Indhold. Velkommen Dine 3 år på HTX Grundforløbet Studieretning Den daglige undervisning Generelt...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt..."

Transkript

1 Studiehåndbog 2014

2 Indhold Velkommen... 3 Dine 3 år på HTX... 4 Grundforløbet... 5 Studieretning... 6 Den daglige undervisning... 8 Generelt Studievejledning Studievalg Sydjylland Statens uddannelsesstøtte Studieregler Orientering om eksamen Ordensregler Praktiske oplysninger Personale Kontaktoplysninger Studiehåndbog

3 Velkommen Det er med stor glæde, at jeg vil byde dig velkommen til 3 udfordren de og udviklende år på Rybners Tekniske Gymnasium. Du vil gennemgå en HTX- uddannelse, med et ½ års grundforløb og 2½ års studie retningsforløb. På Rybners Tekniske Gymnasium har vi arbejdet intenst på at skabe nogle gode ud dannelsesforløb, som du kan vælge imellem. Uddannelsen består af både teoretisk indlæring og praktiske opgaver, og du vil modtage en del undervisning, hvor du arbejder projektorganiseret. Det stiller krav til dig om at yde en aktiv indsats gennem både grundforløb og studieretningsforløb. Du skal aflevere mange opgaver og rapporter, men dagligdagen vil ind imellem blive afbrudt af studieture, ekskursioner og andre arrangementer. Rybners Tekniske Gymnasium er studie forberedende, og giver adgang til de videregående uddannelser. Vi lægger vægt på, at du igennem de 3 år opnår de færdigheder, du har brug for, hvad enten du vil læse videre eller tage en erhvervsuddannelse. Vi har et fagligt dygtigt og engageret lærerkorps, der sammen med dig vil skabe et godt fagligt og socialt miljø på skolen. I denne studiehåndbog kan du læse mere om de praktiske forhold i forbindelse med din skoledag, fagene og eksamen. Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder eller mig, hvis der er særlige forhold der skal drøftes. Jeg ønsker dig endnu en gang velkommen til Rybners Tekniske Gymnasium! Karsten Rieder Rektor Studiehåndbog 3

4 Dine 3 år på HTX Undervisningen på HTX-uddannelsen er organiseret efter den uddannelsesmodel, som du kan se på side 7. Af modellen ses, at HTX-uddannelsen hviler på 3 ben, nemlig det naturvidenskabelige, det humanistiske og det tekniske. Det naturvidenskabelige ben omfatter fagene matematik, fysik, biologi og kemi. Det humanistiske ben omfatter fagene dansk, engelsk, samfundsfag og teknologihistorie. Det tekniske ben omfatter fagene kommunikation/it, teknologi og teknik. Dine tre år på HTX omfatter et grundforløb på ½ år samt et studieretningsforløb på de resterende 2½ år. Der kan vælges mellem 5 studieretninger: 3 naturvidenskabelige - en med matematik A og fysik A - en med matematik A og kemi A - en med matematik A og Informationsteknologi B 1 teknologisk studieretning - Design og innovatation 1 kommunikationslinje - Engelsk og psykologi C Ved tilmelding til HTX forhåndstilkendegiver man, hvilken studieretning man ønsker i de sidste 2½ år. Endelig valg af studieretning sker ultimo november. Undervisningen planlægges af et lærerteam. Der er ét lærerteam for hver klasse både i grundforløbsklasserne og i studieretningsklasserne. Det er lærerteamets opgave at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Endvidere er det teamets opgave at følge op på dit fremmøde, standpunkt og aflevering af skriftlige opgaver og rapporter. 4 Studiehåndbog

5 Grundforløbet Varighed: 1/2 år På grundforløbet stifter du bekendtskab med de centrale fag i HTX-uddannelsen. Desuden får du et introduktionsforløb til studieretningerne. Du vil opleve forløb, hvor der bliver arbejdet på tværs af fagene i projekter, ligesom du vil blive introduceret til den praktiske undervisning i skolens værksteder og laboratorier. Ved afslutningen af grundforløbet foretager du det endelige valg af studieretning. Valget af studieretning er valget af en pakke af fag, og valget er afgørende for, hvilke fag på hvilke niveauer du skal have de næste 2½ år. Studiehåndbog 5

6 Studieretning Rybners Tekniske Gymnasium udbyder 5 studieretninger. Er der et tilstrækkeligt antal elever, der vælger en studieretning, vil den blive oprettet. Klasserne sammensættes efter valg af studieretning. Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieområde, studieretningsfag, valgfag samt et studieretningsprojekt. Studieretningsfagene er 3 forskellige fag, som kendetegner studieretningen. Fagene kan være på følgende niveauer: AAB, AAC eller ABC (se uddannelsesmodellen på side 7). De obligatoriske fag er fælles for alle studieretninger, men fagenes konkrete indhold vil være påvirket af den valgte studieretning. Studieområdet er et antal timer, hvor der arbejdes med centrale temaer inden for teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder. Du skal have mindst ét valgfag. Skolen udbyder et antal valgfag, som du frit kan vælge imellem, i forhold til det antal timer du har til rådighed i din studieretning. På alle studieretninger skal der også vælges et teknikfag. Teknikfaget vælges på tværs af studieretningerne. Du kan vælge mellem 3 teknikfag: Design og produktion (Maskin eller EL) Byggeri og energi Proces (levnedsmiddel eller sundhed) Rybners Tekniske Gymnasium udbyder i 2014/2015 følgende studieretninger: 6 Studiehåndbog

7 Grundforløb et på 1/2 år består af dansk, matematik og engelsk samt studiområde indeholdende tematiserede projektforløb for øvrige fag. Studieretninger 2,5 år: Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab Teknologi Kommunikation Studieretningsfag 1 Matematik A Matematik A Matematik A Teknologi A Komm/it A Studieretningsfag 2 Fysik A Kemi A Informations- Design B Engelsk A teknologi B Studieretningsfag 3 Astronomi C Biologi B Programmering C Innovation C Pyskologi C Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Komm. IT C Komm. IT C Matematik B Matematik B Komm. IT C Fysik B Fysik B Fysik B Fysik B Kemi B Kemi B Kemi B Kemi B Teknologi B Teknologi B Teknologi B Komm. IT C Teknologi B Biologi C Biologi C Biologi C Biologi C Samfunds- Samfunds- Samfunds- Samfunds- Samfundsfag C fag C fag C fag C fag C Teknologi- Teknologi- Teknologi- Teknologi- Teknologihistorie C historie C historie C historie C historie C Teknikfag A Teknikfag A Teknikfag A Teknikfag A Teknikfag A Valgfag afhængig Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag af studieretning Studiehåndbog 7

8 Den daglige undervisning Undervisningen foregår i blok G og blok J over kantinen helt fremme ved hovedindgangen. Der er elevindgang fra p-pladsen ved blok K direkte til omklædningsrum m.m. Der forefindes også p-plads bag blok G. Møde- og afleveringspligt Undervisningen er obligatorisk. Der er således mødepligt til timerne og afleveringspligt for opgaver, rapporter m.m. (se studieregler). Dette sikrer, at du får et godt udbytte af skolegangen og er desuden en forudsætning for, at du kan indstilles til eksamen. Fravær Du skal være opmærksom på, at sygdom også tæller som fravær. Derfor SKAL du kontakte os, hvis du bliver syg eller af anden grund ikke kan møde til undervisningen (tlf ). Alt fravær betragtes som ulovligt fravær, uanset årsag. Du vil selv kunne følge med i dit fravær på Fronter. Studieplan Når studieåret starter, skal dine lærere gennemgå HTX-bekendtgørelsen for det enkelte fag for dig. Du vil i den forbindelse blive præsenteret for en studieplan dækkende grundforløbet. Studieplanen vil også være mulig at læse på Teoritimer I teoritimerne vil der være almindelig klasseundervisning. Der vil være forberedelse til de enkelte lektioner, og der vil være skriftligt hjemmearbejde i form af opgaver, stile, rapporter og kursusarbejder, som SKAL afleveres på de tidspunkter, som er aftalt med læreren. Projektarbejde På grundforløbets tematiserede forløb og i teknologi samt teknik vil du i højere grad komme til at arbejde i grupper og med projekter. Her vil forberedelsen til de enkelte timer være begrænset, men i stedet må du være indstillet på at skulle aflevere en større rapport, hver gang et projektarbejde afsluttes. Arbejdet dokumenteres i en portføljemappe. 8 Studiehåndbog

9 »Kørekort«til værkstedet Dagligdagen på HTX former sig som en vekslen mellem teori og praksis. På grundforløbet vil du opleve at arbejde i værkstederne som hører til HTX, og her erhverver du dig et»kørekort«til at arbejde i disse værksteder. Dette»kørekort«kan du bruge gennem resten af din htx-uddannelse, både i teknologi og teknik. Studiehåndbog 9

10 Generelt Evaluering I løbet af uddannelsen vil dine præstationer blive evalueret. Evalueringen sker i forbindelse med opgaveafleveringer og standpunktsprøver/ terminsprøver og gennem samlede vurderinger, hvor dine lærere vurderer dine daglige præstationer og deltagelse i undervisningen. Du vil få termins- og årskarakterer, som i første omgang er vejledende, men når et fag afsluttes, vil årskarak tererne tælle med i eksamensresultatet. I mange af fagene skal du samle dit skriftlige arbejde og evalueringen af dem i en portføljemappe, som medbringes og kommenteres til eksamen. Med jævne mellemrum bliver du bedt om at evaluere både fagene, uddannelsen og skolen. Evalueringen kan være mundtlig eller skriftlig. En del af evalueringerne foretages elektronisk på skolens interne net. Forældrekontakt På 1. år er der forældrekonsultationer i marts. Et lignende arrangement vil finde sted på 2. år HTX. Der er også mulighed for at få individuel vejledning hos studievejledningen f.eks. vedrørende valg af studieretning (se side 7). Elevråd På Rybners Tekniske Gymnasium har vi også et elevråd, samt 2 undervisningsmiljø repræsentanter. Elevrådet består af en elev fra hver klasse, og elevrådet kan selv nedsætte forskellige udvalg, såsom festudvalg og lignende. Elevrådet arbejder bevidst med håndtering af fravær og mobning, samt med mulighed for at skabe lektiecafe, hvor ældre elever hjælper nye elever. Elevråd/festudvalg har mulighed for en gang pr. måned enten at afholde fredagsbar eller fest. Begge dele styres helt og holdent af elevrådet. 10 Studiehåndbog

11 Fester Elevrådet arrangerer i løbet af skoleåret fester og fredagsbarer. I foråret vil skolen desuden sammen med elevrådet arrangere en stor fest (Revyfest) for både forældre og elever, hvor vi morer os sammen. I løbet af året åbner elevrådet fredagsbaren, hvor der under læreropsyn bl.a. er mulighed for at købe øl, vand og hygge sig. Studietur Som en del af undervisningen på HTX arrangeres henholdsvis ekskur sioner og studieture. 2. års elever er i efteråret på ekskursion til enten København eller Århus i 3 dage. Du kan altså regne med, at du bliver inviteret med på en studietur i løbet af 3. HTX, og du må påregne, at det kommer til at koste dig nogle penge. Vi prøver naturligvis at holde prisen på et lavt niveau, men godt et par tusinde kroner vil det være fornuftigt at have sparet sammen, når tidspunktet for studieturen nærmer sig. I de enkelte fag vil du komme på kortere ekskursioner som et supplement til den daglige undervisning. Eleverne på 3. HTX er i efteråret på studietur til udlandet. Formålet med studieturen er bl.a. at besøge virksomheder og derved få et indtryk af, hvorledes produktionsforholdene er i et andet land, samt at stifte nærmere bekendtskab med det pågældende lands sprog og kultur. Studiehåndbog 11

12 Studievejledning På HTX er Finn Bjerre Jensen studievejleder. Finn kan træffes i studievejled ningens åbningstider eller der kan aftales en individuel tid. Studievejlederens opgave er primært at have en rådgivende funktion overfor jer. Hvis der opstår problemer omkring daglige forhold, vil studievejlederen være behjælpelig med rådgivning. Studievejlederen vil løbende orientere eleverne om valgmulighederne på HTX og om konsekvenserne af valgene. Indkaldes til samtale Hvis gennemsnittet af dine årskarakterer er mindre end 2,0 eller mangler du at aflevere opgaver efter 1. HTX, vil du blive indkaldt til en samtale, hvor vi diskuterer dit videre studieforløb. Rådgivning, vejledning og gode råd En meget stor del af funktionen omfatter det diffuse at rådgive/vejlede/ give gode råd, hvis du føler, du har problemer, hvad enten det er af faglig eller personlig art. Ingen problemer er for store eller for små til at få en snak om. Det kunne dreje sig om: Uddannelsesforhold: Hvilke valgfag kan du tage? Hvad skal jeg vælge, hvis jeg f.eks. gerne vil være civilingeniør? Er der adgangsbegrænsning til f.eks. arkitektuddannelsen? Faglige problemer: Jeg har svært ved at følge med i matematikken, fordi jeg har været en del syg. Hvad skal jeg gøre? Jeg har mest lyst til at holde op. Hvad synes du? Økonomi og bolig: Hvordan er SU reglerne? Hvordan søger jeg et kollegieværelse? Kan jeg få tilskud til togkortet? Hvor meget må jeg tjene ved siden af SUen? Sociale problemer: Forhold til forældre, kammerater eller skolen 12 Studiehåndbog

13 Studievalg Sydjylland Hjælper dig med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Hos Studie valg Sydjylland kan du også få et overblik over uddannelser, optagelses regler, specialpædagogisk støtte, SU/SVU, åben uddannelse og erhverv. Træf os på skolen Studievalg Sydjylland holder i løbet af året oplæg og har træffetid på din skole. På Studievalg Sydjyllands opslagstavle kan du finde en oversigt over, hvornår vi kommer på skolen næste gang. Du kan også altid finde informationen på Kontakt Du kan altid kontakte vores center. Du kan ringe, skrive eller kigge forbi vores butik, som er centralt beliggende i Kolding centrum. Du behøver ikke bestille tid for at få vejledning. Du kan altid via få svar på eventuelle spørgsmål, eller på tlf Studievalg Sydjylland Jernbanegade Kolding Tlf / Åbningstider Vores åbningstider kan du finde på Fronter. Studiehåndbog 13

14 Statens uddannelsesstøtte Rybners Tekniske Gymnasium er en ungdomsuddannelse, og som elev er du berettiget til SU. Statens uddannelsesstøtte består af 2 former for støtte: Stipendium, skal ikke betales tilbage. Hjemmeboende max kr. pr. md. Udeboende max kr. pr. md. Studielån, som skal betales tilbage, kr. pr. md. (kan forhøjes hvis SU er nedsat pga. forældre indkomst) SU giver uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende fra kvartalet efter, de er fyldt 18 år. Du kan søge om SU på Du skal søge om SU senest i den måned, hvor du gerne vil have udbetalt SU. Forældres indkomst Er du 18 eller 19 år, er stipendiet afhængigt af dine forældres økonomiske situation. Alle 18 og 19-årige får dog et grundbeløb på kr. pr. md. Er dine forældres indkomst under kr. får du maksimumbeløbet på kr. pr. md. og er indkomsten mellem kr. og kr. får du gradvist mindre i stipendium, jo mere dine forældre tjener. Boligstatus Stipendiet er endvidere afhængigt af din boligstatus. Er du udeboende, og bor dine forældre mere end 20 km. fra skolen, kan du få væsentligt mere i stipendium, end hvis du er hjemmeboende (fra kr. til kr. afhængig af forældreindkomst). Der skal søges dispensation til dette på et særligt skema. Fribeløb Det beløb, du må tjene ved siden af SU, kaldes fribeløbet, og dets størrelse er afhængigt af flere forhold, men hovedreglen er, at du i de måneder, du får SU, må tjene kr., og i de måneder, du ikke får SU, fordi du er under 18 år, eller fordi du ikke længere er under uddannelse, må tjene kr. 14 Studiehåndbog

15 Fribeløbet udregnes på årsbasis (kalenderår), hvilket vil sige, at de ovenfor anførte beløb er gennemsnitsbeløb. Du kan således selv udregne dit fribeløb for 2014 og for Læs mere på... SU-reglerne er meget komplicerede, og der er mange regler og undtagelser. Ovenstående er kun en lille generel orientering, og ønsker du at sætte dig mere ind i de mange regler, kan du læse om SU-vejledningen på Al korrespondance til SU-styrelsen, udover selve ansøgningen, går gennem skolen. Studiehåndbog 15

16 Studieregler Jf. bekendtgørelse om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser 3 og 4 har eleven pligt til at følge skolens studieog ordensregler. Det betyder, at du som elev har pligt til: Fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. Deltagelse i terminsprøver, års prøver og lignende. Deltagelse i ekskursioner mv. med deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højest udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau). Deltage i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er en planlagt del af undervisningen. At følge skolens ordensregler dvs.: - Ryd op efter dig selv - Undlad at medbringe og indtage øl, vin, spiritus og rusmidler - Behandle skolens inventar, bøger og udstyr ordentlig. - Mobning tolereres ikke. Der vil blive ført protokol for hver time og blive ført kontrol med afleveringer af skriftlige opgaver. Registreringen vil foreligge for et skoleår ad gangen. Du skal være opmærksom på, at afskrift og plagiat af andres opgaver betragtes som overtrædelse af studiereglerne. Såfremt ovenstående ikke overholdes, følger skolen Jf. bekendtgørelsens 7: Hvis skolen skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående varsel. Sanktioner Du kan få en advarsel Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 16 Studiehåndbog

17 Skrivefængsel Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Henvisning til at aflægge prøver i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvens afholdelse. Der gives ikke årskarakter, og givne årskarakter, hvor disse gives, bortfalder. Fortagelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøven i det eller de fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen påny Bortvisning i særligt grove tilfælde. Oprykning Oprykning til næste klassetrin er betinget af, om eleven har fået tilstrækkelig udbytte af undervisningen. Dette kan blandt andet kan være opfyldt, hvis det rå karaktergennemsnit (ikke vægtet gennemsnit) af alle afsluttede fag ved skoleårets afslutning er minimum 02. Der er mulighed for at afholde særlige prøver for udsatte elever i fortsætter fag, resultat af disse særlige prøver indgår i det rå karaktergennemsnit. Klagemuligheden fremgår af bekendtgørelsens 14: Klage over skolelederens afgørelse om iværksættelse af en sanktion overfor en elev, der ikke overholder studie- og ordensregler, og klage over skolelederens afgørelse om at nægte en elev oprykning kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før klagen videresendes, klageren have en uges frist til at kommentere udtalelsen. Eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. Studiehåndbog 17

18 Orientering om eksamen Du skal til både mundtlige og skriftlige eksaminer. Eksaminerne afvikles normalt i maj/juni og forud for eksamensperioden udleveres eksamensreglementet til alle elever. Mundtlig eksamen Den mundtlige eksamen former sig som en dialog mellem lærer og elev. Prøven tager udgangspunkt i et emne valgt ved lodtrækning, en rapport, et projekt eller kursusarbejde. Der er som regel forberedelsestid forud for en mundtlig eksamen. Projektrapport Eksamen i teknologi og teknik er også mundtlig og tager udgangspunkt i en projektrapport, som eleven har ud arbejdet. Eleven laver projektrapporten på baggrund af undervisningen i det pågældende fag. Ved eksamen fremlægger og redegør eleven for sit projektarbejde. Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen gennemføres udelukkende som individuelle besvarelser. Opgaverne er ikke på forhånd kendt af eleverne, og de løses uden vejledning inden for et afgrænset tidsrum. Indstilling til eksamen Umiddelbart forud for eksamensperioden træffer skolen/afdelingen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte elev. For at blive indstillet til eksamen skal man have overholdt studiereglerne. Sygeeksamen Bliver du syg eller på anden måde uforskyldt forhindret i at deltage i eksamen, tilrettelægger skolen en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt efter den ordinære eksamen. Bliver du pludeslig syg eller forhindret i at deltage i eksamen, skal rektor Lars H. Andersen eller vicerektor Allan Torntoft Gregersen omgående have besked. Sygdom skal normalt være dokumenteret med en lægeerklæring. Andet fravær sidestilles efter skolens bedømmelse med sygdom. Antal eksaminer Du skal som minimum op i 9 fag til eksamen, inkl. dit studieretningsprojekt. De resterende 8 eksaminer afvikles med 0-1 på 1. år, 1-2 på 2. år og de resterende på 3. år. 18 Studiehåndbog

19 De som ikke bliver udtrukket til eksamen i faget, vil få en årskarakter hvori projektopgaven indgår, hvis denne er en del af eksamen. Fag som du har valgt på højere niveau på 3. år afsluttes ikke med eksamen, der afvikles kun eksamen på højeste niveau som du enten har obligatorisk eller har valgt. Du skal til prøve i en af dimensionerne i dine A fag (skriftlig eller mundtlig). Obligatorisk skal du til eksamen i Teknik A, SO samt SRP. SRP afvikles på 5. semester. SO til sommereksamen på 6. semester. Alle prøver - såvel skriftlige som mundtlige og projekteksaminer, tæller med. Ved afslutning af 1. år Elever, hvor fagene biologi, kommunikation/it og samfundsfag ikke indgår i studieretningen, afslutter fagene på C-niveau ved afslutningen af 1. år. Ved afslutning af 2. år Du skal op i 1-2 fag. Hvilke fag det bliver, afgøres ved lodtrækning. Du skal ikke til eksamen i et c-niveau- fag, hvis faget er valgt på b-niveau på 3. år. Ved afslutning af 3. år Du skal til eksamen i teknik A (projekt + mundtlig prøve) samt studieområde. Derudover skal du op i et antal skriftlige og mundtlige eksaminer, som undervisningsministeriet udtrækker i forhold til den enkelte elev. Min. skal du op i en af dimensionerne i de A-fag, der har både mundtlig og skriftlig karakter. Eksamenslodtrækning Undervisningsministeriet afgør ved lodtrækning, hvilke fag du skal til eksamen i. Resultatet af lodtrækningen offentliggøres på sidste skoledag for henholdsvis 1., 2. og 3. HTX. Eksamenslodtrækningen er indivi duel - dog er 1. år udtrukket klassevis - hvorfor man kan opleve, at kun en del af klassen skal op i et bestemt fag. Vægtning af karakterer C-fag vægtes med 1, b-fag med 1,5 og a-fag med 2, studieretningsprojekt med 2 og studieområde med 2. Hvis et fag har flere dimensioner deles»vægten«studiehåndbog 19

20 ligeligt. Bestået eksamen Eksamen er bestået, når det vægtede gennemsnit af eksamenskaraktererne er 2,0 eller derover. Er du utilfreds med dine eksamenskarakter, skal du senest 14 dage efter modtagelse af karaktererne indsende en skriftlig klage, som skolen bedømmer. Du kan læse mere om dette i skolens eksamensreglement. Terminsprøver Der er 2 gange årligt terminsprøver. Du skal ikke til eksamen i et c-niveaufag, hvis du har valgt faget på b-niveau på 3. år. 20 Studiehåndbog

21 Ordensregler Skolen er åben for elever fra kl , hvorefter dørene låses. Du kan dog blive på skolen til kl Ophold efter dette tidspunkt aftales med rektor/ vicerektor. Ryd op Klasseværelser, værksteder og laboratorier samt gangarealer skal holdes opryddede. Alle elever har ansvar for at rydde op efter sig selv. Elevrummet Der er jeres, og derfor står I selv for oprydning og andet ved ligeholdelse af lokalet. Elevrummet skal holdes i pæn stand ellers vil det blive lukket. Rygeregler Det er forbudt at ryge både inden- og udendørs på EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg. Rygeforbuddet omfatter elever, lærere, forældre og andre, der opholder sig på institutionens område. Dette gælder også på p-pladserne og de grønne arealer omkring skolen. Overholder man ikke rygereglerne, kan det betyde bortvisning. Alkohol Der må ikke drikkes alkohol på skolens område, udover når der foreligger en aftale med rektor. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Ophold i værksteder og laboratorier Regler for ophold i værksteder og laboratorier aftales med pågældende lærer, men som udgangspunkt er ophold i værksteder og laboratorier ikke tilladt uden tilstedeværelse af en lærer/værkstedsassistent. Studiehåndbog 21

22 Praktiske oplysninger Fravær Sygdom skal meddeles til skolen hurtigst muligt og mellem kl på tlf I særlige tilfælde kan skolen forlange sygdom dokumenteret med lægeerklæring. Skolen giver ikke fri fra undervisningen, men i særlige tilfælde kan nødvendigt fravær aftales med rektor. Det skal i den forbindelse understreges, at tandlægebesøg, deltagelse i køreundervisning o.lign. såfremt det er muligt, skal placeres uden for skoletid. Kantine Skolens kantine finder du i blok J. Kantinen har åben fra kl fredag dog kun til kl Transport Bybusserne linje 5, 14, 240 og 241 kører lige til skolen. Der er også togforbindelse direkte til skolen. Stoppestedet ved skolen hedder Spangsbjerg. Befordringstilskud/rabat Du skal selv søge befordringstilskud/ rabat på Forsikring Kommer en elev til skade under værkstedsundervisningen, kan der betales erstatning af staten efter arbejdsskadeforsikringslovens regler. Skader, eleven pådrager sig i situationer, hvor arbejdsskadeforsikringsloven ikke kan anvendes, er staten kun erstatningspligtig over for i det omfang, der fra skolens side er udvist et uforsvarligt forhold. Du bør tegne en tyveri- og ansvarsforsikring, der dækker dine egne ting og det, du får udleveret og er ansvarlig for på skolen og en fritids/ulykke forsikring. Bøger Bøger, du skal bruge i skoletiden, udlånes af skolen. Beskadigede eller bortkomne bøger skal du selv erstatte. Bøger og eventuel andet udlånt materiale afleveres straks ved udmeldelse. Studiekort Ved studiestart bliver der lavet et studiekort til dig. Studiekortet bruges som dokumentation for, at du er elev på skolen. Du kan få rabat ved entre til forskellige seværdigheder, og der gives også rabat i visse forretninger. 22 Studiehåndbog

23 Bolig Du har mulighed for at søge om et kollegieværelse gennem Esbjerg Kollegieforening, Nygårdsvej 37, Esbjerg, tlf Der er mange gode kollegier i Esbjerg. Møllebæk Kollegiet og Gårdkollegiet ligger nærmest HTX. Adresseændring Du skal give besked om ændringer til kontoret på tlf Afsenderadresse Du vil i nogle situationer, f.eks. ved projektarbejde, få brug for, at firmaer skal sende breve/pakker til dig. Det er i den forbindelse vigtigt, at du gør opmærksom på, hvem modtageren er. Du skal altså oplyse dit navn, at du går på HTX og skolens adresse. Studiehåndbog 23

24 Personale Esben Øvland Civilingeniør, kommunikation it og matematik Ingrid Christensen Ingeniør, teknologi Helle K. Laursen Ingeniør, kemi og matematik Jeppe M. Led Cand. IT, kom/it og programmering Henry Hansen Ingeniør, teknologi og fysik Jette Andersen Ingeniør, kemi og biologi Mette Lolk Ingeniør, kemi, biologi og teknologi Peter Iversen Ingeniør, kemi og teknologi Flemming Laursen Cand. scient. pol, samfundsfag og teknologihistorie Dorte T. Schmidt Dyrlæge, biologi og teknik Renate Schröder-Petersen Cand. mag. tysk og teknologihistorie og pædagogisk koordinator Antonia Diaz Rodrigues Ingeniør, matematik og fysik Jakob Steen Jakobsen Civilingeniør, fysik, matematik og teknologi Peter Bäume Dr. fysik og matematik Dorthe Søndergaard Cand. mag. dansk og historie - grafisk designer Pernille Jensen Cand. mag. dansk og filosofi 24 Studiehåndbog

25 Benthe Møller Cand. mag. dansk og filosofi Lars Husum, civilingeniør, Cand. polyt, teknik, fysik, mat. og astronomi Anders Tesgaard Cand. Scient, biologi og teknikfag Ulla Damkjær Cand. mag. engelsk og fransk Else K. Simonsen Cand. mag. dansk og engelsk Steffen Podlech Phd. matematik og fysik Inga Bjørnskov Christensen Ingeniør, matematik og kemi Finn Bjerre Jensen, studievejleder Cand. mag., HD samf. fag, psykologi og økonomi Kristina Rødgaard Ingeniør, teknik og teknologi Jørn Uldal Civilingeniør, matematik og fysik Daniel Vognstrup Perez Cand. mag. Sonja Poulsen Ingeniør, kemi og teknologi Caroline Boye Pedersen Cand. mag. dansk og medievidenskab Henrik Lambæk Bygningsingeniør Carsten F. Sørensen Ingeniør, teknik, fysik og teknologi Bo Larsen Cand. mag. dansk og engelsk Studiehåndbog 25

26 Jesper Pedersen Civilingeniør, matematik, fysik og teknologi Lisbeth Mariager Ingeniør, biologi og kemi Svend Madsen Ingeniør, matematik, fysik og teknologi Jeanette Sønderby Cand. mag. engelsk og dansk Nader Gry Ingeniør, kemi, biologi og teknologi Claus Ishøy Cand. mag. dansk og design Anders R. Pedersen Civilingeniør, matematik, teknologi og EUX Kim Plougmann Civilingeniør, matematik, teknologi og fysik Jane Harbo Kemi og teknologi Jens Ahlman Cand. mag. engelsk og datalingvistik Tine Helen Schlaikjer Stud. mag.,dansk og kom/it Uffe Damkjær Samfundsfag Malene Hoffgaard Biologi og teknologi 26 Studiehåndbog

27 Karsten Rieder Rektor Allan Torntoft Gregersen Vicerektor Matematik Karina Verner Jeberg Elevregistreringsmedarbejder Elsebeth M. Pedersen Elevregistreringsmedarbejder Studiehåndbog 27

28 Kontaktoplysninger Rybners Tekniske Gymnasium Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Tlf Intranet Brugernavn = elever / password = info Rektor Lars H. Andersen, tlf / Sekretariatet Elsebeth Pedersen / tlf Karina Verner Jeberg / tlf Lærerværelset Tlf Find os på Facebook Konst. uddannelsesleder Michael C. Fallesen, tlf Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Telefon Z:\Rybners\Rybners Gymnasium\Tekniske Gymnasium\Foldere\Valgfagskatalog

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt...

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt... Studiehåndbog 2015 Indhold Velkommen... 3 Dine 3 år på HTX... 4 Grundforløbet... 5 Studieretning... 6 Den daglige undervisning... 8 Generelt... 10 Studievejledning... 12 Studievalg Sydjylland... 13 Statens

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11 Mærk verden MERE ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk LIND/juni2010 2010/11 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen E-mail: adb@sde.dk Tlf.:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Rybners Gymnasium. Teknisk Gymnasium HTX

Rybners Gymnasium. Teknisk Gymnasium HTX Rybners Gymnasium Teknisk Gymnasium HTX 2015 2 HTX Velkommen til Rybners Tekniske Gymnasium Rybners Tekniske Gymnasium er et moderne gymnasium, hvor nysgerrighed bliver omsat til viden og færdigheder.

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Nærværende evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2004 om uddannelsen til højere

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere