Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 1. juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 1. juni 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 1. juni 2010 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre Dialogmøde med daginstitutioner kl i kantinen på Rådhuset i Allerslev.

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Temadrøftelser BU - Orientering BU - Ændring af egnethedsgodkendelse for Opholdsstedet TAO BU - Tilsyn med undervisningen på Dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig BU - Opfølgning på besparelse i den kommunale tandpleje ØU - Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg ØU - Fælles sag - Sparekatalog ØU - Forventet Regnskab BU - Eventuelt Person - BU - Lukket orientering...19

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Dagsorden godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Temadrøftelser Sagsnr.: 10/5442 Resumé: A. Faldende børnetal. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Prognose for udviklingen i antal indskrevne 3-6 årige ver doc 2. Notat om faldende børnetal.doc 3. Kommune kort med institutioner.pdf 4. Disposition for temadrøftelse i UBU om faldende børnetal.doc 5. Tabeloversigt over antal indskrevne 3-6 årige ver xls Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Drøftet.

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 3. BU - Orientering Sagsnr.: 09/24825 Resumé: A. Midlertidig lukning for "5-samtaler" i familiehuset. B. Dialogmøde med daginstitutionerne. Invitation er vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Invitation til dialogmøde med daginstitutionerne den Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til orientering.

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 4. BU - Ændring af egnethedsgodkendelse for Opholdsstedet TAO Sagsnr.: 09/6208 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom godkendte den 4. maj 2009 Opholdsstedet TAO som generelt egnet til at modtage 8 børn/unge med relations- og tilknytningsforstyrrelser i opholdsstedet. Sagsfremstilling: Opholdsstedet TAO s godkendte målgruppe er børn/unge der på anbringelsestidspunktet er 6-10 år med ophold til og med det 22. år. Opholdsstedet har den 15. april 2010 ansøgt Lejre Kommune om ændring af indskrivningsalderen fra 6-10 år til 6-13 år. Administrationens vurdering: Administrationen har med bistand af tilsynskonsulent Marie Winther behandlet Opholdsstedet TAO s ansøgning om ændring af indskrivningsalderen til 6-13 år. Administrationen vurderer at Opholdsstedet TAO er generelt egnet til at optage børn/unge i alderen 6-13 år. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Opholdsstedet TAO s egnethedsgodkendelse ændres således at Opholdsstedet TAO s målgruppe bliver børn/unge der på indskrivningstidspunktet er 6-13 år. Bilag: 1. Ansøgning om ændring af indskrivningsalder Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 5. BU - Tilsyn med undervisningen på Dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig Sagsnr.: 07/1790 Resumé: Lejre Kommune fører tilsyn med undervisningen på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med kommunen. Lejre Kommunes tilsyn udføres af konsulent Peter Schultz efter gældende regler herunder "Manual for tilsyn med undervisning". Der gennemføres i henhold til undervisningsoverenskomsterne 4 årlig tilsynsbesøg, 2 anmeldte og 2 uanmeldte. Sagsfremstilling: Der har været afholdt anmeldt tilsyn med dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig den 8. april Tilsynets konklusion: "På baggrund af overværet undervisning, møde med skoleleder og demonstration af undervisningsmetoder og undervisningsrettet behandling kan dette tilsyn bekræfte at Specialskolen Bramsnæsvig lever fuldt ud op til undervisningsoverenskomsten med Lejre Kommune." Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsyn med undervisningen på Specialskolen Bramsnæsvig 2. Bilag 1 til tilsynsrapport 3. Bilag 2 til tilsynsrapport 4. Bilag 3 til tilsynsrapport Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 6. BU - Opfølgning på besparelse i den kommunale tandpleje Sagsnr.: 09/5844 Resumé: På baggrund af et merforbrug i den kommunale tandpleje i årene på i alt kr. har lederen af den kommunale tandpleje beskrevet en række forslag til mulige besparelser. På mødet den 8. juni 2009 drøftede Udvalget for Børn & Ungdom forslagene og besluttede punkt B (udvidelse af tandreguleringsordningen med egenbetaling) og punkt D (fast prisaftale med privatpraktiserende tandlæger). Punkt B er fuldt implementeret. Det er ikke lykkedes at opnå enighed med de privatpraktiserende tandlæger om en fast prisaftale, derfor har punkt D ikke kunnet gennemføres. Sagsfremstilling: I årene 2007 og 2008 oparbejdede den kommunale tandpleje et merforbrug på ca kr., som skyldtes flere forhold - bl.a. ubetalte regninger fra før kommunesammenlægningen, øget børnetal (en stigning på ca. 300 børn fra 2007 til 2008) og øgede udgifter til plastikfyldninger og til privatpraktiserende tandlæger. Merforbruget er steget til i alt kr. Administrationen undersøgte i begyndelsen af 2009 mulighederne og stillede forslag om reducering af merforbruget forslag A-E. Bilag. Punkt B blev gennemført allerede pr. 1. juli 2009, og der forventes en besparelse som anslået på kr. pr. år. Med henblik på at gennemføre punkt D har der i løbet af efteråret 2009 været ført forhandlinger i BUT-udvalget (Børn- og ungetandpleje udvalg) vedrørende indgåelse af fast prisaftale med de privatpraktiserende tandlæger. Notat er vedlagt som bilag. Det har ikke været muligt at opnå enighed med de privatpraktiserende tandlæger, og det er derfor ikke muligt at gennemføre den besluttede besparelse i punkt D på 0,5 HK stilling samt udgifter til porto, i alt ca kr. Med henblik på at nedbringe merforbruget foreslås det derfor, at se på forslag A, C og E der også blev drøftet på mødet i Udvalget for Børn & Ungdom den 8. juni 2009: A. Udvidelse af småbørnsordningen fra at gælde for de 0-2 årige til også at omfatte 3-6 årige. Således foreslås det, at der også indføres egenbetaling på 35% for 3-6 årige, hvis der vælges behandling hos en privatpraktiserende tandlæge. Ordningen tænkes indført for nye 3-6 årige dvs. efterhånden som børnene fylder 3 år samt ved tandlægeskift og ved tilflytning fra anden kommune. Indførelse af egenbetaling forventes at medføre et fald i antallet af 3-6 årige, som behandles hos privatpraktiserende tandlæger, hvilket vil betyde en besparelse på ca. 200 kr. pr. barn pr. år og op til i alt kr. pr. år, når ordningen er fuldt implementeret. C. Opsigelse af overenskomstaftale med de dyreste privat praktiserende tandlæger. Dette vil betyde bedre mulighed for økonomisk styring. Opsigelse af tandlæger med en gennemsnitspris på mere end kr. pr. barn pr. år vil pt. betyde opsigelse af 10 tandlæger og at 430 børn vil skulle skifte tandlæge. Årlig besparelse kr.

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 E. Udfasning af frit valg uden egenbetaling for samtlige børn under 16 år ved at overføre en årgang børn pr. år til den kommunale tandklinik. Det vil medføre en besparelse på 200 kr. pr. barn pr. år, der overføres til tandklinikken. Der skal tages højde for, at den kommunale klinik ikke på nuværende tidspunkt har kapacitet til at behandle samtlige børn. Besparelsen til de praktiserende tandlæger forventes dog at blive tilstrækkelig til, at udvide kapaciteten i klinikken. Dette forslag skal analyseres nærmere for mere præcist at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser. Administrationens vurdering: A. Administrationen vurderer, at udvidelse af småbørnsordningen til også at omfatte de 3-6 årige, i en løbende indfasning efterhånden som børnene bliver 3 år, vil betyde at forældrene vælger at lade deres børn fortsætte med tandbehandling i tandklinikken frem for at overgå til privatpraktiserende tandlæge med egenbetaling på 35%. C. Administrationen vurderer, at opsigelse af overenskomstaftale med de 10 dyreste privat praktiserende tandlæger vil betyde at 430 børn skal skifte tandlæge. Administrationen vurderer, at det vil skabe uro og stor utilfredshed blandt børn og forældre, at være tvunget til tandlægeskift. En glidende udfasning af fritvalgsordningen - forslag A og E - fører erfaringsmæssigt ikke til utilfredshed i væsentlig grad. Administrationen vurderer, at den nuværende fysiske kapacitet på tandklinikken forventes at være tilstrækkelig ved indførelse af forslag A og E. Der er på nuværende tidspunkt børn i den kommunale tandpleje og ca. 250 børn i tandreguleringsbehandling. Tandklinikken vurderes at have en samlet kapacitet på ca børn. Der forventes at blive behov for flere medarbejdertimer, hvilket dog er indregnet i spareforslagene. Merforbruget forventes reduceret med kr. i I 2011 forventes merforbruget at være endeligt reduceret. Det forudsætter at udgifterne til privatpraktiserende tandlæger stabiliseres og ikke overstiger det nuværende niveau på ca. 2.7 mio. kr. pr. år. Jo flere børn der indgår i tandplejens regi, jo bedre kan økonomien styres. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at spareforslag punkt A og punkt E godkendes. Bilag: 1. Spareforslag A - E, drøftet UBU Notat drøftelse med BUT-udvalg om fastprisaftale med privatpraktiserende

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 tandlæger Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 7. ØU - Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt Sagsnr.: 10/8319 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal pr. 1. juli 2010 offentliggøre en godkendt kvalitetskontrakt, der indeholder kvantificerbare mål for de kommunale serviceområder. Administrationen har udformet et udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt , som hermed forelægges til godkendelse i de politiske udvalg. Sagsfremstilling: Det tidligere gældende lovkrav om udarbejdelse af en kommunal servicestrategi er i 2010 blevet erstattet af krav om udarbejdelse af en kommunal kvalitetskontrakt. Det grundlæggende krav til kvalitetskontraktens indhold er, at Kommunalbestyrelsen heri skal fastsætte kvantificerbare mål for hvert serviceområde, i denne forbindelse defineret som Lejre Kommunes udvalgsområder. Kvalitetskontrakten er gældende for hele Kommunalbestyrelsens valgperiode. Der skal dog følges op på kvalitetskontrakten årligt i en opfølgningsredegørelse. Målene i kvalitetskontrakten kan således tilrettes eller eventuelt erstattes i forbindelse med det løbende arbejde med kvalificering af de kvantificerbare mål i kvalitetskontrakten. Som besluttet på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2010 er de kvantificerbare mål, der udgør basis i kvalitetskontrakten, indhentet fra direktørområderne i form af uddrag fra allerede godkendte strategier, planer, standarder m.m. Administrationen har på denne baggrund sammenskrevet kvalitetskontrakten, så den dækker alle kommunale serviceområder, hvorved lovkravene til kvalitetskontraktens indhold er opfyldt. Udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt fremlægges hermed for alle fagudvalg og Økonomiudvalget med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen på møde den 21. juni Administrationens vurdering: Administrationen har undersøgt, hvordan andre kommuner henholdsvis KL forholder sig til tidsfristen for offentliggørelse den 1. juli Dette fordi denne deadline har gjort det nødvendigt at basere kvalitetskontraktens indhold på allerede vedtagne målsætninger, der dermed i visse tilfælde ikke har en tidshorisont, der strækker sig over kvalitetskontraktens fulde gyldighedsperiode Enkelte kommuner har søgt Indenrigsministeriet om dispensation fra fristen for offentliggørelse den 1. juli 2010, men deres ansøgninger vil sandsynligvis ikke bliver behandlet i tide til, at kommunerne kan nå at udarbejde kvalitetskontrakter, såfremt de får afslag på deres dispensationsansøgninger. Øvrige kommuner, som administrationen har kontaktet, udarbejder kvalitetskontrakt efter samme model som Lejre Kommune; på basis af allerede vedtagne målformuleringer. KL anbefaler kommuner, der ønsker, at deres kvalitetskontrakter i højere grad skal afspejle de siddende Kommunalbestyrelsers målformuleringer, at revidere og eventuelt erstatte målformuleringerne i den første udgave af deres kvalitetskontrakter, når der

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10 laves opfølgningsredegørelser efter et år. Eventuelt før, hvis kommunerne vurderer, at der er behov for det. Økonomi og finansiering: Kvalitetskontrakten medfører ikke særskilte økonomiske konsekvenser. Målene i kvalitetskontrakten er i alle tilfælde godkendt på forhånd i forbindelse med vedtagelse af de strategier, planer, standarder m.m., som målene er uddraget fra. Eventuelle økonomiske konsekvenser må derfor forventes at være blevet belyst og håndteret i den forbindelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt godkendes i den fremlagte form. Bilag: 1. Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt UDKAST Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget for Social, Sundhed & Ældre anbefaler det inden for udvalgets område, med den tilføjelse at målet ændres fra 80 % til 90 % af borgerne får en bolig i nærområdet. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales Afbud: Thomas Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales.

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 10/8721 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget med 0-vækst til budgetseminar 2 den 21. juni. Udgangspunktet for fagudvalgenes budgetoplæg er de udsendte budgetrammer. Fagudvalgene har på seneste udvalgsmøde drøftet budgetrammerne. Bilag til Økonomiudvalgets møde vedr. Omflytning i Økonomiudvalgets budgetramme udsendes til Økonomiudvalgets møde. Sagsfremstilling: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 den marts besluttede Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget med 0-vækst. Fagudvalgene skal derfor afholde og prioritere udvidelsesforslag og budgetønsker indenfor den udmeldte udvalgsramme. Fagudvalgene skal nu godkende budgetrammerne samt eventuelle omprioriteringer. Fagudvalgenes budgetoplæg for fremsendes til behandling i Økonomiudvalget den 15. juni. Herefter indgår budgetoplæggene i budgetseminar 2 den 21. juni Alle ændringer til budgetrammerne er foretaget på samme detaljerede budgetniveau og er ledsaget af beskrivelse af ændringernes konsekvenser for service mv. I de tilfælde hvor der er kendte udfordringer, der ikke er taget højde for i budgetrammen, foreligger der konsekvens- og løsningsbeskrivelse af udfordringen indenfor fagudvalgets egen budgetramme. Administrationens vurdering: Fagudvalgenes budgetrammer er pris- og lønfremskrevet og indeholder ændringer som følge af demografi samt tekniske korrektioner. Budgetrammerne indeholder ikke ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, der først indarbejdes i august. Budgetoplæggene vil blive indarbejdet i det teknisk-administrative budget og indgår i den videre budgetlægning. Administrationen arbejder fortsat på beskrivelser af de aktiviteter som udføres på 3.budgetniveau, de vil foreligge til budgetseminar 2 den 21. juni. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at fagudvalgene fremsender deres budgetoplæg for med 0-ramme til Økonomiudvalgets behandling den 15.juni og forelæggelse på budgetseminar 2 den 21.juni.

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 12 Bilag: 1. KF Omflytning af budgetrammer 2. KF Nulrammebudget BU Nulrammebudget BU Analyse af gennemsnitslønninger 5. BU Budgetforslag på Udsatte børn og unge 6. BU Valg af budgetsikkerhed på Udsatte børn og unge 7. BU Oversigt over lærersammensætning på den enkelte skole 8. BU Forklaringer på skolernes underskud 9. BU Oplæg til fremtidig styringsmodel på skolerne 10. Social, Sundhed & Ældres 0-ramme budget TM omflytning af fagudvalgs budgetrammer.xls 12. Oversigt over budgettilretninger - administrativt budget 13. Budgetramme SSÆ 14. Budgetramme UJA 15. Budgetramme UBU 16. Budgetramme UKF 17. Budgetramme ØU 18. Budgetramme UTM Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Abud: Thomas Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget fremsender budgetoplægget til Økonomiudvalget.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Fælles sag - Sparekatalog Sagsnr.: 10/9366 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at Direktionens oplæg til sparekatalog skulle forelægges fagudvalgene ultimo maj / primo juni 2010, inden Økonomiudvalgets behandling 15.juni Bilagene: Sparekatalog, Helhedsorienteret sagsbehandling samt samlede oversigt Sparekatalog alle udvalg til behandling i Økonomiudvalget udsendes forud for mødet i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 den marts besluttede Økonomiudvalget den 27. marts, at Direktionens oplæg til Sparekatalog skulle inddrage ledere og virksomheder i udarbejdelsen af forslag til sparekatalog. Fagudvalgene har Sparekataloget på dagsordenen til drøftelse, og kan komme med anbefalinger inden Økonomiudvalgets behandling den 15. juni Sparekataloget bliver efterfølgende fremsendt til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 2 den 21. juni Administrationens vurdering: Sparekataloget er nødvendigt at etablere for at imødekomme udviklingen i 2009 og forventningen til Direktionen har på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2010 givet en status på deres overvejelser til Sparekataloget. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Sparekataloget drøftes på fagudvalget inden det videresendes til Økonomiudvalget den 15. juni og budgetseminar 2 den 21. juni Bilag: 1. K&F Sparekatalog 2. Social, Sundhed & Ældre sparekatalogforslag B&U Sparekatalog 4. TM samlet Sparekatalog Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Drøftet og anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Drøftet. Indstilling anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Drøftet.

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 10/11522 Resumé: Forventet Regnskab fremsendes til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 31. maj Sagen går sideløbende videre til ordinær politisk behandling i fagudvalgene den 31. maj 2. juni 2010, og Økonomiudvalget den 15. juni 2010 og i Kommunalbestyrelsen 21. juni Forventet Regnskab er baseret på det vedtagne budget 2010, faktisk forbrugsudvikling fra 1. januar april 2010 samt risikoanalyse på udvalgsområderne. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab , der er baseret på afgivne bevillinger og forbrugsudviklingen frem til 30. april 2010, samt risikoanalyse på udvalgsområder. Forventet Regnskab viser en risiko for en samlet merudgift på 7,3 mio. kr. på de sociale områder. Den samlede merudgift består af en række mer- og mindreforbrug. De væsentligste er: På Udvalget for Børn & Ungdom er der en forventet merudgift på 6,9 mio. kr., der primært vedrører udgifter til specialundervisning og befordring. På Udvalget for Teknik & Miljø er der risiko for merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. vintervedligeholdelse baseret på, at den resterende vinter (oktober-december 2010) bliver gennemsnitlig. Bevillingen er kalkulatorisk, hvorfor der ikke meddeles tillægsbevilling. Udvalget for Teknik & Miljø vil før vintersæsonen går i gang få forelagt en evaluering af vinterberedskabet med mulighed for reduktion af serviceniveauet. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er der risiko for merudgifter på 0,4 mio. kr. Primært vedr. området for misbrug og socialt udsatte. Der forventes mindreudgifter til afvikling af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne på 1,3 mio. kr. i Administrationen opstarter et projekt med gennemgang af mulighederne for fradrag af moms og afgifter med henblik på at sikre at kommunen får refunderet/fratrukket den moms og de afgifter kommunen er berettiget til. Der er tale om en gennemgang, der går dybere end den, der foretages i forbindelse med den løbende revision, og gennemføres af specialister eller medarbejdere, der instrueres af specialister fra revisionsfirma. Projektet vedrører årene samt 2010 og frem. Det vurderes, at der kan hjemtages merindtægter i Niveauet vil blive beskrevet i Forventet Regnskab I budgetvedtagelsen for 2010 blev der iværksat en indsats mod socialt bedrageri. Indsatsen går efter planen og administrationen forventer i 2011 og de fremadrettede år at hente yderligere beløb ind i fejlagtigt udbetalte sociale ydelser. Dette indgår i Økonomiudvalgets sparekatalog for På det rammestyrede område var der i 2009 et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. I 2010 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i samme størrelsesorden som vil blive overført til Der er iværksat handleplaner med henblik på, at underskuddet afvikles og der følges løbende op på handleplanerne i fagudvalgene. På skoleområdet redegøres for problematikken i en særskilt sag til behandling i Økonomiudvalget den 15. juni, hvor der også vil blive forelagt en status for handleplanerne.

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 16 På anlægssiden er der budgetteret med indtægter fra salg af kommunale ejendomme i 2010, ligesom der er overført indtægtsbevillinger fra tidligere år vedrørende salg af grunde og kommunale ejendomme. I den øjeblikkelige samfundskonjunktur er der stor sandsynlighed for, at indtægterne ikke kan realiseres i Dette kan derfor få konsekvenser for anlægsprioriteringen, hvis kommunen på den anden side anvender alle udgiftsbevillingerne, der er overført fra 2009 til 2010 på anlægsområdet. Administrationen udarbejder materiale til Økonomiudvalgets møde den 15. juni om problematikken. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er risiko for en budgetoverskridelse på op til 7,3 mio. kr. Administrationen vurderer, at der bør udarbejdes spareforslag, som kan anvendes til at imødegå merudgifterne, herunder spareforslag på de udgiftsområder, der bidrager til budgetoverskridelserne. Administrationen vurderer, at fastfrysningen af anlægsprojekterne fastholdes indtil budgetoverholdelse er sikret eller indtil der kan forudses mindreforbrug på andre anlægsprojekter. Økonomi og finansiering: Det forudsætter målrettet arbejde med spareforslag på driften at undgå tillægsbevillinger finansieret af kassen i Der søges således ingen tillægsbevillinger i Forventet Regnskab , men alene bevillingsomflytninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at omplaceringerne i bilag 1 kolonnerne "Øvrige omplaceringer" samt "Tekniske omplaceringer" godkendes, 2. at omplaceringer vedr. ændret administration af ADSLforbindelse i bilag 2 godkendes, 3. at administrationen anmodes om et sparekatalog for 2010 på 7,3 mio. kr., herunder med forslag på områder med risiko for merforbrug, 4. at indefrysningerne af anlægsprojekter fastholdes, 5. at skønnet om, at merforbruget på det rammestyrede område i 2010 forudsættes at være af samme størrelsesorden som i 2009 tages til efterretning. Bilag: 1. Samlet Forventet Regnskab Bilag vedr. omplacering af budget til ADSL forbindelser Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 17 Afbud: Thomas Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget anbefaler indstillingen på udvalgets område.

20 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 09/24827 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Rikke Zwisler Grøndal efterlyste status for skaterbanen i Hvalsø. Administrationen undersøger sagen og fremsender svar.

21 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 09/24825

22 Bilag: 2.1. Prognose for udviklingen i antal indskrevne 3-6 årige ver doc Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55445/10

23 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom DAGTILBUD - BØRN I KOMMUNENS DAGTILBUD FOR ÅRIGE 2010 Bevillingsnr/ emne: 3.05 Opgørelse over antal af børn i børnehaver og vuggestuer. Børnehaver Børnehaver Vuggestuer Vuggestuer Budget Prognose Budget Prognose Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Indskrevne i dagtilbud for årige Max-kapacitet Indskrevne Normering Ovennævnte figur viser den p.t. kendte udvikling i kommunens børnehaver. Bemærk at denne udvikling er typisk hver år, og skyldes at der løbende i foråret indskrives flere børn, da man på det tidspunkt ved hvor mange børn der skal i skole pr det pågældende år, og at der derfor sker et stort fald igen fra juni-august hvor disse børn flyttes fra børnehave til SFO 1/4

24 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Sæby-Gershøj området Kirke Hyllinge området Ejby området Kirke Sonnerup området /4

25 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Gevninge området Kirke Saaby området Allerslev området Hvalsø området /4

26 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Glim området Osted området Forudsætninger: Tallene er en prognose udarbejdet ud fra det faktisk antal indskrevne børn i januar Kilde: Udarbejdet af Børn, Unge & Kultur Opdateringshyppighed: Nøgletal er opdateret og opdateres 4 gange årligt næste gang (p.g.a. overgang til nyt kapacitetsstyringssystem) 4/4

27 Bilag: 2.2. Notat om faldende børnetal.doc Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55444/10

28 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Marie Lindholt Andersen Børn Unge & Kultur D E Input til temadrøftelse om faldende børnetal Dato: 11. maj 2010 J.nr.: Problematikker afledt af faldende børnetal En del af de mindre daginstitutioner (f.eks. Bøgen, Lærkereden, Søpavillionen m.fl.) oplever i øjeblikket økonomiske vanskeligheder pga. faldende børnetal. For flere institutioner bliver den økonomiske og personalemæssige situation uholdbar fra august 2010, hvor antallet af indskrevne børn falder. Dette sker som følge af de største børns overgang til skole og som konsekvens af, at der ikke er et tilsvarende antal nye børn, der kan indskrives i institutionerne. Som det ser ud i øjeblikket har flere institutioner ingen eller ganske få børn på venteliste til start i efteråret Lederne af de små institutioner er opmærksomme på behovet for at finde besparelser, og flere har allerede i løbet af 2010 været nødsaget til at undlade genbesættelse af ledige stillinger, foretage personalereduktioner, minimere vikardækningen i fastansattes orlovsperioder, overveje samdrift med andre daginstitutioner i ferieperioder o.lign. for at få budgetterne til at holde. Alligevel er der flere små institutioner, der har måttet udarbejde økonomiske handleplaner, som følge af akkumuleret budgetunderskud. De små institutioner oplever problemer med at nedjustere personalenormeringen som reaktion på det utilstrækkelige antal indskrevne børn. Deres fleksibilitet i denne retning indskrænkes af det forhold, at de får vanskeligt ved at dække vagtplanen i børnehavernes åbningstid, hvis medarbejderstabene reduceres i forhold til antallet af børn. Udvikling af dagtilbudsstrukturen Et scenarie for udviklingen af Lejre Kommunes dagtilbudsstruktur, der kan overvejes, indebærer afvikling af mindre børnehaver samt dagplejepladser til fordel for etablering af integrerede institutioner med større kapacitet. Da ressourcerne følger børnene, og da etablering af større institutioner ved udeller nybygning medfører betragtelige etableringsomkostninger, kan der ikke

29 opnås deciderede besparelser ved lukning af de mindre børnehaver. Der opnås dog andre fordele: Større institutioner er mere robuste og fleksible i perioder med svingende børnetal: o De har bedre forudsætninger for at klare sig igennem udsvingsperioder uden ændringer i personalestaben. o De har ligeledes bedre forudsætninger for at kunne dække vagtplanen i åbningstiden, hvis personalereduktioner alligevel viser sig at være nødvendige. o De har bedre forudsætninger for at kunne øge kapaciteten i perioder, hvor der er behov for det. Bl.a. med henblik på at akkumulere økonomisk overskud ved udsigten til fremtidige perioder med færre indskrevne børn. o De har generelt flere handlemuligheder, når det er nødvendigt at finde økonomiske besparelser. Større institutioner er desuden mindre sårbare overfor eksempelvis langtidssygdom og orlov blandt personalet, uforudsete udgifter, udfordring af kompetencer og ressourcer ved håndtering af børn med særlige behov, kompetencetab ved fratrædelser m.m. Større institutioner vil, i det omfang de oprettes som integrerede institutioner, opfylde et generelt ønske hos mange forældre om at opnå vuggestuepladser frem for dagplejepladser til deres børn. Større, integrerede institutioner vil desuden opfylde et generelt ønske hos mange forældre om at opnå vuggestue- og børnehavepladser til søskende i samme institution. Mulige ændringer i institutionsstrukturen i Lejre og Hvalsø byområder To forslag til institutionsstrukturændringer er medtaget i oplægget til dagtilbudsområdets anlægsinvesteringsplan som input til forhandlingerne af Budget Der foreslås en ændret daginstitutionsstruktur i områderne Lejre by og Hvalsø by: I Lejre by baseres forslaget på en udbygning af børnehaven Egebjerget og medfølgende lukning af Lejre Naturbørnehave og børnehaven Egedalen. I Hvalsø by baseres forslaget på etablering af en ny, integreret institution, der skal overtage børn fra Søpavillonen, Søhus og Skovvejens børnehave, der alle forudsættes at lukke. Ligeledes vil en nyetableret integreret institution skulle overtage børn fra Dagplejen, der derved vil skulle reduceres med pladser i området. Side 2 af 3

30 Scenarie for lukning af 40-børns institution i Hvalsø by Som Fig. 1 nedenfor viser, er der i Hvalsø by flere mindre institutioner, der forventeligt oplever markante fald i børnetallet i den nærmeste tid. Værst ser situationen ud for Søpavillonen og Søhus børnehaver. De største børns overgang til skole i august 2010 betyder, at Søpavillonens børnetal falder til 33 børn, hvilket kun udgør 66% af institutionens budgetterede børnetal på 50 børn. For Søhus er situationen den, at børnetallet falder til 27 børn, hvilket ligeledes udgør 66% af institutionens budgetterede børnetal på 40 børn. Fig. 1 Institution Budgetteret antal børn Max. antal børn Indskrevet antal børn jun. '10 Indskrevet antal børn aug. '10 Diff. jun.- aug. '10 1. prior. nov. '10-aug. '11 Remisen Søpavillonen Søhus Møllebjerghave Skovvejen I alt Som Fig. 1 ligeledes viser, er Søhus og Søpavillonen også de to institutioner, der har færrest børn indmeldt på venteliste med institutionen som 1. prioritet i perioden 1/ / De to institutioner afgiver hhv. 19 og 20 børn til skole i august 2010, og har hver især udsigt til at modtage 7 hhv. 8 børn med start i hele perioden fra nov til juli Forårets tilgang af børn retter således ikke op på faldet i børnetallet på disse to institutioner. Det gør det dog i rimelig grad på de tre øvrige institutioner; Remisen, Skovvejens Børnehave og Møllebjerghave. Hvis en 40-børns institution i Hvalsø by lukkes, kan børnene fordeles på de øvrige institutioner i byen. Som Fig. 1 viser, er forventningen til pasningsbehovet i området i august børn (172+56). Max. kapaciteten for de resterende børnehaver, hvis én lukkes, vil være 190 børn. Dog skal det tages i betragtning, at det forventede børnetal i august 2011 er et skøn, hvorfor billedet af pasningsbehovet kan ændre sig over tid. Side 3 af 3

31 Bilag: 2.3. Kommune kort med institutioner.pdf Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55443/10

32

33 Bilag: 2.4. Disposition for temadrøftelse i UBU om faldende børnetal.doc Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55442/10

34 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Marie Lindholt Andersen Børn Unge & Kultur E T Dato: 12. maj 2010 Disposition for temadrøftelse i UBU om faldende børnetal Temadrøftelsen tænkes opbygget omkring følgende materiale: Notat der beskriver problemstillinger forbundet med det generelt faldende børnetal samt scenarie for afvikling af en institution i Hvalsø by med fordeling af årige til øvrige daginstitutioner i området. Grafisk overblik over udviklingen i antallet af indskrevne 3-6 årige i kommunens institutioner fordelt på geografiske områder. Tabeloversigt over indskrevne 3-6 årige i kommunens institutioner fordelt på institutioner med oplysninger om institutionernes faktiske og budgetterede kapacitet. Kort der viser den geografiske placering af kommunens institutioner.

35 Bilag: 2.5. Tabeloversigt over antal indskrevne 3-6 årige ver xls Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55441/10

36 Side 1 Børn i dagtilbud for 3-6 årige i Lejre Kommune i perioden januar - december jan. feb. marts april maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec. Skole Børnehaver 3-6 år: budget Max. Fuld Del FuldDelFuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del 1.aug. Sæby-Gershøj Birken Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Kirke Hyllinge: Hyllinge-Lyndby Børnehaven Bøgen Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Ejby Rollingen Hyllebjergets Børnehave Hjortespringshuset Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Kirke Sonnerup Møllehuset Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Gevninge Solsikken Myretuen Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Kirke Saaby Abbetved Såby Børnehave Fuglemarken Bruttotilgang i alt 46 Indskrevet ialt Pladser over-/underskud

37 Børnehaver 3-6 år: jan. feb. marts april maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec. I skole Max. Fuld Del FuldDelFuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del Fuld Del 1.aug. Allerslev Lejre Naturbørnehave Egebjerget Integreret Røglebakken Integreret Bruttotilgang i alt 61 Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Hvalsø Tølløsevejen Søpavillionen Søhus Møllebjerghave Skovvejen Avnstrup Bruttotilgang i alt 105 Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Glim Lærkereden Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Osted Osted Bruttotilgang i alt Indskrevet ialt Pladser over-/underskud Indskrevet ialt Heraf deltidspladser Pladser over-/underskud Puljeordninger: Lejregård Ammershøj (børnehave) Ammershøj (vuggestue) Fuglereden (børnehave) Højen Lindholm Fristedet Agersøgaard Naturbh Side 2

38 I alt puljeordninger Side 3

39 Lejre Kommune Norm Max. Snit min max Daginstitutioner BU BU Birken Hyllinge-Lyndby Børnehaven Bøgen Rollingen Hyllebjergets Fritidscenter *Hjortespringshuset Møllehuset Solsikken Myretuen Abbetved Såby Børnehave Fuglemarken Agersøgaard Naturbh Lejre Naturbørnehave Egebjerget Integreret Røglebakken Integreret Tølløsevejen Søpavillionen Søhus Møllebjerghave Skovvejen Avnstrup Lærkereden Osted I alt kommunale børnehaver incl. selvejende institutioner Heraf deltidspladser I alt puljeordninger

40 Lejre Kommune januar februar marts april maj juni juli august september oktober novemberdecember Daginstitutioner Birken Hyllinge-Lyndby Børnehaven Bøgen Rollingen Hyllebjergets Fritidscenter *Hjortespringshuset Møllehuset Solsikken Myretuen Abbetved Såby Børnehave Fuglemarken Agersøgaard Naturbh Lejre Naturbørnehave Egebjerget Integreret Røglebakken Integreret Tølløsevejen Søpavillionen Søhus Møllebjerghave Skovvejen Avnstrup Lærkereden Osted I alt børnehaver Heraf deltidspladser Gennemsnit Institutioner "norm." Maximum kapacitet I alt puljeordninger I alt i børnehaver

41 cember 1001,5

42 Børn i dagtilbud for 3-6 årige i Lejre Kommune i perioden januar - december 2010 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. I skole Børnehaver 3-6 år: Max. Norm 1.aug. Sæby-Gershøj Kirke Hyllinge Ejby Kirke Sonnerup Gevninge Kirke Saaby Allerslev Hvalsø Glim Osted I alt Max min Sæby-Gershøj Kirke Hyllinge Ejby Kirke Sonnerup Gevninge Kirke Saaby Allerslev Hvalsø Glim Osted I alt Max-kapacitet Sæby-Gershøj Kirke Hyllinge Ejby

43 Kirke Sonnerup Gevninge Kirke Saaby Allerslev Hvalsø Glim Osted Normering Sæby-Gershøj Kirke Hyllinge Ejby Kirke Sonnerup Gevninge Kirke Saaby Allerslev Hvalsø Glim Osted

44 Prognose for indskrevne i dagtilbud for 3-6 årige i Lejre Kommune i 2010 pr. 1. januar 2010 Indskrevne i dagtilbud for årige Max-kapacitet Indskrevne Normering

45 Prognose for indskrevne i dagtilbud for 3-6 årige i Lejre Kommune i 2010 pr. 1. januar Sæby-Gershøj området Kirke Hyllinge området Ejby området Kirke Sonnerup området Gevninge området

46 Prognose for indskrevne i dagtilbud for 3-6 årige i Lejre Kommune i 2010 pr. 1. januar 2010 Kirke Saaby området Allerslev området Hvalsø området Glim området Osted området

47 Bilag: 3.1. Invitation til dialogmøde med daginstitutionerne den Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55429/10

48 Til Forældrebestyrelserne for Lejre Kommunes daginstitutioner Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: 19. maj 2010 Dialogmøde Forældrebestyrelsens formand indbydes hermed sammen med daginstitutionens leder til dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom tirsdag den 1. juni 2010 kl. 19:30 21:00 i kantinen på Rådhuset i Allerslev. Udvalget for Børn og Ungdom har besluttet at fortsætte traditionen med at holde dialogmøder med daginstitutionslederne og repræsentanter for forældrebestyrelserne. Udvalget ønsker at få en større grad af dialog på mødet og har samtidig et ønske om at involvere bestyrelsesformændene mere i det løbende arbejde. Derfor er det denne gang kun bestyrelsesformanden og daginstitutionslederen, der er inviteret. Såfremt forældrebestyrelsesformanden er forhindret, kan der sendes en anden forældrevalgt repræsentant, gerne næstformanden. Dagsorden: 1. Velkomst v. formanden for Udvalget for Børn og Ungdom Asta Rasmussen 2. Gensidige forventninger til dialogmøde 3. Frokostordning 4. Fald i børnetal 5. Eventuelt Med venlig hilsen Thea Hass Direktør Børn, Unge & Kultur

49 Bilag: 4.1. Ansøgning om ændring af indskrivningsalder Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 01. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 47199/10

50 Vedr. søgning om ændring af indskrivningsalder. Det har vist sig, at vi siden opstart pr. 1. maj 2009 og frem til d.d. har haft en stor søgning af børn, der på indskrivningstidspunktet er ældre end den alder der står i egnethedsgodkendelse. Vi er pt. godkendt til at indskrive børn, der på indskrivningstidspunktet er ml år, og som kan blive boende hvis behovet er der til og med det 23 år. Vi har tidligere søgt dispensation for alderskriteriet. Vi ønsker at ændre alderskriteriet på indskrivningstidspunktet til 6 13 år. Alt andet ønsker vi uændret og vil derfor forsat have samme målgruppe, behandlingstænkning, struktur osv. Årsagen til denne ansøgning er, at det har vist sig at efterspørgslen ligger inden for denne aldersgruppe og at vi i behandlingsøjemed tænker, at det er muligt at skabe muligheder for udvikling med denne aldersgruppe. Med venlig hilsen Leder Henriette Hindsgaul Direkte tlf. nr Fonden Den Selvejende Institution Behandlings- og Opholdsstedet TAO Skullerupvej 36, 4330 Hvalsø, tlf /

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012 Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Forventet Regnskab 2011-2...3

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere