Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik"

Transkript

1 Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

2 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere, der kan skabe arbejdspladser og dermed grundlaget for vækst, velstand og, i sidste ende, den velfærd, vi alle nyder godt af. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt bedre vilkår for at etablere, drive og udvikle virksomheder. Etablerede og velfungerende virksomheder spiller en afgørende rolle for Danmarks udvikling som et velstående samfund, men vi er også afhængige af, at nye virksomheder kommer til. Dermed introduceres nye måder at gøre tingene på, mens konkurrencen bliver større, fordi de virksomheder, der er der i forvejen, bliver udfordret. Det gør virksomhederne mere produktive. Erhvervs- og Byggestyrelsen har dokumenteret, at 17 procent af væksten i produktiviteten skyldes, at nye virksomheder starter op, mens andre lukker ned. Næsten 40 procent af nettojobskabelsen sker i nystartede virksomheder. Især de såkaldte vækstiværksættere er gode til at skabe nye job. De skaber op til fire gange så mange job som andre nye virksomheder. Over en fem års periode har den gennemsnitlige vækstiværksætter skabt 30 nye arbejdspladser. Der er altså god grund til at satse på vækstiværksættere. Selvom Danmark er et godt land at drive virksomhed i, er der imidlertid stadig plads til forbedring. Ud af 34 OECD-lande er Danmark nemlig placeret på en skuffende 21. plads, når det kommer til iværksætterkultur og lysten til at blive selvstændig. På baggrund af tal fra OECD peger undersøgelser samtidig på, at vi har få vækstiværksættere sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Dem, vi har, skaber desuden færre arbejdspladser. Med det her udspil ønsker Liberal Alliance at forbedre forholdene for iværksættere og selvstændigt erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at prøve kræfter på egen hånd og forfølge drømmen eller den gode idé. Vi ønsker at styrke og skabe økonomiske incitamenter til at investere i egne eller andres ideer, og vi vil forbedre mulighederne for at høste gevinsten af flid, nytænkning og risikovillige investeringer. Vi tror på, at iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og deres egne penge i spil, altid vil være de bedste til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Derfor er politikernes opgave at sikre gode rammer, ikke at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher.

3 02 Lavere skat på investeringer Skatteforhold er vigtigt for iværksættere, fordi skatten er med til at afgøre, hvor attraktivt det er at starte for sig selv. Det kan vi blandt andet se i en iværksætterundersøgelse fra 2014 foretaget af Dansk Iværksætterforening, hvor iværksætterne selv peger på skatte- og momsspørgsmål som den største udfordring. Samtidig er skatten afgørende for, hvor attraktivt det er at investere i en virksomhed. Skat på udbetalt overskud fra en virksomhed (udbytteskat), skat på en virksomheds overskud (selskabsskat) og skat på salg af aktier (aktieavancebeskatning) er alle skatter, som rammer investeringer i en virksomhed. Og når skatten på investeringer er høj, som i Danmark, betyder det færre investeringer, lavere produktivitet i virksomhederne og lavere lønninger til virksomhedens ansatte. Kort fortalt får man mindre af det, man beskatter. For Liberal Alliance er det afgørende, at verdens højeste skattetryk bringes ned. Vi vil derfor sænke skatten generelt på både arbejde og virksomheder, men vi vil også lempe skatten på investeringer. Det vil føre til flere investeringer i danske virksomheder, og det er vigtigt for iværksætterkulturen. Iværksætterundersøgelsen fra 2014 viser nemlig også, at adgangen til finansiering er den største udfordring næstefter skatten. Ingen skat af de første kr Ifølge Skatteministeriet har op mod selvstændige i dag en lavere indkomst efter skat, end de kunne opnå ved at modtage kontanthjælpens grundbeløb efter skat. Det vidner først og fremmest om, at mange iværksættere i opstartsfasen er villige til at gå ned i levestandard, men det fortæller også, at iværksættere betaler for meget i skat af den løn, de trods alt tjener. Liberal Alliance synes ikke, nogen skal forsørge staten, før de kan forsørge sig selv på et rimeligt niveau. Derfor foreslår vi, at der indføres et nyt fradrag i bunden, så ingen danskere i arbejde skal betale skat af de første kr., de tjener hver måned. Væk med topskatten Topskatten er en ekstra skat til dem, der har arbejdet sig frem til en løn på knap kr. om året. Det sker i dag for godt danskere. Særlig for iværksættere kan det betyde, at de går fra i flere år at have en indtægt, de dårligt kan leve af, til at skulle betale knap 68 procent i marginalskat, når deres virksomhed endelig får succes. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, og derfor skal topskatten helt afskaffes, så iværksættere i endnu højere grad kan høste fortjenesten af hårdt arbejde.

4 03 Ned med selskabsskatten Ifølge Produktivitetskommissionen er selskabsskatten en af de skatter, som har den mest skadelige effekt på væksten. Det hænger sammen med, at selskabsskatten svækker danske og internationale virksomheders tilskyndelse til at investere hjemme frem for i udlandet og målrettet rammer en virksomheds egenkapital, som netop er en vigtig kilde til finansiering af investeringer. Derudover leder en høj selskabsskat til lavere realløn, fordi virksomheder vælter en stor del af skattebyrden over på lønmodtagerne. Liberal Alliance foreslår, at den danske selskabsskat sættes ned til 12,5 procent, så Danmark bliver et mere attraktivt investeringsland. Det vil føre til højere produktivitet og dermed højere reallønninger i det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Flere investeringer Danmark er det land i Norden, hvor skatten på aktieindkomst er højest, og ifølge Ernst & Young har Danmark verdens højeste kombinerede selskabs- og aktieavancebeskatning. Det har skadelige konsekvenser for investeringsniveauet indenfor blandt andet teknologi, maskiner og forskning. Samtidigt slår Produktivitetskommissionen fast, at selskabsindkomst i Danmark dobbeltbeskattes som følge af kombinationen af selskabsskatten og den personlige skat på aktieindkomst. Det betyder, at iværksættere, der driver virksomhed i aktieselskabsform, rent faktisk beskattes hårdere end lønmodtagere med samme arbejds- og formueindkomst. Det skal være lettere for iværksættere og virksomheder at tiltrække kapital, fordi det har afgørende betydning for enhver virksomheds succes. Derfor bør skatten på investeringer sænkes. Liberal Alliance foreslår, at den højeste sats på avanceskatten og udbytteskatten på personlige aktieudbytter sænkes fra 42 procent til 30 procent, så vi kommer på niveau med vores nabolande fradrag ved salg af virksomheder Inspireret af Storbritannien bør vi indføre et livslangt fradrag, så gevinsten ved salg af virksomheder beskattes lempeligere op til et vist beløb. I Storbritannien beskattes iværksættere således ikke fuldt af gevinster op til 10 millioner pund, der kommer fra salg af en eller flere virksomheder. Liberal Alliance ønsker en lignende ordning i Danmark, så personlige gevinster fra salg af en eller flere virksomheder op til 10 mio. kr. blot beskattes med 10 procent. Vi kalder det et fradrag, og det skal være tilgængeligt for alle, men

5 04 til gengæld skal det kun kunne udløses af dem, som ejer hele eller dele af virksomheden og som samtidig har været beskæftiget fuld tid i virksomheden forud for salget. Samtidigt bør ordningen ledsages af værnsregler, som forhindrer misbrug. Det fulde fradrag bør gælde for fremtidige salg, mens salg af virksomheder, som er startet op inden for de seneste 5 år, bør omfattes af et lidt lavere fradrag. Ordningen er tiltænkt de iværksættere, som ofte bygger en virksomhed op fra bunden og afstår den, når den opnår en vis størrelse, for derefter at starte en virksomhed op på ny. Hensigten med fradraget for salg er dermed, at der skal frigøres midler til iværksættere, så de kan investere mere. Men det handler også om retfærdighed. Folk, som på eget initiativ og med hårdt arbejde har skabt en succes, skal have en større belønning. Fradrag for tidligere års underskud Nogle iværksættere har underskud de første mange år. Alligevel har regeringen begrænset muligheden for at fremføre underskud oparbejdet i tidligere år. Det betyder, at særligt virksomheder, der ikke har et løbende overskud, risikerer at betale skat før deres investering samlet set har givet overskud. Det svækker ifølge Produktivitetskommissionen tilskyndelsen til at foretage risikofyldte investeringer i innovation, ligesom den nuværende ordning tilgodeser kortsigtede investeringer og straffer de langsigtede. Derfor foreslår Liberal Alliance, at begrænsningen for at fremføre underskud helt afskaffes, så tidligere års underskud kan anvendes som et fradrag af senere overskud. Mulighed for medarbejderaktier Ligesom store og veletablerede virksomheder er mindre og nystartede virksomheder afhængige af gode medarbejdere for at kunne skabe vækst og overskud. Men en rundspørge som DI i 2014 har foretaget blandt iværksættere viser, at en del mindre virksomheder og iværksættere har svært ved at konkurrere med større virksomheder på lønnen. Iværksættere har derfor brug for at kunne tilbyde alternative aflønningsformer, så som udstedelse af medarbejderaktier, men desværre har regeringen forringet mulighederne for det. Virksomheder skal derfor igen kunne udstede medarbejderaktier til udvalgte medarbejdere uden at det udløser indkomstskat med det samme. Først når aktien sælges, skal der betales skat af den. Til gengæld kan virksomheden selvfølgelig ikke fratrække udgiften som løn, men skal behandle det som udbytte.

6 05 Endeligt farvel til iværksætterskatten Med skattereformen fra 2012 blev iværksætterskatten på avancer (gevinsten ved salg af unoterede porteføljeaktier) afskaffet, men udbytter (overskud der udloddes til aktionærerne) beskattes fortsat. Det betyder, at virksomheder, som er aktionærer med en unoteret aktiebeholdning på under 10 procent, beskattes hårdere, end hvis aktieandelen er over 10 procent. Samtidig ansporer den nuværende beskatningsform til skattetænkning, hvor udbytter konverteres til avancer. Vores nabolande har i øvrigt ikke nogen udbytteskat på unoterede aktier i selskabseje. Partierne bag iværksætterskatten har allerede erkendt, at det var en fejl at indføre den, fordi den er skadelig for investeringer i mindre vækstvirksomheder, som er blandt de primære jobskabere. Derfor er store dele af iværksætterskatten også blevet afskaffet, men den sidste rest skal væk, samtidig med at udbytter af unoterede porteføljeaktier gøres skattefrie, præcis som tilfældet er med avancer efter skattereformen 2012.

7 06 Væk med skadelige afgifter Ingen arveafgift I dag er der godt familieejede virksomheder i Danmark, og de udgør en del af rygraden i dansk erhvervsliv. Når de virksomheder skal gå videre til næste generation, er der dog risiko for, at likviditet og kapital trækkes ud i forsøget på at undgå arveafgiften på 15 procent. Liberal Alliance vil på den baggrund helt afskaffe afgiften på arv. Det vil blandt andet betyde, at virksomheder, der i generationer har skabt vækst og arbejdspladser, ikke beskattes ekstra, fordi forretningen bliver i familien. På sigt kan det føre til flere investeringer og vil dermed gavne samfundet. Væk med NOx-afgiften Danske virksomheder betaler store energiafgifter - blandt andet den såkaldte miljøafgift NOx-afgiften, som SRSF-regeringen i 2012 femdoblede. Sidenhen har afgiften kostet virksomheder dyrt, og erhvervsorganisationen DI har påpeget, at NOx-afgiften tillige er konkurrenceforvridende, fordi en række erhverv risikerer at miste ordrer til mindre energieffektive udenlandske virksomheder med højere miljøbelastning til følge. Det er hverken godt for dansk erhvervsliv eller miljøet, og derfor skal NOx-afgiften helt afskaffes. Afgifter på tysk niveau De høje afgifter på grænsehandelsfølsomme varer såsom øl, vin, spiritus, tobak, chokolade mv. er skyld i, at mange danskere dagligt sætter kurs mod grænsen for at handle ind. Men det er ikke alle, der kun vender hjem med varer til eget forbrug. Faktisk viser en stor rundspørge fra Dansk Erhverv, at hver sjette af de adspurgte kender til steder, hvor man kan købe grænsefølsomme varer sort. Det går ud over små virksomheder i detailbranchen, som følger loven. I stedet for mere kontrol, som næppe kan standse den illegale import, foreslår Liberal Alliance, at punktafgifterne på grænsehandelsfølsomme varer bringes ned til tysk niveau. Afskaf reklameafgiften Regeringen og Enhedslisten har indført en afgift på reklametryksager, som ifølge branchen selv koster arbejdspladser. Derudover mindsker afgiften gennemsigtigheden på reklamemarkedet for forbrugerne, fordi den gør det dyrere for virksomheder at oplyse om deres produkter. Og så er afgiften endda konkurrenceforvridende, idet ugeblade er fritaget for afgiften, som andre trykkerier skal betale til. Liberal Alliance vil derfor afskaffe reklameafgiften.

8 07 Ingen skat på fri telefon Den såkaldte multimedieskat er desværre ikke afskaffet helt, men blot omdøbt til en skat på arbejdsgiverbetalte telefoner, som rammer hundrede tusinder af danskere. Der er altså tale om en ekstra skat til dem, der udviser fleksibilitet og står til rådighed for deres arbejdsgiver, og det kan betyde ekstra omkostninger til virksomhederne, som må kompensere deres medarbejdere. Danmark har brug for et moderne og fleksibelt arbejdsmarked, og derfor skal skatten på fri telefon fjernes. Medarbejdere skal ikke straffes for at være fleksible. Intet affaldsgebyr uden affald Mange virksomheder producerer skrald, som de mod betaling får fjernet gennem de kommunale affaldsordninger. Det er helt rimeligt. Til gengæld skal ingen virksomheder, som ikke producerer skrald, tvinges til at betale et affaldsgebyr eller administrationsgebyr til en skraldeordning. Sådan er det desværre ikke i dag, hvor en virksomhed enten skal opfylde nogle bestemte kriterier eller søge om fritagelse hos kommunen for at undgå gebyret. Ifølge en undersøgelse fra de selvstændiges organisation, Ase, betyder det, at 7 ud af 10 virksomheder betaler affaldsgebyr, selvom det blot er en ud af fem selvstændige, der har nævneværdig affaldsproduktion. Samtidig har 80 procent af dem, som har søgt om fritagelse, fået afslag. Og der er endda eksempler på virksomheder, som skal betale administrationsgebyrer til en affaldsordning, selvom de er blevet fritaget fra selve gebyret på affald. Det dur ikke at opkræve et kommunalt gebyr for en service, der ikke bruges. Derfor skal de kommunale affaldsordninger omdannes til tilvalgsordninger. Det vil sikre, at det er forureneren, der betaler, og at små virksomheder, hvis eneste affald for eksempel er resterne fra en madpakke, ikke skal bruge tid på at dokumentere, at de ikke har skrald eller, endnu værre, tvinges til at betale affalds- eller administrationsgebyrer.

9 08 Mindre bureaukrati giver tid til forretning Tid er penge særligt for iværksættere. Derfor er det vigtigt, at iværksættere og nystartede virksomheder ikke skal spilde tid på bureaukrati, administration og tomt arbejde skabt af staten og kommunerne. Og det er lige så vigtigt, at virksomhederne nye som gamle oplever de offentlige myndigheder som en hjælp, ikke som en forhindring. Selvfølgelig skal love og regler overholdes, men myndighederne skal fungere som en medspiller, og dårlig offentlig service, bureaukrati og snørklede regler må ikke være skyld i, at iværksættere mister modet. Med det her udspil vil Liberal Alliance sikre, at kontakten mellem erhvervslivet og myndigheder bliver mere smidig, og at unødvendig administration og papirarbejde bekæmpes, så ressourcerne bliver brugt på kvalificeret rådgivning og ikke på kontrol og dokumentationskrav. Vi må væk fra et system, der er så indviklet, at selv de medarbejdere, der skal hjælpe iværksætterne, kan have svært ved at finde rundt i det. Én indgang til skat Der skal etableres én indgang til Skat, så alle virksomheder har mulighed for hurtigt og nemt at komme i kontakt med en medarbejder, der har forstand på de problemer, som især nystartede virksomheder støder på. Nedlæg FerieKonto Danske lønmodtagere tvinges til at betale ind til FerieKonto, og hvert år går tusindvis af lønmodtagere samlet set glip af millioner af deres egne penge, fordi de ikke får hevet deres penge ud i tide. I stedet for at lade staten administrere folks egne penge, bør vi nedlægge FerieKonto. Det giver frihed til at råde over egne penge, og det sparer både lønmodtagere og arbejdsgivere for unødvendigt tidsspilde og unødvendigt bureaukrati. Reduktion af administrative byrder Det skal være effektivt og enkelt at etablere og drive virksomhed i Danmark, og det kræver, at lovgivningen tager hensyn til erhvervslivets behov. Ifølge DI bruger danske virksomheder hvert år tid svarende til 29,1 mia. kr. på at efterleve erhvervsrettet lovgivning. Det betyder, at mange virksomheder spilder værdifulde ressourcer på at leve op til unødvendige krav og administrativt bøvl fra det offentlige. Heldigvis har regeringen et mål om, at virksomhedernes samlede omkostninger til lovpligtig administration skal reduceres med to mia. kr. frem mod DI anbefaler

10 09 dog, at der i stedet sættes som mål, at erhvervslivets administrative omkostninger reduceres med fire mia. kr. Den anbefaling ønsker Liberal Alliance at følge. Solnedgang på nye regler Regler og love, der pålægger virksomheder administrative byrder, skal påføres en specifik udløbsdato det, man kalder en solnedgangsklausul - som sikrer, at de, efter en fastsat dato, mister deres retskraft, hvis de ikke bliver forlænget. På den måde sikrer vi, at regler og love automatisk bliver genovervejet og evalueret. Samtidig skal der indføres et proportionalitetsprincip ved regulering og bureaukrati, så der altid skal tungtvejende grunde til, før der kan indføres besværlig lovgivning, som forværrer danske virksomheders konkurrenceevne. Faste dage for lovændringer Der kommer hele tiden nye love til, mens eksisterede love ændres særligt på erhvervsområdet. Det gør det svært og ressourcekrævende for virksomheder at holde sig opdateret på, hvad de beslutter sig for i Folketinget. Derfor bakker Liberal Alliance op om et forslag fra Venstre, som går ud på, at lovændringer kun kan træde i kraft på to faste kalenderdage om året. Bedre mulighed for crowdfunding I en række andre lande vinder en ny finansieringsform, crowdfunding, frem. Crowdfunding fungerer på den måde, at virksomheder skaffer finansieringen fra en række små investorer, ofte almindelige mennesker. I udlandet benytter virksomhederne sig ofte af en etableret, elektronisk crowdfundingplatform, som gør crowdfunding let tilgængelig. Der er imidlertid en række elementer i dansk lovgivning, som gør det svært at drive en sådan crowdfundingplatform. Derfor bør reglerne på området granskes, så eventuelle hindringer for brugen af crowdfunding fjernes, og så danske iværksættere og mindre virksomheder, i lighed med udenlandske virksomheder, får bedre mulighed for at udnytte crowdfunding til at rejse ny kapital. Liberalisering af planlov, lukkelov, taxibranchen og apotekersektoren I dag er der en række monopoler og reguleringer, som sætter den fri konkurrence ud af spil. Det fører til dårligere udnyttelse af ressourcerne, dårligere service og hø-

11 10 jere priser for forbrugerne. Men det fører også til, at nystartede virksomheder har vanskeligt ved at træde ind i nogle brancher. Det vil Liberal Alliance ændre på ved: At liberalisere taxibranchen, så kommuner ikke længere kan fastsætte antallet af bevillinger, så taxier frit kan køre i alle områder og så vognmænd ikke er forpligtet til at tilslutte sig et bevillingskontor. At liberalisere apotekersektoren, så detailhandlen for eksempel kan etablere apoteker i deres butikker, så længe personalet, som skal stå for medicinsalget, lever op til de krav, der stilles i dag. At liberalisere planloven, så det blandt andet bliver tilladt at bygge de såkaldte hypermarkeder på mindst kvadratmeter. Produktivitetskommissionen vurderer, at prisen for planlovens bremsning af udvikling af større butikker koster danske forbrugere mellem 1,5 og 2 milliarder kroner årligt. Samtidig bør barrierer for erhvervsmæssig aktivitet i naturområder, landområder og landsbyer samt nær fjorde og kyster reduceres. At afskaffe lukkeloven helt, så butikker selv kan bestemme, om de vil holde åbent på helligdage eller ej.

12 11 Nye tiltag fradrag på salg af virksomheder Mulighed for at fremføre underskud Mulighed for brug af medarbejderaktier Afskaffelse af iværksætterskatten Lavere aktiebeskatning En indgang til Skat Færre administrative byrder Faste dage for lovændringer Fritagelse fra affaldsgebyret Reduktion i erhvervstøtteordninger LA s finanslovsudspil 2015 lavere kapitalbeskatning Total Finansieringsbehov ,35 mia. kr. 0,07 mia. kr. 0,05 mia. kr. 1 mia. kr. 0,89 mia. kr. udgiftsneutralt udgiftsneutralt udgiftsneutralt Eventuelle udgifter afholdes af kommunerne 2,36 mia. kr. Finansiering ,9 mia. kr. 1,5 mia. kr. 2,4 mia. kr. Tiltag fra Liberal Alliances samlede reformprogram Ingen skat af de første kr. Afskaffelse af topskatten Ned med selskabsskatten Ingen arveafgift Afskaffelse af NOx-afgiften Afgifter på tysk niveau Afskaf reklameafgiften Ingen skat på fri telefon Nedlæg FerieKonto Solnedgang på nye regler Bedre mulighed for crowdfunding Liberaliseringer af planlov, lukkelov, apotekersektoren og taxibranchen

13

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Forord Borgere, virksomheder og institutioner, der yder en ekstraordinær indsats, skal påskønnes. Ikke vikles ind i regler.

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere