Fælles Problemløsning. En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Problemløsning. En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler"

Transkript

1 Fælles Problemløsning En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler, Behandlingscentret ØSTERSKOVEN Danmark,

2 Disposition Introduktion Baggrundsteori Modellen trin for trin Cases Supplerende redskaber

3 Behandlingscentret ØSTERSKOVEN

4 Kommunikationsprojekt på ØSTERSKOVEN Baggrund i erfaringer om vanskelig praksis Ønske om bedre strategier til at indføre kommunikationsudstyr til elevgruppen yngre hjerneskadede Støtte fra Ergoterapeutforeningen og Spastikerforeningen Læs mere på

5 Fælles problemløsningsmodel oversat fra svensk Gemensam problemlösning vid Alternativ och Kompletterande Kommunikation Gerd Zachrisson, Bitte Rydeman & Eva Björck-Åkesson

6 Fælles Problemløsning Ændret rolle ved indførelse af kommunikationshjælpemidler Bud på, hvordan man bliver en god katalysator God struktur i hele processen Tager udgangspunkt i hverdagslivet Alt sker i tæt samarbejde med omgivelserne Godt redskab til at sikre samarbejdet mellem de mange instanser der til tider indgår i tiltag omkring alternativ og støttende kommunikation

7 Fælles problemløsning God til at skabe ejerskab til problemer og tiltag hos brugere og nærmeste personale, samt deres medinddragelse i løsningen/udførelsen God til at sikre en teambaseret indsats Giver god dokumentation Giver rød tråd i arbejdet Modellen kan anvendes på mange niveauer Grundlæggende tankegang: Løser vi nogle hverdagsproblemer med de tiltag vi sætter i værk? Ændrer det noget væsentligt?

8 Kommunikationsbegrebet Maja Lisina 1989 Kommunikation er en interaktion mellem 2 eller flere personer, som består af informationer, for at koordinere og forene deres anstrengelser med det formål at nå frem til et fælles resultat

9 Hvor sidder kommunikationen?

10 Hvad er kommunikations -vanskeligheder?

11 Alternativ og supplerende kommunikation (AAC*) - redskabet gør det ikke alene! AAC defineres som: Kommunikation mellem mennesker som erstatter eller supplerer en manglende tale eller sprog. AAC indbefatter: - Brugeren: Personen som har funktionsnedsættelse i forhold til kommunikation. - Redskabet: Kommunikationsmåde og hjælpemiddel hertil. - Omgivelserne: Mennesker, samspilspartnere, miljø. * AAC står for: Augmentative and Alternative Communication = Alternativ og supplerende kommunikation

12 Den vanskellige praksis Kommunikationshjælpemidler har ikke altid den effekt, man havde håbet. Det kan være blevet anskaffet fordi man har troet det ville være godt, uden at man har fået helt styr på, hvad det skulle være godt for. Nogle gange kan det også være, at det er mere besværligt at anvende hjælpemidlet end at anvende de andre kommunikationsformer som personen har mulighed for. Det kan endda være, at der eksisterer et fint fungerende samspil i hverdagen, som opleves som tilstrækkeligt godt sammen med de, som kender en person godt.

13 Hvordan kan vi gøre det bedre? For at introducere og anvende alternativ og støttende kommunikation er det nødvendigt med en grundig kortlægning af behov hos personen med funktionsnedsættelse, hvor man også tager hensyn til det sociale og det fysiske miljø. Man bør ikke bare kortlægge kommunikationsmulighederne hos personen som anvender alternativ og støttende kommunikation, men også selve samspillet med andre. For at kunne lave en sådan kortlægning er det nødvendigt med en model hvor man er opmærksom på, at information såvel fra brugeren/personen med funktionsnedsættelse, som fra personer i nærmiljøet og fra de professionelle skal kunne indarbejdes.

14 Hvordan kan vi gøre det bedre? Gode tiltag for at forbedre mulighederne for kommunikation og samspil, kræver forankring både hos personen som anvender alternativ og støttende kommunikation og hos de som han/hun skal indgå i et samspil med. Individets udvikling sker i samspillet mellem personen og det han/hun oplever i sin hverdag. I det gensidige samspil mellem individet og miljøet er begge lige vigtige For at kunne gøre fælles når man beslutter tiltag og gennemførelse af disse, er det nødvendigt med en god metode til at løse problemer sammen og beslutte passende tiltag og deres gennemførelse.

15 Teori Hvis man sammenfatter den teoretiske baggrund,, indebærer det, at interventionen bør være: Brugerindrettet - tiltag udgår fra de behov som brugere, familie og andre i omgivelserne oplever. Hverdagsindrettet tiltagene har effekt på hverdags- livet Målindrettet tiltagene udgår fra tydelige mål, som er målbare Miljøindrettet tiltagene retter sig mod brugerne og omgivelserne. Cost-benefit benefit-indrettetindrettet fordelene skal overstige ulemperne.

16 ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) Sundhedstilstand (skade Sundhedstilstand eller sygdom) (skade eller sygdom) ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) Kropsfunktioner og kropsstrukturer Kropsfunktioner og Aktivitet Delagtighed kropsstrukturer Aktivitet Delagtighed Faktorer Faktorer i omgivelserne i omgivelserne Personlige faktorer

17 Empowerment Mennesker er kompetente Basereres på stærke sider/ressourcer Hjælp til selvhjælp Løse vanskeligheder Samarbejde / delagtighed Fælles beslutninger Personlig kontrol og selvopfattelse Fra: Trivette, Dunst, LaPointe & Hamby, 1993

18 Brug af hjælpemidler Bain & Leger 1997 Omgivelser Hjælpemiddel Bruger Opgave

19 Årsager til at hjælpemidler ikke anvendes Riemer-Reiss, 2000 Utilfredsstillende udformning af hjælemidlet Mangelfuld støtte når det gælder teknik Mangelfuld støtte i omgivelserne Mangelfuld brugerinddragelse i processen Manglende muligheder for at prøve i hjemmiljø. Ændring af behov Cost - benefit Udseende, individuelt. Dækker det behovet? Viktigst: Cost - benefit, att fordelene overstiger ulemperne. Brugerinddragelse

20 Fælles problemløsning Fælles problemløsning indebærer, at brugere sammen med deres pårørende og nære personale finder frem til de problemer i dagligdagen, der opleves omkring personens kommunikation. en fælles prioritering af disse problemstillinger, og en fælles strategi for løsningen af problemerne.

21 Fælles problemløsning At finde frem til de situationer, hvor man for alvor tror, at tiltag omkring kommunikation ville kunne gøre en forskel At sikre ejerskab til problemerne hos brugeren selv, og personerne i nærmiljøet, og dermed en lyst til at deltage i løsningen af problemerne

22 Trinene i Fælles problemløsning Problemidentificering Problemforklaring: Individ - Omgivelser/Samspil - Hjælpemiddel Prioritering Målformulering Tiltag: Individ - Omgivelser/Samspil - Hjælpemiddel Evaluering/Revidering

23 Modellen i overblik KORTLÆGNINGSFASE TILTAGSFASE TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 TRIN 6 Danne overblik Analyse af ressourcer og begrænsninger Beskrivelse af konkrete problemer Problemformuleringer Problemforklaringer Beskrivelse af årsager til problemet - hos individ - i samspillet - i omgivelser - hjælpemiddel - opgave Prioritering og målformulering Udformning af konkrete mål Evt. detaljerede aktivitets baserede mål Metode Metode (hvad) - individ -samspil - miljø - hjælpemiddel - opgave Gennemførelse (hvordan) - hvem - hvor - hvordan - hvornår Opfølgning /Evaluering Gå tilbage gennem de forskellige trin for at finde det rette niveau at fortsætte på.

24 Forberedelse Indkaldelse til møde hvem skal deltage? Mødeindkaldelse deltagerne kan få mulighed for overvejelser omkring kommunikationsvanskelighederne inden mødet Deltagerne er forberedt på formen

25 Trin 1: Overblik over ressourcer og vanskeligheder Baseres på samtale (Brainstorm) Giver information om ressourcer Brugere og nærmiljø identificerer problemerne Fører til, at forskellige hverdagsproblemer beskrives Giver grundlag for videre planlægning og tiltag Viser hvilken type supplerende information der er behov for

26 Supplement til trin 1 Stikordsliste, for at sikre at man har tænkt alt igennem listen relaterer sig til individet, miljøet og hjælpemidlet. (kan evt. sendes ud sammen med indkaldelsen) Funktionsevnemetoden

27 Trin 2 Problemformulering Baseres på det som fremkom i overbliksfasen og videre kortlægning Giver en beskrivelse i konkrete termer af, hvad der udgør problemer for individet Udtrykkes i termer om samspil og forhindringer for delagtighed Brugere og nærmiljø identificerer problemerne sammen Hvilken effekt får man i hverdagen, hvis problemet bliver løst? Giver grundlag for målformulering

28 Trin 3: Problemforklaringer Angiver årsager til problemer som handler både om individet, det sociale og fysiske miljø, aktuel situation og hjælpemiddel. Der findes altid mange forskellige forklaringer til det samme problem. Forklaringer kan findes indenfor de forskellige komponenter i ICF Forskellige personerer har viden og forskellige forklaringer. Forklaringer fører til metoder hver forklaring peger mod en metode

29 Supplement til Trin 3 Videoobservationer Fra Vilje til Uttryk TK-profil Den grundigere kortlægning sker efter at man har indkredset de vigtige problemer og samlet information omkring mulige forklaringer i samarbejde med brugere, nærmiljø og personale.

30 Trin 4: Målformulering/Prioritering Første trin i tiltagsfasen er at prioritere og formulere konkrete mål. Målene beskrives i relation til de problemer, der beskrives. Når problemet ikke længere eksisterer, er målet jo nået. Alle problemer kan ikke løses samtidigt. Det kan være hensigtsmæssigt at begynde med nogle af problemerne. VIGTIGT at opnå konsensus ved prioritering!!

31 Trin 4 Målformulering/Prioritering Konsensus enighed er vigtigt ved prioritering, målformulering og udformning af metode. Hvis man ikke er enige om, hvilket problem der er vigtigst at løse og om målene, bliver effekten af tiltagene svære at evaluere Prioriterede områder - Har en direkte kobling til problemformulering Supplerende redskab til prioritering: COPM

32 Trin 4: Målformulering Mål Giver en konkret beskrivelse Beskriver hvad brugeren gør, når målet er nået Kan beskrive hvornår, hvad, og hvor ofte brugeren gør det Er mulig at nå på kort tid Kan beskrives som aktivitetsmål eller deltagelsesmål

33 Trin 4: Målformulering Ricici ved målformulering Mål og metode blandes sammen Mål formuleres ud fra omgivelsernes behov Nyindlæring betones Målet er urealistisk Målet er ikke tilstrækkelig konkret

34 Trin 4: Målformulering Målopfyldelsesskala: GAS Anvendes til at beskrive det forventede resultat God metode til at arbejde med konkrete og realistiske mål

35 Trin 5: Tiltag Man kan vælge metode på forskellige niveauer: Individ (træning/forbedring af færdigheder) Samspil (dynamikken tempo sprog) Miljø (fysisk miljø samspilspartnere) Kompensation med hjælpemiddel (høj + lavteknologisk nyindlæring nødvendig) Tilpasning af opgave/aktivitet (F.eks. Kommunikationstavler til udvalgt situation)

36 Trin 5: Tiltag Et godt tiltag Baseres på problemforklaringer Kræver kort eller ingen forberedelsestid Tager kort tid at gennemføre Kan gennemføres i individets hverdagsmiljø Er let at forstå og forklare ud fra målet Kan gennemføres i mange situationer

37 Et godt tiltag: Trin 5: Tiltag Kan udføres af forskellige personer Skal kunne udføres spontant på sigt Skal kunne generaliseres til forskellige situationer Er let at gennemføre sammen med de personer brugeren har daglig kontakt med Kræver klarhed i ansvarsfordelingen De som gennemfører tiltaget tror på det.

38 Trin 5: Tiltag Et individuelt tiltagsprogram bør være meget detaljeret og forankret hos alle som det berører. Følgende momenter bør fremgå: Hvem har ansvar for et bestemt tiltag Hvornår skal det udføres Hvordan skal det udføres Hvor skal det udføres Prioritering kan også blive nødvendig blandt mange tiltag

39 Trin 6: Evaluering De planlagte tiltag gennemføres indenfor en bestemt tidsperiode, hvorefter de evalueres. Evalueringen fører til en revidering af tiltagsplanen. Revideringen kan indebære, at det konstateres at målet er nået og problemet er løst, eller at man er kommet et stykke af vejen, men ikke nået frem til målet endnu og at man fortsætter med at arbejde mod samme mål en tid endnu.

40 Trin 6: Evaluering Supplerende redskaber GAS Goal Attainment Scaling - studerer effekten af de udførte tiltag i relation til de opstillede mål. Målopfyldelsesskalaerne har vist sig at fungere godt for personer med svære kommunikations-handicap (Ferm 1998) da man kan identificere små forandringer, som ellers vil have tendens til at drukne i den totale masse af problemer og fiaskoer.

41 Trin 6: Evaluering Supplerende redskaber: COPM - studerer individets oplevelse af aktivitets-formåen i specifikke aktiviteter. COPM er ikke validitets- og reliabilietestestet til personer med kommunikationsvanskeligheder, men kan alligevel give et indtryk af behov, udførelse og tilfredsstillelse før og efter en indsats.

42 Trin 6: Evaluering Tiltag omkring kommunikation er en never ending story. Individerne udvikles, behovene øges, samfundet forandres og hjælpemidlerne forbedres. Når et tiltag er succesfuldt udført er det på tide at lave en ny problemformulering og sætte nye mål. Morgendagens systemer bliver snart til dagens systemer og det er tid til nye udfordringer. Interventionsprocessen er som en spiral som må foregå så længe der er mulighed for udvikling. Man må også gøre sig klart, at ethvert nyt miljø indebærer nye vanskeligheder som kan føre til nye tiltag. Citat Gerd Zachrisson

43 Det gode møde Deltagerantal max 8 Mødes på hjemmebane God tid, men klare tidsrammer Forberedende spørgsmål og stikordsliste er sendt ud på forhånd Tavle eller dataprojektor, til at skrive på, så alle kan følge med Diskussionerne bølger frem og tilbage mellem de forskellige trin.

44 Oversigts skabelon Overblik Problem Forklaring Mål Tiltag Ansv. Eval. 1 Individ Individ Omgivelser Omgivelser Samspil Samspil Hjælpemiddel Hjælpemiddel Aktivitet Aktivitet

45 Det gode møde Stemningen er afslappet Alle præsenterer sig Der er klare tidsrammer Det er klart hvem der tager notater og hvem der leder mødet Den person der leder mødet sammenfatter hvorfor mødet holdes hvis initiativ er det, formålet med mødet og hvilke problemstillinger man ønsker at få svar på.

46 Det gode møde Der anvendes mange åbne spørgsmål Der stilles mange følgespørgsmål ud fra det der er sagt De medvirkende beskriver Alle siger noget Sammenfatningen sker fortløbende og sorteres i orden på tavle/papir Alle er enige om beslutningerne Alle har adgang til dokumentation Der aftales et opfølgende møde

47 Processen i arbejdet med problemløsningsmodellen Processen er sjældent så struktureret som modellen antyder. Ofte pendler man imellem de forskellige trin Det kan kræve flere møder og arbejde mellem møderne for at komme frem til en god individuel plan. Den, der styrer mødet bør se til, at der afsættes tid til at beslutte konkrete tiltag, selv om man ikke er nået så langt som man havde tænkt sig. Tiltagene kan da bestå i at man skal mødes igen på en bestemt dato og at deltagerne skal have fået styr på bestemte ting til dette møde. Når man så mødes næste gang er man allerede kommet et skridt længere end da man sluttede ved sidste møde, og deltagerne mærker at der sker noget det er ikke bare snak.

48 Eks Martin Præsentation

49 Eks. Martin Problemformulering: Problemformulering: Martin har svært ved at kommunikere med dem som ikke kan se og læse bliss - f.eks. når han skal kommunikere med en ekspedient under indkøb

50 Individ Eks. Martin Problemforklaringer Det tager lang tid at gøre sig forståelig. Nedsat motorisk funktion f.eks. at pege usikker udpegning og høj spasticitet, når han skal anstrenge sig for at udtrykke noget bestemt. Dårlig siddestilling

51 Omgivelser Eks. Martin Problemforklaringer Usikkerhed omkring bliss-tavlen Usikkerhed på hvordan man skal kommunikere med Martin Travlhed og støj i butikken

52 Samspil Eks. Martin Problemforklaringer Det skaber forvirring og usikkerhed for både Martin og ekspedienten, når der er usikkerhed omkring brugen af bliss-tavlen tavlen. Handlen og den tilhørende kommunikation kommer let til at foregå mellem hjælperen og ekspedienten.

53 Eks. Martin Problemforklaringer Hjælpemiddel Blisstavlen funger kun for de personer, der kender Martin i forvejen hans måde at udpege på, og desuden har et kendskab til hans liv og færden, der gør det muligt at gætte kvalificeret udfra få symboler og bogstaver. Nuværende hjælpemiddel mangler passende symboler i forhold til indkøbssituation

54 Eks. Martin Målformulering: Målformulering: Martin kan kommunikere med personer, der ikke kan se og læse bliss. Konkret, aktivitetsbaseret mål: Martin kan selv tage på indkøb i byen og købe noget han på forhånd har bestemt sig til

55 Individ Forbedring af siddestilling og mulighed for motorisk kontrol i ny kørestol Omgivelser Studiekredsen begynder at arbejde med ny computer og Vantage som et supplement til Bliss. Eks. Martin Tiltag:

56 Eks. Martin Tiltag: Indkøbssituationer forberedes konkret sammen med Martin, og ved at lave sider i kommunikationsprogram met, der passer dertil. I situationen følger hjælper med i starten, men holder sig på afstand for at give Martin chancen for den direkte kommunikation med ekspedienten

57 Hjælpemiddel Ny elektrisk kørestol med forbedret siddestilling Bærbar computer med Vantage-programmet monteres i kørestolsbordet. Der anskaffes 2 borde, så der kan vælges mellem blisstavle og computer Computerbordet forsynes med udvalgte blisssymboler. Eks. Martin Tiltag:

58 Andre metoder TK-profil - teambaseret kortlægningsprofil

59 Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetodens formål er at skabe et ensartet grundlag for sagsbehandlingen, når borgere søger om handicapkompenserende ydelser efter Servicelovens bestemmelser, herunder kommunikations-hjælpemidler. Desuden imødekommer metoden intentionerne i Serviceloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Persondataloven. Ansøgning og aftale om møde: Når borgeren har ansøgt kommunen eller amtskommunen om støtte på grund af nedsat funktionsevne, vil kommunen sende borgeren et brev med forslag til mødedato og tidspunkt sammen med et samtaleskema, der indeholder de punkter, der skal beskrives, for at funktionsevnen kan vurderes.

60 Funktionsevnemetoden Forberedelse til mødet: Samtaleskemaet kan borgeren bruge til at forberede sig til mødet. Hvis borgeren sender det udfyldt tilbage til kommunen inden mødet, har sagsbehandleren mulighed for at forberede sig til det første møde ud fra borgerens personlige ønsker og behov. Mødet: På mødet vil borgeren og sagsbehandleren gennemgå skemaet og sammenfatte oplysningerne til en fælles vurdering af borgerens situation. Dernæst aftaler borgeren og sagsbehandleren, hvad der skal gøres for, at borgeren kan få den rette støtte. Alt dette skrives ned, og sagsbehandleren vil efterfølgende sende borgeren en kopi af det udfyldte samtaleskema, sammenfatningen og aftalerne.

61 TK-profil TK-profil er en klientbaseret, gruppeorienteret samling af observationer, som peger frem mod planlægning af brug af tekniske hjælpemidler og andre tiltag for en funktionshæmmet person TK-profilen består af et spørgeskema og en håndbog Norsk oversættelse af Lifespace Access Profile Oversat, bearbejdet og afprøvet af IT-enheten på Sunnaas Sykehus i Oslo.

62 Hvorfor anvende TK-Profil? Det vil ofte give det bedste resultat, når man opnår enighed i et bredst sammensat team, om de tiltag, der skal iværksættes, fremfor at enkelte faggrupper vælger idealløsninger. Man må ikke tro, at et hjælpemiddel løser alle problemer. Hjælpemidlet i sig selv løser ingenting Vi skal dele viden og erfaringer med hinanden, ikke finde ud af, hvem der har ret!

63 Fra Vilje til Uttrykk - Metodik til afprøvning af betjeningsudstyr Hvorfor har man brug for metodik i afprøvning? Erfaret at valg og tilpasning af styresystemer til børn med omfattende motoriske hæmninger ofte opleves problematik Arbejdsprocessen strander ofte på: Manglende tværfagligt samarbejde Lille kontinuitet i afprøvningsprocessen Dårlig tilgang til egnet udstyr Ønsker at forenkle tilgangen til både metode og udstyr Metodebog - udarbejdet ved Nasjonalt senter for IKT-hjelpemidler (tidligere SUITE) RTV, Norge, 2003 af Eirin Brænde og Anne Kathrine Halvorsen

64 COPM COPM (Canadian( Occupational Performance Measure, Law et al 1999) er et ergoterapeutisk værktøj til at identificere aktivitets- og delagtighedsproblemer. COPM: Identificerer problemer med udførelsen af aktiviteten Giver et mål for brugerens prioritering Vurderer udførelsen og tilfredsstillelsen i forhold til et aktuelt problemområde Måler forandringer i brugerens opfattelse af hans/hendes aktivitetsudførelse.

65 GAS (Goal Attainment Scaling) Målopfyldelsesskalaer udgår fra de konkrete mål og skal udtrykkes i form af målbare delmål i en fem- eller tregraders skala 3-graders skala: - Bedre end forventet resultat - Forventet resultat - Dårligere end forventet resultat Evnen til deltagelse står i centrum, dvs. hvad funktionsnedsættelsen her de kommunikationsvanskeligheder får af betydning for hverdags-livet livet.. En målopfyldningsskala og en vurdering af denne indebære kun en måling af de karakteristika, den adfærd eller symptomer, som den planlagte behandlingsmetode eller anden intervention har til formål at forandre. Lege-logopæd Ulrika Ferm på Kommunikations- och Dataresurscentret Dart i Göteborg, har redigeret den amerikanske metode, Goal Attainment Scaling,

66 Nyttige links

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 3. maj 2013 MLJ, MEB, HEN ESDH-sag: 14489 Side 1 af 16 Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 2. Begrebet empowerment ift. beskæftigelsesindsatsen 2.1 En anden

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences

Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences Ergoterapeuters oplevelser med brug af COPM i forhold til forældres handlekompetencer CVSU, Center for Videregående

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse Af GAS-NETVÆRKET 2005 Kolofon GAS - Danmark Af Karen Johansen (red.) Arbejdsgruppe: Andreas Kilden Bente Rasmussen

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere