april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik"

Transkript

1 april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik

2 NYE UDFORDRINGER Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik INDHOLD: Bolden er kastet...3 Lovgivningen og udfordringerne...5 Prioriteringer og beredskab...11 Aftaler hvordan?...13 Oprustning af tillidsrepræsentanterne...17 Rollefordeling...19 NYE UDFORDRINGER er udgivet af FOA Fag og Arbejde, april 2011 Redaktion: Jens Folkersen og Ole Jensen Tekst: Journalist Marianne Schjøtt Rohweder Illustrationer: Niels Poulsen Grafisk arbejde: Grafit.dk Tryk: FOAs trykkeri & Pjec1heden Denne og øvrige pjecer er en del af en samlet information om løntilskudsjob på FOAs arbejdspladser. Materialet kan hentes på Foa net samt

3 F OA Fag og Arbejde 3 Bolden er kastet Inden for det seneste år er der sket en stor stigning i antallet af ledige, der ansættes i løntilskudsjob og virksomhedspraktik. I 2010 kom der ekstra løntilskudsjob inden for FOAs fagområde, i samme periode faldt antallet af ordinære stillinger med Stigningen i løntilskudsjob er størst inden for Teknik- og Servicesektoren, hvor over en tredjedel af de ansatte i dag er aktiverede. Men alle de øvrige sektorer følger trop. De kvoter, der udstikkes af staten, og som kommunerne skal opfylde, er i den samme periode fordoblet. Og med stigende ledighed, ændringer i kommunernes refusioner i forhold til tilskudsjob samt udsigt til yderligere økonomiske stramninger på det offentlige område, er der ikke noget, der tyder på, at denne udvikling vender. Mange af FOAs tillidsrepræsentanter oplever desuden, at kommunerne ikke lever op til lovgivningen, og at de enten slet ikke høres eller presses til at skrive under på ansættelser, selvom lovgivningen ikke er opfyldt. NYE UD FO RD RINGER

4 4 F OA Fag og Arbejde FOAs lokale afdelinger må derfor tage stilling til, hvordan indsatsen i forhold til løntilskudsjob prioriteres lokalt. Der er behov for lokale strategier samt aftaler med de kommunale arbejdsgivere, der kan dæmme op for misbrug af løntilskudsjob. FOAs afdelinger arbejder ikke ens og har desuden vidt forskellige oplevelser med de kommunale arbejdsgivere. Denne pjece er da heller ikke en fiks og færdig facitliste, men tænkt som inspiration til, hvordan man i afdelingen kan gribe den bold, der ruller. Pjecen er en del af en større FOA informationsindsats om løntilskudsjob og virksomhedspraktik. De øvrige pjecer og mere materiale kan hentes på FOA NET. Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik

5 F OA Fag og Arbejde 5 Lovgivningen og udfordringerne om medindflydelse, merbeskæftigelse og rimelig fordeling Mange af landets kommuner bryder loven, når de ansætter ledige i løntilskudsjob og virksomhedspraktik. De kommunale arbejdsgivere inddrager ikke medarbejderne i beslutningerne og informerer ikke tillidsrepræsentanterne. Mange lever heller ikke op til lovens krav om, at ansættelserne skal være en nettoudvidelse af personalet, og at der på den enkelte arbejdsplads skal være en rimelig balance mellem fastansatte medarbejdere og medarbejdere i tilskudsjob. DEN LOKALE FOA-AFDELINGS ANSVAR Loven er klar nok og kan forhindre misbrug. Alligevel har lovgiverne ikke tænkt sig at gribe ind overfor de kommuner, der bryder loven. Beskæftigelsesminister Inger Støjbjerg understregede på et møde i Folketingets Beskæftigelsesudvalg, at det efter hendes mening er tillidsrepræsentanten og dermed de faglige organisationer, der har ansvaret for, at loven overholdes, når de skriver under på ansættelserne. Så sker der misbrug i kommunerne, så er det ministerens opfattelse, at det er fagforeningernes ansvar. Derfor har vi i FOA besluttet at styrke vores faglige indsats. NYE UD FO RD RINGER

6 6 F OA Fag og Arbejde Tillidsrepræsentanterne kan dog ikke alene leve op til dette ansvar eller tackle udfordringen, når der er uenighed med ledelsen om, hvordan lovgivningen skal fortolkes. Afdelingerne skal som sparringspartner og sikkerhedsnet for tillidsrepræsentanterne både kunne vejlede og gribe ind, når der sker lovbrud. LOVGIVNINGEN OG FOA-AFDELIGENS UDFORDRINGER I det følgende gennemgås lovgivningens 3 centrale hovedpunkter set i lyset af de udfordringer, FOA-afdelingen står overfor. En mere detaljeret gennemgang af lovgivningen, eksempler på aftaler og metoder til fx at udregne merbeskæftigelse findes på FOA NET samt MEDINDFLYDELSE Medarbejderne skal ifølge lovgivningen både høres og være positive overfor løntilskudsjob på deres arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten skriver under på, at det er tilfældet og på, at lovgivningen i øvrigt er overholdt. Afdelingens udfordring Der er helt konkret behov for, at man i afdelingen, evt. sammen med tillidsrepræsentanten, udarbejder en procedure for, hvordan medindflydelsen sikres. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten ikke føler sig presset til at skrive under og er helt klar over, hvad underskriften dækker, om der fx er tale om en enkelt eller en kvoteansættelse. Et virvar af blanketter kan gøre det vanskeligt for tillidsrepræsentanten at gennemskue konsekvenserne af et tilsagn. Der er derfor behov for, at afdelingen har det nødvendige overblik over og eventuelt kan hjælpe tillidsrepræsentanten med at udfylde de enkelte blanketter. Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik

7 F OA Fag og Arbejde 7 MERBESKÆFTIGELSE Løntilskudsjob skal ifølge lovgivningen være merbeskæftigelse, og arbejdsgiveren har pligt til at dokumentere, at der ved ansættelse i løntilskudsjob er tale om en nettotilvækst til det ordinært ansatte personale. Afdelingens udfordring Om merbeskæftigelseskravet er opfyldt, kan umiddelbart være vanskeligt at vurdere. Dels fordi der har været forskellige fortolkninger af dette regnestykke, dels fordi mange arbejdsgivere ikke lever op til kravet om at sørge for, at tillidsrepræsentanten har den nødvendige dokumentation. Afdelingen skal være parat til at hjælpe tillidsrepræsentanten med at vurdere, om kravet om merbeskæftigelse er opfyldt og eventuelt støtte med argumenter hvis ikke kravet er overholdt, eller hvis tillidsrepræsentanten ikke kan blive enig med ledelsen om, hvad der forstås ved merbeskæftigelse. Senere kommer vi ind på hjælpen i forbindelse med eventuelt mæglingsmøde eller efterfølgende voldgift. Sådan vurderes merbeskæftigelse I afdelingen skal der også være en klar fortolkning af, hvordan man udregner merbeskæftigelsen. NYE UD FO RD RINGER

8 8 F OA Fag og Arbejde Nogle kommuner tager udgangspunkt i budgettet, og siger bare løntilskudsjobbet oprettes udover de stillinger der ligger i det aktuelle budget, så er merbeskæftigelsen opfyldt. Men når loven siger, at der skal tages udgangspunkt i budgettet, betyder det faktisk, at man skal vurdere om kravet er opfyldt udfra en vurdering af arbejdsopgaver set i forhold til personalenormering, og om der fx er sket omstruktureringer eller fyringer i året forud. FOAs fortolkning af loven er, at merbeskæftigelsen skal udregnes på baggrund af udviklingen af den kommunale arbejdsplads serviceopgaver, om de er de samme eller ændret set i forhold til udviklingen af arbejdspladsens normerede personale. Hvis der er sket reduktioner i personalet, skal der være sket et tilsvarende fald i serviceopgaverne, for at merbeskæftigelsen er opfyldt. Kan dette ikke dokumenteres, og er tillidsrepræsentanter ikke enige heri, vil merbeskæftigelseskravet ikke være opfyldt. RIMELIG FORDELING Der skal ifølge lovgivningen være en rimelig balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte, og de ekstraordinært ansatte må ikke overstige: Arbejdspladser med 0-50 ansatte Arbejdspladser med over 50 ansatte 1 for hver 5 ordinært ansatte 1 for hver 10 ordinært ansatte I lovgivningen medregnes fleks- og skånejob som ordinære ansættelser. Afdelingens udfordring Ligesom vurderingen af merbeskæftigelsen skal bygge på dokumentation fra arbejdsgiveren, gælder det også vurderingen af, om der er en rimelige balance mellem tilskuds- og ordinært ansatte. Tillidsrepræsentanten har brug for et samlet overblik over ansættelser og fordeling af ledige i løntilskudsjob og virksomhedspraktik samt andre tilskudsjob for at kunne vurdere, om rimelighedsprincippet i lovgivningen er overholdt. Selvom forholdstallet er korrekt, kan en arbejdsplads, der også har fx elever og ansatte i fleks- og skånejob, sagtens være så belastet, at tillidsrepræsentanten ikke blot skal sige ja til flere tilskudsansatte. I hele denne afvejning er det vigtigt, at der på arbejdspladsen er aftalt en praksis for, hvordan man vurderer, om kravet om en rimelig balance er overholdt. Afdelingen skal også have overblik over, hvordan fordelingen mellem ordinært og tilskudsansatte på kommunens arbejdspladser ser ud, så det bliver Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik

9 F OA Fag og Arbejde 9 muligt at støtte tillidsrepræsentanten i denne proces og gribe ind, hvis lovgivningen ikke overholdes. MÆGLING OG VOLDGIFT VED LOVBRUD Lykkes det ikke for tillidsrepræsentanten at få arbejdsgiveren til at overholde lovgivningens 3 centrale punkter, kan det blive nødvendigt for afdelingen at benytte sig af det fagsretslige system og indkalde til mægling. Mæglingen kan både løse de aktuelle meningsforskelle og problemer, men den kan også være optakten til at indlede en dialog med arbejdsgiveren om en mere formel aftale mellem kommunen og afdelingen. Er mæglingen resultatløs, og vil kommunen fortsat ikke overholde lovgivningen, kan afdelingen føre sagen videre til faglig voldgift. KTO-aftalen og foa-afdelingens udfordring Rammerne for ansættelserne er en sag for det faglige system og tillidsrepræsentantens opgave, mens forløbet efter ansættelsen aftales i MED-systemet. NYE UD FO RD RINGER

10 10 F OA Fag og Arbejde Hvis en ansættelse i løntilskudsjob eller virksomhedspraktik skal være en reel vej til senere beskæftigelse eller uddannelse, er det vigtigt, at indholdet svarer til den individuelle plan, der er lagt i samarbejde mellem den ledige og jobcentret. Det skal sikres, at personalepolitikken også gælder ansatte i løntilskudsjob, og at ansættelsen lever op til aftalen mellem KL og KTO, der slår fast, at følgende skal aftales: formålet med ansættelsen tilrettelæggelse af forløbet, herunder jobbeskrivelsen og uddannelseselementer et særligt introduktionsbehov, herunder en eventuel mentorordning opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning. Afdelingens udfordring Medarbejderrepræsentanterne i HovedMED-udvalget og de lokale MED-udvalg skal være klædt på til at sikre, at den ledige, der ansættes i løntilskudsjob eller virksomhedspraktik, får mulighed for at afprøve et arbejdsområde og gennemgår et forløb, der øger muligheden for job eller en uddannelse. Den ledige i løntilskudsjob optjener ikke ret til dagpenge under ansættelsen. Derfor er det meget vigtigt, at den plan, der lægges for forløbet, har reelt indhold og sigte. Er der ikke en plan, viser erfaringerne, at der stor risiko for, at et løntilskudsjob kan føre vedkommende helt ud af arbejdsmarkedet. FOA-afdelingen skal støtte medarbejderrepræsentanterne i MED-systemet i at leve op til dette ansvar. Et samarbejde med de øvrige faglige organisationer på det offentlige område om en overordnet strategi i hovedmed, kan også være med til at sikre, at løntilskudsjob har fremtidsperspektiv. Et samarbejde med jobcentret, som har tilsynspligt med, at den kommunale arbejdsgiver opfylder lovens krav og også skal sikre, at ansættelsen har perspektiv, kan være med til at styrke arbejdet i MED-systemet. Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik

11 F OA Fag og Arbejde 11 Prioriteringer og beredskab om sikkerhedsnet og handlemuligheder Fælles for alle FOA- afdelinger er travlhed og stor variation i opgaverne. Det kan derfor være svært at se, hvordan der skal blive tid til en ekstra indsats i forbindelse med ansættelse i løntilskudsjob og virksomhedspraktik. Men misbrug af løntilskudsjob og virksomhedspraktik har vidtrækkende konsekvenser og griber ind i de fleste af FOA-afdelingens øvre arbejdsopgaver. Det gælder både løn- og arbejdsforhold, uddannelse, arbejdsmiljø og faglighed. KONSEKVENSER AF MISBRUG I modsætning til mange andre arbejdsopgaver i afdelingen, er ansættelse i løntilskudsjob en højaktuel udfordring lige nu. Hvis ikke opgaven prioriteres, kan konsekvenserne blive store, både for den ledige, de fastansatte medarbejdere og fagligheden. Misbrug af løntilskudsjob har fx konsekvenser for: De ledige, der ikke optjener ret til dagpenge under ansættelsen og risikerer, at aktiveringen sender dem ud af arbejdsmarkedet. NYE UD FO RD RINGER

12 12 F OA Fag og Arbejde De fastansatte, der ser fyrede kolleger erstattet af ansatte i tilskudsjob, og som i det daglige skal støtte et meget stort antal kolleger, der af den ene eller den anden grund ikke kan yde 100 %. Arbejdspladserne, hvor der går tid og energi med oplæring og støtte af tilskudsansatte, og hvor der er risiko for, at fagligheden undermineres, hvis ufaglærte tager over, hvor faglærte fyres. Borgerne, hvis service mister faglighed og varetages af mange forskellige personer, der ikke har en faglig uddannelse og kun er ansat i kort tid. BEREDSKAB Det optimale er, at afdelingen på det politiske niveau lægger en lokal strategi for, hvordan afdelingen i det daglige skal tackle ansættelser i løntilskudsjob. Der er behov for, at afdelingens medarbejdere og politisk valgte har et kendskab til området og et beredskab emd en klar opgavefordeling, som kan træde til, når tillidsrepræsentanterne henvender sig, fordi der er problemer i forbindelse med ansættelser i løntilskudsjob. FORANKRING Problemerne er meget forskellige fra afdeling til afdeling, og det må derfor være en lokal afgørelse, hvordan beredskabet skal forankres, om der er brug for at en eller flere personer, der varetager dette område sammen med andre opgaver. Eller om en person skal øremærkes til indsatsen. INSPIRATION TIL ETABELERING AF BEREDSKAB I forbindelse med strategilægning og etablering af beredskab kan det være hensigtsmæssig at overveje følgende: Hvordan ser udfordringerne ud på vores arbejdspladser lokalt? Er der særlige kommuner eller fagområder, der skal prioriteres? Er der behov for en generel indsats? Er det muligt at indgå en aftale med kommunen? Hvordan sikres informationen til tillidsrepræsentanterne? Skal alle være i stand til at hjælpe tillidsrepræsentanterne? Eller skal tillidsrepræsentanterne have en ankerperson i afdelingen, der sikrer, afhængigt af problemet, at inddrage andre medarbejdere? Er der mulighed for samarbejde med andre afdelinger/andre faglige organisationer om denne udfordring? Hvordan skal et beredskab praktisk forberedes i afdelingen? Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik

13 F OA Fag og Arbejde 13 Aftaler hvordan? forslag til rammer og gode argumenter FOA-afdelingerne er som nævnt meget forskellige både med hensyn til størrelse og de opgaver og udfordringer, den enkelte afdeling står over for i det daglige. De kommunale arbejdsgivere er heller ikke ens. Nogle er mere pressede økonomisk end andre. Holdningen til aktiveringen varierer også meget. Hvor nogle kommunale arbejdsgivere er fremsynede og betragter aktivering som et nyttigt rekrutteringsværktøj, ser andre udelukkende aktivering som en akut opgave, som kan løse dårlige normeringer. Nye refusionsregler presser desuden arbejdsgiverne til at oprette flere løntilskudsjob. NYE UD FO RD RINGER

14 14 F OA Fag og Arbejde Forskellighederne betyder, at det nogle steder vil være enkelt og ligetil at indgå en aftale om løntilskudsjob, fordi den kommunale arbejdsgiver også gerne vil have en fremadrettet plan og heller ikke ønsker tilskudsforløb uden perspektiv. Andre steder er det ikke muligt, eller den aftale man kan blive enig om, begrænser sig til at slå fast, hvad der står i loven. Erfaringerne siger dog, at det sidste kan være bedre end ingenting. FORMÅLET MED EN AFTALE Men uanset hvilken vej, der er farbar i den enkelte FOA-afdeling, vil en dialog og et samarbejde med kommunen være nødvendigt for at: sikre, at lovens krav til medarbejderindflydelse, merbeskæftigelse og rimelig balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte er opfyldt. skabe overblik over, hvor mange løntilskudsansatte og ansatte i virksomhedspraktik der er i kommunen, og hvor de er ansat. skabe overblik over kommunens kvoter, og hvordan de udmøntes samt sikre, at denne procedure med jævne mellemrum tjekkes i forhold til lovgivning og virkeligheden på arbejdspladserne. støtte tillidsrepræsentanterne i at varetage det store ansvar, det er, at skrive under på, at ansættelserne er lovlige. sikre indhold i og mål med ansættelserne, så de ledige medlemmer ikke spilder deres tid, men bliver bedre kvalificeret til fremtidig beskæftigelse eller uddannelse. SÅDAN KAN EN AFTALE SE UD Det er ikke mange afdelinger, der indtil videre har indgået aftaler med kommunen, og de aftaler, der er indgået er meget forskellige. Der findes ingen facitliste for, hvordan en aftale skal se ud, men neden for ses de hovedpunkter, man i Aalborg er blevet enige om: Medarbejderindflydelse Der er enighed om, at for at personalet skal kunne være positive overfor oprettelse af løntilskudsjob eller virksomhedspraktik, skal der: inden oprettelse af såvel løntilskudsjobbet eller virksomhedspraktikken, så skal den stedlige tillidsrepræsentant inddrages. På den måde kan medarbejderne blive hørt og sikre, at man kan medvirke til at opfylde formålet samt at betingelser for merbeskæftigelse er opfyldt efter den årlige gennemgang. være et mål med forløbet, samt forventninger til den lediges arbejdsopgaver, som desuden skal foreligge inden ansættelsen. Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik

15 F OA Fag og Arbejde 15 skal gennemføres en ansættelsessamtale (og lønindplacering) efter arbejdspladsens normale personalepolitik. Ved etablering af virksomhedspraktik og løntilskud indgås en aftale mellem arbejdsstedet og tillidsrepræsentanten. Aftalen underskrives af tillidsrepræsentanten. Hvor der ikke findes en tillidsrepræsentant, indgås aftalen med fællestillidsrepræsentanten. Hvor der hverken er en tillidsrepræsentant eller en fællestillidsrepræsentant indgås aftale med FOA Aalborg. Forvaltning Forvaltningens andel af kvoten målt efter antal medarbejdere Fordeling af 966 løntilskudspladser som er kvoten i 2010 FOAs medlemmer optager: Antal pladser Borgmesteren 2,4 % 23 0 Teknik og miljø 3,4 % 33 0 Familie og beskæftigelse 31,0 % Ældre og handicap 35,0 % Skole og kultur (inkl. off. støttede) 25,0 % Forsyning 2,7 % 26 0 Sundhed og bæredygtighed 0,5 % 5 0 I alt 100,0 % INITIATIV TIL AFTALE Startskuddet til samarbejdet om en aftale kan fx være en henvendelse fra FOA-afdelingen til den kommunale arbejdsgiver, som et led i den strategi, der er lagt i afdelingsbestyrelsen for løntilskudsjob og virksomhedspraktik. en eller flere konkrete sager om misbrug af løntilskudsjob, der kan kickstarte forhandlingerne. GODE ARGUMENTER Man kan sige, at udgangspunktet for at få en aftale i hus, er gunstigt, fordi en aftale kan forhindre kommunen i at begå lovbrud, og fordi FOA som faglig organisation har handlemuligheder i det fagretslige system, hvis det sker i form af mægling og voldgift, også hvis der ikke foreligger en aftale. En aftale kan være med til at skabe overblik og kan være et godt udgangspunkt for langsigtet planlægning. NYE UD FO RD RINGER

16 16 F OA Fag og Arbejde Inden for de kommende 8-10 år, vil en stor årgang medarbejdere gå på pension, og så vil kommunerne mangle fagligt uddannet arbejdskraft på mange af FOAs beskæftigelsesområder. Så derfor vil det være både i FOA-afdelingens og den kommunale arbejdsgivers favør, hvis løntilskudsjob og virksomhedspraktik bliver brugt som en reel rekrutteringsmulighed. Ganske vist kan det forekomme forjættende for arbejdsgiveren, at få løst de kommunale arbejdsopgaver næsten ganske gratis. Men på den lange bane er det ikke en gevinst, hvis tilskudsjob blot sender ledige helt ud af arbejdsmarkedet, fordi der ikke er beskæftigelsesmuligheder. Misbrug af løntilskudsjob underminerer fagligheden og vil gøre det sværere for kommunerne at yde den nødvendige service over for borgerne. AFTALER SKAL FØLGES OP En aftale er en god forudsætning for at få styr på og sikre, at løntilskudsjob og virksomhedspraktik har et reelt perspektiv for den ledige, enten i form af beskæftigelse eller uddannelse. Aftalen kan også være med til at sikre, at de fastansatte ikke overbelastes med alt for mange kolleger, der skal have ekstra opmærksomhed i en travl hverdag. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at en aftale ikke er en universalløsning. Aftalen skal jævnligt evalueres og tilpasses virkeligheden, og i hverdagen skal der holdes snor i det, der er aftalt. FÅ HJÆLP TIL AFTALEN Forbundet er parat til at hjælpe afdelingerne med at indgå aftaler med de kommunale arbejdsgivere om ansættelse i løntilskudsjob og virksomhedspraktik, de steder, hvor det er muligt. Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik

17 F OA Fag og Arbejde 17 Tillidsrepræsentanterne om sparring, støtte og opbakning Selvom afdelingen har et beredskab, og det lykkes at indgå en aftale med den kommunale arbejdsgiver, er det tillidsrepræsentanterne, der i det daglige står med udfordringerne. Med deres underskift skal de være med til at sikre, at alle lovens krav er opfyldt. Det er en stor mundfuld, og rigtig mange tillidsrepræsentanter føler sig slet ikke klædt på til at løfte dette ansvar. Det kræver overblik at vurdere, om loven er overholdt og overskud at holde snor i, om eventuelle aftaler overholdes i det daglige. NYE UD FO RD RINGER

18 18 F OA Fag og Arbejde STØTTE TIL TILLIDSREPRÆSENTANTERNE Erfaringen er, at rigtig mange tillidsrepræsentanter har svært ved at dæmme op for det misbrug, der florerer i landets kommuner. Udover et beredskab og en strategi i forhold til løntilskudsjob, er der derfor også behov for, at tillidsrepræsentanterne får kvalifikationer, viden og overblik, så de kan løse opgaverne i det daglige. Afdelingerne har flere opgaver i forhold til tillidsrepræsentanter fx, at informere om den strategi, afdelingsbestyrelsen har valgt sikre, at de øvrige ansatte på arbejdspladsen inddrages gennem tillidsrepræsentanten gennemgå de blanketter, der skal udfyldes ved ansættelse af tilskudsjob gennemgå grundlaget for at vurdere merbeskæftigelsen skaffe overblik over antal og fordeling af ansatte i løntlskudsjob og andre tilskudsjob vurdere balancen mellem ordinært og ektsraordinært ansatte. Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik

19 F OA Fag og Arbejde 19 Rollefordeling oversigt over rollefordelingen ved ansættelse i løntilskudsjob og virksomhedspraktik Beslutningen om ansættelse i og rammerne for tilskudsansættelse involverer mange forskellige aktører. Følgende er en kort oversigt over opgave- og ansvarsfordeling før, under og efter ansættelse af medarbejdere i tilskudsjob. FØR ANSÆTTELSEN Tillidsrepræsentantens opgave er, at inddrage sine kolleger i beslutningen om at ansætte en kollega i tilskudsjob. skaffe den nødvendige dokumentation og information fra arbejdsgiveren, der kan sikre, at der er tale om merbeskæftigelse, og at kravet om balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte er overholdt. deltage i planlægning af, hvordan kommunens kvoter skal udmøntes, hvor mange tilskudsjob, og hvordan de skal fordeles på arbejdspladserne evt. kontakte afdelingen, så tidsrammer, evaluering etc. af kvoterne kan aftales. FOA-afdelingens opgave er, at indgå aftale med den kommunale arbejdsgiver om rammer for løntilskudsjob. hvis ikke der er en aftale, så sammen med tillidsrepræsentanten at få indflydelse på fordeling af tilskudsjob, for at opfylde kommunens kvote. være tillidsrepræsentantens sparringspartner. NYE UD FO RD RINGER

20 20 F OA Fag og Arbejde kontakte arbejdsgiveren og evt. afholde mæglingsmøde, hvis der er problemer med at opfylde kravet om medarbejderindflydelse, merbeskæftigelse og en rimelig balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte på en arbejdsplads. Jobcentrets opgave er, at sørge for, at en ansættelse i løntilskud er en integreret del af en individuel plan, som har job- eller uddannelsesperspektiv. sikre sig, at den arbejdsplads, den ledige ansættes på, kan honorere planen. Med-udvalgets opgave er, at sikre, at den personalepolitik, der findes, også har et afsnit, der dækker ansatte i tilskudsjob. diskutere kommunens overordnede personalepolitik i forbindelse med ansættelse i løntilskudsjob og virksomhedspraktik. Arbejdsgiverens opgave er, at inddrage medarbejderne i beslutninger om løntilskudsjob. opfylde kravet om merbeskæftigelse. opfylde kravet om balancen mellem ordinært og ekstraordinært personale. give tillidsrepræsentanten informationer, der kan dokumentere, at loven er overholdt. indgå lokalaftale med FOA-afdelingen om rammerne for kommunens brug af tilskudsjob. I FORBINDELSE MED ANSÆTTELSEn Tillidsrepræsentantens opgave er, at skrive under på, at medarbejderne er positive, at krav om merbeskæftigelse og balance mellem ordinært og ekstraordinære medarbejdere er opfyldt. sikre sig, at der er mulighed for at virkelighedstilpasse en beslutning om ansættelse af et bestemt antal for at opfylde kommunens kvote, inden der skrives under. Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik

21 F OA Fag og Arbejde 21 sammen med lederen at udarbejde en funktionsbeskrivelse for de opgaver, den ansatte med løntilskud skal varetage samt lægge en plan for forløbet af ansættelsen. deltage i ansættelsessamtaler. Afdelingens opgave er, at støtte tillidsrepræsentanten både med hensyn til at vurdere, om loven er overholdt, og hvis tillidsrepræsentanten føler sig presset enten af kolleger eller ledelse. sikre sig, at ansættelserne sker i overensstemmelse med en eventuel aftale. hvis ikke der er indgået aftale, sammen med tillidsrepræsentanten at sikre, at loven er overholdt. holde mæglingsmøder, hvis arbejdsgiveren ikke overholder lovgivningen eller aftaler. gå videre med sagen ved faglig voldgift, hvis en kommunal arbejdsgiver trods mægling ikke overholder loven. Arbejdsgiverens opgave er, at afholde ansættelsessamtale. sikre, at ansættelse lever op til lovgivningen. deltage i lokalt mæglingsmøde såfremt det er nødvendigt. Jobcentret eller den private aktørs opgave er, at sikre sig, at loven er overholdt med hensyn til medarbejderinddragelse, merbeskæftigelse og balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. forberede ansættelsen i løntilskudsjob, så der er en sammenhæng med den individuelle handlingsplan, der er lagt i samarbejde med den ledige. orientere både den ansatte, tillidsrepræsentanten og ledelsen om mulighed for støtte til fx mentorordninger og rejsegodtgørelse. NYE UD FO RD RINGER

22 22 F OA Fag og Arbejde EFTER ANSÆTTELSEn Tillidsrepræsentantens opgave er, at have en finger på pulsen, der sikrer, at arbejdsindholdet i ansættelsen svarer til det aftalte. fungere som tillidsrepræsentant for den tilskudsansatte. være et vigtigt bindeled mellem kommune og afdeling. skubbe på indgåelse af aftaler, der forhindre lovbrud og misbrug. informere om medlemskab af organisering i fagforening og/eller a-kasse. deltage i en afsluttende samtale, hvor der for den ledige sættes perspektiv på ansættelsen. Afdelingens opgave er, at være tillidsrepræsentantens sparringspartner uanset om der er en aftale eller ej, at følge op med fx kontakt til arbejdsgiveren, hvis der sker misbrug af den ansatte i løntilskudsjob, holde mæglingsmøder, og hvis ikke det hjælper føre sagen til faglig voldgift. meddele jobcentret, når afdelingen bliver bekendt med arbejdspladser, der ikke lever op til krav om medindflydelse, merbeskæftigelse og balance mellem medarbejdere i løntilskud og i ordinær beskæftigelse. organisere de ansatte i løntilskudsjob og servicere medlemmerne, herunder også ansatte i løntilskudsjob. Jobcentrets opgave er, at være den lediges sparringspartner i forbindelse med fx jobsøgning. foretage stikprøvekontroller for at sikre, at arbejdsgiveren lever op til krav om merbeskæftigelse og balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik

23 F OA Fag og Arbejde 23 Arbejdsgiverens opgave er i samarbejde med tillidsrepræsentanten at planlægge nye ansættelser. i samarbejde med FOA-afdelingen eller tillidsrepræsentanten at skabe overblik over balancen og vurdere om kvotefordelingen af tilskudsansatte skal ændres. i MED-udvalget at tjekke, om personalepolitiske procedurer stadig svarer til den aktuelle virkelighed. at overveje, hvordan nye tilskudsansættelser kan fungere som rekrutteringsværktøj. NYE UD FO RD RINGER

24 Få mere information om løntilskudsjob og virksomheds praktik FOA net og FOA NET Staunings Plads København V Tlf.:

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter INDHOLD DEL

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt!

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! april 2011 DIN Marts 2011 FOA Fag og Arbejde INDFLYDELSE F O A F A G O G A R B E J D E Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! Ved du,

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Hvis du bliver syg... arbejdsmarked. Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, Denne pjece giver dig et hurtigt overblik

Hvis du bliver syg... arbejdsmarked. Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, Denne pjece giver dig et hurtigt overblik F O F A O F A O Marts 2011 Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse Ved men du, fastholdelse, at du kan fåhvis hjælp dettil eratmuligt! Løsningen på en sygemelding er blive ikke afskedigelse fastholdt,

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Tillidsrepræsentanten og tilskudsjob

Tillidsrepræsentanten og tilskudsjob FORBUND Tillidsrepræsentanten og tilskudsjob En håndbog for tillidsrepræsentanter TILLIDSREPRÆSENTANTEN OG TILSKUDSJOB FOA 3 Indhold En broget udfordring En broget udfordring 3 Historisk set 6 Fra rettigheds-

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Det sociale kapitel Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Dagsorden Hvad er socialt kapitel? Hvad er løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob med mere? Er der problemer?

Læs mere

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til?

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? F O A f a g o g a r b e j d e Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? Denne Kort & Godt pjece henvender sig til dig som medlem af FOA. Pjecen informerer om: n Hvad Arbejdstilsynet kan. n Hvilken rolle,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker

Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker 2015-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG/ELLER LØNTILSKUDSANSÆTTELSE... 3 FORMÅLET MED AFTALEN... 4 ARBEJDSGANGEN MED

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere.

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere. Vedrørende: Notat vedr. Velfærdslistens forslag om OK vilkår - også for kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedrørende overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpsmodtageres

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages Brug F O A F A G O G A R B E J D E Trivselsaftalen når budgettet skal vedtages Om kommuner og regioners pligt til at gøre rede for sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde ved budgetændringer Politisk

Læs mere

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG JUNI 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag 2 FOA FAG OG ARBEJDE BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Forord Den forkortede

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere