[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]"

Transkript

1 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.]

2 Referat bestyrelsesmøde, mandag den 4. juni 2012 kl. 1800, Skotterup Spiseri og enotek, Strandvejen 232 Snekkersten Afbud: Kirsten Birkving Dagsordenspunkt B=beslutningspunkt O=orienteringspunkt Beskrivelse Beslutning 1. godkendelse af referat (b) Godkendt 2. godkendelse af dagsorden (b) Godkendt 3. meddelelser (O) 3.1 Årsnormsopfyldelse (bilag1) 4. resultatlønkontrakt rektor (O) (bilag 2) 3.1. et væsentligt kvalitetsparameter er, at elevernes årsnormer opfyldes. Bilaget viser, at vi år for år opnår en højere og højere opfyldelsesgrad. Som følge af rektorskiftet blev det i februar af formanden besluttet at forlænge rektors resultatlønkontrakt med blev taget efterretning 3.2. ny pr-formand: Paul Højbjerg 3.3. bestyrelsen takkede Clara for hendes store engagement. Nyt medlem fra eleverne med stemmeret bliver Alexander. Nyt medlem uden stemmeret vælges efter sommerferien. Bestyrelsen tog formandens indstilling om udbetalingsgrad til efterretning.

3 5. Budgetopfølgning 2012 (o) (bilag 3) samt tilskudsudvikling (o) (bilag 4) 6. elevfordeling (o) (bilag 5) ½ år, således at rektors resultatløn fremover følger skoleåret. Det ville give tid for bestyrelsen sammen med ny rektor til at opstille en resultatlønkontrakt med en løbetid på 1 år, således at opgørelsestidspunktet bliver foråret Forlængelsen af nuværende rektors resultatlønkontrakt medførte ikke en udvidelse af den økonomiske ramme. På baggrund af rektors tilbagemelding har formanden fastsat udbetalingsgraden til 95%. Der er arbejdet videre med budget og budgetopfølgning for Endvidere er der foretaget beregninger på tilskudsudviklingen. Den 23. maj udsendtes breve om optagelse af de kommende elever til stx og HF. Som bekendt opretter vi 13 1g 2 Besparelser blev drøftet. Det blev henstillet, at der blev iværksat en besparelsesproces der omfatter både elever og lærere. Budget 2012 blev taget til efterretning. Om tilskudsudviklingen: Redegørelsen blev taget til efterretning. På 1. møde efter sommerferien fremlægges et flerårigt budget og der fremlægges et sparekatalog. Rektors redegørelse om elevflytninger blev taget til efterretning.

4 klasser og 1 hf klasse. 28-loftet har givet meget store udfordringer og det er aftalt, at vi i planlægningen opererer med 29, idet alle skoler normalt har et frafald/orlov svarende til én elev per klasse. I september skal elevtallet i gennemsnit udgøre 28. Ved at gå op til 29 i planlægningen har vi ikke skullet afvise yderligere 14 elever. Det samlede antal henviste elever er 48 fordelt med 34 stxansøgere og 14 hf-ansøgere. Til orientering vedlægges som bilag det afslagsbrev eleverne har fået (standardbrev til alle afviste i Region Hovedstaden). Oplysningerne i brevet kan bruges af det enkelte bestyrelsesmedlem, hvis man får personlige henvendelser om afviste elever, men det vil være bedst at henvise dem direkte til rektor. 7. Jens Pers afskedsreception (o) Den kl afholdes den officielle afskedsreception i kantinen på EG. Der er udsendt invitationer til en række gæster. Deltagere er ud over disse skolens ansatte. 8. Indsættelse af Henrik Bæch (b) Henrik Bæch skal officielt indsættes som rektor for EG. Bestyrelsen skal Aftales efterfølgende. Program udfærdiges af formanden og 3

5 9. Evt. herunder fastsættelse af næste møde fastlægge en dato for begivenheden. a) Der afholdes translokation den kl. 10, hvor bestyrelsesmedlemmerne er meget velkomne. elevrådsformanden. b) Der blev orienteret om et problem med ansættelse i matematik. Bestyrelsen undersøger deres bagland for mulige kandidater. c) elevrådet orienterede om, at de er involveret i en stresskampagne. Skolen kunne oplyse, at der var søgt centrale midler til et sådan projekt. d) næste bestyrelsesmøde den 11. september kl Thomas Lykke Pedersen/Jens Per Nielsen 4

6 Bilag 1 Årsnormsopfyldelse Statistikken er taget ud fra følgende: Skrivemoduler, brobygning og øvelseshold er ikke medtalt idet øvelsestimer trækkes tilbage og tidligere havde de ikke årsnorm og brobygningsholdene og skrivemoduler ikke har årsnorm. Vikarhold er omsat til læreren der afslutter med dem. 2008: 427 hold 2009: 414 hold, 2010: 424 hold 2011: : 429 Grafen viser en sumkurve over årsnormsopfyldelsen. Dvs. hvordan årsnormsopfyldelsen har været er listet ud af x-aksen mens de akkumulerede procenter af hold er op af y-aksen 5

7 Kvartilsæt 2008 (95,13;97,87;100,75) kvartilsæt 2009 (95,63;98,38;101,25) Kvartilsæt 2010 (97,79;99,52;101,63) kvartilsæt 2011 (97,92;99,78;101,89) kvartilsæt 2012 (98,25;100,15;102,3) Læses sådan: i 2008 havde 23% af holdene en årsnormsopfyldelse på 95% eller derunder, i 2009 var det 16% der havde 95% årsnormsopfyldelse eller derunder mens tallet var 2% i både 2010 og 2011 mens det er under 1% i Eksempelvis kan det nævnes at antallet af hold med en årsnormsopfyldelse under 99,7% var i 2008: 283 (66%) 2009:253 (61%) 2010: 218 (51%) 2011:201 (48%) 2012: 176 (41%). Omkring 50% af holdene har en årsnormsopfyldelse på 100% eller derover i Der er i disse tal ikke taget hensyn til moduler der har været aflyst som sygdom eller omsorgsdag 6

8 2012 Espergærde Gymnasium og HF Bilag 2 resultatløn Espergærde Gymnasium og HF RESULTATLØNKONTRAKT FOR REKTOR JENS PER NIELSEN INKL. REKTORS RAPPORT 7

9 Espergærde Gymnasium og HF Resultatlønkontrakt for rektor Jens Per Nielsen Indledning og rammer Institutionsstyrelsen har i brev af 18.juni 2010 bemyndiget bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF til at indgå resultatlønkontrakt med institutionens leder. Rammen for resultatlønnen er fastsat på baggrund af skolens elevtal som i kontraktperiodens løb er elever max kr. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har på møde den besluttet, at der udarbejdes resultatlønskontrakt for rektor på kr. Desuden har bestyrelsen bemyndiget rektor til at udarbejde og forhandle resultatlønskontrakt med vicerektor efter gældende retningslinjer. Resultatopgørelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af rektors indsats og redegørelse for de vedtagne områder. Kontraktperioden løber fra til Efterfølgende er kontraktperioden af formanden for bestyrelsen forlænget til pga. rektorskifte, således at kontraktperioden for den nye rektor kommer til at følge skoleåret. Forlængelsen af kontrakten har ikke udvidet rammen på kr. Indsatsområder for perioden A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Bestyrelsen skal inddrage følgende 2 gennemgående obligatoriske indsatsområder: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering 8

10 A2: Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever/ studerende ad A1: Mål: at sikre den bedst mulige udnyttelse af den timeressource, der ikke udløses af den gældende overenskomst. Det skal ske gennem en omfordeling af den eksisterende ressource. Målet skal være en styrkelse af innovation af undervisningen og videndeling mellem kollegerne. Resultatet fremlægges af rektor i form af den indgåede aftale samt en redegørelse for yderligere initiativer herunder den udviklingskøreplan, rektor agter at iværksætte i efteråret Rapport I forbindelse med indgåelsen af ny lokalaftale blev det vedtaget at afsætte en udviklingspulje på 1500 timer til pædagogiske udviklingsprojekter finansieret af timer, der tidligere automatisk blev tildelt den enkelte lærer. Desuden er er der for alle 1g klasser afsat ét skrivemodul per 2 uger, hvor læreren er tilstede med eleverne i skriveprocessen. Dette finansieres af lærerens rettetid og betyder mere tilstedeværelse på skolen sammen med eleverne. Ad A2: Mål: at sikre et lavt fravær og en høj gennemførelsesprocent. Resultatet fremlægges af rektor i form af oversigt over frafald og fravær for elever samt en redegørelse for skolens arbejde med at mindske frafald og sikre en høj tilstedeværelsesprocent i timerne. Rapport Ledelsen sammen med studievejledningen har haft frafald og fravær som indsatsområde. Der er sket ansættelse af en psykolog med fast ugentlig træffetid til elever med behov for støtte til gennemførelse af uddannelse. På fraværsområdet er der sket en opstramning, så studievejleder og administration tidligere handler i forhold til forsømmende elever. Resultatet er netop opgjort og viser følgende: 9

11 Klasse Fravær Fravær (procent) (procent) 1g 5,90 7,82 2g 8,45 7,86 3g 8,21 9,28 1 HF 11,71 12,09 2 HF 12,70 14,45 HF samlet 12,32 13,19 Gymnasiet samlet 7,38 8,24 Hele EG 7,78 8,78 Som det fremgår, har indsatsen haft en positiv effekt og fraværet er faldet for alle årgange. For frafald er der sket en yderligere reduktion. Som det fremgår af skolens årsrapport, som indeholder de seneste tal kan frafaldet opgøres til: Samlet antal elever : 1034 Samlet antal elever : Frafald: 19 elever svarende til 1,8% og her er det værd at bemærke, at der på hf intet fravær har været. Der er tale om et helt enestående lavt frafaldstal. Seneste landstal er fra 2009 og viser et frafald på stx på 15% og på hf på 25%. B. Uddannelsesspecifikke indsatsområder: B1: Studieparathed for institutioner med stx, htx, hhx og hf. Ad B1: Mål: at sikre at elever på EG er uddannelsesparate. 10

12 Resultatet fremlægges af rektor i form af en oversigt over resultaterne fra SRP (studieretningsprojekt STX), SSO (større skriftlig opgave HF) samt AT (almen studieforberedelse), idet disse afspejler elevernes udbytte af undervisningen frem mod selvstændigt at behandle og løse en kompleks problemstilling ved afslutningen af deres uddannelsesforløb. Rapport Udviklingen i SRP og SSO har været følgende: SRP (STX) 7,1 7,8 SSO (HF) 6,2 6,2 Som det fremgår har der været en markant stigning på STX og materialet er også statistisk mere validt idet det bygger på næsten 300 opgaver HF bygger på 55 opgaver og der kommer derfor større svingninger AT (STX) 8,2 8,1 For AT (almen studieforberedelse) foreligger tal for 2010 og 2011 fra UVM s statistik. Her viser udviklingen en tilbagegang på 0,1. Studieparathed afgøres primært af det samlede udbytte af undervisningen. Derfor er institutionens samlede karaktergennemsnit et mål. Her er EG på 1 år steget 0, Samlet STX 6,8 7,1 Til sammenligning er landstallet 7,0 (2011) og Helsingør Gymnasium 6,8 (2011). Konklusion: på en række væsentlige parametre er EG s kvalitet steget især, når man sammenligner med den meget høje gennemførelsesprocent sagt på en anden måde: Flere elever gennemfører med et bedre resultat. 11

13 C. Frivillige indsatsområder: C2: Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø Mål: at sikre en fortsat pædagogisk udvikling på EG med afprøvning af nye læringsteorier, hjælpemidler mv. Resultatet af indsatsområde C2 vurderes af formanden og næstformanden på baggrund af rektors redegørelse for målopfyldelsen. Rapport Der er i skoleåret startet 31 udviklingsprojekter (om finansiering se punkt A1). Der er tale om projekter der dels styrker faglighed dels skaber pædagogisk udvikling. Det drejer sig om følgende: 1. Cooperativ Learning til introprojekt i engelsk 2. Bæredygtig udvikling 3. Facebook i fremmedsprogsundervisningen 4. Podcast i tysk 5. Træningsprojekter på idræt c-niveau 6. Pilotforsøg med ibog til Almen Sprogforståelse 7. Udviklingsarbejde til skrivemoduler 8. Smartpen i matematikundervisningen 9. Ansøgning om timer til udvikling af studieretningsprojekt for studieretning 14 og Tekstanalyse 11. Læring med levende billeder i historie 12. Religion, Tyrkiet 13. Skriftlighedsprojekt i samfundsfag 14. Historiefagets teori og metode 15. Samarbejde med folkeskolen om franskundervisningen 16. Digital vidensdeling af manualer 17. Billedprojekt i oldtidskundskab 18. Armbands til idrætsundervisningen 12

14 19. Udvikling af udvekslingsprogram på EG 20. Smartpen i sprogundervisningen 21. 1g skriftlig dansk som alternativ til årsprøve 22. Maratontræning 23. Udveksling Frankrig 24. Udvikling af undervisningspraksis i HF 25. Anvendelse af sk-moduler til vejledning omkring DHO 26. Virtuel studiecafe og lektiehjælp 27. Øvelser i Logger Pro udstyr i biologi 28. Cooperative Learning i religion 29. Cooperative Learning i naturvidenskab 30. Afprøvning af program LAN-school 31. E-tavler i biologi Listen viser en meget stor spændvidde i projekterne, hvor det især skal fremhæves at næsten alle fag/fakulteter er involveret sammen med mere end 50% af lærerne. Ligeledes viser den udviklingsparathed der er i lærergruppen. C3: Initiativer, der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde m.h.p. at udbygge brugen af it i undervisningen. Mål: at sikre at IT anvendes målrettet i undervisningen, at elevers og læreres IT-kompetencer styrkes. Resultatet af indsatsområde C3 vurderes af formanden og næstformanden på baggrund af rektors redegørelse for målopfyldelsen. Rapport EG gennemfører under UVM s udviklingsprogram et projekt med en styrkelse af elevernes almene IT-kundskaber. I forbindelse med projektet er der til sommereksamen 2012 udviklet en IT-årsprøve for de 2 deltagende 1g-klasser, hvor eleverne skal dokumentere deres IT-færdigheder. På sigt skal denne prøve gøres obligatorisk for alle EG s 1. klasser for på den måde at sikre grundlaget for det videre systematiske arbejde med elevernes anvendelse af IT. På lærersiden er der udviklet en række kurser, som fokuserer på anvendelsen af IT på nye måder i undervisningen. 13

15 Det interne kursuskatalog omfatter bl.a. følgende overskrifter: 1) Værktøjer til bruge af lyd og video i undervisningen 2) Smartpen kuglepennen som optager det skrevne og talte, så det efterfølgende kan uploades til f.eks. materialeupload. 3) Mulighed for online quizzer 4) med mulighed for at flere personer samtidig skriver i samme dokument 5) Noteprogrammet OneNote som mange elever allerede benytter men som også kan benyttes som lærerens noteværktøj 6) Active boards Konklusion: Opbakningen til de interne kurser i IT er meget stor og viser, at vi fortsat kan fremstå som et gymnasium, hvor brugen af IT er i fokus, hvor der sker en konstant afsøgning af nye medier/gadgets mv. som kan styrke og supplere læring. D. Institutionsspecifikke indsatsområder D1. Bæredygtig skole Mål: Mål: At EG skal være foregangsskole på klima og energiområdet. råder. Der skal ske en opfølgning på de store investeringer i 2010 og effekten af disse skal moniteres. Resultatet af indsatsområde D1 vurderes af formanden og næstformanden på baggrund af rektors redegørelse for målopfyldelsen. Rapport I februar 2011 blev der opstillet et 140m2 stort solcelleanlæg. Kapaciteten var beregnet til 9000 kw, men anlægget har på 1 år produceret kw og dermed er tilbagebetalingstiden reduceret til ca. det halve. Anlæggets kapacitet betyder, at al skolens IT-udstyr på 1. sal inkl. servere nu drives af co2-neutral strøm. Åbningen af anlægget blev markeret festligt for eleverne og det har betydet at den pædagogiske effekt har været stor og dermed er miljøbevidstheden styrket hos eleverne. Det understøttes også af, at der er opsat en tavle, der præcis viser anlæggets produktion, co2-besparelse ( ca. 13 ton årligt) etc. Der er desuden sket en udskiftning af skolens servere, som tidligere var meget strømkrævende og varmeudviklende. Det har markant nedsat el-forbruget til selve serverne samt til airconditioning i serverrummet. 14

16 I forbindelse med indvielsen af solcelleanlægget blev der ligeledes indgået en aftale om køb af RECS certificeret strøm fra DONG. Det betyder, at strøm svarende til skolens forbrug nu produceres af havvindmøller på Horns Rev II. EG har i en årrække haft et Co2-udvalg bestående af elever, lærere og pedel. Løbende kommer de med forslag til større og mindre ændringer, således at skolens ressourceforbrug/energiforbrug hele tiden er i fokus. Gennem udvalgets arbejde skabes der et fortsat fokus på Co2-neutralitet hos medarbejdere, ledelse og ikke mindst elever sidste nye eksempel: eleverne har regnet på udgifterne og Co2 forbrug ved håndtørring vi har derfor skiftet gammeldags håndtørrere ud med nye blades og papirhåndklæderne er udskiftet med automater, der automatisk fremfører et passende stykke papir på den måde sparer vi 2/3 af vores papirforbrug og samtidig synliggør vi ændringen for eleverne. Sammenfatning Lærerens arbejdstid: Der er gennem etableringen af udviklingspuljen taget et skridt i den rigtige retning væk fra automatisk tildeling af timer til alle over til en dedikeret timetildeling til de lærere, der udfører udviklingsarbejder til gavn for EG. Med indførelse af skrivemoduler er der sat fokus på lærerens tilstedeværelse på skolen sammen med eleverne og projektet opfattes af elever og lærere som positivt. Jeg mener, at de 2 initiativer til fulde opfylder kontraktens punkt 1. Fravær og frafald: I forvejen lå EG s fravær og frafald lavt sammenlignet med andre gymnasier. Det er alligevel lykkedes gennem en målrettet indsats at reducere fraværet yderligere. Frafaldet har ligeledes gennem en årrække ligget lavt, men det er yderligere reduceret. Man skal imidlertid huske, at frafald ikke nødvendigvis er dårligt. Jeg har aldrig tøvet med at bortvise elever, der efter at have fået en chance alligevel forsømmer og sætter et negativt præg på undervisningen med deraf følgende mindre udbytte for de elever, der passer deres skole. Opgørelsen over fravær og frafald taler sit tydelige sprog og jeg mener derfor, at kontraktens punkt 2 er opfyldt. Læringsmiljø og IT: Etableringen af mere end 30 udviklingsprojekter og det målrettede arbejde med elevernes basale IT-kompetencer kombineret med 15

17 en særlig indsats for at få lærerne til at tænke og bruge IT i undervisningen viser, at vi på EG fortsat formår at fremstå som et gymnasium med pædagogisk fremdrift og et sted, hvor informationsteknologien spiller en stor rolle. Jeg mener derfor at de mange initiativer opfylder kontraktens punkt 3. Studieparathed: Det er lykkedes at hæve karaktergennemsnittet på EG markant både for SRP og for STX samlet. Årsagerne kan være flere, men jeg vil fremhæve lærernes bevidsthed om betydningen af gode faglige resultater og deraf følgende fokus på god undervisning, elevmaterialets kvalitet, hvor jeg hele tiden understreger, at gode faglige forudsætninger er et krav for optagelse på EG samt ledelsens fokus på karakter mv. herunder særlig indsats over for faggrupper, der ikke præsterer optimalt i forhold til landsgennemsnittet inden for deres fag. Derfor ligger EG højere end landsgennemsnittet på samlet karaktersnit samt i den store afsluttende flerfaglige opgave, der tydeligst viser elevernes udbytte af undervisningen. For hf er billedet et andet, her ligger EG lavere end landsgennemsnittet til gengæld har intet gymnasium en hf-afdeling, hvor der stort set ikke eksisterer fravær. Her er afvejningen, at pet primære formål for hf-eleven er at gennemføre uddannelse. Samtidig udgør HF-afdelingen nu med kun 1 spor en meget lille del af vores samlede aktivitet. Afsluttende bemærkninger Jeg overtog EG i 1995 og gennemførte en sammenlægning med HF Øst. På det tidspunkt havde EG 165 stx-ansøgere det samme havde Helsingør Gymnasium. I 2012 havde vi vores største søgning nogensinde med 435 ansøgere til STX til sammenligning havde Helsingør Gymnasium 244. Vi har hvert år oplevet fremgang i søgningen og på intet tidspunkt har vi været nødt til at afskedige lærere. Gennem årene har vi fremstået som et gymnasium med fokus på udvikling. Vi har som de første taget nye fag ind i fagrækken (dans, retorik, kinesisk, informationsteknologi), vi har været de første til at gennemføre en IT-strategi med fokus på bærbare computere og trådløst netværk længe før andre gymnasier overhovedet tænkte tanken. Helt naturligt har en række lærere fra EG fået job som fagkonsulenter, medlemmer af opgavekommissioner, tilsynsførende for nye gymnasielærere. Vi har skabt os en international profil gennem vores arbejde med Model United Nations, som igen har bragt os i mediernes fokus, når ministre og repræsentanter for kongehuset har åbnet vores konferencer. I medierne har vi også fremstået som et gymnasium præget af rettidig omhu i forbindelse med vores arbejde til forebyggelse af schoolshootings mv. 16

18 Skolens økonomi er styret på en sådan måde, at vi er velpolstrede, men samtidig har den gode økonomistyring betydet, at der har kunnet investeres i gode arbejdspladser for elever og ansatte, kompetenceudvikling og undervisningsudstyr. Men vigtigst: rigtig mange i lokalområdet fortæller den gode historie om EG. Jens Per Nielsen 17

19 Bilag 3 Budgetopfølgning Budget 2012 og budgetopfølgning 2011 Budgetopfølgning Budget 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Tusinder Tusinder Tusinder Indtægter Tilskud heraf bygningstaxameter Øvrige indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen Indbetaling til flexjobordning m.m Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud Øvrige udgifter i alt Undervisningens genneførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn

20 heraf markedsføring Pension heraf markedsføring Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markedsføring Øvrige udgifter i alt heraf markedsføring Ledelse og administration i alt Bygning Løn Pension Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger inventar m.v Afskrivninger bygning Inventar m.v Forsyning og renovation Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Driftresultat

21 Finansielle poster Renteindtægter Kreditforening rente+bidrag m.m udgift Øvrige finansielle omkostninger Finansielleposter i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse Foretagede besparelser Undervisningsmidler 165 Indrvendig vedligeholdelse 186 Kreditforening Ejendomsskat 175 Hensættelser ultimo

22 Bilag 4 prognose, udvikling i tilskud Udviklingen i tilskud I finanslov for 2012 er taxameterudviklingen for angivet I 2012 har jeg beregnet et samlet tilskud på kr I de følgende år reduceres tilskuddet udregnet i faste priser med følgende: Kilde: Orientering om finanslov for finansåret 2012 (Ministeriet for børn og undervisning 1/ ). Fald i pct i forhold til Undervisningstaxameter 0,6% 2,6% 4,6% Tillæg for A-niveau 0,5% 2,5% 4,2% Fællesudgiftstilskud 0,7% 2,7% 4,6% Bygningstaxameter 0,7% 2,7% 4,6% Færdiggørelsestaxameter 0,5% 2,5% 4,4% Fald i kr. i forhold til Undervisningstaxameter Tillæg for A-niveau Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Færdiggørelsestaxameter I alt Udviklingen kræver en tilpasning Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at vi sparer i 2012 (er delvis indbygget i budgetopfølgningen) 1200 i 2013, 1,.800 i 2014 og i 2015 i forhold til

23 Vi skal følgelig i hvert af årene øge besparelserne med Jeg er i gang med at udarbejde et sparekatalog. Efterfølgende finder vi en form, så lærere og elever kan inddrages i en prioriteringsdebat. Elevprognose 2012/f 2012/e 2013/f 2013/e 2014/f 2014/e 2015/f 2015/e 1g g g hf hf Klasser 1g g g hf hf Elever pr. klasse 27,9 28,0 27,4 27,1 26,9 26,7 26,4 26,7 Netofrafald 1g/1 til 1g/2 3,0% 1g/2 til 2g/1 2,2% fra 2g/1 til 2g/2 2,6% fra 2g/2 til 3g/1 4,0% fra 3g/1 til 3g/2 0,3% 1hf e-1hf f 3,4% 22

24 1hf f - 2hf e 8,6% 2hf e - 2hf f 1,9% Baseret på erfaringer STX og HF se ledelsesberetning Elevtal i gennemsnit Klassetal 37,4 38,4 39,0 38,6 Lærerressource opfattes som parallel med antal klasser Indeks 2012= Elevtal i gennemsnit 100,0 100,2 99,8 97,8 Klassetal 100,0 102,7 104,2 103,1 Tilskud vil blive reguleret i forhold til pris- og lønudviklingen, men det vil udgifterne jo også. Sagt på en anden måde: En reduktion af f.eks. undervisningsmidler på kr. vil reelt være en større besparelse end , da den skal ses i forhold til prisudviklingen. 23

25 Bilag 5 Afslagsbrev fra Region Hovedstaden VEDR DIN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ GYMNASIUM / HF Tak fordi du valgte at søge ind her på skolen, som din første prioritet. Vi fik i år flere ansøgere end vi har plads til at optage. Alle ansøgere er derfor blevet fordelt af et fordelingsudvalg. Det gælder både dem, der er blevet optaget her og dem, der er blevet fordelt til andre skoler. Desværre er du ikke blandt de elever, som udvalget har kunnet fordele til din første prioritet / højeste uddannelsesønske (der er gymnasium i kombination med en studieretning). Fordelingsudvalget har lagt transporttiden til grund for sine afgørelser. Transporttiden er beregnet, som den tid en ansøger skal bruge med offentlig transport mellem bopæl og skole. Nærtboende ansøgere, der lettere kan komme frem til fods eller på cykel er ligeledes kommet i betragtning. Fordelingsudvalget har herefter undersøgt, om du kunne optages på et af dine øvrige ønsker. Det er sket i den rækkefølge, som du har prioriteret i din ansøgning. Hvis den næste skole allerede er fyldt med ansøgere, der har prioriteret den højere end dig, kan du ikke komme ind dér, da alle ansøgere skal fordeles i prioriteret rækkefølge. I valget mellem flere ansøgere, der har prioriteret skolen lige højt, er transporttiden også her lagt til grund. Hvis du er blevet indplaceret på en skole, som du ikke selv har søgt, skyldes det, at der ikke har været plads på de skoler, som du selv har ønsket. Fordelingsudvalget har lagt vægt på, at skolen ligger indenfor en rimelig transporttid og har udbud af studieretninger hhv. hovedkategorier, der bedst muligt imødekommer dine forhåndstilkendegivelser om ønskede studieretninger. Afgørelsen er truffet i henhold til 12, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. jfr i optagelsesbekendtgørelsen af 28. februar Hvis du vil vide mere om fordelingsudvalgene kan du finde oplysninger på Den skole, som du er fordelt til, har samtidig hermed sendt et brev til dig om, at du er optaget på skolen. 24

26 Såfremt du ønsker din ansøgning genbehandlet, skal du sende elektronisk anmodning senest den 6. juni Du skal udfylde den blanket, som du finder på Region Hovedstadens hjemmeside: Blanketten ligger på hjemmesidens forside. Den udfyldte blanket skal du gemme og så sende til Herefter vil du modtage en kvittering og den 25. juni 2012 en afgørelse fra fordelingsudvalget af din genbehandlingssag. 25

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 31.5.2011 KL. 1800 LÆRERVÆRELSET

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 31.5.2011 KL. 1800 LÆRERVÆRELSET Bestyrelsesmøde ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 31.5.2011 KL. 1800 LÆRERVÆRELSET 1 2 Dagorden og referat, bestyrelsesmøde den 31.5.2011 kl. 1800 på lærerværelset, EG der serveres en let anretning Mødestart

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 11/9 2012 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 11/9 2012 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 11/9 2012 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl i lokale 13.28

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl i lokale 13.28 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20/9 Bilag 1. Referat fra sidste møde 3. ZBCs ansøgning om at

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Referat Orientering fra formanden Lectio er systemrevideret og godkendt. UU giver i sit hæfte Fremtidsparat,

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 20-8-2012 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 20-8-2012 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 20-8-2012 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: 15.december 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2015 Til stede: Niels Ejersbo,

Læs mere

Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium (Fælles transport fra Aalborghus den 11/12 kl. 8:30, hjemkomst 12/12 kl. 9:30 1) Underskrivelse

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 1. juni 2011 Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Karoline

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november 2008. kl. 16.00 19.30. Afbud: Theresa Norup, Anne Marie Illum, Arne Kjær kom lidt senere 1. Underskrivelse af referat fra mødet

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl. 16.00-19.00 Afbud: Lotte Thøgersen kom som meddelt senere til mødet. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 8. september

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene A Obligatoriske indsatsområder STX: studieparathed: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer Deltagelse i projekt om Velfærdsledelse,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009 Punkt. nr. 4 Dagsordenspunkt: Redegørelse for anvendelse af tid til øvrige opgaver på GLområdet Sagsfremstilling: Jfr. Rektors

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 07. december 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Palle Broman, Teresa Jørgensen, Erik Olesen, Mathies Jæger Andresen og Mette Hosbond Kristensen. I mødet

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Punkt 10 Dagsordenspunkt: Rektors resultatkontrakt Sagsfremstilling: I september 2008 indgik rektor en resultatkontrakt

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Referat af møde i bestyrelsen den 29. september 2015 Til stede

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole torsdag den 15. september 2016 kl

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole torsdag den 15. september 2016 kl Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole torsdag den 15. september 2016 kl. 15.00-17.00 Tilstede fra bestyrelsen: Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, biskop Elisabeth Dons Christensen, direktør Jørn Henriksen,

Læs mere

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor Faaborg Gymnasium Resultatlønskontrakt for rektor Bestyrelsen 29-09-2009 Indhold Indledning 2 Retningslinier 2 Indsatsområder for skoleåret 2009 / 2010 2 Obligatoriske områder 2 Valgfrie områder 2 1. Mere

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch med rapport

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch med rapport 2013 / 2014 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch med rapport Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 16. september 2014 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 16. september 2014 kl 22. september 2014 Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 16. september 2014 kl. 16.00 Deltagere: Gert Meyer Madsen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen, Gertrud

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere