Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl deltog ikke i behandlingen af punkterne 1 og 4 og delvis punkt 2), Mogens Kirkeby, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Torp og Flemming Larsen. Afbud: Der forelå afbud fra Torben Kaas og Marco Brodde. Fra sekretariatet: Jan Ejlsted, Claus Andersen (punkt 4), Trine Skov (undtagen punkt 2), Jakob Simonsen (undtagen punkt 2), Torbjørn Eriksen (undtagen punkt 2), og Anker Madsen (undtagen punkt 2) (referent). Gæst: Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk deltog i behandlingen af punkt 4: Økonomi og regnskab. 1. Godkendelse af dagsorden Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og gennemgik kort dagsordenen, mens han ligeledes bød Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk velkommen. Det blev besluttet at indlede mødet med at behandle punkt 4 først. På anmodning fra Leif Nielsen tilførtes et nyt punkt 6 i: Arbejdet med EU's havstrategi. På anmodning fra Jan Ejlsted tilførtes et nyt punkt 6 j: Den kommende Danmarks Friluftspolitik. Leif Nielsen oplyste, at han under dagsordens punkt 5 a kort ville referere fra mødet i Regionskontaktudvalget afholdt den 4. marts Der omdeltes yderligere bilag til bestyrelsens medlemmer til dagsordenens punkt 2 a: Teser om Friluftsrådet. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af de to ovenfor nævnte underpunkter til punkt Friluftsrådet udfordringer og ændringer (Lukket punkt) Kun bestyrelsen og direktøren Jan Ejlsted deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt. a) Teser om Friluftsrådet Der omdeltes yderligere bilag til bestyrelsens medlemmer til dette dagsordenspunkt: Teser om Friluftsrådet. D

2 Det omdelte bilag opsummerede Jan Ejlsted mundtlige fremlæggelse af en række teser om Friluftsrådet. Bestyrelsen drøftede på baggrund af oplægget de fremsatte teser, der omfatter emner som strategi, organisation, Friluftsrådets profilering samt økonomi. Teserne vil danne rammen om en forandringsproces, som involverer bestyrelsen i de nødvendige beslutninger. b) Ændringer i sekretariatets organisering Der er med virkning fra den 24. februar 2015 gennemført en ændring af organisationsstrukturen i sekretariatet. De tidligere Økonomiafdelingen og Politisk Afdeling er nedlagt som selvstændige enheder. Funktioner og opgaveporteføljer i disse er lagt ind under direktionen, der udvides med Torbjørn Eriksen som ny vicedirektør. Anker Madsen fortsætter i en ny stilling som chefkonsulent i Direktionen, mens Claus Andersen fortsætter som regnskabschef i den nye struktur. Bestyrelsen tog orienteringen om ændringerne i sekretariatets organisering til efterretning. 3. Friluftsrådets strategi a) Status på fremdrift i handleplaner Der var fremlagt et skema visende en oversigt over samtlige handleplaner med tilhørende milepæle. Status på opfyldelsen fremgik ved en tredelt smiley-skala med tilhørende kommentarer, hvor der er væsentlige forsinkelser i implementeringen eller andre bemærkninger. Bestyrelsen noterede sig de angivne kommenterer og fremdriften i de vedtagne handleplaner. b) Friluftsrådets strategi: Afrapportering af handleplan De seneste år har et væsentligt omdrejningspunkt for Friluftsrådet indsats over for kommunerne været beskrevet via handleplanen for udviklingsmål 1.1.2: Senest i 2014 har Friluftsrådet kvalificeret vidensgrundlaget for en kommunal friluftspolitik med henblik på, at en sådan drøftes i alle Grønne Råd. På mødet var fremlagt en afrapportering af arbejdet med handleplanen, som har indebåret udarbejdelse og udgivelse af et hæfte om kommunale friluftsstrategier, en PowerPointpræsentation til brug af kredsbestyrelserne ved politisk arbejde i de enkelte kommuner og afholdelse af fem workshops på de regionale kredsbestyrelsesseminarer. På forespørgsel forklarede Anker Madsen, at der er otte kommuner, som har eller er i gang med at udarbejde en kommunal friluftsstrategi. Og at en række kredsbestyrelser fortsat presser på over for de forskellige kommuner bl.a. via arbejdet i De Grønne Råd. Til grund for dette fortsatte arbejde ligger bl.a. de af sekretariatet udarbejdede PowerPoint-præsentationer og hæftet om Kommunale Friluftsstrategier. Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og konstaterede, at handleplanen for udviklingsmål kan betragtes som afsluttet. c) Friluftsrådets strategi: Afrapportering af handleplan Bestyrelsen fik forelagt et notat, som en konkret leverance til udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet Formålet med notatet er, at konkretisere begrebet multifunktionelle

3 landskaber med den hensigt, at udbrede begrebet og anvende det som et centralt element i indsatsen for at udvikle en ny planlægningsmodel for et fremtidigt landskab (jævnfør organisationsmålet 3.5). Udviklingsmålet i skal altså ses som et (akademisk) defineret grundlag for arbejdet med de tre øvrige udviklingsmål under organisationsmål 3.5. Bestyrelsen noterede sig, at der er tale om, at notatets konkretisering af begrebet multifunktionelle landskaber primært skal bruges i kommunikation med fagkredse, universiteter, kommunale planlæggere m.m. og ikke politikere og almene borgere. Bestyrelsen besluttede, at med udarbejdelsen af notatet Konkretisering af begrebet multifunktionelle landskaber betragtes handleplanen for udviklingsmål som implementeret. 4. Økonomi og regnskab Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt. Pia Lillebæk indledte med at forklare, at det forløbne år set fra revisionens side på mange måder havde været et spændende år. I regnskabsåret er der afsluttet væsentlig flere projekter set i forhold til tidligere år og persongalleriet i Friluftsrådets ledelse var ændret. Revisoren ønskede at give udtryk over for bestyrelsen, at revisionen var tryg ved skift i ledelsen og posten som regnskabschef og at revisionen havde fået alle de informationer, der blev efterspurgt. Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv Pia Lillebæk redegjorde detaljeret for Årsberetning for administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv i Årsregnskab, beretning, projektoversigt samt kapitalforklaring har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen. Det blev bemærket, at forrentningen af midler er ganske lav sammenlignet med år tilbage. Både revision og bestyrelse fandt, at niveauet for ikke uddelte midler på statusdagen var rimelig. Bestyrelsen godkendte Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv for regnskabsåret 1. januar december 2014 med henblik på efterfølgende underskrivelse på bestyrelsesmødet den 23. april Årsrapport for Friluftsrådet 1. januar december 2014 Pia Lillebæk redegjorde detaljeret for Friluftsrådets årsregnskab Årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen. Bestyrelsen drøftede regnskabet og besluttede, at årets overskud på godt kr. Overføres til egenkapitalen, som udgør godt 11,6 mio. kr. Bestyrelsen godkendte Årsrapport for Friluftsrådet for 1. januar december 2014 med henblik på efterfølgende underskrivelse på bestyrelsesmødet den 23. april 2015 med efterfølgende indstilling til generalforsamlingen om godkendelse.

4 a) Ændring af praksis for afskrivning Friluftsrådets hidtidige regnskabspraksis har bestået i, at der er sparet op til væsentlige anlægsinvesteringer gennem henlæggelser. Til gengæld er investeringerne blevet fuldt afskrevet i det år, hvor investeringerne er foretaget. Det vurderes mere hensigtsmæssigt at ændre praksis til, at væsentlige anlægsinvesteringer afskrives over deres økonomiske levetid. Bestyrelsen besluttede med virkning fra regnskabsåret 2015 at ændre regnskabspraksis, således at væsentlige anlægsinvesteringer aktiveres og afskrives over deres økonomiske levetid. b) Friluftsrådets likviditet Friluftsrådets likviditet er løbende udfordret som følge af, at ombygningen af huset Scandiagade 13 i 2013 blev gennemført uden låneoptagelse. Situationen er indtil nu blevet håndteret gennem udvidelse af kassekreditten, men det vurderes mere hensigtsmæssigt at få håndteret problemstillingen gennem optagelse af et kreditforeningslån samt fastlæggelse af en passende ramme for kassekredit. Bestyrelsen gav mandat til direktøren til at indlede forhandlinger med Danske Bank med henblik på låneoptagelse til imødegåelse af likviditetsproblemer. Såfremt, der skal optages realkreditforeningslån, bringes dette op for bestyrelsen. 5. Kredsarbejdet a) Kredsarbejdet herunder deltagelse i kredsrepræsentantskabsmøder og kredsbestyrelsesseminaret Der forelå et notat som redegør for arbejdet i Friluftsrådets kredse gennem de seneste måneder. Der redegøres i notatet for bl.a. arbejdet med Natura 2000, kredsrepræsentantskabsmøderne foråret 2015 og det kommende Kredsbestyrelsesseminar april Bestyrelsen noterede sig, at der i år havde været behov for en del ændringer i bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i kredsrepræsentantskabsmøderne og at Preben Schmidt således havde varetaget bestyrelsesrepræsentationen i godt en tredjedel af kredsene. Bestyrelsesmedlemmerne bekræftede, at fordelingen af bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de resterende kredsrepræsentantskabsmøder lå fast. Bestyrelsen bekræftede ligeledes at have modtaget invitationen til deltagelse i Kredsbestyrelsesseminaret den april 2015 og noterede sig, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv skal anmelde deltagelse. b) Projekt Flere Kredsrepræsentanter Der forelå et notat, der redegør for igangsættelsen af Projekt Flere Kredsrepræsentanter. Projektet er nu sat i værk med Friluftsrådet Søhøjlandet og Friluftsrådet Østsjælland som pilotkredse. Der er afholdt indledende møder med begge kredsbestyrelser og udarbejdet hverveflyer. Friluftsrådets medlemsorganisationer vil i nærmeste fremtid blive informeret om projektet og inviteret til møde/møder med yderligere information og debat om, hvilke udfordringer og løsninger organisationerne ser i forhold til at skaffe flere kredsrepræsentanter. Projektet forløber frem til, de to pilotkredse har afholdt kredsrepræsentantskabsmøder i foråret 2016.

5 Preben Schmidt oplyste, at han fra dialog med kredsbestyrelsen i Kreds Søhøjlandet kunne fortælle, at kredsbestyrelsen så meget frem til deltagelse i projektet og havde udtrykt stor tilfredshed med opstarten af projektet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig muligheden for at deltage i det/de planlagte møder for medlemsorganisationerne i de to pilotkredse. c) Regionskontaktudvalget NYT PUNKT Leif Nielsen refererede kort fra møde i Regionskontaktudvalget afholdt den 4. marts Han refererede en drøftelse i udvalget, som viste, at der i flere kredsbestyrelser er en vis tvivl om, hvordan de lokale kredsbestyrelsesmedlemmer skal stille sig efter, at tipsambassadørrollen er afskaffet. Leif Nielsen anmodede sekretariatet om at tage hånd om denne tvivl og søge at fjerne usikkerheden omkring kredsbestyrelsernes rolle i forbindelse med Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv. Leif Nielsen redegjorde for, at Regionskontaktudvalget løbende er opmærksomme på eventuelle samarbejdsproblemer m.m. i de enkelte kredsbestyrelser og at såfremt der måtte være behov for bestyrelsens indgriben, foreligger der et procedurepapir vedtaget af bestyrelsen. 6. Konkrete sager a) Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsen drøftede forberedelsen af Generalforsamlingen den 23. april Friluftsrådets generalforsamling 2015 finder sted torsdag den 23. april 2015 kl i Nationalmuseets mødefacilitet Biografteatret, Ny Vestergade 10, 1220 København K. Der er rettet henvendelse til Miljøminister Kirsten Brosbøl om at være gæstetaler på generalforsamlingen. Ministeren har dog først mulighed for at være fremme kl. ca Af særlig interesse for de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, blev opmærksomheden henledt på, at organisationerne skal indstille forslag til kandidater til bestyrelsen senest den 26. marts Der er fem bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ved årets generalforsamling, ligesom der skal ske valg til formand. Lars Mortensen oplyste, at han søger genvalg som formand. Mads Kolte-Olsen og Stine Sørensen oplyste, at de ikke genopstiller til det kommende bestyrelsesvalg. Det oplystes, at Marco Brodde ligeledes har meddelt, at han ikke ønsker at modtage genvalg. Kirsten Skovsby og Flemming Larsen erklærede, at de ville søge genvalg. Preben Schmidt måtte med beklagelse meddele, at han var forhindret i at deltage i både de to bestyrelsesmøder og generalforsamlingen den 23. april Bestyrelsen besluttede, at kandidater til valg på generalforsamlingen får mulighed for en personlig præsentation på generalforsamlingen af max to minutters varighed. Bestyrelsen besluttede at indstille advokat Martin Høj Lauridsen til generalforsamlingens valg af dirigent.

6 Bestyrelsens besluttede at indstille Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mazars til generalforsamlingens valg af revisor for Bestyrelsen besluttede samtidig at indhente tilbud fra tre revisionsfirmaer, herunder Mazars, på revisionsopgaven for 2016 og at varsle dette på generalforsamlingen 2015 (efter at valget af revisor for 2015 har fundet sted). Bestyrelsen besluttede, at indstille til generalforsamlingens beslutning, at kontingentsatserne for 2016 forbliver uforandrede i forhold til Mogens Kirkeby fremførte i denne forbindelse et ønske om, at indstillinger til bestyrelsens beslutning fra sekretariatet er præciserede med tilhørende redegørelse for baggrunden for indstillingen. b) Friluftsrådets medlemmer I henhold til vedtægterne gælder optagelsen af B-medlemmer for fire år ad gangen. Følgende B- medlemmer står til genoptagelse på generalforsamlingen 2015: Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Der er en særlig situation omkring Kongskilde Friluftsgård, hvor Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Aps. ønsker (gen)optagelse som B-medlem. Grundet det nye ejerforhold bag Kongskilde Friluftsgård er der dog reelt tale om en ny optagelse og ikke genoptagelse. Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører genoptages som B-medlem, såfremt organisationen skriftligt bekræfter genopstillingen. Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Aps. optages som B-medlem. c) Folkemødet 2015 Sekretariatet redegjorde for planlægningen af deltagelsen på Folkemødet Der arbejdes for, at Friluftsrådet deltager med tre arrangementer på Den Fælles Grønne Scene målrettet tre forskellige målgrupper (kommuner, beslutningstagere/meningsdannere og folket ): Torsdag 11. juni kl : Lynseminar om friluftspolitik. Fredag 12. juni : Natur og friluftsliv i byen. Lørdag 13. juni kl : Hold Danmark Rent inklusiv events rundt på pladsen øvrige dage. Bestyrelsen tilsluttede sig, at sekretariatet arbejder videre med de tre foreslåede arrangementer. Bestyrelsen mindede om, at det er vigtigt at inddrage kredsbestyrelsen på Bornholm i arbejdet. d) Aktiv af natur Samarbejde med VELUX FONDEN VELUX FONDENs bestyrelse har afsat en beløbsramme til uddeling via programmet Aktiv af Natur på 2 mio. kr. i 2015 i en partnerskabsaftale med Friluftsrådet.

7 Friluftsrådet har foreslået to temaer: Mere og bedre natur og Naturoplevelser for andre. Temaerne bidrager til Friluftsrådets vision og strategi, særligt i forhold til organisationsmålene om frivillig naturpleje og friluftsliv for nye målgrupper. Programmet Aktiv af Natur målrettes Friluftsrådets medlemsorganisationer, men vil kunne søges af alle foreningsorganiserede, uanset tilhørsforhold. Der afventes endelig bekræftelse fra fonden på accept af temaer m.m. Administrationsbidraget forventes at udgøre 8% af beløbsrammen, hvortil der kommer et beløb til formidling af programmet Aktiv af Natur. Bestyrelsen noterede sig, at der afventes endelig bekræftelse fra fonden på accept af temaer m.m. og godkendte forslaget til Partnerskabsaftale mellem VELUX FONDEN og Friluftsrådet, idet den tog udkastet til program for Aktiv af Natur til efterretning. Bestyrelsen fandt dog, at en ansøgningsfrist allerede den 1. maj er med en for kort frist og ønskede, at ansøgningsfristen flyttes til 1. juni e) Friluftsliv i folkeskolen På bestyrelsesmødet den 2. september 2014 fremlagde sekretariatet et forslag til en plan for, hvilke syv fokusområder, der fremadrettet skal udgøre og løfte indsatsen omkring Friluftsliv i Folkeskolen jævnfør Strategi for Friluftsrådet Trine Skov og Flemming Torp uddybede det fremlagte notat og redegjorde yderligere for status på arbejdet med fokusområderne Efteruddannelse og Læringskort bl.a. som følge af et møde i arbejdsgruppen tidligere på dagen. Friluftsrådet har ansøgt Udlodningsmidlerne til friluftliv om støtte til udvikling af læringskortene, jævnfør punkt 10 c. Det planlægges at ansøge A.P. Møller Fonden om støtte til Efteruddannelsesprojektet. Arbejdet med efteruddannelse er tænkt således, at Friluftsrådets engagement er at betragte som et pilotprojekt, hvorefter andre eksterne aktører må tage over. På forespørgsel fra Leif Nielsen oplyste Trine Skov, at arbejdet med læringskortene forventedes at starte 1. maj 2015 med en étårig horisont. Formanden Lars Mortensen fandt det godt, at der endelig er skred i arbejdet med handleplanen for friluftsliv i folkeskolen. Efter yderligere drøftelse af de skitserede indsatser tilsluttede bestyrelsen sig, at de danner grundlag for det videre arbejde. f) Nationalpark Skjoldungernes Land Den 26. februar 2015 blev Miljøminister Kirsten Brosbøl og forligskredsen bag Nationalparkloven enige om at give grønt lys til Nationalpark Skjoldungernes Land. Dermed er Sjællands første og Danmarks fjerde nationalpark en realitet. Miljøministeren har udpeget Lars Vedsmand som formand for Fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land. Lars Vedsmand repræsenterer Foreningen af Lodsejere i National-

8 park Skjoldungelandet. Fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land kommer til at bestå af 12 medlemmer indstillet af Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederiksund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen. Flemming Torp redegjorde yderligere kort for det politiske forløb omkring udnævnelsen af Nationalpark Skjoldungernes Land og formanden for fondsbestyrelsen. Bestyrelsen anmodede sekretariatet om snarest at igangsætte en proces for udpegning af kandidater til at repræsentere Friluftsrådet i Fondsbestyrelsen for nationalparken (jævnfør den procedure, som bestyrelsen tidligere har fastlagt). Bestyrelsen glædede sig over udpegningen af den nye nationalpark og tog orienteringen til efterretning. Friluftsrådet deltager gerne i åbningsarrangementet den 21. marts g) Naturplan Danmark Folketinget vedtog den 19. februar 2015 Lov om ændring af Lov om planlægning og Lov om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven med mere). Ifølge udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet skal Friluftsrådet senest i 2016 have medvirket til, at staten stiller krav om, at kommuneplanerne indeholder friluftsliv som et selvstændigt område. Der er med lovændringen nu stillet krav om, at kommunerne i forbindelse med planlægningen af Det Grønne Danmarkskort skal inddrage friluftsliv som et kriterie. Bestyrelsen noterede sig, at der således ikke er tale om at planlægge for friluftsliv som et selvstændigt tema som ønsket i Udviklingsmålet, men betragtede det som et stort skridt i den rigtige retning, at friluftsliv nu angives som et emne i emne-kataloget for kommuneplanlægningen. Som en konsekvens af lovændringen indsættes der nu i Lov om planlægning i 11 a som nyt stk. 5: Miljøministeren kan fastsætte regler om etablering af lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, herunder regler om antal af lokale naturråd og deres sammensætning og opgaver. Jan Ejlsted fortalte, at på opfordring af Claus Lind Christensen har Miljøministeriets departementschef Henrik Studsgaard inviteret Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet til et møde til en drøftelse af organisationernes syn på oprettelsen af lokale naturråd. Mødet skal finde sted den 9. april Bestyrelsen tog orienteringen om vedtagelse af Lov om ændring af Lov om planlægning og Lov om naturbeskyttelse til efterretning og noterer sig, at Friluftsrådet fremover skal engagere sig i udarbejdelsen af et Grønt Danmarkskort som et element i kommuneplanlægningen eventuelt i forbindelse med nedsættelse af lokale naturråd.

9 h) Friluftsrådets 75 års jubilæum Friluftsrådet har 75 års jubilæum i Det kræver langtidsplanlægning, og bestyrelsen besluttede, at der på junimødet 2015 nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to bestyrelsesmedlemmer suppleret med to sekretariatsmedarbejdere med henblik på udarbejdelse af et oplæg til forelæggelse for bestyrelsen omhandlende, hvordan begivenheden kan fejres. i) Arbejdet med EU's havstrategi (NYT PUNKT) Leif Nielsen forklarede, at han havde deltaget i et møde i Havstrategiforum i Naturstyrelsen, hvor både Friluftsrådets sekretariat og en række medlemsorganisationer havde været repræsenteret. Han var af den opfattelse, at arbejdet med implementering af EU's havstrategidirektiv aktuelt foregik på et niveau, hvor Friluftsrådets engagement var mindre krævet. Aktuelt fokuseres der på at beskytte seks udvalgte havområder med dyb blød havbund i den danske del af Kattegat. Områderne vil blive friholdt for fiskeri med bundslæbende redskaber, klapning og råstofindvinding. Altså ikke megen relation til friluftsliv. Han havde efterfølgende drøftet behovet for engagementet med bl.a. repræsentanten fra Dansk Sejlunion. De ville anbefale, at Friluftsrådet minimerede indsatsen omkring implementereingen af EU's havstrategi og i stedet fokuserede på eksempelvis den række af sejlads- og havrelaterede indsatser, som er beskrevet i den vedtagne Adgangspolitiske Handlingsplan Jan Ejlsted takkede for tilbagemeldingen. Det er vigtigt med sådanne politiske vurderinger i relation til sekretariatets prioritering af arbejdsopgaver. Formanden Lars Mortensen bemærkede, at der løbende må vurderes, hvilke af de mange påtænkte indsatser med fokus på havet, der kan håndteres. j) Den kommende Danmarks Friluftspolitik (NYT PUNKT) Jan Ejlsted oplyste, at det må forventes, at Regeringen oversender Danmarks Friluftspolitik til Folketingets Miljøudvalg i løbet af få uger. Måske vil Miljøudvalget derefter afholde en Folketingshøring om emnet. Såfremt Miljøudvalget vælger ikke at håndtere modtagelsen af regeringens politik ved en høring, kunne man forestille sig, at Miljøministeriet eventuelt i samarbejde med KL og Friluftsrådet afholder en høring/konference. Bestyrelsen tiltrådte, at sekretariatet om nødvendigt arbejder videre med muligheden for, at Friluftsrådet afholder en fælles høring/konference sammen med Miljøministeriet og KL. 7. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder a) Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling På bestyrelsesmødet den juni 2013 godkendte bestyrelsen handlingsplanen for udviklingsmål 1.2.1: "Friluftsrådet har senest i 2014 fornyet forhandlingsgrundlaget for adgang til naturen gennem en revision af Adgangspolitisk Handlingsplan, herunder en holdning til brugerbetaling." Det nedsatte Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling har udarbejdet et forslag til revideret Adgangspolitisk Handlingsplan som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet december 2014.

10 Bestyrelsen havde en længerevarende drøftelse af, hvorledes man skulle forholder sig til håndteringen af det politiske emne brugerbetaling med henblik på fastlæggelse af den videre håndtering af bl.a. Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling og Udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet Hvad angår de i kommissoriets for det Politiske Udviklingsområdes angivne opgaver med betaling har det Politiske Udviklingsområde udarbejdet et Notat om brugerbetaling. Notatet har været gjort til genstand for afholdelse af et velbesøgt medlemsmøde og for en temadrøftelse i bestyrelsen på junimødet Det politiske Udviklingsområder har på baggrund af de politiske uenigheder i bestyrelsen efterfølgende haft svært ved at løfte arbejdsopgaven med at fastlægge Friluftrådets holdning til brugerbetaling. Senest har de tre medlemsorganisationer: Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har i februar 2015 ladet udarbejder et notat: Brugerbetaling overvejelser over udviklingen i adgangen til offentligt ejede skovarealer. De tre medlemsorganisationers notat afviger på flere punkter holdningsmæssigt fra Friluftsrådets Notat om brugerbetaling. Organisationernes notat er forelagt Miljøministeriet og Kammeradvokaten. Efter, at formanden Lars Mortensen havde redegjort for de seneste par års arbejde med det politiske emne brugerbetaling, havde bestyrelsen en længerevarende drøftelse af håndteringen af brugerbetaling i relation til friluftsliv med henblik på fastlæggelse af den videre håndtering af bl.a. Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling og Udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet Bestyrelsen finder det af stor værdi, at de tre idrætsorganisationer nu via drøftelserne med Miljøministeriet med Kammeradvokaten som bisidder søger afklaret det juridiske grundlag for opkrævning af brugerbetaling og afgifter på statens naturarealer. Bestyrelsen besluttede at stoppe den aktuelle dialog med Dansk Skovforening om betaling for brug af privatejede skove til friluftsliv. Dialogen genoptages først efter fornyet drøftelser i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at afvente udfaldet af dialogen mellem de tre idrætsorganisationer og Miljøministeriet og først derefter vurdere Friluftsrådets eventuelle fremadrettede arbejde med betaling for udøvelse af friluftsliv. Friluftsrådets politik omkring betaling for udøvelse af friluftsliv fastholdes således fortsat, som den er vedtaget af generalforsamlingen jævnfør Friluftspolitisk Handlingsplan. b) Politisk Indsatsområde Byfriluftsliv Som opfølgning på bestyrelsens behandling på mødet den 17. december 2014 af udkast til Friluftsrådets politik for friluftsliv i byen, fremlagdes et reformuleret udkast til politikpapir. De formuleringer som bestyrelsen vurderede var for direkte eller absolutte er gjort mere inviterende, ved at formulere de politiske udsagn som Friluftsrådets ønsker. Der, hvor Friluftsrådet forventer at kunne tage et særligt politisk ansvar, er dette tilføjet til de politiske udsagn. Der er taget forbehold for finansiering af de konkrete initiativer i det afsluttende afsnit i udkastet til politikpapir. Derudover er der indføjet et punkt om Grejbanker under Konkrete initiativer i afsnittet Oplevelser og formidling.

11 Mogens Kirkeby bemærkede, at det havde været stærkt om det tydeligere fremgik af politikpapiret, at kerneproblemet måske er, at der er så stor en tilflytning til de store byer uden, at der er magt eller tilstrækkelige fortalere for at sikre byens borgere muligheder for adgang til arealer til udøvelse af friluftsliv. Måske bør det forstærkes i en præambel? Mads Kolte-Olsen tilsluttede sig synspunktet og anførte, at det lå som en form for politisk overligger for politikpapiret og Friluftsrådets virke på området. Bestyrelsen vedtog det reviderede udkast til Friluftsrådets politik for byfriluftsliv. 8. Eksterne udvalg og repræsentationer a) Udpegning af Nationalparkfondsbestyrelser Bestyrelsen noterede sig, at Hanne Voetmann af Miljøministeren er genudpeget som medlem af Fondsbestyrelsen for Nationalpark Vadehavet samt tog resultatet af proceduren for indstilling af kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge til efterretning og bekræftede, at bestyrelsen har truffet beslutning om at indstille Thorkil Danielsen samt Lone Egeberg som kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge. 9. Programmer og projekter a) Program Blå Flag Friluftsrådet har i ansøgningsrunden til 2015 sæsonen modtaget i alt 311 ansøgninger fordelt på 260 strande og 51 havne. 10 strande blev afvist grundet dårlig badevandskvalitet. Ud af de resterende 250 ansøgninger til strande er de 42 dispensationsansøgninger. Den nationale Blå Flag jury har sendt indstilling til den internationale jury om tildeling af det Blå Flag til 250 danske strande og 51 havne. Beklageligvis overholdt Friluftsrådet i år ikke deadline for indberetning af strande og havne til den internationale jury. Dette er beklaget over for FEE. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig, at der stadig er relativ stor politisk utilfredshed med de to kriterier, der henholdsvis forbyder hundebadning og kræver zonering af bilkørsel på strandene. b) Program Naturvejledning I foråret 2014 blev der efter bestyrelsens beslutning iværksat en eksterne evaluering af naturvejlederuddannelsen med det formål at sikre, at uddannelsen til stadighed er tidssvarende og bedst muligt kvalificerer kursisterne til at varetage naturvejledning. Evalueringen skal også ses om et element i arbejdet med udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet : I 2016 har Friluftsrådet sikret, at naturvejlederuddannelsen inddrager samfundsmæssige udfordringer. Evalueringsrapportens hovedpointer blev forelagt for bestyrelsen: Naturvejlederuddannelsen konkluderes at være en stærk og relevant efteruddannelse. Det anbefales at fastholde strukturen i uddannelsen, og at den ikke bør forsøgt integreret i det formelle ECTS-system.

12 Der er udviklingspotentialer i forhold til at understøtte naturvejledere i at arbejde mere med samfundsmæssige udfordringer, herunder sundhed, integration, miljø og bæredygtighed samt turisme. Evalueringen viser ikke noget entydigt billede på, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at åbne uddannelsen op for flere målgrupper end de nuværende f.eks. skolelærere eller pædagoger, men ridser fordele og ulemper op. Det kan overvejes, om der skal indføres en specialisering på uddannelsens sidste del eller alternativt som efteruddannelsesmulighed. Mogens Kirkeby fandt ikke umiddelbart, at det ville være rimeligt at binde de kommende bestyrelser i de næste fem år på en politisk ramme for naturvejlederuddannelsen; slet ikke, når tidsperspektivet omkring naturvejledning i Strategi for Friluftsrådet kun opererede med et tidsperspektiv til Flemming Torp var enig i det uhensigtsmæssige i at søge at binde fremtidige bestyrelser og hindre politisk nyorientering, men det skulle forstås som en vigtig politisk udmelding i forhold til eksterne samarbejdspartnere (bl.a. Københavns Universitet,) der som aktører i forbindelse med eksempelvis udbydelse af uddannelsesaktiviteterne havde behov for en forholdsvis lang tidshorisont at operere på. Bestyrelsen tilsluttede sig, at det nedsatte udvalg med bestyrelsesmedlemmerne Flemming Torp, Marco Brodde understøttet af Friluftsrådets sekretariat arbejder videre med, hvordan naturvejlederuddannelsen kan udvikles med udgangspunkt i Strategi for Friluftsrådet , evalueringsrapportens anbefalinger og de løbende evalueringer. Bestyrelsen besluttede, at Friluftsrådet i den nuværende strategiperiode frem mod 2020 holder fast ved de overordnede rammer for naturvejlederuddannelsen som en formidlingsfaglig efteruddannelse for personer, der arbejder med naturformidling, og at Friluftsrådet arbejder videre med udvikling af uddannelsen i henhold til de af bestyrelsens fremførte synspunkter. c) Projekt Danske Naturparker Der var fremlagt forslag til et appendiks til kriterium syv for mærkningsordningen Danske Naturparker: Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser, samt et forslag om en supplerende tekst til ansøgningsskemaets kriterium to. Bestyrelsens drøftede det fremlagte forslag. Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til appendiks til mærkningsordningen Danske Naturparkers kriterium syv. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der i forbindelse med kriterium to indsættes Det bedes oplyst, om der findes lodsejere med væsentlige interesser i parken, som ikke har ønsket at være omfattet af afgrænsningen som supplerende tekst til ansøgningsskemaet for mærkningsordningen Danske Naturparker. Bestyrelsen besluttede, at der ikke er behov for, at væsentlighedskriteriet konkretiseres og defineres yderligere. d) Projekt Eventyr i Andedammen Friluftsrådet har modtaget afslag fra Nordea-fonden på ansøgningen om tilskud til projekt Eventyr i Andedammen/Vores Natur.

13 Jan Ejlsted forklarede, at Nordea-fondens bestyrelsen havde givet afslag på fondsstøtte til projekt Eventyr i Andedammen. Projektet var i sidste øjeblik blevet skrevet sammen i fondsansøgningen med projekt Vores Natur, som er et prioriteret projekt i Strategi for Friluftsrådet Nordea-fonden havde bl.a. peget på, at en offentliggørelsen af TV-programmerne på den kommercielle betalingskanal TV 2 Fri ville have et forventet begrænset antal seere. På forespørgsel til TV 2 koncernen om, hvorvidt programmerne i stedet kunne vises på hovedkanalen TV 2, var svaret klart nej. TV 2 delen af projektet må derfor ses om urealisabel og der må fremover fokuseres på at bringe projektet om Vores Natur i stilling til en eventuel fornyet ansøgning til Nordea-fonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at der blev fokuseret på at bringe yderligere finansiering til det prioriterede projekt Vores Natur. 10. Tips- og Lottomidler til friluftslivet a) Samarbejdsaftaler om udlodningsmidler med organisationer Udlodningsadministrationen har iværksat et forløb, hvor en række organisationer kontaktes med henblik på at afsøge overlap mellem organisationernes strategier og udlodningsmidlernes formål, jævnfør bestyrelsesbeslutning af 16. december 2013, pkt. 9 a. Et forventet output af møderne er en synliggørelse af udlodningsmidlerne over for organisationernes lokalforeninger. Konkret skal det udmøntes i et aftalepapir mellem organisationen og Friluftsrådet om synliggørelse af udlodningsmidlerne. Aftalerne kan ses som en afløser af de tidligere lokalaftaler med den væsentlige forskel, at der ikke længere er tale om aftaler om særvilkår for foreningerne, men målrettet kommunikation af støttemulighederne. Denne nye tilgang skal bl.a. ses i forlængelse af det nye princippapir, som bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 17. december I udgangspunktet vil aftalerne have karakter af målrettet information om udlodningsmidler, hvorfor der lægges op til, at aftalerne opfattes som et administrativt redskab, som ikke enkeltvis skal godkendes af bestyrelsen. Det forventes imidlertid at nogle af organisationerne vil være potentielle partnere. Der blev fremlagt et konkret udkast til samarbejdsaftale mellem BL og Friluftsrådet. Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen mellem BL og Friluftsrådet. Bestyrelsen godkendte, at der fremover administrativt kan indgås samarbejdsaftaler med relevante organisationer, der specifikt omhandler kommunikation vedrørende udlodningsmidler til friluftsliv. Såfremt der i aftalerne lægges op til et bredere, strategisk perspektiv for samarbejdet med Friluftsrådet, skal aftalerne forelægges bestyrelsen til godkendelse. b) Administrativ behandling af ansøgninger til naturens dag Med baggrund i en drøftelse i Tipsudvalget anbefalede Friluftsrådets sekretariat, at der etableres en praksis for at behandle ansøgninger om tilskud til lokale Naturens Dag arrangementer administrativt, med en øvre grænse for tilsagn på kr., som er den ordinære beløbsramme for administrative tilskud. Ordningen vil blive administreret efter samme procedure som til-

14 skudsordningen Flere Frivillige i Naturen, hvor ansøgninger i dag behandles administrativt med efterfølgende orientering på bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede, at bevillinger på under kr. til arrangementer i forbindelse med Naturens Dag 2015 kan gives administrativt efter samme procedure, som i dag gælder ordningen Flere frivillige i Naturen. Den accepterede procedure skal evalueres i forbindelse med bestyrelsesmødet i oktober c) Indstillinger om tilskud og afslag 65. fordeling, 2. uddeling Sekretariatet henledte opmærksomheden på følgende særlige sager: Tilskud Side 7, sagsnummer , Grejbanken Karrebæksminde. Aktivitets- og læringscenter. Et projekt, der eksemplificerer Grejbankernes potentiale i forbindelse med folkeskolereformen. Side 11, sagsnummer , IGN/Skovskolen. Sociale medier og friluftsaktiviteter. Afklaring af, om brugen af sociale medier i forbindelse med benyttelse af friluftsfaciliteter kan give kvalificeret viden om befolkningens behov, jævnfør bestyrelsesmødet den 17. december 2014, hvor bestyrelsen besluttede ikke at gennemføre en kvantitativ måling (tælling) af benyttelsen af friluftsfaciliteter. Side 18, sagsnummer , Friluftsrådet. Friluftsliv i Folkeskolen. Ansøgning fra Friluftsrådet, jævnfør i øvrigt dagsordenens punkt 6 e. I forbindelse med behandlingen af sagsnummer , Friluftsrådet, Friluftsliv i Folkeskolen, spurgte Mogens Kirkeby ind til grundlag og praksis for bestyrelsens behandling af ansøgninger fra Friluftsrådet. Lars Mortensen påpegede, at praksis er afstemt med Naturstyrelsen, som er tilsynsmyndighed for Udlodningsmidler til friluftsliv, og at det indgår i den løbende forvaltningsrevision. Rigsrevisionen har heller ikke ved sin kontrol af Friluftsrådets administration af Udlodningsmidlerne gjort anmærkninger. Jakob Simonsen understregede, at ansøgninger fra Friluftsrådet sagsbehandles på lige vilkår med alle øvrige ansøgninger, og at alle indstillinger om bevillinger eller afslag til Friluftsrådet fremhæves specifikt for bestyrelsen i forbindelse med den skriftlige indstilling. Bevillinger til Friluftsrådet fremhæves desuden specifikt i den årlige oversigt over bevillinger. Bestyrelsen besluttede at bede Udlodningsudvalget om at forberede en drøftelse i bestyrelsen omkring de politiske overvejelser i forbindelse med en eventuel faldende sum af Udlodningsmidler. Bestyrelsen godkendte listerne af 4. marts 2015 over behandlede sager i 65. fordeling 2. uddeling. Bestyrelsen tog oversigt over administrative bevillinger og afslag dateret 4. marts 2015 til efterretning.

15 11. Meddelelser a) Nyt fra formandskabet Bestyrelsen tog orienteringen fra mødet i Formandskabet afholdt den 23. februar 2015 til efterretning. b) Nyt om personale og hus Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning. 12. Eventuelt Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt. Mødet sluttede kl Referat: Anker Madsen, 16. mats 2015 Referat godkendt, 27. marts 2015

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Tilstede: Lars Mortensen, Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Nanna Ilmer, Marco Brodde, Preben Schmidt, Leif Nielsen (10.45 fra punkt 2a ), Flemming

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Torp, Flemming Larsen, Kristine Roug, Marco Brodde, og

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 9. september 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 9. september 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 9. september 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Lars Mortensen (formand), Flemming Torp, Leif Nielsen, Niels-Christian Levin Hansen, Helle Stuart, Preben

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB)

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere