Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 1. juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 1. juni 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 1. juni 2010 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre Dialogmøde med daginstitutioner kl i kantinen på Rådhuset i Allerslev.

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Temadrøftelser BU - Orientering BU - Ændring af egnethedsgodkendelse for Opholdsstedet TAO BU - Tilsyn med undervisningen på Dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig BU - Opfølgning på besparelse i den kommunale tandpleje ØU - Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg ØU - Fælles sag - Sparekatalog ØU - Forventet Regnskab BU - Eventuelt Person - BU - Lukket orientering...19

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Dagsorden godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Temadrøftelser Sagsnr.: 10/5442 Resumé: A. Faldende børnetal. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Prognose for udviklingen i antal indskrevne 3-6 årige ver doc 2. Notat om faldende børnetal.doc 3. Kommune kort med institutioner.pdf 4. Disposition for temadrøftelse i UBU om faldende børnetal.doc 5. Tabeloversigt over antal indskrevne 3-6 årige ver xls Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Drøftet.

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 3. BU - Orientering Sagsnr.: 09/24825 Resumé: A. Midlertidig lukning for "5-samtaler" i familiehuset. B. Dialogmøde med daginstitutionerne. Invitation er vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Invitation til dialogmøde med daginstitutionerne den Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til orientering.

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 4. BU - Ændring af egnethedsgodkendelse for Opholdsstedet TAO Sagsnr.: 09/6208 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom godkendte den 4. maj 2009 Opholdsstedet TAO som generelt egnet til at modtage 8 børn/unge med relations- og tilknytningsforstyrrelser i opholdsstedet. Sagsfremstilling: Opholdsstedet TAO s godkendte målgruppe er børn/unge der på anbringelsestidspunktet er 6-10 år med ophold til og med det 22. år. Opholdsstedet har den 15. april 2010 ansøgt Lejre Kommune om ændring af indskrivningsalderen fra 6-10 år til 6-13 år. Administrationens vurdering: Administrationen har med bistand af tilsynskonsulent Marie Winther behandlet Opholdsstedet TAO s ansøgning om ændring af indskrivningsalderen til 6-13 år. Administrationen vurderer at Opholdsstedet TAO er generelt egnet til at optage børn/unge i alderen 6-13 år. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Opholdsstedet TAO s egnethedsgodkendelse ændres således at Opholdsstedet TAO s målgruppe bliver børn/unge der på indskrivningstidspunktet er 6-13 år. Bilag: 1. Ansøgning om ændring af indskrivningsalder Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 5. BU - Tilsyn med undervisningen på Dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig Sagsnr.: 07/1790 Resumé: Lejre Kommune fører tilsyn med undervisningen på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med kommunen. Lejre Kommunes tilsyn udføres af konsulent Peter Schultz efter gældende regler herunder "Manual for tilsyn med undervisning". Der gennemføres i henhold til undervisningsoverenskomsterne 4 årlig tilsynsbesøg, 2 anmeldte og 2 uanmeldte. Sagsfremstilling: Der har været afholdt anmeldt tilsyn med dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig den 8. april Tilsynets konklusion: "På baggrund af overværet undervisning, møde med skoleleder og demonstration af undervisningsmetoder og undervisningsrettet behandling kan dette tilsyn bekræfte at Specialskolen Bramsnæsvig lever fuldt ud op til undervisningsoverenskomsten med Lejre Kommune." Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsyn med undervisningen på Specialskolen Bramsnæsvig 2. Bilag 1 til tilsynsrapport 3. Bilag 2 til tilsynsrapport 4. Bilag 3 til tilsynsrapport Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 6. BU - Opfølgning på besparelse i den kommunale tandpleje Sagsnr.: 09/5844 Resumé: På baggrund af et merforbrug i den kommunale tandpleje i årene på i alt kr. har lederen af den kommunale tandpleje beskrevet en række forslag til mulige besparelser. På mødet den 8. juni 2009 drøftede Udvalget for Børn & Ungdom forslagene og besluttede punkt B (udvidelse af tandreguleringsordningen med egenbetaling) og punkt D (fast prisaftale med privatpraktiserende tandlæger). Punkt B er fuldt implementeret. Det er ikke lykkedes at opnå enighed med de privatpraktiserende tandlæger om en fast prisaftale, derfor har punkt D ikke kunnet gennemføres. Sagsfremstilling: I årene 2007 og 2008 oparbejdede den kommunale tandpleje et merforbrug på ca kr., som skyldtes flere forhold - bl.a. ubetalte regninger fra før kommunesammenlægningen, øget børnetal (en stigning på ca. 300 børn fra 2007 til 2008) og øgede udgifter til plastikfyldninger og til privatpraktiserende tandlæger. Merforbruget er steget til i alt kr. Administrationen undersøgte i begyndelsen af 2009 mulighederne og stillede forslag om reducering af merforbruget forslag A-E. Bilag. Punkt B blev gennemført allerede pr. 1. juli 2009, og der forventes en besparelse som anslået på kr. pr. år. Med henblik på at gennemføre punkt D har der i løbet af efteråret 2009 været ført forhandlinger i BUT-udvalget (Børn- og ungetandpleje udvalg) vedrørende indgåelse af fast prisaftale med de privatpraktiserende tandlæger. Notat er vedlagt som bilag. Det har ikke været muligt at opnå enighed med de privatpraktiserende tandlæger, og det er derfor ikke muligt at gennemføre den besluttede besparelse i punkt D på 0,5 HK stilling samt udgifter til porto, i alt ca kr. Med henblik på at nedbringe merforbruget foreslås det derfor, at se på forslag A, C og E der også blev drøftet på mødet i Udvalget for Børn & Ungdom den 8. juni 2009: A. Udvidelse af småbørnsordningen fra at gælde for de 0-2 årige til også at omfatte 3-6 årige. Således foreslås det, at der også indføres egenbetaling på 35% for 3-6 årige, hvis der vælges behandling hos en privatpraktiserende tandlæge. Ordningen tænkes indført for nye 3-6 årige dvs. efterhånden som børnene fylder 3 år samt ved tandlægeskift og ved tilflytning fra anden kommune. Indførelse af egenbetaling forventes at medføre et fald i antallet af 3-6 årige, som behandles hos privatpraktiserende tandlæger, hvilket vil betyde en besparelse på ca. 200 kr. pr. barn pr. år og op til i alt kr. pr. år, når ordningen er fuldt implementeret. C. Opsigelse af overenskomstaftale med de dyreste privat praktiserende tandlæger. Dette vil betyde bedre mulighed for økonomisk styring. Opsigelse af tandlæger med en gennemsnitspris på mere end kr. pr. barn pr. år vil pt. betyde opsigelse af 10 tandlæger og at 430 børn vil skulle skifte tandlæge. Årlig besparelse kr.

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 E. Udfasning af frit valg uden egenbetaling for samtlige børn under 16 år ved at overføre en årgang børn pr. år til den kommunale tandklinik. Det vil medføre en besparelse på 200 kr. pr. barn pr. år, der overføres til tandklinikken. Der skal tages højde for, at den kommunale klinik ikke på nuværende tidspunkt har kapacitet til at behandle samtlige børn. Besparelsen til de praktiserende tandlæger forventes dog at blive tilstrækkelig til, at udvide kapaciteten i klinikken. Dette forslag skal analyseres nærmere for mere præcist at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser. Administrationens vurdering: A. Administrationen vurderer, at udvidelse af småbørnsordningen til også at omfatte de 3-6 årige, i en løbende indfasning efterhånden som børnene bliver 3 år, vil betyde at forældrene vælger at lade deres børn fortsætte med tandbehandling i tandklinikken frem for at overgå til privatpraktiserende tandlæge med egenbetaling på 35%. C. Administrationen vurderer, at opsigelse af overenskomstaftale med de 10 dyreste privat praktiserende tandlæger vil betyde at 430 børn skal skifte tandlæge. Administrationen vurderer, at det vil skabe uro og stor utilfredshed blandt børn og forældre, at være tvunget til tandlægeskift. En glidende udfasning af fritvalgsordningen - forslag A og E - fører erfaringsmæssigt ikke til utilfredshed i væsentlig grad. Administrationen vurderer, at den nuværende fysiske kapacitet på tandklinikken forventes at være tilstrækkelig ved indførelse af forslag A og E. Der er på nuværende tidspunkt børn i den kommunale tandpleje og ca. 250 børn i tandreguleringsbehandling. Tandklinikken vurderes at have en samlet kapacitet på ca børn. Der forventes at blive behov for flere medarbejdertimer, hvilket dog er indregnet i spareforslagene. Merforbruget forventes reduceret med kr. i I 2011 forventes merforbruget at være endeligt reduceret. Det forudsætter at udgifterne til privatpraktiserende tandlæger stabiliseres og ikke overstiger det nuværende niveau på ca. 2.7 mio. kr. pr. år. Jo flere børn der indgår i tandplejens regi, jo bedre kan økonomien styres. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at spareforslag punkt A og punkt E godkendes. Bilag: 1. Spareforslag A - E, drøftet UBU Notat drøftelse med BUT-udvalg om fastprisaftale med privatpraktiserende

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 tandlæger Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 7. ØU - Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt Sagsnr.: 10/8319 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal pr. 1. juli 2010 offentliggøre en godkendt kvalitetskontrakt, der indeholder kvantificerbare mål for de kommunale serviceområder. Administrationen har udformet et udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt , som hermed forelægges til godkendelse i de politiske udvalg. Sagsfremstilling: Det tidligere gældende lovkrav om udarbejdelse af en kommunal servicestrategi er i 2010 blevet erstattet af krav om udarbejdelse af en kommunal kvalitetskontrakt. Det grundlæggende krav til kvalitetskontraktens indhold er, at Kommunalbestyrelsen heri skal fastsætte kvantificerbare mål for hvert serviceområde, i denne forbindelse defineret som Lejre Kommunes udvalgsområder. Kvalitetskontrakten er gældende for hele Kommunalbestyrelsens valgperiode. Der skal dog følges op på kvalitetskontrakten årligt i en opfølgningsredegørelse. Målene i kvalitetskontrakten kan således tilrettes eller eventuelt erstattes i forbindelse med det løbende arbejde med kvalificering af de kvantificerbare mål i kvalitetskontrakten. Som besluttet på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2010 er de kvantificerbare mål, der udgør basis i kvalitetskontrakten, indhentet fra direktørområderne i form af uddrag fra allerede godkendte strategier, planer, standarder m.m. Administrationen har på denne baggrund sammenskrevet kvalitetskontrakten, så den dækker alle kommunale serviceområder, hvorved lovkravene til kvalitetskontraktens indhold er opfyldt. Udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt fremlægges hermed for alle fagudvalg og Økonomiudvalget med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen på møde den 21. juni Administrationens vurdering: Administrationen har undersøgt, hvordan andre kommuner henholdsvis KL forholder sig til tidsfristen for offentliggørelse den 1. juli Dette fordi denne deadline har gjort det nødvendigt at basere kvalitetskontraktens indhold på allerede vedtagne målsætninger, der dermed i visse tilfælde ikke har en tidshorisont, der strækker sig over kvalitetskontraktens fulde gyldighedsperiode Enkelte kommuner har søgt Indenrigsministeriet om dispensation fra fristen for offentliggørelse den 1. juli 2010, men deres ansøgninger vil sandsynligvis ikke bliver behandlet i tide til, at kommunerne kan nå at udarbejde kvalitetskontrakter, såfremt de får afslag på deres dispensationsansøgninger. Øvrige kommuner, som administrationen har kontaktet, udarbejder kvalitetskontrakt efter samme model som Lejre Kommune; på basis af allerede vedtagne målformuleringer. KL anbefaler kommuner, der ønsker, at deres kvalitetskontrakter i højere grad skal afspejle de siddende Kommunalbestyrelsers målformuleringer, at revidere og eventuelt erstatte målformuleringerne i den første udgave af deres kvalitetskontrakter, når der

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10 laves opfølgningsredegørelser efter et år. Eventuelt før, hvis kommunerne vurderer, at der er behov for det. Økonomi og finansiering: Kvalitetskontrakten medfører ikke særskilte økonomiske konsekvenser. Målene i kvalitetskontrakten er i alle tilfælde godkendt på forhånd i forbindelse med vedtagelse af de strategier, planer, standarder m.m., som målene er uddraget fra. Eventuelle økonomiske konsekvenser må derfor forventes at være blevet belyst og håndteret i den forbindelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt godkendes i den fremlagte form. Bilag: 1. Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt UDKAST Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget for Social, Sundhed & Ældre anbefaler det inden for udvalgets område, med den tilføjelse at målet ændres fra 80 % til 90 % af borgerne får en bolig i nærområdet. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales Afbud: Thomas Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales.

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 10/8721 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget med 0-vækst til budgetseminar 2 den 21. juni. Udgangspunktet for fagudvalgenes budgetoplæg er de udsendte budgetrammer. Fagudvalgene har på seneste udvalgsmøde drøftet budgetrammerne. Bilag til Økonomiudvalgets møde vedr. Omflytning i Økonomiudvalgets budgetramme udsendes til Økonomiudvalgets møde. Sagsfremstilling: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 den marts besluttede Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget med 0-vækst. Fagudvalgene skal derfor afholde og prioritere udvidelsesforslag og budgetønsker indenfor den udmeldte udvalgsramme. Fagudvalgene skal nu godkende budgetrammerne samt eventuelle omprioriteringer. Fagudvalgenes budgetoplæg for fremsendes til behandling i Økonomiudvalget den 15. juni. Herefter indgår budgetoplæggene i budgetseminar 2 den 21. juni Alle ændringer til budgetrammerne er foretaget på samme detaljerede budgetniveau og er ledsaget af beskrivelse af ændringernes konsekvenser for service mv. I de tilfælde hvor der er kendte udfordringer, der ikke er taget højde for i budgetrammen, foreligger der konsekvens- og løsningsbeskrivelse af udfordringen indenfor fagudvalgets egen budgetramme. Administrationens vurdering: Fagudvalgenes budgetrammer er pris- og lønfremskrevet og indeholder ændringer som følge af demografi samt tekniske korrektioner. Budgetrammerne indeholder ikke ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, der først indarbejdes i august. Budgetoplæggene vil blive indarbejdet i det teknisk-administrative budget og indgår i den videre budgetlægning. Administrationen arbejder fortsat på beskrivelser af de aktiviteter som udføres på 3.budgetniveau, de vil foreligge til budgetseminar 2 den 21. juni. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at fagudvalgene fremsender deres budgetoplæg for med 0-ramme til Økonomiudvalgets behandling den 15.juni og forelæggelse på budgetseminar 2 den 21.juni.

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 12 Bilag: 1. KF Omflytning af budgetrammer 2. KF Nulrammebudget BU Nulrammebudget BU Analyse af gennemsnitslønninger 5. BU Budgetforslag på Udsatte børn og unge 6. BU Valg af budgetsikkerhed på Udsatte børn og unge 7. BU Oversigt over lærersammensætning på den enkelte skole 8. BU Forklaringer på skolernes underskud 9. BU Oplæg til fremtidig styringsmodel på skolerne 10. Social, Sundhed & Ældres 0-ramme budget TM omflytning af fagudvalgs budgetrammer.xls 12. Oversigt over budgettilretninger - administrativt budget 13. Budgetramme SSÆ 14. Budgetramme UJA 15. Budgetramme UBU 16. Budgetramme UKF 17. Budgetramme ØU 18. Budgetramme UTM Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Abud: Thomas Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget fremsender budgetoplægget til Økonomiudvalget.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Fælles sag - Sparekatalog Sagsnr.: 10/9366 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at Direktionens oplæg til sparekatalog skulle forelægges fagudvalgene ultimo maj / primo juni 2010, inden Økonomiudvalgets behandling 15.juni Bilagene: Sparekatalog, Helhedsorienteret sagsbehandling samt samlede oversigt Sparekatalog alle udvalg til behandling i Økonomiudvalget udsendes forud for mødet i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 den marts besluttede Økonomiudvalget den 27. marts, at Direktionens oplæg til Sparekatalog skulle inddrage ledere og virksomheder i udarbejdelsen af forslag til sparekatalog. Fagudvalgene har Sparekataloget på dagsordenen til drøftelse, og kan komme med anbefalinger inden Økonomiudvalgets behandling den 15. juni Sparekataloget bliver efterfølgende fremsendt til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 2 den 21. juni Administrationens vurdering: Sparekataloget er nødvendigt at etablere for at imødekomme udviklingen i 2009 og forventningen til Direktionen har på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2010 givet en status på deres overvejelser til Sparekataloget. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Sparekataloget drøftes på fagudvalget inden det videresendes til Økonomiudvalget den 15. juni og budgetseminar 2 den 21. juni Bilag: 1. K&F Sparekatalog 2. Social, Sundhed & Ældre sparekatalogforslag B&U Sparekatalog 4. TM samlet Sparekatalog Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Drøftet og anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Drøftet. Indstilling anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Drøftet.

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 10/11522 Resumé: Forventet Regnskab fremsendes til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 31. maj Sagen går sideløbende videre til ordinær politisk behandling i fagudvalgene den 31. maj 2. juni 2010, og Økonomiudvalget den 15. juni 2010 og i Kommunalbestyrelsen 21. juni Forventet Regnskab er baseret på det vedtagne budget 2010, faktisk forbrugsudvikling fra 1. januar april 2010 samt risikoanalyse på udvalgsområderne. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab , der er baseret på afgivne bevillinger og forbrugsudviklingen frem til 30. april 2010, samt risikoanalyse på udvalgsområder. Forventet Regnskab viser en risiko for en samlet merudgift på 7,3 mio. kr. på de sociale områder. Den samlede merudgift består af en række mer- og mindreforbrug. De væsentligste er: På Udvalget for Børn & Ungdom er der en forventet merudgift på 6,9 mio. kr., der primært vedrører udgifter til specialundervisning og befordring. På Udvalget for Teknik & Miljø er der risiko for merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. vintervedligeholdelse baseret på, at den resterende vinter (oktober-december 2010) bliver gennemsnitlig. Bevillingen er kalkulatorisk, hvorfor der ikke meddeles tillægsbevilling. Udvalget for Teknik & Miljø vil før vintersæsonen går i gang få forelagt en evaluering af vinterberedskabet med mulighed for reduktion af serviceniveauet. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er der risiko for merudgifter på 0,4 mio. kr. Primært vedr. området for misbrug og socialt udsatte. Der forventes mindreudgifter til afvikling af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne på 1,3 mio. kr. i Administrationen opstarter et projekt med gennemgang af mulighederne for fradrag af moms og afgifter med henblik på at sikre at kommunen får refunderet/fratrukket den moms og de afgifter kommunen er berettiget til. Der er tale om en gennemgang, der går dybere end den, der foretages i forbindelse med den løbende revision, og gennemføres af specialister eller medarbejdere, der instrueres af specialister fra revisionsfirma. Projektet vedrører årene samt 2010 og frem. Det vurderes, at der kan hjemtages merindtægter i Niveauet vil blive beskrevet i Forventet Regnskab I budgetvedtagelsen for 2010 blev der iværksat en indsats mod socialt bedrageri. Indsatsen går efter planen og administrationen forventer i 2011 og de fremadrettede år at hente yderligere beløb ind i fejlagtigt udbetalte sociale ydelser. Dette indgår i Økonomiudvalgets sparekatalog for På det rammestyrede område var der i 2009 et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. I 2010 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i samme størrelsesorden som vil blive overført til Der er iværksat handleplaner med henblik på, at underskuddet afvikles og der følges løbende op på handleplanerne i fagudvalgene. På skoleområdet redegøres for problematikken i en særskilt sag til behandling i Økonomiudvalget den 15. juni, hvor der også vil blive forelagt en status for handleplanerne.

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 16 På anlægssiden er der budgetteret med indtægter fra salg af kommunale ejendomme i 2010, ligesom der er overført indtægtsbevillinger fra tidligere år vedrørende salg af grunde og kommunale ejendomme. I den øjeblikkelige samfundskonjunktur er der stor sandsynlighed for, at indtægterne ikke kan realiseres i Dette kan derfor få konsekvenser for anlægsprioriteringen, hvis kommunen på den anden side anvender alle udgiftsbevillingerne, der er overført fra 2009 til 2010 på anlægsområdet. Administrationen udarbejder materiale til Økonomiudvalgets møde den 15. juni om problematikken. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er risiko for en budgetoverskridelse på op til 7,3 mio. kr. Administrationen vurderer, at der bør udarbejdes spareforslag, som kan anvendes til at imødegå merudgifterne, herunder spareforslag på de udgiftsområder, der bidrager til budgetoverskridelserne. Administrationen vurderer, at fastfrysningen af anlægsprojekterne fastholdes indtil budgetoverholdelse er sikret eller indtil der kan forudses mindreforbrug på andre anlægsprojekter. Økonomi og finansiering: Det forudsætter målrettet arbejde med spareforslag på driften at undgå tillægsbevillinger finansieret af kassen i Der søges således ingen tillægsbevillinger i Forventet Regnskab , men alene bevillingsomflytninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at omplaceringerne i bilag 1 kolonnerne "Øvrige omplaceringer" samt "Tekniske omplaceringer" godkendes, 2. at omplaceringer vedr. ændret administration af ADSLforbindelse i bilag 2 godkendes, 3. at administrationen anmodes om et sparekatalog for 2010 på 7,3 mio. kr., herunder med forslag på områder med risiko for merforbrug, 4. at indefrysningerne af anlægsprojekter fastholdes, 5. at skønnet om, at merforbruget på det rammestyrede område i 2010 forudsættes at være af samme størrelsesorden som i 2009 tages til efterretning. Bilag: 1. Samlet Forventet Regnskab Bilag vedr. omplacering af budget til ADSL forbindelser Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 17 Afbud: Thomas Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget anbefaler indstillingen på udvalgets område.

20 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 09/24827 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Rikke Zwisler Grøndal efterlyste status for skaterbanen i Hvalsø. Administrationen undersøger sagen og fremsender svar.

21 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 09/24825

22 Bilag: 2.1. Prognose for udviklingen i antal indskrevne 3-6 årige ver doc Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55445/10

23 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom DAGTILBUD - BØRN I KOMMUNENS DAGTILBUD FOR ÅRIGE 2010 Bevillingsnr/ emne: 3.05 Opgørelse over antal af børn i børnehaver og vuggestuer. Børnehaver Børnehaver Vuggestuer Vuggestuer Budget Prognose Budget Prognose Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Indskrevne i dagtilbud for årige Max-kapacitet Indskrevne Normering Ovennævnte figur viser den p.t. kendte udvikling i kommunens børnehaver. Bemærk at denne udvikling er typisk hver år, og skyldes at der løbende i foråret indskrives flere børn, da man på det tidspunkt ved hvor mange børn der skal i skole pr det pågældende år, og at der derfor sker et stort fald igen fra juni-august hvor disse børn flyttes fra børnehave til SFO 1/4

24 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Sæby-Gershøj området Kirke Hyllinge området Ejby området Kirke Sonnerup området /4

25 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Gevninge området Kirke Saaby området Allerslev området Hvalsø området /4

26 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Glim området Osted området Forudsætninger: Tallene er en prognose udarbejdet ud fra det faktisk antal indskrevne børn i januar Kilde: Udarbejdet af Børn, Unge & Kultur Opdateringshyppighed: Nøgletal er opdateret og opdateres 4 gange årligt næste gang (p.g.a. overgang til nyt kapacitetsstyringssystem) 4/4

27 Bilag: 2.2. Notat om faldende børnetal.doc Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55444/10

28 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Marie Lindholt Andersen Børn Unge & Kultur D E Input til temadrøftelse om faldende børnetal Dato: 11. maj 2010 J.nr.: Problematikker afledt af faldende børnetal En del af de mindre daginstitutioner (f.eks. Bøgen, Lærkereden, Søpavillionen m.fl.) oplever i øjeblikket økonomiske vanskeligheder pga. faldende børnetal. For flere institutioner bliver den økonomiske og personalemæssige situation uholdbar fra august 2010, hvor antallet af indskrevne børn falder. Dette sker som følge af de største børns overgang til skole og som konsekvens af, at der ikke er et tilsvarende antal nye børn, der kan indskrives i institutionerne. Som det ser ud i øjeblikket har flere institutioner ingen eller ganske få børn på venteliste til start i efteråret Lederne af de små institutioner er opmærksomme på behovet for at finde besparelser, og flere har allerede i løbet af 2010 været nødsaget til at undlade genbesættelse af ledige stillinger, foretage personalereduktioner, minimere vikardækningen i fastansattes orlovsperioder, overveje samdrift med andre daginstitutioner i ferieperioder o.lign. for at få budgetterne til at holde. Alligevel er der flere små institutioner, der har måttet udarbejde økonomiske handleplaner, som følge af akkumuleret budgetunderskud. De små institutioner oplever problemer med at nedjustere personalenormeringen som reaktion på det utilstrækkelige antal indskrevne børn. Deres fleksibilitet i denne retning indskrænkes af det forhold, at de får vanskeligt ved at dække vagtplanen i børnehavernes åbningstid, hvis medarbejderstabene reduceres i forhold til antallet af børn. Udvikling af dagtilbudsstrukturen Et scenarie for udviklingen af Lejre Kommunes dagtilbudsstruktur, der kan overvejes, indebærer afvikling af mindre børnehaver samt dagplejepladser til fordel for etablering af integrerede institutioner med større kapacitet. Da ressourcerne følger børnene, og da etablering af større institutioner ved udeller nybygning medfører betragtelige etableringsomkostninger, kan der ikke

29 opnås deciderede besparelser ved lukning af de mindre børnehaver. Der opnås dog andre fordele: Større institutioner er mere robuste og fleksible i perioder med svingende børnetal: o De har bedre forudsætninger for at klare sig igennem udsvingsperioder uden ændringer i personalestaben. o De har ligeledes bedre forudsætninger for at kunne dække vagtplanen i åbningstiden, hvis personalereduktioner alligevel viser sig at være nødvendige. o De har bedre forudsætninger for at kunne øge kapaciteten i perioder, hvor der er behov for det. Bl.a. med henblik på at akkumulere økonomisk overskud ved udsigten til fremtidige perioder med færre indskrevne børn. o De har generelt flere handlemuligheder, når det er nødvendigt at finde økonomiske besparelser. Større institutioner er desuden mindre sårbare overfor eksempelvis langtidssygdom og orlov blandt personalet, uforudsete udgifter, udfordring af kompetencer og ressourcer ved håndtering af børn med særlige behov, kompetencetab ved fratrædelser m.m. Større institutioner vil, i det omfang de oprettes som integrerede institutioner, opfylde et generelt ønske hos mange forældre om at opnå vuggestuepladser frem for dagplejepladser til deres børn. Større, integrerede institutioner vil desuden opfylde et generelt ønske hos mange forældre om at opnå vuggestue- og børnehavepladser til søskende i samme institution. Mulige ændringer i institutionsstrukturen i Lejre og Hvalsø byområder To forslag til institutionsstrukturændringer er medtaget i oplægget til dagtilbudsområdets anlægsinvesteringsplan som input til forhandlingerne af Budget Der foreslås en ændret daginstitutionsstruktur i områderne Lejre by og Hvalsø by: I Lejre by baseres forslaget på en udbygning af børnehaven Egebjerget og medfølgende lukning af Lejre Naturbørnehave og børnehaven Egedalen. I Hvalsø by baseres forslaget på etablering af en ny, integreret institution, der skal overtage børn fra Søpavillonen, Søhus og Skovvejens børnehave, der alle forudsættes at lukke. Ligeledes vil en nyetableret integreret institution skulle overtage børn fra Dagplejen, der derved vil skulle reduceres med pladser i området. Side 2 af 3

30 Scenarie for lukning af 40-børns institution i Hvalsø by Som Fig. 1 nedenfor viser, er der i Hvalsø by flere mindre institutioner, der forventeligt oplever markante fald i børnetallet i den nærmeste tid. Værst ser situationen ud for Søpavillonen og Søhus børnehaver. De største børns overgang til skole i august 2010 betyder, at Søpavillonens børnetal falder til 33 børn, hvilket kun udgør 66% af institutionens budgetterede børnetal på 50 børn. For Søhus er situationen den, at børnetallet falder til 27 børn, hvilket ligeledes udgør 66% af institutionens budgetterede børnetal på 40 børn. Fig. 1 Institution Budgetteret antal børn Max. antal børn Indskrevet antal børn jun. '10 Indskrevet antal børn aug. '10 Diff. jun.- aug. '10 1. prior. nov. '10-aug. '11 Remisen Søpavillonen Søhus Møllebjerghave Skovvejen I alt Som Fig. 1 ligeledes viser, er Søhus og Søpavillonen også de to institutioner, der har færrest børn indmeldt på venteliste med institutionen som 1. prioritet i perioden 1/ / De to institutioner afgiver hhv. 19 og 20 børn til skole i august 2010, og har hver især udsigt til at modtage 7 hhv. 8 børn med start i hele perioden fra nov til juli Forårets tilgang af børn retter således ikke op på faldet i børnetallet på disse to institutioner. Det gør det dog i rimelig grad på de tre øvrige institutioner; Remisen, Skovvejens Børnehave og Møllebjerghave. Hvis en 40-børns institution i Hvalsø by lukkes, kan børnene fordeles på de øvrige institutioner i byen. Som Fig. 1 viser, er forventningen til pasningsbehovet i området i august børn (172+56). Max. kapaciteten for de resterende børnehaver, hvis én lukkes, vil være 190 børn. Dog skal det tages i betragtning, at det forventede børnetal i august 2011 er et skøn, hvorfor billedet af pasningsbehovet kan ændre sig over tid. Side 3 af 3

31 Bilag: 2.3. Kommune kort med institutioner.pdf Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55443/10

32

33 Bilag: 2.4. Disposition for temadrøftelse i UBU om faldende børnetal.doc Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55442/10

34 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Marie Lindholt Andersen Børn Unge & Kultur E T Dato: 12. maj 2010 Disposition for temadrøftelse i UBU om faldende børnetal Temadrøftelsen tænkes opbygget omkring følgende materiale: Notat der beskriver problemstillinger forbundet med det generelt faldende børnetal samt scenarie for afvikling af en institution i Hvalsø by med fordeling af årige til øvrige daginstitutioner i området. Grafisk overblik over udviklingen i antallet af indskrevne 3-6 årige i kommunens institutioner fordelt på geografiske områder. Tabeloversigt over indskrevne 3-6 årige i kommunens institutioner fordelt på institutioner med oplysninger om institutionernes faktiske og budgetterede kapacitet. Kort der viser den geografiske placering af kommunens institutioner.

35 Bilag: 2.5. Tabeloversigt over antal indskrevne 3-6 årige ver xls Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55441/10

36 Side 1 Børn i dagtilbud for 3-6 årige i Lejre Kommune i perioden januar - december jan. feb. marts april maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec. Skole Børnehaver 3-6 år: budget Max. Fuld Del FuldDelFuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del 1.aug. Sæby-Gershøj Birken Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Kirke Hyllinge: Hyllinge-Lyndby Børnehaven Bøgen Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Ejby Rollingen Hyllebjergets Børnehave Hjortespringshuset Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Kirke Sonnerup Møllehuset Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Gevninge Solsikken Myretuen Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Kirke Saaby Abbetved Såby Børnehave Fuglemarken Bruttotilgang i alt 46 Indskrevet ialt Pladser over-/underskud

37 Børnehaver 3-6 år: jan. feb. marts april maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec. I skole Max. Fuld Del FuldDelFuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del 1.aug. Allerslev Lejre Naturbørnehave Egebjerget Integreret Røglebakken Integreret Bruttotilgang i alt 61 Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Hvalsø Tølløsevejen Søpavillionen Søhus Møllebjerghave Skovvejen Avnstrup Bruttotilgang i alt 105 Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Glim Lærkereden Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Osted Osted Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Indskrevet ialt Heraf deltidspladser Pladser over-/underskud Puljeordninger: Lejregård Ammershøj (børnehave) Ammershøj (vuggestue) Fuglereden (børnehave) Højen Lindholm Fristedet Agersøgaard Naturbh Side 2

38 I alt puljeordninger Side 3

39 Lejre Kommune Norm Max. Snit min max Daginstitutioner BU BU Birken Hyllinge-Lyndby Børnehaven Bøgen Rollingen Hyllebjergets Fritidscenter *Hjortespringshuset Møllehuset Solsikken Myretuen Abbetved Såby Børnehave Fuglemarken Agersøgaard Naturbh Lejre Naturbørnehave Egebjerget Integreret Røglebakken Integreret Tølløsevejen Søpavillionen Søhus Møllebjerghave Skovvejen Avnstrup Lærkereden Osted I alt kommunale børnehaver incl. selvejende institutioner Heraf deltidspladser I alt puljeordninger

40 Lejre Kommune januar februar marts april maj juni juli august september oktober novemberdecember Daginstitutioner Birken Hyllinge-Lyndby Børnehaven Bøgen Rollingen Hyllebjergets Fritidscenter *Hjortespringshuset Møllehuset Solsikken Myretuen Abbetved Såby Børnehave Fuglemarken Agersøgaard Naturbh Lejre Naturbørnehave Egebjerget Integreret Røglebakken Integreret Tølløsevejen Søpavillionen Søhus Møllebjerghave Skovvejen Avnstrup Lærkereden Osted I alt børnehaver Heraf deltidspladser Gennemsnit Institutioner "norm." Maximum kapacitet I alt puljeordninger I alt i børnehaver

41 cember 1001,5

42 Børn i dagtilbud for 3-6 årige i Lejre Kommune i perioden januar - december 2010 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. I skole Børnehaver 3-6 år: Max. Norm 1.aug. Sæby-Gershøj Kirke Hyllinge Ejby Kirke Sonnerup Gevninge Kirke Saaby Allerslev Hvalsø Glim Osted I alt Max min Sæby-Gershøj Kirke Hyllinge Ejby Kirke Sonnerup Gevninge Kirke Saaby Allerslev Hvalsø Glim Osted I alt Max-kapacitet Sæby-Gershøj Kirke Hyllinge Ejby

43 Kirke Sonnerup Gevninge Kirke Saaby Allerslev Hvalsø Glim Osted Normering Sæby-Gershøj Kirke Hyllinge Ejby Kirke Sonnerup Gevninge Kirke Saaby Allerslev Hvalsø Glim Osted

44 Prognose for indskrevne i dagtilbud for 3-6 årige i Lejre Kommune i 2010 pr. 1. januar 2010 Indskrevne i dagtilbud for årige Max-kapacitet Indskrevne Normering

45 Prognose for indskrevne i dagtilbud for 3-6 årige i Lejre Kommune i 2010 pr. 1. januar Sæby-Gershøj området Kirke Hyllinge området Ejby området Kirke Sonnerup området Gevninge området

46 Prognose for indskrevne i dagtilbud for 3-6 årige i Lejre Kommune i 2010 pr. 1. januar 2010 Kirke Saaby området Allerslev området Hvalsø området Glim området Osted området

47 Bilag: 3.1. Invitation til dialogmøde med daginstitutionerne den Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55429/10

48 Til Forældrebestyrelserne for Lejre Kommunes daginstitutioner Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: 19. maj 2010 Dialogmøde Forældrebestyrelsens formand indbydes hermed sammen med daginstitutionens leder til dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom tirsdag den 1. juni 2010 kl. 19:30 21:00 i kantinen på Rådhuset i Allerslev. Udvalget for Børn og Ungdom har besluttet at fortsætte traditionen med at holde dialogmøder med daginstitutionslederne og repræsentanter for forældrebestyrelserne. Udvalget ønsker at få en større grad af dialog på mødet og har samtidig et ønske om at involvere bestyrelsesformændene mere i det løbende arbejde. Derfor er det denne gang kun bestyrelsesformanden og daginstitutionslederen, der er inviteret. Såfremt forældrebestyrelsesformanden er forhindret, kan der sendes en anden forældrevalgt repræsentant, gerne næstformanden. Dagsorden: 1. Velkomst v. formanden for Udvalget for Børn og Ungdom Asta Rasmussen 2. Gensidige forventninger til dialogmøde 3. Frokostordning 4. Fald i børnetal 5. Eventuelt Med venlig hilsen Thea Hass Direktør Børn, Unge & Kultur

49 Bilag: 4.1. Ansøgning om ændring af indskrivningsalder Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 47199/10

50 Vedr. søgning om ændring af indskrivningsalder. Det har vist sig, at vi siden opstart pr. 1. maj 2009 og frem til d.d. har haft en stor søgning af børn, der på indskrivningstidspunktet er ældre end den alder der står i egnethedsgodkendelse. Vi er pt. godkendt til at indskrive børn, der på indskrivningstidspunktet er ml år, og som kan blive boende hvis behovet er der til og med det 23 år. Vi har tidligere søgt dispensation for alderskriteriet. Vi ønsker at ændre alderskriteriet på indskrivningstidspunktet til 6 13 år. Alt andet ønsker vi uændret og vil derfor forsat have samme målgruppe, behandlingstænkning, struktur osv. Årsagen til denne ansøgning er, at det har vist sig at efterspørgslen ligger inden for denne aldersgruppe og at vi i behandlingsøjemed tænker, at det er muligt at skabe muligheder for udvikling med denne aldersgruppe. Med venlig hilsen Leder Henriette Hindsgaul Direkte tlf. nr Fonden Den Selvejende Institution Behandlings- og Opholdsstedet TAO Skullerupvej 36, 4330 Hvalsø, tlf /

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. maj 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Gitte Geertsen (F) ndholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere