Fælles Problemløsning. En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Problemløsning. En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler"

Transkript

1 Fælles Problemløsning En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler, Behandlingscentret ØSTERSKOVEN Danmark,

2 Disposition Introduktion Baggrundsteori Modellen trin for trin Cases Supplerende redskaber

3 Behandlingscentret ØSTERSKOVEN

4 Kommunikationsprojekt på ØSTERSKOVEN Baggrund i erfaringer om vanskelig praksis Ønske om bedre strategier til at indføre kommunikationsudstyr til elevgruppen yngre hjerneskadede Støtte fra Ergoterapeutforeningen og Spastikerforeningen Læs mere på

5 Fælles problemløsningsmodel oversat fra svensk Gemensam problemlösning vid Alternativ och Kompletterande Kommunikation Gerd Zachrisson, Bitte Rydeman & Eva Björck-Åkesson

6 Fælles Problemløsning Ændret rolle ved indførelse af kommunikationshjælpemidler Bud på, hvordan man bliver en god katalysator God struktur i hele processen Tager udgangspunkt i hverdagslivet Alt sker i tæt samarbejde med omgivelserne Godt redskab til at sikre samarbejdet mellem de mange instanser der til tider indgår i tiltag omkring alternativ og støttende kommunikation

7 Fælles problemløsning God til at skabe ejerskab til problemer og tiltag hos brugere og nærmeste personale, samt deres medinddragelse i løsningen/udførelsen God til at sikre en teambaseret indsats Giver god dokumentation Giver rød tråd i arbejdet Modellen kan anvendes på mange niveauer Grundlæggende tankegang: Løser vi nogle hverdagsproblemer med de tiltag vi sætter i værk? Ændrer det noget væsentligt?

8 Kommunikationsbegrebet Maja Lisina 1989 Kommunikation er en interaktion mellem 2 eller flere personer, som består af informationer, for at koordinere og forene deres anstrengelser med det formål at nå frem til et fælles resultat

9 Hvor sidder kommunikationen?

10 Hvad er kommunikations -vanskeligheder?

11 Alternativ og supplerende kommunikation (AAC*) - redskabet gør det ikke alene! AAC defineres som: Kommunikation mellem mennesker som erstatter eller supplerer en manglende tale eller sprog. AAC indbefatter: - Brugeren: Personen som har funktionsnedsættelse i forhold til kommunikation. - Redskabet: Kommunikationsmåde og hjælpemiddel hertil. - Omgivelserne: Mennesker, samspilspartnere, miljø. * AAC står for: Augmentative and Alternative Communication = Alternativ og supplerende kommunikation

12 Den vanskellige praksis Kommunikationshjælpemidler har ikke altid den effekt, man havde håbet. Det kan være blevet anskaffet fordi man har troet det ville være godt, uden at man har fået helt styr på, hvad det skulle være godt for. Nogle gange kan det også være, at det er mere besværligt at anvende hjælpemidlet end at anvende de andre kommunikationsformer som personen har mulighed for. Det kan endda være, at der eksisterer et fint fungerende samspil i hverdagen, som opleves som tilstrækkeligt godt sammen med de, som kender en person godt.

13 Hvordan kan vi gøre det bedre? For at introducere og anvende alternativ og støttende kommunikation er det nødvendigt med en grundig kortlægning af behov hos personen med funktionsnedsættelse, hvor man også tager hensyn til det sociale og det fysiske miljø. Man bør ikke bare kortlægge kommunikationsmulighederne hos personen som anvender alternativ og støttende kommunikation, men også selve samspillet med andre. For at kunne lave en sådan kortlægning er det nødvendigt med en model hvor man er opmærksom på, at information såvel fra brugeren/personen med funktionsnedsættelse, som fra personer i nærmiljøet og fra de professionelle skal kunne indarbejdes.

14 Hvordan kan vi gøre det bedre? Gode tiltag for at forbedre mulighederne for kommunikation og samspil, kræver forankring både hos personen som anvender alternativ og støttende kommunikation og hos de som han/hun skal indgå i et samspil med. Individets udvikling sker i samspillet mellem personen og det han/hun oplever i sin hverdag. I det gensidige samspil mellem individet og miljøet er begge lige vigtige For at kunne gøre fælles når man beslutter tiltag og gennemførelse af disse, er det nødvendigt med en god metode til at løse problemer sammen og beslutte passende tiltag og deres gennemførelse.

15 Teori Hvis man sammenfatter den teoretiske baggrund,, indebærer det, at interventionen bør være: Brugerindrettet - tiltag udgår fra de behov som brugere, familie og andre i omgivelserne oplever. Hverdagsindrettet tiltagene har effekt på hverdags- livet Målindrettet tiltagene udgår fra tydelige mål, som er målbare Miljøindrettet tiltagene retter sig mod brugerne og omgivelserne. Cost-benefit benefit-indrettetindrettet fordelene skal overstige ulemperne.

16 ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) Sundhedstilstand (skade Sundhedstilstand eller sygdom) (skade eller sygdom) ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) Kropsfunktioner og kropsstrukturer Kropsfunktioner og Aktivitet Delagtighed kropsstrukturer Aktivitet Delagtighed Faktorer Faktorer i omgivelserne i omgivelserne Personlige faktorer

17 Empowerment Mennesker er kompetente Basereres på stærke sider/ressourcer Hjælp til selvhjælp Løse vanskeligheder Samarbejde / delagtighed Fælles beslutninger Personlig kontrol og selvopfattelse Fra: Trivette, Dunst, LaPointe & Hamby, 1993

18 Brug af hjælpemidler Bain & Leger 1997 Omgivelser Hjælpemiddel Bruger Opgave

19 Årsager til at hjælpemidler ikke anvendes Riemer-Reiss, 2000 Utilfredsstillende udformning af hjælemidlet Mangelfuld støtte når det gælder teknik Mangelfuld støtte i omgivelserne Mangelfuld brugerinddragelse i processen Manglende muligheder for at prøve i hjemmiljø. Ændring af behov Cost - benefit Udseende, individuelt. Dækker det behovet? Viktigst: Cost - benefit, att fordelene overstiger ulemperne. Brugerinddragelse

20 Fælles problemløsning Fælles problemløsning indebærer, at brugere sammen med deres pårørende og nære personale finder frem til de problemer i dagligdagen, der opleves omkring personens kommunikation. en fælles prioritering af disse problemstillinger, og en fælles strategi for løsningen af problemerne.

21 Fælles problemløsning At finde frem til de situationer, hvor man for alvor tror, at tiltag omkring kommunikation ville kunne gøre en forskel At sikre ejerskab til problemerne hos brugeren selv, og personerne i nærmiljøet, og dermed en lyst til at deltage i løsningen af problemerne

22 Trinene i Fælles problemløsning Problemidentificering Problemforklaring: Individ - Omgivelser/Samspil - Hjælpemiddel Prioritering Målformulering Tiltag: Individ - Omgivelser/Samspil - Hjælpemiddel Evaluering/Revidering

23 Modellen i overblik KORTLÆGNINGSFASE TILTAGSFASE TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 TRIN 6 Danne overblik Analyse af ressourcer og begrænsninger Beskrivelse af konkrete problemer Problemformuleringer Problemforklaringer Beskrivelse af årsager til problemet - hos individ - i samspillet - i omgivelser - hjælpemiddel - opgave Prioritering og målformulering Udformning af konkrete mål Evt. detaljerede aktivitets baserede mål Metode Metode (hvad) - individ -samspil - miljø - hjælpemiddel - opgave Gennemførelse (hvordan) - hvem - hvor - hvordan - hvornår Opfølgning /Evaluering Gå tilbage gennem de forskellige trin for at finde det rette niveau at fortsætte på.

24 Forberedelse Indkaldelse til møde hvem skal deltage? Mødeindkaldelse deltagerne kan få mulighed for overvejelser omkring kommunikationsvanskelighederne inden mødet Deltagerne er forberedt på formen

25 Trin 1: Overblik over ressourcer og vanskeligheder Baseres på samtale (Brainstorm) Giver information om ressourcer Brugere og nærmiljø identificerer problemerne Fører til, at forskellige hverdagsproblemer beskrives Giver grundlag for videre planlægning og tiltag Viser hvilken type supplerende information der er behov for

26 Supplement til trin 1 Stikordsliste, for at sikre at man har tænkt alt igennem listen relaterer sig til individet, miljøet og hjælpemidlet. (kan evt. sendes ud sammen med indkaldelsen) Funktionsevnemetoden

27 Trin 2 Problemformulering Baseres på det som fremkom i overbliksfasen og videre kortlægning Giver en beskrivelse i konkrete termer af, hvad der udgør problemer for individet Udtrykkes i termer om samspil og forhindringer for delagtighed Brugere og nærmiljø identificerer problemerne sammen Hvilken effekt får man i hverdagen, hvis problemet bliver løst? Giver grundlag for målformulering

28 Trin 3: Problemforklaringer Angiver årsager til problemer som handler både om individet, det sociale og fysiske miljø, aktuel situation og hjælpemiddel. Der findes altid mange forskellige forklaringer til det samme problem. Forklaringer kan findes indenfor de forskellige komponenter i ICF Forskellige personerer har viden og forskellige forklaringer. Forklaringer fører til metoder hver forklaring peger mod en metode

29 Supplement til Trin 3 Videoobservationer Fra Vilje til Uttryk TK-profil Den grundigere kortlægning sker efter at man har indkredset de vigtige problemer og samlet information omkring mulige forklaringer i samarbejde med brugere, nærmiljø og personale.

30 Trin 4: Målformulering/Prioritering Første trin i tiltagsfasen er at prioritere og formulere konkrete mål. Målene beskrives i relation til de problemer, der beskrives. Når problemet ikke længere eksisterer, er målet jo nået. Alle problemer kan ikke løses samtidigt. Det kan være hensigtsmæssigt at begynde med nogle af problemerne. VIGTIGT at opnå konsensus ved prioritering!!

31 Trin 4 Målformulering/Prioritering Konsensus enighed er vigtigt ved prioritering, målformulering og udformning af metode. Hvis man ikke er enige om, hvilket problem der er vigtigst at løse og om målene, bliver effekten af tiltagene svære at evaluere Prioriterede områder - Har en direkte kobling til problemformulering Supplerende redskab til prioritering: COPM

32 Trin 4: Målformulering Mål Giver en konkret beskrivelse Beskriver hvad brugeren gør, når målet er nået Kan beskrive hvornår, hvad, og hvor ofte brugeren gør det Er mulig at nå på kort tid Kan beskrives som aktivitetsmål eller deltagelsesmål

33 Trin 4: Målformulering Ricici ved målformulering Mål og metode blandes sammen Mål formuleres ud fra omgivelsernes behov Nyindlæring betones Målet er urealistisk Målet er ikke tilstrækkelig konkret

34 Trin 4: Målformulering Målopfyldelsesskala: GAS Anvendes til at beskrive det forventede resultat God metode til at arbejde med konkrete og realistiske mål

35 Trin 5: Tiltag Man kan vælge metode på forskellige niveauer: Individ (træning/forbedring af færdigheder) Samspil (dynamikken tempo sprog) Miljø (fysisk miljø samspilspartnere) Kompensation med hjælpemiddel (høj + lavteknologisk nyindlæring nødvendig) Tilpasning af opgave/aktivitet (F.eks. Kommunikationstavler til udvalgt situation)

36 Trin 5: Tiltag Et godt tiltag Baseres på problemforklaringer Kræver kort eller ingen forberedelsestid Tager kort tid at gennemføre Kan gennemføres i individets hverdagsmiljø Er let at forstå og forklare ud fra målet Kan gennemføres i mange situationer

37 Et godt tiltag: Trin 5: Tiltag Kan udføres af forskellige personer Skal kunne udføres spontant på sigt Skal kunne generaliseres til forskellige situationer Er let at gennemføre sammen med de personer brugeren har daglig kontakt med Kræver klarhed i ansvarsfordelingen De som gennemfører tiltaget tror på det.

38 Trin 5: Tiltag Et individuelt tiltagsprogram bør være meget detaljeret og forankret hos alle som det berører. Følgende momenter bør fremgå: Hvem har ansvar for et bestemt tiltag Hvornår skal det udføres Hvordan skal det udføres Hvor skal det udføres Prioritering kan også blive nødvendig blandt mange tiltag

39 Trin 6: Evaluering De planlagte tiltag gennemføres indenfor en bestemt tidsperiode, hvorefter de evalueres. Evalueringen fører til en revidering af tiltagsplanen. Revideringen kan indebære, at det konstateres at målet er nået og problemet er løst, eller at man er kommet et stykke af vejen, men ikke nået frem til målet endnu og at man fortsætter med at arbejde mod samme mål en tid endnu.

40 Trin 6: Evaluering Supplerende redskaber GAS Goal Attainment Scaling - studerer effekten af de udførte tiltag i relation til de opstillede mål. Målopfyldelsesskalaerne har vist sig at fungere godt for personer med svære kommunikations-handicap (Ferm 1998) da man kan identificere små forandringer, som ellers vil have tendens til at drukne i den totale masse af problemer og fiaskoer.

41 Trin 6: Evaluering Supplerende redskaber: COPM - studerer individets oplevelse af aktivitets-formåen i specifikke aktiviteter. COPM er ikke validitets- og reliabilietestestet til personer med kommunikationsvanskeligheder, men kan alligevel give et indtryk af behov, udførelse og tilfredsstillelse før og efter en indsats.

42 Trin 6: Evaluering Tiltag omkring kommunikation er en never ending story. Individerne udvikles, behovene øges, samfundet forandres og hjælpemidlerne forbedres. Når et tiltag er succesfuldt udført er det på tide at lave en ny problemformulering og sætte nye mål. Morgendagens systemer bliver snart til dagens systemer og det er tid til nye udfordringer. Interventionsprocessen er som en spiral som må foregå så længe der er mulighed for udvikling. Man må også gøre sig klart, at ethvert nyt miljø indebærer nye vanskeligheder som kan føre til nye tiltag. Citat Gerd Zachrisson

43 Det gode møde Deltagerantal max 8 Mødes på hjemmebane God tid, men klare tidsrammer Forberedende spørgsmål og stikordsliste er sendt ud på forhånd Tavle eller dataprojektor, til at skrive på, så alle kan følge med Diskussionerne bølger frem og tilbage mellem de forskellige trin.

44 Oversigts skabelon Overblik Problem Forklaring Mål Tiltag Ansv. Eval. 1 Individ Individ Omgivelser Omgivelser Samspil Samspil Hjælpemiddel Hjælpemiddel Aktivitet Aktivitet

45 Det gode møde Stemningen er afslappet Alle præsenterer sig Der er klare tidsrammer Det er klart hvem der tager notater og hvem der leder mødet Den person der leder mødet sammenfatter hvorfor mødet holdes hvis initiativ er det, formålet med mødet og hvilke problemstillinger man ønsker at få svar på.

46 Det gode møde Der anvendes mange åbne spørgsmål Der stilles mange følgespørgsmål ud fra det der er sagt De medvirkende beskriver Alle siger noget Sammenfatningen sker fortløbende og sorteres i orden på tavle/papir Alle er enige om beslutningerne Alle har adgang til dokumentation Der aftales et opfølgende møde

47 Processen i arbejdet med problemløsningsmodellen Processen er sjældent så struktureret som modellen antyder. Ofte pendler man imellem de forskellige trin Det kan kræve flere møder og arbejde mellem møderne for at komme frem til en god individuel plan. Den, der styrer mødet bør se til, at der afsættes tid til at beslutte konkrete tiltag, selv om man ikke er nået så langt som man havde tænkt sig. Tiltagene kan da bestå i at man skal mødes igen på en bestemt dato og at deltagerne skal have fået styr på bestemte ting til dette møde. Når man så mødes næste gang er man allerede kommet et skridt længere end da man sluttede ved sidste møde, og deltagerne mærker at der sker noget det er ikke bare snak.

48 Eks Martin Præsentation

49 Eks. Martin Problemformulering: Problemformulering: Martin har svært ved at kommunikere med dem som ikke kan se og læse bliss - f.eks. når han skal kommunikere med en ekspedient under indkøb

50 Individ Eks. Martin Problemforklaringer Det tager lang tid at gøre sig forståelig. Nedsat motorisk funktion f.eks. at pege usikker udpegning og høj spasticitet, når han skal anstrenge sig for at udtrykke noget bestemt. Dårlig siddestilling

51 Omgivelser Eks. Martin Problemforklaringer Usikkerhed omkring bliss-tavlen Usikkerhed på hvordan man skal kommunikere med Martin Travlhed og støj i butikken

52 Samspil Eks. Martin Problemforklaringer Det skaber forvirring og usikkerhed for både Martin og ekspedienten, når der er usikkerhed omkring brugen af bliss-tavlen tavlen. Handlen og den tilhørende kommunikation kommer let til at foregå mellem hjælperen og ekspedienten.

53 Eks. Martin Problemforklaringer Hjælpemiddel Blisstavlen funger kun for de personer, der kender Martin i forvejen hans måde at udpege på, og desuden har et kendskab til hans liv og færden, der gør det muligt at gætte kvalificeret udfra få symboler og bogstaver. Nuværende hjælpemiddel mangler passende symboler i forhold til indkøbssituation

54 Eks. Martin Målformulering: Målformulering: Martin kan kommunikere med personer, der ikke kan se og læse bliss. Konkret, aktivitetsbaseret mål: Martin kan selv tage på indkøb i byen og købe noget han på forhånd har bestemt sig til

55 Individ Forbedring af siddestilling og mulighed for motorisk kontrol i ny kørestol Omgivelser Studiekredsen begynder at arbejde med ny computer og Vantage som et supplement til Bliss. Eks. Martin Tiltag:

56 Eks. Martin Tiltag: Indkøbssituationer forberedes konkret sammen med Martin, og ved at lave sider i kommunikationsprogram met, der passer dertil. I situationen følger hjælper med i starten, men holder sig på afstand for at give Martin chancen for den direkte kommunikation med ekspedienten

57 Hjælpemiddel Ny elektrisk kørestol med forbedret siddestilling Bærbar computer med Vantage-programmet monteres i kørestolsbordet. Der anskaffes 2 borde, så der kan vælges mellem blisstavle og computer Computerbordet forsynes med udvalgte blisssymboler. Eks. Martin Tiltag:

58 Andre metoder TK-profil - teambaseret kortlægningsprofil

59 Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetodens formål er at skabe et ensartet grundlag for sagsbehandlingen, når borgere søger om handicapkompenserende ydelser efter Servicelovens bestemmelser, herunder kommunikations-hjælpemidler. Desuden imødekommer metoden intentionerne i Serviceloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Persondataloven. Ansøgning og aftale om møde: Når borgeren har ansøgt kommunen eller amtskommunen om støtte på grund af nedsat funktionsevne, vil kommunen sende borgeren et brev med forslag til mødedato og tidspunkt sammen med et samtaleskema, der indeholder de punkter, der skal beskrives, for at funktionsevnen kan vurderes.

60 Funktionsevnemetoden Forberedelse til mødet: Samtaleskemaet kan borgeren bruge til at forberede sig til mødet. Hvis borgeren sender det udfyldt tilbage til kommunen inden mødet, har sagsbehandleren mulighed for at forberede sig til det første møde ud fra borgerens personlige ønsker og behov. Mødet: På mødet vil borgeren og sagsbehandleren gennemgå skemaet og sammenfatte oplysningerne til en fælles vurdering af borgerens situation. Dernæst aftaler borgeren og sagsbehandleren, hvad der skal gøres for, at borgeren kan få den rette støtte. Alt dette skrives ned, og sagsbehandleren vil efterfølgende sende borgeren en kopi af det udfyldte samtaleskema, sammenfatningen og aftalerne.

61 TK-profil TK-profil er en klientbaseret, gruppeorienteret samling af observationer, som peger frem mod planlægning af brug af tekniske hjælpemidler og andre tiltag for en funktionshæmmet person TK-profilen består af et spørgeskema og en håndbog Norsk oversættelse af Lifespace Access Profile Oversat, bearbejdet og afprøvet af IT-enheten på Sunnaas Sykehus i Oslo.

62 Hvorfor anvende TK-Profil? Det vil ofte give det bedste resultat, når man opnår enighed i et bredst sammensat team, om de tiltag, der skal iværksættes, fremfor at enkelte faggrupper vælger idealløsninger. Man må ikke tro, at et hjælpemiddel løser alle problemer. Hjælpemidlet i sig selv løser ingenting Vi skal dele viden og erfaringer med hinanden, ikke finde ud af, hvem der har ret!

63 Fra Vilje til Uttrykk - Metodik til afprøvning af betjeningsudstyr Hvorfor har man brug for metodik i afprøvning? Erfaret at valg og tilpasning af styresystemer til børn med omfattende motoriske hæmninger ofte opleves problematik Arbejdsprocessen strander ofte på: Manglende tværfagligt samarbejde Lille kontinuitet i afprøvningsprocessen Dårlig tilgang til egnet udstyr Ønsker at forenkle tilgangen til både metode og udstyr Metodebog - udarbejdet ved Nasjonalt senter for IKT-hjelpemidler (tidligere SUITE) RTV, Norge, 2003 af Eirin Brænde og Anne Kathrine Halvorsen

64 COPM COPM (Canadian( Occupational Performance Measure, Law et al 1999) er et ergoterapeutisk værktøj til at identificere aktivitets- og delagtighedsproblemer. COPM: Identificerer problemer med udførelsen af aktiviteten Giver et mål for brugerens prioritering Vurderer udførelsen og tilfredsstillelsen i forhold til et aktuelt problemområde Måler forandringer i brugerens opfattelse af hans/hendes aktivitetsudførelse.

65 GAS (Goal Attainment Scaling) Målopfyldelsesskalaer udgår fra de konkrete mål og skal udtrykkes i form af målbare delmål i en fem- eller tregraders skala 3-graders skala: - Bedre end forventet resultat - Forventet resultat - Dårligere end forventet resultat Evnen til deltagelse står i centrum, dvs. hvad funktionsnedsættelsen her de kommunikationsvanskeligheder får af betydning for hverdags-livet livet.. En målopfyldningsskala og en vurdering af denne indebære kun en måling af de karakteristika, den adfærd eller symptomer, som den planlagte behandlingsmetode eller anden intervention har til formål at forandre. Lege-logopæd Ulrika Ferm på Kommunikations- och Dataresurscentret Dart i Göteborg, har redigeret den amerikanske metode, Goal Attainment Scaling,

66 Nyttige links

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

DETTE ER MIT LEGETØJ J SIMPELTHEN

DETTE ER MIT LEGETØJ J SIMPELTHEN DETTE ER MIT LEGETØJ J SIMPELTHEN ISAAC NORGE KONFERENCE Onsdag den 13. april 2005 Anna Voss IKT-Gruppen, Marselisborgcentret P.P. Ørumsgade 9-11, 9 bygn.. 20 8000 Århus C Telefon: +45 87347134 Email:

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

ASK Alternativ og supplerende kommunikation

ASK Alternativ og supplerende kommunikation ASK Alternativ og supplerende kommunikation Temadag om det højt specialiserede neurohabiliteringstilbud Ergoterapeut/kommunikationsvejleder Emmy Kjelmann Følelsesliv Udtryksmåder Personlighed Sociale kompetencer

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for proceskonsulent Revideret version juni 2009 Indhold 1. Hvad er en proceskonsulent i MARS? 2 2. Hvorfor bruge ekstern proceskonsulent?

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Implementering af Alternativ og Supplerende Kommunikation

Implementering af Alternativ og Supplerende Kommunikation Implementering af Alternativ og Supplerende Kommunikation Frederik Gybel Jensen, Audiologopædi, INSS, IKT-kommunikationshjælpemidler 03/06 2014 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Formål og problemformulering...

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: Status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Ledelsessekretariatet Februar 2014 Ref.: KAHO FUNDAMENTET FOR UCC'S HANDICAPPOLITIK UCC's handicappolitik bygger på de 4 grundprincipper, som er

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 2

Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 2 Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje 2 Et rehabiliterings forløb (Borg) 3 Er det rådhuset? Den silo-opdelte kommune Samarbejde Muskelsvind griber ind i så mange sider af brugerens tilværelse,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere