Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 Job- og personprofil Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 15. December 2014

2 Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune søger en centerchef til Center for Sundhed og Omsorg (CSO) med reference til direktionen. Dette notat beskriver ledelsesansvaret, opgaver og udfordringer i stillingen samt krav og forventninger til den nye centerchef. Endvidere beskrives ansættelsesprocessen. Om Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune har ca indbyggere og en skøn beliggenhed tæt på København med store grønne rekreative områder, flere søer samt kystlinje til Øresund. Kongens Lyngby er det handelsmæssige og administrative centrum i kommunen, og derudover består kommunen af en række forskellige bysamfund. Den politiske ledelse udgøres af en kommunalbestyrelse på 21 medlemmer, et økonomiudvalg på 11 medlemmer og seks stående udvalg. Center for Sundhed og Omsorg har den primære relation til Social- og Sundhedsudvalget. Kommunens og centerets organisering Den administrative organisation er bygget op omkring en direktion og 10 centre. Direktionen består af en kommunaldirektør og 3 direktører. Centerstrukturen blev etableret 1. september 2012 og er senest justeret i foråret Bagerst i dette notat findes en oversigt over den samlede administrative organisation. Centerchefen er medlem af koncernchefgruppen, som består af de 10 centerchefer og de 4 direktører. Som medlem af koncernchefgruppen har centerchefen ud over ansvaret for eget center også et medansvar for at videndele og koordinere indsatser på tværs af centre samt deltage i den strategiske udvikling af den samlede kommune. Center for Sundhed og Omsorg har undergået store såvel faglige som organisatoriske ændringer de seneste par år. I slutningen af 2011 blev der besluttet et paradigmeskift for hele ældreplejen og træningsområdet, så personalet i højere grad træner de ældre til at klare en række hverdagsopgaver selv. Med paradigmeskiftet fulgte en større organisatorisk og ledelsesmæssig ændring i juni 2013 med det formål at understøtte træning og hverdagsrehabilitering. Hjemmepleje-, hjemmesygepleje- og træningsområdet blev derfor samlet under én afdelingschef. På plejecentrene er ledelsesstrukturen også reorganiseret, bl.a. varetager områdelederne nu strategiske opgaver på tværs af hele centeret. Senest er sundhedsområdet i august 2014 tilført centeret, og i den forbindelse er der oprettet en ny afdeling - Sundhed og Sekretariat. Afdelingschefen for Visitationen er nyansat og tiltræder 1. januar Der er et organisationsdiagram over CSO bagerst i notatet. Opgaver og udfordringer i Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg varetager såvel myndigheds- som udføreropgaver indenfor: Træning, genoptræning Hjemmepleje, hverdagsrehabilitering Sags.nr Side 2 af 7

3 Hjemmesygepleje Personlige og tekniske hjælpemidler samt boligændringer Hjælpemiddeldepotet Serviceloven i øvrigt ( 119, 118, 95, 122) Ældreboliger, plejecentre og midlertidige boliger/aflastning/akutpladser Madservice Kørsel Forebyggende hjemmebesøg Sekretariatsbetjening af Seniorrådet Sundhedsaftaler, aktivitetsbestemt medfinansiering, samarbejde med praksisområdet og hospitaler Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme, kræftramte og hjerneskadeområdet Forebyggelse af utilsigtede hændelser (patientsikkerhed) Borgerrettet forebyggelse og sundhed Uddannelsesopgaven i fh.t. social- og sundhedshjælpere og assistenter, samt praktik for sygeplejestuderende og andre professionsbachelorer. Udfordringer på kort sigt 1-2 år Effektiviseringer Som led i budgetaftalen for har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal gennemføres årlige effektiviseringer på 1 % på det samlede kommunale servicedriftsområde. Centerchefen er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre disse effektiviseringer på eget centerområde samt at bidrage til at realisere effektiviseringer på tværs af centre med afsæt i borgerforløb. Centerchefen forventes at gennemføre effektiviseringer ved en bred involvering af ledere og medarbejdere. Ældremilliarden I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der nationalt afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen i 2014 og i 2015 sker på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Ud af den samlede pulje er der årligt afsat ca. 12 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune. Centerchefen har sammen med den øvrige ledergruppe i centeret ansvar for at videreføre og iværksætte de aktiviteter, som er finansieret af ældremilliarden, herunder fx ombygning af køkkener på to plejecentre for at lave mad fra bunden, nye tilbud på demensområdet mv. Udfordringen er således at skabe sammenhæng i og balancere effektiviseringsarbejdet samtidig med igangsætning af nye servicetilbud til de ældre. Omstillingen til rehabilitering og hverdagstræning Lyngby-Taarbæk Kommune har, som mange andre kommuner, gennemført et paradigmeskift i den måde, der ydes hjælp og omsorg til både hjemmeboende og borgere i plejeboliger. Omlægningen af arbejdsgange mv. er i fuld gang, og såvel ledere som medarbejdere har været igennem uddannelsesforløb. Der arbejdes således intensivt med implementeringen, og kommunen er rigtigt godt i vej med denne udvikling. Opgaven og udfordringen for centerchefen Sags.nr Side 3 af 7

4 er sammen med den samlede ledergruppe at fastholde fokus på denne måde at levere kerneydelsen og vedvarende understøtte medarbejderne i implementeringen heraf. Omstilling til det nære sundhedsvæsen i sygeplejen Som led i udbygningen af det nære sundhedsvæsen er Lyngby-Taarbæk Kommune i gang med at foretage en gennemgribende opkvalificering og kompetenceudvikling i sygeplejen, der skal understøtte, at de kommunale sygeplejersker i fremtiden får en meget mere central rolle i sundhedsvæsenet. Dette suppleres med indførelse af faglige standarder og systematiske opfølgninger. Herudover satses der i disse år på målrettet opbygning af en akutsygeplejerskefunktion, med både subakutte plejepladser og udgående akut mobilt sygeplejeteam. Udfordringen for centerchefen er, sammen med den samlede ledergruppe i centret, at sikre høj sygeplejefaglig kvalitet og samtidig videreføre og understøtte den nye udvikling. Sundhedsområdet samarbejdet på tværs af sektorer Sundhedsområdet er nyt i regi af dette center, og Sundhed og Sekretariat er en ny enhed. Udfordringer på området er fortsat at få sundhedsbudgettet til at hænge sammen, at sikre samarbejdet og overgange i det samlede sundhedsvæsen mellem hospital, praksissektoren og kommunen. Der arbejdes intensivt med at forebygge genindlæggelser og sikre sammenhængende borger/-patientforløb og udrulle de stadig nye opgaver i det nære sundhedsvæsen. Konkret står også de borgerrettede forebyggende indsatser og aktiviteter overfor et serviceeftersyn, herunder med det formål at systematisere og effektivisere i forhold til sundhedsprofilen for kommunens borgere. Det tværgående sundhedsarbejde internt i kommunen skal endvidere udvikles, så sundhedsindsatserne i endnu højere grad kan styrke løsningen af kerneopgaverne i f.eks. folkeskolen og indsatserne på arbejdsmarkedsområdet. En anden udfordring på sundhedsområdet er at forankre og udvikle kommunens subakutte pladser og det Mobile Akutteam, herunder sikre lægedækning, der er med til at gøre tilbuddene særlige. Velfærdsteknologi Lyngby-Taarbæk Kommune er blandt foregangskommunerne inden for velfærdsteknologi. Det gælder både på træningsområdet og i forhold til tilbud til kommunens borgere med KOL. Til sidstnævnte målgruppe tilbyder kommunen telesundhed i form af Epitalet. Borgere med KOL kan via digital kommunikation døgnet rundt få kontakt til sygeplejersker, adgang til egne målinger og få hurtig hjælp og rådgivning. "Epitalet" giver bl.a. stor tryghed og reducerer indlæggelsesfrekvensen. Hovedopgaverne er lige nu at udvide antallet af brugere af "Epitalet" samt etablere samarbejde med andre kommune samt øvrige aktører på sundhedsområdet om tilbuddet. Plejeboliger Det er en løbende udfordring at overvåge og sikre den rette kapacitet af ældreboliger, midlertidige/akutte pladser og genoptræningskapacitet, som både kan sikre de optimale forløb for borgerne, herunder minimal ventetid, samtidigt med en hensigtsmæssig økonomisk prioritering. Sags.nr Side 4 af 7

5 Kommunen har de senere år nybygget plejecentre, og boligtilbuddene fremstår tidssvarende og attraktive. I tillæg til plejecentrene har kommunalbestyrelsen besluttet etablering af 40 nye omsorgsboliger. Demensområdet Social- og Sundhedsudvalget har sat fokus på at udvikle tilbuddene til borgere med demenslidelser og deres pårørende. Den eksisterende Ældrestrategi skal suppleres med en handleplan for demensområdet, og det skal ske i samarbejde med bruger- og pårørendegrupper, samt ved at bruge den eksisterende viden og forskning på området. Ledelse i den nye organisation I forbindelse med den nye organisering af CSO (juni 2013) blev der iværksat et ledelsesudviklingsprogram, hvor lederne har defineret ledelsesansvar og opgaver på alle niveauer, og der er gennemført lederudviklingsforløb. Der er bl.a. arbejdet med leadership pipeline tilgangen. Det er en central opgave for centerchefen at understøtte den løbende udvikling af ledelsesorganisationen og skabe det fælles strategiske fokus i hele ledergruppen. Styring og kvalitetsudvikling På koncernniveau er der igangsat et styrings- og kvalitetsprojekt. Formålet er at supplere den økonomiske styring med mere ensartede og gennemsigtige metoder til styring af kvalitet og resultater på tværs af organisationen.. Det betyder bl.a., at der skal gennemføres en proces i fagudvalgene, hvor politikerne beslutter hvilke kvalitetsmål, de vil arbejde med og løbende følge op på. Som medlem af koncernledelsen er det en væsentlig opgave for den nye centerchef at være med til at løfte dette styrings- og kvalitetsprojektet på tværs af centrene. Projektet afspejler, at der er sat en strategisk dagsorden i koncernen, som handler om at få fælles fokus på kerneydelsen, at gøre organisation i stand til arbejde efter det og have fokus på kvalitet og effekt og mindre fokus på input. Den dagsorden sættes også i fagudvalgene, og det indebærer, at det politiske niveau inddrages meget mere i, hvilken kvalitet og effekt borgerne i kommunen skal opleve, og at de løbende informeres om målenes realisering. Om stillingen som Centerchef Centerchefen har ansvaret for driften og udviklingen af centerets driftsområder. Centerchefen er ansvarlig for økonomien, overholdelse af lovgivning, kvaliteten i ydelserne og for at udvikle ydelser, organisation, medarbejdere og ledere i centeret, herunder understøtte at nyeste faglige viden og forskning bringes i spil. Centerchefen er sammen med referencedirektøren, Pernille Holmgaard, ansvarlig for den politiske betjening. Centeret producerer de politiske beslutningsoplæg, og sikrer at de politiske udvalgssager er fagligt velbelyste og koordinerede. Centerchefen deltager i møderne i Socialog Sundhedsudvalget. Det overordnede ansvar for den politiske betjening er direktørens ansvar. Centerchefen er leder for ledere både i administrationen og i den udførende organisation. Center for Sundhed og Omsorg har arbejdet intensivt med at beskrive lederopgaver og -ansvar i regi af leadership pipeline, vedlagt bagerst i notatet. Sags.nr Side 5 af 7

6 Alle centerchefer indgår sammen med direktionen i koncernledelsen. Det betyder, at man som centerchef også bidrager til den overordnede drift og udvikling af den samlede kommune. Centercheferne bidrager til at lede og gennemføre tværgående fælles indsatser. Krav til ansøger Vi forventer, at du har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, og gerne at denne er suppleret med lederuddannelse. Du har kendskab til et eller flere af områderne: sundhed, træning og omsorg. Du brænder for at gøre en forskel for borgerne, brugerne og de pårørende. Du har erfaring fra arbejdet i en politisk organisation. Du er en erfaren leder. Derudover forventer vi, at du: Har en veludviklet politisk tæft du kan spille konstruktivt op imod det politiske niveau og agere som kompetent repræsentant for kommunen udadtil. Mestrer strategisk ledelse du kan sætte mål og retning samt prioritere, og evner samtidigt at håndtere komplekse problemstillinger i driften og gå i detaljen, når det er nødvendigt. Kan lede ledere - du kan delegere, sparre, inspirere, træffe beslutninger og stå fast på dem, og kan skabe og udvikle et velfungerende lederteam. Har stor analytisk kapacitet, du ser og forstår hurtigt udfordringer og muligheder. Er stærk i økonomistyring, og evner at styre og gennemføre løbende effektiviseringer Har et stort drive og kan implementere beslutninger. Er en stærk kommunikator både i skrift og tale- kan formidle retningen og få alle med. Du er en troværdig person, bevarer roen under pres, og har høj personlig integritet, samtidigt med den nødvendige pragmatisme og evne til kompromisser. Har en ledelsesstil, der er præget af tillid, respekt og omsorg for andre mennesker. Formår at skabe et udbytterigt samarbejde i dit MED-udvalg og kan sætte kompetencerne i dit MED-udvalg i spil. Har stærke relationelle kompetencer og respekt for de mange faglige miljøer og evner at skabe et godt arbejdsmiljø og en god samarbejdskultur. Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet et ledelsesgrundlag, der præciserer krav og forventninger til ledere i Lyngby-Taarbæk Kommune, Perspektiver på ledelse, som findes på hjemmesiden, Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår på cheflønsaftale. Ansættelse er betinget af, at der kan fremvises ren straffeattest. Ansættelsesprocessen Tidsplan Ansøgningsfrist Andet møde i ansættelsesudvalget, udvælge til første samtalerunde Første samtalerunde 15. januar 19. januar 21. januar Sags.nr Side 6 af 7

7 Testforløb omfatter udfyldelse af test og testsamtale hos Genitor Anden samtalerunde Indhentning af referencer Forhandling af løn- og ansættelsesvilkår Ansøger siger op Ansøger starter i jobbet Opfølgningssamtale i jobbet januar 27. januar 28. januar 29. januar 30. januar 2. marts 10. april Ansættelsesudvalg 5 Medarbejderrepræsentanter: 3 fællestillidsrepræsentanter fra henholdsvis FOA, DSR og terapeuter, en medarbejderrepræsentant fra myndighedsfunktionen og en medarbejderrepræsentant fra Sundhed og Sekretariat 1 afdelingschef fra den centrale ledergruppe 2 områdeledere fra den udførende organisation Kommunaldirektør Søren Hansen Direktør Pernille Holmgaard (formand) Konsulent og test Konsulentfirmaet Genitor medvirker ved ansættelsen. I forbindelse med 2. samtale vil kandidaterne gennemføre test hos konsulentfirmaet. Inden ansættelse vil der blive indhentet referencer, helst fra både chef, sideordnet kollega, underordnet leder og medarbejdere. Alle interesserede er velkommen til at tage kontakt forud for afsendelse af ansøgning til direktør Pernille Holmgaard på telefon , mobil Bilag: Organisationsdiagram, Administrativ struktur Lyngby-Taarbæk Kommune Organisationsdiagram Center for Sundhed og Omsorg Leadership-pipeline for CSO Sags.nr Side 7 af 7

8 Sundhed & Sekretariat Jeanette N. Madsen Træning Hjemmepleje Hjemmesygepleje Susanne Hansen Træning Møllebo Fortunen Hjemmeplejen Virumgaard Solgården Hjemmeplejen Baunehøj Lundtofteparken Centerchef Vakant Visitation Christine Kousholt Hjemmepleje Boliger Mad Træning Hjælpemidler Serviceteamet SAFE (arbejdsmiljø) Specialistteamet Vagtcentralen Sygeplejeklinikken Madservice Demensteamet Uddannelsesteamet Plejecentre Virumgaard Solgården Plejecentre Baunehøj Bredebo CENTER FOR SUNDHED & OMSORG Selvejende institutioner Lystoftebakken Revision 4/

9 Stillingsbeskrivelser for ledere i Center for Træning og Omsorg Færdigheder og opgaver Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Strategisk ledelse Kan udvikle og kommunikere strategier og visioner for trænings- og omsorgsområdet, Kan implementere strategier igennem underordnede ledere, Kan skifte strategisk retning hurtigt og implementere andre tiltag, herunder respondere på politiske ønsker, Agerer proaktivt og loyalt i fh.t. det politiske niveau Kan lede opad og sparre med topledelsen og det politiske niveau. Har en udpræget analytisk kapacitet som grundlag for det strategiske arbejde. Deltager i den strategiske udvikling af koncernen Lyngby-Taarbæk Kommune Har et stærkt fokus på betydningen af veltilrettelagte processer og kan sparre med sine chefer om det. Kan udvikle og kommunikere strategier og visioner for eget ansvarsområde i samarbejde med områdelederne og andre chefer i centeret, Kan designe og lede implementeringsprocesser indenfor eget område, Er i stand til at implementere strategier igennem områdeledere, Kan indarbejde politiske ønsker og prioriteringer i implementeringen af strategierne, Kan lede opad, og understøtter centerchefen indenfor eget område, Har øje for hele centeret, Har stor analytisk kapacitet, Orienterer sig bredt mod de strategiske indsatser i hele koncernen LTK Kan arbejde strategisk på eget område med blik for hele centeret Kan implementere strategiske indsatser i på eget område, herunder følge op og melde op/tilbage i centeret, Kan formidle og omsætte politiske beslutninger i fh.t. eget område Styrer procestilrettelæggelsen på eget område, og spiller aktivt med opad, når der tilrettelægges implementeringsprocesser m.v. Kan løfte strategiske indsatsområder på tværs af centeret Kan se eget område i sammenhæng med andre områder i centeret, og sikrer koordination med andre områder Kan lede opad og er sparringspartner for afdelingschefen, Gennemfører handleplaner og implementeringsplaner for strategiske indsatser gennem medarbejderne, Oversætter de politiske beslutninger, så det bliver meningsfuldt og relevant for de faglige medarbejdere, Oversætter faglige problemstillinger opad, så ledelsen ovenover får fagligt input til det strategiske arbejde,

10 Færdigheder og opgaver Faglig ledelse og politisk tæft Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Kan lede og træffe beslutninger på områder udenfor eget professionelle og faglige erfaringsområde, Har en grundlæggende god forståelse af de centrale udfordringer, dilemmaer og faglige sammenhænge, Er i stand til at oversætte og mediere i krydspresset mellem det politiske og det faglige niveau, Har udpræget politisk tæft, og kan sikre driften ved at forhindre, støj, f.eks. uønsket presseopmærksomhed og politisk skadelige enkeltsager på området. Er overordnet ansvarlig for den politiske betjening, Kan besvare spørgsmål i faglige enkeltsager med politisk forståelse og facilitere produktion af politiske sagsfremstillinger. Kan træffe fagligt velunderbyggede beslutninger indenfor eget område, har en god beslutningsevne. Har et godt fagligt kendskab og en god forståelse af de centrale udfordringer, dilemmaer og sammenhænge indenfor eget område, Følger med i den faglige udvikling på området, herunder nyeste forskning, lovgivning m.v. Har politisk tæft, kan understøtte centerchefen i forhold til den politiske betjening, herunder henvendelser til/fra politikere Kan besvare spørgsmål i faglige enkeltsager med politisk forståelse, Kan skrive politiske sagsfremstillinger på eget område. Er ansvarlig for sikring og udvikling af den faglige kvalitet på eget område gennem sin ledergruppe, Sikrer kvalitets- og servicestandarders overholdelse, Sikrer at der er de nødvendige faglige specialer til stede, og kan dele disse med andre områder, Sikrer faglig opfølgning på tilsyn Følger med i den faglige udvikling på området, herunder nyeste forskning, lovgivning m.v. Kan bidrage til den politiske betjening med faktuelle oplysninger Kan se i tide, hvornår en sag kan få politisk betydning Sikrer at medarbejderne kender og arbejder efter kvalitetsstandarderne Har fag-faglig indsigt og understøtter en høj faglighed hos medarbejderne Har indsigt i medarbejdernes kompetencer og sikrer udvikling af deres faglighed, Er fremsynet og følger med i den fag-faglige udvikling på området Er ansvarlig for at der er en faglig dialog mellem medarbejderne på arbejdspladsen Er ansvarlig for faglig kontrol og opfølgning på mål og ydelser Særligt for træningsområdet: deltage i uddannelse af terapeuter

11 Færdigheder og opgaver Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Personaleledelse og kommunikation Kan uddelegere ansvar til underordnede ledere - hvad skal gøres men ikke hvordan Er en god kommunikator i fh.t. flere ledelseslag og interessenter Sparrer og coacher sine chefer og har øje for deres udviklingspotentialer og behov for kompetenceudvikling Kan håndtere pressen, med særlig fokus på hvad der kan blive politiske sager i pressen og kan på forhånd fornemme mulige pressesager, Kan rekruttere kompetente ledere på eget område, Kan uddelegere ansvar til områdeledere, Sparrer og coacher områdeledere og har øje for deres udviklingspotentialer og behov, Er en god kommunikator, der kan oversætte overordnede beslutninger og strategier, så det bliver meningsfuldt, for ledere og medarbejde på eget område, Kan i dialog med centerchef, håndtere pressen på et område Kan rekruttere kompetente ledere af medarbejdere, Træner og udvikler ledere for medarbejdere Uddelegerer ledelsesopgaver til ledere af medarbejdere Følger op på hvordan underordnede ledere varetager deres ledelsesopgaver, Coacher og sparrer med lederne, individuelt og støtter dem i deres udvikling Kan formidle de politiske beslutninger og gøre dem meningsfulde for underordnede ledere og medarbejdere, Ved hvordan man forholder sig til pressens opmærksomhed og orienterer hurtigt opad i systemet Understøtter ledergruppen i at skabe et godt samarbejde afdelingerne imellem, Kan rekruttere medarbejdere med de nødvendige kompetencer, Har overblik over medarbejdernes kompetencer, og bruger det ved ansættelser Kan motivere og begejstre medarbejderne, Sikrer at der systematisk ti coaching og sparring til medarbejderne individuelt og i grupper, ved enten selv at gøre det eller delegere det til sygeplejerskerne Sikrer ejerskab til løsningen af opgaver og udfordringer gennem inddragelse af medarbejderne, Ansvarlig for arbejdsplanlægger, og ressourcefordelingen Sikrer et godt arbejdsklima

12 Færdigheder og opgaver Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Styring og organisation Kan skabe sig et fleksibelt og manøvredygtigt ledelsesrum, Kan træffe beslutninger på centerets vegne, formidle og skabe accept af styringsmæssige og økonomiske beslutninger Kan udvikle og forme organisationen så den fungerer bedst og mest effektiv i fh.t. drift og udvikling af området Sikrer, at der er en grundlæggende forståelse af LTK s styringssystemer og deres implementering via egen chefgruppen, Bidrager aktivt til den økonomiske styring af koncernen LTK, herunder budgetprocessen. Er overordnet budgetansvarlig for hele Center for Træning og Omsorg Kan omsætte strategier til konkrete mål for området Sikre procedurer for opfølgning på mål og kvalitet, Sikrer, at der er en grundlæggende forståelse af LTK s styringssystemer og deres implementering i sin ledergruppe, og sikrer at de anvendes indenfor området, Har fokus på hvordan eget område hænger sammen med andre områder, og koordinerer med andre centre Har budgetansvar for den samlede afdeling, Kan allokere og anvende ressourcerne optimalt i eget område, Følger op på, at vedtagne kvalitets- og styringssystemer anvendes, og at ledere for medarbejdere har kompetencerne til dette, Melder opad/tilbage når strategiernes mål ikke kan overholdes, Styrer områdets budget Sætter faglige mål for den enkelte medarbejder, og teamet, Inddrager medarbejderne i dialog om hvordan målene realiseres Formidler opad når der er behov for at justere på mål. Har en ressourcebevidst tilgang og bidrager til en effektiv anvendelse af enhedens ressourcer, og er medansvarlig for egen enheds budget deler gerne ressourcer med lederkolleger,

13 Færdigheder og opgaver Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Ledelse af relationer - betyder ikke at man leder relationen, men at man er ledelsesmæssig ansvarlig for at skabe den gode relation Kan videndele og beslutte sammen med de andre koncernchefer Skaber en velfungerende chefgruppe, Skaber velfungerende relationer til eksterne interessenter på området også udenfor egen kommune, i interesseorganisationer, foreninger, m.v. Skaber gode relationer til direkte interessenter, Skaber en god relation til det politiske niveau, Skaber et aktivt og godt samarbejde i center-med, Skaber en velfungerende ledergruppe, Har velfungerende relationer til de direkte interessenter på området, f.eks. Seniorråd, bruger- og pårørende, nævn, patientforeninger, samarbejdsparter m.v. Deltager aktivt i lederfora i Center for Træning og Omsorg, og kan videndele med andre afdelingschefer Deltager aktivt i relevante eksterne fora Skaber et velfungerende lederteam, Opbygger relationer til samarbejdsparter i hele centeret, Skaber gode relationer til nærmeste samarbejdsparter, herunder ikke mindst brugere og pårørende på eget områder, Deltager i relevante eksterne fora Skaber et aktivt og godt samarbejde i lokal-med, Understøtter medarbejderne i at have gode relationer til bruger, pårørende og nærmeste samarbejdsparter ved at være rollemodel, Herunder udarbejdelse af samarbejdsaftaler Sikrer gode relationer til tværfaglige funktioner, Prioriteter Hvad skal du især prioritere at bruge din tid, dine ressourcer og din opmærksomhed på Dialogn med afdelingscheferne om strategiske temaer At coache og sparre med afdelingschefer, At drøfte og udvikle strategiske temaer, sammen med topledelsen At deltage i aktivt i koncernledelsen At stå til rådighed for politikerne De strategiske- og driftsmæssige udfordringer, herunder opfølgningsprocedurer At coache og sparre med områdeledere, At lede opad og understøtte centerchefen i det strategiske arbejde og den politiske betjening Dialogen med ledere af medarbejderne og ledergruppen At sikre kvalitetsopfølgning og -kontrol på såvel drifts- som udviklingsopgaver At udvikle og formidle egne tværgående strategiske ansvarsområder, At være synlig og til rådighed for medarbejdere, coache/sparre, med dem i deres arbejdssituationer eller sikrer adgang til sparring på anden vis, At skabe et godt arbejdsmiljø og en sund arbejdskultur At være en del af ledergruppen

14 Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Typiske faldgruber Får ikke skiftet fra operatonelt til strategisk fokus For meget opgave- for lidt organisati-onsfokus Sluteksekverer for meget Afhængig af at forstå opgaverne fag-fagligt Undervurderer politisk tæft Mangler opmærksomhed på relationsskabelse Delegere ikke nok til områdeledere, og sluteksekverer for meget Vælger kloner frem for talenter Bruger for lidt tid på at skabe en velfungerende ledergruppe For lidt fokus på det strategiske Glemmer at processerne er lige så vigtige som produkterne Undervurderer betydning af kommunikation Delegerer ikke nok til lederne Bruger ikke tid nok på at støtte lederne Undervurderer betydningen af at skabe accept og forståelse for de politiske beslutninger hos underordnede ledere og medarbejdere, Glemmer, at du er rollemodel på den offentlige scene Sætter mere pris på professionen end ledelsesarbejdet Kan ikke styre egen og andres tid Delegerer for meget eller for lidt Coacher og støtter ikke medarbejderne nok Mangler procesforståelse Underprioriterer den faglige ledelse Glemmer man er direkte rollemodel for medarbejderne

15 DECENTRALE ENHEDER BORGER & LOKALSAMFUND FAGCENTRE Skoler Daginstitutioner TVÆRGÅENDE CENTRE Kultur & Jura Birger Kjer Hansen Uddannelse & Pædagogik Erik Pedersen Specialpædagogiske institutioner Strategi, Stab for Erhverv Strategi Politik & Strategi& Erhverv & Kommunikation Charlotte Bidsted Miljø & Plan Sidsel Poulsen Biblioteker Kommunalbestyrelse Borgmester Sofia Osmani Direktion Søren Hansen Ulla Agerskov Bjarne Holm Markussen Pernille Holmgaard Økonomi & Personale René Rasmussen Arbejdsmarked Anne Søgaard Andersen Idrætsanlæg Arealer & Ejendomme Christian Rønn Østeraas Social indsats Lone Nygaard Jensen Kulturtilbud Borgerservice & Digitalisering Jakob Sylvest Nielsen Sundhed & Omsorg Vakant Plejecentre Botilbud BORGER & LOKALSAMFUND Andre enheder Revision 4/

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil Rekruttering af Chef til Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune Job- og stillingsprofil - 1 - Baggrund Herning Kommune søger ny chef til. Organisation, vision og værdigrundlag Herning Kommune

Læs mere

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune marts 2017 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og

Læs mere

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler?

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Formålet er, at skabe værdighed i ældreplejen og dermed øget livskvalitet og selvbestemmelse for borgerne

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger en ny leder til Plejecentrene Quistgården og Lützensvej samt Demens daghjemmet Aktivitetshuset,

Læs mere

Personalejuridisk chef. Til afdelingen for Personalejura og Arbejdsmiljø Center for Økonomi og Personale. Job- og personprofil

Personalejuridisk chef. Til afdelingen for Personalejura og Arbejdsmiljø Center for Økonomi og Personale. Job- og personprofil Personalejuridisk chef Til afdelingen for Personalejura og Arbejdsmiljø Center for Økonomi og Personale Job- og personprofil Lyngby-Taarbæk Kommune April 2017 Indledning Vores dygtige chef gennem mange

Læs mere

Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune

Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune Jobprofil Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekruttering af en ny afdelingssygeplejerske

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag)

Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag) Stillings- og personprofil Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag) Norddjurs Kommune November 2014 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs Kommune,

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Stillings- og personprofil for Leder af Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune

Stillings- og personprofil for Leder af Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune Stillings- og personprofil for Leder af Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune 2013 1 Halsnæs Kommune tidligere Hundested og Frederiksværk kommuner - har ca. 30.000 indbyggere og ca. 2.700 ansatte. Kommunens Politiske

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 14.11.14/vers. 2/MACBL-HAHN 2014/0010593 Stillings- og personprofil for Leder af Økonomi 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på et øget fokus på

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

Ældre & Rehabilitering

Ældre & Rehabilitering Stillingsbeskrivelse Faglig leder med speciale i planlægning i i Ishøj Kommune Ishøj Hjemmepleje er en enhed med ca. 100 medarbejdere og 4 ledere. Vi yder sygepleje til ca. 300 borgere samt personlig og

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Kan du løfte stillingen som Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Direktør i Dragør Kommune

Direktør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Job- og personprofil Direktør i Dragør Kommune Dragør Kommune ønsker at sikre den politiske

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Job- og kravprofil. Rekruttering og udvælgelse af centerchef til Center for Sundhed og Velfærd

Job- og kravprofil. Rekruttering og udvælgelse af centerchef til Center for Sundhed og Velfærd Rekruttering og udvælgelse af centerchef til Center for Sundhed og Velfærd 19. maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Om Glostrup Kommune... 3 2.1. Kommunens organisering... 4 2.2. Center for

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune søger Daginstitutionschef Børne- og Undervisningsområdet 01-12-2012 1 JOB- OG PERSONPROFIL: 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 4 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Afdelingsleder Udførerområdet

Afdelingsleder Udførerområdet Job- og personprofil Afdelingsleder Udførerområdet Børn og Familie Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende

Læs mere

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne 21. november 2013 1. Baggrund Faxe Kommune vedtog i 2011 en inkluderende beskæftigelsespolitik, som betyder, at der skal arbejdes hen imod større helhed

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil Leder af Center for Læring og Trivsel Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 3 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 4 Ledelsesopgaven... 6 Lederprofil... 7 Ansættelsesvilkår... 7

Læs mere