Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015"

Transkript

1 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 29. maj 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med eksamensnummer på hver side. Eksaminator vil være til stede i eksamenslokalet den første halve time af eksamens varighed. Opgavesættet består af 25 multiple choice opgaver, 4 kortsvarsopgaver og 3 billedopgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne. Eksaminanden påbegynder besvarelsen med at anføre eksamensnummer på hvert ark i besvarelsessættet i øverste højre hjørne. Svar på multiple choice opgaverne indføres i besvarelsessættets skema med kuglepen. Foretages fejlagtige markeringer må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentarer på besvarelsessættets bagside. Når der i en opgave bedes om et vist antal svar (f.eks. nævn tre årsager til.) skrives der ét svar og kun ét svar på hver linje. Hvis der alligevel skrives flere svar på linjen, tæller kun det første svar med i bedømmelsen. Besvarelsen af kortsvarsopgaverne skal også (med kuglepen) overføres til besvarelsessættet. Bemærk, at der for kortsvarsopgaverne er afsat et antal linjer til besvarelsen af hvert delspørgsmål, og eksaminandens svar skal begrænses til dette antal linjer. Der kan anføres kommentarer til eksamensopgaverne på bagsiden af besvarelsessættet, men disse vil ikke have indflydelse på evalueringen af eksaminandens besvarelse af opgaverne nr Skriv tydeligt, - ulæselige besvarelser bliver ikke evalueret! I alt 186 points 1

2 Multiple choice Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi, fredag den Eksaminandens eksamensnummer: Kommentarer vedrørende multiple choice besvarelsen er anført på bagsiden? JA NEJ Opgave A B C nr

3 1. Cushings syndrom og føleforstyrrelser kan være klassiske eksempler på: (side 86) a. Iatrogen destruktion af hypofysen b. Sekundær inflammation c. Paraneoplastiske symptomer 2. TNM systemet bruges til fastlæggelse af: (side 49) a. Kræftsygdommes følsomhed for kemoterapi b. Kræftsygdommes stadie c. Kræftsygdommes grad 3. Ved en cytogenetisk undersøgelse bestemmes: (side 118) a. Kromosomers antal og struktur b. Punktmutationer i udvalgte gener c. Mindre translokationer og deletioner 4. Cytologiske prøver (udstrygninger): (side 109) a. Skal indstøbes før farvning b. Skal først fikseres i mellem 8 24 timer c. Kan ofte farves umiddelbart ved ankomsten til patologisk institut 5. Klassiske årsager til akut pancreatitis er: (side 301) a. Cirrose, galdesten, hypertension b. Alkohol, galdesten hyperparathyroidisme c. Galdesten, ERCP, diabetes 6. Epitelet i et kololerektalt adenom er altid: (side 253) a. Dysplastisk b. Metaplastisk c. Hyperplastisk 7. Hvilke typer af adenomer er ofte sessile? (side 253) a. Tubulovilløse b. Tubulære c. Villøse 3

4 8. Analkarcinom er oftest et (side 258) a. Planocellulært karcinom b. Basasocellulært karcinom c. Adenokarcinom 9. Hæmorroider i analregionen er (side 259) a. Dilaterede ateriovenøse anastomoser b. Kavernøse hæmangiomer c. Lokaliserede lymfangiomer % af maligne melanomer er karakteriseret ved en bestemt mutation i RAS-RAF-MER- ERK signaleringsvejen. Hvilken? (side 636) a. KRAS b. NRAS c. BRAF 11. Hvilken histologisk hovedtype af malignt melanom ses typisk i ansigtet hos ældre? (side 637) a. Superficielt spredende malignt melanom b. Lentigo maligna melanom c. Nodulært malignt melanom 12. I hvilken nævusvariant ses i dermis lange, slanke ofte stærkt pigmenterede nævusceller? (side 634) a. Blue-nævus b. Halo-nævus c. Spitz nævus 13. En håndboldspillende 16-årig pige med cystelignede opklaring/osteolyse på røntgen af en brækket finger kunne tænkes i sin phalanx at have følgende tumor, der ikke tidligere har givet symptomer (side 548) a. Osteokondrom b. Osteoidt osteom c. Enkondrom 4

5 14. Ved osteogenesis imperfecta kan ses (side 531 og forelæsningsnoter /pensumafgrænsning) a. Nedsat mineralindhold i knogler sekundært til D-vitaminmangel b. Skrøbelige knogler, tynde sclerae og deforme tænder c. Øget tendens til knoglefrakturer p.g.a. østrogenmangel 15. Hvor mange blaster ses ved kronisk myeloid leukæmi (CML) i accelereret fase? (side 508) a % b. 6-9% c % 16. Hvilken af følgende lymfomer må betegnes som et højmalignt lymfom? (side 472) a. Småcellet lymfocytært lymfom (SLL) b. Diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) c. Follikulært lymfom (FL) 17. Hvilken af følgende lymfomer er mest sandsynlig hos en 67-årig? (side 472) a. Hodgkins lymfom (HL) b. Diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) c. Burkitts lymfom (BL) 18. Ved endometriose forstås (s. 368) a. Endometrievæv i myometriet b. Sekretorisk endometrie i cervix uteri c. Endometrievæv uden for corpus uteri 19. Serøse ovariekarcinomer: (s. 386) a. Er induceret af HPV b. Er den sjældneste type af de epiteliale ovariekarcinomer c. Formodes at have tubar oprindelsessted 5

6 20. Pyogent granulom er opbygget af: (side 662) a. Små kar og betændelsesceller b. Betændelsesceller og granulomer c. Små kar og granulomer 21. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) omfatter: (side 188) a. Astma bronkiale, interstitiel fibrose og emfysem b. Kronisk bronkitis, emfysem og bronkiektasi c. Kronisk bronkitis, emfysem og pulmonal hypertension 22. Intraalveolære hæmosiderinholdige makrofager ses karakteristisk ved: (side 191) a. Kronisk obstruktiv lungesygdom b. Kronisk lungestase c. Pulmonal hypertension 23. Hvis der i en lungebiopsi ses granulomer med nekrose og Langerhanske kæmpeceller må mistænkes (side 198) a. Sarkoidose b. Infektion med Pneumocystis carinii c. Infektion med Mycobacterium tuberculosis 24. En vigtig ætiologisk faktor for udvikling af endometriekarcinom er (side 374) a. Human papilloma virus b. Progesteronpåvirkning c. Østrogenpåvirkning 25. Malignitetsgradering af sarkom baseres på vurdering af (side 570) a. Kernepleomorfi, tumorstørrelse og fjernmetastaser b. Cellulær atypi, invasion og lymfeknudemetastaser c. Nekroseomfang, cellulær dedifferentiering og mitoseantal 6

7 Kortsvarsopgaver: Opgave 26 (i alt 38 points) 30-årig kvinde får hos egen læge foretaget et celleskrab fra livmoderhalsen som led i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Definer begrebet screening og angiv formålet (side 86, 4 points) Definition: Undersøgelse af en defineret befolkningsgruppe for en bestemt sygdom med henblik på at påvise forekomst af symptomløse tidlige stadier af sygdommen. Formål: At identificere syge patienter før de udvikler symptomer og dermed at kunne begynde behandling i tidligt stadie, således at sygdomsudviklingen bremses med mulighed for helbredelse Udover screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, nævn de 2 andre nationale kræftscreeningsprogrammer i Danmark. Angiv for hvert af disse andre programmer hvilken screeningsmetode, der anvendes og hvilke aldersgrupper, der får tilbudt screeningen (side 107, side 252, side 425, 6 points) Screeningsprogram 1: Screening for brystkræft. Screeningsmetode: Mammografi. Aldersgruppe: (Kvinder mellem) år. Screeningsprogram 2: Tarmkræft. Screeningsmetode: Undersøgelse af fæces for (usynligt) blod (ved en immunbaseret test (ifobt: faecal occult blood test)). Aldersgruppe: (Begge køn mellem) år. 7

8 26.3. I screeningsprogrammer opererer man med begreberne falsk positive og falsk negative prøver. Definer disse to begreber i forhold til screening for livmoderhalskræft og angiv konsekvenserne (side 87, 8 points) Falsk positiv prøve: Definition: Prøven viser celleforandringer, der tolkes som forstadier, men ikke er det. (Alt: prøven giver et positivt resultatet på en rask patient). Konsekvens: Overdiagnosticering (af prækankroser, evt. karcinomer) / sygeliggørelse af raske. Falsk negativ prøve: Definition: Prøven viser ikke forstadier, selvom de er der. (Alt: prøven giver et negativt resultatet på en rask patient). Konsekvens: Underdiagnosticering (af prækankroser, evt. karcinomer) Nævn to hyppige årsager til en falsk negativ prøve i forbindelse med screening for livmoderhalskræft (side 366, 4 points). Årsag 1: Prøvematerialet er ikke repræsentativt. (Dvs. materialet indeholder ikke abnorme celler trods forekomst af dysplasi / neoplas). F.eks. pga vanskeliggjort prøvetagning (evt. følge af tidligere indgreb) / prøvetagningsfejl / inadækvat eller teknisk dårligt materiale, etc. Årsag 2: Abnorme celler er til stede i prøven, men fejltolkes som reaktive / benigne Den 30-årige kvinde får påvist let dysplasi (LSIL) i celleskrabet. Hvad skal den praktiserende læge nu gøre, og hvad er begrundelsen for lægens valg? (side 362, 4 points) Opfølgning på LSIL: I tilfælde af let dysplasi (LSIL) følges patienten med kontrolprøve efter ca. 6 måneder. Begrundelse for ovennævnte valg: I langt de fleste tilfælde af let dysplasi (LSIL) ses regression. 8

9 26.6. Langt de fleste tilfælde af livmoderhalskræft er forårsaget af en HPV (human papillomavirus) infektion. Nævn 3 andre kræfttyper, hvor HPV kan have en ætiologisk rolle: (side 258, side 343, side 646, 3 points) Kræfttype 1: Analcancer. Kræfttype 2: Peniscancer. Kræfttype 3: Ganetonsilcancer / oropharyngealcancer Udover HPV, nævn et eksempel på en anden vigtig kræftfremkaldende virus (onkogen virus) og giv 2 eksempler på hvilke kræfttyper denne virus kan forårsage (side 474, side 480, side 647, side 654, 3 points) Onkogen virus: EBV (Epstein-Barr virus; evt. human herpesvirus 4) Kræfttype 1 Nasofaryngealt karcinom. Kræfttype 2: Burkitts lymfom; immundefekt lymfom/ptld; Hodgkins lymfom; T-celle lymfom Navngiv og beskriv kort en metode, hvor man i vævssnit (med bevaret vævsarkitektur) kan påvise virus-nukleinsyre fra fx HPV. (side 119, = 6 points) Metodens navn: In situ hybridisering (ISH) Kort beskrivelse: DNA eller RNA strenge (prober) mærket med et fluorokrom (FISH), et kromogen (CISH) eller en sølvmarkering (SISH) binder sig (hybridiserer) til bestemte komplementære DNA- eller RNA-stykker i intakte celle- eller vævsprøver. Tilstedeværelse af disse nukleinsyresekvenser påvises vha. mikroskopi. 9

10 Opgave 27 (i alt 30 points) 40-årig kvinde får foretaget koloskopi på grund af blod i afføringen. Ved skopien påvises 3 polypoide læsioner, som alle fjernes og sendes til pato-anatomisk undersøgelse. Kirurgen mener, at der er tale om kolorektale adenomer Angiv 4 adenomkarakteristika, der øger risikoen for malign udvikling (side 247, 4 points) Karakteristika 1: Store adenomer. Karakteristika 2: Svær dysplasi. Karakteristika 3: Villøs komponent. Karakteristika 4: Multiple adenomer. Undersøgelse af de polypoide læsioner viser, at en af dem repræsenterer et adenokarcinom Hvad adskiller et adenom fra et karcinom i colon? (side 253, 2 points) Forskel: Det neoplastiske væv vokser gennem slimhindens lamina muscularis mucosae. Patienten får foretaget resektion af et stykke af colon, og resektatet sendes til undersøgelse på patologiafdelingen Nævn 6 vigtige morfologiske fund / parametre ved undersøgelse af colonresektatet, som har betydning for prognosen og det postoperative behandlingstilbud (side 250, 6 points) Parameter 1: Tumors T-stadie. Parameter 2: Tumors gradering. Parameter 3: Tumors relation til resektionsrande. 10

11 Parameter 4: Tumorperforation (tarmvæggen perforeret/gennemvokset). Parameter 5: Tumorinvasion i kar/nerver. Parameter 6: Lymfeknudemetastaser. Patienten har en familie-anamnese med colon- og rectumcancer, og sammenholdt med hendes unge alder mistænkes hun for at have Lynch syndrom (HNPCC) Nævn en anden vigtig form for arvelig tilstand, hvor bærere af gendefekten næsten alle udvikler colon- og rectumcancer. Angiv arvegang og hvilken arvelig gendefekt, der er tale om: (side 254, 6 points) Arvelig tilstand: Familiær adenomatøs polypose (FAP). Arvegang: Autosomal dominant. Gendefekt: Inaktivering af supressorgenet APC på kromoson 5q Hvilke gener er primært afficeret ved Lynch syndrom (HNPCC), hvad er deres funktion, og hvordan tester man, om de er muterede? (side 252, side 255, 6 points) Gener: Mismatch repair-gener. Funktion: Mismatch repair-genproduktet identificerer og reparerer under normale forhold DNA-skader, således at genomet stabiliseres. Påvisning af mutation: Man tester for mikrosatellitinstabilitet, feks. ved PCR. (Mikrosatelitter er gentagne sekvenser af monoeller dinukleotider (1-6 basepar), der karakteristisk har konstant længde hos samme individ, mens længden kan variere fra individ til individ. Såfremt der er en defekt i mismatch repair-generne, bliver resultatet varierende længde af mikrosatellitterne hos det samme individ, et forhold, der refereres til som mikrosatellitinstabilitet). 11

12 Alternativ: Immunhistokemisk farvning for tab af mismatch repair gen produkterne i form af de fire proteiner MLH1, MSH2, MSH6, PSM2. Her ses typisk parvis tab af reaktionen for disse proteiner i tumorcellekernerne, mens reaktionen er bevaret i de omgivende stroma og betændelsesceller. Det viser sig desværre, at kvinden har udbredt sygdom, og man overvejer, om hun skal tilbydes anti- EGFR behandling Før anti-egfr behandling udføres en bestemt molekylær test. Hvilken test er der tale om, hvordan og hvorfor udføres testen? (side 250, 6 points) Hvilken test? KRAS mutationsanalyse (evt. NRAS) Hvordan udføres testen? DNA ekstraheres fra tumorvæv (evt. fra paraffinindstøbt væv) med efterfølgende mutationsanalyse. Mutationsanalysen kan enten være en PCR baseret test eller en regulær sekventering af hele eller dele af genet. Hvorfor udføres testen? Som led i udvælgelse af ptt. for targeteret terapi. Kun ptt. med tumor med wild-type KRAS/NRAS har gavn af anti-egfr behandling. (Anti-EGFR behandling (feks. med EGFR inhibitorer) er rettet må EGFR receptoren på celleoverfladen. KRAS er et protein længere nede i signaleringsvejen (RAS-RAF-MERK-ERKsignaleringsvejen). Hvis KRAS er konstant aktiveret på grund af en mutation i KRAS genet, nytter det ikke at give en behandling rettet mod en receptor / protein upstreams. 12

13 Opgave 28 (i alt 23 points) Portal hypertension kan inddeles i præhepatiske, intrahepatiske og posthepatiske årsager Angiv én årsag til portal hypertension for hver af nedenstående lokalisationer: (side 288, 6 points) Præhepatisk: Portal venetrombose; portaatresi; pylephlebitis; tumor porta hepatitis Intrahepatisk: Svær fibrose/cirrose, schistosomiasis, sarkoidose, myeloproliferative tilstande Posthepatisk: Budd-Chiaris syndrom; okklusion af levervener/ivc pga. trombose eller tumor. Ved langvarig kronisk stase i portal kredsløbet kan der udvikles splenomegali. Udover kronisk stase findes 3 andre overordnede årsager til splenomegali Nævn disse 3 andre overordnede årsager til splenomegali og angiv for hver af disse overordnede årsager 2 kliniske eksempler (side 484, 9 points) Overordnet årsag 1: Inflammation / infektion. Klinisk eksempel 1.1: Mononukleose. Klinisk eksempel 1.2: Bakteriel sepsis, tuberkulose, diverse tropesygdomme (fx malaria, leishmaniasis, schistosomiasis), sarkoidose, rheumatoid artritis. Overordnet årsag 2: Hæmatologiske sygdomme. Klinisk eksempel 2.1: Myeloproliferative neoplasier (CML, polycytæmia vera, myelofibrose) Klinisk eksempel 2.2: Malignt lymfom, hæmolytisk anæmier, hæmoglobinopatier. 13

14 Overordnet årsag 3: Aflejringssygdomme. Klinisk eksempel 3.1: Morbus Gaucher. Klinisk eksempel 2: Amyloidose En komplikation til forstørret milt kan være hypersplenisme. Nævn 2 andre komplikationer til splenomegali: (side 484, 4 points) Komplikation 1: Infarkt Komplikation 2: Ruptur (i forbindelse med traume); blødning 28.4 Definer begrebet hypersplenisme og hvad denne tilstand giver årsag til (side 484, 4 points) Definition: (Det splenomegale syndrom). En hyperaktivitet / hyperfunktion af miltens normale funktioner. En øget destruktion af blodets formede elementer Forårsager: Trombocytopeni, neutrocytopeni, anæmi (dvs. pancytopeni); evt. hyerplastisk knoglemarv. 14

15 Opgave 29 (i alt 19 points) En 70-årig mand har bemærket hævelse af venstre bryst Hvilke 2 diagnoser bør man overveje? (side 415, 419, 4 points) Diagnose 1: Gynækomasti. Diagnose 2: Brystkræft. Ved den kliniske undersøgelse viser det sig, at patienten også har en hævelse af scrotum. Egen læge mistænker i første omgang en benign cystisk proces Angiv 3 cystiske processer omkring testis, og angiv for hver proces den nærmere anatomiske lokalisation (side 348, 6 points) Cystisk proces 1: Hydrocele. Anatomisk lokalisation 1: Tunica vaginalis. Cystisk proces 2: Spermatocele. Anatomisk lokalisation 2: Epididymis. Cystisk proces 3: Varicocele. Anatomisk lokalisation 3: Funiculus spermaticus (plexus pampiniformis). Patienten henvises til UL-undersøgelse af den skrotale hævelse, og ved denne undersøgelse har man mistanke om malignitet. 15

16 29.3 Nævn 4 eksempler på germinalcelletumorer opstået fra de multipotente kimceller i testis (side 349, 4 points) Germinalcelletumor 1: Seminom. Germinalcelletumor 2: Embryonalt karcinom. Germinalcelletumor 3: Teratom. Germinalcelletumor 4: Blommesækstumor, koriokarcinom. Patienten får biopteret tumor. Mikroskopi viser, at det drejer sig om en non-germinalcelle tumor Nævn 3 eksempler på non-germinalcelletumorer i testis (histologisk type): (side 353, 3 points) Non-germinalcelle tumor 1: Leydigcelletumor. Non-germinalcelle tumor 2: Sertolicelletumor. Non-germinalcelle tumor 3: Malignt lymfom Hvilken overordnet histologisk type vil være mest sandsynlig, når man tager patientens alder i betragtning? (side 353, 2 points) Histologisk type: Lymfom (Diffust storcellet B-lymfom). 16

17 30. Billedopgave - Næse (i alt 24 points). Billederne er fra en polypøs tumor, der vokser i cavitas nasi Hvordan vil du beskrive dens overordnede vækstform, og hvilken type epitel består den af? (side 42, 4 points) Vækstform: Papillomatøs / vortelignende; eksofytisk. Hvilken type epitel: Pladeepitel Det drejer sig om en benign tumor. Angiv 6 mikroskopisk histo- og cytologiske kvaliteter / tegn som gør, at du kan betegne ovennævnte tumor som benign: (Side 41, 6 points) 17

18 Kvalitet / tegn 1: Vækstmøde + ekspansiv, - infiltrativ/invasiv. Kvalitet / tegn 2: Histologisk arkitektur, imiterer normale udgangscelle. Kvalitet / tegn 3: Cellestørrelse, normal. Kvalitet / tegn 4: Celleform, normal. Kvalitet / tegn 5: Kernestørrelse, normal. Kvalitet / tegn 6: Kerneform, normal. Kernekromasi, normal, Nukleole, normal, Mitoser, normale. Kernecytoplasmaratio, normal. Præmaligne forandringer, ikke til stede Hvad vil den rigtige betegnelse for tumor være? (side 36, 2 points) Betegnelse: Planocellulært papillom Nævn en mulig ætiologisk faktor i tumors udvikling: (side 649, 2 points) Ætiologisk faktor: Human papillomvirus (HPV) Nævn 3 andre neoplasier i næse og/eller nasopharynx: (side , 6 points) Neoplasi 1: Schneiders papillom Neoplasi 2: Planocellulært karcinom Neoplasi 3: Adenokarcinom, nasofaryngealt karcinom. 18

19 30.6 Hvad karakteriserer klinisk og patologisk polypi nasi? (Svar side 648, 4 points) Karakteristik: En komplikation til kronisk inflammatoriske tilstande i næse eller bihuler, infektiøst eller allergisk. Kronisk inflammeret ødematøst respirationsepitelbeklædt polypøst væv. 19

20 31. Billedopgave - Mamma (I alt 17 points). På billederne ses forstyrret mammavæv med rester af en ductus (A) og en lobulus (B) samt et tumorvæv, som i vid udstrækning består af tynde strenge af let forstørrede celler ( indian file ) uden tilhørende myoepiteliale celler Hvilken overordnet histologisk type repræsenterer tumor? (side 420, 2 points) Overordnet type: Adenokarcinom. Mikroskopisk kan brystkræft inddeles i flere histologiske undertyper Hvilken histologisk undertype er der tale om? (side 420, 2 points) 20

21 Undertype: Invasivt lobulært karcinom Nævn 3 andre maligne tumortyper i brystet (både overordnede histologiske typer og undertyper tæller): (side 415, 3 points) Tumortype 1: Invasivt duktalt karcinom. Tumortype 2: Metastase. Tumortype 3: Lymfom, sarkom, mucinøst karcinom, metatypisk karcinom, apokrint karcinom 31.4 Hvad er den hyppigste maligne tumorform i mamma (histologisk undertype), hvad kaldes de klassiske forstadier dertil, og hvilke arvelige genetiske forandringer disponerer klassisk til brystkræft? (side 417, side , 6 points) Hyppigste histologiske undertype: Invasivt duktalt mammakarcinom. Forstadie: Duktalt carcioma in situ (DCIS). Prædisponerende genetisk forandring: BRCA1 el. BRCA På patologiafdelingen undersøges lumpektomi- eller mastektomipræparatet for prognostiske og prædiktive markører / parametre, som har stor betydning for videre behandling. Nævn 4 af disse markører / parametre (side 424, 4 points) Markør / parameter 1: Tumorstørrelse. Markør / parameter 2: Malignitetsgrad. Markør / parameter 3: Østrogen receptorstatus. 21

22 Markør / parameter 4: Her-2-receptor status; (evt. proliferationsindeks). 22

23 32. Billedopgave - Knoglemarv (I alt 10 points). I baggrunden til venstre ses rester af normal hæmatopoietisk knoglemarv, men desuden infiltration med atypiske celler som ses forstørret på de indsatte billeder til højre foroven og med positiv reaktion for plasmacellemarkøren MUM-1 til højre forneden Hvad repræsenterer disse celler med stor sandsynlighed, hvis de er monoklonale og findes i flere knogler, der destrueres (er sæde for osteolyse) pga. infiltraterne? (side , 2 points) Svar: Myelomatose Hvis der blot havde været tale om få spredte af disse celler, M-komponent i blodet, men ingen synlige knogleforandringer eller andet patologisk, ville en betegnelse for sygdommen kunne være? (side 476, 2 points) 23

24 Svar: MGUS, monoklonal gammopati af usikker signifikans Hos bl.a. børn kan ses knogleinfiltrater med lignende, men polyklonale celler sammen med lymfocytter og i vekslende grad neutrofile granulocytter og makrofager. Hvilken sygdom vil der da være tale om? (Side 532, 2 points) Svar: Osteomyelitis 32.4 Hvad ville man finde i knoglemarven og/eller blodet, hvis der var tale om en patient med akut myeloid leukæmi (AML)? (Side 517, 2 points) Svar: Mere end eller lig med 20% myeloblastære celler Hvad ses karakteristisk i knoglemarven og blodet ved folat- eller B12-mangel? (side 500, 2 points) Svar: Hhv. megaloblaster og makrocytær anæmi. 24

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 29. maj 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt KLADDE. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013 Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 17.06.2013 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2016. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011 Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.02011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10. EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. Eksaminator

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Opgavesættet består af 80 multiple choice opgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne.

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (August 2015) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter (Underwood, 6. udgave, kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 3. juni 2016

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 3. juni 2016 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 3. juni 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 Interim Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og

Læs mere

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Torsdag den 21. januar 2016

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Torsdag den 21. januar 2016 REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende Torsdag den 21. januar 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011 Cytodiagnostik for yngre læger Programmet og tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og den beskriver minimumskravene. Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 19. december 2016

Eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 19. december 2016 Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 19. december 2016 Eksamenssættet: Eksamenssættet består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med

Læs mere

Re-eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 23. januar 2017

Re-eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 23. januar 2017 Re-eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 23. januar 2017 Eksamenssættet består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple choice

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Endocervix Endometriet WHO-klassifikation endocervikalt cylinderepitel Histologiske prøver Dysplastisk endocervikalt

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Torsdag den 1. juni 2017

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Torsdag den 1. juni 2017 Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Torsdag den 1. juni 2017 Eksamenssættet: Består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple

Læs mere

TS-kursus i hæmatopatologi. Knoglemarvens cellularitet. Knoglemarvens cellularitet. Normalfordeling (procent) Normalfordeling (procent)

TS-kursus i hæmatopatologi. Knoglemarvens cellularitet. Knoglemarvens cellularitet. Normalfordeling (procent) Normalfordeling (procent) TS-kursus i hæmatopatologi 11:10 11:40 Knoglemarvundesøgelse. Redskaber, beskrivelse, normale fund og reaktive forandringer i blod og knoglemarv 11:45 12:45 Myeloproliferativ neoplasi + cases 15 min KAFFE

Læs mere

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger,

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Opgavesæt/kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner Version 1.0 Januar 2013 DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamenssættet: Består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple choice

Læs mere

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Generelle forhold Definition: maligne sygdomme, ofte klonale, udgået fra lymfocytter eller lymfoide stamceller. : ca. 1600 pr.

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 ASC-US og ASC-H Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer i Danmark Pladeepitelcelleforandringer

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL) Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2016. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim

Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt og

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Markører og metoder - eksempler fra 3 store sygdomme Mamma HER2 Vævsanalyser

Læs mere

Patologi undervisning forår 2016 TANDLÆGESTUDERENDE

Patologi undervisning forår 2016 TANDLÆGESTUDERENDE Patologi undervisning forår 2016 TANDLÆGESTUDERENDE Patologisk Institut, bygning 18,. Uge 5 Tid Mandag 01022016 Tirsdag 02022016 Onsdag 03022016 Torsdag 04022016 Fredag 05022016 Kl. 12.15 13.00 1. Forelæsning:

Læs mere

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal indhentes til Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER 24 PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER Omhyggelig undersøgelse og rapportering af patoanatomiske

Læs mere

Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer

Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer 842 KVALITETSSIKRING Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer Lone Kjeld Petersen, Isa Niemann, Ole Ingeman Hansen, Jakob Dinesen, Hans Svanholm, Ulrik Baandrup & Marianne

Læs mere

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Tirsdag den 16. august 2016

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Tirsdag den 16. august 2016 REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Tirsdag den 16. august 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

OPGAVESÆT - KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008

OPGAVESÆT - KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008 OPGAVESÆT - KLADDE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (2016) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Kodevejledning for vulvacancer

Kodevejledning for vulvacancer Kodevejledning for vulvacancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske diagnoser

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi 12. Ordliste A Abdomen: Bughulen. Allogen transplantation med stamceller: Transplantation med stamceller fra en donor ALL: Akut lymfatisk leukæmi. AML: Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi, en type af akut

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Forårseksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 10. april

Læs mere

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau >50 % >40 % >20 %

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau >50 % >40 % >20 % Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal opgøres årligt af Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi j.nr. 7-203-01-90/22 Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik af sygdomme på basis af undersøgelser af organer, væv og

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde:

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde: Kodning af neoplastiske penislæsioner Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med peniscancer overføres fra patobanken til peniscancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) Hvilke personer skal registreres?: Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere