Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl deltog ikke i behandlingen af punkterne 1 og 4 og delvis punkt 2), Mogens Kirkeby, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Torp og Flemming Larsen. Afbud: Der forelå afbud fra Torben Kaas og Marco Brodde. Fra sekretariatet: Jan Ejlsted, Claus Andersen (punkt 4), Trine Skov (undtagen punkt 2), Jakob Simonsen (undtagen punkt 2), Torbjørn Eriksen (undtagen punkt 2), og Anker Madsen (undtagen punkt 2) (referent). Gæst: Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk deltog i behandlingen af punkt 4: Økonomi og regnskab. 1. Godkendelse af dagsorden Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og gennemgik kort dagsordenen, mens han ligeledes bød Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk velkommen. Det blev besluttet at indlede mødet med at behandle punkt 4 først. På anmodning fra Leif Nielsen tilførtes et nyt punkt 6 i: Arbejdet med EU's havstrategi. På anmodning fra Jan Ejlsted tilførtes et nyt punkt 6 j: Den kommende Danmarks Friluftspolitik. Leif Nielsen oplyste, at han under dagsordens punkt 5 a kort ville referere fra mødet i Regionskontaktudvalget afholdt den 4. marts Der omdeltes yderligere bilag til bestyrelsens medlemmer til dagsordenens punkt 2 a: Teser om Friluftsrådet. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af de to ovenfor nævnte underpunkter til punkt Friluftsrådet udfordringer og ændringer (Lukket punkt) Kun bestyrelsen og direktøren Jan Ejlsted deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt. a) Teser om Friluftsrådet Der omdeltes yderligere bilag til bestyrelsens medlemmer til dette dagsordenspunkt: Teser om Friluftsrådet. D

2 Det omdelte bilag opsummerede Jan Ejlsted mundtlige fremlæggelse af en række teser om Friluftsrådet. Bestyrelsen drøftede på baggrund af oplægget de fremsatte teser, der omfatter emner som strategi, organisation, Friluftsrådets profilering samt økonomi. Teserne vil danne rammen om en forandringsproces, som involverer bestyrelsen i de nødvendige beslutninger. b) Ændringer i sekretariatets organisering Der er med virkning fra den 24. februar 2015 gennemført en ændring af organisationsstrukturen i sekretariatet. De tidligere Økonomiafdelingen og Politisk Afdeling er nedlagt som selvstændige enheder. Funktioner og opgaveporteføljer i disse er lagt ind under direktionen, der udvides med Torbjørn Eriksen som ny vicedirektør. Anker Madsen fortsætter i en ny stilling som chefkonsulent i Direktionen, mens Claus Andersen fortsætter som regnskabschef i den nye struktur. Bestyrelsen tog orienteringen om ændringerne i sekretariatets organisering til efterretning. 3. Friluftsrådets strategi a) Status på fremdrift i handleplaner Der var fremlagt et skema visende en oversigt over samtlige handleplaner med tilhørende milepæle. Status på opfyldelsen fremgik ved en tredelt smiley-skala med tilhørende kommentarer, hvor der er væsentlige forsinkelser i implementeringen eller andre bemærkninger. Bestyrelsen noterede sig de angivne kommenterer og fremdriften i de vedtagne handleplaner. b) Friluftsrådets strategi: Afrapportering af handleplan De seneste år har et væsentligt omdrejningspunkt for Friluftsrådet indsats over for kommunerne været beskrevet via handleplanen for udviklingsmål 1.1.2: Senest i 2014 har Friluftsrådet kvalificeret vidensgrundlaget for en kommunal friluftspolitik med henblik på, at en sådan drøftes i alle Grønne Råd. På mødet var fremlagt en afrapportering af arbejdet med handleplanen, som har indebåret udarbejdelse og udgivelse af et hæfte om kommunale friluftsstrategier, en PowerPointpræsentation til brug af kredsbestyrelserne ved politisk arbejde i de enkelte kommuner og afholdelse af fem workshops på de regionale kredsbestyrelsesseminarer. På forespørgsel forklarede Anker Madsen, at der er otte kommuner, som har eller er i gang med at udarbejde en kommunal friluftsstrategi. Og at en række kredsbestyrelser fortsat presser på over for de forskellige kommuner bl.a. via arbejdet i De Grønne Råd. Til grund for dette fortsatte arbejde ligger bl.a. de af sekretariatet udarbejdede PowerPoint-præsentationer og hæftet om Kommunale Friluftsstrategier. Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og konstaterede, at handleplanen for udviklingsmål kan betragtes som afsluttet. c) Friluftsrådets strategi: Afrapportering af handleplan Bestyrelsen fik forelagt et notat, som en konkret leverance til udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet Formålet med notatet er, at konkretisere begrebet multifunktionelle

3 landskaber med den hensigt, at udbrede begrebet og anvende det som et centralt element i indsatsen for at udvikle en ny planlægningsmodel for et fremtidigt landskab (jævnfør organisationsmålet 3.5). Udviklingsmålet i skal altså ses som et (akademisk) defineret grundlag for arbejdet med de tre øvrige udviklingsmål under organisationsmål 3.5. Bestyrelsen noterede sig, at der er tale om, at notatets konkretisering af begrebet multifunktionelle landskaber primært skal bruges i kommunikation med fagkredse, universiteter, kommunale planlæggere m.m. og ikke politikere og almene borgere. Bestyrelsen besluttede, at med udarbejdelsen af notatet Konkretisering af begrebet multifunktionelle landskaber betragtes handleplanen for udviklingsmål som implementeret. 4. Økonomi og regnskab Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt. Pia Lillebæk indledte med at forklare, at det forløbne år set fra revisionens side på mange måder havde været et spændende år. I regnskabsåret er der afsluttet væsentlig flere projekter set i forhold til tidligere år og persongalleriet i Friluftsrådets ledelse var ændret. Revisoren ønskede at give udtryk over for bestyrelsen, at revisionen var tryg ved skift i ledelsen og posten som regnskabschef og at revisionen havde fået alle de informationer, der blev efterspurgt. Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv Pia Lillebæk redegjorde detaljeret for Årsberetning for administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv i Årsregnskab, beretning, projektoversigt samt kapitalforklaring har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen. Det blev bemærket, at forrentningen af midler er ganske lav sammenlignet med år tilbage. Både revision og bestyrelse fandt, at niveauet for ikke uddelte midler på statusdagen var rimelig. Bestyrelsen godkendte Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv for regnskabsåret 1. januar december 2014 med henblik på efterfølgende underskrivelse på bestyrelsesmødet den 23. april Årsrapport for Friluftsrådet 1. januar december 2014 Pia Lillebæk redegjorde detaljeret for Friluftsrådets årsregnskab Årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen. Bestyrelsen drøftede regnskabet og besluttede, at årets overskud på godt kr. Overføres til egenkapitalen, som udgør godt 11,6 mio. kr. Bestyrelsen godkendte Årsrapport for Friluftsrådet for 1. januar december 2014 med henblik på efterfølgende underskrivelse på bestyrelsesmødet den 23. april 2015 med efterfølgende indstilling til generalforsamlingen om godkendelse.

4 a) Ændring af praksis for afskrivning Friluftsrådets hidtidige regnskabspraksis har bestået i, at der er sparet op til væsentlige anlægsinvesteringer gennem henlæggelser. Til gengæld er investeringerne blevet fuldt afskrevet i det år, hvor investeringerne er foretaget. Det vurderes mere hensigtsmæssigt at ændre praksis til, at væsentlige anlægsinvesteringer afskrives over deres økonomiske levetid. Bestyrelsen besluttede med virkning fra regnskabsåret 2015 at ændre regnskabspraksis, således at væsentlige anlægsinvesteringer aktiveres og afskrives over deres økonomiske levetid. b) Friluftsrådets likviditet Friluftsrådets likviditet er løbende udfordret som følge af, at ombygningen af huset Scandiagade 13 i 2013 blev gennemført uden låneoptagelse. Situationen er indtil nu blevet håndteret gennem udvidelse af kassekreditten, men det vurderes mere hensigtsmæssigt at få håndteret problemstillingen gennem optagelse af et kreditforeningslån samt fastlæggelse af en passende ramme for kassekredit. Bestyrelsen gav mandat til direktøren til at indlede forhandlinger med Danske Bank med henblik på låneoptagelse til imødegåelse af likviditetsproblemer. Såfremt, der skal optages realkreditforeningslån, bringes dette op for bestyrelsen. 5. Kredsarbejdet a) Kredsarbejdet herunder deltagelse i kredsrepræsentantskabsmøder og kredsbestyrelsesseminaret Der forelå et notat som redegør for arbejdet i Friluftsrådets kredse gennem de seneste måneder. Der redegøres i notatet for bl.a. arbejdet med Natura 2000, kredsrepræsentantskabsmøderne foråret 2015 og det kommende Kredsbestyrelsesseminar april Bestyrelsen noterede sig, at der i år havde været behov for en del ændringer i bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i kredsrepræsentantskabsmøderne og at Preben Schmidt således havde varetaget bestyrelsesrepræsentationen i godt en tredjedel af kredsene. Bestyrelsesmedlemmerne bekræftede, at fordelingen af bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de resterende kredsrepræsentantskabsmøder lå fast. Bestyrelsen bekræftede ligeledes at have modtaget invitationen til deltagelse i Kredsbestyrelsesseminaret den april 2015 og noterede sig, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv skal anmelde deltagelse. b) Projekt Flere Kredsrepræsentanter Der forelå et notat, der redegør for igangsættelsen af Projekt Flere Kredsrepræsentanter. Projektet er nu sat i værk med Friluftsrådet Søhøjlandet og Friluftsrådet Østsjælland som pilotkredse. Der er afholdt indledende møder med begge kredsbestyrelser og udarbejdet hverveflyer. Friluftsrådets medlemsorganisationer vil i nærmeste fremtid blive informeret om projektet og inviteret til møde/møder med yderligere information og debat om, hvilke udfordringer og løsninger organisationerne ser i forhold til at skaffe flere kredsrepræsentanter. Projektet forløber frem til, de to pilotkredse har afholdt kredsrepræsentantskabsmøder i foråret 2016.

5 Preben Schmidt oplyste, at han fra dialog med kredsbestyrelsen i Kreds Søhøjlandet kunne fortælle, at kredsbestyrelsen så meget frem til deltagelse i projektet og havde udtrykt stor tilfredshed med opstarten af projektet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig muligheden for at deltage i det/de planlagte møder for medlemsorganisationerne i de to pilotkredse. c) Regionskontaktudvalget NYT PUNKT Leif Nielsen refererede kort fra møde i Regionskontaktudvalget afholdt den 4. marts Han refererede en drøftelse i udvalget, som viste, at der i flere kredsbestyrelser er en vis tvivl om, hvordan de lokale kredsbestyrelsesmedlemmer skal stille sig efter, at tipsambassadørrollen er afskaffet. Leif Nielsen anmodede sekretariatet om at tage hånd om denne tvivl og søge at fjerne usikkerheden omkring kredsbestyrelsernes rolle i forbindelse med Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv. Leif Nielsen redegjorde for, at Regionskontaktudvalget løbende er opmærksomme på eventuelle samarbejdsproblemer m.m. i de enkelte kredsbestyrelser og at såfremt der måtte være behov for bestyrelsens indgriben, foreligger der et procedurepapir vedtaget af bestyrelsen. 6. Konkrete sager a) Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsen drøftede forberedelsen af Generalforsamlingen den 23. april Friluftsrådets generalforsamling 2015 finder sted torsdag den 23. april 2015 kl i Nationalmuseets mødefacilitet Biografteatret, Ny Vestergade 10, 1220 København K. Der er rettet henvendelse til Miljøminister Kirsten Brosbøl om at være gæstetaler på generalforsamlingen. Ministeren har dog først mulighed for at være fremme kl. ca Af særlig interesse for de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, blev opmærksomheden henledt på, at organisationerne skal indstille forslag til kandidater til bestyrelsen senest den 26. marts Der er fem bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ved årets generalforsamling, ligesom der skal ske valg til formand. Lars Mortensen oplyste, at han søger genvalg som formand. Mads Kolte-Olsen og Stine Sørensen oplyste, at de ikke genopstiller til det kommende bestyrelsesvalg. Det oplystes, at Marco Brodde ligeledes har meddelt, at han ikke ønsker at modtage genvalg. Kirsten Skovsby og Flemming Larsen erklærede, at de ville søge genvalg. Preben Schmidt måtte med beklagelse meddele, at han var forhindret i at deltage i både de to bestyrelsesmøder og generalforsamlingen den 23. april Bestyrelsen besluttede, at kandidater til valg på generalforsamlingen får mulighed for en personlig præsentation på generalforsamlingen af max to minutters varighed. Bestyrelsen besluttede at indstille advokat Martin Høj Lauridsen til generalforsamlingens valg af dirigent.

6 Bestyrelsens besluttede at indstille Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mazars til generalforsamlingens valg af revisor for Bestyrelsen besluttede samtidig at indhente tilbud fra tre revisionsfirmaer, herunder Mazars, på revisionsopgaven for 2016 og at varsle dette på generalforsamlingen 2015 (efter at valget af revisor for 2015 har fundet sted). Bestyrelsen besluttede, at indstille til generalforsamlingens beslutning, at kontingentsatserne for 2016 forbliver uforandrede i forhold til Mogens Kirkeby fremførte i denne forbindelse et ønske om, at indstillinger til bestyrelsens beslutning fra sekretariatet er præciserede med tilhørende redegørelse for baggrunden for indstillingen. b) Friluftsrådets medlemmer I henhold til vedtægterne gælder optagelsen af B-medlemmer for fire år ad gangen. Følgende B- medlemmer står til genoptagelse på generalforsamlingen 2015: Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Der er en særlig situation omkring Kongskilde Friluftsgård, hvor Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Aps. ønsker (gen)optagelse som B-medlem. Grundet det nye ejerforhold bag Kongskilde Friluftsgård er der dog reelt tale om en ny optagelse og ikke genoptagelse. Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører genoptages som B-medlem, såfremt organisationen skriftligt bekræfter genopstillingen. Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Aps. optages som B-medlem. c) Folkemødet 2015 Sekretariatet redegjorde for planlægningen af deltagelsen på Folkemødet Der arbejdes for, at Friluftsrådet deltager med tre arrangementer på Den Fælles Grønne Scene målrettet tre forskellige målgrupper (kommuner, beslutningstagere/meningsdannere og folket ): Torsdag 11. juni kl : Lynseminar om friluftspolitik. Fredag 12. juni : Natur og friluftsliv i byen. Lørdag 13. juni kl : Hold Danmark Rent inklusiv events rundt på pladsen øvrige dage. Bestyrelsen tilsluttede sig, at sekretariatet arbejder videre med de tre foreslåede arrangementer. Bestyrelsen mindede om, at det er vigtigt at inddrage kredsbestyrelsen på Bornholm i arbejdet. d) Aktiv af natur Samarbejde med VELUX FONDEN VELUX FONDENs bestyrelse har afsat en beløbsramme til uddeling via programmet Aktiv af Natur på 2 mio. kr. i 2015 i en partnerskabsaftale med Friluftsrådet.

7 Friluftsrådet har foreslået to temaer: Mere og bedre natur og Naturoplevelser for andre. Temaerne bidrager til Friluftsrådets vision og strategi, særligt i forhold til organisationsmålene om frivillig naturpleje og friluftsliv for nye målgrupper. Programmet Aktiv af Natur målrettes Friluftsrådets medlemsorganisationer, men vil kunne søges af alle foreningsorganiserede, uanset tilhørsforhold. Der afventes endelig bekræftelse fra fonden på accept af temaer m.m. Administrationsbidraget forventes at udgøre 8% af beløbsrammen, hvortil der kommer et beløb til formidling af programmet Aktiv af Natur. Bestyrelsen noterede sig, at der afventes endelig bekræftelse fra fonden på accept af temaer m.m. og godkendte forslaget til Partnerskabsaftale mellem VELUX FONDEN og Friluftsrådet, idet den tog udkastet til program for Aktiv af Natur til efterretning. Bestyrelsen fandt dog, at en ansøgningsfrist allerede den 1. maj er med en for kort frist og ønskede, at ansøgningsfristen flyttes til 1. juni e) Friluftsliv i folkeskolen På bestyrelsesmødet den 2. september 2014 fremlagde sekretariatet et forslag til en plan for, hvilke syv fokusområder, der fremadrettet skal udgøre og løfte indsatsen omkring Friluftsliv i Folkeskolen jævnfør Strategi for Friluftsrådet Trine Skov og Flemming Torp uddybede det fremlagte notat og redegjorde yderligere for status på arbejdet med fokusområderne Efteruddannelse og Læringskort bl.a. som følge af et møde i arbejdsgruppen tidligere på dagen. Friluftsrådet har ansøgt Udlodningsmidlerne til friluftliv om støtte til udvikling af læringskortene, jævnfør punkt 10 c. Det planlægges at ansøge A.P. Møller Fonden om støtte til Efteruddannelsesprojektet. Arbejdet med efteruddannelse er tænkt således, at Friluftsrådets engagement er at betragte som et pilotprojekt, hvorefter andre eksterne aktører må tage over. På forespørgsel fra Leif Nielsen oplyste Trine Skov, at arbejdet med læringskortene forventedes at starte 1. maj 2015 med en étårig horisont. Formanden Lars Mortensen fandt det godt, at der endelig er skred i arbejdet med handleplanen for friluftsliv i folkeskolen. Efter yderligere drøftelse af de skitserede indsatser tilsluttede bestyrelsen sig, at de danner grundlag for det videre arbejde. f) Nationalpark Skjoldungernes Land Den 26. februar 2015 blev Miljøminister Kirsten Brosbøl og forligskredsen bag Nationalparkloven enige om at give grønt lys til Nationalpark Skjoldungernes Land. Dermed er Sjællands første og Danmarks fjerde nationalpark en realitet. Miljøministeren har udpeget Lars Vedsmand som formand for Fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land. Lars Vedsmand repræsenterer Foreningen af Lodsejere i National-

8 park Skjoldungelandet. Fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land kommer til at bestå af 12 medlemmer indstillet af Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederiksund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen. Flemming Torp redegjorde yderligere kort for det politiske forløb omkring udnævnelsen af Nationalpark Skjoldungernes Land og formanden for fondsbestyrelsen. Bestyrelsen anmodede sekretariatet om snarest at igangsætte en proces for udpegning af kandidater til at repræsentere Friluftsrådet i Fondsbestyrelsen for nationalparken (jævnfør den procedure, som bestyrelsen tidligere har fastlagt). Bestyrelsen glædede sig over udpegningen af den nye nationalpark og tog orienteringen til efterretning. Friluftsrådet deltager gerne i åbningsarrangementet den 21. marts g) Naturplan Danmark Folketinget vedtog den 19. februar 2015 Lov om ændring af Lov om planlægning og Lov om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven med mere). Ifølge udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet skal Friluftsrådet senest i 2016 have medvirket til, at staten stiller krav om, at kommuneplanerne indeholder friluftsliv som et selvstændigt område. Der er med lovændringen nu stillet krav om, at kommunerne i forbindelse med planlægningen af Det Grønne Danmarkskort skal inddrage friluftsliv som et kriterie. Bestyrelsen noterede sig, at der således ikke er tale om at planlægge for friluftsliv som et selvstændigt tema som ønsket i Udviklingsmålet, men betragtede det som et stort skridt i den rigtige retning, at friluftsliv nu angives som et emne i emne-kataloget for kommuneplanlægningen. Som en konsekvens af lovændringen indsættes der nu i Lov om planlægning i 11 a som nyt stk. 5: Miljøministeren kan fastsætte regler om etablering af lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, herunder regler om antal af lokale naturråd og deres sammensætning og opgaver. Jan Ejlsted fortalte, at på opfordring af Claus Lind Christensen har Miljøministeriets departementschef Henrik Studsgaard inviteret Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet til et møde til en drøftelse af organisationernes syn på oprettelsen af lokale naturråd. Mødet skal finde sted den 9. april Bestyrelsen tog orienteringen om vedtagelse af Lov om ændring af Lov om planlægning og Lov om naturbeskyttelse til efterretning og noterer sig, at Friluftsrådet fremover skal engagere sig i udarbejdelsen af et Grønt Danmarkskort som et element i kommuneplanlægningen eventuelt i forbindelse med nedsættelse af lokale naturråd.

9 h) Friluftsrådets 75 års jubilæum Friluftsrådet har 75 års jubilæum i Det kræver langtidsplanlægning, og bestyrelsen besluttede, at der på junimødet 2015 nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to bestyrelsesmedlemmer suppleret med to sekretariatsmedarbejdere med henblik på udarbejdelse af et oplæg til forelæggelse for bestyrelsen omhandlende, hvordan begivenheden kan fejres. i) Arbejdet med EU's havstrategi (NYT PUNKT) Leif Nielsen forklarede, at han havde deltaget i et møde i Havstrategiforum i Naturstyrelsen, hvor både Friluftsrådets sekretariat og en række medlemsorganisationer havde været repræsenteret. Han var af den opfattelse, at arbejdet med implementering af EU's havstrategidirektiv aktuelt foregik på et niveau, hvor Friluftsrådets engagement var mindre krævet. Aktuelt fokuseres der på at beskytte seks udvalgte havområder med dyb blød havbund i den danske del af Kattegat. Områderne vil blive friholdt for fiskeri med bundslæbende redskaber, klapning og råstofindvinding. Altså ikke megen relation til friluftsliv. Han havde efterfølgende drøftet behovet for engagementet med bl.a. repræsentanten fra Dansk Sejlunion. De ville anbefale, at Friluftsrådet minimerede indsatsen omkring implementereingen af EU's havstrategi og i stedet fokuserede på eksempelvis den række af sejlads- og havrelaterede indsatser, som er beskrevet i den vedtagne Adgangspolitiske Handlingsplan Jan Ejlsted takkede for tilbagemeldingen. Det er vigtigt med sådanne politiske vurderinger i relation til sekretariatets prioritering af arbejdsopgaver. Formanden Lars Mortensen bemærkede, at der løbende må vurderes, hvilke af de mange påtænkte indsatser med fokus på havet, der kan håndteres. j) Den kommende Danmarks Friluftspolitik (NYT PUNKT) Jan Ejlsted oplyste, at det må forventes, at Regeringen oversender Danmarks Friluftspolitik til Folketingets Miljøudvalg i løbet af få uger. Måske vil Miljøudvalget derefter afholde en Folketingshøring om emnet. Såfremt Miljøudvalget vælger ikke at håndtere modtagelsen af regeringens politik ved en høring, kunne man forestille sig, at Miljøministeriet eventuelt i samarbejde med KL og Friluftsrådet afholder en høring/konference. Bestyrelsen tiltrådte, at sekretariatet om nødvendigt arbejder videre med muligheden for, at Friluftsrådet afholder en fælles høring/konference sammen med Miljøministeriet og KL. 7. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder a) Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling På bestyrelsesmødet den juni 2013 godkendte bestyrelsen handlingsplanen for udviklingsmål 1.2.1: "Friluftsrådet har senest i 2014 fornyet forhandlingsgrundlaget for adgang til naturen gennem en revision af Adgangspolitisk Handlingsplan, herunder en holdning til brugerbetaling." Det nedsatte Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling har udarbejdet et forslag til revideret Adgangspolitisk Handlingsplan som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet december 2014.

10 Bestyrelsen havde en længerevarende drøftelse af, hvorledes man skulle forholder sig til håndteringen af det politiske emne brugerbetaling med henblik på fastlæggelse af den videre håndtering af bl.a. Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling og Udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet Hvad angår de i kommissoriets for det Politiske Udviklingsområdes angivne opgaver med betaling har det Politiske Udviklingsområde udarbejdet et Notat om brugerbetaling. Notatet har været gjort til genstand for afholdelse af et velbesøgt medlemsmøde og for en temadrøftelse i bestyrelsen på junimødet Det politiske Udviklingsområder har på baggrund af de politiske uenigheder i bestyrelsen efterfølgende haft svært ved at løfte arbejdsopgaven med at fastlægge Friluftrådets holdning til brugerbetaling. Senest har de tre medlemsorganisationer: Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har i februar 2015 ladet udarbejder et notat: Brugerbetaling overvejelser over udviklingen i adgangen til offentligt ejede skovarealer. De tre medlemsorganisationers notat afviger på flere punkter holdningsmæssigt fra Friluftsrådets Notat om brugerbetaling. Organisationernes notat er forelagt Miljøministeriet og Kammeradvokaten. Efter, at formanden Lars Mortensen havde redegjort for de seneste par års arbejde med det politiske emne brugerbetaling, havde bestyrelsen en længerevarende drøftelse af håndteringen af brugerbetaling i relation til friluftsliv med henblik på fastlæggelse af den videre håndtering af bl.a. Politisk Udviklingsområde Adgang/Betaling og Udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet Bestyrelsen finder det af stor værdi, at de tre idrætsorganisationer nu via drøftelserne med Miljøministeriet med Kammeradvokaten som bisidder søger afklaret det juridiske grundlag for opkrævning af brugerbetaling og afgifter på statens naturarealer. Bestyrelsen besluttede at stoppe den aktuelle dialog med Dansk Skovforening om betaling for brug af privatejede skove til friluftsliv. Dialogen genoptages først efter fornyet drøftelser i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at afvente udfaldet af dialogen mellem de tre idrætsorganisationer og Miljøministeriet og først derefter vurdere Friluftsrådets eventuelle fremadrettede arbejde med betaling for udøvelse af friluftsliv. Friluftsrådets politik omkring betaling for udøvelse af friluftsliv fastholdes således fortsat, som den er vedtaget af generalforsamlingen jævnfør Friluftspolitisk Handlingsplan. b) Politisk Indsatsområde Byfriluftsliv Som opfølgning på bestyrelsens behandling på mødet den 17. december 2014 af udkast til Friluftsrådets politik for friluftsliv i byen, fremlagdes et reformuleret udkast til politikpapir. De formuleringer som bestyrelsen vurderede var for direkte eller absolutte er gjort mere inviterende, ved at formulere de politiske udsagn som Friluftsrådets ønsker. Der, hvor Friluftsrådet forventer at kunne tage et særligt politisk ansvar, er dette tilføjet til de politiske udsagn. Der er taget forbehold for finansiering af de konkrete initiativer i det afsluttende afsnit i udkastet til politikpapir. Derudover er der indføjet et punkt om Grejbanker under Konkrete initiativer i afsnittet Oplevelser og formidling.

11 Mogens Kirkeby bemærkede, at det havde været stærkt om det tydeligere fremgik af politikpapiret, at kerneproblemet måske er, at der er så stor en tilflytning til de store byer uden, at der er magt eller tilstrækkelige fortalere for at sikre byens borgere muligheder for adgang til arealer til udøvelse af friluftsliv. Måske bør det forstærkes i en præambel? Mads Kolte-Olsen tilsluttede sig synspunktet og anførte, at det lå som en form for politisk overligger for politikpapiret og Friluftsrådets virke på området. Bestyrelsen vedtog det reviderede udkast til Friluftsrådets politik for byfriluftsliv. 8. Eksterne udvalg og repræsentationer a) Udpegning af Nationalparkfondsbestyrelser Bestyrelsen noterede sig, at Hanne Voetmann af Miljøministeren er genudpeget som medlem af Fondsbestyrelsen for Nationalpark Vadehavet samt tog resultatet af proceduren for indstilling af kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge til efterretning og bekræftede, at bestyrelsen har truffet beslutning om at indstille Thorkil Danielsen samt Lone Egeberg som kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge. 9. Programmer og projekter a) Program Blå Flag Friluftsrådet har i ansøgningsrunden til 2015 sæsonen modtaget i alt 311 ansøgninger fordelt på 260 strande og 51 havne. 10 strande blev afvist grundet dårlig badevandskvalitet. Ud af de resterende 250 ansøgninger til strande er de 42 dispensationsansøgninger. Den nationale Blå Flag jury har sendt indstilling til den internationale jury om tildeling af det Blå Flag til 250 danske strande og 51 havne. Beklageligvis overholdt Friluftsrådet i år ikke deadline for indberetning af strande og havne til den internationale jury. Dette er beklaget over for FEE. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig, at der stadig er relativ stor politisk utilfredshed med de to kriterier, der henholdsvis forbyder hundebadning og kræver zonering af bilkørsel på strandene. b) Program Naturvejledning I foråret 2014 blev der efter bestyrelsens beslutning iværksat en eksterne evaluering af naturvejlederuddannelsen med det formål at sikre, at uddannelsen til stadighed er tidssvarende og bedst muligt kvalificerer kursisterne til at varetage naturvejledning. Evalueringen skal også ses om et element i arbejdet med udviklingsmål i Strategi for Friluftsrådet : I 2016 har Friluftsrådet sikret, at naturvejlederuddannelsen inddrager samfundsmæssige udfordringer. Evalueringsrapportens hovedpointer blev forelagt for bestyrelsen: Naturvejlederuddannelsen konkluderes at være en stærk og relevant efteruddannelse. Det anbefales at fastholde strukturen i uddannelsen, og at den ikke bør forsøgt integreret i det formelle ECTS-system.

12 Der er udviklingspotentialer i forhold til at understøtte naturvejledere i at arbejde mere med samfundsmæssige udfordringer, herunder sundhed, integration, miljø og bæredygtighed samt turisme. Evalueringen viser ikke noget entydigt billede på, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at åbne uddannelsen op for flere målgrupper end de nuværende f.eks. skolelærere eller pædagoger, men ridser fordele og ulemper op. Det kan overvejes, om der skal indføres en specialisering på uddannelsens sidste del eller alternativt som efteruddannelsesmulighed. Mogens Kirkeby fandt ikke umiddelbart, at det ville være rimeligt at binde de kommende bestyrelser i de næste fem år på en politisk ramme for naturvejlederuddannelsen; slet ikke, når tidsperspektivet omkring naturvejledning i Strategi for Friluftsrådet kun opererede med et tidsperspektiv til Flemming Torp var enig i det uhensigtsmæssige i at søge at binde fremtidige bestyrelser og hindre politisk nyorientering, men det skulle forstås som en vigtig politisk udmelding i forhold til eksterne samarbejdspartnere (bl.a. Københavns Universitet,) der som aktører i forbindelse med eksempelvis udbydelse af uddannelsesaktiviteterne havde behov for en forholdsvis lang tidshorisont at operere på. Bestyrelsen tilsluttede sig, at det nedsatte udvalg med bestyrelsesmedlemmerne Flemming Torp, Marco Brodde understøttet af Friluftsrådets sekretariat arbejder videre med, hvordan naturvejlederuddannelsen kan udvikles med udgangspunkt i Strategi for Friluftsrådet , evalueringsrapportens anbefalinger og de løbende evalueringer. Bestyrelsen besluttede, at Friluftsrådet i den nuværende strategiperiode frem mod 2020 holder fast ved de overordnede rammer for naturvejlederuddannelsen som en formidlingsfaglig efteruddannelse for personer, der arbejder med naturformidling, og at Friluftsrådet arbejder videre med udvikling af uddannelsen i henhold til de af bestyrelsens fremførte synspunkter. c) Projekt Danske Naturparker Der var fremlagt forslag til et appendiks til kriterium syv for mærkningsordningen Danske Naturparker: Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser, samt et forslag om en supplerende tekst til ansøgningsskemaets kriterium to. Bestyrelsens drøftede det fremlagte forslag. Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til appendiks til mærkningsordningen Danske Naturparkers kriterium syv. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der i forbindelse med kriterium to indsættes Det bedes oplyst, om der findes lodsejere med væsentlige interesser i parken, som ikke har ønsket at være omfattet af afgrænsningen som supplerende tekst til ansøgningsskemaet for mærkningsordningen Danske Naturparker. Bestyrelsen besluttede, at der ikke er behov for, at væsentlighedskriteriet konkretiseres og defineres yderligere. d) Projekt Eventyr i Andedammen Friluftsrådet har modtaget afslag fra Nordea-fonden på ansøgningen om tilskud til projekt Eventyr i Andedammen/Vores Natur.

13 Jan Ejlsted forklarede, at Nordea-fondens bestyrelsen havde givet afslag på fondsstøtte til projekt Eventyr i Andedammen. Projektet var i sidste øjeblik blevet skrevet sammen i fondsansøgningen med projekt Vores Natur, som er et prioriteret projekt i Strategi for Friluftsrådet Nordea-fonden havde bl.a. peget på, at en offentliggørelsen af TV-programmerne på den kommercielle betalingskanal TV 2 Fri ville have et forventet begrænset antal seere. På forespørgsel til TV 2 koncernen om, hvorvidt programmerne i stedet kunne vises på hovedkanalen TV 2, var svaret klart nej. TV 2 delen af projektet må derfor ses om urealisabel og der må fremover fokuseres på at bringe projektet om Vores Natur i stilling til en eventuel fornyet ansøgning til Nordea-fonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at der blev fokuseret på at bringe yderligere finansiering til det prioriterede projekt Vores Natur. 10. Tips- og Lottomidler til friluftslivet a) Samarbejdsaftaler om udlodningsmidler med organisationer Udlodningsadministrationen har iværksat et forløb, hvor en række organisationer kontaktes med henblik på at afsøge overlap mellem organisationernes strategier og udlodningsmidlernes formål, jævnfør bestyrelsesbeslutning af 16. december 2013, pkt. 9 a. Et forventet output af møderne er en synliggørelse af udlodningsmidlerne over for organisationernes lokalforeninger. Konkret skal det udmøntes i et aftalepapir mellem organisationen og Friluftsrådet om synliggørelse af udlodningsmidlerne. Aftalerne kan ses som en afløser af de tidligere lokalaftaler med den væsentlige forskel, at der ikke længere er tale om aftaler om særvilkår for foreningerne, men målrettet kommunikation af støttemulighederne. Denne nye tilgang skal bl.a. ses i forlængelse af det nye princippapir, som bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 17. december I udgangspunktet vil aftalerne have karakter af målrettet information om udlodningsmidler, hvorfor der lægges op til, at aftalerne opfattes som et administrativt redskab, som ikke enkeltvis skal godkendes af bestyrelsen. Det forventes imidlertid at nogle af organisationerne vil være potentielle partnere. Der blev fremlagt et konkret udkast til samarbejdsaftale mellem BL og Friluftsrådet. Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen mellem BL og Friluftsrådet. Bestyrelsen godkendte, at der fremover administrativt kan indgås samarbejdsaftaler med relevante organisationer, der specifikt omhandler kommunikation vedrørende udlodningsmidler til friluftsliv. Såfremt der i aftalerne lægges op til et bredere, strategisk perspektiv for samarbejdet med Friluftsrådet, skal aftalerne forelægges bestyrelsen til godkendelse. b) Administrativ behandling af ansøgninger til naturens dag Med baggrund i en drøftelse i Tipsudvalget anbefalede Friluftsrådets sekretariat, at der etableres en praksis for at behandle ansøgninger om tilskud til lokale Naturens Dag arrangementer administrativt, med en øvre grænse for tilsagn på kr., som er den ordinære beløbsramme for administrative tilskud. Ordningen vil blive administreret efter samme procedure som til-

14 skudsordningen Flere Frivillige i Naturen, hvor ansøgninger i dag behandles administrativt med efterfølgende orientering på bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede, at bevillinger på under kr. til arrangementer i forbindelse med Naturens Dag 2015 kan gives administrativt efter samme procedure, som i dag gælder ordningen Flere frivillige i Naturen. Den accepterede procedure skal evalueres i forbindelse med bestyrelsesmødet i oktober c) Indstillinger om tilskud og afslag 65. fordeling, 2. uddeling Sekretariatet henledte opmærksomheden på følgende særlige sager: Tilskud Side 7, sagsnummer , Grejbanken Karrebæksminde. Aktivitets- og læringscenter. Et projekt, der eksemplificerer Grejbankernes potentiale i forbindelse med folkeskolereformen. Side 11, sagsnummer , IGN/Skovskolen. Sociale medier og friluftsaktiviteter. Afklaring af, om brugen af sociale medier i forbindelse med benyttelse af friluftsfaciliteter kan give kvalificeret viden om befolkningens behov, jævnfør bestyrelsesmødet den 17. december 2014, hvor bestyrelsen besluttede ikke at gennemføre en kvantitativ måling (tælling) af benyttelsen af friluftsfaciliteter. Side 18, sagsnummer , Friluftsrådet. Friluftsliv i Folkeskolen. Ansøgning fra Friluftsrådet, jævnfør i øvrigt dagsordenens punkt 6 e. I forbindelse med behandlingen af sagsnummer , Friluftsrådet, Friluftsliv i Folkeskolen, spurgte Mogens Kirkeby ind til grundlag og praksis for bestyrelsens behandling af ansøgninger fra Friluftsrådet. Lars Mortensen påpegede, at praksis er afstemt med Naturstyrelsen, som er tilsynsmyndighed for Udlodningsmidler til friluftsliv, og at det indgår i den løbende forvaltningsrevision. Rigsrevisionen har heller ikke ved sin kontrol af Friluftsrådets administration af Udlodningsmidlerne gjort anmærkninger. Jakob Simonsen understregede, at ansøgninger fra Friluftsrådet sagsbehandles på lige vilkår med alle øvrige ansøgninger, og at alle indstillinger om bevillinger eller afslag til Friluftsrådet fremhæves specifikt for bestyrelsen i forbindelse med den skriftlige indstilling. Bevillinger til Friluftsrådet fremhæves desuden specifikt i den årlige oversigt over bevillinger. Bestyrelsen besluttede at bede Udlodningsudvalget om at forberede en drøftelse i bestyrelsen omkring de politiske overvejelser i forbindelse med en eventuel faldende sum af Udlodningsmidler. Bestyrelsen godkendte listerne af 4. marts 2015 over behandlede sager i 65. fordeling 2. uddeling. Bestyrelsen tog oversigt over administrative bevillinger og afslag dateret 4. marts 2015 til efterretning.

15 11. Meddelelser a) Nyt fra formandskabet Bestyrelsen tog orienteringen fra mødet i Formandskabet afholdt den 23. februar 2015 til efterretning. b) Nyt om personale og hus Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning. 12. Eventuelt Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt. Mødet sluttede kl Referat: Anker Madsen, 16. mats 2015 Referat godkendt, 27. marts 2015

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere