Tillidsvalgtes roller og opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsvalgtes roller og opgaver"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver

2 FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse s 5 n Maksimumsgrænser for antal aktiverede s 6 n Medarbejderindflydelse s 8 INDEN den tilskudsansatte starter s 10 n Planlægning af tilskudsforløbet s 10 n Ansættelsesbrev s 10 n Arbejdsfunktioner s 11 n Plan for forløbet s 12 MENS tilskudsforløbet kører s 14 n Kontrol og opfølgning s 15 n Pas på misbrug! s 15 n Hvis tilskudsforløbet ikke fungerer s 16 NÅR tilskudsforløbet er ved at være slut s 17 n Ordinær ansættelse s 17 n Udslusningssamtale og anbefaling s 17 LÆS mere om tilskudsjob s 18 Bokse Rundt om i pjecen finder du bokse med forskellige farver og formål: FOA anbefaler Pas på! Vær opmærksom på Ved du...? 2

3 Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har, når din arbejdsplads ansætter en ledig i et løntilskudsjob (tidl. jobtræning). På den enkelte arbejdsplads påtager man sig et stort ansvar, når man siger ja til at beskæftige en person i et tilskudsjob. Tilskudsansatte er nemlig ikke som nogen tror billig arbejdskraft, der bare kan bruges som et par ekstra hænder. Det er tværtimod mennesker, der selv kan have brug for en hånd for atter at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Mange af FOAs arbejdspladser har svært ved at få medarbejdere nok. FOA anbefaler derfor, at I er bevidste om, at en ledig, som ansættes på arbejdspladsen med tilskud, kan være en kommende fastansat kollega. Et tilskudsjob har to hovedformål: n at den tilskudsansatte kan afprøve et arbejdsområde for at finde ud af, om han eller hun kunne tænke sig at arbejde eller uddanne sig indenfor området. n at den tilskudsansatte bliver opkvalificeret, så mulighederne for at få et ordinært arbejde bliver bedre. For at disse formål skal opfyldes, er det vigtigt, at arbejdspladsen påtager sig det ansvar og opfylder de krav, der følger med tilskudsansættelsen. Her har du som tillidsvalgt en vigtig rolle både før, under og efter forløbet. Som repræsentant for kollegerne skal du være med til at sikre, at ledelsen lever op til de formelle retningslinjer for tilskudsjob. De er beskrevet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i KTOs Rammeaftale om det sociale kapitel. Måske har I også en lokalaftale, som din FOA-afdeling har indgået med kommunen, eller jeres (H)SU/MED har vedtaget personalepolitiske retningslinier på området. Det er vigtigt, at du som tillidsvalgt får den indflydelse, du har krav på ifølge de formelle regler. I pjecen kan du få idéer til, hvordan du kan bruge din indflydelse til at sikre gode og perspektivrige tilskudsjob både for den ledige og for arbejdspladsen. Hvis du er i tvivl om noget eller støder ind i problemer i forbindelse med oprettelse af løntilskudsjob, kan du få yderligere hjælp ved at kontakte din FOA-afdeling. God fornøjelse! Mona Striib Næstformand 3

4 I opretter et løntilskudsjob på arbejdspladsen Initiativet til at oprette et løntilskudsjob 1 kan komme tre steder fra: n Fra Jobcentret i kommunen, der henvender sig til en arbejdsplads for at høre, om man vil ansætte en ledig med tilskud som led i vedkommendes jobplan. n Fra en ledig dagpengemodtager eller kontakthjælpsmodtager, der skal aktiveres og selv henvender sig på arbejdspladsen for at høre, om man er interesseret i at ansætte ham eller hende med tilskud. n Fra en arbejdsplads, der ønsker at støtte en ledig i at komme tilbage i arbejde og derfor henvender sig til Jobcentret for at få kontakt til en ledig, som ønsker beskæftigelse eller uddannelse inden for området. Pas på misbrug! Før du siger ja til, at I skal ansætte en ledig med tilskud på jeres arbejdsplads, skal du være opmærksom på, at nogle arbejdspladser misbruger ordningen. De har f.eks. en stående ordre hos Jobcentret om at få ledige ansat med tilskud. Så afløser den ene aktiverede den anden i én lang række, uden at nogen af dem nogensinde bliver ordinært ansat. Når du hører, at ledelsen har planer om at ansætte en ledig med tilskud, er det derfor vigtigt, at du spørger hvorfor. Hvis det er, fordi I mangler arbejdskraft, men ikke har penge til at ansætte nogen ordinært, vil det være misbrug af tilskudsordningen. Så er du i din gode ret til at afvise forslaget. Personalepolitiske retningslinjer om ekstraordinært ansatte Hvis I skal bruge tilskudsordningen fornuftigt, er det vigtigt, at I får aftalt nogle retningslinjer med ledelsen i MED/SU. Retningslinjerne kan f.eks. præcisere: n hvordan I kan bruge tilskudsansættelser til at rekruttere nye ordinært ansatte kolleger. n hvordan I som medarbejdere får indflydelse på ansættelse af ledige med løntilskud. n at arbejdspladsen skal oprette tilskudsjob inden for alle fagområder og ikke kun inden for de ufaglærte områder. n at tilskudsjob skal styrke det jobmål, der er beskrevet i den lediges jobplan. 4 1 Pjecen handler kun om regler for ledige på dagpenge eller på kontanthjælp. Personer på revalidering, starthjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge mv. kan også ansættes med tilskud, og der gælder i flere tilfælde særlige regler for dem. Henvend dig i din FOA-afdeling, hvis I skal tilskudsansætte en person i en af disse grupper.

5 n hvordan I kan bruge tilskudsjob som led i jobrotation, hvor ledige ansættes ordinært til at erstatte allerede ansatte medarbejdere, mens de bliver efteruddannet. n at retningslinjerne gælder alle aktiverede, uanset om de er på dagpenge eller på kontanthjælp. I resten af pjecen kan du få gode idéer til, hvilke konkrete krav I kan stille til de personalepolitiske retningslinjer om tilskudsjob. Hvis din lokale FOA-afdeling har indgået aftale med din arbejdsgiver om tilskudsjob, skal du også sikre, at jeres MED/SU-aftale henviser til denne. Hvad siger loven? Hvis din arbejdsplads beslutter sig for at ansætte en ledig med tilskud, skal du være opmærksom på lovens krav om, at medarbejderne skal have medindflydelse på ansættelsen. Loven stiller krav om: n at den tilskudsansatte kollega ansættes udover normeringen af ordinært ansatte på arbejdspladsen (merbeskæftigelse). Læs mere på s n at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og aktiverede på arbejdspladsen. Læs mere på s n at medarbejderne er blevet hørt om arbejdsgiverens ansøgning om at ansætte en ledig med tilskud. Læs mere på s n at det fremgår af ansøgningen, om du og dine kolleger er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med tilskudsjobbet. Alle disse oplysninger skal fremgå af den blanket, som ledelsen skal udfylde for at få ansat en ledig med tilskud. Som repræsentant for medarbejderne skal du skrive under på blanketten. Det fremgår af KTO s Rammeaftale om det sociale kapitel. Læs mere s. 9. Merbeskæftigelse Hvornår er der tale om merbeskæftigelse? Der skal være tale om en nettoudvidelse af antal ansatte på arbejdspladsen. Det er der, når en tilskudsansat afløser en fastansat, der n er på orlov, herunder på børnepasningsorlov, n aftjener sin værnepligt, n deltager i uddannelsesrotation. 5

6 Hvornår er der ikke tale om merbeskæftigelse? Der er ikke tale om en nettoudvidelse af antal ansatte, n hvis der i tilknytning til tilskudsansættelsen er foretaget afskedigelser eller nednormering på arbejdspladsen. n hvis den stilling, som den tilskudsansatte ansættes i, er blevet ledig, fordi en fastansat uden støtte for nylig er blevet afskediget eller selv er fratrådt. I disse tilfælde kan du altså ikke skrive under på, at den tilskudsansatte udgør en nettoudvidelse på arbejdspladsen. FOA anbefaler: Loven præciserer ikke, hvad der skal forstås ved i tilknytning til tilskudsansættelsen, eller at en fastansat for nylig er blevet afskediget. FOA anbefaler, at I lokalt aftaler, at der ikke må ske tilskudsansættelser på fagområder, hvor der inden for de sidste 12 måneder er sket afskedigelser eller fratrædelser i stillinger, der ikke er blevet genbesat. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan I beregner, om der er tale om merbeskæftigelse. Maksimumsgrænser for antal aktiverede I de senere år er der på mange arbejdspladser sket en skjult nednormering, fordi ordinært ansatte gradvist er blevet erstattet med ekstraordinært ansatte, dvs. personer ansat med tilskud, i fleksjob osv. På FOAs område er det især tydeligt blandt pædagogmedhjælpere, husassistenter, tekniske servicearbejdere og social- og sundhedspersonale. Du er med til at sikre, at det ikke sker på din arbejdsplads. Hvor mange ekstraordinært ansatte må der være på en arbejdsplads? Arbejdspladser med 0-50 ansatte: Arbejdspladser med over 50 ansatte: 1 for hver 5 ordinært ansatte. 1 for hver 10 ordinært ansatte. Ifølge loven er det kun ledige, der er ansat med tilskud eller i virksomhedspraktik, der skal tælles med som ekstraordinært ansatte. 6

7 FOA anbefaler: n at I på din arbejdsplads aftaler, at forholdet mellem ordinært og ekstraordinært ansatte skal beregnes for de enkelte faggrupper og ikke for den samlede medarbejdergruppe. n at I i denne sammenhæng også medregner ansatte i fleksjob og skånejob som ekstraordinært ansatte. Dispensationsmulighed Loven åbner desværre en dispensationsmulighed for offentlige virksomheder. Hvis virksomheden kan godtgøre, at en person ansat med tilskud vil kunne få det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte, må man gerne overskride maksimumstallene for aktiverede. For at få lov til det, skal: n virksomheden lave en skriftlig redegørelse for, hvordan man vil opfylde formålet med tilbuddet. n arbejdsgiveren og en repræsentant for medarbejderne skrive under på, at der er enighed om redegørelsen. Pas på! Du skal under ingen omstændigheder lade dig presse til at acceptere flere ekstraordinært ansatte, end du og kollegerne mener at kunne klare. Hvis din leder beder dig skrive under på en sådan redegørelse, skal du først drøfte situationen med din lokale FOA-afdeling. Hvordan udregnes forholdstallet mellem ordinært og ekstraordinært ansatte? Det er ledelsens ansvar, at forholdstallet mellem ordinært og ekstraordinært ansatte er overholdt. Men det er vigtigt, at du bliver inddraget, og at du kender udregningens forudsætninger, som de er beskrevet i loven: n I skal tage udgangspunkt i budgettet for den enkelte virksomhed. n En virksomhed har sin egen adresse. Det kan f.eks. være en børnehave, en skole eller et plejehjem. I loven kaldes det, at virksomheden skal afgrænses ud fra sit P-nummer, dvs. det 7

8 Produktionsenhedsnummer, som alle virksomheder med egen adresse har. n Der skal tælles antal ansatte uanset hvor mange timer den enkelte arbejder. Ansatte i fleksjob tæller ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen med som ordinært ansatte, mens ansatte i skånejob og midlertidigt ansatte 2 ikke gør det. Men I kan godt på arbejdspladsen beslutte, at I også tæller personer i fleksjob med som ekstraordinært ansatte og derfor ikke søger om at ansætte en ledig med tilskud, hvis I synes, I i forvejen har for mange ekstraordinært ansatte. n Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen af tilskudsjobbet og den tilsvarende periode året forud. Det er også P-nummeret, I skal bruge til at beregne, om der er tale om merbeskæftigelse, når I ansætter en kollega med tilskud. Hvis du er i tvivl, om ledelsen har regnet rigtigt, så kontakt din lokale FOA-afdeling. Vær opmærksom på: Reglerne for, hvor mange aktiverede der må være på en arbejdsplads, gælder ikke, når den ledige ansættes med tilskud som led i jobrotation. Medarbejderindflydelse Kollegerne skal høres Husk altid at høre dine kolleger, før du som tillidsvalgt siger JA til, at arbejdspladsen ansætter en ledig med tilskud. Ved at informere dem grundigt og ved at inddrage dem i beslutningen om ansættelsen kan du hjælpe med til, at forløbet bliver givtigt for alle parter. Hvis dine kolleger er skeptiske, må du finde ud af hvorfor: n Føler de ikke, at de kan magte opgaven måske fordi I er så pressede i dagligdagen, at I ikke har tid til at sætte en ny kollega ind i arbejdet? n Er de i tvivl om, hvorvidt et tilskudsjob på jeres arbejdsplads er det rigtige for den ledige? Måske er der problemer på arbejdspladsen, der skal løses, før I er klar til at ansætte en ledig med tilskud. Du skal skrive under på ansøgningen til Jobcentret Ifølge KTOs Rammeaftale om det sociale kapitel er det tillidsrepræsentanten, der skal skrive under på blanketten, hvor arbejdsgiveren ansøger om at ansætte en ledig med tilskud. 8 2 Ifølge loven vil midlertidigt ansatte sige: Personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

9 Vær opmærksom på: n Det skal være tillidsrepræsentanten på det relevante overenskomstområde, der skal underskrive blanketten. Det skal f.eks. ikke være en sygeplejerske, der skriver under, når plejehjemmet vil ansætte en plejehjemsmedhjælper med tilskud eller en lærer, der skriver under, når der skal ansættes en pedelmedhjælper. n Den lokale FOA-afdeling skal skrive under for de arbejdspladser, hvor der ikke er en FOA-tillidsrepræsentant eller en FOA-fællestillidsrepræsentant for flere arbejdspladser. n Vil ledelsen eller Jobcentret ikke acceptere dette, så henvend dig i din lokale FOAafdeling. Med din underskrift på ansøgningsblanketten bekræfter du: n at der ikke er etableret en arbejdsfordelingsordning på arbejdspladsen. Da ingen af FOAs overenskomster åbner mulighed for arbejdsfordeling, kan du roligt skrive under på, at det har I ikke på jeres arbejdsplads n at der med ansættelsen af den ledige sker en udvidelse af antallet af ansatte på arbejdspladsen, herunder at den ledige ikke erstatter en kollega, der er blevet fyret i tilknytning til tilskudsansættelsen eller selv for nylig har sagt op. Læs mere s. 5-6 om retningslinjer for merbeskæftigelse. n at I som medarbejdere på arbejdspladsen er blevet inddraget i beslutningen om at ansætte en ledig med tilskud. n at I som medarbejdere er positive over for at medvirke til, at den tilskudsansatte får et godt forløb på jeres arbejdsplads. n at oplysningerne på blanketten om, hvor mange der i forvejen er aktiveret på arbejdspladsen, er rigtige. Er der ansat mere end én person med tilskud eller i virksomhedspraktik for hver 5 (eller 10) ordinært ansat, skal I komme med argumenter for, hvorfor I ønsker at ansætte endnu en person med tilskud. Læs mere s. 7-8 om beregningen af et rimeligt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. FOA anbefaler: Hvis I ikke synes, det er en god idé at ansætte en ledig med tilskud f.eks. fordi der i forvejen er ansat mange med tilskud på din arbejdsplads skal du sørge for, at det kommer til at fremgå af ansøgningen til Jobcentret. 9

10 den tilskudsansatte starter FOA anbefaler: n At din arbejdsplads holder en ansættelsessamtale med den ledige, før I beslutter at ansætte vedkommende med tilskud og at du som tillidsvalgt deltager i samtalen. Det er her det første skridt skal tages til et vellykket forløb for både den tilskudsansatte og for arbejdspladsen. I bedste fald er det en kommende ordinært ansat kollega, I her møder for første gang. n At du som led i jobsamtalen viser ansøgeren rundt på arbejdspladsen, så han eller hun kan hilse på kollegerne og danne sig et indtryk af arbejdet. Det kan være med til at afhjælpe den nervøsitet, mange ledige ligesom rigtige jobansøgere føler under en jobsamtale. Planlægning af tilskudsforløbet Udover de oplysninger I skal give på ansøgningsblanketten til Jobcentret, skal du og din leder før ansættelsen også drøfte, hvordan I vil gennemføre tilskudsforløbet. Ifølge KTO s Rammeaftale om det sociale kapitel skal I snakke om: n formålet med ansættelsen n tilrettelæggelsen af forløbet, herunder jobbeskrivelse og uddannelseselementer n et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning n opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning. Det kan I gøre ved at lave: 1) et ansættelsesbrev 2) en beskrivelse af arbejdsfunktioner 3) en plan for forløbet. I kan vælge at kombinere 2) og 3), så I skriver beskrivelsen af arbejdsfunktionerne ind i planen for tilskudsforløbet. 1) Ansættelsesbrev Ansættelsesbrevet skal indeholde de samme oplysninger som ansættelsesbreve for ordinært ansatte. Tilskudsansatte er nemlig ansat på samme overenskomstmæssige vilkår som de ordinært ansatte kolleger. Du kan se på Tillidszonen under Personaleforhold/Ansættelse, hvad der skal stå i et ansættelsesbrev. 10

11 Derudover skal ansættelsesbrevet oplyse om: tilskudsansættelsens varighed. Det er ifølge loven højst 12 måneder. løn og arbejdsvilkår. De skal være overenskomstmæssige, men lønnen skal svare til den tilskudsansattes dagpengeniveau og kan højst udgøre kr. 105,24 i timen (pr ). Arbejdstiden skal reguleres derefter. Vær opmærksom på: Det er ledelsens ansvar at udregne løn og arbejdstid i tilskudsjob. Hvis du vil regne med, kan du på Tillidszonen finde et skema under Personaleforhold/Ledige i aktivering. Her kan du indsætte den tilskudsansattes individuelle dagpengesats, løngruppe, løntrin, tillæg mv. Så kan du se i skemaet, hvor mange timer vedkommende skal arbejde og til hvilken time- og månedsløn. Er du i tvivl, om ledelsen har regnet rigtigt, så kontakt din lokale FOA-afdeling. Herudover anbefaler FOA, at det i ansættelsesbrevet også præciseres, at den tilskudsansatte n har ret til at få fri til jobsøgning, f.eks. 2 timer ugentligt. n kan sige op med kort varsel, hvis han eller hun får ordinært arbejde eller begynder på en uddannelse. 2) Beskrivelse af arbejdsfunktioner Her skal I beskrive de arbejdsfunktioner, som den tilskudsansatte skal deltage i. Arbejdsfunktionerne skal være relevante for det jobmål, der fremgår af en jobplan fra Jobcentret. Opgaverne skal give et billede af, hvad arbejdet på arbejdspladsen består i, så den tilskudsansatte kan kvalificere sig til et ordinært arbejde måske på jeres arbejdsplads. Han eller hun skal altså ikke kun sættes til det rutineprægede arbejde, men have varierede opgaver. Hvilke arbejdsfunktioner må den tilskudsansatte udføre? Der er ikke nogle formelle begrænsninger af, hvad en ansat med tilskud må lave. Det må altså gerne være arbejdsfunktioner som dem, de ordinært ansatte kolleger udfører. Der er heller ikke nogen formelle regler om, at den tilskudsansatte ikke må arbejde alene. 11

12 FOA anbefaler: n at arbejdet tilrettelægges, så den tilskudsansatte ikke er alene på arbejdspladsen. Både for vedkommendes egen skyld og for kollegernes og eventuelle brugeres skyld. Det betyder f.eks., at den tilskudsansatte ikke skal åbne eller lukke en institution, uden at der er en ordinært ansat kollega tilstede. De skal heller ikke være alene i f.eks. en nattevagt. Reglen skal dog ikke tages mere bogstaveligt end, at en tilskudsansat sagtens kan gå en tur med en beboer eller klare tekniske opgaver på en skole på egen hånd. 3) Plan for forløbet I planen skal I beskrive, hvordan jobmål og perspektiver i den tilskudsansattes jobplan bliver overført til den daglige virkelighed på arbejdspladsen. Her skal stå: n formålet med tilskudsansættelsen, f.eks. at I gennem et målrettet forløb vil klæde den ledige på til et ordinært job eller uddannelse inden for fagområdet. n hvordan I vil introducere den tilskudsansatte til arbejdspladsen, f.eks. i form af en føleller mentorordning. Ved du, at I kan få finansieret en mentor? En mentor er en medarbejder eller en ekstern konsulent, som har til opgave at introducere, vejlede eller oplære en ny kollega, der ansættes med tilskud. Din arbejdsplads kan få støtte til at dække lønomkostningerne ved frikøb af medarbejderen, som varetager mentorfunktionen, eller til betaling af en konsulent. Betingelsen for støtte til en mentor er, at mentorfunktionen er afgørende for, at den ledige kan ansættes i et tilskudsjob. Det betyder i praksis, at der er forholdsvis få tilskudsansatte, der får bevilget en mentor. Hvis I ønsker at ansøge om en mentorordning, skal din leder kontakte Jobcentret. n hvilken opkvalificering formel og uformel den tilskudsansatte skal tilbydes under forløbet. 12

13 Ved du, at tilskudsansatte kan deltage i uddannelse? Uddannelsen kan enten ligge i starten af eller under forløbet. Som tillidsvalgt kan du hjælpe den tilskudsansatte ved at anbefale relevante uddannelsesforløb. Hvis uddannelsen er med i den tilskudsansattes jobplan, kan Jobcentret betale for den. n de forskellige arbejdsområder, som vedkommende skal prøve gennem forløbet. n hvornår og hvordan forløbet skal evalueres, f.eks. ved at den tilskudsansatte tilbydes en samtale med lederen hver tredje måned. Ved du at Jobcentret kan give økonomisk tilskud til. n undervisningsmateriale, arbejdsredskaber eller arbejdspladsindretning. Det er en betingelse, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet. n befordringsgodtgørelse, hvis vedkommende har mere end 24 kilometers daglig transport. I kan få ansøgningsblanketter i Jobcentret. Vær opmærksom på: n at informere kollegerne, før den tilskudsansatte starter. Det er vigtigt, at alle ved, hvad tilskudsjobbet betyder både for dem selv og for den nye kollega. 13

14 tilskudsforløbet kører Organisering i FOA Fag og Arbejde Som ansat på et område, der er overenskomstdækket af FOA, bør den tilskudsansatte selvfølgelig være medlem af forbundet. Som tillidsvalgt kan du introducere fagforeningen og anbefale, at han eller hun melder sig ind eller bliver overflyttet fra et andet forbund. Der er mange gode grunde til at være medlem af FOA, f.eks. at man er sikret ret til forbundets 11 serviceløfter til medlemmerne. Kontrol og opfølgning Mens tilskudsforløbet kører, skal du løbende følge med i, hvordan det går og hjælpe med at få løst problemer, hvis de opstår. Hvis I har udpeget en mentor for den tilskudsansatte, har mentoren den samme opgave. Tjek, at planen for forløbet overholdes Det vil sige, at den tilskudsansatte n udfører de arbejdsopgaver, der er aftalt. n får den aftalte opkvalificering. n får den aftalte evaluering af forløbet, herunder MUS-samtaler. n har mulighed for at søge job i det aftalte antal timer. Som tillidsrepræsentant skal du høres, hvis der skal ske ændringer i den tilskudsansattes arbejdsfunktioner eller i planen for forløbet. Vær opmærksom på: n Trives den tilskudsansatte på arbejdspladsen? n Fungerer samarbejdet med kollegerne? n Får den tilskudsansatte mulighed for at udvikle sig i jobbet? n Bliver du som tillidsvalgt inddraget, hvis der opstår problemer? n Bliver den tilskudsansatte tilbudt eventuelle faste stillinger eller vikariater på arbejdspladsen? 14

15 Tjek, at overenskomsten også overholdes for tilskudsansatte Som tillidsvalgt skal du sørge for, at den tilskudsansatte behandles på lige fod med kollegerne. Han eller hun er nemlig omfattet af overenskomsten på alle andre områder end den særlige omregning af timetallet. Og selvfølgelig deltager en tilskudsansat også på personalemøder, til julefrokoster osv. Tjek, at der afholdes evaluerings- og opfølgningssamtaler Det er vigtigt, at den tilskudsansatte, din leder og du selv eller en mentor med jævne mellemrum taler om: jeres oplevelser af det hidtidige forløb jeres ønsker og forventninger til den resterende tid eventuelle ændringer i arbejdsfunktioner og plan for forløbet efterfølgende job- og uddannelsesmuligheder, herunder hvorvidt der er mulighed for ordinær ansættelse på jeres arbejdsplads. Det er vigtigt, at den tilskudsansatte ikke gør sig forhåbninger om at fortsætte i et fast job, hvis det ikke er realistisk. Omvendt kan I måske bruge jeres netværk til at orientere om ledige job i branchen, som det vil være oplagt at søge. Hjælp den tilskudsansatte med at få ordinære timer på arbejdspladsen Har I ubesatte timer, kan du høre, om den tilskudsansatte er interesseret, f.eks. i at være vikar for andre kolleger. Det kan være vigtigt både for økonomien og for selvværdet. Ledige ansat i løntilskudsjob må arbejde ordinært 5 timer pr. uge uden at timetallet i løntilskudsjobbet skal sænkes. Vær opmærksom på: n at den tilskudsansatte ikke må arbejde mere end 37 timer pr. uge. Kontakt din lokale FOA afdeling, hvis du er tvivl om beregningen af det ugentlige timetal. Pas på misbrug! Hvis du opdager, at ledelsen misbruger den tilskudsansattes arbejdskraft eller tilskudsordningen som sådan, skal du henvende dig i din FOA-afdeling. Misbrug kan f.eks. være: n hvis der pludselig fyres en ordinært ansat kollega på det område, hvor den tilskudsansatte arbejder, uden at der ansættes en ny. 15

16 n hvis den tilskudsansatte bliver brugt som vikar uden at få overenskomstmæssig løn for det. n hvis arbejdsmængden pludselig øges, uden at der bliver ansat flere ordinært ansatte medarbejdere. Det kan f.eks. være, hvis der pludselig indskrives flere børn i et dagtilbud. n hvis den tilskudsansatte ikke får den lovede opkvalificering, men f.eks. bliver sat til alt rutinearbejdet. Hvis det ikke lykkes at få en løsning på problemerne med din leder og/eller kommunen, kan det i værste fald blive nødvendigt at rejse en fagretslig sag. Hvis tilskudsforløbet ikke fungerer og ansættelsen må ophæves Der kan være mange grunde til, at en tilskudsansættelse må ophæves. Måske finder den tilskudsansatte ud af, at arbejdet ikke var noget for ham eller hende. Eller arbejdspladsen finder ud af, at den tilskudsansatte ikke passer til arbejdet eller i hvert fald skal opkvalificeres, f.eks. sprogligt, før vedkommende kan få noget ud af forløbet. De gældende overenskomstmæssige regler for opsigelser, herunder beskyttelsesregler, gælder også for tilskudsansatte. Desuden skal din leder tage kontakt til Jobcentret for at aftale, hvornår og hvordan ansættelsen skal ophøre. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du som tillidsvalgt bliver inddraget i beslutningen. Det er også vigtigt, at Jobcentret får jobplanen revideret, så personen kan begynde på et andet aktiveringsforløb i stedet for at bruge af sin dagpengeret i en perspektivløs tilskudsansættelse. Du kan være med til at følge op på det afbrudte forløb på din arbejdsplads. For eksempel ved at hjælpe med at finde ud af, hvad der gik galt. Og du kan bidrage til, at den tilskudsansatte ikke føler, at han eller hun går videre i livet med endnu et nederlag. 16

17 tilskudsforløbet er ved at være slut En ny ordinært ansat kollega? Hele formålet med tilskudsordningen er, at den tilskudsansatte bliver kvalificeret til at varetage et ordinært job. Hvis I har været tilfredse med forløbet, og den tilskudsansatte har lyst til at blive hos jer, er det da også det bedste for alle parter, hvis der kan blive tale om en ordinær ansættelse. Måske skal vedkommende først uddannes, men vil bagefter være velkommen på jeres arbejdsplads. Selvom jeres arbejdsplads har viljen, har I måske ikke muligheden for at ansætte den tilskudsansatte ordinært. I den situation er det vigtigt, at I giver vedkommende hjælp til at komme videre i sin jobsøgning. Når tilskudsansættelsen er ved at være slut, skal arbejdspladsen derfor tilbyde: En udslusningssamtale, hvor du, din leder og den tilskudsansatte sammen evaluerer forløbet og snakker om, hvordan han eller hun kommer videre i sin jobsøgning. I kan også vurdere mulighederne for, at vedkommende eventuelt senere kan blive ansat fast eller som vikar på arbejdspladsen eller evt. først skal gennemgå en formel uddannelse. En udtalelse/anbefaling, hvor din leder kommer med sin vurdering af den tilskudsansattes kompetencer og resultater af forløbet. I kan eventuelt også tilbyde, at han eller hun kan skrive jeres arbejdsplads på sine jobansøgninger som reference. FOA anbefaler: Hvis I ikke har mulighed for at ansætte tilskudspersonen ordinært, kan I henvise vedkommende til den lokale FOA-afdeling. Her kan den ledige få en samtale med en faglig sagsbehandler om relevante job og uddannelsesmuligheder. I kan også anbefale tilskudspersonen at søge på FOA Job på FOA Job er Danmarks største jobportal med job både inden for og uden for FOAs områder. 17

18 mere om løntilskudsjob Links på nettet: På KTO s hjemmeside finder du Rammeaftalen om det sociale kapitel, På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside finder du Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor du kan læse om Ansættelse med løntilskud i kapitel På Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside kan du følge med i Jobcentrenes brug af tilskudsjob både i form af vejledninger, undersøgelser og statistik. På dit lokale Jobcenters hjemmeside og på kan du finde de blanketter, som arbejdsgiveren skal udfylde, når I vil ansætte en ledig med tilskud. På Tillidszonen kan du læse om tilskudsjob under Personaleforhold/Aktivering af ledige. 18

19 19

20 Politisk ansvarlig: Mona Striib Redaktion: Vibeke Kold Layout: girafisk design, Bente Stensen Christensen Tryk: FOAs Trykkeri 1. oplag: Maj 2008 Staunings Plads København V Tlf.:

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik NYE UDFORDRINGER Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik INDHOLD:

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter INDHOLD DEL

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen

Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen Pointer og anbefalinger fra CASA-undersøgelsen: Aktivering på kommunale arbejdspladser effekter, konsekvenser og praksis samlet og kommenteret

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG JUNI 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag 2 FOA FAG OG ARBEJDE BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Forord Den forkortede

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere