Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl deltog ikke i behandlingen af punkterne 1 og 4 og delvis punkt 2), Mogens Kirkeby, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Torp og Flemming Larsen. Afbud: Der forelå afbud fra Torben Kaas og Marco Brodde. Fra sekretariatet: Jan Ejlsted, Claus Andersen (punkt 4), Trine Skov (undtagen punkt 2), Jakob Simonsen (undtagen punkt 2), Torbjørn Eriksen (undtagen punkt 2), og Anker Madsen (undtagen punkt 2) (referent). Gæst: Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk deltog i behandlingen af punkt 4: Økonomi og regnskab. 1. Godkendelse af dagsorden Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og gennemgik kort dagsordenen, mens han ligeledes bød Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk velkommen. Det blev besluttet at indlede mødet med at behandle punkt 4 først. På anmodning fra Leif Nielsen tilførtes et nyt punkt 6 i: Arbejdet med EU's havstrategi. På anmodning fra Jan Ejlsted tilførtes et nyt punkt 6 j: Den kommende Danmarks Friluftspolitik. Leif Nielsen oplyste, at han under dagsordens punkt 5 a kort ville referere fra mødet i Regionskontaktudvalget afholdt den 4. marts Der omdeltes yderligere bilag til bestyrelsens medlemmer til dagsordenens punkt 2 a: Teser om Friluftsrådet. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af de to ovenfor nævnte underpunkter til punkt Friluftsrådet udfordringer og ændringer (Lukket punkt) Kun bestyrelsen og direktøren Jan Ejlsted deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt. a) Teser om Friluftsrådet Der omdeltes yderligere bilag til bestyrelsens medlemmer til dette dagsordenspunkt: Teser om Friluftsrådet. D

2 Det omdelte bilag opsummerede Jan Ejlsted mundtlige fremlæggelse af en række teser om Friluftsrådet. Bestyrelsen drøftede på baggrund af oplægget de fremsatte teser, der omfatter emner som strategi, organisation, Friluftsrådets profilering samt økonomi. Teserne vil danne rammen om en forandringsproces, som involverer bestyrelsen i de nødvendige beslutninger. b) Ændringer i sekretariatets organisering Der er med virkning fra den 24. februar 2015 gennemført en ændring af organisationsstrukturen i sekretariatet. De tidligere Økonomiafdelingen og Politisk Afdeling er nedlagt som selvstændige enheder. Funktioner og opgaveporteføljer i disse er lagt ind under direktionen, der udvides med Torbjørn Eriksen som ny vicedirektør. Anker Madsen fortsætter i en ny stilling som chefkonsulent i Direktionen, mens Claus Andersen fortsætter som regnskabschef i den nye struktur. Bestyrelsen tog orienteringen om ændringerne i sekretariatets organisering til efterretning. 3. Friluftsrådets strategi a) Status på fremdrift i handleplaner Der var fremlagt et skema visende en oversigt over samtlige handleplaner med tilhørende milepæle. Status på opfyldelsen fremgik ved en tredelt smiley-skala med tilhørende kommentarer, hvor der er væsentlige forsinkelser i implementeringen eller andre bemærkninger. Bestyrelsen noterede sig de angivne kommenterer og fremdriften i de vedtagne handleplaner. b) Friluftsrådets strategi: Afrapportering af handleplan De seneste år har et væsentligt omdrejningspunkt for Friluftsrådet indsats over for kommunerne været beskrevet via handleplanen for udviklingsmål 1.1.2: Senest i 2014 har Friluftsrådet kvalificeret vidensgrundlaget for en kommunal friluftspolitik med henblik på, at en sådan drøftes i alle Grønne Råd. På mødet var fremlagt en afrapportering af arbejdet med handleplanen, som har indebåret udarbejdelse og udgivelse af et hæfte om kommunale friluftsstrategier, en PowerPointpræsentation til brug af kredsbestyrelserne ved politisk arbejde i de enkelte kommuner og afholdelse af fem workshops på de regionale kredsbestyrelsesseminarer. På forespørgsel forklarede Anker Madsen, at der er otte kommuner, som har eller er i gang med at udarbejde en kommunal friluftsstrategi. Og at en række kredsbestyrelser fortsat presser på over for de forskellige kommuner bl.a. via arbejdet i De Grønne Råd. Til grund for dette fortsatte arbejde ligger bl.a. de af sekretariatet udarbejdede PowerPoint-præsentationer og hæftet om Kommunale Friluftsstrategier. Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og konstaterede, at handleplanen for udviklingsmål kan betragtes som afsluttet. c) Friluftsrådets strategi: Afrapportering af handleplan Bestyrelsen fik forelagt et notat, som en konkret leverance til udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet Formålet med notatet er, at konkretisere begrebet multifunktionelle

3 landskaber med den hensigt, at udbrede begrebet og anvende det som et centralt element i indsatsen for at udvikle en ny planlægningsmodel for et fremtidigt landskab (jævnfør organisationsmålet 3.5). Udviklingsmålet i skal altså ses som et (akademisk) defineret grundlag for arbejdet med de tre øvrige udviklingsmål under organisationsmål 3.5. Bestyrelsen noterede sig, at der er tale om, at notatets konkretisering af begrebet multifunktionelle landskaber primært skal bruges i kommunikation med fagkredse, universiteter, kommunale planlæggere m.m. og ikke politikere og almene borgere. Bestyrelsen besluttede, at med udarbejdelsen af notatet Konkretisering af begrebet multifunktionelle landskaber betragtes handleplanen for udviklingsmål som implementeret. 4. Økonomi og regnskab Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt. Pia Lillebæk indledte med at forklare, at det forløbne år set fra revisionens side på mange måder havde været et spændende år. I regnskabsåret er der afsluttet væsentlig flere projekter set i forhold til tidligere år og persongalleriet i Friluftsrådets ledelse var ændret. Revisoren ønskede at give udtryk over for bestyrelsen, at revisionen var tryg ved skift i ledelsen og posten som regnskabschef og at revisionen havde fået alle de informationer, der blev efterspurgt. Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv Pia Lillebæk redegjorde detaljeret for Årsberetning for administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv i Årsregnskab, beretning, projektoversigt samt kapitalforklaring har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen. Det blev bemærket, at forrentningen af midler er ganske lav sammenlignet med år tilbage. Både revision og bestyrelse fandt, at niveauet for ikke uddelte midler på statusdagen var rimelig. Bestyrelsen godkendte Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv for regnskabsåret 1. januar december 2014 med henblik på efterfølgende underskrivelse på bestyrelsesmødet den 23. april Årsrapport for Friluftsrådet 1. januar december 2014 Pia Lillebæk redegjorde detaljeret for Friluftsrådets årsregnskab Årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen. Bestyrelsen drøftede regnskabet og besluttede, at årets overskud på godt kr. Overføres til egenkapitalen, som udgør godt 11,6 mio. kr. Bestyrelsen godkendte Årsrapport for Friluftsrådet for 1. januar december 2014 med henblik på efterfølgende underskrivelse på bestyrelsesmødet den 23. april 2015 med efterfølgende indstilling til generalforsamlingen om godkendelse.

4 a) Ændring af praksis for afskrivning Friluftsrådets hidtidige regnskabspraksis har bestået i, at der er sparet op til væsentlige anlægsinvesteringer gennem henlæggelser. Til gengæld er investeringerne blevet fuldt afskrevet i det år, hvor investeringerne er foretaget. Det vurderes mere hensigtsmæssigt at ændre praksis til, at væsentlige anlægsinvesteringer afskrives over deres økonomiske levetid. Bestyrelsen besluttede med virkning fra regnskabsåret 2015 at ændre regnskabspraksis, således at væsentlige anlægsinvesteringer aktiveres og afskrives over deres økonomiske levetid. b) Friluftsrådets likviditet Friluftsrådets likviditet er løbende udfordret som følge af, at ombygningen af huset Scandiagade 13 i 2013 blev gennemført uden låneoptagelse. Situationen er indtil nu blevet håndteret gennem udvidelse af kassekreditten, men det vurderes mere hensigtsmæssigt at få håndteret problemstillingen gennem optagelse af et kreditforeningslån samt fastlæggelse af en passende ramme for kassekredit. Bestyrelsen gav mandat til direktøren til at indlede forhandlinger med Danske Bank med henblik på låneoptagelse til imødegåelse af likviditetsproblemer. Såfremt, der skal optages realkreditforeningslån, bringes dette op for bestyrelsen. 5. Kredsarbejdet a) Kredsarbejdet herunder deltagelse i kredsrepræsentantskabsmøder og kredsbestyrelsesseminaret Der forelå et notat som redegør for arbejdet i Friluftsrådets kredse gennem de seneste måneder. Der redegøres i notatet for bl.a. arbejdet med Natura 2000, kredsrepræsentantskabsmøderne foråret 2015 og det kommende Kredsbestyrelsesseminar april Bestyrelsen noterede sig, at der i år havde været behov for en del ændringer i bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i kredsrepræsentantskabsmøderne og at Preben Schmidt således havde varetaget bestyrelsesrepræsentationen i godt en tredjedel af kredsene. Bestyrelsesmedlemmerne bekræftede, at fordelingen af bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de resterende kredsrepræsentantskabsmøder lå fast. Bestyrelsen bekræftede ligeledes at have modtaget invitationen til deltagelse i Kredsbestyrelsesseminaret den april 2015 og noterede sig, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv skal anmelde deltagelse. b) Projekt Flere Kredsrepræsentanter Der forelå et notat, der redegør for igangsættelsen af Projekt Flere Kredsrepræsentanter. Projektet er nu sat i værk med Friluftsrådet Søhøjlandet og Friluftsrådet Østsjælland som pilotkredse. Der er afholdt indledende møder med begge kredsbestyrelser og udarbejdet hverveflyer. Friluftsrådets medlemsorganisationer vil i nærmeste fremtid blive informeret om projektet og inviteret til møde/møder med yderligere information og debat om, hvilke udfordringer og løsninger organisationerne ser i forhold til at skaffe flere kredsrepræsentanter. Projektet forløber frem til, de to pilotkredse har afholdt kredsrepræsentantskabsmøder i foråret 2016.

5 Preben Schmidt oplyste, at han fra dialog med kredsbestyrelsen i Kreds Søhøjlandet kunne fortælle, at kredsbestyrelsen så meget frem til deltagelse i projektet og havde udtrykt stor tilfredshed med opstarten af projektet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig muligheden for at deltage i det/de planlagte møder for medlemsorganisationerne i de to pilotkredse. c) Regionskontaktudvalget NYT PUNKT Leif Nielsen refererede kort fra møde i Regionskontaktudvalget afholdt den 4. marts Han refererede en drøftelse i udvalget, som viste, at der i flere kredsbestyrelser er en vis tvivl om, hvordan de lokale kredsbestyrelsesmedlemmer skal stille sig efter, at tipsambassadørrollen er afskaffet. Leif Nielsen anmodede sekretariatet om at tage hånd om denne tvivl og søge at fjerne usikkerheden omkring kredsbestyrelsernes rolle i forbindelse med Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv. Leif Nielsen redegjorde for, at Regionskontaktudvalget løbende er opmærksomme på eventuelle samarbejdsproblemer m.m. i de enkelte kredsbestyrelser og at såfremt der måtte være behov for bestyrelsens indgriben, foreligger der et procedurepapir vedtaget af bestyrelsen. 6. Konkrete sager a) Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsen drøftede forberedelsen af Generalforsamlingen den 23. april Friluftsrådets generalforsamling 2015 finder sted torsdag den 23. april 2015 kl i Nationalmuseets mødefacilitet Biografteatret, Ny Vestergade 10, 1220 København K. Der er rettet henvendelse til Miljøminister Kirsten Brosbøl om at være gæstetaler på generalforsamlingen. Ministeren har dog først mulighed for at være fremme kl. ca Af særlig interesse for de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, blev opmærksomheden henledt på, at organisationerne skal indstille forslag til kandidater til bestyrelsen senest den 26. marts Der er fem bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ved årets generalforsamling, ligesom der skal ske valg til formand. Lars Mortensen oplyste, at han søger genvalg som formand. Mads Kolte-Olsen og Stine Sørensen oplyste, at de ikke genopstiller til det kommende bestyrelsesvalg. Det oplystes, at Marco Brodde ligeledes har meddelt, at han ikke ønsker at modtage genvalg. Kirsten Skovsby og Flemming Larsen erklærede, at de ville søge genvalg. Preben Schmidt måtte med beklagelse meddele, at han var forhindret i at deltage i både de to bestyrelsesmøder og generalforsamlingen den 23. april Bestyrelsen besluttede, at kandidater til valg på generalforsamlingen får mulighed for en personlig præsentation på generalforsamlingen af max to minutters varighed. Bestyrelsen besluttede at indstille advokat Martin Høj Lauridsen til generalforsamlingens valg af dirigent.

6 Bestyrelsens besluttede at indstille Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mazars til generalforsamlingens valg af revisor for Bestyrelsen besluttede samtidig at indhente tilbud fra tre revisionsfirmaer, herunder Mazars, på revisionsopgaven for 2016 og at varsle dette på generalforsamlingen 2015 (efter at valget af revisor for 2015 har fundet sted). Bestyrelsen besluttede, at indstille til generalforsamlingens beslutning, at kontingentsatserne for 2016 forbliver uforandrede i forhold til Mogens Kirkeby fremførte i denne forbindelse et ønske om, at indstillinger til bestyrelsens beslutning fra sekretariatet er præciserede med tilhørende redegørelse for baggrunden for indstillingen. b) Friluftsrådets medlemmer I henhold til vedtægterne gælder optagelsen af B-medlemmer for fire år ad gangen. Følgende B- medlemmer står til genoptagelse på generalforsamlingen 2015: Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Der er en særlig situation omkring Kongskilde Friluftsgård, hvor Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Aps. ønsker (gen)optagelse som B-medlem. Grundet det nye ejerforhold bag Kongskilde Friluftsgård er der dog reelt tale om en ny optagelse og ikke genoptagelse. Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører genoptages som B-medlem, såfremt organisationen skriftligt bekræfter genopstillingen. Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Aps. optages som B-medlem. c) Folkemødet 2015 Sekretariatet redegjorde for planlægningen af deltagelsen på Folkemødet Der arbejdes for, at Friluftsrådet deltager med tre arrangementer på Den Fælles Grønne Scene målrettet tre forskellige målgrupper (kommuner, beslutningstagere/meningsdannere og folket ): Torsdag 11. juni kl : Lynseminar om friluftspolitik. Fredag 12. juni : Natur og friluftsliv i byen. Lørdag 13. juni kl : Hold Danmark Rent inklusiv events rundt på pladsen øvrige dage. Bestyrelsen tilsluttede sig, at sekretariatet arbejder videre med de tre foreslåede arrangementer. Bestyrelsen mindede om, at det er vigtigt at inddrage kredsbestyrelsen på Bornholm i arbejdet. d) Aktiv af natur Samarbejde med VELUX FONDEN VELUX FONDENs bestyrelse har afsat en beløbsramme til uddeling via programmet Aktiv af Natur på 2 mio. kr. i 2015 i en partnerskabsaftale med Friluftsrådet.

7 Friluftsrådet har foreslået to temaer: Mere og bedre natur og Naturoplevelser for andre. Temaerne bidrager til Friluftsrådets vision og strategi, særligt i forhold til organisationsmålene om frivillig naturpleje og friluftsliv for nye målgrupper. Programmet Aktiv af Natur målrettes Friluftsrådets medlemsorganisationer, men vil kunne søges af alle foreningsorganiserede, uanset tilhørsforhold. Der afventes endelig bekræftelse fra fonden på accept af temaer m.m. Administrationsbidraget forventes at udgøre 8% af beløbsrammen, hvortil der kommer et beløb til formidling af programmet Aktiv af Natur. Bestyrelsen noterede sig, at der afventes endelig bekræftelse fra fonden på accept af temaer m.m. og godkendte forslaget til Partnerskabsaftale mellem VELUX FONDEN og Friluftsrådet, idet den tog udkastet til program for Aktiv af Natur til efterretning. Bestyrelsen fandt dog, at en ansøgningsfrist allerede den 1. maj er med en for kort frist og ønskede, at ansøgningsfristen flyttes til 1. juni e) Friluftsliv i folkeskolen På bestyrelsesmødet den 2. september 2014 fremlagde sekretariatet et forslag til en plan for, hvilke syv fokusområder, der fremadrettet skal udgøre og løfte indsatsen omkring Friluftsliv i Folkeskolen jævnfør Strategi for Friluftsrådet Trine Skov og Flemming Torp uddybede det fremlagte notat og redegjorde yderligere for status på arbejdet med fokusområderne Efteruddannelse og Læringskort bl.a. som følge af et møde i arbejdsgruppen tidligere på dagen. Friluftsrådet har ansøgt Udlodningsmidlerne til friluftliv om støtte til udvikling af læringskortene, jævnfør punkt 10 c. Det planlægges at ansøge A.P. Møller Fonden om støtte til Efteruddannelsesprojektet. Arbejdet med efteruddannelse er tænkt således, at Friluftsrådets engagement er at betragte som et pilotprojekt, hvorefter andre eksterne aktører må tage over. På forespørgsel fra Leif Nielsen oplyste Trine Skov, at arbejdet med læringskortene forventedes at starte 1. maj 2015 med en étårig horisont. Formanden Lars Mortensen fandt det godt, at der endelig er skred i arbejdet med handleplanen for friluftsliv i folkeskolen. Efter yderligere drøftelse af de skitserede indsatser tilsluttede bestyrelsen sig, at de danner grundlag for det videre arbejde. f) Nationalpark Skjoldungernes Land Den 26. februar 2015 blev Miljøminister Kirsten Brosbøl og forligskredsen bag Nationalparkloven enige om at give grønt lys til Nationalpark Skjoldungernes Land. Dermed er Sjællands første og Danmarks fjerde nationalpark en realitet. Miljøministeren har udpeget Lars Vedsmand som formand for Fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land. Lars Vedsmand repræsenterer Foreningen af Lodsejere i National-

8 park Skjoldungelandet. Fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land kommer til at bestå af 12 medlemmer indstillet af Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederiksund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen. Flemming Torp redegjorde yderligere kort for det politiske forløb omkring udnævnelsen af Nationalpark Skjoldungernes Land og formanden for fondsbestyrelsen. Bestyrelsen anmodede sekretariatet om snarest at igangsætte en proces for udpegning af kandidater til at repræsentere Friluftsrådet i Fondsbestyrelsen for nationalparken (jævnfør den procedure, som bestyrelsen tidligere har fastlagt). Bestyrelsen glædede sig over udpegningen af den nye nationalpark og tog orienteringen til efterretning. Friluftsrådet deltager gerne i åbningsarrangementet den 21. marts g) Naturplan Danmark Folketinget vedtog den 19. februar 2015 Lov om ændring af Lov om planlægning og Lov om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven med mere). Ifølge udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet skal Friluftsrådet senest i 2016 have medvirket til, at staten stiller krav om, at kommuneplanerne indeholder friluftsliv som et selvstændigt område. Der er med lovændringen nu stillet krav om, at kommunerne i forbindelse med planlægningen af Det Grønne Danmarkskort skal inddrage friluftsliv som et kriterie. Bestyrelsen noterede sig, at der således ikke er tale om at planlægge for friluftsliv som et selvstændigt tema som ønsket i Udviklingsmålet, men betragtede det som et stort skridt i den rigtige retning, at friluftsliv nu angives som et emne i emne-kataloget for kommuneplanlægningen. Som en konsekvens af lovændringen indsættes der nu i Lov om planlægning i 11 a som nyt stk. 5: Miljøministeren kan fastsætte regler om etablering af lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, herunder regler om antal af lokale naturråd og deres sammensætning og opgaver. Jan Ejlsted fortalte, at på opfordring af Claus Lind Christensen har Miljøministeriets departementschef Henrik Studsgaard inviteret Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet til et møde til en drøftelse af organisationernes syn på oprettelsen af lokale naturråd. Mødet skal finde sted den 9. april Bestyrelsen tog orienteringen om vedtagelse af Lov om ændring af Lov om planlægning og Lov om naturbeskyttelse til efterretning og noterer sig, at Friluftsrådet fremover skal engagere sig i udarbejdelsen af et Grønt Danmarkskort som et element i kommuneplanlægningen eventuelt i forbindelse med nedsættelse af lokale naturråd.

9 h) Friluftsrådets 75 års jubilæum Friluftsrådet har 75 års jubilæum i Det kræver langtidsplanlægning, og bestyrelsen besluttede, at der på junimødet 2015 nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to bestyrelsesmedlemmer suppleret med to sekretariatsmedarbejdere med henblik på udarbejdelse af et oplæg til forelæggelse for bestyrelsen omhandlende, hvordan begivenheden kan fejres. i) Arbejdet med EU's havstrategi (NYT PUNKT) Leif Nielsen forklarede, at han havde deltaget i et møde i Havstrategiforum i Naturstyrelsen, hvor både Friluftsrådets sekretariat og en række medlemsorganisationer havde været repræsenteret. Han var af den opfattelse, at arbejdet med implementering af EU's havstrategidirektiv aktuelt foregik på et niveau, hvor Friluftsrådets engagement var mindre krævet. Aktuelt fokuseres der på at beskytte seks udvalgte havområder med dyb blød havbund i den danske del af Kattegat. Områderne vil blive friholdt for fiskeri med bundslæbende redskaber, klapning og råstofindvinding. Altså ikke megen relation til friluftsliv. Han havde efterfølgende drøftet behovet for engagementet med bl.a. repræsentanten fra Dansk Sejlunion. De ville anbefale, at Friluftsrådet minimerede indsatsen omkring implementereingen af EU's havstrategi og i stedet fokuserede på eksempelvis den række af sejlads- og havrelaterede indsatser, som er beskrevet i den vedtagne Adgangspolitiske Handlingsplan Jan Ejlsted takkede for tilbagemeldingen. Det er vigtigt med sådanne politiske vurderinger i relation til sekretariatets prioritering af arbejdsopgaver. Formanden Lars Mortensen bemærkede, at der løbende må vurderes, hvilke af de mange påtænkte indsatser med fokus på havet, der kan håndteres. j) Den kommende Danmarks Friluftspolitik (NYT PUNKT) Jan Ejlsted oplyste, at det må forventes, at Regeringen oversender Danmarks Friluftspolitik til Folketingets Miljøudvalg i løbet af få uger. Måske vil Miljøudvalget derefter afholde en Folketingshøring om emnet. Såfremt Miljøudvalget vælger ikke at håndtere modtagelsen af regeringens politik ved en høring, kunne man forestille sig, at Miljøministeriet eventuelt i samarbejde med KL og Friluftsrådet afholder en høring/konference. Bestyrelsen tiltrådte, at sekretariatet om nødvendigt arbejder videre med muligheden for, at Friluftsrådet afholder en fælles høring/konference sammen med Miljøministeriet og KL. 7. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder a) Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling På bestyrelsesmødet den juni 2013 godkendte bestyrelsen handlingsplanen for udviklingsmål 1.2.1: "Friluftsrådet har senest i 2014 fornyet forhandlingsgrundlaget for adgang til naturen gennem en revision af Adgangspolitisk Handlingsplan, herunder en holdning til brugerbetaling." Det nedsatte Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling har udarbejdet et forslag til revideret Adgangspolitisk Handlingsplan som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet december 2014.

10 Bestyrelsen havde en længerevarende drøftelse af, hvorledes man skulle forholder sig til håndteringen af det politiske emne brugerbetaling med henblik på fastlæggelse af den videre håndtering af bl.a. Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling og Udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet Hvad angår de i kommissoriets for det Politiske Udviklingsområdes angivne opgaver med betaling har det Politiske Udviklingsområde udarbejdet et Notat om brugerbetaling. Notatet har været gjort til genstand for afholdelse af et velbesøgt medlemsmøde og for en temadrøftelse i bestyrelsen på junimødet Det politiske Udviklingsområder har på baggrund af de politiske uenigheder i bestyrelsen efterfølgende haft svært ved at løfte arbejdsopgaven med at fastlægge Friluftrådets holdning til brugerbetaling. Senest har de tre medlemsorganisationer: Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har i februar 2015 ladet udarbejder et notat: Brugerbetaling overvejelser over udviklingen i adgangen til offentligt ejede skovarealer. De tre medlemsorganisationers notat afviger på flere punkter holdningsmæssigt fra Friluftsrådets Notat om brugerbetaling. Organisationernes notat er forelagt Miljøministeriet og Kammeradvokaten. Efter, at formanden Lars Mortensen havde redegjort for de seneste par års arbejde med det politiske emne brugerbetaling, havde bestyrelsen en længerevarende drøftelse af håndteringen af brugerbetaling i relation til friluftsliv med henblik på fastlæggelse af den videre håndtering af bl.a. Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling og Udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet Bestyrelsen finder det af stor værdi, at de tre idrætsorganisationer nu via drøftelserne med Miljøministeriet med Kammeradvokaten som bisidder søger afklaret det juridiske grundlag for opkrævning af brugerbetaling og afgifter på statens naturarealer. Bestyrelsen besluttede at stoppe den aktuelle dialog med Dansk Skovforening om betaling for brug af privatejede skove til friluftsliv. Dialogen genoptages først efter fornyet drøftelser i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at afvente udfaldet af dialogen mellem de tre idrætsorganisationer og Miljøministeriet og først derefter vurdere Friluftsrådets eventuelle fremadrettede arbejde med betaling for udøvelse af friluftsliv. Friluftsrådets politik omkring betaling for udøvelse af friluftsliv fastholdes således fortsat, som den er vedtaget af generalforsamlingen jævnfør Friluftspolitisk Handlingsplan. b) Politisk Indsatsområde Byfriluftsliv Som opfølgning på bestyrelsens behandling på mødet den 17. december 2014 af udkast til Friluftsrådets politik for friluftsliv i byen, fremlagdes et reformuleret udkast til politikpapir. De formuleringer som bestyrelsen vurderede var for direkte eller absolutte er gjort mere inviterende, ved at formulere de politiske udsagn som Friluftsrådets ønsker. Der, hvor Friluftsrådet forventer at kunne tage et særligt politisk ansvar, er dette tilføjet til de politiske udsagn. Der er taget forbehold for finansiering af de konkrete initiativer i det afsluttende afsnit i udkastet til politikpapir. Derudover er der indføjet et punkt om Grejbanker under Konkrete initiativer i afsnittet Oplevelser og formidling.

11 Mogens Kirkeby bemærkede, at det havde været stærkt om det tydeligere fremgik af politikpapiret, at kerneproblemet måske er, at der er så stor en tilflytning til de store byer uden, at der er magt eller tilstrækkelige fortalere for at sikre byens borgere muligheder for adgang til arealer til udøvelse af friluftsliv. Måske bør det forstærkes i en præambel? Mads Kolte-Olsen tilsluttede sig synspunktet og anførte, at det lå som en form for politisk overligger for politikpapiret og Friluftsrådets virke på området. Bestyrelsen vedtog det reviderede udkast til Friluftsrådets politik for byfriluftsliv. 8. Eksterne udvalg og repræsentationer a) Udpegning af Nationalparkfondsbestyrelser Bestyrelsen noterede sig, at Hanne Voetmann af Miljøministeren er genudpeget som medlem af Fondsbestyrelsen for Nationalpark Vadehavet samt tog resultatet af proceduren for indstilling af kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge til efterretning og bekræftede, at bestyrelsen har truffet beslutning om at indstille Thorkil Danielsen samt Lone Egeberg som kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge. 9. Programmer og projekter a) Program Blå Flag Friluftsrådet har i ansøgningsrunden til 2015 sæsonen modtaget i alt 311 ansøgninger fordelt på 260 strande og 51 havne. 10 strande blev afvist grundet dårlig badevandskvalitet. Ud af de resterende 250 ansøgninger til strande er de 42 dispensationsansøgninger. Den nationale Blå Flag jury har sendt indstilling til den internationale jury om tildeling af det Blå Flag til 250 danske strande og 51 havne. Beklageligvis overholdt Friluftsrådet i år ikke deadline for indberetning af strande og havne til den internationale jury. Dette er beklaget over for FEE. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig, at der stadig er relativ stor politisk utilfredshed med de to kriterier, der henholdsvis forbyder hundebadning og kræver zonering af bilkørsel på strandene. b) Program Naturvejledning I foråret 2014 blev der efter bestyrelsens beslutning iværksat en eksterne evaluering af naturvejlederuddannelsen med det formål at sikre, at uddannelsen til stadighed er tidssvarende og bedst muligt kvalificerer kursisterne til at varetage naturvejledning. Evalueringen skal også ses om et element i arbejdet med udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet : I 2016 har Friluftsrådet sikret, at naturvejlederuddannelsen inddrager samfundsmæssige udfordringer. Evalueringsrapportens hovedpointer blev forelagt for bestyrelsen: Naturvejlederuddannelsen konkluderes at være en stærk og relevant efteruddannelse. Det anbefales at fastholde strukturen i uddannelsen, og at den ikke bør forsøgt integreret i det formelle ECTS-system.

12 Der er udviklingspotentialer i forhold til at understøtte naturvejledere i at arbejde mere med samfundsmæssige udfordringer, herunder sundhed, integration, miljø og bæredygtighed samt turisme. Evalueringen viser ikke noget entydigt billede på, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at åbne uddannelsen op for flere målgrupper end de nuværende f.eks. skolelærere eller pædagoger, men ridser fordele og ulemper op. Det kan overvejes, om der skal indføres en specialisering på uddannelsens sidste del eller alternativt som efteruddannelsesmulighed. Mogens Kirkeby fandt ikke umiddelbart, at det ville være rimeligt at binde de kommende bestyrelser i de næste fem år på en politisk ramme for naturvejlederuddannelsen; slet ikke, når tidsperspektivet omkring naturvejledning i Strategi for Friluftsrådet kun opererede med et tidsperspektiv til Flemming Torp var enig i det uhensigtsmæssige i at søge at binde fremtidige bestyrelser og hindre politisk nyorientering, men det skulle forstås som en vigtig politisk udmelding i forhold til eksterne samarbejdspartnere (bl.a. Københavns Universitet,) der som aktører i forbindelse med eksempelvis udbydelse af uddannelsesaktiviteterne havde behov for en forholdsvis lang tidshorisont at operere på. Bestyrelsen tilsluttede sig, at det nedsatte udvalg med bestyrelsesmedlemmerne Flemming Torp, Marco Brodde understøttet af Friluftsrådets sekretariat arbejder videre med, hvordan naturvejlederuddannelsen kan udvikles med udgangspunkt i Strategi for Friluftsrådet , evalueringsrapportens anbefalinger og de løbende evalueringer. Bestyrelsen besluttede, at Friluftsrådet i den nuværende strategiperiode frem mod 2020 holder fast ved de overordnede rammer for naturvejlederuddannelsen som en formidlingsfaglig efteruddannelse for personer, der arbejder med naturformidling, og at Friluftsrådet arbejder videre med udvikling af uddannelsen i henhold til de af bestyrelsens fremførte synspunkter. c) Projekt Danske Naturparker Der var fremlagt forslag til et appendiks til kriterium syv for mærkningsordningen Danske Naturparker: Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser, samt et forslag om en supplerende tekst til ansøgningsskemaets kriterium to. Bestyrelsens drøftede det fremlagte forslag. Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til appendiks til mærkningsordningen Danske Naturparkers kriterium syv. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der i forbindelse med kriterium to indsættes Det bedes oplyst, om der findes lodsejere med væsentlige interesser i parken, som ikke har ønsket at være omfattet af afgrænsningen som supplerende tekst til ansøgningsskemaet for mærkningsordningen Danske Naturparker. Bestyrelsen besluttede, at der ikke er behov for, at væsentlighedskriteriet konkretiseres og defineres yderligere. d) Projekt Eventyr i Andedammen Friluftsrådet har modtaget afslag fra Nordea-fonden på ansøgningen om tilskud til projekt Eventyr i Andedammen/Vores Natur.

13 Jan Ejlsted forklarede, at Nordea-fondens bestyrelsen havde givet afslag på fondsstøtte til projekt Eventyr i Andedammen. Projektet var i sidste øjeblik blevet skrevet sammen i fondsansøgningen med projekt Vores Natur, som er et prioriteret projekt i Strategi for Friluftsrådet Nordea-fonden havde bl.a. peget på, at en offentliggørelsen af TV-programmerne på den kommercielle betalingskanal TV 2 Fri ville have et forventet begrænset antal seere. På forespørgsel til TV 2 koncernen om, hvorvidt programmerne i stedet kunne vises på hovedkanalen TV 2, var svaret klart nej. TV 2 delen af projektet må derfor ses om urealisabel og der må fremover fokuseres på at bringe projektet om Vores Natur i stilling til en eventuel fornyet ansøgning til Nordea-fonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at der blev fokuseret på at bringe yderligere finansiering til det prioriterede projekt Vores Natur. 10. Tips- og Lottomidler til friluftslivet a) Samarbejdsaftaler om udlodningsmidler med organisationer Udlodningsadministrationen har iværksat et forløb, hvor en række organisationer kontaktes med henblik på at afsøge overlap mellem organisationernes strategier og udlodningsmidlernes formål, jævnfør bestyrelsesbeslutning af 16. december 2013, pkt. 9 a. Et forventet output af møderne er en synliggørelse af udlodningsmidlerne over for organisationernes lokalforeninger. Konkret skal det udmøntes i et aftalepapir mellem organisationen og Friluftsrådet om synliggørelse af udlodningsmidlerne. Aftalerne kan ses som en afløser af de tidligere lokalaftaler med den væsentlige forskel, at der ikke længere er tale om aftaler om særvilkår for foreningerne, men målrettet kommunikation af støttemulighederne. Denne nye tilgang skal bl.a. ses i forlængelse af det nye princippapir, som bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 17. december I udgangspunktet vil aftalerne have karakter af målrettet information om udlodningsmidler, hvorfor der lægges op til, at aftalerne opfattes som et administrativt redskab, som ikke enkeltvis skal godkendes af bestyrelsen. Det forventes imidlertid at nogle af organisationerne vil være potentielle partnere. Der blev fremlagt et konkret udkast til samarbejdsaftale mellem BL og Friluftsrådet. Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen mellem BL og Friluftsrådet. Bestyrelsen godkendte, at der fremover administrativt kan indgås samarbejdsaftaler med relevante organisationer, der specifikt omhandler kommunikation vedrørende udlodningsmidler til friluftsliv. Såfremt der i aftalerne lægges op til et bredere, strategisk perspektiv for samarbejdet med Friluftsrådet, skal aftalerne forelægges bestyrelsen til godkendelse. b) Administrativ behandling af ansøgninger til naturens dag Med baggrund i en drøftelse i Tipsudvalget anbefalede Friluftsrådets sekretariat, at der etableres en praksis for at behandle ansøgninger om tilskud til lokale Naturens Dag arrangementer administrativt, med en øvre grænse for tilsagn på kr., som er den ordinære beløbsramme for administrative tilskud. Ordningen vil blive administreret efter samme procedure som til-

14 skudsordningen Flere Frivillige i Naturen, hvor ansøgninger i dag behandles administrativt med efterfølgende orientering på bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede, at bevillinger på under kr. til arrangementer i forbindelse med Naturens Dag 2015 kan gives administrativt efter samme procedure, som i dag gælder ordningen Flere frivillige i Naturen. Den accepterede procedure skal evalueres i forbindelse med bestyrelsesmødet i oktober c) Indstillinger om tilskud og afslag 65. fordeling, 2. uddeling Sekretariatet henledte opmærksomheden på følgende særlige sager: Tilskud Side 7, sagsnummer , Grejbanken Karrebæksminde. Aktivitets- og læringscenter. Et projekt, der eksemplificerer Grejbankernes potentiale i forbindelse med folkeskolereformen. Side 11, sagsnummer , IGN/Skovskolen. Sociale medier og friluftsaktiviteter. Afklaring af, om brugen af sociale medier i forbindelse med benyttelse af friluftsfaciliteter kan give kvalificeret viden om befolkningens behov, jævnfør bestyrelsesmødet den 17. december 2014, hvor bestyrelsen besluttede ikke at gennemføre en kvantitativ måling (tælling) af benyttelsen af friluftsfaciliteter. Side 18, sagsnummer , Friluftsrådet. Friluftsliv i Folkeskolen. Ansøgning fra Friluftsrådet, jævnfør i øvrigt dagsordenens punkt 6 e. I forbindelse med behandlingen af sagsnummer , Friluftsrådet, Friluftsliv i Folkeskolen, spurgte Mogens Kirkeby ind til grundlag og praksis for bestyrelsens behandling af ansøgninger fra Friluftsrådet. Lars Mortensen påpegede, at praksis er afstemt med Naturstyrelsen, som er tilsynsmyndighed for Udlodningsmidler til friluftsliv, og at det indgår i den løbende forvaltningsrevision. Rigsrevisionen har heller ikke ved sin kontrol af Friluftsrådets administration af Udlodningsmidlerne gjort anmærkninger. Jakob Simonsen understregede, at ansøgninger fra Friluftsrådet sagsbehandles på lige vilkår med alle øvrige ansøgninger, og at alle indstillinger om bevillinger eller afslag til Friluftsrådet fremhæves specifikt for bestyrelsen i forbindelse med den skriftlige indstilling. Bevillinger til Friluftsrådet fremhæves desuden specifikt i den årlige oversigt over bevillinger. Bestyrelsen besluttede at bede Udlodningsudvalget om at forberede en drøftelse i bestyrelsen omkring de politiske overvejelser i forbindelse med en eventuel faldende sum af Udlodningsmidler. Bestyrelsen godkendte listerne af 4. marts 2015 over behandlede sager i 65. fordeling 2. uddeling. Bestyrelsen tog oversigt over administrative bevillinger og afslag dateret 4. marts 2015 til efterretning.

15 11. Meddelelser a) Nyt fra formandskabet Bestyrelsen tog orienteringen fra mødet i Formandskabet afholdt den 23. februar 2015 til efterretning. b) Nyt om personale og hus Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning. 12. Eventuelt Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt. Mødet sluttede kl Referat: Anker Madsen, 16. mats 2015 Referat godkendt, 27. marts 2015

Referat Bestyrelsesmødet torsdag den 23. april 2015 kl. 10.00-12.00

Referat Bestyrelsesmødet torsdag den 23. april 2015 kl. 10.00-12.00 Referat Bestyrelsesmødet torsdag den 23. april 2015 kl. 10.00-12.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby, Flemming Torp, Flemming Larsen, Torben Kaas, Marco

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet tirsdag den 2. september 2014

Referat Bestyrelsesmødet tirsdag den 2. september 2014 Referat Bestyrelsesmødet tirsdag den 2. september 2014 Til stede fra bestyrelsen: Lars Mortensen, Flemming Larsen, Flemming Torp, Kirsten Skovsby, Stine Høi Sørensen, Marco Brodde, Leif Nielsen, Preben

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Tilstede: Lars Mortensen, Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Nanna Ilmer, Marco Brodde, Preben Schmidt, Leif Nielsen (10.45 fra punkt 2a ), Flemming

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 17. december 2014

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 17. december 2014 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 17. december 2014 Til stede fra bestyrelsen: Lars Mortensen, Flemming Larsen, Flemming Torp, Kirsten Skovsby, Marco Brodde, Leif Nielsen, Preben Schmidt, Mads Kolte-Olsen,

Læs mere

De første to år med. V/ Lars Mortensen

De første to år med. V/ Lars Mortensen De første to år med V/ Lars Mortensen Disposition 1. Strategiens indhold 2. Hvordan har vi anvendt strategien? 3. Hvilke samarbejder har strategien medført? 4. Reaktioner fra omverdenen 5. Forbedret kommunikation

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmødet mandag den 2. september 2013

R E F E R A T Bestyrelsesmødet mandag den 2. september 2013 R E F E R A T Bestyrelsesmødet mandag den 2. september 2013 Til stede: Marco Brodde, Flemming Larsen, Stine Sørensen, Torben Kaas, Jeppe Jørgensen, Mads Kolte- Olsen, Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Leif

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Torp, Flemming Larsen, Kristine Roug, Marco Brodde, og

Læs mere

Møde i Friluftsrådets bestyrelse mandag den 16. december 2013

Møde i Friluftsrådets bestyrelse mandag den 16. december 2013 REFERAT Møde i Friluftsrådets bestyrelse mandag den 16. december 2013 Til stede: Kirsten Nielsen, Flemming Larsen, Mads Kolte-Olsen, Flemming O. Torp, Kirsten Skovsby, Stine Sørensen, Leif Nielsen, Marco

Læs mere

Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 17. marts 2016

Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 17. marts 2016 Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 17. marts 2016 Deltagere: Aksel Leck Larsen, Thomas Elgaard Jensen, Poul Erik Pedersen, Hanne Voetmann, Anni Juhl Jørgensen, Kirsten Skovsby og Leif Nielsen. Afbud:

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmødet fredag den 21. juni - lørdag den 22. juni 2013

R E F E R A T Bestyrelsesmødet fredag den 21. juni - lørdag den 22. juni 2013 R E F E R A T Bestyrelsesmødet fredag den 21. juni - lørdag den 22. juni 2013 Tilstede: Marco Brodde, Flemming Larsen, Stine Sørensen, Torben Kaas, Jeppe Jørgensen, Mads Kolte- Olsen, Lars Mortensen, Kirsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar 2013 fra kl. 15.00-20.00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar 2013 fra kl. 15.00-20.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar 2013 fra kl. 15.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (ikke punkt 1, 2, 4), Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Larsen, Kristine

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013 kl. 16.00 20.00

R E F E R A T Bestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013 kl. 16.00 20.00 R E F E R A T Bestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013 kl. 16.00 20.00 Tilstede: Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Jeppe Jørgensen, Michael Pedersen, Torben Kaas, Preben Schmidt, Flemming Torp, Leif Nielsen,

Læs mere

3. Nyt fra Friluftsrådets bestyrelse Leif orienterede kort om udvalgte emner fra de seneste to bestyrelsesmøder:

3. Nyt fra Friluftsrådets bestyrelse Leif orienterede kort om udvalgte emner fra de seneste to bestyrelsesmøder: Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 15. september 2015 Deltagere: Aksel Leck Larsen, Thomas Elgaard Jensen, Poul Erik Pedersen, Bent Holgersen, Jan Karnøe, Kirsten Skovsby, Preben Schmidt, Leif

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

2. Orientering om projekterne Danske Naturparker, Kløverstier og Naturens Dag 2013

2. Orientering om projekterne Danske Naturparker, Kløverstier og Naturens Dag 2013 REFERAT Af møde i Regionskontaktudvalget Tirsdag den 4. december 2012 kl. 15.30-19.00 Deltagere: Jeppe Jørgensen, Leif Nielsen, Poul-Erik Pedersen, Anni Juhl Jørgensen, Thomas Elgaard Jensen, Hanne Voetmann,

Læs mere

GODKENDT R E F E R A T Bestyrelsesmødet mandag den 29. januar 2014

GODKENDT R E F E R A T Bestyrelsesmødet mandag den 29. januar 2014 GODKENDT R E F E R A T Bestyrelsesmødet mandag den 29. januar 2014 Til stede: Flemming Larsen, Stine Sørensen, Torben Kaas, Jeppe Jørgensen, Mads Kolte- Olsen, Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Leif Nielsen

Læs mere

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre Bestyrelsens 8. møde Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16:30 senest 18:30 Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre R E F E R A T 8.1 Godkendelse af dagsordenen 8.2 Nationalparkplanen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 9. september 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 9. september 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 9. september 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Lars Mortensen (formand), Flemming Torp, Leif Nielsen, Niels-Christian Levin Hansen, Helle Stuart, Preben

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet 1. september 2011

Referat Bestyrelsesmødet 1. september 2011 Referat Bestyrelsesmødet 1. september 2011 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Torben Kaas, Flemming O. Torp (til og med punkt 7, kl. 17.45), Nanna Ilmer (fra punkt 2,

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den juni 2012 henholdvis fra kl og

Bestyrelsesmøde torsdag den juni 2012 henholdvis fra kl og Bestyrelsesmøde torsdag den 15.-16. juni 2012 henholdvis fra kl. 14.00-18.00 og 9.00-12.30 Tilstede: Lars Mortensen, Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Marco Brodde, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Friluftsrådets kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen deltager i dette dagsordenspunkt.

Friluftsrådets kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen deltager i dette dagsordenspunkt. Dagsorden for møde i Regionskontaktudvalget torsdag den 8. juni 2016 kl. 15.30-19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 25. maj 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden - Leif Dagsordenen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd.

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd. Notat 27. januar 2011 Dok. nr. 5998875 Sags id. 863351 Teknik og Miljømyndighed Natur og Miljø Dan Raahauge BERETNING FOR GRØNT RÅD 2009-2010 T 54676426 Grønt Råd blev oprettet af Byrådet i 2007. Grønt

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Grønt Dialogforum 2. oktober 2017

Grønt Dialogforum 2. oktober 2017 Grønt Dialogforum 2. oktober 2017 Dagsordenspunkt 3: Orientering og drøftelse af forslag til projekter under Grøn Ordning Politik for grøn ordning Grøn ordning blev oprettet i 2009 med det formål at fremme

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Velkommen. Fællesmøde den. 12. November 2016

Velkommen. Fællesmøde den. 12. November 2016 Velkommen Fællesmøde den. 12. November 2016 Program Program 11.00-17.00 11.00 Velkomst og præsentationsrunde, Leif Nielsen 11.10 Status for arbejdet med Politisk Udviklingsområde (PU): Lokal struktur,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/6 Referat fra 4. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl. 10.30 13.30 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 02-2016 Dato: Mandag den 29. februar 2015 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Mads Christensen, Christian Hangel, Line

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet tirsdag den 27. oktober 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV

Referat Bestyrelsesmødet tirsdag den 27. oktober 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV Referat Bestyrelsesmødet tirsdag den 27. oktober 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Lars Mortensen (formand), Flemming Torp, Leif Nielsen, Niels-Christian Levin Hansen, Merete Ettrup, Preben

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Friluftsrådet Friluftsrådet Præsentation af en paraplyorganisation Præsentation af en paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv September 2011 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3.

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 9. juni 2010 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Inge Hynkemejer Peter Garde

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde juni 2011

Referat Bestyrelsesmøde juni 2011 Referat Bestyrelsesmøde 17. - 18. juni 2011 Tilstede: Lars Mortensen, Nanna Ilmer (kun lørdag d. 18. juni 2011), Jeppe Jørgensen, Torben Kaas (kun lørdag d. 18. juni 2011), Kirsten Nielsen (fra kl. 16.00

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere