En fritagelse for tilslutningspligten vil således medføre en dårligere betjening af offentligheden i området og bør derfor ikke meddeles.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fritagelse for tilslutningspligten vil således medføre en dårligere betjening af offentligheden i området og bør derfor ikke meddeles."

Transkript

1 From: Hans Henrik Banke Sent: 22 Jan :24: To: Maria Grønkvist Plougheld Cc: Tadzudin Kasami Subject: Vedrørende høring om dispensation fra tilslutningspligt til bestillingskontor Diverse juridisk rådgivning Assens Kommune Byrådssekretariatet Maria Grønkvist Plougheld Vedrørende høring om dispensation fra tilslutningspligt til bestillingskontor Som advokat for Taxa Fyn, der er et driftsfællesskab for de fynske bestillingskontorer, herunder bestillingskontoret Assens Taxa, retter jeg henvendelse til dig vedrørende den høringsskrivelse du har sendt til Assens Taxa's bestillingskontor den I høringsskrivelsen hører du gerne om min klient har bemærkninger til ansøgningen fra Vissenbjerg Taxi og turistfart I/S om fritagelse for tilslutningspligten til bestillingskontoret. På vegne min klient skal jeg meddele, at min klient gør indsigelse mod at der meddeles dispensation. Grundene er flere. For det første er det vigtigt at have en vagtplan for betjening af området, særligt i nattetimer og på helligdage. Det er min klients erfaring, at en vagtplan kun kan effektueres med succes, hvis den etableres blandt de der er tilsluttet et bestillingskontor, hvilket hænger sammen med de forpligtelser og sanktionsmuligheder der ligger i taxibekendtgørelsens 10 og 11. Med andre ord er det ikke reelt muligt at lave vagtplaner med "frie fugle" For det andet vil en dispensation inspirere andre bevillingshavere til at følge samme spor og det kan resultere at antallet af tilsluttede kommer under 10 med deraf opløsning af tilslutningsforpligtelsen jf. bekendtgørelsens 10 stk. 3. Herved vil ovennævnte problem med vagtplaner blive betydeligt. Endelig vil en fritagelse medføre, at en kunde i ofte skal henvende sig flere steder (på flere telefonnumre) for at rekvirere kørsel En fritagelse for tilslutningspligten vil således medføre en dårligere betjening af offentligheden i området og bør derfor ikke meddeles. I høringsskrivelsen beder du endvidere om oplysning om de aktuelle takster for tilslutning til bestillingskontoret. I henhold til den gældende vedtægt for bestillingskontoret ( ) skal en vognmand, der ikke er medlem af Taxa Syd A.M.B.A (tidligere Droskeselskabet Odense Taxa amba) ved tilslutning til bestillingskontoret betale et depositum på 6 måneders a conto driftsbidrag per tilsluttet vogn (dog min ,00 kr.). Dette månedlige a.c. driftsbidrag udgør p.t. kr ,00 og depositum udgør herefter ,00kr. På en generalforsamling i Taxa Syd A.M.B.A den blev det i form af en vedtægtsændring besluttet, at medlemmer fremover skal betale et depositum på 3 måneders driftsbidrag. Denne beslutning er nu ved at blive implementeret ved, at vedtægterne for de bestillingskontorer, der drives i driftsfællesskabet Taxa Fyn, ændres.

2 Således har Odense Kommune den godkendt nye vedtægter for bestillingskontoret Odense Taxa. Ved nærværende vil jeg derfor benytte lejligheden til at anmode Assens Kommune om tilsvarende at godkende nye vedtægter for bestillingskontoret Assens Taxa. Jeg vedhæfter derfor udkast til nye vedtægter for Assens Taxa med anmodning om godkendelse. Ved en godkendelse heraf vil kravet om depositum fremover kun være 3 måneders depositum. Til kommunens sagsbehandling vedhæfter jeg endvidere vedtægter for Taxa Syd A.M.B.A, hvor forholdet vedrørende depositum er behandlet i 7. Med venlig hilsen Hans Henrik Banke advokat (H) Dir Mob FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 Box 906 DK-5100 Odense C Tel focus-advokater.dk CVR-nr KOLDING Toldbodgade 10,4 DK-6000 Kolding Tel HAMBORG Dänische Advokaten Mittelweg 161 D Hamburg Tel Denne , og alle filer vedlagt som bilag, kan indeholde fortroligt materiale, der kun er beregnet for adressaten og må ikke udleveres eller kopieres til uvedkommende. Har De ved en fejltagelse modtaget denne , bedes De venligst omgående meddele os dette pr. telefon: På forhånd tak.

3 Vedtægt for Assens Taxa s bestillingskontor. 1. Navn og hjemsted 1.1. Bestillingskontorets navn er Assens Taxa s bestillingskontor Bestillingskontorets hjemsted er Assens Kommune. 2. Tilslutning 2.1. Enhver indehaver af en bevilling til Taxikørsel i Assens Kommune kan tilsluttes bestillingskontoret 2.2. Dette gælder dog ikke, såfremt bevillingshaveren i henhold til lov om Taxikørsel m.v. er fritaget for pligten til at være tilsluttet et bestillingskontor, eller såfremt Assens kommunalbestyrelse i henhold til bekendtgørelse om Taxikørsel (Taxibekendtgørelsen) har lukket for tilgangen af nye bevillingshavere til kontoret Forud for optagelsen i bestillingskontoret udleverer ledelsen et eksemplar af vedtægten til bevillingshaveren Optagelse kan nægtes, hvis bevillingshaveren tidligere har været tilsluttet og udelukket (ekskluderet) af kontoret, jf. 23, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 405/2012 om Taxikørsel m.v Optagelsen er betinget af, at bevillingshaveren betaler en forholdsmæssig andel af de med kontorets etablering og drift forbundne udgifter. 3. Udelukkelse, Radiolukning m.m Såfremt bevillingshaveren ikke rettidig berigtiger sine betalingsforpligtelser i henhold til vedtægten, forrentes restancen fra forfaldsdagen at regne med den maksimale rente i forhold til renteloven Sagsnr HHB/ dm

4 3.2. Såfremt bevillingshaveren ikke inden 1 måned efter påkrav ved anbefalet brev har berigtiget restancen, kan ledelsen udelukke ham fra kontoret Ledelsen underretter kommunalbestyrelsen om udelukkelsen Bestillingskontorets ledelse kan midlertidig nægte bevillingshaveren eller en chauffør der optræder på dennes vegne, adgang til at modtage bestillinger på kørsel, der indgår til kontoret (radiolukning), såfremt bevillingshaveren, eller chaufføren på bevillingshaveren vegne, ikke overholder vedtægtens bestemmelser. Afgørelsen om radiolukning kan indbringes for kommunalbestyrelsen, der kan beslutte, at radiolukningen skal ophøre, såfremt den findes uberettiget Ledelsen kan udelukke bevillingshaveren fra kontoret, såfremt denne, eller en chauffør der optræder på dennes vegne, groft eller gentagne gange har overtrådt vedtægten, jf. herunder 23 i Taxibekendtgørelsen eller relevant lovgivning på området Forinden ledelsen træffer afgørelse om udelukkelse af bevillingshaveren, skal ledelsen have truffet mindre vidtgående foranstaltninger over for denne (radiolukning eller eventuelt pålæg af disciplinærbod) i tilfælde af overtrædelse af vedtægterne eller relevant lovgivning. 4. Udtræden 4.1. Udtræden af kontoret sker ved udgangen af den måned, hvor bevillingshaveren afleverer sin/sine bevillinger til Assens kommune En bevillingshavers udmeldelse af bestillingskontoret skal ske ved anbefalet brev til kontoret med mindst 6 måneders forudgående varsel til ophør ved regnskabsårets udgang Bestillingskontoret underretter straks Assens Kommune om en bevillingshavers udtræden eller udmeldelse af kontoret. Bestillingskontoret underretter endvidere Assens Kommune i tilfælde af en bevillingshavers død Ved udtræden af kontoret påhviler det bevillingshaveren at fjerne bestillingskontorets navn og eventuelle andre kendetegn fra sine vogne Ved tilsidesættelse af denne forpligtelse, er kontoret berettiget til ved umiddelbar fogedforretning at kræve nedlagt fogedforbud mod benyttelse af kontorets navn og kendetegn. 5. Økonomi 2

5 5.1. Enhver bevillingshaver, der er optaget i bestillingskontoret er forpligtet at betale en forholdsmæssig andel af de med kontorets drift forbundne udgifter, således som de foreligger opgjort i det for bestillingskontoret udfærdigede årsregnskab Enhver bevillingshaver er forpligtet, i forhold til sin andel i bestillingskontorets udgifter, at betale det af Assens Taxas bestyrelse med simpel majoritet til enhver tid i henhold til budgettet fastsatte á conto driftsbidrag. Budgettet fremsendes til alle tilsluttede bevillingshavere straks efter vedtagelsen Såfremt en tilsluttet bevillingshaver, der ikke er medlem i Taxa Syd A.m.b.a, ønsker at gøre indsigelse mod det vedtagne budget, skal indsigelsen fremsendes til Assens Taxa senest 14 dage efter fremsendelsen. Såfremt en sådan bevillingshaver ikke finder redegørelsen fra Assens Taxa tilfredsstillende, kan han/hun gøre indsigelse overfor den bevillingsudstedende myndighed, der da træffer den endelige administrative afgørelse Á conto driftsbidraget forfalder til betaling hver den 1. i måneden og månedsvis forud, idet sidste rettidig indbetalingsdag er den 10. i måneden. Falder denne dato på en dag, hvor administrationen ikke har åben, er sidste rettidige indbetalingsdag førstkommende hverdag herefter Såfremt det fastsatte á conto driftsbidrag til bestillingskontoret i henhold til budgettet ikke dækker de løbende udgifter til driften, kan Assens Taxas ledelse i budgettet forhøje á conto driftsbidraget, hvilket i så fald skal meddeles alle Tilsluttede skriftligt, med mindst 1 måneds varsel Ved regnskabsårets udløb opgøres den enkelte bevillingshavers andel pr. bevilling i bestillingskontorets udgifter i forhold til den periode af regnskabsåret, hvor han/hun har været tilsluttet. Tilbagebetaling af for meget erlagt á conto driftsbidrag respektive indbetaling af eventuelt resttilsvar for det forløbne regnskabsår, berigtiges konstant senest 1 måned efter at årsregnskabet er fremlagt og godkendt. 6. Depositum 6.1. Ved tilslutning til bestillingskontoret erlægger bevillingshaveren, uanset om han/hun er medlem af Taxa Syd A.m.b.a.et depositum, der skal tjene som sikker hed for bevillingshaveren økonomiske forpligtelser overfor bestillingskontoret Depositummet udgør et beløb svarende til 3 måneders driftsbidrag, dog minimum ,00 kr., for hver af bevillingshaverens tilsluttede bevillinger Depositummet skal til enhver tid opfylde ovenstående og kan kræves reguleret af bestillingskontorets ledelse Ved udmeldelse af bestillingskontoret afregnes 2/3 depositum til den udmeldte senest 1 måned efter udtrædelsen, med fradrag af eventuel modregning af dennes tilsvar til bestillingskontoret. 3

6 Den resterende 1/3 depositum afregnes til den udmeldte senest 1 måned efter bestillingskontorets årsregnskab for det pågældende år er endelig godkendt. 7. Ansvarlig ledelse 7.1. Bestillingskontorets ansvarlige ledelse varetages af en af Taxa Syd A.m.b.a. udpeget ansvarlig leder Lederen antager den til bestillingskontoret nødvendige lønnede arbejdskraft, og fastsætter vilkårene herfor Lederens løn fastsættes af Taxa Syd A.m.b.a og indeholdes i det udarbejdede budget for bestillingskontoret Lederen har ansvaret for, at bestillingskontorets vedtægter, lov om Taxikørsel med tilhørende bekendtgørelse, det af Assens Kommune udstedte kørselsreglement samt øvrige relevante reglementer efterleves Lederen repræsenterer foreningens bestillingskontor udadtil og indadtil Søgsmål mod bestillingskontoret rettes mod Taxa Syd A.m.b.a. 8. Regnskab og revision 8.1. Lederen har sammen med bestyrelsen i Taxa Syd A.m.b.a., ansvaret for bestillingskontorets regnskab samt regnskabsførelse, der skal foretages i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser Bestillingskontorets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september I kassen må kun bero det til den daglige drift fornødne beløb. Det overskydende indsættes på bestillingskontorets bankkonto. Beløb fra bankkontoen kan kun hæves efter de regler der til enhver tid er fastsat af bestyrelsen i Taxa Syd A.m.b.a 8.4. Lederen har sammen med bestyrelsen i Taxa Syd A.m.b.a., ansvaret for, at der bliver udarbejdet et årligt regnskab over indtægter og udgifter samt status, som udsendes til de tilsluttede bevillingshavere senest 14 dage efter vedtagelsen på Taxa Syd A.m.b.a. s generalforsamling. Bevillingshaveres, for så vidt disse ikke er medlem af Taxa Syd A.m.b.a, indbetalte depositum, skal fremgå selvstændigt af status. 4

7 8.5. Revisionen af årsregnskabet udføres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen i Taxa Syd A.m.b.a. Revisor skal forsyne det reviderede regnskab med revisionspåtegning Revisionsprotokollen skal være tilgængelig for alle bevillingshavere. 9. Diciplinærbod, voldgift m.m En bevillingshaver kan af bestillingskontorets leder pålægges en disciplinærbod, såfremt bevillingshaveren udebliver fra en vagt uden lovligt forfald undlader at deltage i eller medvirke til andre foranstaltninger, som bestillingskontoret etablerer af hensyn til betjeningen af offentligheden, eller på anden måde udviser en optræden, der er ødelæggende for samarbejdet mellem de tilsluttede bevillingshavere En bevillingshaver kan endvidere pålægges en disciplinærbod for forhold udvist af chauffører, der er ansat af bevillingshaveren, såfremt bevillingshaveren må anses for medansvarlig for de pågældende chaufførers forhold Det er en forudsætning for pålæggelse af disciplinærbod, at forholdet ikke er af en sådan karakter, at det af myndighederne behandles som en overtrædelse af Taxilovgivningen Disciplinærbodens størrelse fastsættes under hensyn til forseelsens grovhed. Disciplinærboden kan højst fastsættes til 2.057,00 kr. Beløbet reguleres i overensstemmelse med bekendtgørelsens 40 stk Inden der træffes afgørelse om disciplinærbod, skal bevillingshaveren gøres bekendt med sagens oplysninger og have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse En afgørelse om disciplinærbod skal meddeles den Tilsluttede skriftligt med oplysning om adgangen til at få sagen behandlet ved voldgift eller ved domstolene jf. pkt En disciplinærbod skal være betalt inden 14 dage efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse om afgørelsen, med mindre bevillingshaveren forinden har udtaget stævning mod bestillingskontoret eller forlangt sagen behandlet ved voldgift, pkt. 10. Om ikke rettidig betaling af disciplinærbod gælder i øvrigt reglerne i pkt Kommunalbestyrelsen skal underrettes om pålæg af disciplinærbod. 5

8 10. Voldgift og domstolsbehandling En bevillingshaver kan indbringe en afgørelse om disciplinærbod for domstolene efter almindelige regler ved udtagelse af stævning mod bestillingskontoret Bevillingshaveren kan vælge i stedet at forlange sagen behandlet ved voldgift Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger én, samt en af parterne i forening udpeget opmand, der skal være jurist. Som voldgiftsmænd og opmand kan ikke vælges personer, der har en økonomisk eller personlig interesse i sagens udfald Om voldgiftsrettens nedsættelse og voldgiftssagens behandling m.v. gælder i øvrigt reglerne i lov om voldgift. 11. Uniformsregulativ Det påhviler enhver bevillingshaver at tilse, at førerne af hans vogn/vogne tilsluttet bestillingskontoret, overholder det af Taxa Syd A.m.b.a. godkendte uniformsregulativ Overtrædelser af uniformsregulativet behandlet efter reglerne i pkt Skiltning De tilsluttede bevillingshavere er forpligtet til at forsyne deres hyrevogne med bestillingskontorets navn og telefonnummer. Udformningen samt placeringen heraf fastsættes af Taxa Syd A.m.b.a. Herudover er bevillingshaverne uberettigede til at benytte bestillingskontorets navn og øvrige kendetegn Overtrædelse af ovenstående behandles efter reglerne i pkt Vagtplaner, kontokørsel m.m Lederen kan etablere vagtplaner Lederen kan udfærdige ordensforskrifter af hensyn til publikumsbetjeningen, f.eks. vedrørende kundeservice, kundeprioritering, vagtskift m.v. Medmindre særlige forhold taler imod, skal ikrafttræden af sådanne ordensforskrifter, samt ændringer heri, varsles skriftligt til samtlige tilsluttede bevillingshavere med mindst 1 måneds varsel Overtrædelser af ovenstående behandles efter reglerne i pkt. 9. 6

9 13.4. Såfremt en bevillingshaver, der ikke er medlem af Taxa Syd A.m.b.a., ønsker at udføre kontokørsel, skal dette skriftligt tilkendegives overfor bestillingskontorets leder. Samtidigt hermed, skal bevillingshaveren tilkendegive, om han/hun ønsker at lade Taxa Syd A.m.b.a. forestå administrationen heraf, på de i en særlig aftale herom indeholdende vilkår Såfremt bevillingshaveren ikke tilkendegiver ønske om udførelse af kørsel på kredit, kan det pålægges bevillingshaveren at modtage de af bestillingskontoret godkendte betalingsmidler, såfremt disse umiddelbart efter modtagelsen af bevillingshaveren kan forlanges indløst hos bestillingskontoret, således at den økonomiske risiko ved kreditordningen og de administrative omkostninger i forbindelse hermed er bevillingshaveren uvedkommende. 14. Godkendelse Nye vedtægter for bestillingskontoret og vedtægtsændringer får først gyldighed, når de er godkendt af Assens Kommune /HHB 7

10 CVR-NR Erhvervsstyrelsen Udskrevet Langelinie Allé 17 Side København Ø SAMMENSKREVET RESUME NAVN: DROSKESELSKABET ODENSE TAXA AMBA Retsform: Andelsselskab med begrænset ansvar Seneste registrering: Seneste vedtægtsdato: Binavne: SVENDBORG TAXA OT-SERVICE FAABORG TAXA NYBORG TAXA MIDDELFART TAXA FREDERICIA TAXA Hjemstedsadresse: Ove Gjeddes Vej Odense SØ Hjemstedskommune: Formål: Bestyrelse: Odense Selskabets formål er at varetage medlemmernes fælles økonomiske og faglige interesser: 1) ved etablering og drift af fælles bestillingskontor og kommunikationsudstyr 2) ved etablering og drift af fælles holdepladser 3) ved finansiering og administration af medlemmernes kontokørsel formidlet gennem selskabets bestillings- kontor 4) ved etablering og drift af handicap- og passagerbusselskab til supplering af medlemmernes hyrevognsforretninger mv 5) ved lånefinansiering af medlemmers og andreskøb af hyrevogne m.v. 6) ved varetagelse af medlemmers interesser overfor offentlige myndigheder og andre interessepartnere, herunder leverandører og storkunder Tadzudin Kasami formand Jyllandsvej Middelfart AWD

11 CVR-NR Erhvervsstyrelsen Udskrevet Langelinie Allé 17 Side København Ø SAMMENSKREVET RESUME NAVN: DROSKESELSKABET ODENSE TAXA AMBA Retsform: Andelsselskab med begrænset ansvar Taxavognmand Flemming Lauritzen næstformand Sønderdalen 22 Skt Klemens 5260 Odense S Sinisa Ljubic Juvelvej 26 Tarup 5210 Odense NV Bager Henrik Brink Stenderup-Nielsen Rønnevænget Oure John Vemmelund Heliosvænget 173D Dalum 5250 Odense SV Bestyrelsessuppleant: 1. suppl.: Jan Hansen Kamgårdsvej Tommerup 2. suppl.: Thomas David Trautner Juelsmindevej 25, 2. th. Bolbro 5200 Odense V Direktion: John Vemmelund Heliosvænget 173D Dalum 5250 Odense SV Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem, eller direktøren og bestyrelsesformanden, eller direktøren og næstformaden AWD

12 CVR-NR Erhvervsstyrelsen Udskrevet Langelinie Allé 17 Side København Ø SAMMENSKREVET RESUME NAVN: DROSKESELSKABET ODENSE TAXA AMBA Retsform: Andelsselskab med begrænset ansvar Revisor: RSM PLUS A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER Munkehatten 1 B Tornbjerg 5220 Odense SØ Regnskabsår: Første regnskabsperiode: Den juridiske enhed var tidligere registreret under registreringsnummer LEV Registrering er sket. Ann Westergaard AWD

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne. Indhold 1. Foreningens navn og formål 2. Forholdet til Dansk Transport og Logistik 3. Optagelse af medlemmer 4. Kontingent og indskud 5. Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser 6. Idømmelse af bøder 7.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 1. Foreningens navn er : MOSELUND Dens hjemsted er: Århus Kommune. 2. Formål og virke. 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening. -- oo0oo --

Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening. -- oo0oo -- Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening -- oo0oo -- 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og indskud 5 Mindelig afgørelse

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Vedtægter 2014 1 Haveforeningens navn, hjemsted og stiftelse. 1.1 Haveforeningens navn er ".". 1.2 Haveforeningens hjemsted er Brøndby Kommune. 1.3 Haveforeningen er stiftet den 12. juni 1964 af Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge 1. Navn og hjemsted: 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Emilievej 13-30. 1.02. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. 2. Formål: 2.01. Foreningens

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere