Sektorrapport på de svenske banker Preview Q4 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorrapport på de svenske banker Preview Q4 2012"

Transkript

1 21. januar 2013 Sektorrapport på de svenske banker Preview Q Vi fastholder Outperform på Swedbank ser mulig udbytte-trigger i forbindelse med regnskabet Anbefalingen på SEB sænkes fra Neutral til Underperform aktien er kommet for højt op på prismultipler Risiko for periode med dårligere momentum for svenske bankaktier - Nordea og Handelsbanken fastholdes på Underperform Mads Thinggaard, CFA Senioraktieanalytiker, Risiko for periode med dårligere momentum De svenske bankaktier har igennem en langstrakt periode nydt godt af en safe-haven status, der har tiltrukket udenlandske investorer. Denne bevægelse har drevet de svenske bankaktier op i kursniveauer, der generelt ikke ser ud til at kunne forsvares i bankernes indtjening, selvom disse fortsat vil være høje. Samtidig er det økonomiske sentiment i Sverige blevet forværret og vi ser blandingen af de høje kursniveauer og begyndende bekymringer omkring den svenske økonomi give sig udslag i et dårligere momentum for de svenske bankaktier. Anbefalinger Vi sænker anbefalingen på SEB fra Neutral til Underperform, netop fordi aktien er kommet for højt op på prismultipler samtidig med risikoen for en periode med dårligere momentum. Risikoen for det dårligere momentum for de svenske bankaktier betyder, at man investeringsmæssigt skal være selektiv og vi fastholder anbefalingen Outperform på Swedbank, hvor vi fortsat ser en upside i forhold til den forventede indtjening og samtidig ser en mulig trigger i forbindelse med højere udbytte end ventet for Nordea og Handelsbanken fastholdes på Underperform. Tabel 1: Bankaktier under dækning Anbefaling Modelpris nu nu Anbefaling før Modelpris Nordea Underperform 51 Underperform 53 Swedbank (SEK) Outperform 152 Outperform 144 SHB (SEK) Underperform 238 Underperform 225 SEB (SEK) Underperform 54 Neutral 53 Danske Bank Neutral 100 Neutral 100 Jyske Bank Outperform 216 Outperform 216 Sydbank Underperform 89 Underperform 89 RILBA Underperform 763 Underperform 763 før Fjerde kvartal af 2012 Vi fik i fjerde kvartal 2012 endnu en rentenedsættelse fra Riksbanken, og vi forventer, at styringsrenten bliver på 1,00 % hen mod slutningen af De svenske banker vil igen i Q412 blive ramt på nettorenteindtægterne af det faldende renteniveau. De svenske konkurser er fortsat med at stige igennem fjerde kvartal og Finansinspektionens forslag om et nyt gulv for de svenske bankers risikovægte på boligudlån på 15% (se næste side), har været med til at sætte fokus på risici i forhold til det svenske boligmarked. Det er svært at se de svenske bankers nedskrivninger i Sverige komme længere ned, tværtimod ser vi en risiko for moderat stigende svenske nedskrivninger. Den svenske reduktion af selskabsskatten fra 26,3% til 22,0% fra primo 2013 giver anledning til engangseffekter vedrørende udskudt skat for de svenske banker i Q412. Vi venter de største effekter i Q412 hos SEB med SEK 1mia. og Handelsbanken med SEK 1,5 mia. I denne rapport indbygger vi effekten fra den lavere svenske skat i estimaterne, der typisk løftes 3-5% som følge af skatten, men dog kun 1% for Nordea. Desuden er Finland på banen med en bankskat fra primo 2013, som særligt vil ramme Nordea, der bl.a. grundet en placering af bankens boligaktiviteter i Finland har høj eksponering imod bankskatten. Beløbet Nordea skal betale årligt i yderligere finsk skat er over dobbelt så stort, som det banken sparer på den lavere svenske skat, til gengæld ser den finske skat ud til at være midlertidig. Indholdsfortegnelse Prismultipler, nøgletal og udbytte Side 2 Svensk økonomi Side 3 Nordea Q412 preview Side 4 Swedbank Q412 preview Side 8 Handelsbanken Q412 preview Side 12 SEB Q412 preview Side 16 Kilde: Nykredit Markets

2 Prismultipler, nøgletal og udbytte Efter en langstrakt periode med stærk performance handler de svenske banker højt på multipler og det bliver mere og mere anstrengt at se yderligere kurspotentiale. Målt på Kurs/Indre værdi er Swedbank næsten kommet op på siden af Handelsbanken, der har en Kurs/Indre værdi på 1,46. Nordea og SEB er kommet et stykke over 1,0 i kurs/indre værdi, hvilket ikke kan berettiges i de resultater vi forventer over de næste år med egenkapitalforrentning lige over 10% for de to. Swedbanks Kurs/indre på 1,43 kan mere end berettiges i de resultater vi venter for Swedbank over de næste år. Vi vil fortsat argumentere for, at Swedbanks overkapitalisering, kombineret med ønsket om at sende penge retur til aktionærerne, vil appellere mere til markedet end Handelsbankens planer om at bruge en del af overskuddet til kapitaldækningsmæssigt at finansiere udlånsvæksten i UK og Holland. Der er også en asymmetri omkring vores forventning til de to bankers udbyttebetaling for Vi ser en mulighed for, at Swedbank vil overraske positivt ved at udbetale mere end 50% af årets resultat og en risiko for at Handelsbankens udbytteprocent vil gå under 50%. Vi indregner dog pt. 50% payout for begge banker svarende til et udbytte på SEK 11,54 (yield på 4,7%) for Handelsbanken og SEK 6,35 (yield på 4,6%) for Swedbank. Hvis Swedbank vælger at omgå den politiske modstand mod det pausede aktietilbagekøbsprogram med et højere udbytte, vil det kunne trigge aktien. En stærk tilbagebetalingscase i kombination et fundamentalt potentiale på 11% er baggrunden for at vi fortsat ser Swedbank Outperforme markedet. Tabel 2: Multipler for bankaktier under dækning* Price/NAV Kurs/Indre 2012E 2012E P/E 2013 P/E 2014 Nordea 1,23 1,08 10,1 9,4 Swedbank A 1,63 1,43 10,2 9,3 Handelsbanken A 1,56 1,46 11,2 10,4 SEB A 1,33 1,13 10,9 10,2 Danske Bank 0,94 0,80 9,7 7,7 Jyske Bank 0,83 0,82 6,6 5,6 Sydbank 0,79 0,79 10,4 7,3 RILBA 1,46 1,46 10,8 9,5 *Lukkekurser fra den 18. januar 2013 Kilde: Nykredit Markets For Nordea venter vi et udbytte på EUR 0,31 (yield på 4,1%) mens vi venter et udbytte for SEB på SEK 2,25 (yield på 3,7%). Nordea er billigere på P/E for 2013 end SEB. Tabel 3: Bankaktier under dækning* Anbefaling Kurs Modelpris Op/ned Nordea Underperform 56, % Swedbank A (SEK) Outperform 136, % Handelsbanken (SEK) Underperform 243, % SEB A (SEK) Underperform 60, % Danske Bank Neutral 109, % Jyske Bank Outperform 180, % Sydbank Underperform 108, % RILBA Underperform 814, % *Lukkekurser fra den 18. januar 2013, kurspotentiale op/ned i forhold til den anvendte værdiansættelsesmodel (Gordons Growth Model). Kilde: Nykredit Markets Kapitalsituation tættere på afklaring Med Finansinspektionens forslag om et gulv for risikovægte på boligudlån på 15%, kom vi i fjerde kvartal tættere på en afklaring omkring hvordan kapitalkravene til de svenske banker lander. Vi betragter gulv-niveauet på 15% som endeligt. Tabel 4 viser hvad der sker med egenkapitalprocenterne pr. Q312 (CET1) når vi korrigerer for det nye risikovægtgulv på svensk boligudlån på 15% samt effekterne fra IAS 19 og fradrag for Basel 3. Bemærk at effekterne af de nye risikovægte på boligudlån tages som et søjle 2-krav, som ikke offentliggøres i Sverige. Tabel 4: Basel 3 CET1-rater med 15% risikovægt på boligudlån CET1 B2 Q312 B3 + IAS 19 Bolig RV gulv =15% CET1 B3 Q312 v/boligrv 15% Swed 17,3% 15,4% 1,5% 13,9% SHB 17,9% 15,8% 1,1% 14,7% SEB 16,5% 13,3% 0,4% 12,9% Nordea 12,2% 11,0% 0,2% 10,8% Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger, Finansinspektionen Handelsbanken har den højeste CET1-rate efter korrektionerne og kan sammen med Swedbank og SEB uden problemer leve op til de nye svenske egenkapitalkrav om 10% engang i 2013 og 12% primo Kun Nordea vil pt. ikke kunne klare en fuld modcyklisk buffer på ekstra 2,5 procentpoint. Nordeas projekt går ud på, at indtjening og kapitalefficiensprojekter skal løfte bankens egenkapitalprocent op over 12% i 2015 samtidig med, at banken lever op til udbyttepolitikken om en pay-out-ratio på mindst 40%. Som udsigterne er pt., vil det godt kunnne lade sig gøre for Nordea at komme op på 12% i

3 Stabilisering efter kraftig konjunkturnedgang i 4. kvartal Efter robust vækst på 0,6% k/k i gennemsnit i de første tre kvartaler i 2012 tyder både de faktiske tal og konjunkturbarometrene på, at BNP er faldet markant i årets sidste kvartal. Svag udenlandsk efterspørgsel og en stærk svensk krone har sat deres umiskendelige præg på eksporten, og den store økonomiske usikkerhed har mindsket virksomhedernes og husholdningernes investerings- og forbrugslyst. Effekten på arbejdsmarkedet bliver også stadig tydeligere. Figur 1: Robust udvikling i BNP indtil 4. kvartal Stabile renter men usikkert udfald af februars rentemøde På rentemødet den 18. december nedsatte Riksbanken styringsrenten med 25bp til 1,0%. Rentebanen blev sænket, så den nu viser en vis sandsynlighed for endnu en rentenedsættelse i 1. kvartal Siden den 18. december har vi set tegn på økonomisk stabilisering, og spørgsmålet er, om en tilstrækkelig stor del af Riksbankens bestyrelse kan se behovet for en rentenedsættelse allerede den 13. februar. Det afhænger i høj grad af de næste ugers tal. Vi anser udfaldet af februars rentemøde for usikkert, men fastholder vores forventning om uændrede renter. Det første rentemøde efter februar bliver den 17. april. Ud fra vores forventning om et begyndende globalt konjunkturopsving forudser vi en betydelig forbedring af de økonomiske nøgletal inden da. Vi forventer med andre ord, at vinduet for rentenedsættelser vil være lukket efter mødet i februar. Derefter fastholdes renten uændret indtil ultimo 2013/primo 2014, hvor der påbegyndes en forsigtig rentestigningscyklus. Boligmarkedet stort set stabilt Det svenske boligmarked har været stort set stabilt på landsplan i 2012, og denne udvikling forventes at fortsætte. Efter at have været robust i det meste af 2012 forventes BNP at være faldet kraftigt i 4. kvartal. Kilde: Macrobond Svagheden i 4. kvartal kan i nogen grad smitte af på 1. kvartal 2013, men derefter bliver udsigterne lysere. Mens økonomien i euroområdet forbliver træg, er der overbevisende tegn på et økonomisk opsving i USA og Asien. Vi forventer en gradvis bedring af den globale økonomi i de kommende år, hvilket vil gavne den konjunkturfølsomme svenske økonomi, især da der ikke er betydelige indenlandske hindringer for økonomisk vækst i Sverige. Virksomhedernes og husholdningernes balancer er sunde, og husholdningernes disponible indkomster vil fortsat stige pænt i de kommende år. Når tilliden vender tilbage, er der således udsigt til både solidt forbrug og investeringsvækst. De offentlige finanser er i fremragende form, hvilket gør det muligt at føre en lempelig finanspolitik uden at blive straffet af de finansielle markeder eller ratingbureauerne. Eksportsektoren er meget konkurrencedygtig grundet de seneste årtiers beskedne omkostningsudvikling. Banksystemet er robust, og de offentlige og private institutioner er velfungerende. Husholdningernes store gæld på over 170% af de disponible indkomster er en risikofaktor, der i nogen grad kan påvirke pengepolitikken i Samlet set forventer vi en BNP-vækst på ca. 1,0% i både 2012 og 2013 og 3,0% i Figur 2: Udfladning af boligmarkedet Det svenske boligmarked er gået ind i en roligere fase. Kilde: Macrobond Priser, indeks = 1K22005, SA Huse Lejligheder Hushandler, h.a. Antal handler, SA Perioder med mindre prisfald kan ikke udelukkes, men risikoen for en større korrektion er forholdsvis lille. Husholdningernes gæld er unægtelig høj på 173% af de disponible indkomster, men husholdningerne har også en stor formue på over 500% af de disponible indkomster. Væksten i husholdningernes låntagning er desuden aftaget løbende fra over 13% å/å primo 2006 til et aktuelt behersket niveau på 4,5% å/å. Husholdningernes tilbagebetalingsevne er også god. Renten er lav, og udsigterne for husholdningernes indkomster er fortsat lyse. I modsætning til fx Danmark og USA, hvor kraftig byggeaktivitet var en væsentlig årsag til boligboblen, har boligudbuddet været strukturelt lavt i flere årtier i vækstregioner som Stockholm og Göteborg. 0 3

4 Nordea Q preview Regnskab onsdag den 30. januar, ventet kl Selskab Anbefaling Risikovurdering Nordea Underperform Mellem Kurs (DKK) 56,5 Næste regnskab Bloomberg ticker NDA DC Resultatopgørelse (EUR mio.) 2012E 2013E Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Nettoresultat Solvensnøgletal (Basel 2) 2012E 2013E Solvensprocent 15,5% 16,2% Kernekapitalprocent 13,6% 14,3% Kernekapitalprocent ex. hybrid 12,4% 13,2% Nøgletal 2012E 2013E Markedsværdi (EUR mio.) P/E 9,9 10,1 K/I 1,08 1,02 Price/NAV 1,23 1,15 Dividend Yield (%) 3,6% 4,1% Egenkapitalforrentning 11,4% 10,3% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger Shippingnedskrivninger på fortsat højt niveau Vi ser Nordea fortsætte med shippingnedskrivninger på et højt niveau i Q412, hvor vi venter shippingnedskrivninger på 55bp p.a. Der er ikke udsigt til en ændret shippingeksponering hos Nordea, og banken vil i en periode have behov for at opbygge nedskrivningskontoen på shipping, der pt. udgør 2,4% af shipping-udlånet. Det danske Finanstilsyn fandt ved en inspektion af Nordeas danske erhvervsudlån i november 2012, at Nordea rater danske shippingkunder for højt og at nedskrivningerne ikke er i overensstemmelse med regnskabsreglerne. Nordea havde i Q312 en lag-effekt fra indførslen af de nye danske nedskrivningsregler (indført Q212) på EUR mio. og vi venter, at de danske nedskrivninger i Q412 falder til 105bp p.a. og for Nordea samlet venter vi 28bp p.a. (29bp p.a. Q312). Nordeas pludselige skifte af CFO har givet anledning til spekulationer om stigende nedskrivninger i Q412, men vi anser fortsat et fald som mest sandsynligt. Lille hjælp fra skattelettelse i Q412 - Vi ser Nordeas resultat for Q412 blive hjulpet med en skattegevinst på EUR 65 mio. grundet den svenske nedsættelse af selskabsskatten fra 26,3% til 22,0% fra Fra Q113 overtrumfes effekten fra den svenske skattenedsættelse af en ny finsk bankskat, som vi venter rammer Nordea med EUR 70 mio. årligt. Vi venter flade nettorenteindtægter i Q412 pga. yderligere pres på indlånsmarginalerne fra den faldende rente, der dog ventes modvirket af stigende udlånsmarginaler. Vi venter lidt højere nettogebyrindtægter og flade omkostninger. For 2012 venter vi et udbytte på EUR 0,31 (payout=40%, yield=4,1%). Anbefaling fortsat Underperform Nordea er for dyr i forhold til den indtjening vi venter over de næste år, hvor den nye finske bankskat betyder at vi nu ser et fald i resultatet i Samtidig er banken mere presset af de nye svenske egenkapitalkrav end de svenske konkurrenter (se tabel 4). Vi venter ikke store kapitalefficiens-gevinster i Q412, men ser indtjeningen hjælpe den justerede egenkapitalprocent 20bp op til 11,0% mod et krav på mindst 12,0% fra primo Anbefaling fortsat Underperform. 4 Tabel 5: Estimater på Nordeas regnskab for fjerde kvartal af 2012 EUR mio. Q4 2012E NYK Q3 2012A Ændring k/k Q4 2011A Ændring å/å Nettorenteindtægter % % Nettogebyrindtægter % 588 4% Finansielle poster til dagsværdi % % Andre indtægter % 37-5% Indtægter i alt % % Omkostninger % % Resultat før nedskrivninger % % Nedskrivninger på udlån % % Resultat før skat % % Nettoresultat % 786 3% Fortegn på afvigelser og ændringer angiver, om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Selskabsoplysninger, Nykredit Markets

5 Tabel 6: Estimatændringer Nordea, før Q412 FØR, EUR mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat EFTER, EUR mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat Estimatændringer Op til regnskabet for Q412 har vi ændret lidt i vores estimater for Nordea i de kommende år. Ovenpå det yderligere fald i renten sænker vi vores estimater for nettorenteindtægterne med 1% for 2013 og Vi vurderer fortsat, at Nordea kan opnå en lille stigning i nettorenteindtægterne i Sammen med en fintuning af omkostningsestimaterne giver denne ændring et fald i resultat før skat på 3% i 2013 og Estimaterne for nettoresultatet falder med 4% for 2013 og 2014, fordi effekten fra den nye finske bankskat fra primo 2013 overtrumfer effekten af den svenske skattenedsættelse fra primo Nordea opgav oprindeligt niveauet for den finske bankskat til EUR mio. årligt, men en mulig mindre juridisk reorganisering (Nordea rammes hårdt fordi banken juridisk har placeret en række aktiviteter, herunder boligaktiviteterne, i Finland) kan bringe de ekstra skatteudgifter ned i omegnen af EUR 70 mio. Vi regner nu med en effektiv skattesats for Nordea på 26,8% i 2013 og 2014, hvilket er en del højere end de øvrige svenske banker. Den samlede effekt af estimatændringerne er 4% lavere estimater for , hvilket bidrager til, at vores modelpris på Nordeaaktien falder fra DKK 53 til DKK 51 (se næste side). 5 ÆNDRING 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter 0% -1% -1% Nettogebyrindtægter 0% 0% 0% Finansielle poster til dagsværdi 3% 0% 0% Andre indtægter 0% 0% 0% Indtægter i alt 0% -1% -1% Omkostninger -1% -1% -1% Resultat før nedskrivninger 0% -2% -2% Nedskrivninger på udlån -1% 0% 0% Resultat før skat 0% -3% -3% Nettoresultat 2% -4% -4% Fortegn på ændringer angiver om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger

6 Værdiansættelse Forretningsmæssig eksponering Vi værdiansætter Nordea fundamentalt i Gordons Growth Model (GGM) ud fra den gennemsnitlige forventede egenkapitalforrentning i 2013 og Vi anvender her gennemsnittet som et udtryk for, hvad der kan forventes på lang sigt. Egenkapitalforrentning i 2013E 10,3% Egenkapitalforrentning i 2014E 10,4% Gns. EK forrentning 2013E-2014E 10,35% Andre områder 14% Shipping & Oil 4% C & I Banking 13% Banking Polen & Baltikum 4% Banking Sverige 19% Banking Danmark 19% Banking Finland 13% Banking Norge 14% Egenkapitalomkostning 10,5% Langsigts vækstrate 2,0% Andre indtægter 1% Finansielle poster til dagsværdi 16% Nettorenteindtægter 57% Værdi Nordea GGM, DKK 51 Nettogebyrindtægter 25% Risikovurdering 6 Indtægtsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Konjunkturfølsomhed Høj Høj for hele sektoren Politisk/regulatorisk risiko Høj Høj for hele sektoren Produktafhængighed Lav Bankernes indtjening afhænger typisk ikke af unikke enkelte produkter Risici i forhold til konkurrencesituationen Mellem Risici (og muligheder) i høj grad på prissiden Indtjeningsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Risiko på fundingomkostningerne Mellem Nordea har et godt fundingbrand men vil også blive ramt af ny uro Volatilitet handelsindtægter Mellem Risiko på udlån Mellem Nordea har haft glæde af en god geografisk eksponering igennem krisen Risici på omkostningssiden Mellem Balancemæssig risikovurdring Risiko Kommentar Likviditetsrisici Lav Risiko for udhuling af kapitalgrundlag Mellem Nedskrivningsrisiko immaterielle aktiver Mellem Risiko ifb. ændret regulatorisk behandling Mellem Risiko for aktieemission Mellem Er marginalt udfordret af nye svenske egenkapitalkrav Samlet risikovurdering Mellem

7 Figur 3: : Kursudvikling i forhold til OMXC20 Figur 4: 4 : Udviklingen i konsensus EPS 80 DKK 70 OMXC20 ift. Nordea Nordea 10 0 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Grafen er indekseret med udgangspunkt i selskabets kurs i DKK. Kilde: FactSet, Nykredit Markets EUR 0, E 0,90 0,85 0,80 0,75 0, E 0,65 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 Grafen viser udviklingen i konsensusestimaterne for EPS. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Resultatopgørelse (EUR mio.) E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat efter nedskrivninger Nettoresultat Balance (EUR mio.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Solvensnøgletal (uden overgangsregler fra 2007) Solvensprocent 10,9% 12,1% 13,4% 13,4% 13,4% 15,5% 16,2% 16,9% Kernekapitalprocent 8,3% 9,3% 11,4% 11,4% 12,2% 13,6% 14,3% 15,1% Kernekapitalprocent ex hybrid 7,5% 8,5% 10,3% 10,3% 11,2% 12,4% 13,2% 14,0% Nøgletal P/E 9,7 4,9 12,4 12,4 9,0 9,9 10,1 9,4 K/I 1,73 0,75 1,28 1,34 0,91 1,08 1,02 0,95 Price/NAV 2,06 0,87 1,48 1,55 1,05 1,23 1,15 1,07 Dividend Yield (%) 4,6% 4,6% 4,2% 3,5% 3,5% 3,6% 4,1% 4,0% Egenkapitalforrentning 19,3% 15,3% 11,6% 11,4% 10,4% 11,4% 10,3% 10,4% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp Aktie-data (EUR pr. aktie) Aktiekurs, ultimo 8,9 3,9 7,2 8,2 5,9 7,3 7,6 7,6 EPS 0,92 0,80 0,58 0,66 0,66 0,77 0,75 0,80 Indre værdi 5,1 5,3 5,6 6,1 6,5 7,0 7,5 8,0 NAV 4,3 4,5 4,8 5,3 5,7 6,2 6,6 7,1 Afkast (inkl. udbyttebetaling) 1% -51% 86% 18% -24% 27% 4% Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger, note: Afkast for 2013 er år-til-dato-afkast

8 Swedbank Q preview Regnskab onsdag den 30. januar, ventet kl Selskab Anbefaling Risikovurdering Swedbank Outperform Mellem Kurs (SEK) 136,8 Næste regnskab Bloomberg ticker SWEDA SS Resultatopgørelse (SEK mio.) 2012E 2013E Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Nettoresultat Solvensnøgletal (Basel 2) 2012E 2013E Solvensprocent 19,6% 19,4% Kernekapitalprocent 19,2% 19,0% Kernekapitalprocent ex. hybrid 17,7% 17,5% Nøgletal 2012E 2013E Markedsværdi (SEK mio.) P/E 10,8 10,2 K/I 1,43 1,35 Price/NAV 1,63 1,54 Dividend Yield (%) 4,2% 4,6% Egenkapitalforrentning 13,7% 13,6% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp 8 11 Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger Ser igen reprisning modvirke den faldende rente Swedbank vil, ligesom de andre svenske banker, blive ramt af det faldende renteniveau i Q412. Men vi ser reprisningseffekter på erhvervsudlån, boligudlån og indlån modvirke denne effekt, så banken, hjulpet af lidt højere udlån og en valutaeffekt fra faldet i den svenske krone kan opnå flade nettorenteindtægter igen i Q412. Ser lidt højere nedskrivninger Vi venter, at Swedbanks nedskrivninger stiger til 10bp p.a. (fra 7bp p.a. Q312). Vi ser den moderate stigning som en konsekvens af dårligere udsigter for den svenske økonomi, mens vi fortsat venter nettotilbageførsler i Baltikum, hvor der er indikationer på et stærkt økonomisk sentiment igennem Q412. Vi ser fortsat Swedbank tage exit-nedskrivninger på Ukraine. Resultat løftes af skattegevinst Swedbank får ligesom de andre svenske banker hjælp i Q412 fra en skattegevinst grundet den svenske nedsættelse af selskabsskatten fra 2013.Vi regner med en engangsgevinst på SEK 370 mio. i Q412. Samtidig løfter vi estimaterne for nettoresultaterne i 2013 og 2014 med 4% som en isoleret følge af skattenedsættelsen. Nettogebyrindtægterne og omkostningerne ventes sæsonmæssigt højere. Mulig udbytte trigger Swedbank ønsker at sende flere penge retur til aktionærerne, men aktietilbagekøbsprogrammet er sat på pause grundet politisk modvind. Vi ser det som en mulighed, at Swedbank i Q412 vil omgå den politiske modstand mod aktietilbagekøbsprogrammet, ved at hæve udbytteprocenten op over de udmeldte 50%, hvilket kan trigge aktien. Vi indregner dog kun en payout-ratio på 50%, svarende til et udbytte på SEK 6,35 og et yield på 4,6%. Under denne forudsætning venter vi, at egenkapitalprocenten i Q412 opbygges 40bp til 17,7% (justeret egenkapitalprocent på 14,3%). Anbefaling fortsat Outperform. 8 Tabel 7: Estimater på Swedbanks regnskab for fjerde kvartal af 2012 SEK mio. Q4 2012E NYK Q3 2012A Ændring k/k Q4 2011A Ændring å/å Nettorenteindtægter % % Nettogebyrindtægter % % Finansielle poster til dagsværdi % % Andre indtægter % 839-1% Indtægter i alt % % Omkostninger % % Resultat før nedskrivninger % % Nedskrivninger på udlån % % Resultat før skat % % Nettoresultat % % Fortegn på afvigelser og ændringer angiver om forskellen er bedre eller værre Kilde: Selskabsoplysninger, Nykredit Markets

9 Tabel 8: Estimatændringer Swedbank, før Q412 FØR, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat EFTER, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat Estimatændringer Vi foretager justeringer af vores estimater op til Swedbanks regnskab for Q412. På trods af et stort fald i STIBOR i Q412 betyder den forventede reprisning af erhvervsudlån, boligudlån og indlån at vi kun nedjusterer vores estimater for Swedbanks' nettorenteindtægter i 2013 og 2014 ganske marginalt. Udsigterne for svensk økonomi er blevet forværret samtidig med at konkurserne stiger. Vi ser pt. ikke et hovedscenarie, hvor det kommer til udtryk i kraftige nedskrivninger i 2013 og 2014, men vi hæver nedskrivningsestimaterne lidt for begge år til 11bp af det gennemsnitlige udlån i 2013 og 12bp i Det helt store sving i estimaterne kommer fra den lavere skattesats grundet den svenske skattenedsættelse. Vi har indregnet en effektiv skatteprocent på 19%, hvilket isoleret set løfter estimaterne for nettoresultatet med 4%. Samlet stiger estimaterne for nettoresultaterne med 3% for 2013 og Estimatændringerne bidrager til, at modelprisen for Swedbank-aktien (se næste side) løftes fra SEK 144 til SEK ÆNDRING 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter 0% 0% 0% Nettogebyrindtægter 0% 0% 0% Finansielle poster til dagsværdi 3% 0% 0% Andre indtægter 0% 0% 0% Indtægter i alt 0% 0% 0% Omkostninger 0% 0% 0% Resultat før nedskrivninger 0% 0% 0% Nedskrivninger på udlån -5% -11% -14% Resultat før skat 0% -1% -1% Nettoresultat 3% 3% 3% Fortegn på ændringer angiver om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger

10 Værdiansættelse Forretningsmæssig eksponering Vi værdiansætter Swedbank fundamentalt i Gordons Growth Model (GGM) ud fra den gennemsnitlige forventede egenkapitalforrentning i 2013 og Vi anvender her gennemsnittet som et udtryk for, hvad der kan forventes på lang sigt. Egenkapitalforrentning i 2013E 13,6% Egenkapitalforrentning i 2014E 14,0% Gns. EK forrentning 2013E-2014E 13,8% Egenkapitalomkostning 9,5% Langsigts vækstrate 2,0% Øvrige 4% Russia & Ukraine 1% Baltic Banking 10% Large Corporates & institutions 11% Andre indtægter 11% Finansielle poster til dagsværdi 5% Retail 74% Nettorenteindtægter 56% Værdi Swedbank A GGM, SEK 152 Nettogebyrindtægter 28% Risikovurdering 10 Indtægtsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Konjunkturfølsomhed Høj Høj for hele sektoren Politisk/regulatorisk risiko Høj Høj for hele sektoren Produktafhængighed Lav Bankernes indtjening afhænger typisk ikke af unikke enkelte produkter Risici i forhold til konkurrencesituationen Mellem Risici (og muligheder) i høj grad på prissiden Indtjeningsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Risiko på fundingomkostningerne Mellem Vil blive ramt ved evt. fastfrysning af fundingmarkedet selvom brand stærkt forbedret Volatilitet handelsindtægter Mellem Handelsindtægterne er volatile, men betyder mindre for Swedbank Risiko på udlån Mellem I høj grad relateret til det svenske boligmarked og Baltikum Risici på omkostningssiden Mellem Balancemæssig risikovurdring Risiko Kommentar Likviditetsrisici Lav Risiko for udhuling af kapitalgrundlag Mellem Nedskrivningsrisiko immaterielle aktiver Mellem Risiko ifb. ændret regulatorisk behandling Høj Risiko for aktieemission Lav Swedbank står med et af de stærkeste egenkapitalgrundlag i Europa Samlet risikovurdering Mellem

11 Figur 5: Kursudvikling i forhold til OMXS30 Figur 6: Udviklingen i konsensus EPS SEK OMXS30 ift. Swedbank A jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Grafen er indekseret med udgangspunkt i selskabets kurs. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Swedbank A SEK 14,0 2013E 13,0 12,0 11,0 10,0 2012E 9,0 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 Grafen viser udviklingen i konsensusestimaterne for EPS. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Resultatopgørelse (SEK mio.) E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat efter nedskrivninger Nettoresultat Balance (SEK mio.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Solvensnøgletal Basel 2 Solvensprocent 12,7% 14,8% 17,5% 18,4% 18,9% 19,6% 19,4% 19,2% Kernekapitalprocent 8,5% 10,6% 13,5% 15,2% 17,2% 19,2% 19,0% 18,8% Kernekapitalprocent ex. hybrid 7,3% 9,3% 12,0% 13,9% 15,7% 17,7% 17,5% 17,3% Nøgletal på Swedbank A-aktien P/E 7,8 2,5 n.m. 14,6 8,6 10,8 10,2 9,4 K/I 1,15 0,30 0,92 1,15 1,00 1,43 1,35 1,27 Price/NAV 1,63 0,39 1,14 1,37 1,16 1,63 1,54 1,45 Dividend Yield (%) 3,3% 4,9% 0,0% 0,0% 2,2% 4,2% 4,6% 5,0% Egenkapitalforrentning 18,7% 14,1% -12,0% 8,1% 12,2% 13,7% 13,6% 14,0% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp Aktie-data (SEK pr. aktie) Aktiekurs (Swed-a), ultimo 151,4 36,7 71,0 93,8 89,2 127,0 136,8 136,8 EPS 19,29 14,59 n.m. 6,43 10,41 12,69 13,41 14,63 Indre værdi 132,0 121,4 77,4 81,9 89,3 95,8 101,3 107,6 NAV 92,9 93,8 62,2 68,3 76,7 83,7 88,8 94,6 Afkast (inkl. udbyttebetaling) -23% -71% 93% 32% -3% 48% 8% Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger, Note: Afkast for 2013 er år-til-dato-afkast

12 21. januar 2013 Handelsbanken Q preview Regnskab onsdag den 6. februar, ventet kl Selskab Handelsbanken Anbefaling Underperform Risikovurdering Lav Kurs (SEK) 243,1 Næste regnskab Bloomberg ticker SHBA SS Resultatopgørelse (SEK mio.) 2012E 2013E Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Nettoresultat Ser faldende nettorenteindtægter På trods af yderligere UK-drevet volumenvækst ser vi faldende nettorenteindtægter for Handelsbanken i Q412. Vi venter, at Handelsbanken vil have den dårligste udvikling i nettorenteindtægterne blandt de svenske banker i Q412. Den faldende rente vil igen presse bankens indlånsmarginaler og Handelsbanken har et begrænset reprisningspotentiale i Sverige. Vi venter ikke, at væksten i nettorenteindtægterne i operationerne udenfor Sverige vil kunne udligne presset fra den faldende rente (3 mdr. STIBOR faldt 30bp i Q412). Ser lidt højere nedskrivninger Vi venter, at Handelsbanken nedskrivninger i Q412 stiger til 9bp p.a. (fra 7bp p.a. Q312). Vi ser den moderate stigning som følge af de dårligere udsigter for den svenske økonomi. Solvensnøgletal (Basel 2) 2012E 2013E Solvensprocent 21,4% 21,8% Kernekapitalprocent 20,9% 21,3% Kernekapitalprocent ex. hybrid 18,4% 18,9% Nøgletal 2012E 2013E Markedsværdi (SEK mio.) P/E 10,5 11,2 K/I 1,46 1,37 Price/NAV 1,56 1,46 Dividend yield (%) 4,2% 4,7% Egenkapitalforrentning 14,6% 12,6% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp 8 10 Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger Stor skattegevinst i Q412 Handelsbanken ser ud til at kunne bogføre den største gevinst blandt de svenske banker på udskudt skat i forbindelse med den svenske nedsættelse af selskabsskatten fra Vi regner med en engangsgevinst på SEK 1,5 mia. i Q412. Samtidig løfter vi estimaterne for Handelsbankens nettoresultater i 2013 og 2014 med 5% som en isoleret følge af skattenedsættelsen. Nettogebyrindtægterne, finansielle poster til dagsværdi og omkostningerne ventes sæsonmæssigt højere i Q412. Omkostningerne løftes formentlig lidt af valutaeffekter. Anbefaling Underperform Handelsbanken handler på høje prismultipler og der skal normalt ikke så meget skuffelse til før aktien reagerer kraftigt. Vi ser risiko for en skuffelse på rentesiden, ligesom at markedet formentlig vil blive skuffet, hvis banken skulle vælge at fraregne skattegevinsten i Q412 i udbyttegrundlaget. Vi regner dog med en udbytteprocent på 50% på hele resultatet, svarende til et yield på 4,7%. Vi venter, at Handelsbanken i Q412 opbygger egenkapitalprocenten med 50bp til 18,4% (justeret egenkapitalprocent på 15,2%) qua kvartalets høje indtjening. Vi fastholder anbefalingen på Underperform. 12 Tabel 9: Estimater på Handelsbankens regnskab for fjerde kvartal af 2012 SEK mio. Q4 2012E NYK Q3 2012A Ændring k/k Q4 2011A Ændring å/å Nettorenteindtægter % % Nettogebyrindtægter % % Finansielle poster til dagsværdi % 63 n.m. Andre indtægter % 78 9% Indtægter i alt % % Omkostninger % % Resultat før nedskrivninger % % Nedskrivninger på udlån % % Resultat før skat % % Nettoresultat % % Fortegn på afvigelser og ændringer angiver, om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Selskabsoplysninger, Nykredit Markets

13 Tabel 10: Estimatændringer Handelsbanken, før Q412 FØR, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat EFTER, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat Estimatændringer Vi har ændret i estimaterne op til Handelsbankens regnskab for Q412. På nettorenteindtægterne drives estimaterne ned af det lavere renteniveau og estimaterne for nettorenteindtægterne falder med 1% for 2013 og Den manglende mulighed for at reprise udlånet betyder, at Handelsbanken skal modvirke de faldende svenske indlånsmarginaler med vækst udenfor Sverige, specielt i Holland og UK. Vi har fintunet omkostningsestimaterne lidt i nedadgående retning, mens vi har løftet nedskrivningsestimaterne lidt på de forværrede udsigter for svensk økonomi herunder de stigende konkurser. Vi hæver nedskrivningsestimaterne til 10bp af det gennemsnitlige udlån i 2013 og 11bp i Vi ser Handelsbanken få det største indtjeningsløft fra den svenske skattenedsættelse, og vi har indregnet en effektiv skatteprocent på 22%, hvilket isoleret løfter estimaterne for nettoresultatet med 5%. Estimatændringerne bidrager til, at modelprisen for Handelsbankaktien (se næste side) hæves fra SEK 225 til SEK ÆNDRING 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter 0% -1% -1% Nettogebyrindtægter -1% 0% 0% Handelsindtægter -4% 0% 0% Andre indtægter 0% 0% 0% Indtægter i alt -1% -1% -1% Omkostninger 1% 1% 1% Resultat før nedskrivninger -1% -1% -1% Nedskrivninger på udlån 0% -7% -12% Resultat før skat -1% -2% -2% Nettoresultat 11% 4% 3% Fortegn på ændringer angiver om forskellen er bedre eller værre Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger

14 Værdiansættelse Forretningsmæssig eksponering Vi værdiansætter Handelsbanken fundamentalt i Gordons Growth Model (GGM) ud fra den gennemsnitlige forventede egenkapitalforrentning i 2013 og Vi anvender her gennemsnittet som et udtryk for, hvad der kan forventes på lang sigt. Norge 12% Øvrige 2% International 3% Sverige 67% Egenkapitalforrentning i 2013E 12,6% Egenkapitalforrentning i 2014E 12,8% Gns. EK forrentning 2013E-2014E 12,7% Egenkapitalomkostning 9,5% Langsigts vækstrate 2,0% Værdi Handelsbanken GGM, SEK 238 Finland 6% Danmark 4% UK 6% Andre indtægter 2% Finansielle poster til dagsværdi 3% Nettorenteindtægter 72% Nettogebyrindtægter 23% Risikovurdering 14 Indtægtsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Konjunkturfølsomhed Mellem Høj for de fleste andre banker Politisk/regulatorisk risiko Høj Høj for hele sektoren Produktafhængighed Lav Bankernes indtjening afhænger typisk ikke af unikke enkelte produkter Risici i forhold til konkurrencesituationen Mellem Risici (og muligheder) i høj grad på prissiden Indtjeningsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Risiko på fundingomkostningerne Lav Handelsbanken har et stærkt fundingbrand, men kan også rammes af ny uro Volatilitet i handelsindtægter Mellem Risiko på udlån Lav Særdeles forsigtig udlånspolitik, ekstremt lave historiske tab Risici på omkostningssiden Lav Høj omkostningsefficiens via decentraliserings-strategi, lave omkostningsprocenter Balancemæssig risikovurdring Risiko Kommentar Likviditetsrisici Lav Holder stor likviditetsreserve og løbetidsmatcher funding og udlån Risiko for udhuling af kapitalgrundlag Lav Egenkapitalforrentning over 12% i alle kvartaler igennem krisen Nedskrivningsrisiko immaterielle aktiver Lav Risiko ifb. ændret regulatorisk behandling Høj Risiko for aktieemission Lav Handelsbanken står med et af de stærkeste egenkapitalgrundlag i Europa Samlet risikovurdering Lav

15 Figur 7: Kursudvikling i forhold til OMXS30 Figur 8: Udviklingen i konsensus EPS SEK jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Grafen er indekseret med udgangspunkt i selskabets kurs. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Handelsbanken OMXS30 ift. Handelsbanken SEK 24,0 2013E 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 2012E 18,0 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 Grafen viser udviklingen i konsensusestimaterne for EPS. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Resultatopgørelse (SEK mio.) E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat efter nedskrivninger Nettoresultat Balance (SEK mio.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Solvensnøgletal (uden overgangsregler efter 2007) Solvensprocent 10,4% 16,0% 20,2% 20,9% 20,9% 21,4% 21,8% 22,1% Kernekapitalprocent 6,5% 10,5% 14,2% 16,5% 18,4% 20,9% 21,3% 21,6% Kernekapitalprocent ex hybrid 5,8% 8,9% 11,7% 13,8% 15,6% 18,4% 18,9% 19,3% Nøgletal P/E 8,2 6,5 12,4 12,2 9,2 10,5 11,2 10,4 K/I 1,68 1,05 1,53 1,52 1,19 1,46 1,37 1,28 Price/NAV 1,84 1,16 1,68 1,64 1,29 1,56 1,46 1,36 Dividend yield (%) 4,0% 6,7% 5,6% 3,9% 4,2% 4,2% 4,7% 4,5% Egenkapitalforrentning 22,0% 16,2% 13,0% 12,9% 13,5% 14,6% 12,6% 12,8% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp Aktie-data (SEK pr. aktie) Aktiekurs, ultimo 201,1 126,0 204,2 214,9 181,0 232,4 243,1 243,1 EPS 24,66 19,46 16,44 17,69 19,76 23,22 21,71 23,40 Indre værdi 119,5 120,2 133,3 141,8 151,5 167,0 177,2 189,7 NAV 109,4 108,9 121,6 130,7 140,1 155,8 166,0 178,6 Afkast (inkl. udbyttebetaling) 4% -31% 68% 9% -12% 34% 5% Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger, Note: Afkast for 2013 er år-til-dato-afkast

16 SEB Q preview Regnskab torsdag den 31. januar, ventet kl Selskab Anbefaling Risikovurdering SEB Underperform Mellem Kurs (SEK) 60,30 Næste regnskab Bloomberg ticker SEBA SS Resultatopgørelse (SEK mio.) 2012E 2013E Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Nettoresultat Solvensnøgletal (Basel 2) 2012E 2013E Solvensprocent 18,1% 18,4% Kernekapitalprocent 18,4% 18,7% Kernekapitalprocent ekskl. hybrid 16,1% 16,5% Nøgletal 2012E 2013E Markedsværdi (SEK mio.) P/E 10,7 10,9 K/I 1,13 1,06 Price/NAV 1,33 1,24 Dividend yield (%) 4,4% 3,7% Egenkapitalforrentning 10,9% 10,0% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp 9 13 Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger Fortsat pres på nettorenteindtægterne SEB skuffede på nettorenteindtægterne i sidste kvartal og vi ser presset fra det faldende renteniveau fortsætte i Q412, hvor 3 mdr's STIBOR er faldet yderligere 30bp. Vi ser effekten fra det faldende renteniveau på indlånsmarginalerne bliver næsten udlignet af en yderligere stigning i udlånsmarginalerne og en stigning i udlånet på 2% med baggrund i stigende boligudlån og lidt valutaeffekt. Stor skattegevinst vil løfte resultatet i Q412 Som en konsekvens af den svenske nedsættelse af selskabsskatten fra 26,3% til 22% fra 2013, venter vi, at SEB bogfører en gevinst i omegnen af SEK 1 mia. i Q412. Vi ser nettogebyrindtægterne stige sæsonmæssigt uden helt at kunne måle sig med Q411. Omkostningerne ventes at stige sæsonmæssigt, men SEB har flaget mindre sæsoneffekt i omkostningsposten og vi ser en mulig positiv overraskelse her. Vores estimat for Q412 er ensbetydende med omkostninger i 2012 på SEK 22,8 mia. (SEB guider "under SEK 23,1 mia"). Vi venter, at nedskrivningerne i Q412 stiger til 10bp p.a. (fra 6bp p.a. Q312), hvilket primært skyldes sæsoneffekt. De svenske konkurser er dog steget igennem en periode, men vi venter ikke de store effekter herfra i Q412. Efter 2 kvartaler med kapitalefficiens-gevinster fra udrulning af advanced IRB, venter vi ikke yderligere løft i kapitalnøgletallene herfra i Q412 og effekterne fra de højere boligrisikovægte tages i søjle 2. For 2012 venter vi, et udbytte på SEK 2,25 pr. aktie (payout=40% og yield=3,7%). Anbefaling ned på Underperform Sammen med de øvrige europæiske bankaktier har SEB startet 2013 stærkt og aktien er kommet op på prismultipler, som ikke kan berettiges i forhold til den ventede egenkapitalforrentning over de næste år på ca. 10% p.a. Vi ser pt. aktien klare sig dårligere end det brede aktiemarked på 12 måneders sigt og sænker anbefalingen fra Neutral til Underperform. 16 Tabel 11: Estimater på SEB's regnskab for fjerde kvartal af 2012 SEK mio. Q4 2012ENYK Q3 2012A Ændring k/k Q4 2011A Ændring å/å Nettorenteindtægter % % Nettogebyrindtægter % % Finansielle poster til dagsværdi % % Andre indtægter % % Forsikringsindtægter % % Indtægter i alt % % Omkostninger % % Resultat før nedskrivninger % % Nedskrivninger på udlån % % Resultat før skat % % Nettoresultat % % Fortegn på afvigelser og ændringer angiver, om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Selskabsoplysninger, Nykredit Markets

17 Tabel 12: Estimatændringer SEB, før Q412 FØR, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Andre indtægter Forsikringsindtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat EFTER, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Andre indtægter Forsikringsindtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat Estimatændringer Vi ændrer i vores estimater på SEB op til regnskabet for Q412. Det yderligere fald i renten i Q412, hvor 3 mdr's STIBOR faldt 30bp, får os til at sænke vores estimater for SEB's nettorenteindtægter i 2013 og 2014 med 1%. Blandt de 4 store svenske banker har SEB den mindste svenske indlånsbase fra private kunder, hvilket er en relativ fordel i forhold til det faldende renteniveau. På baggrund af det dårlige sentiment for svensk økonomi og det stigende antal svenske konkurser, hæver vi vores nedskrivningsestimater for SEB til 13bp i 2013 og 14bp i Grundet det lave nedskrivningsniveau er ændringen ganske moderat selvom det ser højere ud målt i procent (stigning 8% 2013, stigning 7% 2014). De to negative effekter på estimaterne fra nettorenteindtægterne og nedskrivningerne overtrumfes af den lavere svenske selskabsskat fra 2013 (nedsættelse fra 26,3% til 22,0%), som isoleret set løfter vores EPS for SEB med 3% i 2013, hvor vi har regnet med en effektiv skatteprocent på 20,0%. Den lavere skat betyder, at vores estimater for bundlinjen samlet stiger med 1% i 2013 og 2014, som igen medvirker til, at vores modelpris stiger fra SEK 53 pr. aktie til SEK 54 pr. aktie. 17 ÆNDRING 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter 0% -1% -1% Nettogebyrindtægter -1% 0% 0% Handelsindtægter 3% 0% 0% Andre indtægter 0% 0% 0% Forsikringsindtægter 0% 0% 0% Indtægter i alt 0% 0% 0% Omkostninger 0% 0% 0% Resultat før nedskrivninger 0% -1% -1% Nedskrivninger på udlån -3% -8% -7% Resultat før skat 0% -2% -2% Nettoresultat 0% 1% 1% Fortegn på ændringer angiver, om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger

18 Værdiansættelse Forretningsmæssig eksponering Vi værdiansætter SEB fundamentalt i Gordons Growth Model (GGM) ud fra den gennemsnitlige forventede egenkapitalforrentning i 2013 og Vi anvender her gennemsnittet som et udtryk for, hvad der kan forventes på lang sigt. Øvrige 3% Tyskland 15% Sverige 69% Egenkapitalforrentning i 2013E 10,0% Egenkapitalforrentning i 2014E 10,1% Gns. EK forrentning 2013E-2014E 10,05% Baltikum 9% Finland 1% Norge 2% Danmark 1% Egenkapitalomkostning 10,0% Langsigts vækstrate 2,0% Værdi SEB GGM, SEK 54 Forsikringsindtægter 9% Andre indtægter 0,2% Finansielle poster til dagsværdi 9% Nettorenteindtægter 44% Nettogebyrindtægter 38% Risikovurdering 18 Indtægtsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Konjunkturfølsomhed Høj Høj for de fleste andre banker Politisk/regulatorisk risiko Høj Høj for hele sektoren Produktafhængighed Lav Bankernes indtjening afhænger typisk ikke af unikke enkelte produkter Risici i forhold til konkurrencesituationen Mellem Risici (og muligheder) på både vækst og prisning Indtjeningsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Risiko på fundingomkostningerne Mellem Vil blive ramt ved evt. fastfrysning af fundingmarkedet, selvom stærkt brand Volatilitet handelsindtægter Mellem Handelsindtægterne fylder meget men er ikke særlig volatile Risiko på udlån Mellem I høj grad relateret til svensk erhvervsudlån og Baltikum Risici på omkostningssiden Høj Tendens til høje omkostninger dog under forbedring med nyt omkostningsfokus Balancemæssig risikovurdring Risiko Kommentar Likviditetsrisici Lav SEB holder en stor likviditetsreserve og overholder LCR-krav Risiko for udhuling af kapitalgrundlag Lav Et kvartal med underskud igennem krisen Nedskrivningsrisiko immaterielle aktiver Mellem Risiko ifb. ændret regulatorisk behandling Høj Risiko for aktieemission Lav SEB står med et af de stærkeste egenkapitalgrundlag i Europa Samlet risikovurdering Mellem

19 Figur 9: Kursudvikling i forhold til OMXS30 Figur 10: Udviklingen i konsensus EPS SEK OMXS30 ift. SEB jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Grafen er indekseret med udgangspunkt i selskabets kurs. Kilde: FactSet, Nykredit Markets SEB SEK 6, E 5,50 5,00 4, E 4,00 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 Grafen viser udviklingen i konsensusestimaterne for EPS. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Resultatopgørelse (SEK mio.) E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat efter nedskrivninger Nettoresultat Balance (SEK mio.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Solvensnøgletal (Basel 2) Solvensprocent 12,6% 12,8% 14,7% 13,8% 15,2% 18,1% 18,4% 18,7% Kernekapitalprocent 9,9% 10,1% 13,9% 14,2% 15,9% 18,4% 18,7% 19,0% Kernekapitalprocent ekskl. hybrid 8,4% 8,6% 11,7% 12,2% 13,7% 16,1% 16,5% 16,9% Nøgletal P/E 8,3 4,1 87,3 18,2 7,9 10,7 10,9 10,2 K/I 1,48 0,50 0,98 1,24 0,81 1,13 1,06 1,00 Price/NAV 1,90 0,65 1,18 1,49 0,97 1,33 1,24 1,16 Dividend yield (%) 2,8% 3,9% 0,0% 2,3% 2,7% 4,4% 3,7% 3,7% Egenkapitalforrentning 19,0% 12,5% 1,2% 6,8% 10,7% 10,9% 10,0% 10,1% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp Aktie-data (SEK pr. aktie) Aktiekurs, ultimo 85,4 31,3 44,3 56,1 40,1 55,3 60,3 60,3 EPS 10,29 7,57 0,51 3,08 5,06 5,62 5,51 5,93 Indre værdi 57,7 63,0 45,3 45,3 49,6 53,5 56,9 60,2 NAV 45,0 48,4 37,5 37,6 41,5 45,3 48,7 52,0 Afkast (inkl. udbyttebetaling) -21% -59% 42% 29% -26% 42% 9% Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger. Note: Afkast for 2013 er år-til-dato-afkast

20 DISCLOSURE r og markedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Anbefalings- og risikovurderingsstruktur af aktier Vi foretager kontinuerlig dækning (minimum kvartalsvis) af et på forhånd defineret aktieunivers, samt identifikation af konkrete investeringsmuligheder på ikke kontinuerlig basis, primært via løbende udvalgte screeningskriterier. Aktiemarkedsanbefaling Vi foretager en kontinuerlig vurdering af det danske aktiemarked (OMXC20), det svenske aktiemarked (OMXS30), det europæiske aktiemarked (DJ Stoxx 600) og det amerikanske aktiemarked (S&P 500). Vores anbefalinger på aktiemarkederne er absolutte vurderinger og anbefalinger. POSITIV: NEUTRAL: NEGATIV: Vi vurderer, at aktiemarkedet har et afkastpotentiale på mere end 10% inden for de kommende 12 måneder. Vi vurderer, at aktiemarkedet har et afkastpotentiale på 0-10% inden for de kommende 12 måneder. Vi vurderer, at aktiemarkedet har et negativt afkastpotentiale inden for de kommende 12 måneder. Selskabsanbefaling Vores anbefalinger på enkeltaktier er relative og udtrykkes i forhold til det lokale aktiemarked. OUTPERFORM: NEUTRAL: UNDERPERFORM: Vi vurderer, at aktiens afkastpotentiale overstiger afkastpotentialet for det lokale aktiemarked inden for de kommende 12 måneder målt i lokal valuta. Vi vurderer, at aktiens afkastpotentiale er på niveau med afkastpotentialet for det lokale aktiemarked inden for de kommende 12 måneder målt i lokal valuta. Vi vurderer, at aktiens afkastpotentiale er mindre end afkastpotentialet for det lokale aktiemarked inden for de kommende 12 måneder målt i lokal valuta. 20 Risikovurdering Risikovurderingen foretages på baggrund af en grundig fundamentalanalyse af den enkelte virksomhed og den sektor, som virksomheden befinder sig i. Vores primære fokus er rettet mod virksomhedens operationelle risici og afspejler Nykredit Markets' subjektive vurdering af den enkelte virksomhed og den tilhørende sektor. Elementer der indgår i vores risikovurdering af den enkelte virksomhed omfatter blandt andet: forretningsmodellens holdbarhed, geografisk eksponering, produktsammensætning, ændret lovgivning, konjunkturel følsomhed, vurdering af eventuelle enkeltstående begivenheder, der kan have betydelig negativ effekt på virksomhedens salg og/eller indtjening. De anførte risikofaktorer i analysen kan ikke anses som udtømmende. HØJ: Baseret på en grundig vurdering af de virksomhedsspecifikke risici vurderes virksomhedens operationelle risici at være høj i forhold til andre børsnoterede virksomheder. Det vurderes at give udsving i virksomhedens aktiekurs, der er større end for det generelle aktiemarked. MELLEM: Baseret på en grundig vurdering af de virksomhedsspecifikke risici vurderes virksomhedens operationelle risici at være på niveau med gennemsnittet for andre børsnoterede virksomheder. Det vurderes at give udsving i virksomhedens aktiekurs, der er på niveau med det generelle aktiemarked. LAV: Baseret på en grundig vurdering af de virksomhedsspecifikke risici vurderes virksomhedens operationelle risici at være lav i forhold til andre børsnoterede virksomheder. Det vurderes at give udsving i virksomhedens aktiekurs, der er mindre end for det generelle aktiemarked.

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF 4. januar 2011 Investeringsanalyse Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF Langsigtet er USD/CHF undervurderet Vi forventer at se en stigning over de kommende år men volatiliteten vil fortsat være høj Af

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Fokus på Finland. Lille effekt på Nordeas bøger fra Ukrainekrisen NORDEA - STÆRKT KØB

Fokus på Finland. Lille effekt på Nordeas bøger fra Ukrainekrisen NORDEA - STÆRKT KØB NORDEA - STÆRKT KØB Fokus på Finland Lille effekt på Nordeas bøger fra Ukrainekrisen Den nuværende tilstand af krisen i Ukraine indikerer et lavt niveau af direkte indflydelse på Nordeas finske udlånsbog,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret!

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! DANSKE BANK STÆRKT KØB Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! Forventede nedskrivninger på DKK 9 mia.: Danske Bank forventer en nedskrivning på goodwill på DKK 9 mia. i årsregnskabet

Læs mere

Credit Insight - investeringsanalyse

Credit Insight - investeringsanalyse 6. maj 2008 6. maj 2008 Credit Insight - investeringsanalyse Positiv korrektion er forbi i kreditmarkedet Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44551866 Vi forventer en negativ

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere