Fælles Problemløsning. En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Problemløsning. En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler"

Transkript

1 Fælles Problemløsning En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler, Behandlingscentret ØSTERSKOVEN Danmark,

2 Disposition Introduktion Baggrundsteori Modellen trin for trin Cases Supplerende redskaber

3 Behandlingscentret ØSTERSKOVEN

4 Kommunikationsprojekt på ØSTERSKOVEN Baggrund i erfaringer om vanskelig praksis Ønske om bedre strategier til at indføre kommunikationsudstyr til elevgruppen yngre hjerneskadede Støtte fra Ergoterapeutforeningen og Spastikerforeningen Læs mere på

5 Fælles problemløsningsmodel oversat fra svensk Gemensam problemlösning vid Alternativ och Kompletterande Kommunikation Gerd Zachrisson, Bitte Rydeman & Eva Björck-Åkesson

6 Fælles Problemløsning Ændret rolle ved indførelse af kommunikationshjælpemidler Bud på, hvordan man bliver en god katalysator God struktur i hele processen Tager udgangspunkt i hverdagslivet Alt sker i tæt samarbejde med omgivelserne Godt redskab til at sikre samarbejdet mellem de mange instanser der til tider indgår i tiltag omkring alternativ og støttende kommunikation

7 Fælles problemløsning God til at skabe ejerskab til problemer og tiltag hos brugere og nærmeste personale, samt deres medinddragelse i løsningen/udførelsen God til at sikre en teambaseret indsats Giver god dokumentation Giver rød tråd i arbejdet Modellen kan anvendes på mange niveauer Grundlæggende tankegang: Løser vi nogle hverdagsproblemer med de tiltag vi sætter i værk? Ændrer det noget væsentligt?

8 Kommunikationsbegrebet Maja Lisina 1989 Kommunikation er en interaktion mellem 2 eller flere personer, som består af informationer, for at koordinere og forene deres anstrengelser med det formål at nå frem til et fælles resultat

9 Hvor sidder kommunikationen?

10 Hvad er kommunikations -vanskeligheder?

11 Alternativ og supplerende kommunikation (AAC*) - redskabet gør det ikke alene! AAC defineres som: Kommunikation mellem mennesker som erstatter eller supplerer en manglende tale eller sprog. AAC indbefatter: - Brugeren: Personen som har funktionsnedsættelse i forhold til kommunikation. - Redskabet: Kommunikationsmåde og hjælpemiddel hertil. - Omgivelserne: Mennesker, samspilspartnere, miljø. * AAC står for: Augmentative and Alternative Communication = Alternativ og supplerende kommunikation

12 Den vanskellige praksis Kommunikationshjælpemidler har ikke altid den effekt, man havde håbet. Det kan være blevet anskaffet fordi man har troet det ville være godt, uden at man har fået helt styr på, hvad det skulle være godt for. Nogle gange kan det også være, at det er mere besværligt at anvende hjælpemidlet end at anvende de andre kommunikationsformer som personen har mulighed for. Det kan endda være, at der eksisterer et fint fungerende samspil i hverdagen, som opleves som tilstrækkeligt godt sammen med de, som kender en person godt.

13 Hvordan kan vi gøre det bedre? For at introducere og anvende alternativ og støttende kommunikation er det nødvendigt med en grundig kortlægning af behov hos personen med funktionsnedsættelse, hvor man også tager hensyn til det sociale og det fysiske miljø. Man bør ikke bare kortlægge kommunikationsmulighederne hos personen som anvender alternativ og støttende kommunikation, men også selve samspillet med andre. For at kunne lave en sådan kortlægning er det nødvendigt med en model hvor man er opmærksom på, at information såvel fra brugeren/personen med funktionsnedsættelse, som fra personer i nærmiljøet og fra de professionelle skal kunne indarbejdes.

14 Hvordan kan vi gøre det bedre? Gode tiltag for at forbedre mulighederne for kommunikation og samspil, kræver forankring både hos personen som anvender alternativ og støttende kommunikation og hos de som han/hun skal indgå i et samspil med. Individets udvikling sker i samspillet mellem personen og det han/hun oplever i sin hverdag. I det gensidige samspil mellem individet og miljøet er begge lige vigtige For at kunne gøre fælles når man beslutter tiltag og gennemførelse af disse, er det nødvendigt med en god metode til at løse problemer sammen og beslutte passende tiltag og deres gennemførelse.

15 Teori Hvis man sammenfatter den teoretiske baggrund,, indebærer det, at interventionen bør være: Brugerindrettet - tiltag udgår fra de behov som brugere, familie og andre i omgivelserne oplever. Hverdagsindrettet tiltagene har effekt på hverdags- livet Målindrettet tiltagene udgår fra tydelige mål, som er målbare Miljøindrettet tiltagene retter sig mod brugerne og omgivelserne. Cost-benefit benefit-indrettetindrettet fordelene skal overstige ulemperne.

16 ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) Sundhedstilstand (skade Sundhedstilstand eller sygdom) (skade eller sygdom) ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) Kropsfunktioner og kropsstrukturer Kropsfunktioner og Aktivitet Delagtighed kropsstrukturer Aktivitet Delagtighed Faktorer Faktorer i omgivelserne i omgivelserne Personlige faktorer

17 Empowerment Mennesker er kompetente Basereres på stærke sider/ressourcer Hjælp til selvhjælp Løse vanskeligheder Samarbejde / delagtighed Fælles beslutninger Personlig kontrol og selvopfattelse Fra: Trivette, Dunst, LaPointe & Hamby, 1993

18 Brug af hjælpemidler Bain & Leger 1997 Omgivelser Hjælpemiddel Bruger Opgave

19 Årsager til at hjælpemidler ikke anvendes Riemer-Reiss, 2000 Utilfredsstillende udformning af hjælemidlet Mangelfuld støtte når det gælder teknik Mangelfuld støtte i omgivelserne Mangelfuld brugerinddragelse i processen Manglende muligheder for at prøve i hjemmiljø. Ændring af behov Cost - benefit Udseende, individuelt. Dækker det behovet? Viktigst: Cost - benefit, att fordelene overstiger ulemperne. Brugerinddragelse

20 Fælles problemløsning Fælles problemløsning indebærer, at brugere sammen med deres pårørende og nære personale finder frem til de problemer i dagligdagen, der opleves omkring personens kommunikation. en fælles prioritering af disse problemstillinger, og en fælles strategi for løsningen af problemerne.

21 Fælles problemløsning At finde frem til de situationer, hvor man for alvor tror, at tiltag omkring kommunikation ville kunne gøre en forskel At sikre ejerskab til problemerne hos brugeren selv, og personerne i nærmiljøet, og dermed en lyst til at deltage i løsningen af problemerne

22 Trinene i Fælles problemløsning Problemidentificering Problemforklaring: Individ - Omgivelser/Samspil - Hjælpemiddel Prioritering Målformulering Tiltag: Individ - Omgivelser/Samspil - Hjælpemiddel Evaluering/Revidering

23 Modellen i overblik KORTLÆGNINGSFASE TILTAGSFASE TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 TRIN 6 Danne overblik Analyse af ressourcer og begrænsninger Beskrivelse af konkrete problemer Problemformuleringer Problemforklaringer Beskrivelse af årsager til problemet - hos individ - i samspillet - i omgivelser - hjælpemiddel - opgave Prioritering og målformulering Udformning af konkrete mål Evt. detaljerede aktivitets baserede mål Metode Metode (hvad) - individ -samspil - miljø - hjælpemiddel - opgave Gennemførelse (hvordan) - hvem - hvor - hvordan - hvornår Opfølgning /Evaluering Gå tilbage gennem de forskellige trin for at finde det rette niveau at fortsætte på.

24 Forberedelse Indkaldelse til møde hvem skal deltage? Mødeindkaldelse deltagerne kan få mulighed for overvejelser omkring kommunikationsvanskelighederne inden mødet Deltagerne er forberedt på formen

25 Trin 1: Overblik over ressourcer og vanskeligheder Baseres på samtale (Brainstorm) Giver information om ressourcer Brugere og nærmiljø identificerer problemerne Fører til, at forskellige hverdagsproblemer beskrives Giver grundlag for videre planlægning og tiltag Viser hvilken type supplerende information der er behov for

26 Supplement til trin 1 Stikordsliste, for at sikre at man har tænkt alt igennem listen relaterer sig til individet, miljøet og hjælpemidlet. (kan evt. sendes ud sammen med indkaldelsen) Funktionsevnemetoden

27 Trin 2 Problemformulering Baseres på det som fremkom i overbliksfasen og videre kortlægning Giver en beskrivelse i konkrete termer af, hvad der udgør problemer for individet Udtrykkes i termer om samspil og forhindringer for delagtighed Brugere og nærmiljø identificerer problemerne sammen Hvilken effekt får man i hverdagen, hvis problemet bliver løst? Giver grundlag for målformulering

28 Trin 3: Problemforklaringer Angiver årsager til problemer som handler både om individet, det sociale og fysiske miljø, aktuel situation og hjælpemiddel. Der findes altid mange forskellige forklaringer til det samme problem. Forklaringer kan findes indenfor de forskellige komponenter i ICF Forskellige personerer har viden og forskellige forklaringer. Forklaringer fører til metoder hver forklaring peger mod en metode

29 Supplement til Trin 3 Videoobservationer Fra Vilje til Uttryk TK-profil Den grundigere kortlægning sker efter at man har indkredset de vigtige problemer og samlet information omkring mulige forklaringer i samarbejde med brugere, nærmiljø og personale.

30 Trin 4: Målformulering/Prioritering Første trin i tiltagsfasen er at prioritere og formulere konkrete mål. Målene beskrives i relation til de problemer, der beskrives. Når problemet ikke længere eksisterer, er målet jo nået. Alle problemer kan ikke løses samtidigt. Det kan være hensigtsmæssigt at begynde med nogle af problemerne. VIGTIGT at opnå konsensus ved prioritering!!

31 Trin 4 Målformulering/Prioritering Konsensus enighed er vigtigt ved prioritering, målformulering og udformning af metode. Hvis man ikke er enige om, hvilket problem der er vigtigst at løse og om målene, bliver effekten af tiltagene svære at evaluere Prioriterede områder - Har en direkte kobling til problemformulering Supplerende redskab til prioritering: COPM

32 Trin 4: Målformulering Mål Giver en konkret beskrivelse Beskriver hvad brugeren gør, når målet er nået Kan beskrive hvornår, hvad, og hvor ofte brugeren gør det Er mulig at nå på kort tid Kan beskrives som aktivitetsmål eller deltagelsesmål

33 Trin 4: Målformulering Ricici ved målformulering Mål og metode blandes sammen Mål formuleres ud fra omgivelsernes behov Nyindlæring betones Målet er urealistisk Målet er ikke tilstrækkelig konkret

34 Trin 4: Målformulering Målopfyldelsesskala: GAS Anvendes til at beskrive det forventede resultat God metode til at arbejde med konkrete og realistiske mål

35 Trin 5: Tiltag Man kan vælge metode på forskellige niveauer: Individ (træning/forbedring af færdigheder) Samspil (dynamikken tempo sprog) Miljø (fysisk miljø samspilspartnere) Kompensation med hjælpemiddel (høj + lavteknologisk nyindlæring nødvendig) Tilpasning af opgave/aktivitet (F.eks. Kommunikationstavler til udvalgt situation)

36 Trin 5: Tiltag Et godt tiltag Baseres på problemforklaringer Kræver kort eller ingen forberedelsestid Tager kort tid at gennemføre Kan gennemføres i individets hverdagsmiljø Er let at forstå og forklare ud fra målet Kan gennemføres i mange situationer

37 Et godt tiltag: Trin 5: Tiltag Kan udføres af forskellige personer Skal kunne udføres spontant på sigt Skal kunne generaliseres til forskellige situationer Er let at gennemføre sammen med de personer brugeren har daglig kontakt med Kræver klarhed i ansvarsfordelingen De som gennemfører tiltaget tror på det.

38 Trin 5: Tiltag Et individuelt tiltagsprogram bør være meget detaljeret og forankret hos alle som det berører. Følgende momenter bør fremgå: Hvem har ansvar for et bestemt tiltag Hvornår skal det udføres Hvordan skal det udføres Hvor skal det udføres Prioritering kan også blive nødvendig blandt mange tiltag

39 Trin 6: Evaluering De planlagte tiltag gennemføres indenfor en bestemt tidsperiode, hvorefter de evalueres. Evalueringen fører til en revidering af tiltagsplanen. Revideringen kan indebære, at det konstateres at målet er nået og problemet er løst, eller at man er kommet et stykke af vejen, men ikke nået frem til målet endnu og at man fortsætter med at arbejde mod samme mål en tid endnu.

40 Trin 6: Evaluering Supplerende redskaber GAS Goal Attainment Scaling - studerer effekten af de udførte tiltag i relation til de opstillede mål. Målopfyldelsesskalaerne har vist sig at fungere godt for personer med svære kommunikations-handicap (Ferm 1998) da man kan identificere små forandringer, som ellers vil have tendens til at drukne i den totale masse af problemer og fiaskoer.

41 Trin 6: Evaluering Supplerende redskaber: COPM - studerer individets oplevelse af aktivitets-formåen i specifikke aktiviteter. COPM er ikke validitets- og reliabilietestestet til personer med kommunikationsvanskeligheder, men kan alligevel give et indtryk af behov, udførelse og tilfredsstillelse før og efter en indsats.

42 Trin 6: Evaluering Tiltag omkring kommunikation er en never ending story. Individerne udvikles, behovene øges, samfundet forandres og hjælpemidlerne forbedres. Når et tiltag er succesfuldt udført er det på tide at lave en ny problemformulering og sætte nye mål. Morgendagens systemer bliver snart til dagens systemer og det er tid til nye udfordringer. Interventionsprocessen er som en spiral som må foregå så længe der er mulighed for udvikling. Man må også gøre sig klart, at ethvert nyt miljø indebærer nye vanskeligheder som kan føre til nye tiltag. Citat Gerd Zachrisson

43 Det gode møde Deltagerantal max 8 Mødes på hjemmebane God tid, men klare tidsrammer Forberedende spørgsmål og stikordsliste er sendt ud på forhånd Tavle eller dataprojektor, til at skrive på, så alle kan følge med Diskussionerne bølger frem og tilbage mellem de forskellige trin.

44 Oversigts skabelon Overblik Problem Forklaring Mål Tiltag Ansv. Eval. 1 Individ Individ Omgivelser Omgivelser Samspil Samspil Hjælpemiddel Hjælpemiddel Aktivitet Aktivitet

45 Det gode møde Stemningen er afslappet Alle præsenterer sig Der er klare tidsrammer Det er klart hvem der tager notater og hvem der leder mødet Den person der leder mødet sammenfatter hvorfor mødet holdes hvis initiativ er det, formålet med mødet og hvilke problemstillinger man ønsker at få svar på.

46 Det gode møde Der anvendes mange åbne spørgsmål Der stilles mange følgespørgsmål ud fra det der er sagt De medvirkende beskriver Alle siger noget Sammenfatningen sker fortløbende og sorteres i orden på tavle/papir Alle er enige om beslutningerne Alle har adgang til dokumentation Der aftales et opfølgende møde

47 Processen i arbejdet med problemløsningsmodellen Processen er sjældent så struktureret som modellen antyder. Ofte pendler man imellem de forskellige trin Det kan kræve flere møder og arbejde mellem møderne for at komme frem til en god individuel plan. Den, der styrer mødet bør se til, at der afsættes tid til at beslutte konkrete tiltag, selv om man ikke er nået så langt som man havde tænkt sig. Tiltagene kan da bestå i at man skal mødes igen på en bestemt dato og at deltagerne skal have fået styr på bestemte ting til dette møde. Når man så mødes næste gang er man allerede kommet et skridt længere end da man sluttede ved sidste møde, og deltagerne mærker at der sker noget det er ikke bare snak.

48 Eks Martin Præsentation

49 Eks. Martin Problemformulering: Problemformulering: Martin har svært ved at kommunikere med dem som ikke kan se og læse bliss - f.eks. når han skal kommunikere med en ekspedient under indkøb

50 Individ Eks. Martin Problemforklaringer Det tager lang tid at gøre sig forståelig. Nedsat motorisk funktion f.eks. at pege usikker udpegning og høj spasticitet, når han skal anstrenge sig for at udtrykke noget bestemt. Dårlig siddestilling

51 Omgivelser Eks. Martin Problemforklaringer Usikkerhed omkring bliss-tavlen Usikkerhed på hvordan man skal kommunikere med Martin Travlhed og støj i butikken

52 Samspil Eks. Martin Problemforklaringer Det skaber forvirring og usikkerhed for både Martin og ekspedienten, når der er usikkerhed omkring brugen af bliss-tavlen tavlen. Handlen og den tilhørende kommunikation kommer let til at foregå mellem hjælperen og ekspedienten.

53 Eks. Martin Problemforklaringer Hjælpemiddel Blisstavlen funger kun for de personer, der kender Martin i forvejen hans måde at udpege på, og desuden har et kendskab til hans liv og færden, der gør det muligt at gætte kvalificeret udfra få symboler og bogstaver. Nuværende hjælpemiddel mangler passende symboler i forhold til indkøbssituation

54 Eks. Martin Målformulering: Målformulering: Martin kan kommunikere med personer, der ikke kan se og læse bliss. Konkret, aktivitetsbaseret mål: Martin kan selv tage på indkøb i byen og købe noget han på forhånd har bestemt sig til

55 Individ Forbedring af siddestilling og mulighed for motorisk kontrol i ny kørestol Omgivelser Studiekredsen begynder at arbejde med ny computer og Vantage som et supplement til Bliss. Eks. Martin Tiltag:

56 Eks. Martin Tiltag: Indkøbssituationer forberedes konkret sammen med Martin, og ved at lave sider i kommunikationsprogram met, der passer dertil. I situationen følger hjælper med i starten, men holder sig på afstand for at give Martin chancen for den direkte kommunikation med ekspedienten

57 Hjælpemiddel Ny elektrisk kørestol med forbedret siddestilling Bærbar computer med Vantage-programmet monteres i kørestolsbordet. Der anskaffes 2 borde, så der kan vælges mellem blisstavle og computer Computerbordet forsynes med udvalgte blisssymboler. Eks. Martin Tiltag:

58 Andre metoder TK-profil - teambaseret kortlægningsprofil

59 Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetodens formål er at skabe et ensartet grundlag for sagsbehandlingen, når borgere søger om handicapkompenserende ydelser efter Servicelovens bestemmelser, herunder kommunikations-hjælpemidler. Desuden imødekommer metoden intentionerne i Serviceloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Persondataloven. Ansøgning og aftale om møde: Når borgeren har ansøgt kommunen eller amtskommunen om støtte på grund af nedsat funktionsevne, vil kommunen sende borgeren et brev med forslag til mødedato og tidspunkt sammen med et samtaleskema, der indeholder de punkter, der skal beskrives, for at funktionsevnen kan vurderes.

60 Funktionsevnemetoden Forberedelse til mødet: Samtaleskemaet kan borgeren bruge til at forberede sig til mødet. Hvis borgeren sender det udfyldt tilbage til kommunen inden mødet, har sagsbehandleren mulighed for at forberede sig til det første møde ud fra borgerens personlige ønsker og behov. Mødet: På mødet vil borgeren og sagsbehandleren gennemgå skemaet og sammenfatte oplysningerne til en fælles vurdering af borgerens situation. Dernæst aftaler borgeren og sagsbehandleren, hvad der skal gøres for, at borgeren kan få den rette støtte. Alt dette skrives ned, og sagsbehandleren vil efterfølgende sende borgeren en kopi af det udfyldte samtaleskema, sammenfatningen og aftalerne.

61 TK-profil TK-profil er en klientbaseret, gruppeorienteret samling af observationer, som peger frem mod planlægning af brug af tekniske hjælpemidler og andre tiltag for en funktionshæmmet person TK-profilen består af et spørgeskema og en håndbog Norsk oversættelse af Lifespace Access Profile Oversat, bearbejdet og afprøvet af IT-enheten på Sunnaas Sykehus i Oslo.

62 Hvorfor anvende TK-Profil? Det vil ofte give det bedste resultat, når man opnår enighed i et bredst sammensat team, om de tiltag, der skal iværksættes, fremfor at enkelte faggrupper vælger idealløsninger. Man må ikke tro, at et hjælpemiddel løser alle problemer. Hjælpemidlet i sig selv løser ingenting Vi skal dele viden og erfaringer med hinanden, ikke finde ud af, hvem der har ret!

63 Fra Vilje til Uttrykk - Metodik til afprøvning af betjeningsudstyr Hvorfor har man brug for metodik i afprøvning? Erfaret at valg og tilpasning af styresystemer til børn med omfattende motoriske hæmninger ofte opleves problematik Arbejdsprocessen strander ofte på: Manglende tværfagligt samarbejde Lille kontinuitet i afprøvningsprocessen Dårlig tilgang til egnet udstyr Ønsker at forenkle tilgangen til både metode og udstyr Metodebog - udarbejdet ved Nasjonalt senter for IKT-hjelpemidler (tidligere SUITE) RTV, Norge, 2003 af Eirin Brænde og Anne Kathrine Halvorsen

64 COPM COPM (Canadian( Occupational Performance Measure, Law et al 1999) er et ergoterapeutisk værktøj til at identificere aktivitets- og delagtighedsproblemer. COPM: Identificerer problemer med udførelsen af aktiviteten Giver et mål for brugerens prioritering Vurderer udførelsen og tilfredsstillelsen i forhold til et aktuelt problemområde Måler forandringer i brugerens opfattelse af hans/hendes aktivitetsudførelse.

65 GAS (Goal Attainment Scaling) Målopfyldelsesskalaer udgår fra de konkrete mål og skal udtrykkes i form af målbare delmål i en fem- eller tregraders skala 3-graders skala: - Bedre end forventet resultat - Forventet resultat - Dårligere end forventet resultat Evnen til deltagelse står i centrum, dvs. hvad funktionsnedsættelsen her de kommunikationsvanskeligheder får af betydning for hverdags-livet livet.. En målopfyldningsskala og en vurdering af denne indebære kun en måling af de karakteristika, den adfærd eller symptomer, som den planlagte behandlingsmetode eller anden intervention har til formål at forandre. Lege-logopæd Ulrika Ferm på Kommunikations- och Dataresurscentret Dart i Göteborg, har redigeret den amerikanske metode, Goal Attainment Scaling,

66 Nyttige links

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

DETTE ER MIT LEGETØJ J SIMPELTHEN

DETTE ER MIT LEGETØJ J SIMPELTHEN DETTE ER MIT LEGETØJ J SIMPELTHEN ISAAC NORGE KONFERENCE Onsdag den 13. april 2005 Anna Voss IKT-Gruppen, Marselisborgcentret P.P. Ørumsgade 9-11, 9 bygn.. 20 8000 Århus C Telefon: +45 87347134 Email:

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering Fredericia 7. september 2015 AGENDA Baggrund Investering Målgrupper Redskaber Proces Evaluering HOVEDFORMÅL 1. Hensynet

Læs mere

Funktionsevnemetoden

Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetoden God sagsbehandling vedr. handicapkompenserende ydelser for personer med funktionsnedsættelse. En metodisk arbejdsform baseret på ICF s referenceramme og klassifikation Lilly Jensen

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Hjørringmetoden. 125 mio. kr. i perioden 2015-2018. Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering

HJØRRING KOMMUNE. Hjørringmetoden. 125 mio. kr. i perioden 2015-2018. Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering 125 mio. kr. i perioden 2015-2018 Kolding 10. november 2015 HOVEDFORMÅL 1. Hensynet til den enkelte borger - Vi skal

Læs mere

Målsætningsarbejde i praksis

Målsætningsarbejde i praksis Målsætningsarbejde i praksis Re/habilitering Definition Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren som har eller er i

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon Afrapporteringen er et led i Ergoterapeutforeningens dokumentation af, hvad Praksispuljens midler anvendes til. Informationerne går i første omgang til Bevillingsudvalget.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Information til borgere ANSØGNINGSSKEMA...2 SAMTYKKEERKLÆRING..3

Information til borgere ANSØGNINGSSKEMA...2 SAMTYKKEERKLÆRING..3 Information til borgere INDHOLDSFORTEGNELSE: ANSØGNINGSSKEMA....2 SAMTYKKEERKLÆRING..3 AFDÆKNING.4 Indkaldelse til afdækning.5 Hvordan foregår en afdækning?...6 Efter afdækningen...7 YDELSER OG HJÆLPEMIDLER..8

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Kortlagt vha. ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Hanne Melchiorsen, Helle Østergaard Formål 1. At kortlægge funktionsevnen hos børn med Cerebral parese, ved

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Undersøgelse af hvordan det Canadiske materiale kan anvendes i Viborg Kommune.

Undersøgelse af hvordan det Canadiske materiale kan anvendes i Viborg Kommune. Ergoterapeutisk projekt: Undersøgelse af hvordan det Canadiske materiale kan anvendes i Viborg Kommune. Projektansvarlige: Ulla Vestergaard Jørgensen Tove Djernes Nielsen Charlotte Bjerg Jørgensen Ergoterapeutforeningens

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Manual til Eksperimentarie

Manual til Eksperimentarie Manual til Eksperimentarie Formål Formålet med eksperimentariet er gensidig læring gennem at omsætte nyeste forskning/viden til praksismetoder og vinkler for interventionen med barnet. Det ønskes at sammenflette

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$

DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$ DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$ Side1 Indholdsfortegnelse- 1.Metodernesmålgrupperoganvendelse...3 2.SystemiskogNarrativtilgang...3 Formåloganvendelse...3 Teoretiskbaggrund...3 AnvendelseiNettet...5

Læs mere

For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform.

For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform. For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform. OM VED-FASEN (SITUATIONSANALYSE) at de involverede parter skal have en fælles oplevelse

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Forbedringsmodellen PDSA værksted

Forbedringsmodellen PDSA værksted Forbedringsmodellen PDSA værksted LS I d. 8/2 kl. 9:15-11:15 (samt 11:15-13:45) Søren Schousboe Laursen, Hospitalsenheden Horsens Pernille Bechlund, Frederiksberg Kommune Bodil Andersen, Dansk Selskab

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3 Tidlig opsporing af sygdomstegn. AMU Kursus 46874 Fag og læringskonsulent: Dag 3 Program for dag 3 Velkomst v. og registrering Tjek ind og opsamling Observationer. Objektiv/subjektiv. Det kliniske blik.

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole Version 5.0. August Forberedelse. Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for?

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole Version 5.0. August Forberedelse. Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Skole Version 5.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med eleven? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? Fase

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Kære deltager. Men nok sniksnak. Lad os så komme i gang med den sidste og 7. lektion, der handler om de personlige faktorer.

Kære deltager. Men nok sniksnak. Lad os så komme i gang med den sidste og 7. lektion, der handler om de personlige faktorer. Kære deltager Så er vi ved at være igennem de 7 lektioner i vores gratis online workshop. Vi håber, du har haft mulighed for at afprøve lidt af ABSA i praksis, og at du har fået noget ud af det. Vi vil

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version. C Orchard, 2011

Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version. C Orchard, 2011 Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version C Orchard, 2011 Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale, AITCS, er et evalueringsredskab, der undersøger og måler interprofessionelt

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Daginstitution Version 4.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

N O T A T. 1. Formål og baggrund

N O T A T. 1. Formål og baggrund N O T A T Notat vedrørende vurdering af muligheden for at pege på et fælles redskab til den overordnede behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation af kræftpatienter Resume: nedsatte

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Undersøgelse og vurdering

Undersøgelse og vurdering Undersøgelse og vurdering gruppe Voksne med særlige behov med ønske om vurdering af behovet for fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling. En vurdering af behovet for terapeutisk behandling. fire-ti

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning.

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning. Specialundervisning Specialundervisning defineres som en undervisning, der gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og hvor det ikke er muligt at tilgodese de særlige behov

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for proceskonsulent Revideret version juni 2009 Indhold 1. Hvad er en proceskonsulent i MARS? 2 2. Hvorfor bruge ekstern proceskonsulent?

Læs mere

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet Aktiv livskvalitet - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede Formål Formålet er at højne livskvaliteten for voksne udviklingshæmmede på Brande Åcenter ved igennem træning at forebygge, vedligeholde

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

At arbejde med projekter - modul 10

At arbejde med projekter - modul 10 At arbejde med projekter - modul 10 Forår 2013 1 1. Indledning Et projekt forstås som en tidsafgrænset opgave, der har det formål, at der skal skabes en forandring (Andersen 2005: 7) Indledning På modul

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens BAGGRUND OPLÆG Hvordan og med hvilken begrundelse kan vi prioritere at bruge de ergoterapeutiske

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere