebanen ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Danmarks Naturfredningsforening henviser til, at arealet ved Sønder Engvej er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1, dels pga. brugen af blyhagl, som blev forbudt i Danmarks Naturfredningsforening mener desuden, at der bør stilles vilkår om, at der til en hver tid anvendes de mindst forurenende lerduer, hagl og blyprojektiler, og at der på ejendommen tinglyses, at der ikke må anvendes ukrudtsbekæmpelsesmidler. Skydebanen er beliggende indenfor et område med almindelige drikkevandsinteresser. Da arealet ikke påtænkes anvendt til etablering af indvindingsanlæg til drikkevand, vurderes området ikke at være så sårbart, at der skal foretages nærmere undersøgelser og målinger af forureningen i området. Der vil i en eventuel miljøgodkendelse bl.a. stilles vilkår om, at der skal ske opsamling af lerduer. Anden lovgivning forbyder brug af hagl og bly. Kommunen har ikke hjemmel i lovgivningen eller i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet mulighed for at til stille krav om forbud mod brug af kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler (pesticider) på arealet. Dette kan kommunen kun opfordre ejer til. Forurenet jord Danmarks Naturfredningsforening udviser bekymring for brugen af forurenet jord i voldanlæg af hensyn til vandløb, grundvandsområdet, 3 naturengen og søen mod forureninger. Hertil skal bemærkes, at der vil udarbejdes en risikoanalyse, som vil belyse, hvilken konsekvens det vil have at bruge lettere forurenet jord i voldanlægget i relation til grundvand, evt. boringer, vandløb mv. Efter at denne analyse foreligger, vil der tages stilling til, om der kan anvendes lettere forurenet jord. Danmarks Naturfredningsforening henviser desuden til, at det bør undersøges, om kommende krav til 10 meter bræmmer langs søer og vandløb vil få betydning for udvidelsen af skydebanen. Bræmmerne langs vandløb og søer skal friholdes, således at der kan ske oprensning af vandløbet. Der vil ikke umiddelbart være forbud mod terrænreguleringer indenfor 10 meter bræmmerne, hvorfor disse bræmmer ikke vil få betydning for udvidelse af skydebanen. Trafikforhold Af de modtagne indsigelser udvises der også bekymring for, om Sønder Engvej kan bære den mængde trafik, der kan forekomme ved en udvidelse af skydebaneanlægget. Det er fagenhedens vurdering, at Sønder Engvej kan bære den fremtidige trafikmængde, som vurderes at være begrænset. Anmodning om ny offentlig høring En indsiger mener ikke, at det af offentliggjorte lokalplanforslag, har fremgået, at der reelt er tale om etablering af en ny, ikke eksisterende riffelskydebane. Det er fagenhedens vurdering, at det i fremlagt lokalplanforslag tydeligt fremgår - flere steder i planforslaget, at der er tale om etablering af en ny riffelskydebane, samt at der gives mulighed for nogle få ændringer af den eksisterende flugtskydningsbane, eksempelvis etablering af nye støj- og sikkerhedsvolde, støj- og sik-

27 Miljø- og Teknikudvalget, den 14. august 2012 Side 1449 derfor er der udarbejdet en lokalplan for både eksisterende og eventuelle fremtidige anlæg. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om Indsigelserne afvises og lokalplanforslaget vedtages endeligt og offentliggøres eller Indsigelserne imødekommes og lokalplanforslaget henlægges. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2012: Udvalget besluttede, at der afholdes nyt borgermøde, hvor der orienteres om ansøgning vedr. nye skydetider, der holder sig indenfor eksisterende rammer. Bilag: Indsigelse fra Vejdirektoratet Anmodning om afholdelse af borgermøde Referat fra borgermødet den 7. juni 2012 Bemærkninger til indkomne indsigelser af den 6. juli 2012 Skydebane - brev til byrådsmedlemmer Indsigelse fra Bornholmsgade 10, Brønderslev Indsigelse fra Vildmosevej 141 Digitale underskrifter Underskriftsindsamling Indsigelse fra flere beboere, modtaget 29. juni 2012 Indsigelse fra Høgevej 21 ( ) Ansøgte skydetider maj 2012 Ansøger fremsender orientering om ansøgning om ændret skydetider Indsigelse fra Høgevej 21 ( ) Indsigelse fra Fasanvej 77, Brønderslev Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening Ansøgning om ændring af skydetider

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2011 Lokale: Reno Nord Tidspunkt: Kl. 17:00-17:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Ole Andersen

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. februar 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. august 2011 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:05 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V) Marianne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa Christensen

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2010 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmølleprojekt Skovengen

Vindmølleprojekt Skovengen Brønderslev Kommune Aftenens program Velkomst v. udvalgsformand Karsten Frederiksen Vindmølleprojekt Skovengen v. Jacob Jellesen, LE34 Plan- og beslutningsproces v. planlægger Tine Astrup Jakobsen Særlige

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. december 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-14:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

#split# Der meddeles hermed den fornødne tilladelse efter 35 stk. 1 i lov om planlægning.

#split# Der meddeles hermed den fornødne tilladelse efter 35 stk. 1 i lov om planlægning. #split# Preben Heberg Krogh Vildmosevej 31 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 13-10-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-107-15 Sagsbeh.: Charlotte Hornemann Lokaltlf.: +4599454627 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. september 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag 10. januar 2012 Sydlollands Jægerforbund v/ Kim Svendsen Havnevej 30 4895 Errindlev Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag SydLollands Jægerforbund

Læs mere