[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]"

Transkript

1 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.]

2 Referat bestyrelsesmøde, mandag den 4. juni 2012 kl. 1800, Skotterup Spiseri og enotek, Strandvejen 232 Snekkersten Afbud: Kirsten Birkving Dagsordenspunkt B=beslutningspunkt O=orienteringspunkt Beskrivelse Beslutning 1. godkendelse af referat (b) Godkendt 2. godkendelse af dagsorden (b) Godkendt 3. meddelelser (O) 3.1 Årsnormsopfyldelse (bilag1) 4. resultatlønkontrakt rektor (O) (bilag 2) 3.1. et væsentligt kvalitetsparameter er, at elevernes årsnormer opfyldes. Bilaget viser, at vi år for år opnår en højere og højere opfyldelsesgrad. Som følge af rektorskiftet blev det i februar af formanden besluttet at forlænge rektors resultatlønkontrakt med blev taget efterretning 3.2. ny pr-formand: Paul Højbjerg 3.3. bestyrelsen takkede Clara for hendes store engagement. Nyt medlem fra eleverne med stemmeret bliver Alexander. Nyt medlem uden stemmeret vælges efter sommerferien. Bestyrelsen tog formandens indstilling om udbetalingsgrad til efterretning.

3 5. Budgetopfølgning 2012 (o) (bilag 3) samt tilskudsudvikling (o) (bilag 4) 6. elevfordeling (o) (bilag 5) ½ år, således at rektors resultatløn fremover følger skoleåret. Det ville give tid for bestyrelsen sammen med ny rektor til at opstille en resultatlønkontrakt med en løbetid på 1 år, således at opgørelsestidspunktet bliver foråret Forlængelsen af nuværende rektors resultatlønkontrakt medførte ikke en udvidelse af den økonomiske ramme. På baggrund af rektors tilbagemelding har formanden fastsat udbetalingsgraden til 95%. Der er arbejdet videre med budget og budgetopfølgning for Endvidere er der foretaget beregninger på tilskudsudviklingen. Den 23. maj udsendtes breve om optagelse af de kommende elever til stx og HF. Som bekendt opretter vi 13 1g 2 Besparelser blev drøftet. Det blev henstillet, at der blev iværksat en besparelsesproces der omfatter både elever og lærere. Budget 2012 blev taget til efterretning. Om tilskudsudviklingen: Redegørelsen blev taget til efterretning. På 1. møde efter sommerferien fremlægges et flerårigt budget og der fremlægges et sparekatalog. Rektors redegørelse om elevflytninger blev taget til efterretning.

4 klasser og 1 hf klasse. 28-loftet har givet meget store udfordringer og det er aftalt, at vi i planlægningen opererer med 29, idet alle skoler normalt har et frafald/orlov svarende til én elev per klasse. I september skal elevtallet i gennemsnit udgøre 28. Ved at gå op til 29 i planlægningen har vi ikke skullet afvise yderligere 14 elever. Det samlede antal henviste elever er 48 fordelt med 34 stxansøgere og 14 hf-ansøgere. Til orientering vedlægges som bilag det afslagsbrev eleverne har fået (standardbrev til alle afviste i Region Hovedstaden). Oplysningerne i brevet kan bruges af det enkelte bestyrelsesmedlem, hvis man får personlige henvendelser om afviste elever, men det vil være bedst at henvise dem direkte til rektor. 7. Jens Pers afskedsreception (o) Den kl afholdes den officielle afskedsreception i kantinen på EG. Der er udsendt invitationer til en række gæster. Deltagere er ud over disse skolens ansatte. 8. Indsættelse af Henrik Bæch (b) Henrik Bæch skal officielt indsættes som rektor for EG. Bestyrelsen skal Aftales efterfølgende. Program udfærdiges af formanden og 3

5 9. Evt. herunder fastsættelse af næste møde fastlægge en dato for begivenheden. a) Der afholdes translokation den kl. 10, hvor bestyrelsesmedlemmerne er meget velkomne. elevrådsformanden. b) Der blev orienteret om et problem med ansættelse i matematik. Bestyrelsen undersøger deres bagland for mulige kandidater. c) elevrådet orienterede om, at de er involveret i en stresskampagne. Skolen kunne oplyse, at der var søgt centrale midler til et sådan projekt. d) næste bestyrelsesmøde den 11. september kl Thomas Lykke Pedersen/Jens Per Nielsen 4

6 Bilag 1 Årsnormsopfyldelse Statistikken er taget ud fra følgende: Skrivemoduler, brobygning og øvelseshold er ikke medtalt idet øvelsestimer trækkes tilbage og tidligere havde de ikke årsnorm og brobygningsholdene og skrivemoduler ikke har årsnorm. Vikarhold er omsat til læreren der afslutter med dem. 2008: 427 hold 2009: 414 hold, 2010: 424 hold 2011: : 429 Grafen viser en sumkurve over årsnormsopfyldelsen. Dvs. hvordan årsnormsopfyldelsen har været er listet ud af x-aksen mens de akkumulerede procenter af hold er op af y-aksen 5

7 Kvartilsæt 2008 (95,13;97,87;100,75) kvartilsæt 2009 (95,63;98,38;101,25) Kvartilsæt 2010 (97,79;99,52;101,63) kvartilsæt 2011 (97,92;99,78;101,89) kvartilsæt 2012 (98,25;100,15;102,3) Læses sådan: i 2008 havde 23% af holdene en årsnormsopfyldelse på 95% eller derunder, i 2009 var det 16% der havde 95% årsnormsopfyldelse eller derunder mens tallet var 2% i både 2010 og 2011 mens det er under 1% i Eksempelvis kan det nævnes at antallet af hold med en årsnormsopfyldelse under 99,7% var i 2008: 283 (66%) 2009:253 (61%) 2010: 218 (51%) 2011:201 (48%) 2012: 176 (41%). Omkring 50% af holdene har en årsnormsopfyldelse på 100% eller derover i Der er i disse tal ikke taget hensyn til moduler der har været aflyst som sygdom eller omsorgsdag 6

8 2012 Espergærde Gymnasium og HF Bilag 2 resultatløn Espergærde Gymnasium og HF RESULTATLØNKONTRAKT FOR REKTOR JENS PER NIELSEN INKL. REKTORS RAPPORT 7

9 Espergærde Gymnasium og HF Resultatlønkontrakt for rektor Jens Per Nielsen Indledning og rammer Institutionsstyrelsen har i brev af 18.juni 2010 bemyndiget bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF til at indgå resultatlønkontrakt med institutionens leder. Rammen for resultatlønnen er fastsat på baggrund af skolens elevtal som i kontraktperiodens løb er elever max kr. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har på møde den besluttet, at der udarbejdes resultatlønskontrakt for rektor på kr. Desuden har bestyrelsen bemyndiget rektor til at udarbejde og forhandle resultatlønskontrakt med vicerektor efter gældende retningslinjer. Resultatopgørelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af rektors indsats og redegørelse for de vedtagne områder. Kontraktperioden løber fra til Efterfølgende er kontraktperioden af formanden for bestyrelsen forlænget til pga. rektorskifte, således at kontraktperioden for den nye rektor kommer til at følge skoleåret. Forlængelsen af kontrakten har ikke udvidet rammen på kr. Indsatsområder for perioden A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Bestyrelsen skal inddrage følgende 2 gennemgående obligatoriske indsatsområder: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering 8

10 A2: Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever/ studerende ad A1: Mål: at sikre den bedst mulige udnyttelse af den timeressource, der ikke udløses af den gældende overenskomst. Det skal ske gennem en omfordeling af den eksisterende ressource. Målet skal være en styrkelse af innovation af undervisningen og videndeling mellem kollegerne. Resultatet fremlægges af rektor i form af den indgåede aftale samt en redegørelse for yderligere initiativer herunder den udviklingskøreplan, rektor agter at iværksætte i efteråret Rapport I forbindelse med indgåelsen af ny lokalaftale blev det vedtaget at afsætte en udviklingspulje på 1500 timer til pædagogiske udviklingsprojekter finansieret af timer, der tidligere automatisk blev tildelt den enkelte lærer. Desuden er er der for alle 1g klasser afsat ét skrivemodul per 2 uger, hvor læreren er tilstede med eleverne i skriveprocessen. Dette finansieres af lærerens rettetid og betyder mere tilstedeværelse på skolen sammen med eleverne. Ad A2: Mål: at sikre et lavt fravær og en høj gennemførelsesprocent. Resultatet fremlægges af rektor i form af oversigt over frafald og fravær for elever samt en redegørelse for skolens arbejde med at mindske frafald og sikre en høj tilstedeværelsesprocent i timerne. Rapport Ledelsen sammen med studievejledningen har haft frafald og fravær som indsatsområde. Der er sket ansættelse af en psykolog med fast ugentlig træffetid til elever med behov for støtte til gennemførelse af uddannelse. På fraværsområdet er der sket en opstramning, så studievejleder og administration tidligere handler i forhold til forsømmende elever. Resultatet er netop opgjort og viser følgende: 9

11 Klasse Fravær Fravær (procent) (procent) 1g 5,90 7,82 2g 8,45 7,86 3g 8,21 9,28 1 HF 11,71 12,09 2 HF 12,70 14,45 HF samlet 12,32 13,19 Gymnasiet samlet 7,38 8,24 Hele EG 7,78 8,78 Som det fremgår, har indsatsen haft en positiv effekt og fraværet er faldet for alle årgange. For frafald er der sket en yderligere reduktion. Som det fremgår af skolens årsrapport, som indeholder de seneste tal kan frafaldet opgøres til: Samlet antal elever : 1034 Samlet antal elever : Frafald: 19 elever svarende til 1,8% og her er det værd at bemærke, at der på hf intet fravær har været. Der er tale om et helt enestående lavt frafaldstal. Seneste landstal er fra 2009 og viser et frafald på stx på 15% og på hf på 25%. B. Uddannelsesspecifikke indsatsområder: B1: Studieparathed for institutioner med stx, htx, hhx og hf. Ad B1: Mål: at sikre at elever på EG er uddannelsesparate. 10

12 Resultatet fremlægges af rektor i form af en oversigt over resultaterne fra SRP (studieretningsprojekt STX), SSO (større skriftlig opgave HF) samt AT (almen studieforberedelse), idet disse afspejler elevernes udbytte af undervisningen frem mod selvstændigt at behandle og løse en kompleks problemstilling ved afslutningen af deres uddannelsesforløb. Rapport Udviklingen i SRP og SSO har været følgende: SRP (STX) 7,1 7,8 SSO (HF) 6,2 6,2 Som det fremgår har der været en markant stigning på STX og materialet er også statistisk mere validt idet det bygger på næsten 300 opgaver HF bygger på 55 opgaver og der kommer derfor større svingninger AT (STX) 8,2 8,1 For AT (almen studieforberedelse) foreligger tal for 2010 og 2011 fra UVM s statistik. Her viser udviklingen en tilbagegang på 0,1. Studieparathed afgøres primært af det samlede udbytte af undervisningen. Derfor er institutionens samlede karaktergennemsnit et mål. Her er EG på 1 år steget 0, Samlet STX 6,8 7,1 Til sammenligning er landstallet 7,0 (2011) og Helsingør Gymnasium 6,8 (2011). Konklusion: på en række væsentlige parametre er EG s kvalitet steget især, når man sammenligner med den meget høje gennemførelsesprocent sagt på en anden måde: Flere elever gennemfører med et bedre resultat. 11

13 C. Frivillige indsatsområder: C2: Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø Mål: at sikre en fortsat pædagogisk udvikling på EG med afprøvning af nye læringsteorier, hjælpemidler mv. Resultatet af indsatsområde C2 vurderes af formanden og næstformanden på baggrund af rektors redegørelse for målopfyldelsen. Rapport Der er i skoleåret startet 31 udviklingsprojekter (om finansiering se punkt A1). Der er tale om projekter der dels styrker faglighed dels skaber pædagogisk udvikling. Det drejer sig om følgende: 1. Cooperativ Learning til introprojekt i engelsk 2. Bæredygtig udvikling 3. Facebook i fremmedsprogsundervisningen 4. Podcast i tysk 5. Træningsprojekter på idræt c-niveau 6. Pilotforsøg med ibog til Almen Sprogforståelse 7. Udviklingsarbejde til skrivemoduler 8. Smartpen i matematikundervisningen 9. Ansøgning om timer til udvikling af studieretningsprojekt for studieretning 14 og Tekstanalyse 11. Læring med levende billeder i historie 12. Religion, Tyrkiet 13. Skriftlighedsprojekt i samfundsfag 14. Historiefagets teori og metode 15. Samarbejde med folkeskolen om franskundervisningen 16. Digital vidensdeling af manualer 17. Billedprojekt i oldtidskundskab 18. Armbands til idrætsundervisningen 12

14 19. Udvikling af udvekslingsprogram på EG 20. Smartpen i sprogundervisningen 21. 1g skriftlig dansk som alternativ til årsprøve 22. Maratontræning 23. Udveksling Frankrig 24. Udvikling af undervisningspraksis i HF 25. Anvendelse af sk-moduler til vejledning omkring DHO 26. Virtuel studiecafe og lektiehjælp 27. Øvelser i Logger Pro udstyr i biologi 28. Cooperative Learning i religion 29. Cooperative Learning i naturvidenskab 30. Afprøvning af program LAN-school 31. E-tavler i biologi Listen viser en meget stor spændvidde i projekterne, hvor det især skal fremhæves at næsten alle fag/fakulteter er involveret sammen med mere end 50% af lærerne. Ligeledes viser den udviklingsparathed der er i lærergruppen. C3: Initiativer, der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde m.h.p. at udbygge brugen af it i undervisningen. Mål: at sikre at IT anvendes målrettet i undervisningen, at elevers og læreres IT-kompetencer styrkes. Resultatet af indsatsområde C3 vurderes af formanden og næstformanden på baggrund af rektors redegørelse for målopfyldelsen. Rapport EG gennemfører under UVM s udviklingsprogram et projekt med en styrkelse af elevernes almene IT-kundskaber. I forbindelse med projektet er der til sommereksamen 2012 udviklet en IT-årsprøve for de 2 deltagende 1g-klasser, hvor eleverne skal dokumentere deres IT-færdigheder. På sigt skal denne prøve gøres obligatorisk for alle EG s 1. klasser for på den måde at sikre grundlaget for det videre systematiske arbejde med elevernes anvendelse af IT. På lærersiden er der udviklet en række kurser, som fokuserer på anvendelsen af IT på nye måder i undervisningen. 13

15 Det interne kursuskatalog omfatter bl.a. følgende overskrifter: 1) Værktøjer til bruge af lyd og video i undervisningen 2) Smartpen kuglepennen som optager det skrevne og talte, så det efterfølgende kan uploades til f.eks. materialeupload. 3) Mulighed for online quizzer 4) med mulighed for at flere personer samtidig skriver i samme dokument 5) Noteprogrammet OneNote som mange elever allerede benytter men som også kan benyttes som lærerens noteværktøj 6) Active boards Konklusion: Opbakningen til de interne kurser i IT er meget stor og viser, at vi fortsat kan fremstå som et gymnasium, hvor brugen af IT er i fokus, hvor der sker en konstant afsøgning af nye medier/gadgets mv. som kan styrke og supplere læring. D. Institutionsspecifikke indsatsområder D1. Bæredygtig skole Mål: Mål: At EG skal være foregangsskole på klima og energiområdet. råder. Der skal ske en opfølgning på de store investeringer i 2010 og effekten af disse skal moniteres. Resultatet af indsatsområde D1 vurderes af formanden og næstformanden på baggrund af rektors redegørelse for målopfyldelsen. Rapport I februar 2011 blev der opstillet et 140m2 stort solcelleanlæg. Kapaciteten var beregnet til 9000 kw, men anlægget har på 1 år produceret kw og dermed er tilbagebetalingstiden reduceret til ca. det halve. Anlæggets kapacitet betyder, at al skolens IT-udstyr på 1. sal inkl. servere nu drives af co2-neutral strøm. Åbningen af anlægget blev markeret festligt for eleverne og det har betydet at den pædagogiske effekt har været stor og dermed er miljøbevidstheden styrket hos eleverne. Det understøttes også af, at der er opsat en tavle, der præcis viser anlæggets produktion, co2-besparelse ( ca. 13 ton årligt) etc. Der er desuden sket en udskiftning af skolens servere, som tidligere var meget strømkrævende og varmeudviklende. Det har markant nedsat el-forbruget til selve serverne samt til airconditioning i serverrummet. 14

16 I forbindelse med indvielsen af solcelleanlægget blev der ligeledes indgået en aftale om køb af RECS certificeret strøm fra DONG. Det betyder, at strøm svarende til skolens forbrug nu produceres af havvindmøller på Horns Rev II. EG har i en årrække haft et Co2-udvalg bestående af elever, lærere og pedel. Løbende kommer de med forslag til større og mindre ændringer, således at skolens ressourceforbrug/energiforbrug hele tiden er i fokus. Gennem udvalgets arbejde skabes der et fortsat fokus på Co2-neutralitet hos medarbejdere, ledelse og ikke mindst elever sidste nye eksempel: eleverne har regnet på udgifterne og Co2 forbrug ved håndtørring vi har derfor skiftet gammeldags håndtørrere ud med nye blades og papirhåndklæderne er udskiftet med automater, der automatisk fremfører et passende stykke papir på den måde sparer vi 2/3 af vores papirforbrug og samtidig synliggør vi ændringen for eleverne. Sammenfatning Lærerens arbejdstid: Der er gennem etableringen af udviklingspuljen taget et skridt i den rigtige retning væk fra automatisk tildeling af timer til alle over til en dedikeret timetildeling til de lærere, der udfører udviklingsarbejder til gavn for EG. Med indførelse af skrivemoduler er der sat fokus på lærerens tilstedeværelse på skolen sammen med eleverne og projektet opfattes af elever og lærere som positivt. Jeg mener, at de 2 initiativer til fulde opfylder kontraktens punkt 1. Fravær og frafald: I forvejen lå EG s fravær og frafald lavt sammenlignet med andre gymnasier. Det er alligevel lykkedes gennem en målrettet indsats at reducere fraværet yderligere. Frafaldet har ligeledes gennem en årrække ligget lavt, men det er yderligere reduceret. Man skal imidlertid huske, at frafald ikke nødvendigvis er dårligt. Jeg har aldrig tøvet med at bortvise elever, der efter at have fået en chance alligevel forsømmer og sætter et negativt præg på undervisningen med deraf følgende mindre udbytte for de elever, der passer deres skole. Opgørelsen over fravær og frafald taler sit tydelige sprog og jeg mener derfor, at kontraktens punkt 2 er opfyldt. Læringsmiljø og IT: Etableringen af mere end 30 udviklingsprojekter og det målrettede arbejde med elevernes basale IT-kompetencer kombineret med 15

17 en særlig indsats for at få lærerne til at tænke og bruge IT i undervisningen viser, at vi på EG fortsat formår at fremstå som et gymnasium med pædagogisk fremdrift og et sted, hvor informationsteknologien spiller en stor rolle. Jeg mener derfor at de mange initiativer opfylder kontraktens punkt 3. Studieparathed: Det er lykkedes at hæve karaktergennemsnittet på EG markant både for SRP og for STX samlet. Årsagerne kan være flere, men jeg vil fremhæve lærernes bevidsthed om betydningen af gode faglige resultater og deraf følgende fokus på god undervisning, elevmaterialets kvalitet, hvor jeg hele tiden understreger, at gode faglige forudsætninger er et krav for optagelse på EG samt ledelsens fokus på karakter mv. herunder særlig indsats over for faggrupper, der ikke præsterer optimalt i forhold til landsgennemsnittet inden for deres fag. Derfor ligger EG højere end landsgennemsnittet på samlet karaktersnit samt i den store afsluttende flerfaglige opgave, der tydeligst viser elevernes udbytte af undervisningen. For hf er billedet et andet, her ligger EG lavere end landsgennemsnittet til gengæld har intet gymnasium en hf-afdeling, hvor der stort set ikke eksisterer fravær. Her er afvejningen, at pet primære formål for hf-eleven er at gennemføre uddannelse. Samtidig udgør HF-afdelingen nu med kun 1 spor en meget lille del af vores samlede aktivitet. Afsluttende bemærkninger Jeg overtog EG i 1995 og gennemførte en sammenlægning med HF Øst. På det tidspunkt havde EG 165 stx-ansøgere det samme havde Helsingør Gymnasium. I 2012 havde vi vores største søgning nogensinde med 435 ansøgere til STX til sammenligning havde Helsingør Gymnasium 244. Vi har hvert år oplevet fremgang i søgningen og på intet tidspunkt har vi været nødt til at afskedige lærere. Gennem årene har vi fremstået som et gymnasium med fokus på udvikling. Vi har som de første taget nye fag ind i fagrækken (dans, retorik, kinesisk, informationsteknologi), vi har været de første til at gennemføre en IT-strategi med fokus på bærbare computere og trådløst netværk længe før andre gymnasier overhovedet tænkte tanken. Helt naturligt har en række lærere fra EG fået job som fagkonsulenter, medlemmer af opgavekommissioner, tilsynsførende for nye gymnasielærere. Vi har skabt os en international profil gennem vores arbejde med Model United Nations, som igen har bragt os i mediernes fokus, når ministre og repræsentanter for kongehuset har åbnet vores konferencer. I medierne har vi også fremstået som et gymnasium præget af rettidig omhu i forbindelse med vores arbejde til forebyggelse af schoolshootings mv. 16

18 Skolens økonomi er styret på en sådan måde, at vi er velpolstrede, men samtidig har den gode økonomistyring betydet, at der har kunnet investeres i gode arbejdspladser for elever og ansatte, kompetenceudvikling og undervisningsudstyr. Men vigtigst: rigtig mange i lokalområdet fortæller den gode historie om EG. Jens Per Nielsen 17

19 Bilag 3 Budgetopfølgning Budget 2012 og budgetopfølgning 2011 Budgetopfølgning Budget 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Tusinder Tusinder Tusinder Indtægter Tilskud heraf bygningstaxameter Øvrige indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen Indbetaling til flexjobordning m.m Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud Øvrige udgifter i alt Undervisningens genneførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn

20 heraf markedsføring Pension heraf markedsføring Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markedsføring Øvrige udgifter i alt heraf markedsføring Ledelse og administration i alt Bygning Løn Pension Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger inventar m.v Afskrivninger bygning Inventar m.v Forsyning og renovation Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Driftresultat

21 Finansielle poster Renteindtægter Kreditforening rente+bidrag m.m udgift Øvrige finansielle omkostninger Finansielleposter i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse Foretagede besparelser Undervisningsmidler 165 Indrvendig vedligeholdelse 186 Kreditforening Ejendomsskat 175 Hensættelser ultimo

22 Bilag 4 prognose, udvikling i tilskud Udviklingen i tilskud I finanslov for 2012 er taxameterudviklingen for angivet I 2012 har jeg beregnet et samlet tilskud på kr I de følgende år reduceres tilskuddet udregnet i faste priser med følgende: Kilde: Orientering om finanslov for finansåret 2012 (Ministeriet for børn og undervisning 1/ ). Fald i pct i forhold til Undervisningstaxameter 0,6% 2,6% 4,6% Tillæg for A-niveau 0,5% 2,5% 4,2% Fællesudgiftstilskud 0,7% 2,7% 4,6% Bygningstaxameter 0,7% 2,7% 4,6% Færdiggørelsestaxameter 0,5% 2,5% 4,4% Fald i kr. i forhold til Undervisningstaxameter Tillæg for A-niveau Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Færdiggørelsestaxameter I alt Udviklingen kræver en tilpasning Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at vi sparer i 2012 (er delvis indbygget i budgetopfølgningen) 1200 i 2013, 1,.800 i 2014 og i 2015 i forhold til

23 Vi skal følgelig i hvert af årene øge besparelserne med Jeg er i gang med at udarbejde et sparekatalog. Efterfølgende finder vi en form, så lærere og elever kan inddrages i en prioriteringsdebat. Elevprognose 2012/f 2012/e 2013/f 2013/e 2014/f 2014/e 2015/f 2015/e 1g g g hf hf Klasser 1g g g hf hf Elever pr. klasse 27,9 28,0 27,4 27,1 26,9 26,7 26,4 26,7 Netofrafald 1g/1 til 1g/2 3,0% 1g/2 til 2g/1 2,2% fra 2g/1 til 2g/2 2,6% fra 2g/2 til 3g/1 4,0% fra 3g/1 til 3g/2 0,3% 1hf e-1hf f 3,4% 22

24 1hf f - 2hf e 8,6% 2hf e - 2hf f 1,9% Baseret på erfaringer STX og HF se ledelsesberetning Elevtal i gennemsnit Klassetal 37,4 38,4 39,0 38,6 Lærerressource opfattes som parallel med antal klasser Indeks 2012= Elevtal i gennemsnit 100,0 100,2 99,8 97,8 Klassetal 100,0 102,7 104,2 103,1 Tilskud vil blive reguleret i forhold til pris- og lønudviklingen, men det vil udgifterne jo også. Sagt på en anden måde: En reduktion af f.eks. undervisningsmidler på kr. vil reelt være en større besparelse end , da den skal ses i forhold til prisudviklingen. 23

25 Bilag 5 Afslagsbrev fra Region Hovedstaden VEDR DIN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ GYMNASIUM / HF Tak fordi du valgte at søge ind her på skolen, som din første prioritet. Vi fik i år flere ansøgere end vi har plads til at optage. Alle ansøgere er derfor blevet fordelt af et fordelingsudvalg. Det gælder både dem, der er blevet optaget her og dem, der er blevet fordelt til andre skoler. Desværre er du ikke blandt de elever, som udvalget har kunnet fordele til din første prioritet / højeste uddannelsesønske (der er gymnasium i kombination med en studieretning). Fordelingsudvalget har lagt transporttiden til grund for sine afgørelser. Transporttiden er beregnet, som den tid en ansøger skal bruge med offentlig transport mellem bopæl og skole. Nærtboende ansøgere, der lettere kan komme frem til fods eller på cykel er ligeledes kommet i betragtning. Fordelingsudvalget har herefter undersøgt, om du kunne optages på et af dine øvrige ønsker. Det er sket i den rækkefølge, som du har prioriteret i din ansøgning. Hvis den næste skole allerede er fyldt med ansøgere, der har prioriteret den højere end dig, kan du ikke komme ind dér, da alle ansøgere skal fordeles i prioriteret rækkefølge. I valget mellem flere ansøgere, der har prioriteret skolen lige højt, er transporttiden også her lagt til grund. Hvis du er blevet indplaceret på en skole, som du ikke selv har søgt, skyldes det, at der ikke har været plads på de skoler, som du selv har ønsket. Fordelingsudvalget har lagt vægt på, at skolen ligger indenfor en rimelig transporttid og har udbud af studieretninger hhv. hovedkategorier, der bedst muligt imødekommer dine forhåndstilkendegivelser om ønskede studieretninger. Afgørelsen er truffet i henhold til 12, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. jfr i optagelsesbekendtgørelsen af 28. februar Hvis du vil vide mere om fordelingsudvalgene kan du finde oplysninger på Den skole, som du er fordelt til, har samtidig hermed sendt et brev til dig om, at du er optaget på skolen. 24

26 Såfremt du ønsker din ansøgning genbehandlet, skal du sende elektronisk anmodning senest den 6. juni Du skal udfylde den blanket, som du finder på Region Hovedstadens hjemmeside: Blanketten ligger på hjemmesidens forside. Den udfyldte blanket skal du gemme og så sende til Herefter vil du modtage en kvittering og den 25. juni 2012 en afgørelse fra fordelingsudvalget af din genbehandlingssag. 25

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2011 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Maj 2012 Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere