Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 Job- og personprofil Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 15. December 2014

2 Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune søger en centerchef til Center for Sundhed og Omsorg (CSO) med reference til direktionen. Dette notat beskriver ledelsesansvaret, opgaver og udfordringer i stillingen samt krav og forventninger til den nye centerchef. Endvidere beskrives ansættelsesprocessen. Om Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune har ca indbyggere og en skøn beliggenhed tæt på København med store grønne rekreative områder, flere søer samt kystlinje til Øresund. Kongens Lyngby er det handelsmæssige og administrative centrum i kommunen, og derudover består kommunen af en række forskellige bysamfund. Den politiske ledelse udgøres af en kommunalbestyrelse på 21 medlemmer, et økonomiudvalg på 11 medlemmer og seks stående udvalg. Center for Sundhed og Omsorg har den primære relation til Social- og Sundhedsudvalget. Kommunens og centerets organisering Den administrative organisation er bygget op omkring en direktion og 10 centre. Direktionen består af en kommunaldirektør og 3 direktører. Centerstrukturen blev etableret 1. september 2012 og er senest justeret i foråret Bagerst i dette notat findes en oversigt over den samlede administrative organisation. Centerchefen er medlem af koncernchefgruppen, som består af de 10 centerchefer og de 4 direktører. Som medlem af koncernchefgruppen har centerchefen ud over ansvaret for eget center også et medansvar for at videndele og koordinere indsatser på tværs af centre samt deltage i den strategiske udvikling af den samlede kommune. Center for Sundhed og Omsorg har undergået store såvel faglige som organisatoriske ændringer de seneste par år. I slutningen af 2011 blev der besluttet et paradigmeskift for hele ældreplejen og træningsområdet, så personalet i højere grad træner de ældre til at klare en række hverdagsopgaver selv. Med paradigmeskiftet fulgte en større organisatorisk og ledelsesmæssig ændring i juni 2013 med det formål at understøtte træning og hverdagsrehabilitering. Hjemmepleje-, hjemmesygepleje- og træningsområdet blev derfor samlet under én afdelingschef. På plejecentrene er ledelsesstrukturen også reorganiseret, bl.a. varetager områdelederne nu strategiske opgaver på tværs af hele centeret. Senest er sundhedsområdet i august 2014 tilført centeret, og i den forbindelse er der oprettet en ny afdeling - Sundhed og Sekretariat. Afdelingschefen for Visitationen er nyansat og tiltræder 1. januar Der er et organisationsdiagram over CSO bagerst i notatet. Opgaver og udfordringer i Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg varetager såvel myndigheds- som udføreropgaver indenfor: Træning, genoptræning Hjemmepleje, hverdagsrehabilitering Sags.nr Side 2 af 7

3 Hjemmesygepleje Personlige og tekniske hjælpemidler samt boligændringer Hjælpemiddeldepotet Serviceloven i øvrigt ( 119, 118, 95, 122) Ældreboliger, plejecentre og midlertidige boliger/aflastning/akutpladser Madservice Kørsel Forebyggende hjemmebesøg Sekretariatsbetjening af Seniorrådet Sundhedsaftaler, aktivitetsbestemt medfinansiering, samarbejde med praksisområdet og hospitaler Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme, kræftramte og hjerneskadeområdet Forebyggelse af utilsigtede hændelser (patientsikkerhed) Borgerrettet forebyggelse og sundhed Uddannelsesopgaven i fh.t. social- og sundhedshjælpere og assistenter, samt praktik for sygeplejestuderende og andre professionsbachelorer. Udfordringer på kort sigt 1-2 år Effektiviseringer Som led i budgetaftalen for har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal gennemføres årlige effektiviseringer på 1 % på det samlede kommunale servicedriftsområde. Centerchefen er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre disse effektiviseringer på eget centerområde samt at bidrage til at realisere effektiviseringer på tværs af centre med afsæt i borgerforløb. Centerchefen forventes at gennemføre effektiviseringer ved en bred involvering af ledere og medarbejdere. Ældremilliarden I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der nationalt afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen i 2014 og i 2015 sker på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Ud af den samlede pulje er der årligt afsat ca. 12 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune. Centerchefen har sammen med den øvrige ledergruppe i centeret ansvar for at videreføre og iværksætte de aktiviteter, som er finansieret af ældremilliarden, herunder fx ombygning af køkkener på to plejecentre for at lave mad fra bunden, nye tilbud på demensområdet mv. Udfordringen er således at skabe sammenhæng i og balancere effektiviseringsarbejdet samtidig med igangsætning af nye servicetilbud til de ældre. Omstillingen til rehabilitering og hverdagstræning Lyngby-Taarbæk Kommune har, som mange andre kommuner, gennemført et paradigmeskift i den måde, der ydes hjælp og omsorg til både hjemmeboende og borgere i plejeboliger. Omlægningen af arbejdsgange mv. er i fuld gang, og såvel ledere som medarbejdere har været igennem uddannelsesforløb. Der arbejdes således intensivt med implementeringen, og kommunen er rigtigt godt i vej med denne udvikling. Opgaven og udfordringen for centerchefen Sags.nr Side 3 af 7

4 er sammen med den samlede ledergruppe at fastholde fokus på denne måde at levere kerneydelsen og vedvarende understøtte medarbejderne i implementeringen heraf. Omstilling til det nære sundhedsvæsen i sygeplejen Som led i udbygningen af det nære sundhedsvæsen er Lyngby-Taarbæk Kommune i gang med at foretage en gennemgribende opkvalificering og kompetenceudvikling i sygeplejen, der skal understøtte, at de kommunale sygeplejersker i fremtiden får en meget mere central rolle i sundhedsvæsenet. Dette suppleres med indførelse af faglige standarder og systematiske opfølgninger. Herudover satses der i disse år på målrettet opbygning af en akutsygeplejerskefunktion, med både subakutte plejepladser og udgående akut mobilt sygeplejeteam. Udfordringen for centerchefen er, sammen med den samlede ledergruppe i centret, at sikre høj sygeplejefaglig kvalitet og samtidig videreføre og understøtte den nye udvikling. Sundhedsområdet samarbejdet på tværs af sektorer Sundhedsområdet er nyt i regi af dette center, og Sundhed og Sekretariat er en ny enhed. Udfordringer på området er fortsat at få sundhedsbudgettet til at hænge sammen, at sikre samarbejdet og overgange i det samlede sundhedsvæsen mellem hospital, praksissektoren og kommunen. Der arbejdes intensivt med at forebygge genindlæggelser og sikre sammenhængende borger/-patientforløb og udrulle de stadig nye opgaver i det nære sundhedsvæsen. Konkret står også de borgerrettede forebyggende indsatser og aktiviteter overfor et serviceeftersyn, herunder med det formål at systematisere og effektivisere i forhold til sundhedsprofilen for kommunens borgere. Det tværgående sundhedsarbejde internt i kommunen skal endvidere udvikles, så sundhedsindsatserne i endnu højere grad kan styrke løsningen af kerneopgaverne i f.eks. folkeskolen og indsatserne på arbejdsmarkedsområdet. En anden udfordring på sundhedsområdet er at forankre og udvikle kommunens subakutte pladser og det Mobile Akutteam, herunder sikre lægedækning, der er med til at gøre tilbuddene særlige. Velfærdsteknologi Lyngby-Taarbæk Kommune er blandt foregangskommunerne inden for velfærdsteknologi. Det gælder både på træningsområdet og i forhold til tilbud til kommunens borgere med KOL. Til sidstnævnte målgruppe tilbyder kommunen telesundhed i form af Epitalet. Borgere med KOL kan via digital kommunikation døgnet rundt få kontakt til sygeplejersker, adgang til egne målinger og få hurtig hjælp og rådgivning. "Epitalet" giver bl.a. stor tryghed og reducerer indlæggelsesfrekvensen. Hovedopgaverne er lige nu at udvide antallet af brugere af "Epitalet" samt etablere samarbejde med andre kommune samt øvrige aktører på sundhedsområdet om tilbuddet. Plejeboliger Det er en løbende udfordring at overvåge og sikre den rette kapacitet af ældreboliger, midlertidige/akutte pladser og genoptræningskapacitet, som både kan sikre de optimale forløb for borgerne, herunder minimal ventetid, samtidigt med en hensigtsmæssig økonomisk prioritering. Sags.nr Side 4 af 7

5 Kommunen har de senere år nybygget plejecentre, og boligtilbuddene fremstår tidssvarende og attraktive. I tillæg til plejecentrene har kommunalbestyrelsen besluttet etablering af 40 nye omsorgsboliger. Demensområdet Social- og Sundhedsudvalget har sat fokus på at udvikle tilbuddene til borgere med demenslidelser og deres pårørende. Den eksisterende Ældrestrategi skal suppleres med en handleplan for demensområdet, og det skal ske i samarbejde med bruger- og pårørendegrupper, samt ved at bruge den eksisterende viden og forskning på området. Ledelse i den nye organisation I forbindelse med den nye organisering af CSO (juni 2013) blev der iværksat et ledelsesudviklingsprogram, hvor lederne har defineret ledelsesansvar og opgaver på alle niveauer, og der er gennemført lederudviklingsforløb. Der er bl.a. arbejdet med leadership pipeline tilgangen. Det er en central opgave for centerchefen at understøtte den løbende udvikling af ledelsesorganisationen og skabe det fælles strategiske fokus i hele ledergruppen. Styring og kvalitetsudvikling På koncernniveau er der igangsat et styrings- og kvalitetsprojekt. Formålet er at supplere den økonomiske styring med mere ensartede og gennemsigtige metoder til styring af kvalitet og resultater på tværs af organisationen.. Det betyder bl.a., at der skal gennemføres en proces i fagudvalgene, hvor politikerne beslutter hvilke kvalitetsmål, de vil arbejde med og løbende følge op på. Som medlem af koncernledelsen er det en væsentlig opgave for den nye centerchef at være med til at løfte dette styrings- og kvalitetsprojektet på tværs af centrene. Projektet afspejler, at der er sat en strategisk dagsorden i koncernen, som handler om at få fælles fokus på kerneydelsen, at gøre organisation i stand til arbejde efter det og have fokus på kvalitet og effekt og mindre fokus på input. Den dagsorden sættes også i fagudvalgene, og det indebærer, at det politiske niveau inddrages meget mere i, hvilken kvalitet og effekt borgerne i kommunen skal opleve, og at de løbende informeres om målenes realisering. Om stillingen som Centerchef Centerchefen har ansvaret for driften og udviklingen af centerets driftsområder. Centerchefen er ansvarlig for økonomien, overholdelse af lovgivning, kvaliteten i ydelserne og for at udvikle ydelser, organisation, medarbejdere og ledere i centeret, herunder understøtte at nyeste faglige viden og forskning bringes i spil. Centerchefen er sammen med referencedirektøren, Pernille Holmgaard, ansvarlig for den politiske betjening. Centeret producerer de politiske beslutningsoplæg, og sikrer at de politiske udvalgssager er fagligt velbelyste og koordinerede. Centerchefen deltager i møderne i Socialog Sundhedsudvalget. Det overordnede ansvar for den politiske betjening er direktørens ansvar. Centerchefen er leder for ledere både i administrationen og i den udførende organisation. Center for Sundhed og Omsorg har arbejdet intensivt med at beskrive lederopgaver og -ansvar i regi af leadership pipeline, vedlagt bagerst i notatet. Sags.nr Side 5 af 7

6 Alle centerchefer indgår sammen med direktionen i koncernledelsen. Det betyder, at man som centerchef også bidrager til den overordnede drift og udvikling af den samlede kommune. Centercheferne bidrager til at lede og gennemføre tværgående fælles indsatser. Krav til ansøger Vi forventer, at du har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, og gerne at denne er suppleret med lederuddannelse. Du har kendskab til et eller flere af områderne: sundhed, træning og omsorg. Du brænder for at gøre en forskel for borgerne, brugerne og de pårørende. Du har erfaring fra arbejdet i en politisk organisation. Du er en erfaren leder. Derudover forventer vi, at du: Har en veludviklet politisk tæft du kan spille konstruktivt op imod det politiske niveau og agere som kompetent repræsentant for kommunen udadtil. Mestrer strategisk ledelse du kan sætte mål og retning samt prioritere, og evner samtidigt at håndtere komplekse problemstillinger i driften og gå i detaljen, når det er nødvendigt. Kan lede ledere - du kan delegere, sparre, inspirere, træffe beslutninger og stå fast på dem, og kan skabe og udvikle et velfungerende lederteam. Har stor analytisk kapacitet, du ser og forstår hurtigt udfordringer og muligheder. Er stærk i økonomistyring, og evner at styre og gennemføre løbende effektiviseringer Har et stort drive og kan implementere beslutninger. Er en stærk kommunikator både i skrift og tale- kan formidle retningen og få alle med. Du er en troværdig person, bevarer roen under pres, og har høj personlig integritet, samtidigt med den nødvendige pragmatisme og evne til kompromisser. Har en ledelsesstil, der er præget af tillid, respekt og omsorg for andre mennesker. Formår at skabe et udbytterigt samarbejde i dit MED-udvalg og kan sætte kompetencerne i dit MED-udvalg i spil. Har stærke relationelle kompetencer og respekt for de mange faglige miljøer og evner at skabe et godt arbejdsmiljø og en god samarbejdskultur. Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet et ledelsesgrundlag, der præciserer krav og forventninger til ledere i Lyngby-Taarbæk Kommune, Perspektiver på ledelse, som findes på hjemmesiden, Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår på cheflønsaftale. Ansættelse er betinget af, at der kan fremvises ren straffeattest. Ansættelsesprocessen Tidsplan Ansøgningsfrist Andet møde i ansættelsesudvalget, udvælge til første samtalerunde Første samtalerunde 15. januar 19. januar 21. januar Sags.nr Side 6 af 7

7 Testforløb omfatter udfyldelse af test og testsamtale hos Genitor Anden samtalerunde Indhentning af referencer Forhandling af løn- og ansættelsesvilkår Ansøger siger op Ansøger starter i jobbet Opfølgningssamtale i jobbet januar 27. januar 28. januar 29. januar 30. januar 2. marts 10. april Ansættelsesudvalg 5 Medarbejderrepræsentanter: 3 fællestillidsrepræsentanter fra henholdsvis FOA, DSR og terapeuter, en medarbejderrepræsentant fra myndighedsfunktionen og en medarbejderrepræsentant fra Sundhed og Sekretariat 1 afdelingschef fra den centrale ledergruppe 2 områdeledere fra den udførende organisation Kommunaldirektør Søren Hansen Direktør Pernille Holmgaard (formand) Konsulent og test Konsulentfirmaet Genitor medvirker ved ansættelsen. I forbindelse med 2. samtale vil kandidaterne gennemføre test hos konsulentfirmaet. Inden ansættelse vil der blive indhentet referencer, helst fra både chef, sideordnet kollega, underordnet leder og medarbejdere. Alle interesserede er velkommen til at tage kontakt forud for afsendelse af ansøgning til direktør Pernille Holmgaard på telefon , mobil Bilag: Organisationsdiagram, Administrativ struktur Lyngby-Taarbæk Kommune Organisationsdiagram Center for Sundhed og Omsorg Leadership-pipeline for CSO Sags.nr Side 7 af 7

8 Sundhed & Sekretariat Jeanette N. Madsen Træning Hjemmepleje Hjemmesygepleje Susanne Hansen Træning Møllebo Fortunen Hjemmeplejen Virumgaard Solgården Hjemmeplejen Baunehøj Lundtofteparken Centerchef Vakant Visitation Christine Kousholt Hjemmepleje Boliger Mad Træning Hjælpemidler Serviceteamet SAFE (arbejdsmiljø) Specialistteamet Vagtcentralen Sygeplejeklinikken Madservice Demensteamet Uddannelsesteamet Plejecentre Virumgaard Solgården Plejecentre Baunehøj Bredebo CENTER FOR SUNDHED & OMSORG Selvejende institutioner Lystoftebakken Revision 4/

9 Stillingsbeskrivelser for ledere i Center for Træning og Omsorg Færdigheder og opgaver Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Strategisk ledelse Kan udvikle og kommunikere strategier og visioner for trænings- og omsorgsområdet, Kan implementere strategier igennem underordnede ledere, Kan skifte strategisk retning hurtigt og implementere andre tiltag, herunder respondere på politiske ønsker, Agerer proaktivt og loyalt i fh.t. det politiske niveau Kan lede opad og sparre med topledelsen og det politiske niveau. Har en udpræget analytisk kapacitet som grundlag for det strategiske arbejde. Deltager i den strategiske udvikling af koncernen Lyngby-Taarbæk Kommune Har et stærkt fokus på betydningen af veltilrettelagte processer og kan sparre med sine chefer om det. Kan udvikle og kommunikere strategier og visioner for eget ansvarsområde i samarbejde med områdelederne og andre chefer i centeret, Kan designe og lede implementeringsprocesser indenfor eget område, Er i stand til at implementere strategier igennem områdeledere, Kan indarbejde politiske ønsker og prioriteringer i implementeringen af strategierne, Kan lede opad, og understøtter centerchefen indenfor eget område, Har øje for hele centeret, Har stor analytisk kapacitet, Orienterer sig bredt mod de strategiske indsatser i hele koncernen LTK Kan arbejde strategisk på eget område med blik for hele centeret Kan implementere strategiske indsatser i på eget område, herunder følge op og melde op/tilbage i centeret, Kan formidle og omsætte politiske beslutninger i fh.t. eget område Styrer procestilrettelæggelsen på eget område, og spiller aktivt med opad, når der tilrettelægges implementeringsprocesser m.v. Kan løfte strategiske indsatsområder på tværs af centeret Kan se eget område i sammenhæng med andre områder i centeret, og sikrer koordination med andre områder Kan lede opad og er sparringspartner for afdelingschefen, Gennemfører handleplaner og implementeringsplaner for strategiske indsatser gennem medarbejderne, Oversætter de politiske beslutninger, så det bliver meningsfuldt og relevant for de faglige medarbejdere, Oversætter faglige problemstillinger opad, så ledelsen ovenover får fagligt input til det strategiske arbejde,

10 Færdigheder og opgaver Faglig ledelse og politisk tæft Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Kan lede og træffe beslutninger på områder udenfor eget professionelle og faglige erfaringsområde, Har en grundlæggende god forståelse af de centrale udfordringer, dilemmaer og faglige sammenhænge, Er i stand til at oversætte og mediere i krydspresset mellem det politiske og det faglige niveau, Har udpræget politisk tæft, og kan sikre driften ved at forhindre, støj, f.eks. uønsket presseopmærksomhed og politisk skadelige enkeltsager på området. Er overordnet ansvarlig for den politiske betjening, Kan besvare spørgsmål i faglige enkeltsager med politisk forståelse og facilitere produktion af politiske sagsfremstillinger. Kan træffe fagligt velunderbyggede beslutninger indenfor eget område, har en god beslutningsevne. Har et godt fagligt kendskab og en god forståelse af de centrale udfordringer, dilemmaer og sammenhænge indenfor eget område, Følger med i den faglige udvikling på området, herunder nyeste forskning, lovgivning m.v. Har politisk tæft, kan understøtte centerchefen i forhold til den politiske betjening, herunder henvendelser til/fra politikere Kan besvare spørgsmål i faglige enkeltsager med politisk forståelse, Kan skrive politiske sagsfremstillinger på eget område. Er ansvarlig for sikring og udvikling af den faglige kvalitet på eget område gennem sin ledergruppe, Sikrer kvalitets- og servicestandarders overholdelse, Sikrer at der er de nødvendige faglige specialer til stede, og kan dele disse med andre områder, Sikrer faglig opfølgning på tilsyn Følger med i den faglige udvikling på området, herunder nyeste forskning, lovgivning m.v. Kan bidrage til den politiske betjening med faktuelle oplysninger Kan se i tide, hvornår en sag kan få politisk betydning Sikrer at medarbejderne kender og arbejder efter kvalitetsstandarderne Har fag-faglig indsigt og understøtter en høj faglighed hos medarbejderne Har indsigt i medarbejdernes kompetencer og sikrer udvikling af deres faglighed, Er fremsynet og følger med i den fag-faglige udvikling på området Er ansvarlig for at der er en faglig dialog mellem medarbejderne på arbejdspladsen Er ansvarlig for faglig kontrol og opfølgning på mål og ydelser Særligt for træningsområdet: deltage i uddannelse af terapeuter

11 Færdigheder og opgaver Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Personaleledelse og kommunikation Kan uddelegere ansvar til underordnede ledere - hvad skal gøres men ikke hvordan Er en god kommunikator i fh.t. flere ledelseslag og interessenter Sparrer og coacher sine chefer og har øje for deres udviklingspotentialer og behov for kompetenceudvikling Kan håndtere pressen, med særlig fokus på hvad der kan blive politiske sager i pressen og kan på forhånd fornemme mulige pressesager, Kan rekruttere kompetente ledere på eget område, Kan uddelegere ansvar til områdeledere, Sparrer og coacher områdeledere og har øje for deres udviklingspotentialer og behov, Er en god kommunikator, der kan oversætte overordnede beslutninger og strategier, så det bliver meningsfuldt, for ledere og medarbejde på eget område, Kan i dialog med centerchef, håndtere pressen på et område Kan rekruttere kompetente ledere af medarbejdere, Træner og udvikler ledere for medarbejdere Uddelegerer ledelsesopgaver til ledere af medarbejdere Følger op på hvordan underordnede ledere varetager deres ledelsesopgaver, Coacher og sparrer med lederne, individuelt og støtter dem i deres udvikling Kan formidle de politiske beslutninger og gøre dem meningsfulde for underordnede ledere og medarbejdere, Ved hvordan man forholder sig til pressens opmærksomhed og orienterer hurtigt opad i systemet Understøtter ledergruppen i at skabe et godt samarbejde afdelingerne imellem, Kan rekruttere medarbejdere med de nødvendige kompetencer, Har overblik over medarbejdernes kompetencer, og bruger det ved ansættelser Kan motivere og begejstre medarbejderne, Sikrer at der systematisk ti coaching og sparring til medarbejderne individuelt og i grupper, ved enten selv at gøre det eller delegere det til sygeplejerskerne Sikrer ejerskab til løsningen af opgaver og udfordringer gennem inddragelse af medarbejderne, Ansvarlig for arbejdsplanlægger, og ressourcefordelingen Sikrer et godt arbejdsklima

12 Færdigheder og opgaver Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Styring og organisation Kan skabe sig et fleksibelt og manøvredygtigt ledelsesrum, Kan træffe beslutninger på centerets vegne, formidle og skabe accept af styringsmæssige og økonomiske beslutninger Kan udvikle og forme organisationen så den fungerer bedst og mest effektiv i fh.t. drift og udvikling af området Sikrer, at der er en grundlæggende forståelse af LTK s styringssystemer og deres implementering via egen chefgruppen, Bidrager aktivt til den økonomiske styring af koncernen LTK, herunder budgetprocessen. Er overordnet budgetansvarlig for hele Center for Træning og Omsorg Kan omsætte strategier til konkrete mål for området Sikre procedurer for opfølgning på mål og kvalitet, Sikrer, at der er en grundlæggende forståelse af LTK s styringssystemer og deres implementering i sin ledergruppe, og sikrer at de anvendes indenfor området, Har fokus på hvordan eget område hænger sammen med andre områder, og koordinerer med andre centre Har budgetansvar for den samlede afdeling, Kan allokere og anvende ressourcerne optimalt i eget område, Følger op på, at vedtagne kvalitets- og styringssystemer anvendes, og at ledere for medarbejdere har kompetencerne til dette, Melder opad/tilbage når strategiernes mål ikke kan overholdes, Styrer områdets budget Sætter faglige mål for den enkelte medarbejder, og teamet, Inddrager medarbejderne i dialog om hvordan målene realiseres Formidler opad når der er behov for at justere på mål. Har en ressourcebevidst tilgang og bidrager til en effektiv anvendelse af enhedens ressourcer, og er medansvarlig for egen enheds budget deler gerne ressourcer med lederkolleger,

13 Færdigheder og opgaver Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Ledelse af relationer - betyder ikke at man leder relationen, men at man er ledelsesmæssig ansvarlig for at skabe den gode relation Kan videndele og beslutte sammen med de andre koncernchefer Skaber en velfungerende chefgruppe, Skaber velfungerende relationer til eksterne interessenter på området også udenfor egen kommune, i interesseorganisationer, foreninger, m.v. Skaber gode relationer til direkte interessenter, Skaber en god relation til det politiske niveau, Skaber et aktivt og godt samarbejde i center-med, Skaber en velfungerende ledergruppe, Har velfungerende relationer til de direkte interessenter på området, f.eks. Seniorråd, bruger- og pårørende, nævn, patientforeninger, samarbejdsparter m.v. Deltager aktivt i lederfora i Center for Træning og Omsorg, og kan videndele med andre afdelingschefer Deltager aktivt i relevante eksterne fora Skaber et velfungerende lederteam, Opbygger relationer til samarbejdsparter i hele centeret, Skaber gode relationer til nærmeste samarbejdsparter, herunder ikke mindst brugere og pårørende på eget områder, Deltager i relevante eksterne fora Skaber et aktivt og godt samarbejde i lokal-med, Understøtter medarbejderne i at have gode relationer til bruger, pårørende og nærmeste samarbejdsparter ved at være rollemodel, Herunder udarbejdelse af samarbejdsaftaler Sikrer gode relationer til tværfaglige funktioner, Prioriteter Hvad skal du især prioritere at bruge din tid, dine ressourcer og din opmærksomhed på Dialogn med afdelingscheferne om strategiske temaer At coache og sparre med afdelingschefer, At drøfte og udvikle strategiske temaer, sammen med topledelsen At deltage i aktivt i koncernledelsen At stå til rådighed for politikerne De strategiske- og driftsmæssige udfordringer, herunder opfølgningsprocedurer At coache og sparre med områdeledere, At lede opad og understøtte centerchefen i det strategiske arbejde og den politiske betjening Dialogen med ledere af medarbejderne og ledergruppen At sikre kvalitetsopfølgning og -kontrol på såvel drifts- som udviklingsopgaver At udvikle og formidle egne tværgående strategiske ansvarsområder, At være synlig og til rådighed for medarbejdere, coache/sparre, med dem i deres arbejdssituationer eller sikrer adgang til sparring på anden vis, At skabe et godt arbejdsmiljø og en sund arbejdskultur At være en del af ledergruppen

14 Centerchef Afdelingschef Områdeleder Asst. områdeleder, andre mellemledere med reference til områdeleder Typiske faldgruber Får ikke skiftet fra operatonelt til strategisk fokus For meget opgave- for lidt organisati-onsfokus Sluteksekverer for meget Afhængig af at forstå opgaverne fag-fagligt Undervurderer politisk tæft Mangler opmærksomhed på relationsskabelse Delegere ikke nok til områdeledere, og sluteksekverer for meget Vælger kloner frem for talenter Bruger for lidt tid på at skabe en velfungerende ledergruppe For lidt fokus på det strategiske Glemmer at processerne er lige så vigtige som produkterne Undervurderer betydning af kommunikation Delegerer ikke nok til lederne Bruger ikke tid nok på at støtte lederne Undervurderer betydningen af at skabe accept og forståelse for de politiske beslutninger hos underordnede ledere og medarbejdere, Glemmer, at du er rollemodel på den offentlige scene Sætter mere pris på professionen end ledelsesarbejdet Kan ikke styre egen og andres tid Delegerer for meget eller for lidt Coacher og støtter ikke medarbejderne nok Mangler procesforståelse Underprioriterer den faglige ledelse Glemmer man er direkte rollemodel for medarbejderne

15 DECENTRALE ENHEDER BORGER & LOKALSAMFUND FAGCENTRE Skoler Daginstitutioner TVÆRGÅENDE CENTRE Kultur & Jura Birger Kjer Hansen Uddannelse & Pædagogik Erik Pedersen Specialpædagogiske institutioner Strategi, Stab for Erhverv Strategi Politik & Strategi& Erhverv & Kommunikation Charlotte Bidsted Miljø & Plan Sidsel Poulsen Biblioteker Kommunalbestyrelse Borgmester Sofia Osmani Direktion Søren Hansen Ulla Agerskov Bjarne Holm Markussen Pernille Holmgaard Økonomi & Personale René Rasmussen Arbejdsmarked Anne Søgaard Andersen Idrætsanlæg Arealer & Ejendomme Christian Rønn Østeraas Social indsats Lone Nygaard Jensen Kulturtilbud Borgerservice & Digitalisering Jakob Sylvest Nielsen Sundhed & Omsorg Vakant Plejecentre Botilbud BORGER & LOKALSAMFUND Andre enheder Revision 4/

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 06.11.14/vers. 2/HAHN 2014/0009657 Stillings- og personprofil for chef for Borgerservice og Beskæftigelse 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 12.08.14/vers. 2/HAHN 2014/0006383 Stillings- og personprofil for Økonomi- og vækstchef 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor her, til at deltage

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

To centerchefer til omsorgs- og sundhedsområdet

To centerchefer til omsorgs- og sundhedsområdet Job- og personprofil To centerchefer til omsorgs- og sundhedsområdet Den 20. august 2014 Denne job- og personprofil indeholder: Intro Jobbet: Rammer, ansvarsområder og fokuspunkter Personen: Baggrund og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil For områdeledere til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejeboliger Ledelsestruktur Organisatorisk placering en referer til chef for Sundhed og Omsorg. en har informationspligt over

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen Jan Kjeldsmark Aarhus, den 31. januar 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Byg & Miljø Peter Due Østerbye D 4646 4910 E peos@lejre.dk Dato: 18. februar 2014 J.nr.: Stillingsbeskrivelse

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 25-09-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Ældremilliard 2015 Side 2 af 5 Social- og Sundhedsudvalget 25-09-2014 Sag nr. 1 1.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere