30-dagesmortalitet efter kolorektalcancerkirurgi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30-dagesmortalitet efter kolorektalcancerkirurgi."

Transkript

1 2 Scoringssystemer til vurdering af 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi Thea Helene Degett 1, Lene Hjerrild Iversen 2 & Ismail Gögenur 3 STATUSARTIKEL 1) Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Herlev Hospital 2) Kirurgisk Afdeling P, Aarhus Universitetshospital 3) Kirurgisk Afdeling, Roskilde og Køge Sygehuse Ugeskr Læger 2015;177:V I Danmark får over patienter om året konstateret kolorektalcancer [1], som på verdensplan er den næsthyppigste form for kræft [2] med en livstidsrisiko på 5% [3]. Den postoperative 30-dagesmortalitet efter kolorektalcancerkirurgi er herhjemme på 2,7% efter elektiv kirurgi, hvilket kan sammenlignes med forholdene i resten af Skandinavien [4], mens mortaliteten er 17% efter akut kirurgi [1]. Der findes forskellige prædiktionsmodeller til vurdering af den enkelte patients risiko for at dø inden for 30 dage efter kirurgi i colon eller rectum. Kendskab til den operative risiko kan give behandleren muligheden for at øge niveauet af perioperativ optimering til patienter, der har høj risiko for postoperativ mortalitet. Ligeledes kan en prædiktionsmodel styrke behandlerens beslutning om at tilbyde en patient kirurgi eller ej. Endelig styrker det patientens autonomi og baggrund for informeret samtykke at være oplyst om den operative risiko. Formålet med denne artikel er at beskrive de mest anvendte scoringssystemer til prædiktering af 30-dagesmortalitet efter kolorektalcancerkirurgi. Tabel 1 Fysiologiske og operative faktorer til udregning af Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of Mortality (POSSUM), Portsmouth POSSUM og Colorectal POSSUM. Fysiologisk score Operativ score Alder Operativ sværhedsgrad Hjertesvigt Multiple procedurer a Pulmonal komorbiditet a Totalt blodtab (ml) a Systolisk blodtryk (mmhg) Peritoneal kontaminering Puls Malign sygdom Glasgow Coma Scale Kirurgisk procedure Hæmoglobin (g/100 ml) Leucocytter (10 12 ) a Carbamid (mmol/l) Natrium (mmol/l) a Kalium (mmol/l) a Elektrokardiogram a a) Risikofaktorer er ikke inkluderet i Colorectal POSSUM. DEN KLINISKE RELEVANS AF ET PRÆOPERATIVT SCORINGSSYSTEM En præoperativ prædiktionsmodel for overlevelse efter kirurgi er et redskab, som læger kan bruge i vurderingen af, om en patient er egnet til kirurgi. Et scoringssystem giver også mulighed for at foretage en mere nuanceret sammenligning af afdelinger og operatører, da det er misvisende at bruge rådata for 30-dagesmortaliteten uden at korrigere for patientsammensætningen (casemix). En præoperativ risikovurdering kan give højrisikopatienter mulighed for at vælge et liv med cancer, frem for at gennemgå en risikabel operation. Med en prædiktionsmodel for overlevelse skal man kunne bestemme risikoen for postoperativ død for den enkelte patient [5]. Den postoperative mortalitet afhænger af multiple faktorer, og i en prædiktionsmodel skal der derfor inkluderes flere variable. Kalibrering og diskrimination er to redskaber, som kan benyttes til vurdering af en prædiktionsmodel [6]. Kalibreringen refererer til, om man med en model formår at tildele en patient den korrekte sandsynlighed for overlevelse [6]. Diskrimination refererer til, om man med en model formår at prædiktere en høj risiko for død hos de patienter, der dør [7]. I en model med god kalibrering er forholdet mellem den observerede (O) og den estimerede (E) dødelighed (O/E-ratio) tæt på 1, for patienter med både høj og lav risiko for død [6]. Kalibrering kan grafisk afbildes ved at inddele patienterne i ti niveauer ud fra forventet dødelighed. O/E-ratioen kan herefter testes med Hosmer-Lemeshow goodness of fit-test ved hvert risikoniveau, hvormed man tester, om der er signifikant forskel mellem den estimerede og den observerede dødelighed [6]. Diskrimination kan vurderes med mange forskellige metoder, herunder receiver operating characteristic (ROC)-kurveanalyser, som er en af de mest anvendte [7]. ROC-kurveanalyser bliver typisk afbildet som en graf med sensitivitet (y-aksen) versus»1 minus specificitet«(x-aksen). Når arealet under kurven (AUC) på en ROC-kurveanalyse er 0,7-0,8, anses modellen for at have en»rimelig diskrimination«, og værdier over 0,8 repræsenterer en»god diskrimination«. I de seneste ti år er 30-dagesmortaliteten i

2 3 Figur 1 Formel for risikoberegning for Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of Mortality (POSSUM), Portsmouth POSSUM (P-POSSUM), Colorectal POSSUM (CR-POSSUM) og Association of Coloproctology of Great Britian and Ireland (ACPGBI). POSSUM Log e[r/(1 R)] = 7,04 + (0,13 Physiological Score) + (0,16 Operative Score) P-POSSUM Log e[r/(1 R)] = 9,065 + (0,16 Physiological Score) + (0,15 Operative Score) CR-POSSUM Log e[r/(1 R)] = 9,167 + (0,33 Physiological Score) + (0,30 Operative Score) ACPGBI Log e[r/(1 R)] = 4,859 total score R = risiko for postoperativ død. Danmark faldet fra 7,3% til 2,7% ved elektiv kirurgi af kolorektalcancer [1, 8]. Europæiske forskelle i postoperativ mortalitet er betinget af forskellige faktorer, herunder sammensætning af patienterne og deres individuelle risici (komorbiditet, stadiefordeling af cancer etc.), socioøkonomiske forhold, behandlingstilbud og -kvalitet, adgang til behandling samt kvaliteten af rapportering [4, 9]. Den postoperative mortalitet påvirkes også af den gennemsnitlige overlevelse i det enkelte land og befolkningens generelle sundhedstilstand [9]. NUVÆRENDE ANVENDTE SCORINGSSYSTEMER Et af de første scoringssystemer til prædiktering af 30-dagesmortalitet efter kirurgi var Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of Mortality (POSSUM), som blev udviklet i Storbritannien i 1991 og anvendt til alle typer kirurgi [10]. POSSUM indeholder tolv fysiologiske variable og seks operative variable (Tabel 1) [10]. I en ekstern validering fra 1998 viste det sig, at man med POSSUM overestimerede risikoen for postoperativ mortalitet for især lavrisikopatienter [11]. Derfor blev Portsmouth POSSUM (P-POSSUM) udviklet med samme fysiologiske og operative variable, men med en ændring i risikoberegningen (Figur 1) [11]. I 2002 blev Colorectal POSSUM (CR-POSSUM) udviklet til prædiktering af postoperativ mortalitet efter kolorektalkirurgi, dog ikke specifikt til cancerkirurgi [12]. CR-POSSUM er reduceret til seks fysiologiske variable og fire operative variable, og den er dermed hurtigere at anvende end de tidligere POSSUM-modeller (Tabel 1) [12]. Tabel 2 Alder, år < ASA-klasse I II III IV/V Cancerstadie Dukes A Dukes B Dukes C Dukes D Akut versus elektiv kirurgi Elektiv Akut Hyperakut Cancerresektion a Reseceret Ikkereseceret Operativ procedure b Højresidig hemikolektomi Transversumresektion Venstresidig hemikolektomi Sigmoideumresektion Subtotal/total colektomi Anterior resektion APE Hartmanns procedure Palliativ stomi EUA/laparotomi/kun laparoskopi APE = abdominoperineal ekscision; ASA = American Society of Anesthesio logistsskala; EUA = examination under anaesthesia a) Indgår ikke i den reviderede udgave af ACPGBI. b) Indgår ikke i den oprindelige udgave af ACPGBI. Faktorer til udregning af Association of Coloproctology of Great Britian and Ireland (ACPGBI)- scoren. Alle tre POSSUM-modeller er valideret i adskillige studier, populationer og til en række forskellige kirurgityper. I et systematisk review fra 2010 [13] evaluerede man de tre POSSUM-modeller til prædiktering af postoperativ mortalitet efter kolorektalcancerkirurgi. Der var inkluderet 19 studier med sammenlagt patienter [13]. P-POSSUM var den bedste model til estimering af dødeligheden efter kolorektalcancerkirurgi med et vægtet gennemsnit for O/E-ratioen på 0,90 (95% konfidens-interval (KI):

3 4 Tabel 3 Faktorer til udregning af The Cleveland Clinic Foundation Colorectal Cancer Model. Alder, år < ASA-klasse I II III IV/V TNM-stadie I, II or III IV Præsentation Akut Ikkeakut Cancerresektion Reseceret Ikkereseceret Hæmatokritniveau < > 36 0,88-0,92). Gennemsnittet var vægtet i henhold til populationsstørrelsen i de inkluderede studier. POSSUM og CR-POSSUM havde en vægtet O/E-ratio på henholdsvis 0,31 (95% KI: 0,31-0,32) og 0,64 (95% KI: 0,63-0,65). Resultaterne indikerer, at man især med POSSUM ofte overestimerer risikoen for post operativ død. POSSUM-modellernes anvendelighed til diskrimination blev ikke evalueret i analysen. Et britisk studie fra 2006 [14] viste, at man med de tre POSSUM-modeller overestimerede risikoen for post operativ mortalitet signifikant hos patienter, der var opereret for kolorektalcancer med laparoskopisk teknik. Derimod var P-POSSUM og CR-POSSUM pålidelige til prædiktering af postoperativ mortalitet hos en undergruppe på 45 patienter (11,5%), hvor laparoskopisk kirurgi blev konverteret til åben kirurgi [14]. Association of Coloproctology of Great Britian and Ireland (ACPGBI) udviklede i 2003 en ny model til prædiktering af 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi [15]. Modellen er udviklet fra prospektivt indsamlede data for mere end patienter fra 73 hospitaler i Storbritannien og indeholder fem prædiktive faktorer (Tabel 2). ACPGBI er eksternt valideret i to britiske [16, 17], et hollandsk [18] og et kinesisk studie [19]. I de hollandske og det kinesiske studie havde ACPGBI en god diskrimination med en AUC på henholdsvis 0,85 (95% KI: ikke angivet) [18] og 0,87 (95% KI: 0,87-0,91) [19], mens diskriminationen kun var rimelig i de to britiske studier med en AUC på hhv. 0,70 (95% KI: 0,66-0,73) [16] og 0,76 (95% KI: 0,68-0,84) [17]. Der var ingen signifikant forskel mellem den observerede og den estimerede dødelighed i hverken det kinesiske eller det britiske studie fra 2011 [17, 19]. Det britiske studie fra 2007 viste, at ACPGBI var en bedre prædiktionsmodel end POSSUM, P-POSSUM og CR-POSSUM, men at der var en signifikant forskel på den observerede og den estimerede dødelighed [16]. Kalibrering blev ikke udregnet i det hollandske studie [18]. I 2010 blev ACPGBI revideret til at inkludere operativ procedure i stedet for operativ radikalitet (Tabel 2) [20]. Den reviderede ACPGBI-model er eksternt valideret i et britisk studie fra 2011 med 423 patienter [17], og den viste sig at være den mest akkurate prædiktionsmodel med en O/E-ratio på 1,05 (p = 0,20) og en AUC på 0,73 (95% KI: 0,63-0,82). I USA anvendes The Cleveland Clinic Foundation Colorectal Cancer Model (CCF-CR) til prædiktering af 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi [21]. Modellen er udviklet i 2003, baseret på data fra over patienter og indeholder seks risikofaktorer (Tabel 3). CCF-CR er eksternt valideret i et tyrkisk studie fra 2010 [22] med 771 patienter og viste her en god diskrimination med en AUC på 0,81 (95% KI: 0,74-0,87), men en ringe kalibrering med en estimeret dødelighed, der var signifikant forskellig fra den observerede (p = 0,003) og uden angivelse af O/E-ratio [22]. DISKUSSION Der findes adskillige scoringssystemer til prædiktering af 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi, herunder ACPGBI, CCF-CR, POSSUM, P-POS- SUM og CR-POSSSUM. Flere prædiktive faktorer er gennemgående i disse fem modeller, herunder alder, ASA-klasse, akut eller elektiv kirurgi og cancerstadie. Den reviderede ACPGBI-model viste i et britisk studie at være den mest akkurate til prædiktering af 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi [17]. Da ingen scoringssystemer er valideret i den danske population er det uvist, hvilken model der er mest akkurat herhjemme. Prædiktive faktorer, såsom alder, ASA-klasse og cancerstadie, er alle permanente faktorer, der ikke kan modificeres. Ingen af de nuværende scoringssystemer inddrager modificerbare kirurgiske eller medicinske behandlingstiltag, som påvirker 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi. Et eksempel er laparoskopi, som i den danske befolkning

4 5 Faktaboks I Danmark er 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi 2,7% efter elektiv kirurgi og 17% efter akut kirurgi. Prædiktionsmodeller kan bruges til øgning af niveauet af perioperativ optimering hos højrisikopatienter, vurdering af, om en patient er egnet til kirurgi, styrkelse af patientens autonomi og sammenligning af afdelinger. Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of Mortality (POSSUM), Portsmouth POSSUM (P-POSSUM), Colorectal POSSUM (CR-POSSUM), Association of Coloproctology of Great Britian and Ireland (ACPGBI) og The Cleveland Clinic Foundation Colorectal Cancer Model (CCF-CR) er alle scoringsmodeller, som anvendes til prædiktering af 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi. P-POSSUM og en revideret udgave af ACPGBI er de mest akkurate modeller i internationale studer. Ingen prædiktionsmodeller er valideret på den danske population. En 75-årig patient fire timer efter rectumeksstirpation for T4-cancer i midtrectum. har vist sig at være associeret med en reduktion af 30-dagesmortaliteten med en odds ratio på 0,6 [8] og derfor må antages at være gavnlig for især patienter med høj risiko for postoperativ død. Med hverken ACPGBI, CCF-CR, P-POSSUM eller CR-POSSSUM kan man undersøge, om laparoskopi er en prædiktiv faktor for 30-dagesmortaliteten, hvorfor laparoskopi ikke indgår i nogen af modellerne. En anden modificerbar faktor er operatørerfaring og -specialisering. Operatørerfaring og -specialisering giver en signifikant nedsat risiko for postoperativ død i henhold til den seneste Cochraneanalyse på området [23]. En strukturel ændring med visitation af patienter med kolorektalcancer til sygehuse, hvor der er specialister i kolorektalcancerkirurgi øger muligheden for, at højrisikopatienter kan opereres af specialister. Overflytning af patienter til specialiserede afdelinger er især relevant ved akut kolorektalcancer, som er forbundet med dårlig overlevelse [15]. I 2012 blev kun 69% af de danske patienter med akut kolorektalcancer opereret af specialister (certificeret kolorektalkirurg eller specialist i kirurgisk gastroenterologi), mens 95% af de elektive kolorektalcanceroperationer blev foretaget af specialister [1]. I Danmark har vi endnu ikke valideret en model til prædiktering af 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi. ACPBGI, CCF-CR og de tre POSSUM-modeller er alle scoringssystemer, der er udviklet i en patientpopulation, der fik foretaget åben kirurgi [10-12, 15, 21], hvorfor generaliserbarheden på den danske befolkning må formodes at være dårlig. I Danmark foretages 70% af al rectumcancerkirurgi og 50% af al coloncancerkirurgi med laparoskopisk teknik, begge med en konverteringsrate på under 10% [1]. De nuværende scoringssystemer repræsenterer ikke den nuværende praksis, da de er udviklet for mere end ti år siden [10-12, 15, 21]. De tre POSSUM-modeller har tværtimod vist sig at være uegnede og at overestimere dødeligheden ved laparoskopisk teknik [14]. Alt i alt må ovennævnte scoringssystemer antages at være forældede i forhold til praksis for den nuværende behandling. I udviklingen af en scoringsmodel er det vigtigt at definere den kliniske kontekst, som modellen skal implementeres i. Hvis man ønsker at udvikle en model til sammenligning af centre eller operatører, kan både præoperative (alder, ASA-klasse o.l.) og postoperative (tumordifferentiering, radikalitet o.l.) faktorer inddrages til at korrigere for case-mix. Vil man derimod udvikle et scoringssystem til præoperativ rådgivning og vurdering af, om en patient skal opereres, kan kun præoperative faktorer inddrages, og et mere simpelt scoringssystem vil være at foretrække i en klinisk hverdag. Den kendte internationale variation i postoperativ dødelighed betyder, at et scoringssystem, der er udviklet i f.eks. Tyskland, ikke nødvendigvis kan anvendes i Danmark. Hvis man ønsker at implementere en præoperativ prædiktionsmodel i Danmark, bør man finde en model, der er let og hurtig at anvende. Derudover er det vigtigt, at man ved brug af modellen ikke overestimerer risikoen for 30-dagesmortaliteten, hvis denne indgår i beslutningen om, hvorvidt patienten skal opereres.

5 6 Der er således behov for en validering af scoringssystemerne på den danske population til vurdering af 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi. Såfremt ingen af de nuværende systemer kan bruges til at prædiktere 30-dagesmortaliteten i den danske population, er der behov for udvikling af en prædiktionsmodel, der er målrettet til den danske befolkning og det danske sundhedsvæsen. Summary Thea Helene Degett, Lene Hjerrild Iversen & Ismail Gögenur: Scoring systems for assessment of 30-day mortality after colorectal cancer surgery Ugeskr Læger 2015;177:V Richards CH, Leitch EF, Anderson JH et al. The revised ACPGBI model is a simple and accurate predictor of operative mortality after potentially curative resection of colorectal cancer. Ann Surg Oncol 2011;18: Teeuwen PH, Bremers AJ, Groenewoud JM et al. Predictive value of POSSUM and ACPGBI scoring in mortality and morbidity of colorectal resection: a casecontrol study. J Gastrointest Surg 2011;15: Yan J, Wang YX, Li ZP. Predictive value of the POSSUM, P-POSSUM, CR-POSSUM, APACHE II and ACPGBI scoring systems in colorectal cancer resection. J Int Med Res 2011;39: (29. jan 2015). 21. Fazio VW, Tekkis PP, Remzi F et al. Assessment of operative risk in colorectal cancer surgery: the Cleveland Clinic Foundation colorectal cancer model. Dis Colon Rectum 2004;47: Dogrul AB, Kilic YA, Celebi AE et al. External validation of cleveland clinic foundation colorectal cancer model in a university clinic in terms of predicting operative mortality. Tech Coloproctol 2010;14: Archampong D, Borowski D, Wille-Jørgensen P et al. Workload and surgeon s specialty for outcome after colorectal cancer surgery. Cochrane Database Syst Rev 2012;3:CD Post-operative mortality from colorectal cancer depends on multiple factors and varies across countries and hospitals. Pre operative risk prediction can be helpful in surgical decisionmaking. Several scoring systems have been developed to predict the risk of post-operative mortality. The Portsmouth Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of Mortality (P-POSSUM) model and a revised Association of Colopro ctology of Great Britian and Ireland (ACPGBI) model are the most accurate predictors in colorectal cancer surgery. No scoring systems have been validated in the Danish population. Korrespondance: Thea Helene Degett, Store Kannikestræde 2, 1169 København K. Antaget: 18. december 2014 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 9. marts 2015 Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk Litteratur 1. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen (DCCG). Årsrapport (29. jan 2015). 2. Murray CJ, Lopez AD. Mortality by cause for eight regions of the world: global burden of disease study. Lancet 1997;349: (21. sep 2014). 4. Iversen LH. Aspects of survival from colorectal cancer in Denmark. Dan Med J 2012;59:B Moons KG, Royston P, Vergouwe Y et al. Prognosis and prognostic research: what, why, and how? BMJ 2009;338:b Royston P, Moons KG, Altman DG et al. Prognosis and prognostic research: developing a prognostic model. BMJ 2009;338:b Hanley JA, McNeil BJ. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. Radiology 1982;143: Iversen LH, Ingeholm P, Gögenur I et al. Major reduction in 30-day mortality after elective colorectal cancer surgery: a nationwide population-based study in Denmark Ann Surg Oncol 2014;21: Munro AJ. Interpretation of EUROCARE-5. Lancet Oncol 2014;15: Copeland GP, Jones D, Walters M. POSSUM: a scoring system for surgical audit. Br J Surg 1991;78: Whiteley MS, Prytherch DR, Higgins B et al. An evaluation of the POSSUM surgical scoring system. Br J Surg 1996;83: Tekkis PP, Prytherch DR, Kocher HM et al. Development of a dedicated risk-adjustment scoring system for colorectal surgery (colorectal POSSUM). Br J Surg 2004;91: Richards CH, Leitch FE, Horgan PG et al. A systematic review of POSSUM and its related models as predictors of post-operative mortality and morbidity in patients undergoing surgery for colorectal cancer. J Gastrointest Surg 2010;14: Law WL, Lam CM, Lee YM. Evaluation of outcome of laparoscopic colorectal resection with POSSUM, Portsmouth POSSUM and colorectal POSSUM. Br J Surg 2006;93: Tekkis PP, Poloniecki JD, Thompson MR et al. Operative mortality in colorectal cancer: prospective national study. BMJ 2003;327: Ferjani AM, Griffin D, Stallard N et al. A newly devised scoring system for prediction of mortality in patients with colorectal cancer: a prospective study. Lancet Oncol 2007;8:

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group DMCG.dk Repræsentantskabsmøde 4. marts 2015 DMCG.dk Benchmarking Consortium Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Udvikling af den danske HSMR model. DSKS årsmøde den 15. januar 2010 Malene Cramer Engebjerg

Udvikling af den danske HSMR model. DSKS årsmøde den 15. januar 2010 Malene Cramer Engebjerg Udvikling af den danske HSMR model DSKS årsmøde den 5. januar Malene Cramer Engebjerg Program Konstruktion af datasæt Prediktionsmodellen Validering af prediktionsmodel Udregning af HSMR med prediktionsmodel

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer 2. Ekstramural venøs invasion 3. Lækage af rektumanastomose ved elektiv

Læs mere

Volumen og kvalitet i cancerkirurgi. Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK

Volumen og kvalitet i cancerkirurgi. Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK Volumen og kvalitet i cancerkirurgi Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK IS BIG BEAUTIFUL???? Eller: Er antallet af indgreb ligefrem proportional med

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

DANSK RESUMÉ. Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara.

DANSK RESUMÉ. Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara. DANSK RESUMÉ Introduktion Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara. Epidemiologien bag denne epidemi, og måderne hvorpå den relaterer sig til sundhedssystemer

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Lars Erik Matzen Ledende overlæge Geriatrisk Afdeling G Odense Universitetshospital 1 Funktionsevne og overlevelse 8 år 6 år 4 år Funktionsevnen har

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Krig mod bakterier i munden

Krig mod bakterier i munden Krig mod bakterier i munden AN I TA T R AC E Y, P R O J E K T S Y G E P L E J E R S K E, M K S, S D, K VAL I T E T O G S AM M E N H Æ N G, AAL B O R G U H ET KVALITETS UDVIKLINGS PROJEKT Implementering

Læs mere

Godkendt (ca dato før 2011) Status maj 2012. 01.05.2007 Indstillet

Godkendt (ca dato før 2011) Status maj 2012. 01.05.2007 Indstillet Evaluation of patients operated for primary advanced rectum cancer and local recurrence of rectum cancer. (PhD-projekt) Primær mecheindsættelse til forebyggelse af parastomalt hernie: et randomiseret dobbeltblindet

Læs mere

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det?

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Anne Hvenegaard Senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut ah@dsi.dk Mine indledende antagelser/kommentarer! Økonomer ved noget om økonomi

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Et venligt skub? Det Etiske Råd 2016

Et venligt skub? Det Etiske Råd 2016 Et venligt skub? Baggrundspapir Udregning: Effekt på dødelighed som følge af tykog endetarmskræft (colorectal cancer, CRC) ved deltagelse i screening for skjult blod i afføring efterfulgt af koloskopi

Læs mere

Overvejelser vedr. outcomes i (farmako)epidemiologiske studier Kursus i basal farmakoepidemiologi 2018 Maja Hellfritzsch Poulsen

Overvejelser vedr. outcomes i (farmako)epidemiologiske studier Kursus i basal farmakoepidemiologi 2018 Maja Hellfritzsch Poulsen Overvejelser vedr. outcomes i (farmako)epidemiologiske studier Kursus i basal farmakoepidemiologi 2018 Maja Hellfritzsch Poulsen Outcome/event/udfald Den sygdomstilstand vi ønsker at undersøge I et kohortestudie:

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Kommentarer til spørgsmålene til artikel 1: Ethnic differences in mortality from sudden death syndrome in New Zealand, Mitchell et al., BMJ 1993.

Kommentarer til spørgsmålene til artikel 1: Ethnic differences in mortality from sudden death syndrome in New Zealand, Mitchell et al., BMJ 1993. Kommentarer til spørgsmålene til artikel 1: Ethnic differences in mortality from sudden death syndrome in New Zealand, Mitchell et al., BMJ 1993. 1. Det anføres, at OR for maorier vs. ikke-maorier er 3.81.

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Geriatric oncology: Geriatric assessment, frailty and interventions

Geriatric oncology: Geriatric assessment, frailty and interventions Geriatric oncology: Geriatric assessment, frailty and interventions Danske kræftforskningsdage 2019 Cecilia Lund, Geriatrisk sektion Cecilia Margareta Lund 1 Conflicts of interests Foredrag og undervisning

Læs mere

Laparoskopisk kirurgi. Implementering. Metoder

Laparoskopisk kirurgi. Implementering. Metoder 64 Laparoskopisk kirurgi Siden den første laparoskopiske colonresektion blev udført i 1991 er antallet af udførte procedurer steget rapidt. Midt i 1990 erne var der en vis tilbageholdenhed med proceduren

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Ved akut colonileus bør der, hvis muligt, foretages T-skanning med i.v. kontrast Behandling af colon ileus bør om muligt foregå i dagtiden og med deltagelse af kolorektalkirurg Der er

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

LINE ROKKEDAL JØNSSON UDVIKLINGSFYSIOTERAPEUT, HVIDOVRE HOSPITAL MASTER I REHABILITERING

LINE ROKKEDAL JØNSSON UDVIKLINGSFYSIOTERAPEUT, HVIDOVRE HOSPITAL MASTER I REHABILITERING Kan fysisk funktion prædiktere udskrivelsesdestinationen hos ældre, der er indlagt til geriatrisk rehabilitering? Et registerstudie baseret på en geriatrisk database LINE ROKKEDAL JØNSSON UDVIKLINGSFYSIOTERAPEUT,

Læs mere

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Danske Fysioterapeuter, Maaleredskaber.dk Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Vurderet af Thomas Maribo, fysioterapeut, cand.scient.san., Faglig konsulent Vejleder Nina Beyer, fysioterapeut,

Læs mere

Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom

Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom Ove B Schaffalitzky de Muckadell Afd for Medicinske Mave-tarmsygdomme Odense Universitetshospital Staging ved hepatocellulært carcinom Staging af tumor

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

KIRURGISK TALENTIDENTIFIKATION BLANDT MEDICINSTUDERENDE

KIRURGISK TALENTIDENTIFIKATION BLANDT MEDICINSTUDERENDE KIRURGISK TALENTIDENTIFIKATION BLANDT MEDICINSTUDERENDE Rune Dall Jensen, PhD student, Aarhus University, Denmark Mette Krogh Christensen, Associate Professor, Aarhus University, Denmark Mikkel Seyer-Hansen,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Peter har modtaget en henvendelse fra Vancouver, Canada om bistand til at oprette en klinisk kvalitetsdatabase. Peter har sagt ja til dette.

Peter har modtaget en henvendelse fra Vancouver, Canada om bistand til at oprette en klinisk kvalitetsdatabase. Peter har sagt ja til dette. Klinisk Koordination Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Direkte 40447480 Web www.rkkp.dk Møde i: Tarmkræftdatabasens styregruppe Dato: 10. maj 2017 Kl.: 10.00-15.00 Sted: Roskilde Sygehus Dato: 10.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Krig mod bakterier i munden

Krig mod bakterier i munden Krig mod bakterier i munden ANITA TRACEY, PROJEKTSYGEPLEJERSKE, MKS, SD, KVALITET OG SAMMENHÆNG, AALBORG UH ET KVALITETS UDVIKLINGS PROJEKT Implementering af anbefalinger fra: Klinisk retningslinje om

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsr apport 2004 Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Dansk Kolorektal Cancer Database Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsrapport 2004 Dansk Kolorektal Cancer Database

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DCCG Den 31. marts Referat

Bestyrelsesmøde i DCCG Den 31. marts Referat Bestyrelsesmøde i DCCG Den 31. marts 2016 Roskilde Sygehus Referat Til stede: Frank Svendsen Jensen, Hans Henrik Nørgaard, Ismayil Gögenür, Jim Stenfatt Larsen, Lars Bundgaard, Lars Henrik Jensen, Lene

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Er hospitalernes indsats overfor patienter med alkoholproblemer tilstrækkelig?

Er hospitalernes indsats overfor patienter med alkoholproblemer tilstrækkelig? Er hospitalernes indsats overfor patienter med alkoholproblemer tilstrækkelig? Hospitalsindlæggelser og dødelighed hos danskere, der har været på hospitalet med et alkoholproblem. GRO ASKGAARD, LÆGE OG

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft Fordeling af risikofaktorer i data fra 15-års-opfølgningen

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. oktober 2014 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Akut mave-tarmkirurgi... 3 1.2 Dødsfald efter operation...

Læs mere

BLÆREKRÆFT OG RYGERELATEREDE KOMORBIDITETER

BLÆREKRÆFT OG RYGERELATEREDE KOMORBIDITETER BLÆREKRÆFT OG RYGERELATEREDE KOMORBIDITETER Alder på diagnosetidpunkt Kvinder BLÆREKRÆFT - INCIDENS 9. hyppigste kræftform på verdensplan Mænd(2/3) 1600 nye tilfælde/år 25 % MIBC BLÆREKRÆFT - STADIEINDDELING

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Screening for tarmkræft

Screening for tarmkræft Screening for tarmkræft deltagelsesprocentens betydning En medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(1) Medicinsk Teknologivurdering Screening for tarmkræft

Læs mere

Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser

Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser U-kursus Oktober 2014 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Normale lunger uge 14 2 29/10/14 Obs. Ribbenene når mere end halvvejs rundt om cirkumferencen. Lungerne

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog MEDTRONIC CARELINK Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten Teknisk håndbog 0123 2011 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

ELEVERS INTERESSE OG SELVTILLID I NATURFAGENE -OG I FREMTIDEN

ELEVERS INTERESSE OG SELVTILLID I NATURFAGENE -OG I FREMTIDEN ELEVERS INTERESSE OG SELVTILLID I NATURFAGENE -OG I FREMTIDEN 1. Oplæg på baggrund af artiklen: Nordic Students self-beliefs in science Publiceret som kapitel 4 i Northern Lights on TIMSS and PISA 2018

Læs mere

Pneumoni hos trakeotomerede patienter. Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje.

Pneumoni hos trakeotomerede patienter. Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje. Pneumoni hos trakeotomerede patienter Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje. Trakeotomi på afdeling F, OUH 35-40 trakeotomier årligt. Primært relateret til cancer og stråleskader. Normalt

Læs mere

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose Hvad laver kliniske epidemiologer? Fastlæggelse af: Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose for klinisk definerede patientgrupper (fx. cancer, diabetes, lungebetændelse, ) Epidemiologiske begreber

Læs mere

30-dages, 1- og 5-års mortaliteten for lungekræft før og nu

30-dages, 1- og 5-års mortaliteten for lungekræft før og nu 30-dages, 1- og 5-års mortaliteten for lungekræft før og nu Kræftkirurgi mere end et håndværk 6. marts 2012 Axelborg, København Erik Jakobsen, Leder Dansk Lunge Cancer Register Landsdækkende godkendt og

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Ulighed i sundhed Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Knut Borch-Johnsen Vicedirektør, dr.med Holbæk Sygehus

Ulighed i sundhed Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Knut Borch-Johnsen Vicedirektør, dr.med Holbæk Sygehus Ulighed i sundhed Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Knut Borch-Johnsen Vicedirektør, dr.med Holbæk Sygehus Ulighed i Sundhed Something is rotten in the state of Denmark Forebyggende

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Håndtering af multisygdom i almen praksis

Håndtering af multisygdom i almen praksis 30/09/2017 1 19. møde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning Mandag 25. september 2017 Håndtering af multisygdom i almen praksis Marius Brostrøm Kousgaard Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Et overblik med fokus på ulighed. CT screening for lungekræft

Et overblik med fokus på ulighed. CT screening for lungekræft Et overblik med fokus på ulighed CT screening for lungekræft Først lidt tal 4856 3878 2/3 Fik lungekræft i 2017 mænd og kvinder (50%/50%) døde af lungekræft flere end andre kræfttyper diagnosticeres i

Læs mere