Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik"

Transkript

1 Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

2 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere, der kan skabe arbejdspladser og dermed grundlaget for vækst, velstand og, i sidste ende, den velfærd, vi alle nyder godt af. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt bedre vilkår for at etablere, drive og udvikle virksomheder. Etablerede og velfungerende virksomheder spiller en afgørende rolle for Danmarks udvikling som et velstående samfund, men vi er også afhængige af, at nye virksomheder kommer til. Dermed introduceres nye måder at gøre tingene på, mens konkurrencen bliver større, fordi de virksomheder, der er der i forvejen, bliver udfordret. Det gør virksomhederne mere produktive. Erhvervs- og Byggestyrelsen har dokumenteret, at 17 procent af væksten i produktiviteten skyldes, at nye virksomheder starter op, mens andre lukker ned. Næsten 40 procent af nettojobskabelsen sker i nystartede virksomheder. Især de såkaldte vækstiværksættere er gode til at skabe nye job. De skaber op til fire gange så mange job som andre nye virksomheder. Over en fem års periode har den gennemsnitlige vækstiværksætter skabt 30 nye arbejdspladser. Der er altså god grund til at satse på vækstiværksættere. Selvom Danmark er et godt land at drive virksomhed i, er der imidlertid stadig plads til forbedring. Ud af 34 OECD-lande er Danmark nemlig placeret på en skuffende 21. plads, når det kommer til iværksætterkultur og lysten til at blive selvstændig. På baggrund af tal fra OECD peger undersøgelser samtidig på, at vi har få vækstiværksættere sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Dem, vi har, skaber desuden færre arbejdspladser. Med det her udspil ønsker Liberal Alliance at forbedre forholdene for iværksættere og selvstændigt erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at prøve kræfter på egen hånd og forfølge drømmen eller den gode idé. Vi ønsker at styrke og skabe økonomiske incitamenter til at investere i egne eller andres ideer, og vi vil forbedre mulighederne for at høste gevinsten af flid, nytænkning og risikovillige investeringer. Vi tror på, at iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og deres egne penge i spil, altid vil være de bedste til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Derfor er politikernes opgave at sikre gode rammer, ikke at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher.

3 02 Lavere skat på investeringer Skatteforhold er vigtigt for iværksættere, fordi skatten er med til at afgøre, hvor attraktivt det er at starte for sig selv. Det kan vi blandt andet se i en iværksætterundersøgelse fra 2014 foretaget af Dansk Iværksætterforening, hvor iværksætterne selv peger på skatte- og momsspørgsmål som den største udfordring. Samtidig er skatten afgørende for, hvor attraktivt det er at investere i en virksomhed. Skat på udbetalt overskud fra en virksomhed (udbytteskat), skat på en virksomheds overskud (selskabsskat) og skat på salg af aktier (aktieavancebeskatning) er alle skatter, som rammer investeringer i en virksomhed. Og når skatten på investeringer er høj, som i Danmark, betyder det færre investeringer, lavere produktivitet i virksomhederne og lavere lønninger til virksomhedens ansatte. Kort fortalt får man mindre af det, man beskatter. For Liberal Alliance er det afgørende, at verdens højeste skattetryk bringes ned. Vi vil derfor sænke skatten generelt på både arbejde og virksomheder, men vi vil også lempe skatten på investeringer. Det vil føre til flere investeringer i danske virksomheder, og det er vigtigt for iværksætterkulturen. Iværksætterundersøgelsen fra 2014 viser nemlig også, at adgangen til finansiering er den største udfordring næstefter skatten. Ingen skat af de første kr Ifølge Skatteministeriet har op mod selvstændige i dag en lavere indkomst efter skat, end de kunne opnå ved at modtage kontanthjælpens grundbeløb efter skat. Det vidner først og fremmest om, at mange iværksættere i opstartsfasen er villige til at gå ned i levestandard, men det fortæller også, at iværksættere betaler for meget i skat af den løn, de trods alt tjener. Liberal Alliance synes ikke, nogen skal forsørge staten, før de kan forsørge sig selv på et rimeligt niveau. Derfor foreslår vi, at der indføres et nyt fradrag i bunden, så ingen danskere i arbejde skal betale skat af de første kr., de tjener hver måned. Væk med topskatten Topskatten er en ekstra skat til dem, der har arbejdet sig frem til en løn på knap kr. om året. Det sker i dag for godt danskere. Særlig for iværksættere kan det betyde, at de går fra i flere år at have en indtægt, de dårligt kan leve af, til at skulle betale knap 68 procent i marginalskat, når deres virksomhed endelig får succes. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, og derfor skal topskatten helt afskaffes, så iværksættere i endnu højere grad kan høste fortjenesten af hårdt arbejde.

4 03 Ned med selskabsskatten Ifølge Produktivitetskommissionen er selskabsskatten en af de skatter, som har den mest skadelige effekt på væksten. Det hænger sammen med, at selskabsskatten svækker danske og internationale virksomheders tilskyndelse til at investere hjemme frem for i udlandet og målrettet rammer en virksomheds egenkapital, som netop er en vigtig kilde til finansiering af investeringer. Derudover leder en høj selskabsskat til lavere realløn, fordi virksomheder vælter en stor del af skattebyrden over på lønmodtagerne. Liberal Alliance foreslår, at den danske selskabsskat sættes ned til 12,5 procent, så Danmark bliver et mere attraktivt investeringsland. Det vil føre til højere produktivitet og dermed højere reallønninger i det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Flere investeringer Danmark er det land i Norden, hvor skatten på aktieindkomst er højest, og ifølge Ernst & Young har Danmark verdens højeste kombinerede selskabs- og aktieavancebeskatning. Det har skadelige konsekvenser for investeringsniveauet indenfor blandt andet teknologi, maskiner og forskning. Samtidigt slår Produktivitetskommissionen fast, at selskabsindkomst i Danmark dobbeltbeskattes som følge af kombinationen af selskabsskatten og den personlige skat på aktieindkomst. Det betyder, at iværksættere, der driver virksomhed i aktieselskabsform, rent faktisk beskattes hårdere end lønmodtagere med samme arbejds- og formueindkomst. Det skal være lettere for iværksættere og virksomheder at tiltrække kapital, fordi det har afgørende betydning for enhver virksomheds succes. Derfor bør skatten på investeringer sænkes. Liberal Alliance foreslår, at den højeste sats på avanceskatten og udbytteskatten på personlige aktieudbytter sænkes fra 42 procent til 30 procent, så vi kommer på niveau med vores nabolande fradrag ved salg af virksomheder Inspireret af Storbritannien bør vi indføre et livslangt fradrag, så gevinsten ved salg af virksomheder beskattes lempeligere op til et vist beløb. I Storbritannien beskattes iværksættere således ikke fuldt af gevinster op til 10 millioner pund, der kommer fra salg af en eller flere virksomheder. Liberal Alliance ønsker en lignende ordning i Danmark, så personlige gevinster fra salg af en eller flere virksomheder op til 10 mio. kr. blot beskattes med 10 procent. Vi kalder det et fradrag, og det skal være tilgængeligt for alle, men

5 04 til gengæld skal det kun kunne udløses af dem, som ejer hele eller dele af virksomheden og som samtidig har været beskæftiget fuld tid i virksomheden forud for salget. Samtidigt bør ordningen ledsages af værnsregler, som forhindrer misbrug. Det fulde fradrag bør gælde for fremtidige salg, mens salg af virksomheder, som er startet op inden for de seneste 5 år, bør omfattes af et lidt lavere fradrag. Ordningen er tiltænkt de iværksættere, som ofte bygger en virksomhed op fra bunden og afstår den, når den opnår en vis størrelse, for derefter at starte en virksomhed op på ny. Hensigten med fradraget for salg er dermed, at der skal frigøres midler til iværksættere, så de kan investere mere. Men det handler også om retfærdighed. Folk, som på eget initiativ og med hårdt arbejde har skabt en succes, skal have en større belønning. Fradrag for tidligere års underskud Nogle iværksættere har underskud de første mange år. Alligevel har regeringen begrænset muligheden for at fremføre underskud oparbejdet i tidligere år. Det betyder, at særligt virksomheder, der ikke har et løbende overskud, risikerer at betale skat før deres investering samlet set har givet overskud. Det svækker ifølge Produktivitetskommissionen tilskyndelsen til at foretage risikofyldte investeringer i innovation, ligesom den nuværende ordning tilgodeser kortsigtede investeringer og straffer de langsigtede. Derfor foreslår Liberal Alliance, at begrænsningen for at fremføre underskud helt afskaffes, så tidligere års underskud kan anvendes som et fradrag af senere overskud. Mulighed for medarbejderaktier Ligesom store og veletablerede virksomheder er mindre og nystartede virksomheder afhængige af gode medarbejdere for at kunne skabe vækst og overskud. Men en rundspørge som DI i 2014 har foretaget blandt iværksættere viser, at en del mindre virksomheder og iværksættere har svært ved at konkurrere med større virksomheder på lønnen. Iværksættere har derfor brug for at kunne tilbyde alternative aflønningsformer, så som udstedelse af medarbejderaktier, men desværre har regeringen forringet mulighederne for det. Virksomheder skal derfor igen kunne udstede medarbejderaktier til udvalgte medarbejdere uden at det udløser indkomstskat med det samme. Først når aktien sælges, skal der betales skat af den. Til gengæld kan virksomheden selvfølgelig ikke fratrække udgiften som løn, men skal behandle det som udbytte.

6 05 Endeligt farvel til iværksætterskatten Med skattereformen fra 2012 blev iværksætterskatten på avancer (gevinsten ved salg af unoterede porteføljeaktier) afskaffet, men udbytter (overskud der udloddes til aktionærerne) beskattes fortsat. Det betyder, at virksomheder, som er aktionærer med en unoteret aktiebeholdning på under 10 procent, beskattes hårdere, end hvis aktieandelen er over 10 procent. Samtidig ansporer den nuværende beskatningsform til skattetænkning, hvor udbytter konverteres til avancer. Vores nabolande har i øvrigt ikke nogen udbytteskat på unoterede aktier i selskabseje. Partierne bag iværksætterskatten har allerede erkendt, at det var en fejl at indføre den, fordi den er skadelig for investeringer i mindre vækstvirksomheder, som er blandt de primære jobskabere. Derfor er store dele af iværksætterskatten også blevet afskaffet, men den sidste rest skal væk, samtidig med at udbytter af unoterede porteføljeaktier gøres skattefrie, præcis som tilfældet er med avancer efter skattereformen 2012.

7 06 Væk med skadelige afgifter Ingen arveafgift I dag er der godt familieejede virksomheder i Danmark, og de udgør en del af rygraden i dansk erhvervsliv. Når de virksomheder skal gå videre til næste generation, er der dog risiko for, at likviditet og kapital trækkes ud i forsøget på at undgå arveafgiften på 15 procent. Liberal Alliance vil på den baggrund helt afskaffe afgiften på arv. Det vil blandt andet betyde, at virksomheder, der i generationer har skabt vækst og arbejdspladser, ikke beskattes ekstra, fordi forretningen bliver i familien. På sigt kan det føre til flere investeringer og vil dermed gavne samfundet. Væk med NOx-afgiften Danske virksomheder betaler store energiafgifter - blandt andet den såkaldte miljøafgift NOx-afgiften, som SRSF-regeringen i 2012 femdoblede. Sidenhen har afgiften kostet virksomheder dyrt, og erhvervsorganisationen DI har påpeget, at NOx-afgiften tillige er konkurrenceforvridende, fordi en række erhverv risikerer at miste ordrer til mindre energieffektive udenlandske virksomheder med højere miljøbelastning til følge. Det er hverken godt for dansk erhvervsliv eller miljøet, og derfor skal NOx-afgiften helt afskaffes. Afgifter på tysk niveau De høje afgifter på grænsehandelsfølsomme varer såsom øl, vin, spiritus, tobak, chokolade mv. er skyld i, at mange danskere dagligt sætter kurs mod grænsen for at handle ind. Men det er ikke alle, der kun vender hjem med varer til eget forbrug. Faktisk viser en stor rundspørge fra Dansk Erhverv, at hver sjette af de adspurgte kender til steder, hvor man kan købe grænsefølsomme varer sort. Det går ud over små virksomheder i detailbranchen, som følger loven. I stedet for mere kontrol, som næppe kan standse den illegale import, foreslår Liberal Alliance, at punktafgifterne på grænsehandelsfølsomme varer bringes ned til tysk niveau. Afskaf reklameafgiften Regeringen og Enhedslisten har indført en afgift på reklametryksager, som ifølge branchen selv koster arbejdspladser. Derudover mindsker afgiften gennemsigtigheden på reklamemarkedet for forbrugerne, fordi den gør det dyrere for virksomheder at oplyse om deres produkter. Og så er afgiften endda konkurrenceforvridende, idet ugeblade er fritaget for afgiften, som andre trykkerier skal betale til. Liberal Alliance vil derfor afskaffe reklameafgiften.

8 07 Ingen skat på fri telefon Den såkaldte multimedieskat er desværre ikke afskaffet helt, men blot omdøbt til en skat på arbejdsgiverbetalte telefoner, som rammer hundrede tusinder af danskere. Der er altså tale om en ekstra skat til dem, der udviser fleksibilitet og står til rådighed for deres arbejdsgiver, og det kan betyde ekstra omkostninger til virksomhederne, som må kompensere deres medarbejdere. Danmark har brug for et moderne og fleksibelt arbejdsmarked, og derfor skal skatten på fri telefon fjernes. Medarbejdere skal ikke straffes for at være fleksible. Intet affaldsgebyr uden affald Mange virksomheder producerer skrald, som de mod betaling får fjernet gennem de kommunale affaldsordninger. Det er helt rimeligt. Til gengæld skal ingen virksomheder, som ikke producerer skrald, tvinges til at betale et affaldsgebyr eller administrationsgebyr til en skraldeordning. Sådan er det desværre ikke i dag, hvor en virksomhed enten skal opfylde nogle bestemte kriterier eller søge om fritagelse hos kommunen for at undgå gebyret. Ifølge en undersøgelse fra de selvstændiges organisation, Ase, betyder det, at 7 ud af 10 virksomheder betaler affaldsgebyr, selvom det blot er en ud af fem selvstændige, der har nævneværdig affaldsproduktion. Samtidig har 80 procent af dem, som har søgt om fritagelse, fået afslag. Og der er endda eksempler på virksomheder, som skal betale administrationsgebyrer til en affaldsordning, selvom de er blevet fritaget fra selve gebyret på affald. Det dur ikke at opkræve et kommunalt gebyr for en service, der ikke bruges. Derfor skal de kommunale affaldsordninger omdannes til tilvalgsordninger. Det vil sikre, at det er forureneren, der betaler, og at små virksomheder, hvis eneste affald for eksempel er resterne fra en madpakke, ikke skal bruge tid på at dokumentere, at de ikke har skrald eller, endnu værre, tvinges til at betale affalds- eller administrationsgebyrer.

9 08 Mindre bureaukrati giver tid til forretning Tid er penge særligt for iværksættere. Derfor er det vigtigt, at iværksættere og nystartede virksomheder ikke skal spilde tid på bureaukrati, administration og tomt arbejde skabt af staten og kommunerne. Og det er lige så vigtigt, at virksomhederne nye som gamle oplever de offentlige myndigheder som en hjælp, ikke som en forhindring. Selvfølgelig skal love og regler overholdes, men myndighederne skal fungere som en medspiller, og dårlig offentlig service, bureaukrati og snørklede regler må ikke være skyld i, at iværksættere mister modet. Med det her udspil vil Liberal Alliance sikre, at kontakten mellem erhvervslivet og myndigheder bliver mere smidig, og at unødvendig administration og papirarbejde bekæmpes, så ressourcerne bliver brugt på kvalificeret rådgivning og ikke på kontrol og dokumentationskrav. Vi må væk fra et system, der er så indviklet, at selv de medarbejdere, der skal hjælpe iværksætterne, kan have svært ved at finde rundt i det. Én indgang til skat Der skal etableres én indgang til Skat, så alle virksomheder har mulighed for hurtigt og nemt at komme i kontakt med en medarbejder, der har forstand på de problemer, som især nystartede virksomheder støder på. Nedlæg FerieKonto Danske lønmodtagere tvinges til at betale ind til FerieKonto, og hvert år går tusindvis af lønmodtagere samlet set glip af millioner af deres egne penge, fordi de ikke får hevet deres penge ud i tide. I stedet for at lade staten administrere folks egne penge, bør vi nedlægge FerieKonto. Det giver frihed til at råde over egne penge, og det sparer både lønmodtagere og arbejdsgivere for unødvendigt tidsspilde og unødvendigt bureaukrati. Reduktion af administrative byrder Det skal være effektivt og enkelt at etablere og drive virksomhed i Danmark, og det kræver, at lovgivningen tager hensyn til erhvervslivets behov. Ifølge DI bruger danske virksomheder hvert år tid svarende til 29,1 mia. kr. på at efterleve erhvervsrettet lovgivning. Det betyder, at mange virksomheder spilder værdifulde ressourcer på at leve op til unødvendige krav og administrativt bøvl fra det offentlige. Heldigvis har regeringen et mål om, at virksomhedernes samlede omkostninger til lovpligtig administration skal reduceres med to mia. kr. frem mod DI anbefaler

10 09 dog, at der i stedet sættes som mål, at erhvervslivets administrative omkostninger reduceres med fire mia. kr. Den anbefaling ønsker Liberal Alliance at følge. Solnedgang på nye regler Regler og love, der pålægger virksomheder administrative byrder, skal påføres en specifik udløbsdato det, man kalder en solnedgangsklausul - som sikrer, at de, efter en fastsat dato, mister deres retskraft, hvis de ikke bliver forlænget. På den måde sikrer vi, at regler og love automatisk bliver genovervejet og evalueret. Samtidig skal der indføres et proportionalitetsprincip ved regulering og bureaukrati, så der altid skal tungtvejende grunde til, før der kan indføres besværlig lovgivning, som forværrer danske virksomheders konkurrenceevne. Faste dage for lovændringer Der kommer hele tiden nye love til, mens eksisterede love ændres særligt på erhvervsområdet. Det gør det svært og ressourcekrævende for virksomheder at holde sig opdateret på, hvad de beslutter sig for i Folketinget. Derfor bakker Liberal Alliance op om et forslag fra Venstre, som går ud på, at lovændringer kun kan træde i kraft på to faste kalenderdage om året. Bedre mulighed for crowdfunding I en række andre lande vinder en ny finansieringsform, crowdfunding, frem. Crowdfunding fungerer på den måde, at virksomheder skaffer finansieringen fra en række små investorer, ofte almindelige mennesker. I udlandet benytter virksomhederne sig ofte af en etableret, elektronisk crowdfundingplatform, som gør crowdfunding let tilgængelig. Der er imidlertid en række elementer i dansk lovgivning, som gør det svært at drive en sådan crowdfundingplatform. Derfor bør reglerne på området granskes, så eventuelle hindringer for brugen af crowdfunding fjernes, og så danske iværksættere og mindre virksomheder, i lighed med udenlandske virksomheder, får bedre mulighed for at udnytte crowdfunding til at rejse ny kapital. Liberalisering af planlov, lukkelov, taxibranchen og apotekersektoren I dag er der en række monopoler og reguleringer, som sætter den fri konkurrence ud af spil. Det fører til dårligere udnyttelse af ressourcerne, dårligere service og hø-

11 10 jere priser for forbrugerne. Men det fører også til, at nystartede virksomheder har vanskeligt ved at træde ind i nogle brancher. Det vil Liberal Alliance ændre på ved: At liberalisere taxibranchen, så kommuner ikke længere kan fastsætte antallet af bevillinger, så taxier frit kan køre i alle områder og så vognmænd ikke er forpligtet til at tilslutte sig et bevillingskontor. At liberalisere apotekersektoren, så detailhandlen for eksempel kan etablere apoteker i deres butikker, så længe personalet, som skal stå for medicinsalget, lever op til de krav, der stilles i dag. At liberalisere planloven, så det blandt andet bliver tilladt at bygge de såkaldte hypermarkeder på mindst kvadratmeter. Produktivitetskommissionen vurderer, at prisen for planlovens bremsning af udvikling af større butikker koster danske forbrugere mellem 1,5 og 2 milliarder kroner årligt. Samtidig bør barrierer for erhvervsmæssig aktivitet i naturområder, landområder og landsbyer samt nær fjorde og kyster reduceres. At afskaffe lukkeloven helt, så butikker selv kan bestemme, om de vil holde åbent på helligdage eller ej.

12 11 Nye tiltag fradrag på salg af virksomheder Mulighed for at fremføre underskud Mulighed for brug af medarbejderaktier Afskaffelse af iværksætterskatten Lavere aktiebeskatning En indgang til Skat Færre administrative byrder Faste dage for lovændringer Fritagelse fra affaldsgebyret Reduktion i erhvervstøtteordninger LA s finanslovsudspil 2015 lavere kapitalbeskatning Total Finansieringsbehov ,35 mia. kr. 0,07 mia. kr. 0,05 mia. kr. 1 mia. kr. 0,89 mia. kr. udgiftsneutralt udgiftsneutralt udgiftsneutralt Eventuelle udgifter afholdes af kommunerne 2,36 mia. kr. Finansiering ,9 mia. kr. 1,5 mia. kr. 2,4 mia. kr. Tiltag fra Liberal Alliances samlede reformprogram Ingen skat af de første kr. Afskaffelse af topskatten Ned med selskabsskatten Ingen arveafgift Afskaffelse af NOx-afgiften Afgifter på tysk niveau Afskaf reklameafgiften Ingen skat på fri telefon Nedlæg FerieKonto Solnedgang på nye regler Bedre mulighed for crowdfunding Liberaliseringer af planlov, lukkelov, apotekersektoren og taxibranchen

13

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Januar 2014 Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Af chefkonsulent Kathrine Lange, kala@di.dk Mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) er i høj grad afhængige af, at danskere

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN Resumé // 17/10/05 Danmark har i dag en meget kompliceret beskatning af aktie- og kapitalindkomst med en lang række forskellige skattesatser. Endvidere

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 26. MARTS 2009 RHJ/JN/LF Finansforbundet har den 20. marts 2009 modtaget pakken af lovforslag som led i

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET 28. november 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET I regeringsgrundlaget "Vækst, velfærd - fornyelse" er der udover det proklamerede skattestop

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Finansloven 2011. Nye erhvervsrettede initiativer. Risikovillig kapital til mindre og mellemstore virksomheder. DI Nyhedsbrev Den 9.

Finansloven 2011. Nye erhvervsrettede initiativer. Risikovillig kapital til mindre og mellemstore virksomheder. DI Nyhedsbrev Den 9. DI Nyhedsbrev Den 9. november 2010 Finansloven 2011 Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indgik i går aftes aftale om næste års finanslov. Glædeligt med mindre vækstinitiativer Vækst og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND

Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND Axcelfutures forslag til øgede investeringer og sikring af Danmarks velstand 1. Baggrund Axcelfuture afholdt

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015. Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi

Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015. Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015 Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi Indledning Dansk økonomi er fortsat under pres, og de op mod 175.000 arbejdspladser, som er forsvundet siden krisen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere