[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]"

Transkript

1 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.]

2 Referat bestyrelsesmøde, mandag den 4. juni 2012 kl. 1800, Skotterup Spiseri og enotek, Strandvejen 232 Snekkersten Afbud: Kirsten Birkving Dagsordenspunkt B=beslutningspunkt O=orienteringspunkt Beskrivelse Beslutning 1. godkendelse af referat (b) Godkendt 2. godkendelse af dagsorden (b) Godkendt 3. meddelelser (O) 3.1 Årsnormsopfyldelse (bilag1) 4. resultatlønkontrakt rektor (O) (bilag 2) 3.1. et væsentligt kvalitetsparameter er, at elevernes årsnormer opfyldes. Bilaget viser, at vi år for år opnår en højere og højere opfyldelsesgrad. Som følge af rektorskiftet blev det i februar af formanden besluttet at forlænge rektors resultatlønkontrakt med blev taget efterretning 3.2. ny pr-formand: Paul Højbjerg 3.3. bestyrelsen takkede Clara for hendes store engagement. Nyt medlem fra eleverne med stemmeret bliver Alexander. Nyt medlem uden stemmeret vælges efter sommerferien. Bestyrelsen tog formandens indstilling om udbetalingsgrad til efterretning.

3 5. Budgetopfølgning 2012 (o) (bilag 3) samt tilskudsudvikling (o) (bilag 4) 6. elevfordeling (o) (bilag 5) ½ år, således at rektors resultatløn fremover følger skoleåret. Det ville give tid for bestyrelsen sammen med ny rektor til at opstille en resultatlønkontrakt med en løbetid på 1 år, således at opgørelsestidspunktet bliver foråret Forlængelsen af nuværende rektors resultatlønkontrakt medførte ikke en udvidelse af den økonomiske ramme. På baggrund af rektors tilbagemelding har formanden fastsat udbetalingsgraden til 95%. Der er arbejdet videre med budget og budgetopfølgning for Endvidere er der foretaget beregninger på tilskudsudviklingen. Den 23. maj udsendtes breve om optagelse af de kommende elever til stx og HF. Som bekendt opretter vi 13 1g 2 Besparelser blev drøftet. Det blev henstillet, at der blev iværksat en besparelsesproces der omfatter både elever og lærere. Budget 2012 blev taget til efterretning. Om tilskudsudviklingen: Redegørelsen blev taget til efterretning. På 1. møde efter sommerferien fremlægges et flerårigt budget og der fremlægges et sparekatalog. Rektors redegørelse om elevflytninger blev taget til efterretning.

4 klasser og 1 hf klasse. 28-loftet har givet meget store udfordringer og det er aftalt, at vi i planlægningen opererer med 29, idet alle skoler normalt har et frafald/orlov svarende til én elev per klasse. I september skal elevtallet i gennemsnit udgøre 28. Ved at gå op til 29 i planlægningen har vi ikke skullet afvise yderligere 14 elever. Det samlede antal henviste elever er 48 fordelt med 34 stxansøgere og 14 hf-ansøgere. Til orientering vedlægges som bilag det afslagsbrev eleverne har fået (standardbrev til alle afviste i Region Hovedstaden). Oplysningerne i brevet kan bruges af det enkelte bestyrelsesmedlem, hvis man får personlige henvendelser om afviste elever, men det vil være bedst at henvise dem direkte til rektor. 7. Jens Pers afskedsreception (o) Den kl afholdes den officielle afskedsreception i kantinen på EG. Der er udsendt invitationer til en række gæster. Deltagere er ud over disse skolens ansatte. 8. Indsættelse af Henrik Bæch (b) Henrik Bæch skal officielt indsættes som rektor for EG. Bestyrelsen skal Aftales efterfølgende. Program udfærdiges af formanden og 3

5 9. Evt. herunder fastsættelse af næste møde fastlægge en dato for begivenheden. a) Der afholdes translokation den kl. 10, hvor bestyrelsesmedlemmerne er meget velkomne. elevrådsformanden. b) Der blev orienteret om et problem med ansættelse i matematik. Bestyrelsen undersøger deres bagland for mulige kandidater. c) elevrådet orienterede om, at de er involveret i en stresskampagne. Skolen kunne oplyse, at der var søgt centrale midler til et sådan projekt. d) næste bestyrelsesmøde den 11. september kl Thomas Lykke Pedersen/Jens Per Nielsen 4

6 Bilag 1 Årsnormsopfyldelse Statistikken er taget ud fra følgende: Skrivemoduler, brobygning og øvelseshold er ikke medtalt idet øvelsestimer trækkes tilbage og tidligere havde de ikke årsnorm og brobygningsholdene og skrivemoduler ikke har årsnorm. Vikarhold er omsat til læreren der afslutter med dem. 2008: 427 hold 2009: 414 hold, 2010: 424 hold 2011: : 429 Grafen viser en sumkurve over årsnormsopfyldelsen. Dvs. hvordan årsnormsopfyldelsen har været er listet ud af x-aksen mens de akkumulerede procenter af hold er op af y-aksen 5

7 Kvartilsæt 2008 (95,13;97,87;100,75) kvartilsæt 2009 (95,63;98,38;101,25) Kvartilsæt 2010 (97,79;99,52;101,63) kvartilsæt 2011 (97,92;99,78;101,89) kvartilsæt 2012 (98,25;100,15;102,3) Læses sådan: i 2008 havde 23% af holdene en årsnormsopfyldelse på 95% eller derunder, i 2009 var det 16% der havde 95% årsnormsopfyldelse eller derunder mens tallet var 2% i både 2010 og 2011 mens det er under 1% i Eksempelvis kan det nævnes at antallet af hold med en årsnormsopfyldelse under 99,7% var i 2008: 283 (66%) 2009:253 (61%) 2010: 218 (51%) 2011:201 (48%) 2012: 176 (41%). Omkring 50% af holdene har en årsnormsopfyldelse på 100% eller derover i Der er i disse tal ikke taget hensyn til moduler der har været aflyst som sygdom eller omsorgsdag 6

8 2012 Espergærde Gymnasium og HF Bilag 2 resultatløn Espergærde Gymnasium og HF RESULTATLØNKONTRAKT FOR REKTOR JENS PER NIELSEN INKL. REKTORS RAPPORT 7

9 Espergærde Gymnasium og HF Resultatlønkontrakt for rektor Jens Per Nielsen Indledning og rammer Institutionsstyrelsen har i brev af 18.juni 2010 bemyndiget bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF til at indgå resultatlønkontrakt med institutionens leder. Rammen for resultatlønnen er fastsat på baggrund af skolens elevtal som i kontraktperiodens løb er elever max kr. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har på møde den besluttet, at der udarbejdes resultatlønskontrakt for rektor på kr. Desuden har bestyrelsen bemyndiget rektor til at udarbejde og forhandle resultatlønskontrakt med vicerektor efter gældende retningslinjer. Resultatopgørelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af rektors indsats og redegørelse for de vedtagne områder. Kontraktperioden løber fra til Efterfølgende er kontraktperioden af formanden for bestyrelsen forlænget til pga. rektorskifte, således at kontraktperioden for den nye rektor kommer til at følge skoleåret. Forlængelsen af kontrakten har ikke udvidet rammen på kr. Indsatsområder for perioden A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Bestyrelsen skal inddrage følgende 2 gennemgående obligatoriske indsatsområder: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering 8

10 A2: Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever/ studerende ad A1: Mål: at sikre den bedst mulige udnyttelse af den timeressource, der ikke udløses af den gældende overenskomst. Det skal ske gennem en omfordeling af den eksisterende ressource. Målet skal være en styrkelse af innovation af undervisningen og videndeling mellem kollegerne. Resultatet fremlægges af rektor i form af den indgåede aftale samt en redegørelse for yderligere initiativer herunder den udviklingskøreplan, rektor agter at iværksætte i efteråret Rapport I forbindelse med indgåelsen af ny lokalaftale blev det vedtaget at afsætte en udviklingspulje på 1500 timer til pædagogiske udviklingsprojekter finansieret af timer, der tidligere automatisk blev tildelt den enkelte lærer. Desuden er er der for alle 1g klasser afsat ét skrivemodul per 2 uger, hvor læreren er tilstede med eleverne i skriveprocessen. Dette finansieres af lærerens rettetid og betyder mere tilstedeværelse på skolen sammen med eleverne. Ad A2: Mål: at sikre et lavt fravær og en høj gennemførelsesprocent. Resultatet fremlægges af rektor i form af oversigt over frafald og fravær for elever samt en redegørelse for skolens arbejde med at mindske frafald og sikre en høj tilstedeværelsesprocent i timerne. Rapport Ledelsen sammen med studievejledningen har haft frafald og fravær som indsatsområde. Der er sket ansættelse af en psykolog med fast ugentlig træffetid til elever med behov for støtte til gennemførelse af uddannelse. På fraværsområdet er der sket en opstramning, så studievejleder og administration tidligere handler i forhold til forsømmende elever. Resultatet er netop opgjort og viser følgende: 9

11 Klasse Fravær Fravær (procent) (procent) 1g 5,90 7,82 2g 8,45 7,86 3g 8,21 9,28 1 HF 11,71 12,09 2 HF 12,70 14,45 HF samlet 12,32 13,19 Gymnasiet samlet 7,38 8,24 Hele EG 7,78 8,78 Som det fremgår, har indsatsen haft en positiv effekt og fraværet er faldet for alle årgange. For frafald er der sket en yderligere reduktion. Som det fremgår af skolens årsrapport, som indeholder de seneste tal kan frafaldet opgøres til: Samlet antal elever : 1034 Samlet antal elever : Frafald: 19 elever svarende til 1,8% og her er det værd at bemærke, at der på hf intet fravær har været. Der er tale om et helt enestående lavt frafaldstal. Seneste landstal er fra 2009 og viser et frafald på stx på 15% og på hf på 25%. B. Uddannelsesspecifikke indsatsområder: B1: Studieparathed for institutioner med stx, htx, hhx og hf. Ad B1: Mål: at sikre at elever på EG er uddannelsesparate. 10

12 Resultatet fremlægges af rektor i form af en oversigt over resultaterne fra SRP (studieretningsprojekt STX), SSO (større skriftlig opgave HF) samt AT (almen studieforberedelse), idet disse afspejler elevernes udbytte af undervisningen frem mod selvstændigt at behandle og løse en kompleks problemstilling ved afslutningen af deres uddannelsesforløb. Rapport Udviklingen i SRP og SSO har været følgende: SRP (STX) 7,1 7,8 SSO (HF) 6,2 6,2 Som det fremgår har der været en markant stigning på STX og materialet er også statistisk mere validt idet det bygger på næsten 300 opgaver HF bygger på 55 opgaver og der kommer derfor større svingninger AT (STX) 8,2 8,1 For AT (almen studieforberedelse) foreligger tal for 2010 og 2011 fra UVM s statistik. Her viser udviklingen en tilbagegang på 0,1. Studieparathed afgøres primært af det samlede udbytte af undervisningen. Derfor er institutionens samlede karaktergennemsnit et mål. Her er EG på 1 år steget 0, Samlet STX 6,8 7,1 Til sammenligning er landstallet 7,0 (2011) og Helsingør Gymnasium 6,8 (2011). Konklusion: på en række væsentlige parametre er EG s kvalitet steget især, når man sammenligner med den meget høje gennemførelsesprocent sagt på en anden måde: Flere elever gennemfører med et bedre resultat. 11

13 C. Frivillige indsatsområder: C2: Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø Mål: at sikre en fortsat pædagogisk udvikling på EG med afprøvning af nye læringsteorier, hjælpemidler mv. Resultatet af indsatsområde C2 vurderes af formanden og næstformanden på baggrund af rektors redegørelse for målopfyldelsen. Rapport Der er i skoleåret startet 31 udviklingsprojekter (om finansiering se punkt A1). Der er tale om projekter der dels styrker faglighed dels skaber pædagogisk udvikling. Det drejer sig om følgende: 1. Cooperativ Learning til introprojekt i engelsk 2. Bæredygtig udvikling 3. Facebook i fremmedsprogsundervisningen 4. Podcast i tysk 5. Træningsprojekter på idræt c-niveau 6. Pilotforsøg med ibog til Almen Sprogforståelse 7. Udviklingsarbejde til skrivemoduler 8. Smartpen i matematikundervisningen 9. Ansøgning om timer til udvikling af studieretningsprojekt for studieretning 14 og Tekstanalyse 11. Læring med levende billeder i historie 12. Religion, Tyrkiet 13. Skriftlighedsprojekt i samfundsfag 14. Historiefagets teori og metode 15. Samarbejde med folkeskolen om franskundervisningen 16. Digital vidensdeling af manualer 17. Billedprojekt i oldtidskundskab 18. Armbands til idrætsundervisningen 12

14 19. Udvikling af udvekslingsprogram på EG 20. Smartpen i sprogundervisningen 21. 1g skriftlig dansk som alternativ til årsprøve 22. Maratontræning 23. Udveksling Frankrig 24. Udvikling af undervisningspraksis i HF 25. Anvendelse af sk-moduler til vejledning omkring DHO 26. Virtuel studiecafe og lektiehjælp 27. Øvelser i Logger Pro udstyr i biologi 28. Cooperative Learning i religion 29. Cooperative Learning i naturvidenskab 30. Afprøvning af program LAN-school 31. E-tavler i biologi Listen viser en meget stor spændvidde i projekterne, hvor det især skal fremhæves at næsten alle fag/fakulteter er involveret sammen med mere end 50% af lærerne. Ligeledes viser den udviklingsparathed der er i lærergruppen. C3: Initiativer, der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde m.h.p. at udbygge brugen af it i undervisningen. Mål: at sikre at IT anvendes målrettet i undervisningen, at elevers og læreres IT-kompetencer styrkes. Resultatet af indsatsområde C3 vurderes af formanden og næstformanden på baggrund af rektors redegørelse for målopfyldelsen. Rapport EG gennemfører under UVM s udviklingsprogram et projekt med en styrkelse af elevernes almene IT-kundskaber. I forbindelse med projektet er der til sommereksamen 2012 udviklet en IT-årsprøve for de 2 deltagende 1g-klasser, hvor eleverne skal dokumentere deres IT-færdigheder. På sigt skal denne prøve gøres obligatorisk for alle EG s 1. klasser for på den måde at sikre grundlaget for det videre systematiske arbejde med elevernes anvendelse af IT. På lærersiden er der udviklet en række kurser, som fokuserer på anvendelsen af IT på nye måder i undervisningen. 13

15 Det interne kursuskatalog omfatter bl.a. følgende overskrifter: 1) Værktøjer til bruge af lyd og video i undervisningen 2) Smartpen kuglepennen som optager det skrevne og talte, så det efterfølgende kan uploades til f.eks. materialeupload. 3) Mulighed for online quizzer 4) med mulighed for at flere personer samtidig skriver i samme dokument 5) Noteprogrammet OneNote som mange elever allerede benytter men som også kan benyttes som lærerens noteværktøj 6) Active boards Konklusion: Opbakningen til de interne kurser i IT er meget stor og viser, at vi fortsat kan fremstå som et gymnasium, hvor brugen af IT er i fokus, hvor der sker en konstant afsøgning af nye medier/gadgets mv. som kan styrke og supplere læring. D. Institutionsspecifikke indsatsområder D1. Bæredygtig skole Mål: Mål: At EG skal være foregangsskole på klima og energiområdet. råder. Der skal ske en opfølgning på de store investeringer i 2010 og effekten af disse skal moniteres. Resultatet af indsatsområde D1 vurderes af formanden og næstformanden på baggrund af rektors redegørelse for målopfyldelsen. Rapport I februar 2011 blev der opstillet et 140m2 stort solcelleanlæg. Kapaciteten var beregnet til 9000 kw, men anlægget har på 1 år produceret kw og dermed er tilbagebetalingstiden reduceret til ca. det halve. Anlæggets kapacitet betyder, at al skolens IT-udstyr på 1. sal inkl. servere nu drives af co2-neutral strøm. Åbningen af anlægget blev markeret festligt for eleverne og det har betydet at den pædagogiske effekt har været stor og dermed er miljøbevidstheden styrket hos eleverne. Det understøttes også af, at der er opsat en tavle, der præcis viser anlæggets produktion, co2-besparelse ( ca. 13 ton årligt) etc. Der er desuden sket en udskiftning af skolens servere, som tidligere var meget strømkrævende og varmeudviklende. Det har markant nedsat el-forbruget til selve serverne samt til airconditioning i serverrummet. 14

16 I forbindelse med indvielsen af solcelleanlægget blev der ligeledes indgået en aftale om køb af RECS certificeret strøm fra DONG. Det betyder, at strøm svarende til skolens forbrug nu produceres af havvindmøller på Horns Rev II. EG har i en årrække haft et Co2-udvalg bestående af elever, lærere og pedel. Løbende kommer de med forslag til større og mindre ændringer, således at skolens ressourceforbrug/energiforbrug hele tiden er i fokus. Gennem udvalgets arbejde skabes der et fortsat fokus på Co2-neutralitet hos medarbejdere, ledelse og ikke mindst elever sidste nye eksempel: eleverne har regnet på udgifterne og Co2 forbrug ved håndtørring vi har derfor skiftet gammeldags håndtørrere ud med nye blades og papirhåndklæderne er udskiftet med automater, der automatisk fremfører et passende stykke papir på den måde sparer vi 2/3 af vores papirforbrug og samtidig synliggør vi ændringen for eleverne. Sammenfatning Lærerens arbejdstid: Der er gennem etableringen af udviklingspuljen taget et skridt i den rigtige retning væk fra automatisk tildeling af timer til alle over til en dedikeret timetildeling til de lærere, der udfører udviklingsarbejder til gavn for EG. Med indførelse af skrivemoduler er der sat fokus på lærerens tilstedeværelse på skolen sammen med eleverne og projektet opfattes af elever og lærere som positivt. Jeg mener, at de 2 initiativer til fulde opfylder kontraktens punkt 1. Fravær og frafald: I forvejen lå EG s fravær og frafald lavt sammenlignet med andre gymnasier. Det er alligevel lykkedes gennem en målrettet indsats at reducere fraværet yderligere. Frafaldet har ligeledes gennem en årrække ligget lavt, men det er yderligere reduceret. Man skal imidlertid huske, at frafald ikke nødvendigvis er dårligt. Jeg har aldrig tøvet med at bortvise elever, der efter at have fået en chance alligevel forsømmer og sætter et negativt præg på undervisningen med deraf følgende mindre udbytte for de elever, der passer deres skole. Opgørelsen over fravær og frafald taler sit tydelige sprog og jeg mener derfor, at kontraktens punkt 2 er opfyldt. Læringsmiljø og IT: Etableringen af mere end 30 udviklingsprojekter og det målrettede arbejde med elevernes basale IT-kompetencer kombineret med 15

17 en særlig indsats for at få lærerne til at tænke og bruge IT i undervisningen viser, at vi på EG fortsat formår at fremstå som et gymnasium med pædagogisk fremdrift og et sted, hvor informationsteknologien spiller en stor rolle. Jeg mener derfor at de mange initiativer opfylder kontraktens punkt 3. Studieparathed: Det er lykkedes at hæve karaktergennemsnittet på EG markant både for SRP og for STX samlet. Årsagerne kan være flere, men jeg vil fremhæve lærernes bevidsthed om betydningen af gode faglige resultater og deraf følgende fokus på god undervisning, elevmaterialets kvalitet, hvor jeg hele tiden understreger, at gode faglige forudsætninger er et krav for optagelse på EG samt ledelsens fokus på karakter mv. herunder særlig indsats over for faggrupper, der ikke præsterer optimalt i forhold til landsgennemsnittet inden for deres fag. Derfor ligger EG højere end landsgennemsnittet på samlet karaktersnit samt i den store afsluttende flerfaglige opgave, der tydeligst viser elevernes udbytte af undervisningen. For hf er billedet et andet, her ligger EG lavere end landsgennemsnittet til gengæld har intet gymnasium en hf-afdeling, hvor der stort set ikke eksisterer fravær. Her er afvejningen, at pet primære formål for hf-eleven er at gennemføre uddannelse. Samtidig udgør HF-afdelingen nu med kun 1 spor en meget lille del af vores samlede aktivitet. Afsluttende bemærkninger Jeg overtog EG i 1995 og gennemførte en sammenlægning med HF Øst. På det tidspunkt havde EG 165 stx-ansøgere det samme havde Helsingør Gymnasium. I 2012 havde vi vores største søgning nogensinde med 435 ansøgere til STX til sammenligning havde Helsingør Gymnasium 244. Vi har hvert år oplevet fremgang i søgningen og på intet tidspunkt har vi været nødt til at afskedige lærere. Gennem årene har vi fremstået som et gymnasium med fokus på udvikling. Vi har som de første taget nye fag ind i fagrækken (dans, retorik, kinesisk, informationsteknologi), vi har været de første til at gennemføre en IT-strategi med fokus på bærbare computere og trådløst netværk længe før andre gymnasier overhovedet tænkte tanken. Helt naturligt har en række lærere fra EG fået job som fagkonsulenter, medlemmer af opgavekommissioner, tilsynsførende for nye gymnasielærere. Vi har skabt os en international profil gennem vores arbejde med Model United Nations, som igen har bragt os i mediernes fokus, når ministre og repræsentanter for kongehuset har åbnet vores konferencer. I medierne har vi også fremstået som et gymnasium præget af rettidig omhu i forbindelse med vores arbejde til forebyggelse af schoolshootings mv. 16

18 Skolens økonomi er styret på en sådan måde, at vi er velpolstrede, men samtidig har den gode økonomistyring betydet, at der har kunnet investeres i gode arbejdspladser for elever og ansatte, kompetenceudvikling og undervisningsudstyr. Men vigtigst: rigtig mange i lokalområdet fortæller den gode historie om EG. Jens Per Nielsen 17

19 Bilag 3 Budgetopfølgning Budget 2012 og budgetopfølgning 2011 Budgetopfølgning Budget 2012 Budget 2012 Regnskab 2011 Tusinder Tusinder Tusinder Indtægter Tilskud heraf bygningstaxameter Øvrige indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen Indbetaling til flexjobordning m.m Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud Øvrige udgifter i alt Undervisningens genneførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn

20 heraf markedsføring Pension heraf markedsføring Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markedsføring Øvrige udgifter i alt heraf markedsføring Ledelse og administration i alt Bygning Løn Pension Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger inventar m.v Afskrivninger bygning Inventar m.v Forsyning og renovation Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Driftresultat

21 Finansielle poster Renteindtægter Kreditforening rente+bidrag m.m udgift Øvrige finansielle omkostninger Finansielleposter i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse Foretagede besparelser Undervisningsmidler 165 Indrvendig vedligeholdelse 186 Kreditforening Ejendomsskat 175 Hensættelser ultimo

22 Bilag 4 prognose, udvikling i tilskud Udviklingen i tilskud I finanslov for 2012 er taxameterudviklingen for angivet I 2012 har jeg beregnet et samlet tilskud på kr I de følgende år reduceres tilskuddet udregnet i faste priser med følgende: Kilde: Orientering om finanslov for finansåret 2012 (Ministeriet for børn og undervisning 1/ ). Fald i pct i forhold til Undervisningstaxameter 0,6% 2,6% 4,6% Tillæg for A-niveau 0,5% 2,5% 4,2% Fællesudgiftstilskud 0,7% 2,7% 4,6% Bygningstaxameter 0,7% 2,7% 4,6% Færdiggørelsestaxameter 0,5% 2,5% 4,4% Fald i kr. i forhold til Undervisningstaxameter Tillæg for A-niveau Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Færdiggørelsestaxameter I alt Udviklingen kræver en tilpasning Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at vi sparer i 2012 (er delvis indbygget i budgetopfølgningen) 1200 i 2013, 1,.800 i 2014 og i 2015 i forhold til

23 Vi skal følgelig i hvert af årene øge besparelserne med Jeg er i gang med at udarbejde et sparekatalog. Efterfølgende finder vi en form, så lærere og elever kan inddrages i en prioriteringsdebat. Elevprognose 2012/f 2012/e 2013/f 2013/e 2014/f 2014/e 2015/f 2015/e 1g g g hf hf Klasser 1g g g hf hf Elever pr. klasse 27,9 28,0 27,4 27,1 26,9 26,7 26,4 26,7 Netofrafald 1g/1 til 1g/2 3,0% 1g/2 til 2g/1 2,2% fra 2g/1 til 2g/2 2,6% fra 2g/2 til 3g/1 4,0% fra 3g/1 til 3g/2 0,3% 1hf e-1hf f 3,4% 22

24 1hf f - 2hf e 8,6% 2hf e - 2hf f 1,9% Baseret på erfaringer STX og HF se ledelsesberetning Elevtal i gennemsnit Klassetal 37,4 38,4 39,0 38,6 Lærerressource opfattes som parallel med antal klasser Indeks 2012= Elevtal i gennemsnit 100,0 100,2 99,8 97,8 Klassetal 100,0 102,7 104,2 103,1 Tilskud vil blive reguleret i forhold til pris- og lønudviklingen, men det vil udgifterne jo også. Sagt på en anden måde: En reduktion af f.eks. undervisningsmidler på kr. vil reelt være en større besparelse end , da den skal ses i forhold til prisudviklingen. 23

25 Bilag 5 Afslagsbrev fra Region Hovedstaden VEDR DIN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ GYMNASIUM / HF Tak fordi du valgte at søge ind her på skolen, som din første prioritet. Vi fik i år flere ansøgere end vi har plads til at optage. Alle ansøgere er derfor blevet fordelt af et fordelingsudvalg. Det gælder både dem, der er blevet optaget her og dem, der er blevet fordelt til andre skoler. Desværre er du ikke blandt de elever, som udvalget har kunnet fordele til din første prioritet / højeste uddannelsesønske (der er gymnasium i kombination med en studieretning). Fordelingsudvalget har lagt transporttiden til grund for sine afgørelser. Transporttiden er beregnet, som den tid en ansøger skal bruge med offentlig transport mellem bopæl og skole. Nærtboende ansøgere, der lettere kan komme frem til fods eller på cykel er ligeledes kommet i betragtning. Fordelingsudvalget har herefter undersøgt, om du kunne optages på et af dine øvrige ønsker. Det er sket i den rækkefølge, som du har prioriteret i din ansøgning. Hvis den næste skole allerede er fyldt med ansøgere, der har prioriteret den højere end dig, kan du ikke komme ind dér, da alle ansøgere skal fordeles i prioriteret rækkefølge. I valget mellem flere ansøgere, der har prioriteret skolen lige højt, er transporttiden også her lagt til grund. Hvis du er blevet indplaceret på en skole, som du ikke selv har søgt, skyldes det, at der ikke har været plads på de skoler, som du selv har ønsket. Fordelingsudvalget har lagt vægt på, at skolen ligger indenfor en rimelig transporttid og har udbud af studieretninger hhv. hovedkategorier, der bedst muligt imødekommer dine forhåndstilkendegivelser om ønskede studieretninger. Afgørelsen er truffet i henhold til 12, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. jfr i optagelsesbekendtgørelsen af 28. februar Hvis du vil vide mere om fordelingsudvalgene kan du finde oplysninger på Den skole, som du er fordelt til, har samtidig hermed sendt et brev til dig om, at du er optaget på skolen. 24

26 Såfremt du ønsker din ansøgning genbehandlet, skal du sende elektronisk anmodning senest den 6. juni Du skal udfylde den blanket, som du finder på Region Hovedstadens hjemmeside: Blanketten ligger på hjemmesidens forside. Den udfyldte blanket skal du gemme og så sende til Herefter vil du modtage en kvittering og den 25. juni 2012 en afgørelse fra fordelingsudvalget af din genbehandlingssag. 25

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC) Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Bo Nygaard Larsen (BNL), Ellen Thomsen (ET),

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 3-11-2014 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 Formål med kontrakten Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 13. juni 2012 Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Tilstede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Bo Hilsted, Jonas Harding, Mogens

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 21. marts 2013 Mødetidspunkt: kl. 10:00 Sluttidspunkt: kl.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Torben Iversen Joe Jensen Jonna Lynge Vagn Nørgaard Arne Remmen

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Birthe Rasmussen (BR) Helle Pedersen

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere