Inspirationsforløb i faget matematik i klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6."

Transkript

1 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse

2 Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet 4 Relationsmodellen 5 Planlægningsfasen 6 Elevforudsætning 6 Evaluering 6 Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet 8 Valg af undervisningsaktiviteter 11 Undervisningsdifferentiering 11 Gennemførelsesfase 13 Evalueringsfase 16 2 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

3 Indledning Inspirationsforløbet beskriver planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb ud fra læringsmålstyret undervisning. Undervisningsforløbet er opbygget efter den didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning. Du kan læse mere i vejledningen om læringsmålstyret undervisning i folkeskolen på htpp://ffm.emu.dk /laeringsmaalstyret-undervisning. Undervisningsforløbet er udarbejdet af et konsortium bestående af UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut for Pædagogik og Læring (DPU), Aarhus Universitet, i samarbejde med Undervisningsministeriet. Inspirationsforløbene er udgivet af Undervisningsministeriet, Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 3

4 Undervisningsforløbet Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 6. klasse, hvor der arbejdes med stofområdet statistik og sandsynlighed. Området giver gode muligheder for, at eleverne tilegner sig dele af modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne. Eleverne samler i forløbet data om deres eget liv og sammenligner dem med data fra en fiktiv 6. klasses blog på Skoleblogs.dk. Forløbet indeholder fem moduler. Mål for forløbet Forløbet tager udgangspunkt i følgende Fælles Mål for klasse: Der er tre aktive verber i færdighedsmålene: Tolke, gennemføre og sammenligne. I elevernes egen undersøgelse sikres det, at verberne kommer i spil i den nævnte rækkefølge. De tre udvalgte kompetencer er medspillere i arbejdet med de faglige begreber. Ved at anbringe forløbet i rammen med Skoleblogs får eleverne mulighed for at sætte de faglige begreber og kompetencerne i samspil på en motiverende måde med både en klar afsender og en synligt defineret modtager. Undervisningsforløbet udfoldes kronologisk. Målstyret undervisning planlægges og gennemføres ud fra relationsmodellen. Matematiske kompetencer Modellering Hjælpemiddel Kommunikation Stofområder Statistik og sandsynlighed Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer. Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser. Eleven kan anvende enkle matematiske modeller. Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål. Eleven kan kommunikere varieret med og om matematik. 4 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

5 Relationsmodellen Nedenfor ses et uddrag af de fire faktorer i læringsmålstyret undervisning i undervisningsforløbet. Læringsmål Evaluering Undervisningsaktiviteter Tegn på læring Læringsmål for undervisningsforløbet Undervisningsaktiviteter Tegn på læring Evaluering Eleverne kan formulere spørgsmål og lave kategorier til egen Eleverne udvælger en artikel fra bloggen, som de ønsker at anvende til sammenligning med deres egen klasse. Eleverne formulerer spørgsmål og laver kategorier til deres egen Eleven planlægger og gennemfører undersøgelse med flere spørgsmål i forskellige kategorier. Modulet sluttes med fælles samtale i klassen, hvor der drøftes og gives eksempler på gode, brugbare spørgsmål, og det drøftes, hvilke opgaver der gav problemer. Eleverne udfører pilotundersøgelse i deres egen gruppe og retter efterfølgende på baggrund af de erfaringer, de gør i den aktivitet.

6 Planlægningsfasen Stofområdet statistik giver gode muligheder for, at eleverne tilegner sig dele af modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne. Modelleringskompetencen tager udgangspunkt i elevernes hverdagserfaringer, og statistiske data bearbejdes med deskriptorer og diagrammer, som kræver brug af hjælpemidler til formidlingen ofte med anvendelse af digitale værktøjer. I formidlingen af resultaterne af de statistiske resultater anvendes kommunikationskompetencen. Gennem egne undersøgelser kan eleverne sammenligne data, der vedrører deres eget liv, med data fra en såkaldt helt almindelig dansk 6. klasse i denne situation fiktivt beskrevet via en Easy Paper på Skoleblogs. Her har NørreSkole6c oprettet en blog, hvor de anvender statistik til at undersøge forskellige forhold i deres egen klasse. Eleverne har her bl.a. undersøgt, hvor langt de har til skole, hvilke fritidsinteresser de har, og i hvilke måneder de har fødselsdag. Resultaterne af undersøgelserne beskrives i artikler på bloggen. Elevforudsætning Elever har arbejdet med emnet tidligere i skoleforløbet, så det forudsættes, at eleverne: - Har nogen erfaring med at anvende grafiske fremstillinger af data og har kendskab til pinde- og cirkeldiagrammer. - Har anvendt deskriptorerne mindsteværdi, størsteværdi og typetal. - Kan anvende og tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer. - Har erfaring med og kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger. - Kan kommunikere mundtligt og visuelt i matematik samt vise matematisk tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger. Evaluering Forløbets første modul giver læreren mulighed for at skaffe sig indblik i kunnen og viden hos den enkelte elev via formativ vurdering. Eleverne gennemlæser artikler på bloggen og udvælger en, de ønsker at fremlægge for klassen. Gennem forberedelse af denne præsentation benytter eleverne sig af deres viden og kunnen inden for området. I denne præsentation får vi fokus på, i hvor høj grad eleverne anvender de begreber, de har med som forudsætning for dette forløb. Ved præsentation af artiklen har læreren fokus på elevernes brug af fagsprog, der indikerer kendskab 6 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

7 til begreber som data, hyppighed og anvendelse af deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde og typetal. Ved præsentation stiller læreren spørgsmål som oplæg til samtale i klassen, fx: Er der forskel på pinde- og cirkeldiagram, og hvorfor tror I, der i denne undersøgelse er valgt det ene frem for det andet? Hvilke informationer giver data, som er angivet i et skema? Hvad betyder mindre end 2 søskende i gennemsnit, og hvordan er det beregnet? Hvordan kan vi finde frem til, hvor mange der er med i undersøgelsen? Hvor mange går der i klassen? Kan vi ud fra cirkeldiagrammet se, hvor mange der har været med i undersøgelsen? Hvis der står, at pigerne sms er 65 % og drengene 35 %, er det så rigtigt, at pigerne sms er cirka dobbelt så meget som drengene? Hvad betyder frekvens? En af grupperne havde valgt at arbejde med undersøgelsen Hvem går til hvad?. De undersøger, hvor mange der går til fodbold, gymnastik, svømning osv., men finder undervejs ud af, at det med disse data giver ikke mening at finde deskriptorer. Gruppen drøfter, hvordan de skulle have spurgt for at kunne beregne, hvor mange forskellige sportsgrene, en elev i gennemsnit går til. Læreren har fokus på elevernes overvejelser af, hvilke undersøgelser eleverne i 6.c på NørreSkole har foretaget for at frembringe data, hvordan data er bearbejdet, og hvordan eleverne har bearbejdet disse data til artikler. Også nu er læreren opmærksom på elevernes anvendelse af faglige begreber i præsentationerne. Hvis eleverne ikke benytter de statistiske deskriptorer i deres præsentation, kan læreren efterfølgende vælge at arbejde med udvalgte deskriptorer. Det kan gøres ved, at hver gruppe arbejder med en af deskriptorerne og derefter fremlægger for klassen. I samtalesituationen får eleverne afdækket et eventuelt behov for at få kendskab til begreber, så forløbets mål giver mening for eleverne. Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 7

8 Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet I tilknytning til hvert af forløbets læringsmål er formuleret tegn på forskellige grader af målop- fyldelse. Tegnene er knyttet til de konkrete aktiviteter, der er i forløbet. Læringsmål for undervisningsforløbet Eleverne kan aflæse og forklare fordelingen af data i et pindediagram. Eleverne kan aflæse og forklare fordelingen af data i et cirkeldiagram. Eleverne kan anvende mindsteværdi, størsteværdi og typetal i beskrivelse af diagram. Eleverne kan læse multimodale tekster. Tegn på læring Eleven beskriver fordeling af data i et pindediagram/cirkeldiagram. Eleven beskriver data ud fra den grafiske fremstilling og anvender særlige kendetegn ved data som typetal, mindsteværdi og størsteværdi i beskrivelsen. Eleven beskriver data ud fra den grafiske fremstilling og relaterer til særlige kendetegn ved data som typetal, mindsteværdi og størsteværdi i beskrivelsen. Eleven redegør for, hvilke diagrammer der er bedst egnede til at beskrive de aktuelle data. Eleverne kan formulere spørgsmål og lave kategorier til egen Eleven planlægger og gennemfører undersøgelse med enkelte spørgsmål og enkle kategorier. Eleven planlægger og gennemfører undersøgelse med få spørgsmål og forskellige kategorier. Eleven planlægger og gennemfører undersøgelse med flere spørgsmål og forskellige kategorier.»» Eleven planlægger og gennemfører undersøgelse med flere spørgsmål og forskellige typer af kategorier og redegør for udvælgelsen af kategorier. 8 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

9 Læringsmål for undervisningsforløbet Eleverne kan sortere data, udvælge diagrammer og relevante deskriptorer til beskrivelse af egen Eleverne kan udføre de valgte diagrammer med digitalt værktøj. Tegn på læring Eleven sorterer data og anvender hyppighed til beskrivelse af data. Eleven anvender digitalt værktøj til opstilling af hyppighed/ frekvenstabel. Eleven sorterer data og anvender hyppighed/frekvens til beskrivelse af data. Eleven finder enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde og typetal. Eleven sorterer data og anvender hyppighed/frekvens til beskrivelse af data. Eleven finder enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal, median og gennemsnit. Eleven sorterer data og anvender hyppighed/frekvens til beskrivelse af data. Eleven finder enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal, median og gennemsnit samt anvender diagrammer til formidling af data. Eleven redegør for valg af deskriptorer og egnede hjælpemidler til formålet. Eleverne kan sammenligne egen undersøgelse med anden tilsvarende Eleverne kan udvælge relevante ligheder og forskelle. Eleverne kan forberede præsentation af egen Eleven sammenligner lige store datasæt ved hyppigheder og/eller ved pindediagram. Eleven angiver enkelt lighed og/eller forskel på datasæt. Eleven sammenligner datasæt af forskellig størrelse ved brug af frekvens samt pindediagram/cirkeldiagram. Eleven angiver enkelt lighed og/eller forskel på datasæt. Eleven sammenligner datasæt af forskellig størrelse ved brug af frekvens samt pindediagram/cirkeldiagram. Eleven angiver flere ligheder og/eller forskelle på datasæt og benytter enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal. Eleven sammenligner datasæt ved begrundet valg af hyppighed, frekvens, pindediagram og cirkeldiagram. Eleven anvender enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal, median og gennemsnit i angivelse af ligheder og/eller data.»» Eleven kan redegøre for valg af deskriptorer og egnede hjælpemidler i forhold til formålet. Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 9

10 Læringsmål for undervisningsforløbet Eleverne kan præsentere egen Eleverne kan præsentere sammenligning af egen undersøgelse med tilsvarende Eleverne kan benytte fagsprog i præsentationen. Eleverne kan forklare ligheder og forskelle i sammenligningen. Tegn på læring Eleven præsenterer egen undersøgelse ved at sortere data og opstille hyppigheder. Eleven præsenterer egen undersøgelse ved at sortere data og lave en grafisk fremstilling med pindediagram/cirkeldiagram. Eleven præsenterer egen undersøgelse ved at sortere data og lave en grafisk fremstilling med pindediagram/cirkeldiagram. Eleven anvender enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal, median og gennemsnit til sin præsentation. Eleven præsenterer egen undersøgelse ved at sortere data og lave en grafisk fremstilling med pindediagram og/eller cirkeldiagram. Eleven anvender enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal, median og gennemsnit til sin præsentation. Eleven anvender enkle deskriptorer til at tolkning af undersøgelse og/eller til sammenligning med anden Eleverne kan formulere spørgsmål og lave kategorier til egen Eleverne kan sortere data, udvælge diagrammer og relevante deskriptorer til beskrivelse af egen Eleverne kan præsentere egen Eleverne kan beskrive og designe udvalgte diagrammer ved hjælp af digitale værktøjer. Eleven præsenterer egen undersøgelse udelukkende med det valgte diagram eller skema. Undersøgelsens resultater kommenteres ikke. Eleven præsenterer egen undersøgelse med udvalgt diagram eller skema, og der inddrages relevante deskriptorer i denne præsentation. Eleven præsenterer egen undersøgelse med udvalgt diagram eller skema. Relevante deskriptorer inddrages og tolkning formidles i hverdagssprog. Eleven kan beskrive indhold i diagrammer. Eleven kan udføre et enkelt pinde- og cirkeldiagram i digitalt værktøj. Eleven kan designe diagram med relevante enheder, titler m.v. i digitalt værktøj. Eleverne kan arbejde med multimodale tekster. Eleven kan arbejde med tekst og diagram i sammenhæng. Eleven kan redegøre for sammenhæng mellem tekst og diagram.»» Eleven kan formidle en artikel, hvor der indgår tekst, diagram og illustration. 10 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

11 Valg af undervisningsaktiviteter For at opnå de opstillede mål, som de er beskrevet i afsnittet Gennemførselsfasen, skal eleverne først læse og tolke NørreSkoles6c s beskrivelse af sig selv med statistiske begreber på deres skoleblog. Teksterne her er multimodale, da de består af forskellige typer tekst i samspil med diagrammer. En del af iscenesættelsen kunne være at læse et par af artiklerne igennem sammen for på den måde at sikre sig, at eleverne via den faglige læsning har forstået indholdet. For at nå de opstillede mål her skal eleverne derefter i grupper tolke tekster og diagrammer i udvalgte artikler. Derefter skal eleverne selv iværksætte tilsvarende undersøgelser med samme eller andre temaer. På vej mod målet med disse undersøgelser skal eleverne foretage en lille pilotundersøgelse blandt gruppens medlemmer. Den skal Modul 2 afdække, om spørgsmålet forstås, og om de kategorier, eleverne har valgt, er egnede til at give et klart indtryk af det valgte tema. Undersøgelserne skal bearbejdes med statistiske begreber og hjælpemidler for derefter at blive kommunikeret i en tilsvarende skoleblog. Skoleblogs tilbyder mange forskellige udtryksmuligheder, men det vil nok være naturligt at vælge webavis af hensyn til kravet om sammenligning. En skoleblog kan gøres tilgængelig på forskellige niveauer, men uanset hvilket der bliver valgt, stilles der præcise krav til de artikler, eleverne vælger at lægge ind. Det betyder, at der sammen med anvendelsen af begreber og diagrammer stilles krav til sproget om korrekthed og præcision. Det er afgørende, at de, der kommunikeres til, ikke er i tvivl om budskabet. En gruppe elever har lavet et spørgeskema med overskriften Hvad er dit yndlingsfag? De har angivet dansk, matematik, engelsk og andet som svarmuligheder. Pilotundersøgelsen giver ét svar på matematik(!) og fire på andet. De fire, der svarer andet viser sig efterfølgende at dække over hjemkundskab, og eleverne indser, at de i deres endelige undersøgelse er nødt til at angive flere svarmuligheder. Når I skal skrive jeres egen skoleblog, så er det vigtigt, at I skriver, så alle kan forstå det. I kan lave den statistiske undersøgelse og beskrivelse, men det nytter ikke, at I bare skriver fx typetallet er 7, for det forstår hr. og fru Danmark ikke. Så husk også at skrive i hverdagssprog i jeres artikel. Lærer Undervisningsdifferentiering Undersøgelserne, som eleverne tager udgangspunkt i, er eksempler fra en meget simpel præsentation. Der er et enkelt diagram (pindeeller cirkeldiagram) til præsentation med både frekvenstabel, diagram og deskriptorer som eksempelvis typetal, gennemsnit m.v. Det giver eleverne mulighed for at vælge en undersøgelse til den første præsentation i Modul 1, inden for deres nærmeste udviklingszone. På bloggen findes en præsentation af de væsentligste deskriptorer og begreber, og denne kan bruges både som opslagsværk og til elevernes selvstændige fordybelse i begreberne. Forløbet foregår ved veksling mellem gruppearbejde, præsentation og klassedialog. Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 11

12 Iscenesættelserne, med udgangspunkt i elevernes egne valgte undersøgelser, inviterer til elevmedbestemmelse og understøtter elevernes udvikling af egen læringskompetence, idet de får skærpet opmærksomhed på egne læringsmål. Herved gives mulighed for både at skabe progression i elevernes læring og for at differentiere undervisningen. Både gruppearbejdet og præsentationerne gør det muligt for læreren at vejlede differentieret og stille spørgsmål til eleverne på flere niveauer. 12 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

13 Gennemførelsesfase Læringsaktiviteterne indledes med fælles introduktion i hvert af modulerne, der alle indeholder iscenesættelse, aktiviteter og fællesgørelse. Iscenesættelsen indeholder introduktion med de tre elementer: Det som I skal lære i dette modul er Derfor skal I arbejde med Når I er færdige med modulet, skal I kunne Gennem læsning af artiklerne, undersøgelserne og fællesgørelserne præsenterer læreren forløbets begreber. Undervejs i forløbet sikrer læreren, at indholdet sprogliggøres, og at fagsproget tilbydes gennem dialog med eleverne i arbejdet med aktiviteterne. I forløbets midterste moduler arbejder eleverne i grupper. Her bruger de begreberne til at tilrettelægge og udføre undersøgelser, som de kan sammenligne med klassen på bloggen det kan være i forhold til en af de eksisterende, eller det kan være en anden Ved den sidste præsentation er der særlig fokus på diskussion af forskelle i begrebernes betydning. Det er vigtigt, at oplægget til arbejdet formuleres på en sådan måde, at det er opgaven i sig selv, der på samme tid kræver og motiverer til, at eleverne lærer de statistiske begreber og anvender de matematiske kompetencer. Efter forløbet skal eleverne kunne sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser, samt de statistiske deskriptorer mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal og gennemsnit. Eleverne skal kunne gøre rede for begreberne og bruge dem til at beskrive forskelle og ligheder mellem datasæt. Modul 1 Læringsmål Undervisningsaktiviteter Eleverne kan aflæse og forklare fordelingen af data i et pindediagram. Eleverne kan aflæse og forklare fordelingen af data i et cirkeldiagram. Eleverne kan anvende mindsteværdi, størsteværdi og typetal i beskrivelse af diagram. Eleverne kan læse multimodale tekster. Iscenesættelse Undervisningen starter med et fælles oplæg, hvor skolebloggen og dens indhold præsenteres. Forløbets samlede mål og målet for dette modul præsenteres for eleverne. Aktiviteter Eleverne læser alle artikler på bloggen, og indholdet diskuteres, emnerne genkendes og sammenholdes med egne erfaringer. Hver gruppe udvælger en artikel og afsøger teksten for relevante informationer. Fokus er her på læsning og sammenkædning af tekst og data. Eleverne forbereder en præsentation med forklaring og tolkning af artiklens fremstilling af data og den tilhørende tekst. Hvis teksten indeholder deskriptorer, inddrages disse i præsentationen. Fællesgørelse Grupperne præsenterer den valgte undersøgelse for klassen. Der kan være flere grupper, der har valgt at præsentere samme undersøgelse, det skærper blot elevernes og lærerens opmærksomhed på, hvad der præsenteres, hvilke informationer der kan tolkes ud af artiklen osv. Læreren stiller uddybende spørgsmål, sammenholder forskellige elevudsagn osv. (se under afsnittet om evaluering). Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 13

14 Modul 2 Læringsmål Undervisningsaktiviteter Eleverne kan formulere spørgsmål og lave kategorier til egen Iscenesættelse Undervisningen tager udgangspunkt i en undersøgelse, som læreren har tilrettelagt, så eleverne får erfaring med nødvendigheden af overvejelser om formulering af spørgsmål og kategorier i deres egen Aktiviteter Eleverne udvælger en artikel fra bloggen, som de ønsker at anvende til sammenligning med deres egen klasse. Eleverne formulerer spørgsmål og laver kategorier til deres egen Eleverne udfører pilotundersøgelse i deres egen gruppe og retter efterfølgende på baggrund af de erfaringer, undersøgelsen gav dem. Fællesgørelse Modulet sluttes med fælles samtale i klassen, hvor der drøftes og gives eksempler på gode, brugbare spørgsmål og spørgsmål, der gav problemer. Modul 3 Læringsmål Undervisningsaktiviteter Eleverne kan sortere data, udvælge diagrammer og relevante deskriptorer til beskrivelse af egen Eleverne kan udføre de valgte diagrammer med et digitalt værktøj. Iscenesættelse Eleverne præsenteres for målet for modulet, og via fælles samtale om deskriptorerne gøres der rede for, hvordan de bestemmes, og hvilken information de giver om data. Aktiviteter Eleverne skal lave en statistisk beskrivelse af data. Data ordnes og sorteres efter kategori eller størrelse. Der udvælges diagramtype og deskriptorer. Der vælges hjælpemiddel til udførsel af diagrammer. Eleverne skriver artikel om deres egen undersøgelse til klassens blog. Fællesgørelse Sammenhæng mellem type af data og mulig beskrivelse drøftes. Grupperne gør rede for de erfaringer, de har gjort sig og problemer, de er stødt ind i. Et eksempel på et problem kan være, at en gruppe har lavet en undersøgelse udelukkende med kategorivariable og efterfølgende har forsøgt at beregne gennemsnittet. 14 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

15 Modul 4 Læringsmål Undervisningsaktiviteter Eleverne kan sammenligne egen undersøgelse med anden tilsvarende Eleverne kan udvælge relevante ligheder og forskelle. Eleverne kan forberede præsentation af egen Iscenesættelse Undervisningen starter med en fælles samtale om at sammenligne undersøgelser med udgangspunkt i spørgsmål som: Hvad er vigtigt at få med, og hvordan kan vi formidle dette? Hvordan sætter vi det ind i kontekst? Hvad vil det sige at formidle en statistisk undersøgelse? Hvad kræver det af læseren og af formidleren? Aktiviteter Eleverne forbereder sammenligning af deres undersøgelse med den udvalgte fra bloggen. Hvilke forskelle og ligheder kan de beskrive? Sammenligningen skal indgå i elevernes egen artikel på bloggen. Fællesgørelse Fællesgørelse foregår dels i grupperne omkring de enkelte artikler og dels i den fælles samtale omkring det aktuelle indhold i bloggen. Krav og forventninger til præsentation af undersøgelserne repeteres. Modul 5 Læringsmål Undervisningsaktiviteter Eleverne kan præsentere gruppens egen Eleverne kan præsentere sammenligning af egen undersøgelse med tilsvarende Fællesgørelse Hele modulet er fællesgørelse. Klassens egen blog er nu klar til præsentation. Hver gruppe præsenterer/formidler deres artikel. Læreren stiller uddybende spørgsmål, sammenholder forskellige elevudsagn og sætter på denne måde fokus på de opstillede læringsmål. Eleverne kan benytte fagsprog i præsentationen. Eleverne kan forklare ligheder og forskelle i sammenligningen. Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 15

16 Evalueringsfase Gennem præsentationer, klassesamtaler og dialog synliggøres elevens læring. Læreren får herigennem indblik i det lærte. Læreren vurderer gennem første præsentation, om eleverne har tilstrækkelige forudsætninger for selv at lave en undersøgelse, og om de er i stand til at benytte udvalgte deskriptorer i deres præsentation. På denne baggrund justerer læreren forløbet med gennemgang af begreberne og udførsel af diagrammer ved hjælp af digitale værktøjer. Datawall Til støtte for elevernes eget indblik i det lærte udarbejdes en såkaldt datawall. Læringsmålene for hvert modul omsættes til færdighedsmål for eleverne. Efter hvert modul noterer eleverne med et kryds i det relevante felt, om de har fået mere viden. Der kan godt sættes mere end ét kryds i hvert felt for at tilkendegive, at man efter modul 2 ved mere om et givet begreb end efter modul 1. Nu er der 10 minutter tilbage. Det betyder, I skal sætte X på datatavlen, hvis I har fået mere viden, end I havde før. Har I for eksempel lært at beregne, og har I lært at tolke, så skal I sætte et kryds. Hvis ikke, sætter I ikke noget kryds. Lærer 16 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

17 Elevlogbog Fra Sisses og Freyas logbog Vi har lavet videre på vores matematik emne i målstyret undervisning i statistik. Vi har næsten fået skrevet det hele ind i Word, og er derfor snart klar til at sætte det ind på hjemmesiden, som Ritter har gjort klar til os. Vi synes, at det er en sjov, spændende og udfordrende opgave, fordi den er anderledes, på den måde at vi skal sætte det ind på en hjemmeside, hvor alle kan se det, og fordi at vi ikke har så lang tid til det, som vi plejer at have. Vi har nået rimelig meget på kort tid ved dette emne, vi har hen af vejen lært hvad både mindste og største værdi, mindste værdi er det tal, der er færrest af, og største værdien er den, der er flest af, fx 4, 4, 7, 1, 1, 1. Her er mindsteværdien 7, fordi der kun er en af den, og største værdien er 1, fordi at der er flest 1 ere. Vi har også lært, hvad typetallet er, det er det tal, der kommer mest fx 1, 3, 5, 2, 2. Her er typetallet 2, fordi at det er det tal der bliver nævnt flest gange. Fra Benjamins logbog Det var sjovt at arbejde med målstyret undervisning, fordi man har nogle få mål for hvert modul, og man får kun opgaver, som passer til målene i modulet. Vi skulle lave en kladde til en undersøgelse, som vi senere skulle gå i dybden med. Det var hyggeligt, da Mikael var på besøg. Vi skulle fremlægge vores kladde for klassen, inklusive Tina og Mikael, og de spurgte ind til, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde og hjalp os lidt på vej. I og med man kun får opgaver, som passer til målene i modulet, lærer man nemmere og hurtigere de ting, man skal kunne, når man er færdig med modulet. Nogle af målene var lidt svære, men man lærte dem hurtigt. Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 17

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå.

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Hvis man fx samler de karakterer, der er givet til en eksamen i én stor bunke (se herunder), kan det være svært

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Dagens program. Velkommen og præsentation.

Dagens program. Velkommen og præsentation. Dagens program Velkommen og præsentation. Evt. udveksling af mailadresser. Forenklede Fælles Mål om geometri og dynamiske programmer. Screencast, hvordan og hvorfor? Opgave om polygoner i GeoGebra, løst

Læs mere

Matematiklærernes dag 08.11.2010. Modellering

Matematiklærernes dag 08.11.2010. Modellering Matematiklærernes dag 08.11.2010 Modellering 0745 - Modellering Matematiklærernes dag 08.11.2010 Matematisk modellering I kursusbeskrivelsen Når man bruger matematik til at beskrive og forstå virkeligheden

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer.

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer. Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-33-6 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Introduktion Den nye folkeskolereform stiller skarpt fokus på målstyret undervisning og læring. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 11. Denne

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Elevmateriale. Forløb Statistik

Elevmateriale. Forløb Statistik Elevmateriale Forløb Statistik Første lektion: I første lektion skal eleverne reflektere over, hvordan man sammenligner datasæt. Hvordan afgør man, hvor høj man er i 5. klasse? I andre dele af matematikken

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 1.-2. klasse. Læsning af hverdagstekster et inspirationsforløb om afkodning og sprogforståelse i 2.

Inspirationsforløb i faget dansk i 1.-2. klasse. Læsning af hverdagstekster et inspirationsforløb om afkodning og sprogforståelse i 2. Inspirationsforløb i faget dansk i 1.-2. klasse Læsning af hverdagstekster et inspirationsforløb om afkodning og sprogforståelse i 2. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Noter til Statistik. Lisbeth Tavs Gregersen. 1. udgave

Noter til Statistik. Lisbeth Tavs Gregersen. 1. udgave Noter til Statistik Lisbeth Tavs Gregersen 1. udgave 1 Indhold 1 Intro 3 1.1 HF Bekendtgørelsen........................ 3 1.2 Deskriptiv statistik......................... 3 2 Ikke-grupperet Talmateriale

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2014, skoleåret 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Evalueringsformer. VED LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING. Anette Lind lr11se1417 - Almen didaktik Hold lr-15e-ad2 SIDE 1

Evalueringsformer. VED LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING. Anette Lind lr11se1417 - Almen didaktik Hold lr-15e-ad2 SIDE 1 Evalueringsformer. VED LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING SIDE 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 3 Begrebsdefinitioner... 3 Metodeafsnit... 3 2. Teori... 4 Relationsmodellen...

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK Læringsmål i dansk BODIL NIELSEN Læringsmål i dansk Bodil Nielsen Læringsmål i dansk 1. udgave Samfundslitteratur 2015 Tilrettelægning af sats: SL grafik Omslag: Harvey

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Sprog og fag på Strandgårdskolen

Sprog og fag på Strandgårdskolen Sprog og fag på Strandgårdskolen Plan for oplæg 1. Præsentation 2. Vores viden og udfordringer 3. Brush up på genrepædagogik 4. Dele af genrepædagogikken i praksis 5. Opsamling og afslutning Udviklingen

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jarl Mølgaard

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Evaluering og målstyret undervisning Eksempler med fokus på produkter og observation inkl. drøftelse Øvrige eksempler med forskellige fokuspunkter; mobilisering

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik.

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Overordnede betragtninger - Klassetrin og fag: 4. klasse matematik - Formål: Styrke eleverne i deres repræsentationskompetence. - Stikord til motiverende

Læs mere