Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved"

Transkript

1 Page 1 of /1 LSF 155 Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge en hovedlandevej nord om Næstved fra Slagelsevej til Køgevej. 2) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 151 (rute 14), Næstved-Ringsted, mellem det sydlige rampekryds ved omfartsvejens tilslutning til Ringstedgade og afslutningen af den nuværende hovedlandevej 151 ved Enggårdsvej til kommunevej og 3) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 614 (rute 54), Næstved-Rønnede, mellem tilslutningen af den nordlige omfartsvej ved Køgevej og den nuværende afslutning af hovedlandevej 614 umiddelbart øst for rundkørslen ved Køgevej/Øverup Allé til kommunevej. Stk. 2. Strækninger, der skal henholdsvis anlægges og nedklassificeres, fremgår af lovens bilag Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i loven nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Stk. 2. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Bilag 1

2 Page 2 of 10 Linjeføring for Nordlig Omfartsvej ved Næstved. Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 1.1 Hovedindhold 1.2 Baggrund 2. Supplerende VVM-undersøgelse 3. Lovforslagets indhold 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet 4.2 Tværprofil 4.3 Linjeføring og tilslutninger 4.4 Sideanlæg 4.5 Lokalvejnet og stier 4.6 Faunapassager og hegning 4.7 Erstatningsnatur 4.8 Støjreducerende foranstaltninger 4.9 Vejudstyr og beplantning 4.10 Vejafvanding 4.11 Naboarealer 5. Trafikale konsekvenser 6. Trafiksikkerhed 7. Plan- og beskyttelsesforhold 8. Alternativer 9. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 9.1 Anlægs- og samfundsøkonomi 9.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 11. Administrative konsekvenser for borgerne 12. Miljømæssige konsekvenser 12.1 Arealindgreb og barrierevirkning 12.2 Støj, luft og klima Almindelige bemærkninger

3 Page 3 of Natur, landskab og fortidsminder 12.4 Friluftsliv 12.5 Overfladevand og grundvand 12.6 Ressourceforbrug 12.7 Forurenet jord 13. Forholdet til EU-retten 14. Høring over lovforslaget 15. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 1.1 Hovedindhold Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at anlægge en omfartsvej nord om Næstved fra Vestre Ringvej/Slagelsevej til Køgevej (jf. lovens bilag 1), herunder etablering af en højbro over Susådalen. Vejen anlægges som en 2+1 motortrafikvej, der bliver ca. 7 km lang. Lovforslaget indeholder endvidere en bemyndigelse til at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 151 (rute 14), Næstved Ringsted, mellem det sydlige rampekryds ved omfartsvejens tilslutning til Ringstedgade og afslutningen af den nuværende hovedlandevej 151 ved Enggårdsvej til kommunevej og at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 614 (rute 54), Næstved Rønnede, mellem tilslutningen af den nordlige omfartsvej ved Køgevej og den nuværende afslutning af hovedlandevej 614 umiddelbart øst for rundkørslen ved Køgevej/Øverup Allé til kommunevej. Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen af 2. december 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om Bedre veje mv. og aftalen af 26. november 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om Bedre mobilitet. Med en omfartsvej nord om Næstved vil man forbedre forholdene for den regionale trafik i området og det lokale trafikmiljø i Næstved by. Ved etablering af en nordlig omfartsvej ved Næstved vil den nuværende østlige ringvej i Næstved (Østre Ringvej) blive aflastet, og der vil blive skabt en direkte forbindelse mellem statsvejene til Slagelse, Ringsted og Rønnede. Næstved Nordlige Omfartsvej har et samlet anlægsbudget på 680,6 mio. kr. og forventes at kunne ibrugtages senest i år Baggrund Det tidligere Storstrøms Amt vedtog i december 2006 regionplantillæg nr. 6 til Storstrøms Amts regionplan med henblik på anlæg af en nordlig, østlig og sydlig omfartsvej ved Næstved. I forbindelse med kommunalreformen påtog staten sig ansvaret for den videre planlægning af den nordlige omfartsvej, mens Næstved Kommune påtog sig ansvaret for den videre planlægning af den østlige og sydlige del af omfartsvejsprojektet. 2. VVM-undersøgelse, konsolidering og supplerende VVM-undersøgelse VVM-redegørelsen for en nordlig omfartsvej ved Næstved, der blev udarbejdet af det tidligere Storstrøms Amt i , omfattede en ca. 7 km lang omfartsvej planlagt som en 2+1 motortrafikvej forberedt til udbygning til 4 spor. VVM-redegørelsen omfattede en nordlig omfartsvej, en østlig og sydlig fordelingsvej samt mindre bynære fordelingsveje. For den nordlige omfartsvej blev undersøgt en linjeføring nord om Humlebjerget samt en linjeføring syd om Humlebjerget. Amtsrådet godkendte den 20. december 2006 endeligt regionplantillægget for anlæg af omfartsvejene ved Næstved, herunder valg af den nordlige linjeføring som hovedforslag for den nordlige omfartsvej. Den sydlige linjeføring blev fravalgt af amtet bl.a. som følge af påvirkning af naturskovspartierne ved Humlebjerg og vandhuller syd for Humlebjerg. Det fremgår af aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009, mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, at Vejdirektoratet skal konsolidere det af det nu nedlagte Storstrøms Amt planlagte projekt for en nordlig omfartsvej ved Næstved. Konsolideringen blev gennemført i 2009 og omfattede en teknisk, miljømæssig og økonomisk gennemgang af det foreliggende projekt. Konsolideringen er sammenfattet i rapporten Nordlig omfartsvej, Næstved konsolidering af VVM-redegørelse - september I forbindelse med Vejdirektoratets konsolidering blev foreslået nogle ændringer af det amtslige projekt, hvoraf de væsentligste er: Ændret normaltværsnit og sti i eget tracé Tilslutningsanlæg ved Fensmarkvej udgår Ændret udformning af fordelingsanlæg ved Køgevej Ændret udformning ved passagen af Susåen og Ringstedbanen (passage på en højbro i stedet for en lavbro, der samtidig var ført under banen) Det fremgår af aftalen om Bedre veje mv. af 2. december 2009, mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, at der skal anlægges en nordlig omfartsvej ved Næstved som en 2+1 motortrafikvej med en højbro over Susåen og med de øvrige ovenfor nævnte ændringer til det amtslige projekt. Da krydsningen med en højbro over Susåen ikke indgik i amtets regionplantillæg, blev det i aftalen af 2. december 2009 endvidere besluttet, at der i 2010 skulle foretages en supplerende VVM-undersøgelse for højbroen over Susåen. Den supplerende VVM-undersøgelse blev gennemført i 2010 og er sammenfattet i rapporten Nordlig omfartsvej ved Næstved supplerende VVM-undersøgelse, rapport 365, 2010 og desuden dokumenteret i den tekniske rapport Omfartsvej nord om Næstved, teknisk rapport - juni Begge rapporter er tilgængelige på Vejdirektoratets hjemmeside. Projektet har været drøftet med Miljøcenter Roskilde og Næstved Kommune. Det eksterne rådgivningsfirma Capacent har gennemført en ekstern kvalitetssikring af projektet for Transportministeriet. I forlængelse af den supplerende VVM-undersøgelse og den offentlige høring heraf, blev det foreslået at ændre udformningen af tilslutningsanlægget ved Ringstedgade fra et B-anlæg til et hankeanlæg. Det fremgår af aftalen om Bedre mobilitet af 26. november 2010, at Vejdirektoratet vil være særligt opmærksom på den endelige udformning af rampekrydsene ved Ringstedgade. Den endelige udformning afgøres i detailprojekteringsfasen. Miljøcenter Roskilde vurderer, at der ikke er behov for yderligere undersøgelser inden projektets igangsættelse. 3. Lovforslagets indhold På baggrund af det konsoliderede projekt, den supplerende VVM-undersøgelse og aftalerne af 2. december 2009 om Bedre veje mv. og af 26. november 2010 om Bedre mobilitet foreslås, at transportministeren bemyndiges til at anlægge en ca. 7 km lang 2+1 motortrafikvej nord om Næstved fra Slagelsevej til Køgevej. Strækningen fremgår af lovens bilag 1. Vejen anlægges i hovedtræk svarende til det af Storstrøms Amt tidligere planlagte projekt. Projektet gennemføres dog med de af Vejdirektoratet anbefalede ændringer, nemlig et ændret tværprofil, en ændret udformning af fordelerringen ved Køgevej, fjernelse af et tilslutningsanlæg ved Fensmarksvej samt med anlæg af en højbro over Susåen og jernbanen Ringsted- Vordingborg i stedet for en lavbro over Susåen. Tilslutningsanlægget ved Ringstedgade anlægges som et hankeanlæg.

4 Page 4 of 10 Endvidere foreslås en bemyndigelse af transportministeren til at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 151 (rute 14), Næstved Ringsted, mellem det sydlige rampekryds ved omfartsvejens tilslutning til Ringstedgade og afslutningen af den nuværende hovedlandevej 151 ved Enggårdsvej samt den nuværende hovedlandevej 614 (rute 54), Næstved Rønnede, mellem tilslutningen af den nordlige omfartsvej ved Køgevej og afslutningen af den nuværende hovedlandevej 614 umiddelbart øst for rundkørslen ved Køgevej/Øverup Allé til kommuneveje. Endelig foreslås en bemyndigelse af transportministeren til i særlige tilfælde at fremrykke ekspropriation af ejendomme, der berøres særligt indgribende ved anlæg af omfartsvejen. 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet Omfartsvejen anlægges som en 2+1 motortrafikvej, som indpasses i det omgivende miljø og landskab på en æstetisk og miljømæssigt afbalanceret måde, og som har høj trafiksikkerhedsmæssig standard. Omfartsvejen forventes at have en tilladt hastighed på 90 km/t. Dog forventes den tilladte hastighed at blive 80 km/t på den østligste del af strækning hen mod krydset ved Køgevej. 4.2 Tværprofil Omfartsvejen anlægges som en 2+1-sporet motortrafikvej med en bredde på 19 m. Tværprofilet består af 3 kørespor a 3,5 m, 1 overkørbar midterrabat på 1,5 m, 2 kantbaner a 0,5 m samt 2 yderrabatter a 3 m. 4.3 Linjeføring og tilslutninger Den overordnede linjeføring fremgår af lovens bilag 1. Omfartsvejen tilsluttes i vest den eksisterende rundkørsel ved Vestre Ringvej/Slagelsevej. Fra rundkørslen krydser omfartsvejen Ladbyvej ved indkørslen til Beredskabsstyrelsens øvelsesterræn. Videre mod øst krydser omfartsvejen den nu nedlagte Slagelsebane. Omfartsvejen passerer den nordlige kant af Humlebjerget og krydser Susåen og jernbanen Ringsted-Vordingborg via en højbro. Broen bliver knap 200 m lang og får en højde på m. Øst for broen etableres et nyt tilslutningsanlæg med tilslutning til Ringstedgade. Tilslutningsanlægget udføres som et hankeanlæg, hvis endelige udformning afgøres i detailprojekteringsfasen. Sorøvej forlægges mod nord og føres under jernbanen, hvorfor der skal etableres en ny banebro. Den forlagte Sorøvej tilsluttes Ringstedgade. Øst for Ringstedgade krydser omfartsvejen Vridsløsevej, og øst herfor passerer omfartsvejen over Fensmarkvej. Omfartsvejen afsluttes ved Køgevej lige syd for DR s sendestation. Her anlægges en fordelerring over omfartsvejen, hvor den planlagte nye østlige omfartsvej samt Køgevejs vestlige gren tilsluttes, og hvor omfartsvejen tilsluttes med to par ramper. Fra fordelerringen etableres en vejgren mod Fensmark. Indtil Næstved Kommune anlægger en evt. ny vej til Fensmark benyttes vejstykket som adgangsvej til DR s sendestation samt to andre ejendomme. 4.4 Sideanlæg Der etableres ingen sideanlæg (rastepladser) eller buslommer på strækningen. 4.5 Lokalvejnet og stier Ladbyvej føres over omfartsvejen på en ny bro. Den nedlagte Slagelsebane er planlagt ombygget til en dobbeltrettet sti, der passerer under omfartsvejen. Vridsløsevej føres over omfartsvejen på en ny bro. Fensmarkvej afbrydes nord for omfartsvejen, føres under omfartsvejen og tilsluttes igen syd for omfartsvejen ad et nyt vejstykke syd for og parallelt med omfartsvejen. Anlæg af en evt. forbindelse mod syd til den eksisterende Øverup Allé sker på foranledning af Næstved Kommune. Jeshøjvej afbrydes ved omfartsvejen og Kalsagervej føres under omfartsvejen. Der er langs hele omfartsvejen planlagt en dobbeltrettet fællessti. Langs Slagelsevejs nordside findes en dobbeltrettet fællessti, hvis længdeprofil er forberedt til at passere den nye vej i en underføring. Omfartsvejens dobbeltrettede fællessti tilsluttes denne sti og forløber langs vejens sydside. Den nye dobbeltrettede sti føres med over højbroen, Ringstedbanen og Ringstedgade, men følger derefter igen sit eget tracé gennem tilslutningsanlægget ved Ringstedgade, hvor der etableres tilslutning til de krydsende stier. Der etableres også tilslutning til Fensmarkvej. Den dobbeltrettede stiforbindelse fortsætter frem til fordelerringen ved Køgevej. Ved fordelerringen splittes den dobbeltrettede sti op og forbindes til eksisterende enkeltrettede stier langs Køgevej. Endelig fastlæggelse af ændringer i det lokale vejnet og stisystem vil ske i detailprojekteringsfasen og i forbindelse med ekspropriationskommissionens behandling. 4.6 Faunapassager og hegning Der anlægges 3 faunapassager. Der opsættes paddehegn på to lokaliteter. Der opsættes vildthegn langs vejen i de områder, hvor der er færdsel af vildt og i øvrigt, hvor der kan være en trafiksikkerhedsmæssig risiko for påkørsel af dyr. 4.7 Erstatningsnatur Omfartsvejen forventes ikke at påvirke fredsskovsarealer. Der påregnes anlagt ca. 12 erstatningsbiotoper og kompensationsvandhuller. Den endelige placering og udformning af erstatningsnatur fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen i dialog med Naturstyrelsen. 4.8 Støjreducerende foranstaltninger Støjforholdene blev analyseret i Storstrøms Amts VVM-undersøgelse. I forbindelse med Vejdirektoratets konsolidering i 2009 blev der foretaget nye støjberegninger med den nye fællesnordiske støjberegningsmodel Nord2000. I den supplerende VVM-undersøgelse fra 2010 blev der gennemført nye støjberegninger af effekten af at etablere en højbro over Susåen. Omfartsvejen anlægges med støjreducerende asfalt. Derudover monteres 2 m høje støjskærme på begge sider af selve højbroen over Susåen. Skærmene er ca. 200 m lange. Den endelige fastlæggelse af støjafskærmningens omfang og udformning fastlægges i detailprojekteringsfasen. Der vil forekomme støjgener under anlægsfasen, primært fra transport- og entreprenørmaskiner, men i en kort periode også fra nedramning af træpæle til midlertidige fundamenter til højbroen i Susådalen. Støjgenerne vil blive søgt minimeret ved at yde tilskud til facadeisolering til især enkeltliggende særligt støjbelastede ejendomme. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen. Ved boliger med en støjbelastning på mere end 73 db (decibel) ydes tilskud på 90 % af omkostningen til facadeisolering, ved et støjniveau i størrelsesordnen db ydes tilskud på 75 %, og ved et støjniveau i størrelsesordnen db ydes tilskud på

5 Page 5 of %. Det maksimale beløb pr. bolig er pr. 3. kvartal 2010 fastsat til kr. inkl. moms (byggeomkostningsindeks for boliger 121,9 2010). Hvilke boliger der vil blive tilbudt tilskud til støjisolering, fastlægges i selve detailprojekteringsfasen. 4.9 Vejudstyr og beplantning Omfartsvejen udstyres med vejtavler, autoværn og kantpæle. Afmærkning på kørebanen vil blive udført med reflekterende afmærkning. Der etableres ikke vejbelysning langs vejen, da strækningen er beliggende i åbent land, men der opsættes vejbelysning i alle rundkørsler og signalanlæg. Ligeledes etableres belysning i alle stiunderføringer. Skråninger og øvrige vejarealer beplantes, hvor det findes hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerhed, æstetik og naturhensyn Vejafvanding Der etableres grøfter og trug langs vejen. Vejvandet ledes via dræn til regnvandsbassiner, der etableres med dykkede afløb, hvilket betyder at regnvandsbassinet har olieudskillerfunktion og lukkemekanismer, der kan tilbageholde forurenende stoffer og kontrollere udløbet af vandmængden til det omgivende miljø. Der er planlagt 4 regnvandsbassiner, hvoraf de 2 bassiner er serieforbundet, før udledning sker til Susåen vest for den nye højbro. Hvor vejanlæg og bassiner placeres i områder med drikkevandsinteresser, vil der blive udført tiltag til beskyttelse mod nedsivning af vejvand. Dette gælder lokalt ved vejens start og afslutning. Endelig placering og udformning af afvandingen fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen Naboarealer Den nordlige omfartsvej ved Næstved anlægges primært på markarealer i randområdet mellem byzone syd for omfartsvejen og landbrugszone nord for. På den vestligste del af strækningen passerer omfartsvejen syd for Ladby og mellem boligområdet Ganges Bro og skovarealet Humlebjerg. På den østlige del af strækningen passerer omfartsvejen syd for bebyggelsen Vridsløse og Øverup Huse. 5. Trafikale konsekvenser Det er ved hjælp af en trafikmodel beregnet, at der på strækningen fra Slagelsevej til Ringstedgade vil være en årsdøgntrafik på ca biler i 2030, mens der på strækningen fra Ringstedgade til Køgevej vil være en årsdøgntrafik på ca Det er i trafikberegningerne forudsat, at den østlige og sydlige omfartsvej også er anlagt. Anlæg af omfartsvejen vil medføre tidsbesparelser for de trafikanter, der vil benytte den nye omfartsvej. Anlæg af omfartsvejen vil medføre mindre trafikarbejde gennem Næstved by, idet trafikken mellem Slagelse (rute 22) og Rønnede (rute 54) ikke længere skal køre en omvej gennem Næstved by. Det samme gælder fra Ringstedgade (rute 14) mod Rønnede og omvendt. Anlægget af omfartsvejen vil medføre en stigning i det samlede trafikarbejde. 6. Trafiksikkerhed Anlæg af omfartsvejen nord om Næstved vil samlet set forbedre trafiksikkerheden, da den nye omfartsvej er mere sikker end de eksisterende veje, som aflastes. 7. Plan- og beskyttelsesforhold Projektet berører blandt andet et område, hvor der forekommer arter, der er opført på EF-habitatdirektivets bilag IV. EF-habitatdirektivet forpligter Danmark til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en beskyttelsesordning i de naturlige yngle- og rasteområder for de arter, som er listet på EF-habitatdirektivets bilag IV, også uden for de egentlige habitatområder. Beskyttelsen betyder bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes udbredelsesområder. De bilag IV-arter, der kan blive påvirket af omfartsvejen, er markfirben, flere arter af flagermus, stor vandsalamander og spidssnuet frø. Der indgår en række afværgeforanstaltninger i projektet, som vil sikre, at den økologiske funktionalitet af yngle- og rastepladser bliver opretholdt for bilag IV-arter. Selve Susåen med de nærmeste omgivelser samt mose og sø langs Vasegrøften fra Ganges Bro til Slagmose udgør en del af EF-habitatområde nr. 194 Suså med Tystrup Bavelse Sø og Slagmosen (Natura2000 område). I projektområdet er udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde nr. 194 knyttet til selve åløbene. De arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget, og som er registreret eller formodes at forekomme i Susåen og Vasegrøften, er de 2 fiskearter pigsmerling og bæklampret samt naturtyperne vandløb med vandplanter og bræmmer med høje urter samt sumpvindelsnegl. Forlægningen af Sorøvej vil berøre kanten af Natura2000-området med de 2 naturtyper rigkær og kalk overdrev som findes i området. Der er derfor ved tilrettelæggelsen af arbejdet fundet løsninger, der i VVM-undersøgelsen er vurderet at påvirke miljøet mindst muligt. Samlet set vurderes det i VVM-undersøgelsen for anlægs- og driftsfasen, at projektet ikke vil påvirke gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget i EF-habitatområdet. Da det oprindeligt planlagte vejanlæg med Regionplantillæggets vedtagelse i 2006 har været en del af den efterfølgende planlægning for kommunen, forventes der ikke væsentlige planmæssige ændringer, der kan komme i konflikt med vejanlægget. Der er dog i 2007 udarbejdet en skovrejsningsplan for Vridsløse Statsskov. I planen er der taget hensyn til vejanlægget, der gennemskærer skoven. Det vurderes i VVM-undersøgelsen på denne baggrund, at der ikke vil være konflikt mellem vejanlægget og skovrejsningen. Der udlægges ikke erstatningsskov ved gennemskæringen af Vridsløse Statsskov. Næstved Kommune har også udlagt nyt lavbundsareal syd for Vridsløse med henblik på at åbne og restaurere flere vandløb. Planerne er endnu ikke eksakte, men kommunen har oplyst, at udpegningen ikke vil være til hinder for, at vejanlægget kan etableres. Det betyder dog, at der evt. skal indarbejdes nye passager til vandløb i vejanlægget på den pågældende strækning. Dette vil blive drøftet med Næstved Kommune i den videre detailprojektering. Det vurderes derfor i VVM-undersøgelsen, at vejanlægget ikke vil være i konflikt med nogle af de vedtagne lokalplaner. Der vil generelt blive indarbejdet foranstaltninger til sikring af grundvandets kvalitet i forbindelse med detailprojekteringen. De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget. Næstved Kommune har meddelt, at kommunen er indstillet på at give de nødvendige tilladelser i medfør af planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og museumsloven til at gennemføre projektet. Miljøcenter Roskilde har meddelt sin principgodkendelse af projektet med en række bemærkninger, der fremgår af høringsnotatet efter den offentlige høring (8. juli 2. september 2010) af den supplerende VVM-redegørelse. Der vil i den kommende detailprojekteringsfase blive taget hensyn til Miljøcentrets bemærkninger. Dette gælder blandt andet det endelige omfang og placering af erstatningsnatur. 8. Alternativer I Storstrøms Amts VVM-undersøgelse var der undersøgt en løsning med en sydligere linjeføring på den vestlige del af strækningen. Den sydligere linjeføring blev imidlertid fravalgt af amtet bl.a. som følge af påvirkning af naturskovspartierne ved Humlebjerg og vandhuller syd for Humlebjerg.

6 Page 6 of Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 9.1 Anlægs- og samfundsøkonomi Anlægsoverslaget for anlæg af Næstved Nordlige Omfartsvej er udarbejdet efter Transportministeriets retningslinjer for ny budgettering af anlægsprojekter på vej- og baneområdet. Anlægsoverslaget er opgjort på fire niveauer: Fysikoverslag, basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsbudget (totaludgift). Fysikoverslaget er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at det er baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende skitseprojekt og enhedspriser og erfaringer fra de seneste, sammenlignelige anlægsarbejder. Fysikoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, ledningsomlægninger, jordarbejder og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning, mængder m.v. kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. I henhold til principperne for ny anlægsbudgettering har det eksterne rådgivningsfirma Capacent for Transportministeriet gennemført en ekstern kvalitetssikring, som har omfattet en vurdering af Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring og samfundsøkonomiske analyse samt projektorganisering og udbudsstrategi. Den eksterne kvalitetssikring har ikke afdækket væsentlige fejl eller mangler i Vejdirektoratets beregninger og metode for opgørelse af anlægsoverslag m.m. Der er på den baggrund udarbejdet et basisoverslag for omfartsvejen på 523,6 mio. kr. i 2011-priser (vejindeks 169,7). I overslaget indgår udgifter til etablering af anlægget, arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration, men ikke moms. I henhold til retningslinjerne for ny anlægsbudgettering vil projektbevillingen på finansloven (ankerbudgettet) være basisoverslaget tillagt 10 %, dvs. 575,9 mio. kr. Ved indbudgettering på finansloven afsættes yderligere en central reserve på 20 % i Transportministeriet. Det samlede anlægsbudget vil således være 680,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget. Prisniveau 2011 og vejindeks 169,7. Basisoverslag Mio. kr. Ankerbudget (basisoverslag + 10 pct.) Mio. kr. Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 pct.) Mio. kr. 523,5 575,9 680,6 Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort i henhold til Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. På baggrund af disse opgørelser er beregnet en intern rente for projektet. Den interne rente er den rente, som opnås med den investerede kapital, når alle fordele og omkostninger opgøres over den samlede projektperiode. Den interne rente skal mindst svare til den samfundsøkonomiske kalkulationsrente på 5 %, for at projektet har et positivt samfundsøkonomisk afkast. Det bemærkes, at en række miljøeffekter, herunder barrierevirkning, tab af naturværdier og støj i naturområder samt arealindgreb ved anlægsprojekter, ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse. Herudover er der i forbindelse med Vejdirektoratets konsolidering ikke gennemført beregning og værdisætning af luftforurening bortset fra CO2. Den interne rente for projektet er beregnet til 14,6 % i forhold til ankerbudgettet og 12,9 % i forhold til den samlede anlægsbevilling. Anlæg af Næstved Nordlige Omfartsvej vil kunne gennemføres efter følgende tidsplan: 2011: Detailprojektering 2012: Besigtigelse 2013: Ekspropriation : Anlæg 2016: Åbning og færdiggørelsesarbejder mv. Bevillingerne i 2011-priser (indeks 169,7) forventes at fordele sig, som anført i Tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Årsfordelt anlægsbudget År I alt Ankerbudget (projektbevilling) Mio. kr. 8,4 44,1 81,7 137,8 149,1 130,5 24,3 575,9 Samlet anlægsbudget Mio. kr. 9,9 52,1 96,6 162,9 176,2 154,2 28,7 680,6 9.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet Arbejdet forestås af Vejdirektoratet og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg og drift. Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgivningsfirmaer.

7 Page 7 of 10 Vejdirektoratet og dets bygherrerådgivere fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at arbejdet leveres i overensstemmelse med den aftalte kvalitet, tidsplan og pris. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres, dokumenteres og evalueres, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Trafikafviklingen skal overvåges, og trafiksikkerhedsmæssige indsatser skal gennemføres. Vejdirektoratet vil løbende undersøge og afprøve mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. Af den samlede udgift er der til projektering, tilsyn og administration budgetteret med 17 % for anlæg af omfartsvejen. De 17 % er forudsat fordelt med 4,6 % til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 7,4 % til eksterne rådgivere og ca. 5,0 % til øvrige driftsudgifter. Vejdirektoratets projektbevilling til anlæg af Nordlige Omfartsvej ved Næstved på 575,9 mio. kr. optages på finanslovens Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev. ) og den centrale reserve på 104,7 mio. kr., svarende til 20 % af basisoverslaget, optages på finanslovens Anlægsreserve (Anlægsbev. ). Der vil tillige være merudgifter til vedligeholdelse af vejen. 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Anlæg af Næstved Nordlige Omfartsvej vil forbedre trafikafviklingen i og omkring Næstved og reducerer derved transportudgifterne for erhvervslivet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at have et effektivt samspil med kunder, underleverandører og samarbejdspartnere. I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse på ca. 400 mandår. De afledte økonomiske konsekvenser vil primært være sparet tid og sparede kørselsomkostninger. Den sparede tid for erhvervssegmentet har en værdi i størrelsesordenen 57 mio. kr. (prisniveau 2010, markedspriser) i åbningsåret Der vil være ekstra kørselsomkostninger på 3 mio. kr. Besparelsen vil efterfølgende være stigende i takt med væksten i trafikken. For så vidt angår de strukturelle økonomiske virkninger for erhvervslivet kan nævnes, at en forbedret fremkommelighed normalt forventes at give positive effekter for erhvervslivet. I den forbindelse er det også af væsentlig betydning, at en del af de tidsbesparelser, der ikke direkte kan henføres til erhvervstrafik, og dermed som afledt økonomisk effekt, kan henføres til trafik mellem bolig og arbejdssted, som giver erhvervslivet en positiv effekt i form af fordele for de ansatte. 11. Administrative konsekvenser for borgerne Det færdige anlæg vil samlet set forbedre trafik- og miljøforholdene for borgerne i området. Anlægget berører direkte og indirekte en række mennesker bl.a. i form af ekspropriationer og gener i forbindelse med anlægsarbejderne. Vejdirektoratet lægger vægt på at holde tæt kontakt til grundejere i hele anlægsperioden. I det videre forløb i anlægsprocessen vil ejere og brugere af de berørte ejendomme blive orienteret direkte dels ved breve fra Vejdirektoratet og ekspropriationsmyndighederne om anlægsarbejdernes tidsplan og fremdrift, dels ved personlig kontakt til ejere og brugere og ved afholdelse af møder med grundejerforeninger m.v. Borgerne har endvidere mulighed for at holde sig løbende orienteret om anlægsarbejdet på Miljømæssige konsekvenser I det konsoliderede projekt samt den supplerende VVM-undersøgelse af projektet er redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af vejanlægget. Konsekvenserne er resumeret nedenfor Arealindgreb og barrierevirkning Anlæg af omfartsvejen vil fortrinsvis berøre åbne områder i landzone. Arealer der ejes af Næstved Kommune stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet. Der forventes eksproprieret ha. til vejanlægget, hvoraf Næstved Kommune ejer ca. halvdelen. Ekspropriationen vil berøre ca. 15 ejendomme. Det er anslået, at 2 ejendomme forventes totaleksproprieret. For at gennemføre anlægsarbejderne er det nødvendigt at disponere over arbejdsarealer. Størrelsen af disse arealer vurderes til ca. 10 ha. Arealerne reetableres og afleveres efter endt brug tilbage til ejerne. Omfanget af ekspropriationer vil blive fastlagt endeligt af ekspropriationskommissionen, der skal godkende projektet ved en besigtigelsesforretning. Alle ekspropriationer gennemføres efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Vejens barrierevirkning vil ikke være væsentlig, da alle skærende veje og stier enten opretholdes eller omlægges i fornødent omfang Støj, luft og klima Der foreligger støjberegninger både fra det konsoliderede projekt og fra den supplerende VVM-undersøgelse. Eksisterende støjafskærmning er medregnet i beregningerne. De anvendte trafiktal er den beregnede trafik for 2030, med fuld udbygning af også den østlige og sydlige omfartsvej. Støjberegningerne omfatter de væsentligste veje i det undersøgte område, ligesom eksisterende støjafskærmning er medtaget. Omfartsvejen vil overordnet medføre, at en del af trafikstøjen i Næstved by flyttes ud på omfartsvejen. Dermed opnås generelt en støjmæssig aflastning af boliger i Næstved. Til gengæld vil der i det åbne land omkring byen optræde trafikstøj, hvor der ikke tidligere har været støj i væsentligt omfang. I Storstrøms Amts oprindelige VVM-redegørelse (der dækker alle tre omfartsveje) fremgår det, at antallet af støjbelastede boliger samlet set bliver mindre end i den situation, hvor der ikke bliver etableret nye veje. Bag ændringerne kan ligge betydelige omfordelinger af støjen. Nogle boliger vil blive udsat for mindre støj, mens andre får mere støj. Antallet af boliger med en støjbelastning over Miljøministeriets vejledende grænseværdi for støjbelastede boliger på 58 db (decibel) er beregnet for den nordlige omfartsvej og det berørte vejnet i forbindelse med Vejdirektoratets konsolidering. Der er ingen sammenhængende boligområder, som vil live belastet med mere end 58 db, men der er 3-4 enkeltliggende ejendomme på den sydvestlige side af Sorøvej, som vil blive støjbelastet med mere end 58 db fra det nye vejanlæg. Nogle af disse ejendomme vil få en lavere støjbelastning fra Sorøvej, fordi denne vej på strækningen nærmest Ringstedgade forlægges mod nordøst. Boliger længere mod nordvest i Ganges Bro udsættes først og fremmest for støj fra Sorøvej. Der vil blive opsat 2 m høje støjskærme langs hele højbroen. Der anvendes støjreducerende belægning på hele strækningen. I VVM-undersøgelsen vurderes det overordnet, at omfartsvejen giver en bedre luftkvalitet for beboerne i Næstved by, idet anlæg af omfartsvejen reducerer trafikken inde i byen. Vejdirektoratet forventer en lille stigning i emissioner af forurenende stoffer. Etablering af en nordlig omfartsvej ved Næstved vil indebære en forøgelse af trafikarbejdet og dermed energiforbrug og emissioner. Den forventede stigning i kørehastigheden kan isoleret set også medføre stigning i emissioner, mens det vil trække i den anden retning, at hastigheden på omfartsvejen må forventes at være mere jævn end på de nuværende vejalternativer. Der forventes således mindre stigninger i de samlede emissioner men også positive effekter af, at trafikarbejde flyttes fra by til land. Det vurderes i VVM-undersøgelsen, at CO2-udledningen vil øges med ca ton pr. år. Omfartsvejen medfører samlet set en omfordeling af emissionerne, hvorved der opnås en reduktion af emissionerne i byområder, der modsvares af lidt større stigninger i det åbne land. Da omfartsvejen forløber i det åbne land med gode spredningsbetingelser, vurderes det i VVM-undersøgelsen, at luftforureningskoncentrationerne vil være langt under de vejledende grænseværdier.

8 Page 8 of Natur, landskab og fortidsminder Miljøkonsekvenserne ved anlægsprojektet er vurderet i det konsoliderede projekt samt den supplerende VVM-undersøgelse. Anlægsarbejdet skal delvist foregå i et område beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3 og EF-habitatdirektivet. Selve Susåen med de nærmeste omgivelser samt mose og sø langs Vasegrøften fra Ganges Bro til Slagmose udgør en del af EF-habitatområde nr. 194 Suså med Tystrup Bavelse Sø og Slagmosen. I projektområdet er udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde nr. 194 knyttet til selve å- løbene. De arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget, og som er registreret eller formodes at forekomme i Susåen og Vasegrøften, er de 2 fiskearter pigsmerling og bæklampret samt naturtyperne vandløb med vandplanter og bræmmer med høje urter samt sumpvindelsnegl. Forlægningen af Sorøvej vil berøre kanten af Natura2000-området med de 2 naturtyper rigkær og kalk overdrev samt område med sumpvindelsnegl beliggende tæt på. Herudover er der registreret forekomst af markfirben, flere arter af flagermus, stor vandsalamander og spidssnuet frø, der er opført på EFhabitatdirektivets bilag IV. Der er i forbindelse med konsolideringen af projektet gennemført supplerende feltundersøgelser af områdets flagermus. Det har medført, at der vil være fokus på tidlig gennemførelse af afværgeforanstaltninger for at opnå bedst effekt. Træfældning søges reduceret til et minimum, og evt. brug af belysning ved natarbejde i nærheden af flyveruter begrænses mest muligt. Der etableres efter behov hop-overs i form af beplantning så tidligt som muligt i projektforløbet. Der er derfor ved tilrettelæggelsen af arbejdet fundet løsninger, der i VVM-undersøgelsen vurderes at påvirke miljøet mindst muligt. Samlet set vurderes det i VVM-undersøgelsen for anlægs- og driftsfasen, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arterne kan opretholdes, og at projektet ikke vil påvirke gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget i EF-habitatområdet. Det er i VVM-undersøgelsen vurderet, at projektet vil medføre midlertidige påvirkninger af de beskyttede naturtyper i anlægsfasen, men at områderne genoprettes naturligt, eller ved midlertidig pleje, ved anlægsfasens ophør. Vejdirektoratet vil i forbindelse med projektet opstille et overvågningsprogram for Natura2000-området for den strækning, der krydser Susåen. I programmet vil der ske overvågning af projektets påvirkninger af naturforholdene under og efter anlægsperioden med fokus på effekter af afværgeforanstaltninger for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget samt bilag IV-arter. Overvågningsprogrammet vil også omfatte en tidsplan for overvågning, som maksimalt vil vare 5 år, efter anlægget er taget i brug. Miljøcenter Nykøbing Falster, Naturstyrelsen og Næstved Kommune vil blive inddraget i det videre arbejde med overvågningsprogrammet. Der er ingen registrerede fortidsminder på linjeføringen vest for Humlebjerg, men landskabet har potentiale til at rumme bosættelser fra bondestenalder, bronzealder eller jernalder, hvorfor man kan forvente at støde på sådanne. I engområdet øst for Humlebjerg og Suså passeres en fredet høj, men udenfor dens 100 meters beskyttelseszone. Vejbyggeri på strækningen kan måske støde på overpløjede gravhøje. Ladby er udpeget til bevaringsværdig helhed, bl.a. på grund af sit velbevarede landsbymiljø og de tilhørende omgivelser. Linjeføringen gennemskærer en række diger, hvilket betyder, at udskiftningsstrukturen i disse områder påvirkes. Ved Ladby og Vridsløse er der formodninger om fortidsminder i form af broer eller vad ved omfartsvejen. Ved Vridsløse er der en ødekirke og et kulturarvsareal sydvest for byen. Det er i VVM-undersøgelsen vurderet, at omfartsvejen ikke påvirker disse. Inden anlægsarbejdet går i gang, vil Næstved Museum foretage en arkæologisk forundersøgelse på de arealer, der berøres af vejanlægget. Omkostningerne hertil afholdes af anlægsbevillingen Friluftsliv Anlæg af højbroen berører friluftslivet i og omkring Susådalen, der vil blive påvirket af støj og arbejdstrafik i anlægsperioden. Rastepladsen for kanoer nord for broen samt kanosejlads på Susåen kan i store træk opretholdes under (og efter) anlægsarbejderne. Eventuelle spærringer af kanosejlads vil blive søgt tilrettelagt udenfor sæsonen eller i givet fald i så korte perioder som muligt. Næstved Kommunes Grøn plan angiver at området syd og nord for Ganges Bro er udpeget som grøn kile. Projektet vil ikke være til hindring for dette Overfladevand og grundvand Vejvand opsamles og føres via ledninger og grøfter til regnvandsbassiner, hvor urenheder bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden vandet føres videre til det nærmeste vandløb eller lign. Alle regnvandsbassiner etableres med dykkede afløb, dvs. at regnvandsbassinet har olieudskillerfunktion og lukkemekanismer, der kan tilbageholde forurenede stoffer. Vejvandet vil pga. etablering af regnvandsbassiner ikke medføre væsentlige skader i vandløbene, hverken i form af erosion eller forurening. Skulle der ske et uheld på vejen, der f.eks. medfører olieudslip, vil olien kunne opsamles fra regnvandsbassinet, inden den løber ud i vandløbet. Udledning af renset vejvand vil ske til Susåen og tilføres de nedstrøms beliggende EF-habitatområder. På baggrund af beregninger af den forøgede mængde vejvand der tilføres EF-habitatområderne er det i VVM-undersøgelsen vurderet, at Susåens vandføring er tilstrækkelig til, at der ikke vil blive udledt tungmetaller i koncentrationer i udløbspunktet, der overskrider de fastsatte kvalitetskrav. Herudover sker en fortynding gennem vandløbssystemet, hvorfor det i VVM-undersøgelsen vurderes, at naturtyper og arter på udpegningsområdet ikke vil tage skade af udledning af tungmetaller i vejvand i de størrelsesordener, der udledes. Linjeføringen berører to områder med særlige drikkevandsinteresser med indsatsområde til beskyttelse af grundvandet. Desuden findes en enkelt indvindingsboring med beskyttelseszone, som påvirkes af projektet. Der skal i forbindelse med anlægsarbejdet tages de nødvendige forholdsregler for at sikre dette Ressourceforbrug Forbrug af råstoffer er opgjort på baggrund af et skitseprojekt for vej, bro og afvanding. Forbruget omfatter ca tons ny asfalt og m3 stabilgrus og bundsikring. Til broerne påregnes et forbrug på ca m3 beton. Asfalt og grus fra opbrydning af de eksisterende veje genbruges i videst mulige udstrækning Forurenet jord Hele området nord for Næstved er blevet områdeklassificeret som følge af byudviklingsplaner. Det betyder, at der kræves analyser af jorden, hvis denne skal bortskaffes. På baggrund af oplysninger om, at forurening kun findes i nye veje og ved jernbanestrækninger forventes det ikke, at man vil finde jordforurening andre steder på strækningen i åbent land. Forurenet rabatjord langs de eksisterende veje, som skal fjernes ved tilslutningerne til omfartsvejen, vil som udgangspunkt indgå i vejanlægget. Håndtering af jord vil ske på en måde, så eventuelle konflikter i anlægs- og driftsfasen minimeres. Ved arbejde i forurenet jord skal jorden bortskaffes eller indbygges i projektet efter særlige regler i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser.

9 Page 9 of Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM-direktivet) (EF-Tidende 1985, nr. L 175, side 40) samt Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EF Tidende 2003, nr. L 156, side 17). Påvirkninger af Fuglebeskyttelses- og habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (Fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979, nr. L 103, side 1) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet) (EF-Tidende 1995, nr. L 1, side 135) er beskrevet i forbindelse med miljøvurderingen i den supplerende VVM-undersøgelse. I 11.3 er beskrevet oplæg til et overvågningsprogram, der iværksættes for at overvåge tilstand og påvirkning af ovennævnte områder. 14. Høring over lovforslaget Lovforslaget har været i høring hos Næstved Kommune, Region Sjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, DI Transport, Dansk Transport og Logistik (DTL), Movia og Forenede Danske Motorejere (FDM). 15. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindreudgifter Merudgifter Mindreudgifter for stat, region og kommune, som Udgift for staten på 680,6 mio. kr. (2011-priser følge af færre trafikuheld inkl. tillæg på 30 %). Merudgifter til drift og vedligeholdelse Ingen Meradministration for Vejdirektoratet i anlægsfasen Vejanlægget forventes at medføre reducerede Ingen transportudgifter. Forøgelse af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren i anlægsperioden Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Betydelig forbedring for trafikanterne på omfartsvejen og aflastning af trafikken på alternative veje Gennemførelse af projektet vil medføre ekspropriation af en række ejendomme Miljømæssige konsekvenser Reduktion af støjgener og emissioner i byområde Samlet stigning i emissioner af luftforurenende stoffer og CO2. Berøring af EF-habitatområder kræver særlig opmærksomhed, evt. midlertidig pleje, evt. mindre erstatningsbiotoper Forholdet til EU-retten Susåen og Vasegrøften udgør en del af EF-habitatområde nr Forlægningen af Sorøvej vil ligeledes berøre Natura2000-område. Det er i VVM-undersøgelsen vurderet, at hverken anlægsfasen eller driftsfasen af projektet vil påvirke en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i udpegningsområdet. Det vil gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag blive sikret, at de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af vejanlægget. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse i nr. 1 indeholder en bemyndigelse af transportministeren til at anlægge en ca. 7 km lang Næstved Nordlig Omfartsvej. Endvidere foreslås, at transportministeren bemyndiges til at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 151 (rute 14), Næstved - Ringsted, mellem det sydlige rampekryds ved omfartsvejens tilslutning til Ringstedgade og afslutningen af den nuværende hovedlandevej 151 ved Enggårdsvej til kommunevej, og at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 614 (rute 54), Næstved - Rønnede, mellem tilslutningen af den nordlige omfartsvej ved Køgevej og den nuværende afslutning af hovedlandevej 614 umiddelbart øst for rundkørslen ved Køgevej/Øverup Allé til kommunevej. Der henvises til de almindelige bemærkninger og lovens bilag 1. Til 2 Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at transportministeren i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren kan ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af projektet, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Endvidere foreslås i stk. 2, at erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. De ordinære ekspropriationer til vejanlægget vil ske med hjemmel i vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ekspropriationerne ledes af Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne. De ordinære ekspropriationer til vejanlæg af denne type kan normalt forventes gennemført 1½-3 år efter vedtagelsen af en anlægslov, da ekspropriationerne først kan gennemføres, når Vejdirektoratet har udarbejdet et detailprojekt, og ekspropriationskommissionen har afholdt de nødvendige besigtigelser og godkendt projektet. Med forslaget vil transportministeren som nævnt få hjemmel til i særlige tilfælde at fremrykke ekspropriationstidspunktet for ejendomme, der berøres særligt indgribende af projektet. Ved»særligt indgribende«sigtes almindeligvis til en situation, hvor det vurderes, at der er stor sandsynlighed for, at den pågældende ejendom vil blive totaleksproprieret i forbindelse med projektet. Selv om kravet om, at ejendommen skal berøres særligt indgribende af omfartsvejsplanerne, er opfyldt, skal også betingelsen om, at der skal være tale om et særligt tilfælde være opfyldt, førend transportministeren kan ekspropriere de pågældende ejendomme på et tidspunkt forud for de ordinære ekspropriationer. Som eksempler på særlige tilfælde kan nævnes, at en fremrykket ekspropriation kan afværge væsentlige økonomiske konsekvenser, eller at ejendommen ønskes overtaget af særlige personlige årsager, herunder sygdom, alder, familieforøgelse eller andre sociale forhold. Forventede ændringer i ejendomspriserne kan ikke i sig selv anses for at udgøre en væsentlig økonomisk konsekvens.

10 Page 10 of 10 Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, således at projektering mv. herefter kan igangsættes.

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 2010/1 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 1. Transportministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape 2010/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt)

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 188 Offentligt 1 Transportministeriet Udkast 25. januar 2010 Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej 2010/1 LSF 154 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen

Læs mere

Projektet. Hver dag. Næstved Nordlig Omfartsvej

Projektet. Hver dag. Næstved Nordlig Omfartsvej Projektet Vejdirektoratet er i fuld gang med at bygge en omfartsvej nord om Næstved fra Vestre Ringvej/Slagelsevej til Køgevej. Omfartsvejen skal forbedre forholdene for den regionale trafik og det lokale

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 2014/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 34 Offentligt Transportministeriet 6. november 2014 UDKAST Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 2009/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-218 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015 VVM-tilladelse for Hønsinge Omfartsvej Marts 2015 Titel: VVM-tilladelse for Hønsinge omfartsvejvvmtilladelse Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge 2010/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. 1 af 11 04.03.2010 10:52 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 14 Offentligt Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport- og bygningsministeren bemyndiges til: 1) at anlægge en omfartsvej vest

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20), fra Motorvejskryds Odense til ca. 2,0 km øst for

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af transport-, bygnings- og boligminister (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport-, bygnings-

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Transport- og Energiministeriet Udkast 8. februar 2006 end. Forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ombygning af kryds mellem hovedlandevejen

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED. Supplerende VVM-undersøgelse >>> Sammenfattende rapport

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED. Supplerende VVM-undersøgelse >>> Sammenfattende rapport NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED Supplerende VVM-undersøgelse >>> Sammenfattende rapport RAPP PPOR ORT 365-2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED Supplerende VVM-undersøgelse >>> Sammenfattende rapport Rapport

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 2013/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 1. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til:

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 2009/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-217 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Dato 5. april 2017 Dokument 17/04785-1 Side 1/9 Indstilling Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Den 24. juni 2014 indgik

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST )

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00240) Etablering af en

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 2009/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-220 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3.

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3. 2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-13 Fremsat den 7. oktober 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 1.

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT

Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato 2010-07-076 Udarbejdet af Jens Anker Jaquet m.fl. Kontrolleret af Emil

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere