Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 136 Folketinget Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20), på strækningen mellem Odense Vest og Middelfart fra 4 til 6 spor. Stk. 2. Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af bilag På den i 1 nævnte strækning kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Reglerne om byggelinjer i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse på byggelinjer pålagt i medfør af denne lov. 3. Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i loven nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Stk. 2. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom. 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Transportmin., j.nr BL000286

2 2 Bilag 1

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 1.1 Hovedindhold 1.2 Baggrund 2. VVM-undersøgelse og høring 3. Lovforslagets indhold 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet 4.2 Tværprofil og linjeføring 4.3 Tilslutninger og rampeanlæg 4.4 Sideanlæg 4.5 Lokalvejnet og stier 4.6 Faunapassager 4.7 Erstatningsnatur 4.8 Støjafskærmning 4.9 Vejudstyr og beplantning 4.10 Vejafvanding 4.11 Naboarealer 5. Trafikale konsekvenser 6. Trafiksikkerhed 7. Plan- og beskyttelsesforhold 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1 Arealindgreb og barrierevirkning 8.2 Støj, luftforurening og klima 8.3 Natur, landskab og fortidsminder 8.4 Friluftsliv 8.5 Overfladevand og grundvand 8.6 Ressourceforbrug 8.7 Forurenet jord 9. Alternativer 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 10.1 Anlægs- og samfundsøkonomi 10.2 Årlig omkostning til anlæg af etape Konsekvenser for Vejdirektoratet 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 12. Administrative konsekvenser for borgerne 13. Forholdet til EU-retten 14. Høring over lovforslaget 15. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 1.1 Hovedindhold Lovforslaget indeholder en bemyndigelse af transportministeren til at udbygge den ca. 34 km lange strækning af hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20), mellem Odense Vest og Middelfart fra 4 til 6 spor. Udbygningen omfatter strækningen fra tilslutningsanlæg nr. 58, Middelfart, til ca. 2 km øst for tilslutningsanlæg nr. 53, Odense Vest. Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftale af 2. december 2009 mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Fol-

4 4 keparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om Bedre veje mv.. Af aftalen fremgår, at der i foråret 2010 fremsættes anlægslov for hele strækningen mellem Odense Vest og Middelfart. Efter aftalen afsættes der i første omgang midler til udbygning af den ca. 10 km lange strækning mellem Middelfart og Nørre Aaby. De partier, der deltager i aftalen, er enige om at drøfte finansieringen af udbygningen af de resterende strækninger i Baggrund Motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er en del af Europavej 20. Motorvejen indgår i det transeuropæiske vejnet, idet den skaber forbindelse mellem Sverige og Central- og Sydeuropa via Øresunds- og Storebæltsforbindelserne. Strækningen forbinder desuden Odense og Trekantsområdet, som begge er landsdelscentre og vigtige godstransportknudepunkter. Et vigtigt led i etableringen af et motorvejsnet i Danmark var åbningen af den nye Lillebæltsbro i Samtidig åbnede de tilgrænsende motorvejsstrækninger til henholdsvis Nørre Stenderup på Jyllandssiden og til Nørre Aaby på Fyn. Strækningen mellem Gribsvad og Nørre Aaby blev åbnet i 1968, og resten af strækningen mellem Middelfart og Odense Vest mellem Gribsvad og Korsebjerg blev taget i brug i Motorvejen syd om Odense mellem Langeskov og Korsebjerg blev anlagt væsentligt senere og først taget i brug i Hermed var Den Fynske Motorvej etableret med 4 spor hele vejen over Fyn, og i 1998 blev der med åbningen af Storebæltsforbindelsen skabt direkte forbindelse til motorvejsnettet øst for Storebælt. I 2009 åbnede hele motorvejsstrækningen mellem Odense og Svendborg. Der er meget fjerntrafik på motorvejen mellem Odense og Middelfart men også en del regional pendlingstrafik, specielt ved Odense og Middelfart. Ca. 85 % af personbiltrafikken og ca. 90 % af lastbiltrafikken mellem Sjælland og Jylland benytter motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart. Trafikken på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er i de sidste 10 år steget med gennemsnitlig ca. 6 % pr. år. Der har dog været et spring i trafikken fra 1997 til 1999 som følge af åbningen af Storebæltsbroen i Efter 2000 har stigningen været knap 4 % pr. år. Den stigende trafik har medført, at der i myldretiderne er fremkommelighedsproblemer, specielt på den vestlige del af strækningen. Den stigende trafik har desuden medført, at der er problemer med at afvikle trafikken i rampekryds i myldretiden på grund af utilstrækkelig kapacitet. 2. VVM-undersøgelse og høring Som led i udmøntningen af aftalen af 5. november 2003 mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om investeringer på trafikområdet har Vejdirektoratet gennemført en VVM-undersøgelse for en udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. VVM-undersøgelsen er gennemført i perioden 2005 til VVM-processen blev indledt med en offentlighedsfase, hvor der blev afholdt borgermøder og borgerne blev opfordret til at indsende idéer og forslag til undersøgelsen. Resultatet af VVM-undersøgelsen er beskrevet i Vejdirektoratets VVM-redegørelse, som omfatter følgende 3 rapporter: Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport 318 Vejdirektoratet 2008 Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart VVM-redegørelse Miljøvurdering Rapport 319 Vejdirektoratet 2008 Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Rapport 320 Vejdirektoratet 2008 Rapporterne kan læses på Der er herudover udarbejdet en række tekniske baggrundsrapporter. VVM-redegørelsen blev den 11. august 2008 sendt til Trafikudvalget til orientering (Trafikudvalget (2. samling), TRU alm. del Bilag 462). VVM-redegørelsen var fremlagt i offentlig høring i perioden 7. juli til 15. september 2008, og der blev udsendt informationsbrev til ca lodsejere i undersøgelseskorridoren. I forbindelse med høringen afholdt Vejdirektoratet borgermøde i Middelfart den 27. august 2008 og i Vissenbjerg den 28. august 2008, hvor i alt ca. 240 borgere deltog. Vejdirektoratet modtog i høringsperioden 65 høringssvar, heraf 4 fra offentlige myndigheder, 6 fra virksomheder og interesseorganisationer og 55 fra borgere og grupper af borgere (eksempelvis grundejerforeninger). Alle henvendelser er besvaret individuelt.

5 5 Odense, Assens og Middelfart Kommuner anbefalede alle i deres høringssvar, at motorvejsudbygningens miljøkonsekvenser mindskes som beskrevet i VVM-redegørelsen ved etablering af afværgeforanstaltninger som eksempelvis erstatningsvandhuller og faunapassager samt sikring af drikkevandet mod påvirkning fra vejprojektet. Odense Kommune mente endvidere, at Vejdirektoratet bør foretage en ny støjberegning med den nyeste støjberegningsmodel og med trafiktal fremskrevet til 2017 og Vejdirektoratet har efter høringen foretaget en ny støjberegning med den nye støjberegningsmodel Nord Resultaterne af denne fremgår af afsnit henvendelser fra borgere og grundejerforeninger omhandler støjgener som følge af motorvejsudvidelsen og anmoder Vejdirektoratet om at etablere yderligere støjdæmpende foranstaltninger. Høringen er beskrevet i Vejdirektoratets notat fra marts 2009: Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart. VVM-redegørelse Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 7. juli september Efter den offentlige høring har Vejdirektoratet foretaget følgende justeringer af det i VVM-redegørelsen beskrevne hovedforslag: Udbygning af sideanlæggene Kildebjerg Nord og Syd samt Lillebælt Nord og Syd er udtaget af hovedforslaget og i stedet beskrevet som varianter (tilvalgsmuligheder) Hævning af broen, der fører Gelstedvej over motorvejen, er udgået af hovedforslaget, da dette delprojekt jf. aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 udføres som en del af projektet Øget højde på motorvejsbroer Det i hovedforslaget beskrevne trafikledelsessystem i anlægsfasen er revurderet og reduceret i omfang og standard 3. Lovforslagets indhold På baggrund af en samlet vurdering af de gennemførte undersøgelser og høringer og den politiske aftale af 2. december 2009 om Bedre veje mv. foreslås, at transportministeren bemyndiges til at udbygge Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart fra 4 til 6 spor. Udbygningen sker på grundlag af det af Vejdirektoratet udarbejdede hovedforslag med de justeringer, der fremgår af afsnit 2. Endvidere foreslås en hjemmel til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Byggelinjer skal sikre mulighed for en fremtidig udvidelse af vejen til større bredde, idet der inden for byggelinjerne ikke må opføres bebyggelse m.m. Endelig foreslås en bemyndigelse til transportministeren til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der berøres særligt indgribende af motorvejsudbygningen. 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet Forslaget omfatter en ca. 34 km lang udbygning af Fynske Motorvej på strækningen mellem Odense Vest og Middelfart, hvori indgår en ca. 2 km lang strækning øst for tilslutningsanlæg nr. 53, Odense Vest. Motorvejen forventes som i dag at have en tilladt hastighed på 130 km/t, dog med 110 km/t på strækningen øst for sideanlæggene Kildebjerg Nord og Syd samt på strækningen øst for tilslutningsanlæg nr. 58, Middelfart, og frem til Lillebæltsbroen. Vejprojektet gennemføres med vægt på, at motorvejsudbygningen skal fremstå som en helhed og således, at det færdige anlæg tilpasser sig omgivelserne. Processen, der omfatter projektering, arealerhvervelse, udbud i licitation og det egentlige anlægsarbejde, gennemføres på en måde, hvor projektets forløb er dokumenteret og efterfølgende evalueret. Under og efter anlægsperioden evalueres anlæggets effekt på trafikafvikling, sikkerhed og miljø. 4.2 Tværprofil og linjeføring Motorvejen anlægges på hele udbygningsstrækningen som en 6-sporet motorvej med et 38,5 m bredt tværprofil bestående af 2 kørebaner a 12,25 m afstribet med 3 kørespor a 3,75 m og 2 kantbaner a 0,5 m, 2 belagte nødrabatter a 1 m ind mod midterrabatten, en 4 m bred midterrabat med stålautoværn og græs eller lav vegetation samt 2 nødspor a 3 m og 2 yderrabatter a 1 m. Det nuværende tværprofil er m bredt og den eksisterende midterrabat er 6 m bred. Tværfaldet på kørebanerne ændres fra de nuværende til 25 for at sikre, at regn- og smeltevand hurtigt kan løbe væk fra kørebanen. Motorvejen udbygges symmetrisk fra 4 til 6 spor, og den nuværende motorvejs linjeføring/centerlinje forudsættes bibeholdt. 4.3 Tilslutninger og rampeanlæg

6 6 Mellem Odense Vest og Middelfart er der i alt 6 tilslutningsanlæg, der alle opretholdes og ombygges som led i udvidelsen af motorvejen fra 4 til 6 spor: Tilslutningsanlæg nr. 58, Middelfart, ombygges. Den eksisterende bro udskiftes. Den endelige udformning af rampekrydsene revurderes i forbindelse med detailprojekteringen. Udformningen af en ny stiforbindelse revurderes i forbindelse med detailprojekteringen. Tilslutningsanlæg nr. 57, Nørre Aaby, er i dag udformet som et S-anlæg. Den sydlige del af anlægget ombygges til principielt samme udformning som det eksisterende anlæg, dog i en lidt mere komprimeret form. Ved den nordlige del af anlægget tilpasses ramperne til den udbyggede motorvej. Tilslutningsanlæg nr. 56, Ejby, ombygges. Rampekrydsene udformes som rundkørsler, hvor ramperne tilsluttes. Herved tages højde for de nuværende dårlige oversigtsforhold i rampekrydsene. Den eksisterende bro genanvendes. Tilslutningsanlæg nr. 55, Aarup, ombygges. Rampekrydsene udformes som rundkørsler, hvor ramperne tilsluttes. Herved tages højde for de nuværende dårlige oversigtsforhold i rampekrydsene. Den eksisterende bro genanvendes. Tilslutningsanlæg nr. 54, Vissenbjerg, ombygges. Rampekrydsene udformes som rundkørsler, hvor ramperne tilsluttes. Herved tages højde for de nuværende dårlige oversigtsforhold i rampekrydsene og fremkommelighed for vindmølletransporter. Den eksisterende bro genanvendes. Tilslutningsanlæg nr. 53, Odense Vest, ombygges. Det nordlige rampekryds udformes som en 2-sporet rundkørsel, uden på hvilken der anlægges en vestvendt shuntrampe, hvorved trafik fra Odense mod Middelfart kan køre på motorvejen uden først at skulle igennem rundkørslen. Løsningen sikrer, at trafikanter fra syd får mulighed for at køre på motorvejen i vestgående retning, hvilket ikke er tilfældet i dag. De sydlige ramper ombygges til et halvt B-anlæg. Den eksisterende bro genanvendes. Der etableres desuden et nyt tilslutningsanlæg nr. 58a, Middelfart Øst, med tilslutning til den eksisterende kommunevej Aulbyvej ca. 3,5 km øst for tilslutningsanlæg nr. 58 Middelfart. Tilslutningsanlæg 58a udformes som et ruderanlæg med rundkørsler nord og syd for motorvejen. Den nuværende bro, der fører Aulbyvej over motorvejen, udskiftes ved etablering af det nye tilslutningsanlæg. Eventuelle ombygninger af Aulbyvej og af krydset Aulbyvej/Hovedvejen, der er beliggende ca. 0,8 km syd for motorvejen, forudsættes udført af Middelfart Kommune. Der eksisterer i dag samkørselspladser ved alle 6 eksisterende tilslutningsanlæg, som alle bevares. Ved tilslutningsanlæg nr. 53, Odense Vest, etableres en ny samkørselsplads udover den eksisterende, og ved nr. 58a, Middelfart Øst, etableres en ny samkørselsplads. 4.4 Sideanlæg Der er i alt 5 sideanlæg (rastepladser) på strækningen mellem Odense Vest og Middelfart: Kildebjerg Nord og Kildebjerg Syd Ålsbo Nord Lillebælt Nord og Lillebælt Syd Ålsbo Nord er under afvikling. En udbygning af sideanlæggene Lillebælt Nord og Syd samt Kildebjerg Nord og Syd indgår ikke i projektet, men partierne bag aftalen af 2. december 2009 om Bedre veje mv. er enige om at være særligt opmærksomme på udbygning af rastepladser ved Lillebælt i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse. 4.5 Lokalvejnet og stier Eksisterende over- og underføringer for veje og stier bibeholdes men ombygges i fornødent omfang. Ved tilslutningsanlæg nr. 53, Odense Vest, og nr. 58, Middelfart, etableres nye stiforbindelser for cyklister og gående i forbindelse med ombygning af tilslutningsanlæggene. Herved forbedres trafiksikkerheden for cyklister og gående på de lokale veje, som krydser motorvejen ved tilslutningsanlæg nr. 53 og 58. Omfanget af ændringerne for lokale veje og stier forudsættes endeligt fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen og ved ekspropriationskommissionens behandling. 4.6 Faunapassager For at begrænse vejens barrierevirkning etableres 6 nye faunapassager på strækningen i form af en vådpassage, fire tørpassager og en paddeunderføring. Der opsættes dyre- og paddehegn langs motorvejen omkring faunapassager samt på delstrækninger, hvor der er beplantning tæt ved motorvejen og i øvrigt, hvor der kan være væsentlig risiko for påkørsel af dyr. 4.7 Erstatningsnatur 7 mindre vandhuller, hvoraf de 6 er potentielle yngleområder for padder, og et, hvor der er registreret en egentlig ynglebestand af springfrøer, der er omfattet af

7 7 EU-habitatdirektivets bilag IV, vil blive berørt af motorvejsudbygningen. For at kompensere for vejens barrierevirkning og sikre den økologiske funktionalitet etableres ca. 14 erstatningsvandhuller. Antallet af vandhuller og deres udformning og placering skal sikre opretholdelse af den økologiske funktionalitet for de dyrearter, som findes i området og er listet på EU-habitatsdirektivets bilag IV, og som EU-landene har en særlig forpligtelse til at sikre levesteder for. I det omfang der skal flyttes paddeyngel/ægsnore eller lignende fra nuværende vandhuller til fremtidige erstatningsvandhuller, vil der blive søgt om tilladelse hertil, jf. artsfredningsbekendtgørelsen. De fredskovområder, der bliver inddraget ved motorvejsudbygningen, vil blive erstattet andetsteds efter nærmere aftale med Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. Erstatningsskoven skal som udgangspunkt være mindst 110 % og højst 200 % af det areal, den skal erstatte. 4.8 Støjafskærmning Der opsættes 3 m høje støjskærme langs motorvejen på 9 delstrækninger ud for samlede boligbebyggelser. Derudover opsættes støjskærme mellem motorvejen og sideanlæggene Lillebælt Nord og Syd. I alt opsættes ca. 6,6 km støjskærme. Mellem motorvejen og sideanlæggene Kildebjerg Nord og Syd etableres ca. 2,5 m høje støjvolde. Støjskærmenes udformning og materialevalg vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Hovedforslaget omfatter anvendelse af en støjreducerende vejbelægning. I forbindelse med detailprojekteringen vil støjforholdene blive nærmere undersøgt, og Vejdirektoratet vil forsøge at minimere støjgenerne ved at yde tilskud til facadeisolering til især enkeltliggende ejendomme. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen. Ved boliger med en støjbelastning på mere end 73 db ydes tilskud på 90 % af omkostningen til facadeisolering, ved et støjniveau i størrelsesordnen db ydes tilskud på 75 %, og ved et støjniveau i størrelsesordnen db ydes tilskud på 50 %. Det maksimale beløb er pr. 1. januar 2009 dog fastsat til kr. inkl. moms (byggereguleringsindeks 121,2). Vejdirektoratet har efter høringen foretaget en ny støjberegning med den nye støjberegningsmodel Nord Resultaterne af den supplerende støjberegning har ikke givet anledning til at foreslå ændret omfang af støjafskærmning. 4.9 Vejudstyr og beplantning Vejen udstyres med vejtavler, autoværn, kantpæle, nødtelefoner, trafikregistreringsudstyr, vintervarslingsudstyr og kameraovervågning. Der etableres vejbelysning i alle rundkørsler, hvor motorvejsramperne tilsluttes. Desuden belyses stiforbindelserne ved tilslutningsanlæggene ved Odense Vest og ved Middelfart. Der opsættes belysning på sideanlæggene og på samkørselspladserne. Ud over etableringen af et grundsystem, der bl.a. består af nødtelefoner, strømforsyning og dataindsamling til trafikstatistik, etableres endvidere et trafikledelsessystem i anlægsperioden, som omfatter hastighedsregulering og køvarsling, kameraovervågning, udvidet beredskab på arbejdsstrækningen og information om usædvanlige trafikforhold og om forventede rejsetider. Grundsystemet gøres permanent. Trafikledelsessystemet skal anvendes til at styre og regulere trafikken samt til at overvåge trafikafviklingen på motorvejen i anlægsperioden for at sikre en hurtig indsats ved ulykker eller hændelser, som kan skabe gener for trafikafviklingen. Der vil i det videre arbejde foregå en detaljeret planlægning af beredskab og trafikafvikling med de berørte kommuner, politiet og redningstjenester. Skråninger og øvrige vejarealer beplantes, hvor det findes hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerhed, æstetik og naturhensyn. Art og omfang af beplantning fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen Vejafvanding Der etableres kantopsamling i vejsiderne, og alt vejvand fra kørebanearealer vil blive ledt i et lukket rørsystem til regnvandsbassiner. Fra bassinerne, hvor urenheder bundfældes, løber vandet videre i kontrollerede mængder til de nærliggende vandløb. Eventuelt spild af forurenende stoffer på vejen tilbageholdes med lukkemekanisme i regnvandsbassinerne, hvor stofferne kan opsamles eller bundfældes. Udbygningen af motorvejen medfører, at en stor del af det eksisterende afvandingssystem skal udskiftes. Der anlægges ca. 29 nye regnvandsbassiner, og 7 af de eksisterende bassiner udbygges. Placering og udformning af bassinerne fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen Naboarealer I de tilfælde, hvor bolig- eller erhvervsbebyggelse ligger tæt på vejanlægget, søges indgrebet reduceret med støttemure eller spunsvægge.

8 8 Vejens udseende mod naboarealer fastlægges i samarbejde med de berørte kommuner og naboer, bl.a. med hensyn til beplantning og transparente/ikke transparente støjskærme. For at gennemføre anlægsarbejderne er det nødvendigt at disponere over arbejdsarealer. Behovet for arbejdsarealer vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Arbejdsarealerne retableres og afleveres efter endt brug til ejerne. Lovforslaget giver endvidere mulighed for at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m, jf. afsnit 3. Byggelinjer på ejendomme vil i øvrigt få virkning som byggelinjer pålagt i henhold til lov om offentlige veje Trafikale konsekvenser Der er i dag fremkommelighedsproblemer på udbygningsstrækningen, som med den forventede trafikvækst vil vokse i både hyppighed og omfang. En udbygning af motorvejen vil forbedre fremkommeligheden for trafikanterne. De trafikale konsekvenser af at udbygge motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er beregnet med en trafikmodel med udgangspunkt i en beregning for basisåret Tilsvarende er gennemført beregninger af en situation, hvor den nuværende 4-sporede motorvej bevares uændret (det såkaldte 0-alternativ ). Uden udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er hverdagsdøgntrafikken beregnet til at stige fra biler i døgnet i 2005 til ca biler i 2015, svarende til en stigning på 34 %. Udbygningen af motorvejen fra 4 til 6 spor mellem Odense Vest og Middelfart medfører, at trafikbelastningen i 2015 øges med ca biler i døgnet i forhold 0-alternativet. Dette skyldes primært, at fremkommeligheden på motorvejen forbedres. Øst for Middelfart vil trafikken øges med ca biler i døgnet som følge af det nye tilslutningsanlæg nr. 58a, Middelfart Øst. Trafikken på den gamle hovedlandevej reduceres med biler pr. døgn som følge af den udbyggede motorvej. Udgangspunktet for trafikafviklingen i anlægsperioden er, at den størst mulige andel af trafikken skal fastholdes på motorvejen og afvikles med færrest mulige gener. Ud fra trafikberegninger er det vurderet, at op til biler pr. hverdagsdøgn eller ca. 14 % af den trafik, der ellers ville køre på motorvejen vil benytte det lokale vejnet. Der vil i det videre arbejde foregå en detaljeret planlægning med de involverede vejbestyrelser og andre myndigheder for at sikre den bedst mulige afvikling af trafikken i anlægsperioden. 6. Trafiksikkerhed Risikoen for eksempelvis bagendekoalitioner på motorvejsstrækningen mindskes som følge af udvidelsen, hvilket vil forbedre trafiksikkerheden og reducere antallet af trafikuheld. Endvidere vil den ændrede udformning af rampekrydsene i tilslutningsanlæggene have en positiv effekt for trafiksikkerheden, idet de ombygges fra at være almindelige kryds med vigepligt og problematiske oversigtsforhold til rundkørselsløsninger med gode oversigtsforhold. Forholdene forbedres for bløde trafikanter ved etablering af nye fællesstier i eget tracé ved tilslutningsanlæg nr. 53, Odense Vest, og nr. 58, Middelfart. Den begrænsede overflytning af trafik som følge af udvidelsen betyder, at der ikke opnås nogen mærkbar forbedring af trafiksikkerheden som følge af overflytning af trafik fra landeveje til den mere sikre motorvej. 7. Plan- og beskyttelsesforhold Det nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 3 km fra motorvejen, og det vurderes, at hovedforslaget ikke vil få hverken direkte eller indirekte konsekvenser for Natura 2000-områder. 7 mindre vandhuller, hvor 6 er potentielle yngleområder for padder og et, hvor der er registreret en egentlig ynglebestand af springfrøer, der er omfattet af EU-habitatdirektivets bilag IV, vil blive berørt af motorvejsudbygningen, jf. afsnit 4.7. Størstedelen af strækningen forløber i områder med særlige drikkevandsinteresser. Fire mindre områder belagt med fredskovpligt vil blive berørt at udbygningen. Møllebækken, der i dag er rørlagt under motorvejen på en ca. 0,5 km lang strækning, frilægges og retableres med et naturligt bugtet forløb syd for motorvejen, hvorved der skabes optimale passageforhold for vandlevende dyr. Motorvejsudbygningen vil ikke få nævneværdige konsekvenser for jord- og stendiger. To bygninger af middel bevaringsværdi på Middelfartvej vil skulle fjernes for at give plads til anlæg af ny rundkørsel ved tilslutningsanlæg nr. 53, Odense Vest. Da alle forbindelser over og under motorvejen opretholdes, vil en udbygning af motorvejen ikke medføre

9 9 forringede muligheder for at anvende området til friluftsaktiviteter. By- og Landskabsstyrelsen har meddelt sin principgodkendelse af projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens 20. Odense, Assens og Middelfart kommuner har meddelt Vejdirektoratet, at kommunerne er indstillet på at give de nødvendige tilladelser og dispensationer efter planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven, museumsloven og anden relevant lovgivning. Tilladelserne forventes meddelt i henhold til de vilkår, der er stillet i høringssvarene til Vejdirektoratet. De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget. 8. Miljømæssige konsekvenser I VVM-redegørelsen har Vejdirektoratet redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af udbygningen. Konsekvenserne er resumeret nedenfor. 8.1 Arealindgreb og barrierevirkning Der skønnes at være behov for permanent arealerhvervelse ved ekspropriation af ha til vejanlægget. Dette vil berøre ejendomme, heraf landbrugsarealer i et mindre omfang. Arealerne medgår til udvidelse af selve vejstrækningen samt til ombygning af de 6 eksisterende tilslutningsanlæg og til et nyt tilslutningsanlæg. Dertil kommer eventuelt arealer til udvidelse af sideanlæg (rastepladser), samkørselspladser og regnvandsbassiner m.v. Det vurderes, at der skal totaleksproprieres ejendomme. Der forventes eksproprieret 2 3 ha fredskovsareal, som grænser op til motorvejen. Arealet indgår i den samlede permanente arealerhvervelse. Adgangsforholdene for nogle få ejendomme ændres, og lokale adgangsveje langs motorvejen vil blive omlagt i forbindelse med udbygningen. Af hensyn til gennemførelse af anlægsarbejderne skal der ske en midlertidig arealerhvervelse til arbejdsarealer og udsætningsområder for deponering af jord m.v. i anlægsperioden i en samlet størrelsesorden af ha. Disse arealer retableres og leveres tilbage til de berørte ejendomme efter endt brug. Omfanget af ekspropriationer vil blive fastlagt endeligt af den ekspropriationskommission, der skal godkende projektet ved en besigtigelsesforretning. Ekspropriationer til motorvejsudvidelsen sker med hjemmel i lovforslagets 3, vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Vejens barrierevirkning er uforandret, da alle eksisterende vej- og stibroer bibeholdes. 8.2 Støj, luftforurening og klima Vejdirektoratet har efter høringen foretaget en ny støjberegning med den nye støjberegningsmodel Nord Efter denne model beregnes det gennemsnitlige støjniveau over døgnet (L den ) ved at give et tillæg til støjen om aftenen og om natten på henholdsvis 5 og 10 db for at tage højde for den forstærkede gene som følge af støj på disse tidspunkter. Herved bliver det beregnede døgngennemsnit ca. 3 db højere, hvorfor den vejledende grænseværdi er fastsat til 58 db (L den ), hvilket svarer til samme beskyttelsesniveau som den tidligere anvendte grænseværdi på 55 db (L Aeq24h ). Såfremt der ikke sker en udbygning af motorvejen, og støjafskærmningen er som i dag, vil 633 helårs- og fritidsboliger være belastet med mere end 58 db (L den ), og heraf vil 55 boliger være støjbelastet med mere end 68 db (L den ). En udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart medfører, at antallet af helårs- og fritidsboliger belastet med mere end 58 db (L den ) i 2015 vil blive reduceret med ca. 118 boliger, og antallet af boliger støjbelastet med mere end 68 db (L den ) vil blive reduceret med ca. 31 boliger. Udbygningen af motorvejsstrækningen vil have en minimal betydning for emissionen af de betydende luftforureningskomponenter. Stigningen i emissioner fra den udbyggede motorvej vil i 2015 være 0,6 % for CO 2 svarende til tons pr. år i forhold til et scenarie, hvor motorvejen ikke udbygges. Stigningen i emissioner af NO x, HC, CO, SO 2 og partikler er samlet set 0,1-0,6 %. Beregningerne er foretaget med emissionsfaktorer svarende til de beregnede gennemsnitshastigheder. Der er således ikke taget højde for de positive CO 2 -effekter, som følger af, at kødannelser med stop and go i myldretiderne reduceres ved udbygningen af motorvejen. 8.3 Natur, landskab og fortidsminder Motorvejen forløber i dag gennem i et område med en del spredt bebyggelse og flere mindre landsbyer. Der er desuden flere erhvervsområder placeret tæt på vejen. Nærheden til Odense og de mange mindre byer medfører, at naturområderne har stor rekreativ værdi.

10 10 Det vurderes, at den største negative påvirkning af de biologiske forhold allerede er forårsaget af den eksisterende motorvejs barriereeffekt. Konsekvensen af barriereeffekten er, at man har fået opsplittet bestande af dyr og reduceret den genetiske udveksling og variation i området. For at mindske barriereeffekten etableres 6 nye faunapassager på strækningen i form af en vådpassage (5x12,5 m), fire tørpassager (rør med en diameter på 1,6 m) samt en paddeunderføring (rør med en diameter på 1,4 m). Ved etablering af paddeunderføring vil den økologiske funktionalitet for arten springfrø, der er omfattet af EU-habitatdirektivets bilag IV, kunne sikres. Anlægsarbejdet vil medføre en landskabelig påvirkning. Efter anlægsperioden og retablering af beplantningen vil der ikke være væsentlige landskabelige ændringer. En række beskyttede jord- og stendiger berøres af udbygningen af motorvejen. Størstedelen af disse diger ligger enkeltvist, og kun den ene ende af digerne berøres. Ingen af de berørte diger er sogneskel, der tillægges særlig stor betydning. Da alle digerne i forvejen er berørt af den eksisterende motorvej, vil udvidelsen af vejen ikke betyde nogen nævneværdige ændringer i berøringsgraden. Odense Bys Museer har kortlagt lokaliteter af arkæologisk interesse. Der er særligt bevaringsværdige landsbyer i en afstand af 1-2 km fra motorvejen. Disse landsbyer vil ikke blive påvirket ved en udvidelse af motorvejen. Inden anlægsarbejdet går i gang, vil Odense Bys Museer foretage en arkæologisk forundersøgelse på de arealer, der berøres af vejudvidelsen. 8.4 Friluftsliv De friluftsmæssige interesser ligger primært i det større sammenhængende landskabsområde på strækningens østlige del og er mestendels knyttet til områder, der ligger i nogen afstand fra motorvejen. Da alle forbindelser over og under motorvejen opretholdes, vil en udbygning af motorvejen ikke medføre forringede muligheder for at anvende området til friluftsaktiviteter. 8.5 Overfladevand og grundvand Motorvejen forløber på størstedelen af udbygningsstrækningen igennem områder med særlige drikkevandsinteresser. Der vil i forbindelse med anlægsperioden blive etableret afværgeforanstaltninger for at imødegå risiko for forurening af grundvandet. I forbindelse med udbygningen af motorvejen moderniseres afvandingssystemet, idet der etableres et lukket afvandingssystem med opsamling af alt vejvand, jf. afsnit Dette medfører en reduktion af risikoen for forurening af grundvand og overfladevand i forhold til situationen i dag. Motorvejen ligger tæt på 15 mindre vandløb og et større vandløb, der alle skal modtage regn- og smeltevand fra vejen. Af de fem vandløb, der krydser motorvejen, forbedres passageforholdene i de to. Møllebækken, der i dag er rørlagt under motorvejen på en ca. 0,5 km lang strækning, frilægges og retableres med et naturligt bugtet forløb syd for motorvejen, hvorved der skabes optimale passageforhold for vandlevende dyr, jf. afsnit 7. Den nuværende underføring for Gremmeløkke Å udskiftes med en egentlig faunapassage, der giver gode passageforhold for større landlevende dyr, herunder rådyr. For de øvrige vandløb er det på baggrund af de eksisterende forhold vurderet, at der ikke er behov for at forbedre passageforholdene i forbindelse med motorvejsudvidelsen. 8.6 Ressourceforbrug Forbrug af råstoffer er opgjort på grundlag af et skitseprojekt for vej-, bro-, afvandings- og sideanlæg. Hertil kommer en mindre mængde af diverse materialer til afstribning, autoværn, skiltning m.m. Forbruget af asfalt (ca tons), stabilgrus og bundsikringsgrus (i alt ca m3) er betydeligt, men det forventes, at de nødvendige materialer kan skaffes inden for regionen. Forbruget vurderes ikke at være problematisk i forhold til de nationale ressourcer. Grus fra afgravninger og asfalt fra opbrydninger genbruges. Der er et relativt stort jordoverskud (ca m 3 ), der primært udgøres af råjord, der sandsynligvis ikke er forurenet. Denne jord vil kunne genanvendes til andre anlæg eller til terrænmodellering. Det er ikke i detaljer planlagt, hvordan jorden skal anvendes eller deponeres. Affald og genanvendeligt materiale skal håndteres i henhold til myndighedernes anvisning. 8.7 Forurenet jord Det øverste jordlag af vejjorden er klassificeret som potentiel forurenet og vil som udgangspunkt indgå i vejanlæggets dæmninger og tilslutningsanlæg. Det sker efter myndighedernes anvisning/tilladelse efter mere detaljerede undersøgelser, der danner grundlag for den konkrete jordhåndtering i projektet.

11 11 Seks arealer, som potentielt kan være forurenede (fokusarealer), kan blive berørt direkte af motorvejsudbygningen, og syv fokusarealer tangerer udbygningen. Ved arbejde i forurenet jord skal jorden bortskaffes eller indbygges i projektet efter særlige regler i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser. 9. Alternativer I VVM-redegørelsen er en række alternativer med hensyn til fysisk udbygning af den eksisterende motorvej undersøgt: Ingen udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart det såkaldte 0 ( nul ) alternativ Mindre udbygninger af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart det såkaldte 0+ ( nulplus ) alternativer Udbygning af den kollektive trafik i stedet for en udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart det såkaldte K+ alternativ Udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart fra 4 til 6 spor som en delvis asymmetrisk udvidelse. Desuden er vurderet en løsning med reversible (vendbare) spor Udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart fra 4 til 8 spor Disse alternativer er ud fra en samlet vurdering af miljømæsigge, trafikale og samfundsøkonomiske konsekvenser fravalgt som mindre egnede end hovedforslaget. Derudover er der undersøgt en række variantløsninger: Variant A: Afvandingssystemet dimensioneret for et kraftigere regnskyl end foreskrevet i Vejreglerne Variant B: Et trafikledelsessystem på den færdige vej Variant C: Et trafikledelsessystem udbygget med hastighedsregulering på nabostrækningerne Variant D: Trafikledelsessystemet suppleret med udvidet vejarbejdsinformation Variant E: Tilslutningsanlæg 53, Odense Vest, udformet som et ruderanlæg med 2-sporede rundkørsler på Middelfartvej Variant F: Tilslutningsanlæg 53, Odense Vest, udformet som et ruderanlæg med en stor fordelerring Variant H: Udbygning af Kildebjerg N og S Variant I: Udbygning af Lillebælt N og S Ingen af varianterne er medtaget i lovforslaget, men det fremgår af aftalen af 2. december 2009 om Bedre veje mv., at partierne bag aftalen vil være særligt opmærksomme på udbygning af rastepladser ved Lillebælt i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse. 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 10.1 Anlægs- og samfundsøkonomi Anlægsoverslagene for hovedforslaget og for varianterne er udarbejdet i henhold til Transportministeriets retningslinjer for ny budgettering af anlægsprojekter på vej- og baneområdet. Anlægsoverslaget er opgjort på 4 niveauer: Fysikoverslag, basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsbudget. Fysikoverslaget er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at det er baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende skitseprojekt og enhedspriser og erfaringer fra de seneste sammenlignelige anlægsarbejder. Fysikoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, jordarbejder og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning, mængder m.v. kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. I henhold til principperne for ny anlægsbudgettering har det eksterne rådgiverfirma Capacent for Transportministeriet gennemført en ekstern kvalitetssikring, som har omfattet en vurdering af Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring og samfundsøkonomiske analyser samt projektorganisering og udbudsstrategi. Den eksterne kvalitetssikring har ikke afdækket væsentlige fejl eller mangler i Vejdirektoratets beregninger og metode for opgørelse af anlægsoverslag m.m. men har givet anledning til en reduktion i anlægsoverslaget vedrørende trafikledelse. Der er på den baggrund beregnet et korrigeret basisoverslag for udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart på 3.058,6 mio. kr. i priser (vejindeks 180,8). I overslaget indgår udgifter til etablering af anlægget, arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration, men ikke moms. I henhold til retningslinjerne for ny anlægsbudgettering vil projektbevillingen på finansloven (ankerbudgettet) være basisoverslaget tillagt 10 %, dvs ,0 mio. kr. Ved indbudgettering på finansloven afsættes yderligere en reserve på 20 % i Transportministeriet. Det samlede anlægsbudget vil således udgøre basisoverslaget + 30 %, dvs ,7 mio. kr. i 2010-priser (vejindeks 180,8).

12 12 I henhold til aftalen af 2. december 2009 om Bedre veje mv. forudsættes udbygningen gennemført i etaper med etapen mellem Middelfart og Nr. Aaby som 1. etape. I Tabel 1 er angivet basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget: Tabel 1. Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsoverslag priser og vejindeks 180,8 Basisoverslag Mio. kr. Ankerbudget (basisoverslag + 10 %) Mio. kr. Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 %) Mio. kr. Etape 1 928, , ,9 Middelfart - Nr. Aaby Odense Vest - Middelfart (etape 1, 2 og 3) 3.058, , ,7 Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort i henhold til Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. På baggrund af disse opgørelser er beregnet en intern rente for projektet. Den interne rente er den rente, som den investerede kapital vil opnå, når alle omkostninger og fordele opgøres over den samlede projektperiode. Den interne rente skal mindst svare til den samfundsøkonomiske kalkulationsrente på 5 %, for at projektet har et positivt samfundsøkonomisk afkast. Det bemærkes, at en række miljøeffekter, herunder barrierevirkning, tab af naturværdier og støj i naturområder samt arealindgreb ved anlægsprojekter, ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse. Den interne rente for det samlede projekt er beregnet til 6,9 %. For 1. etape er den interne rente beregnet til 8 % Årlige omkostninger til anlæg af etape 1 Som nævnt i afsnit 1.1 afsættes der i henhold til den politiske aftale af 2. december 2009 om Bedre veje mv. i første omgang midler til en 1. etape, som vil kunne gennemføres efter følgende tidsplan: Detailprojektering og udbud: Besigtigelse og ekspropriation: Anlæg: Åbning af 1. etape: 2015 Under forudsætning af denne tidsplan forventes bevillingerne at fordele sig som følger (i 2010-priser): Tabel 2. Årsfordelt anlægsbudget År Ankerbudget (projektbevilling) mio.kr Samlet anlægsbudget mio. kr ,2 38, ,3 143, ,2 191, ,4 214, ,2 222, ,7 365, ,2 21, ,8 9,2 I alt 1.021, , Konsekvenser for Vejdirektoratet Arbejdet forestås af Vejdirektoratet og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg og drift. Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgivningsfirma-

13 13 er. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor. Vejdirektoratet og dets bygherrerådgivere fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at arbejdet leveres i overensstemmelse med den aftalte kvalitet, tidsplan og pris. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres, dokumenteres og evalueres, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Trafikafviklingen skal overvåges, og trafiksikkerhedsmæssige indsatser skal gennemføres. Vejdirektoratet vil løbende undersøge og afprøve mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. Af den samlede udgift er der til projektering, tilsyn og administration budgetteret med 18 % for udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. De 18 % er forudsat fordelt med 4,6 % til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 8,4 % til eksterne rådgivere og ca. 5 % til øvrige driftsudgifter. Vejdirektoratets projektbevilling til udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart på 1.021,1 mio. kr. optages på finanslovens Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.). Den centrale reserve på 184,8 mio. kr. svarende til 20 % af basisoverslaget optages på finanslovens Anlægsreserve (Anlægsbev.). 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Udbygningen af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart forventes at få en positiv effekt for erhvervslivet i Trekantområdet og på Vestfyn generelt. Den kortere rejsetid medfører reducerede transportomkostninger for erhvervslivet, og arbejdskraften får øget mobilitet. I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse på ca mandår. De afledte økonomiske virkninger for erhvervslivet vil i øvrigt primært være tidsbesparelser, der har en værdi i størrelsesordenen 73 mio. kr. i 2017, som herefter vil stige i takt med væksten i trafikken og tidsværdien. For så vidt angår de strukturelle økonomiske virkninger for erhvervslivet kan nævnes, at en forbedret fremkommelighed normalt forventes at give positive effekter for erhvervslivet. I den forbindelse er det af væsentlig betydning, at den del af tidsbesparelserne, der ikke direkte kan henføres til erhvervstrafik og dermed som afledt økonomisk effekt, primært kan henføres til trafik mellem bolig og arbejdssted, som giver erhvervslivet en positiv effekt i form af fordele for de ansatte. 12. Administrative konsekvenser for borgerne Vejudvidelsen vil indebære en betydelig forbedring for trafikanterne på motorvejen. Anlægget vil endvidere berøre en del mennesker direkte og indirekte, bl.a. pga. ekspropriationer og gener under anlægsarbejdets udførelse, jf. afsnit 8.1. I det videre forløb i anlægsprocessen vil ejere og brugere af de berørte ejendomme dels blive orienteret ved breve fra Vejdirektoratet og ekspropriationsmyndighederne om anlægsarbejdernes tidsplan og fremdrift, dels ved Vejdirektoratets orientering til ejere og brugere gennem personlig kontakt og afholdelse af møder med grundejerforeninger m.v. Borgerne i området har endvidere mulighed for at holde sig løbende orienteret om anlægsarbejdet på hjemmesiden Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM-direktivet) (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/ EF af 26. maj 2003 om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EF- Tidende 2003 nr. L 156, side 17). Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (Fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet) (EF-Tidende 1995 nr. L 1, side 135) vil hverken direkte eller indirekte blive berørt af projektet. 14. Høring over lovforslaget Lovforslaget har været i høring hos Odense Kommune, Assens Kommune, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, DI Transport og Forenede Danske Motorejere (FDM). Høringssvarene vil blive sendt til Folketingets Trafikudvalg ledsaget af de kommentarer, som høringssvarene måtte give anledning til.

14 Sammenfattende Skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/ mindreudgifter Mindreudgifter for stat, region og kommuner som følge af færre trafikuheld Ingen Reduktion af transportomkostninger. Øget beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren i anlægsperioden Ingen Ingen Reduktion af støjgener langs vejen og forbedret håndtering af vejafvandingen Negative konsekvenser/ merudgifter Udgift for staten på 3.363,0 mio. kr., heraf 1.021,1 mio. kr. til 1. etape (2010-priser inkl. tillæg på 30%) samt udgifter til drift og vedligeholdelse Meradministration for Vejdirektoratet i anlægsfasen Ingen Ingen Ingen Mindre stigning i luftforurening og CO2-udledning. Begrænsede indgreb i rekreative omgivelser De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i EUretten. Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiver bliver hverken direkte eller indirekte berørt af vejanlægget. Det vil gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag blive sikret, at de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af vejanlægget Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse indeholder en bemyndigelse til, at transportministeren udbygger Fynske Motorvej på strækningen mellem Odense Vest og Middelfart fra 4 til 6 spor. Udbygningsstrækningen afsluttes ca. 2 km øst for tilslutningsanlæg nr. 53, Odense Vest. Der henvises til de almindelige bemærkninger og bilag 1. Til 2 Den foreslåede bestemmelse giver hjemmel til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Bestemmelsen fraviger reglen i lov om offentlige veje 34, hvorefter der ved hovedlandeveje og andre rutenummererede veje kan pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 100 m, når vejbestyrelsen finder, at der af færdselshensyn bør sikres vejen mulighed for udvidelse til en større bredde, eller at færdslens tarv i øvrigt gør det nødvendigt. Begrundelsen for at udvide byggelinjernes maksimumsafstand er, at den generelle bestemmelse i vejlovens 34, hvorefter der kan pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 100 m, ikke vurderes at være tilstrækkelig, når vejen udbygges til 6 spor som i dette tilfælde. Ved pålæg af byggelinjer efter den foreslåede bestemmelse finder reglerne om byggelinjer i kapitel 4 i lov om offentlige veje i øvrigt anvendelse. Til 3 Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at transportministeren i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren kan ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af projektet, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Endvidere foreslås det i stk. 2, at erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. De ordinære ekspropriationer til vejanlægget vil ske med hjemmel i vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ekspropriationerne ledes af Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland. De ordinære ekspropriationer til vejanlæg af denne type kan normalt forventes gennemført 1½-3 år efter ved-

15 15 tagelsen af en anlægslov, da ekspropriationerne først kan gennemføres, når Vejdirektoratet har udarbejdet et detailprojekt, og ekspropriationskommissionen har afholdt de nødvendige besigtigelser og godkendt projektet. Med forslaget vil transportministeren som nævnt få hjemmel til i særlige tilfælde at fremrykke ekspropriationstidspunktet for ejendomme, der berøres særligt indgribende af projektet. Ved»særligt indgribende«sigtes almindeligvis til en situation, hvor det vurderes, at der er stor sandsynlighed for, at den pågældende ejendom vil blive totaleksproprieret i forbindelse med projektet. Selv om kravet om, at ejendommen skal berøres særligt indgribende af motorvejsplanerne, er opfyldt, skal også betingelsen om, at der skal være tale om et særligt tilfælde være opfyldt, førend transportministeren kan ekspropriere de pågældende ejendomme på et tidspunkt forud for de ordinære ekspropriationer. Som eksempler på særlige tilfælde kan nævnes, at en fremrykket ekspropriation kan afværge væsentlige økonomiske konsekvenser, eller at ejendommen ønskes overtaget af særlige personlige årsager, herunder sygdom, alder, familieforøgelse eller andre sociale forhold. Forventede ændringer i ejendomspriserne kan ikke i sig selv anses for at udgøre en væsentlig økonomisk konsekvens. Til 4 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, således at transportministeren hurtigst muligt kan påbegynde gennemførelsen af projektet.

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 2009/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-220 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 188 Offentligt 1 Transportministeriet Udkast 25. januar 2010 Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 2009/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-218 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. 1 af 11 04.03.2010 10:52 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape 2010/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt)

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge 2010/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 2009/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-217 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Transport- og Energiministeriet Udkast 8. februar 2006 end. Forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20), fra Motorvejskryds Odense til ca. 2,0 km øst for

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej 2010/1 LSF 154 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 2013/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 2014/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 34 Offentligt Transportministeriet 6. november 2014 UDKAST Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 1. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til:

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 1. Transportministeren bemyndiges

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart VVM-redegørelse - Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 7. juli 15. september 2008 Marts 2009 Vejdirektoratet København

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Køge Bugt Motorvejen Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej 25. september 2003 Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Baggrund Køge Bugt Motorvejen har i de seneste år været præget

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Page 1 of 10 2010/1 LSF 155 Offentliggørelsesdato: 24-02-2011 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. oktober 2010 10/12732 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR RESUME AF INDLEDENDE

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 2010/1 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 2. december 2014 i Vissenbjerg Dagsorden for mødet kl. 19-21 Velkomst og indledning Borgmester Søren Steen Andersen,, Assens Kommune Borgmester Anker Boye,

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2014-15 Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3.

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3. 2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-13 Fremsat den 7. oktober 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet VVM - Regelsættet EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af ovennævnte direktiv

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. november 2012 Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG Med aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 14 Offentligt Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport- og bygningsministeren bemyndiges til: 1) at anlægge en omfartsvej vest

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ombygning af kryds mellem hovedlandevejen

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/13336-2 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Bilag 1: Indstilling Rute 18 Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup 1. VVM-PROCESSEN

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere