Inspirationsforløb i faget matematik i klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6."

Transkript

1 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse

2 Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet 4 Relationsmodellen 5 Planlægningsfasen 6 Elevforudsætning 6 Evaluering 6 Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet 8 Valg af undervisningsaktiviteter 11 Undervisningsdifferentiering 11 Gennemførelsesfase 13 Evalueringsfase 16 2 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

3 Indledning Inspirationsforløbet beskriver planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb ud fra læringsmålstyret undervisning. Undervisningsforløbet er opbygget efter den didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning. Du kan læse mere i vejledningen om læringsmålstyret undervisning i folkeskolen på htpp://ffm.emu.dk /laeringsmaalstyret-undervisning. Undervisningsforløbet er udarbejdet af et konsortium bestående af UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut for Pædagogik og Læring (DPU), Aarhus Universitet, i samarbejde med Undervisningsministeriet. Inspirationsforløbene er udgivet af Undervisningsministeriet, Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 3

4 Undervisningsforløbet Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 6. klasse, hvor der arbejdes med stofområdet statistik og sandsynlighed. Området giver gode muligheder for, at eleverne tilegner sig dele af modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne. Eleverne samler i forløbet data om deres eget liv og sammenligner dem med data fra en fiktiv 6. klasses blog på Skoleblogs.dk. Forløbet indeholder fem moduler. Mål for forløbet Forløbet tager udgangspunkt i følgende Fælles Mål for klasse: Der er tre aktive verber i færdighedsmålene: Tolke, gennemføre og sammenligne. I elevernes egen undersøgelse sikres det, at verberne kommer i spil i den nævnte rækkefølge. De tre udvalgte kompetencer er medspillere i arbejdet med de faglige begreber. Ved at anbringe forløbet i rammen med Skoleblogs får eleverne mulighed for at sætte de faglige begreber og kompetencerne i samspil på en motiverende måde med både en klar afsender og en synligt defineret modtager. Undervisningsforløbet udfoldes kronologisk. Målstyret undervisning planlægges og gennemføres ud fra relationsmodellen. Matematiske kompetencer Modellering Hjælpemiddel Kommunikation Stofområder Statistik og sandsynlighed Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer. Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser. Eleven kan anvende enkle matematiske modeller. Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål. Eleven kan kommunikere varieret med og om matematik. 4 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

5 Relationsmodellen Nedenfor ses et uddrag af de fire faktorer i læringsmålstyret undervisning i undervisningsforløbet. Læringsmål Evaluering Undervisningsaktiviteter Tegn på læring Læringsmål for undervisningsforløbet Undervisningsaktiviteter Tegn på læring Evaluering Eleverne kan formulere spørgsmål og lave kategorier til egen Eleverne udvælger en artikel fra bloggen, som de ønsker at anvende til sammenligning med deres egen klasse. Eleverne formulerer spørgsmål og laver kategorier til deres egen Eleven planlægger og gennemfører undersøgelse med flere spørgsmål i forskellige kategorier. Modulet sluttes med fælles samtale i klassen, hvor der drøftes og gives eksempler på gode, brugbare spørgsmål, og det drøftes, hvilke opgaver der gav problemer. Eleverne udfører pilotundersøgelse i deres egen gruppe og retter efterfølgende på baggrund af de erfaringer, de gør i den aktivitet.

6 Planlægningsfasen Stofområdet statistik giver gode muligheder for, at eleverne tilegner sig dele af modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne. Modelleringskompetencen tager udgangspunkt i elevernes hverdagserfaringer, og statistiske data bearbejdes med deskriptorer og diagrammer, som kræver brug af hjælpemidler til formidlingen ofte med anvendelse af digitale værktøjer. I formidlingen af resultaterne af de statistiske resultater anvendes kommunikationskompetencen. Gennem egne undersøgelser kan eleverne sammenligne data, der vedrører deres eget liv, med data fra en såkaldt helt almindelig dansk 6. klasse i denne situation fiktivt beskrevet via en Easy Paper på Skoleblogs. Her har NørreSkole6c oprettet en blog, hvor de anvender statistik til at undersøge forskellige forhold i deres egen klasse. Eleverne har her bl.a. undersøgt, hvor langt de har til skole, hvilke fritidsinteresser de har, og i hvilke måneder de har fødselsdag. Resultaterne af undersøgelserne beskrives i artikler på bloggen. Elevforudsætning Elever har arbejdet med emnet tidligere i skoleforløbet, så det forudsættes, at eleverne: - Har nogen erfaring med at anvende grafiske fremstillinger af data og har kendskab til pinde- og cirkeldiagrammer. - Har anvendt deskriptorerne mindsteværdi, størsteværdi og typetal. - Kan anvende og tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer. - Har erfaring med og kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger. - Kan kommunikere mundtligt og visuelt i matematik samt vise matematisk tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger. Evaluering Forløbets første modul giver læreren mulighed for at skaffe sig indblik i kunnen og viden hos den enkelte elev via formativ vurdering. Eleverne gennemlæser artikler på bloggen og udvælger en, de ønsker at fremlægge for klassen. Gennem forberedelse af denne præsentation benytter eleverne sig af deres viden og kunnen inden for området. I denne præsentation får vi fokus på, i hvor høj grad eleverne anvender de begreber, de har med som forudsætning for dette forløb. Ved præsentation af artiklen har læreren fokus på elevernes brug af fagsprog, der indikerer kendskab 6 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

7 til begreber som data, hyppighed og anvendelse af deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde og typetal. Ved præsentation stiller læreren spørgsmål som oplæg til samtale i klassen, fx: Er der forskel på pinde- og cirkeldiagram, og hvorfor tror I, der i denne undersøgelse er valgt det ene frem for det andet? Hvilke informationer giver data, som er angivet i et skema? Hvad betyder mindre end 2 søskende i gennemsnit, og hvordan er det beregnet? Hvordan kan vi finde frem til, hvor mange der er med i undersøgelsen? Hvor mange går der i klassen? Kan vi ud fra cirkeldiagrammet se, hvor mange der har været med i undersøgelsen? Hvis der står, at pigerne sms er 65 % og drengene 35 %, er det så rigtigt, at pigerne sms er cirka dobbelt så meget som drengene? Hvad betyder frekvens? En af grupperne havde valgt at arbejde med undersøgelsen Hvem går til hvad?. De undersøger, hvor mange der går til fodbold, gymnastik, svømning osv., men finder undervejs ud af, at det med disse data giver ikke mening at finde deskriptorer. Gruppen drøfter, hvordan de skulle have spurgt for at kunne beregne, hvor mange forskellige sportsgrene, en elev i gennemsnit går til. Læreren har fokus på elevernes overvejelser af, hvilke undersøgelser eleverne i 6.c på NørreSkole har foretaget for at frembringe data, hvordan data er bearbejdet, og hvordan eleverne har bearbejdet disse data til artikler. Også nu er læreren opmærksom på elevernes anvendelse af faglige begreber i præsentationerne. Hvis eleverne ikke benytter de statistiske deskriptorer i deres præsentation, kan læreren efterfølgende vælge at arbejde med udvalgte deskriptorer. Det kan gøres ved, at hver gruppe arbejder med en af deskriptorerne og derefter fremlægger for klassen. I samtalesituationen får eleverne afdækket et eventuelt behov for at få kendskab til begreber, så forløbets mål giver mening for eleverne. Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 7

8 Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet I tilknytning til hvert af forløbets læringsmål er formuleret tegn på forskellige grader af målop- fyldelse. Tegnene er knyttet til de konkrete aktiviteter, der er i forløbet. Læringsmål for undervisningsforløbet Eleverne kan aflæse og forklare fordelingen af data i et pindediagram. Eleverne kan aflæse og forklare fordelingen af data i et cirkeldiagram. Eleverne kan anvende mindsteværdi, størsteværdi og typetal i beskrivelse af diagram. Eleverne kan læse multimodale tekster. Tegn på læring Eleven beskriver fordeling af data i et pindediagram/cirkeldiagram. Eleven beskriver data ud fra den grafiske fremstilling og anvender særlige kendetegn ved data som typetal, mindsteværdi og størsteværdi i beskrivelsen. Eleven beskriver data ud fra den grafiske fremstilling og relaterer til særlige kendetegn ved data som typetal, mindsteværdi og størsteværdi i beskrivelsen. Eleven redegør for, hvilke diagrammer der er bedst egnede til at beskrive de aktuelle data. Eleverne kan formulere spørgsmål og lave kategorier til egen Eleven planlægger og gennemfører undersøgelse med enkelte spørgsmål og enkle kategorier. Eleven planlægger og gennemfører undersøgelse med få spørgsmål og forskellige kategorier. Eleven planlægger og gennemfører undersøgelse med flere spørgsmål og forskellige kategorier.»» Eleven planlægger og gennemfører undersøgelse med flere spørgsmål og forskellige typer af kategorier og redegør for udvælgelsen af kategorier. 8 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

9 Læringsmål for undervisningsforløbet Eleverne kan sortere data, udvælge diagrammer og relevante deskriptorer til beskrivelse af egen Eleverne kan udføre de valgte diagrammer med digitalt værktøj. Tegn på læring Eleven sorterer data og anvender hyppighed til beskrivelse af data. Eleven anvender digitalt værktøj til opstilling af hyppighed/ frekvenstabel. Eleven sorterer data og anvender hyppighed/frekvens til beskrivelse af data. Eleven finder enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde og typetal. Eleven sorterer data og anvender hyppighed/frekvens til beskrivelse af data. Eleven finder enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal, median og gennemsnit. Eleven sorterer data og anvender hyppighed/frekvens til beskrivelse af data. Eleven finder enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal, median og gennemsnit samt anvender diagrammer til formidling af data. Eleven redegør for valg af deskriptorer og egnede hjælpemidler til formålet. Eleverne kan sammenligne egen undersøgelse med anden tilsvarende Eleverne kan udvælge relevante ligheder og forskelle. Eleverne kan forberede præsentation af egen Eleven sammenligner lige store datasæt ved hyppigheder og/eller ved pindediagram. Eleven angiver enkelt lighed og/eller forskel på datasæt. Eleven sammenligner datasæt af forskellig størrelse ved brug af frekvens samt pindediagram/cirkeldiagram. Eleven angiver enkelt lighed og/eller forskel på datasæt. Eleven sammenligner datasæt af forskellig størrelse ved brug af frekvens samt pindediagram/cirkeldiagram. Eleven angiver flere ligheder og/eller forskelle på datasæt og benytter enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal. Eleven sammenligner datasæt ved begrundet valg af hyppighed, frekvens, pindediagram og cirkeldiagram. Eleven anvender enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal, median og gennemsnit i angivelse af ligheder og/eller data.»» Eleven kan redegøre for valg af deskriptorer og egnede hjælpemidler i forhold til formålet. Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 9

10 Læringsmål for undervisningsforløbet Eleverne kan præsentere egen Eleverne kan præsentere sammenligning af egen undersøgelse med tilsvarende Eleverne kan benytte fagsprog i præsentationen. Eleverne kan forklare ligheder og forskelle i sammenligningen. Tegn på læring Eleven præsenterer egen undersøgelse ved at sortere data og opstille hyppigheder. Eleven præsenterer egen undersøgelse ved at sortere data og lave en grafisk fremstilling med pindediagram/cirkeldiagram. Eleven præsenterer egen undersøgelse ved at sortere data og lave en grafisk fremstilling med pindediagram/cirkeldiagram. Eleven anvender enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal, median og gennemsnit til sin præsentation. Eleven præsenterer egen undersøgelse ved at sortere data og lave en grafisk fremstilling med pindediagram og/eller cirkeldiagram. Eleven anvender enkle deskriptorer som mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal, median og gennemsnit til sin præsentation. Eleven anvender enkle deskriptorer til at tolkning af undersøgelse og/eller til sammenligning med anden Eleverne kan formulere spørgsmål og lave kategorier til egen Eleverne kan sortere data, udvælge diagrammer og relevante deskriptorer til beskrivelse af egen Eleverne kan præsentere egen Eleverne kan beskrive og designe udvalgte diagrammer ved hjælp af digitale værktøjer. Eleven præsenterer egen undersøgelse udelukkende med det valgte diagram eller skema. Undersøgelsens resultater kommenteres ikke. Eleven præsenterer egen undersøgelse med udvalgt diagram eller skema, og der inddrages relevante deskriptorer i denne præsentation. Eleven præsenterer egen undersøgelse med udvalgt diagram eller skema. Relevante deskriptorer inddrages og tolkning formidles i hverdagssprog. Eleven kan beskrive indhold i diagrammer. Eleven kan udføre et enkelt pinde- og cirkeldiagram i digitalt værktøj. Eleven kan designe diagram med relevante enheder, titler m.v. i digitalt værktøj. Eleverne kan arbejde med multimodale tekster. Eleven kan arbejde med tekst og diagram i sammenhæng. Eleven kan redegøre for sammenhæng mellem tekst og diagram.»» Eleven kan formidle en artikel, hvor der indgår tekst, diagram og illustration. 10 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

11 Valg af undervisningsaktiviteter For at opnå de opstillede mål, som de er beskrevet i afsnittet Gennemførselsfasen, skal eleverne først læse og tolke NørreSkoles6c s beskrivelse af sig selv med statistiske begreber på deres skoleblog. Teksterne her er multimodale, da de består af forskellige typer tekst i samspil med diagrammer. En del af iscenesættelsen kunne være at læse et par af artiklerne igennem sammen for på den måde at sikre sig, at eleverne via den faglige læsning har forstået indholdet. For at nå de opstillede mål her skal eleverne derefter i grupper tolke tekster og diagrammer i udvalgte artikler. Derefter skal eleverne selv iværksætte tilsvarende undersøgelser med samme eller andre temaer. På vej mod målet med disse undersøgelser skal eleverne foretage en lille pilotundersøgelse blandt gruppens medlemmer. Den skal Modul 2 afdække, om spørgsmålet forstås, og om de kategorier, eleverne har valgt, er egnede til at give et klart indtryk af det valgte tema. Undersøgelserne skal bearbejdes med statistiske begreber og hjælpemidler for derefter at blive kommunikeret i en tilsvarende skoleblog. Skoleblogs tilbyder mange forskellige udtryksmuligheder, men det vil nok være naturligt at vælge webavis af hensyn til kravet om sammenligning. En skoleblog kan gøres tilgængelig på forskellige niveauer, men uanset hvilket der bliver valgt, stilles der præcise krav til de artikler, eleverne vælger at lægge ind. Det betyder, at der sammen med anvendelsen af begreber og diagrammer stilles krav til sproget om korrekthed og præcision. Det er afgørende, at de, der kommunikeres til, ikke er i tvivl om budskabet. En gruppe elever har lavet et spørgeskema med overskriften Hvad er dit yndlingsfag? De har angivet dansk, matematik, engelsk og andet som svarmuligheder. Pilotundersøgelsen giver ét svar på matematik(!) og fire på andet. De fire, der svarer andet viser sig efterfølgende at dække over hjemkundskab, og eleverne indser, at de i deres endelige undersøgelse er nødt til at angive flere svarmuligheder. Når I skal skrive jeres egen skoleblog, så er det vigtigt, at I skriver, så alle kan forstå det. I kan lave den statistiske undersøgelse og beskrivelse, men det nytter ikke, at I bare skriver fx typetallet er 7, for det forstår hr. og fru Danmark ikke. Så husk også at skrive i hverdagssprog i jeres artikel. Lærer Undervisningsdifferentiering Undersøgelserne, som eleverne tager udgangspunkt i, er eksempler fra en meget simpel præsentation. Der er et enkelt diagram (pindeeller cirkeldiagram) til præsentation med både frekvenstabel, diagram og deskriptorer som eksempelvis typetal, gennemsnit m.v. Det giver eleverne mulighed for at vælge en undersøgelse til den første præsentation i Modul 1, inden for deres nærmeste udviklingszone. På bloggen findes en præsentation af de væsentligste deskriptorer og begreber, og denne kan bruges både som opslagsværk og til elevernes selvstændige fordybelse i begreberne. Forløbet foregår ved veksling mellem gruppearbejde, præsentation og klassedialog. Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 11

12 Iscenesættelserne, med udgangspunkt i elevernes egne valgte undersøgelser, inviterer til elevmedbestemmelse og understøtter elevernes udvikling af egen læringskompetence, idet de får skærpet opmærksomhed på egne læringsmål. Herved gives mulighed for både at skabe progression i elevernes læring og for at differentiere undervisningen. Både gruppearbejdet og præsentationerne gør det muligt for læreren at vejlede differentieret og stille spørgsmål til eleverne på flere niveauer. 12 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

13 Gennemførelsesfase Læringsaktiviteterne indledes med fælles introduktion i hvert af modulerne, der alle indeholder iscenesættelse, aktiviteter og fællesgørelse. Iscenesættelsen indeholder introduktion med de tre elementer: Det som I skal lære i dette modul er Derfor skal I arbejde med Når I er færdige med modulet, skal I kunne Gennem læsning af artiklerne, undersøgelserne og fællesgørelserne præsenterer læreren forløbets begreber. Undervejs i forløbet sikrer læreren, at indholdet sprogliggøres, og at fagsproget tilbydes gennem dialog med eleverne i arbejdet med aktiviteterne. I forløbets midterste moduler arbejder eleverne i grupper. Her bruger de begreberne til at tilrettelægge og udføre undersøgelser, som de kan sammenligne med klassen på bloggen det kan være i forhold til en af de eksisterende, eller det kan være en anden Ved den sidste præsentation er der særlig fokus på diskussion af forskelle i begrebernes betydning. Det er vigtigt, at oplægget til arbejdet formuleres på en sådan måde, at det er opgaven i sig selv, der på samme tid kræver og motiverer til, at eleverne lærer de statistiske begreber og anvender de matematiske kompetencer. Efter forløbet skal eleverne kunne sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser, samt de statistiske deskriptorer mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, typetal og gennemsnit. Eleverne skal kunne gøre rede for begreberne og bruge dem til at beskrive forskelle og ligheder mellem datasæt. Modul 1 Læringsmål Undervisningsaktiviteter Eleverne kan aflæse og forklare fordelingen af data i et pindediagram. Eleverne kan aflæse og forklare fordelingen af data i et cirkeldiagram. Eleverne kan anvende mindsteværdi, størsteværdi og typetal i beskrivelse af diagram. Eleverne kan læse multimodale tekster. Iscenesættelse Undervisningen starter med et fælles oplæg, hvor skolebloggen og dens indhold præsenteres. Forløbets samlede mål og målet for dette modul præsenteres for eleverne. Aktiviteter Eleverne læser alle artikler på bloggen, og indholdet diskuteres, emnerne genkendes og sammenholdes med egne erfaringer. Hver gruppe udvælger en artikel og afsøger teksten for relevante informationer. Fokus er her på læsning og sammenkædning af tekst og data. Eleverne forbereder en præsentation med forklaring og tolkning af artiklens fremstilling af data og den tilhørende tekst. Hvis teksten indeholder deskriptorer, inddrages disse i præsentationen. Fællesgørelse Grupperne præsenterer den valgte undersøgelse for klassen. Der kan være flere grupper, der har valgt at præsentere samme undersøgelse, det skærper blot elevernes og lærerens opmærksomhed på, hvad der præsenteres, hvilke informationer der kan tolkes ud af artiklen osv. Læreren stiller uddybende spørgsmål, sammenholder forskellige elevudsagn osv. (se under afsnittet om evaluering). Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 13

14 Modul 2 Læringsmål Undervisningsaktiviteter Eleverne kan formulere spørgsmål og lave kategorier til egen Iscenesættelse Undervisningen tager udgangspunkt i en undersøgelse, som læreren har tilrettelagt, så eleverne får erfaring med nødvendigheden af overvejelser om formulering af spørgsmål og kategorier i deres egen Aktiviteter Eleverne udvælger en artikel fra bloggen, som de ønsker at anvende til sammenligning med deres egen klasse. Eleverne formulerer spørgsmål og laver kategorier til deres egen Eleverne udfører pilotundersøgelse i deres egen gruppe og retter efterfølgende på baggrund af de erfaringer, undersøgelsen gav dem. Fællesgørelse Modulet sluttes med fælles samtale i klassen, hvor der drøftes og gives eksempler på gode, brugbare spørgsmål og spørgsmål, der gav problemer. Modul 3 Læringsmål Undervisningsaktiviteter Eleverne kan sortere data, udvælge diagrammer og relevante deskriptorer til beskrivelse af egen Eleverne kan udføre de valgte diagrammer med et digitalt værktøj. Iscenesættelse Eleverne præsenteres for målet for modulet, og via fælles samtale om deskriptorerne gøres der rede for, hvordan de bestemmes, og hvilken information de giver om data. Aktiviteter Eleverne skal lave en statistisk beskrivelse af data. Data ordnes og sorteres efter kategori eller størrelse. Der udvælges diagramtype og deskriptorer. Der vælges hjælpemiddel til udførsel af diagrammer. Eleverne skriver artikel om deres egen undersøgelse til klassens blog. Fællesgørelse Sammenhæng mellem type af data og mulig beskrivelse drøftes. Grupperne gør rede for de erfaringer, de har gjort sig og problemer, de er stødt ind i. Et eksempel på et problem kan være, at en gruppe har lavet en undersøgelse udelukkende med kategorivariable og efterfølgende har forsøgt at beregne gennemsnittet. 14 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

15 Modul 4 Læringsmål Undervisningsaktiviteter Eleverne kan sammenligne egen undersøgelse med anden tilsvarende Eleverne kan udvælge relevante ligheder og forskelle. Eleverne kan forberede præsentation af egen Iscenesættelse Undervisningen starter med en fælles samtale om at sammenligne undersøgelser med udgangspunkt i spørgsmål som: Hvad er vigtigt at få med, og hvordan kan vi formidle dette? Hvordan sætter vi det ind i kontekst? Hvad vil det sige at formidle en statistisk undersøgelse? Hvad kræver det af læseren og af formidleren? Aktiviteter Eleverne forbereder sammenligning af deres undersøgelse med den udvalgte fra bloggen. Hvilke forskelle og ligheder kan de beskrive? Sammenligningen skal indgå i elevernes egen artikel på bloggen. Fællesgørelse Fællesgørelse foregår dels i grupperne omkring de enkelte artikler og dels i den fælles samtale omkring det aktuelle indhold i bloggen. Krav og forventninger til præsentation af undersøgelserne repeteres. Modul 5 Læringsmål Undervisningsaktiviteter Eleverne kan præsentere gruppens egen Eleverne kan præsentere sammenligning af egen undersøgelse med tilsvarende Fællesgørelse Hele modulet er fællesgørelse. Klassens egen blog er nu klar til præsentation. Hver gruppe præsenterer/formidler deres artikel. Læreren stiller uddybende spørgsmål, sammenholder forskellige elevudsagn og sætter på denne måde fokus på de opstillede læringsmål. Eleverne kan benytte fagsprog i præsentationen. Eleverne kan forklare ligheder og forskelle i sammenligningen. Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 15

16 Evalueringsfase Gennem præsentationer, klassesamtaler og dialog synliggøres elevens læring. Læreren får herigennem indblik i det lærte. Læreren vurderer gennem første præsentation, om eleverne har tilstrækkelige forudsætninger for selv at lave en undersøgelse, og om de er i stand til at benytte udvalgte deskriptorer i deres præsentation. På denne baggrund justerer læreren forløbet med gennemgang af begreberne og udførsel af diagrammer ved hjælp af digitale værktøjer. Datawall Til støtte for elevernes eget indblik i det lærte udarbejdes en såkaldt datawall. Læringsmålene for hvert modul omsættes til færdighedsmål for eleverne. Efter hvert modul noterer eleverne med et kryds i det relevante felt, om de har fået mere viden. Der kan godt sættes mere end ét kryds i hvert felt for at tilkendegive, at man efter modul 2 ved mere om et givet begreb end efter modul 1. Nu er der 10 minutter tilbage. Det betyder, I skal sætte X på datatavlen, hvis I har fået mere viden, end I havde før. Har I for eksempel lært at beregne, og har I lært at tolke, så skal I sætte et kryds. Hvis ikke, sætter I ikke noget kryds. Lærer 16 Inspirationsforløb i faget matematik i klasse

17 Elevlogbog Fra Sisses og Freyas logbog Vi har lavet videre på vores matematik emne i målstyret undervisning i statistik. Vi har næsten fået skrevet det hele ind i Word, og er derfor snart klar til at sætte det ind på hjemmesiden, som Ritter har gjort klar til os. Vi synes, at det er en sjov, spændende og udfordrende opgave, fordi den er anderledes, på den måde at vi skal sætte det ind på en hjemmeside, hvor alle kan se det, og fordi at vi ikke har så lang tid til det, som vi plejer at have. Vi har nået rimelig meget på kort tid ved dette emne, vi har hen af vejen lært hvad både mindste og største værdi, mindste værdi er det tal, der er færrest af, og største værdien er den, der er flest af, fx 4, 4, 7, 1, 1, 1. Her er mindsteværdien 7, fordi der kun er en af den, og største værdien er 1, fordi at der er flest 1 ere. Vi har også lært, hvad typetallet er, det er det tal, der kommer mest fx 1, 3, 5, 2, 2. Her er typetallet 2, fordi at det er det tal der bliver nævnt flest gange. Fra Benjamins logbog Det var sjovt at arbejde med målstyret undervisning, fordi man har nogle få mål for hvert modul, og man får kun opgaver, som passer til målene i modulet. Vi skulle lave en kladde til en undersøgelse, som vi senere skulle gå i dybden med. Det var hyggeligt, da Mikael var på besøg. Vi skulle fremlægge vores kladde for klassen, inklusive Tina og Mikael, og de spurgte ind til, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde og hjalp os lidt på vej. I og med man kun får opgaver, som passer til målene i modulet, lærer man nemmere og hurtigere de ting, man skal kunne, når man er færdig med modulet. Nogle af målene var lidt svære, men man lærte dem hurtigt. Inspirationsforløb i faget matematik i klasse 17

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Grafisk tilrettelægning: XXXX Omslag: XXXX Foto: Illustrationer: Jesper Frederiksen Tryk:

Grafisk tilrettelægning: XXXX Omslag: XXXX Foto: Illustrationer: Jesper Frederiksen Tryk: Lærervejledning Kolofon KonteXt +4, Lærervejledning Forfattere: Bent Lindhardt, Rikke Saron Dalsgaard, Michael Poulsen, Michael Wahl Andersen Ekstern redaktør: Bent Lindhardt Forlagsredaktion: Susanne

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematiske kompetencer Trinmål efter 3. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske

Læs mere

MOTIVATION I SAMFUNDSFAG. Et professionsbachelorprojekt omkring målstyret læring som motivationsfaktor i samfundsfag i grundskolen.

MOTIVATION I SAMFUNDSFAG. Et professionsbachelorprojekt omkring målstyret læring som motivationsfaktor i samfundsfag i grundskolen. MOTIVATION I SAMFUNDSFAG Et professionsbachelorprojekt omkring målstyret læring som motivationsfaktor i samfundsfag i grundskolen. John-Thomas Gredal Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MIN PERSONLIGE

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Turboforløb på Den Blå Planet

Turboforløb på Den Blå Planet Turboforløb på Den Blå Planet Generelle kendetegn ved turboforløb 1. Fælles planlægning og samarbejde 2. Tydelige læringsmål med afsæt i forenklede Fælles Mål 3. Der undervises på homogene versus heterogene

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere