Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014"

Transkript

1 Personalepolitik Københavns Tekniske Skole

2 Indhold Bilag Forord....3 Vision og værdier....4 Ansættelse og introduktion....6 Ansættelse på særlige vilkår....6 Arbejdsmiljø og sundhed....6 Bijob....7 Fratrædelse....7 Intern kommunikation....7 Kompetenceudvikling....7 Personaleledelse og samarbejde....8 Presse....8 Seniorer....8 Vedligeholdelsen af personalepolitikken....9 Vold og chikane....9 Bilag 1: Rekrutteringsprocedurer Bilag 2: Arbejdsmiljøpolitik Bilag 3: Strategisk Kompetenceudvalg Bilag 4: Vold og chikane Bilag 5: Afskedigelsesprocedurer Bilag 6: Fravær Bilag 7: Mærkedage Bilag 8: Orlov, tjenestefri og ferie Bilag 9: Tjenstlige samtaler

3 Forord KTS har store og ambitiøse målsætninger, hvor det er vigtigt at huske én ting det er os alle, hver eneste medarbejder på KTS, der i fællesskab skal få det hele til at ske. Ved fælles hjælp vil vi vise hinanden og omverdenen, at vores skole er én skole. I samspil med både elever og omverdenen skal vi alle bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø og en kultur, hvor værdierne kan mærkes i hverdagen, og hvor kerneydelsen, nemlig god undervisning, er i centrum. Ved fælles indsats gør vi KTS til én skole, der udvikler, driver og fornyer vores uddannelser. En klart formuleret personalepolitik giver et indtryk af KTS som arbejdsplads og udtrykker de forventninger, som ledere og medarbejdere med rimelighed kan stille til hinanden og samarbejdet. Personalepolitikken skal sikre, at såvel nuværende som kommende ledere og medarbejdere har et godt overblik over de væsentligste personalepolitiske forhold, der er gældende for det daglige arbejde på KTS. Københavns Tekniske Skole 3

4 Vision»Én skole, med bedre uddannelse til flere, i et værdiskabende samspil med omverdenen.«én skole Bedre uddannelse til flere Værdiskabende samspil med omverdenen»én samlet og bæredygtig erhvervsskole, en professionaliseret, kompetent og kreativ organisation og en attraktiv arbejdsplads for engagerede og fagligt kvalificerede medarbejdere, der alle er ambitiøse i forhold til elever, undervisning og uddannelse.«1. Én erhvervsskole med fremtid 2. Kompetencer med løft»en optimeret brobygningsindsats, et bredere og differentieret uddannelsesog undervisningsudbud samt bringe vore uddannelser i front med høj faglighed, fælles pædagogisk og didaktisk nytænkning og øget gennemførelse.«3. På rette spor med ambition 4. Undervisning med begejstring»opnå værdiskabende samspil med omverdenen ved at opsøge innovation og udvikling, gensidige partnerskaber, nye praktikpladsaftaler samt nye nationale og internationale netværk og ved at være interessenters foretrukne valg.«5. Praktikindsats med garanti 6. Partnerskaber med værdi 4

5 For at understøtte KTS vision er der formuleret 4 værdier, der er gældende for alle ansatte. HUMOR selvironi grine med hinanden skabe god stemning ENGAGEMENT udstråler glæde rosende/anerkendende velforberedt Walk the talk RESPEKT sige goddag vise respekt for hinandens arbejdsrum have fælles spilleregler RUMMELIGHED acceptere forskelligheder åbne rammer åbent for nyt plads til at fejle 5

6 Ansættelse og introduktion Medarbejderne er KTS vigtigste aktiv. KTS lægger vægt på en professionel ansættelsesproces for at sikre de nødvendige faglige, personlige og sociale kvalifikationer til at løse skolens opgaver med undervisning, ledelse og drift. KTS behandler alle lige uanset personlig baggrund. KTS ønsker i videst muligt omfang, at alle medarbejdere fastansættes. Ledige stillinger opslås både internt og eksternt. KTS har et introduktionsprogram, som sikrer en ensartet information om KTS og KTS strategi, så medarbejderen hurtigt bliver integreret i det daglige arbejde, KTS processer og procedurer. Vi har alle ansvar for, at nye medarbejdere hurtigt falder godt til og føler sig godt tilpas i deres nye job. Ved ansættelse eller forflytning må ingen medarbejder få en nært beslægtet som nærmeste leder. Ansættelse på særlige vilkår KTS ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der er rummelig og tager et socialt ansvar. Vi har respekt for forskelligheder og bidrager til et rummeligt arbejdsmarked ved at have fokus på at fastholde og ansætte medarbejdere på særlige vilkår. Vi viser hensyn og accepterer, at man i perioder af arbejdslivet yder forskelligt. KTS ønsker, at alle medarbejdere igennem hele ansættelsesforløbet oplever KTS som en professionel arbejdsplads, der er sit sociale ansvar bevidst. Arbejdsmiljø og sundhed Som anført i KTS arbejdsmiljøpolitik, er det intentionen at fremme: Arbejdsglæde og trivsel Sikkerhed og sundhed Gode omgangsformer og kontaktmuligheder de forskellige medarbejdergrupper imellem KTS arbejder på at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, og det indebærer ikke mindst, at medarbejderne fungerer og trives i et arbejdsmiljø, der fremmer gensidig tillid, respekt, engagement og arbejdsglæde. En vigtig forudsætning for at fremme disse værdier er også, at der er balance mellem arbejdsliv og familieliv. Dette indebærer, at der tilstræbes en fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen, der giver mulighed for at tilgodese både arbejdsliv og familieliv, bl.a. ved at medarbejderen har indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. KTS ønsker godt kollegaskab med åbenhed og en god omgangstone. Omgangstonen både på skrift og i tale skal ligeledes være præget af gensidig respekt og afspejle KTS overordnede værdier. Både medarbejdere og ledelse har ansvar for at opretholde en god omgangstone og sikre, at rammerne er til stede herfor. Et sundt arbejdsmiljø ses også som en forudsætning for medarbejdertrivsel. KTS ønsker rammer, der gør det muligt at træffe sunde valg, samtidig med at vi støtter medarbejderne i at tage ansvar for egen sundhed. KTS arbejder på at forebygge stress og på løbende at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi gennemfører arbejdspladsvurdering af det fysiske arbejde og trivselsmåling af medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø. 6

7 Bijob Bijob er tilladt i mindre omfang ved siden af hovedansættelsen på KTS på betingelse af, at det kan udføres uden ulempe for KTS og er foreneligt med den agtelse og tillid, der er nødvendig for stillingen. KTS kan bede den ansatte give oplysninger om bibeskæftigelse. Bijobbet må ikke indebære en risiko for interessekonflikter i forhold til hovedbeskæftigelsen, må ikke lægge for stort beslag på den ansattes arbejdskraft og må ikke stride imod værdighedskravet. Fratrædelse Afskedigelser skal ske på en værdig og respektfuld måde. Enhver ansat, der afskediges, skal være bekendt med begrundelsen, og enhver uansøgt afsked bliver behandlet individuelt. Ved ansøgt fratrædelse tilbydes alle medarbejdere en fratrædelsessamtale med nærmeste leder. Formålet med samtalen er at sikre, at medarbejderen forlader arbejdspladsen som en ambassadør for KTS. KTS får feedback om medarbejderens erfaringer og holdning til KTS som arbejdsplads. Medarbejderen videregiver sin erfaring og viden om udvalgte arbejdsområder/ideer til forbedringer. Fratrædelsessamtalen skal ses som et tilbud og er frivilligt for den fratrædende. Tilbuddet om deltagelse i fratrædelsessamtalen oplyses i brevet ved bekræftelse af opsigelse. Intern kommunikation KTS vægter åbenhed, samarbejde og videndeling i den interne kommunikation. Alle ansatte har et ansvar for at formidle al information videre, der er relevant for udførslen af det daglige arbejde, for trivslen og den faglige udvikling. KTS primære interne kommunikationskanal er intranettet (KTS-nettet). Her bringes alle vigtige nyheder fra ledelsen og interessant nyt fra hele KTS. Ansatte på KTS er forpligtede til at holde sig orienteret via KTS-nettet. KTS ønsker engagerede medarbejdere, der er informeret om KTS strategi, vision, mission og værdier og bidrager konstruktivt til interne debatter herom. Holdninger kommunikeres altid i en god og sober tone. Kompetenceudvikling KTS har det mål, at alle ansatte er i stand til at yde deres bedste uanset arbejdsopgaver eller funktion. Det er de menneskelige ressourcer og kompetencer, der i sidste ende skal sikre, om fremtidens KTS bliver en succes, og de ønskede mål nås. Løbende kompetenceudvikling af alle ansatte sikrer, at alle til enhver tid matcher de krav, deres arbejdsopgaver stiller, samt at der er fokus på de mål og visioner, som KTS arbejder hen imod. Som et vigtigt redskab til at understøtte KTS udvikling afholdes der årlige medarbejderudviklingssamtaler, hvor der er fokus på at udvikle medarbejderne, så de kan understøtte KTS strategiske indsatsområde, samt bevare deres arbejdsmarkedsværdi. KTS ønsker at sikre en koordinering af det samlede behov for kompetenceudvikling på KTS. Ved at sammenholde MUS med KTS strategi, kommende lovforslag og reformer får vi matchet de individuelle ønsker med KTS aktuelle udviklingsbehov. 7

8 Personaleledelse og samarbejde Personaleledelse er et afgørende element i det samlede ledelsesarbejde. Samarbejde og gode relationer mellem medarbejdere og chefer/ledere og på tværs af afdelinger er med til at skabe trivsel for alle. For at styrke organisationens sammenhængskraft og medarbejdertilfredsheden har KTS en fælles ledelseskultur og et ledelsesgrundlag, der synliggør klare forventninger til, hvordan ledelse udøves på KTS. For at understøtte dette er der formuleret fem ledelsesprincipper, der er gældende for alle chefer og ledere på KTS. Ledelsesprincipperne er retningsgivende for, hvad medarbejderne kan forvente af deres chefer og ledere. Ledelsesprincipper på KTS er: Retningsgivende Anerkendende Inddragende Udviklende Ansvarsbevidst Som et vigtigt redskab til at understøtte ledernes løbende udvikling afholdes der hvert år en lederevaluering, der bliver drøftet på de årlige lederudviklingssamtaler, hvortil der bliver udarbejdet individuelle lederudviklingsplaner. KTS ønsker at være en mangfoldig organisation på alle områder, herunder også det ligestillingsmæssige, da vi anser forskelligheder som en styrke, der kan være medvirkende til at skabe en dynamisk og helhedsorienteret organisation. KTS ønsker at skabe en organisationskultur, der sikrer, at alle talenter kommer frem i lyset, og at hvert enkelt individ kan udnytte sine kompetencer uanset kønsmæssige og andre forskelligheder. Presse KTS vægter åbenhed og troværdighed i sit pressearbejde. Det sikrer vi blandt andet ved at håndtere henvendelser fra pressen professionelt og hurtigt. Alle henvendelser til og fra pressen skal videregives til den presseansvarlige, så denne kan koordinere med evt. øvrige medier, give ledelsen på KTS besked samt vurdere, om vi skal udtale os og i givet fald hvem. Det står alle ansatte på KTS frit for at deltage i den offentlige debat med holdninger om samfundsspørgsmål. Det skal dog fremgå tydeligt, at man taler på egne vegne og at ens egne synspunkter derfor ikke er KTS officielle holdning. Seniorer Det er KTS holdning at ældre medarbejdere skal fastholdes og sikres fortsat udvikling med respekt for, at nogle medarbejdere i denne livsfase har ønske om og behov for at forberede sig på en tilværelse uden for arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være reduktion i arbejdstid, omplacering eller fratræden. KTS anser det for centralt, at seniorer som øvrige ansatte har ret og pligt til at vedligeholde og udvikle deres viden og kvalifikationer. Medarbejdere på 55 år og opefter tilbydes ved den årlige MUS at drøfte behov for seniorplanlægning. 8

9 Vedligeholdelse af personalepolitikken Personalepolitikken skal til stadighed drøftes og revideres i takt med ændringer i samfundet og på KTS. CSU/HAMU kan, mindst én gang årligt, vurdere om politik og praksis er i overensstemmelse, og om der er behov for ændringer. Forslag til ændringer af personalepolitikken udsendes til høring i de lokale samarbejdsudvalg. Efter vedtagelse af ændringer i personalepolitikken informeres alle ansatte om disse. Vold og chikane Som et led i bestræbelserne for at skabe et godt og trygt arbejdsmiljø accepterer KTS ikke, at medarbejdere bliver udsat for vold, trusler om vold eller andre traumatiske handlinger, herunder psykisk vold. Trusler og vold påvirker både den enkelte og det fælles arbejdsmiljø, hvorfor ingen personer eller grupper af personer vil opleve at skulle stå alene med et sådant problem, uanset om problemet skyldes udefra kommende personer eller elever/ansatte på KTS. 9

10 Bilag 1: Rekrutteringsprocedurer Den vellykkede rekruttering En vellykket rekruttering betyder øget kvalitet og effektivitet, bedre trivsel og sund økonomi. Rekruttering handler om at finde de rette medarbejdere med de kompetencer, der er nødvendige for, at KTS kan indfri den strategiske indsats. En vellykket rekruttering fordrer et grundigt planlagt rekrutteringsforløb, og så er det godt at huske på, at: en rekruttering tager tid og sjældent kan forceres. Den starter allerede med overvejelserne fra en stilling bliver ledig og slutter først, når kandidaten er startet i jobbet. en rekruttering er dyr, især hvis konsekvensen af at vælge den forkerte undervurderes. en rekruttering kan være svær, og en vellykket rekruttering forudsætter, at den samlede proces gribes seriøst an. Denne rekrutteringsguide indeholder en række retningslinjer om, hvordan rekrutteringen sikres et professionelt og effektivt forløb. En stilling bliver ledig Annoncering Samtale og evt. test Udvælgelse Den første tid i jobbet En stilling bliver ledig Som det første skal det overvejes, hvilke kompetencer der er behov for, både på kort og lang sigt. Er omfanget eller karakteren af kerneopgaven forandret? Er der ved at ændre på opgavefordelingen mulighed for jobudvikling for allerede ansatte? Kan der være fordele ved intern rekruttering? SU/AU inddrages ved væsentlige ændringer,herunder organisationsændringer. Der skal skabes overblik over hvilken jobprofil, der er behov for, og der skal skabes overblik over hvilken kompetenceprofil, der skal søges efter med baggrund i jobprofilen, afdelingen, kollegaerne i afdelingen og organisationen i sin helhed. Der skal allerede nu tages stilling til nedsættelse af et ansættelsesudvalg. Det er lederen, der nedsætter ansættelsesudvalget, der som udgangspunkt skal bestå af en områdetillidsrepræsentant og repræsentanter fra både faggruppen og ledelsessiden, samt evt. en repræsentant fra HR-afdelingen. Ansættelsesudvalget skal være effektivt, og det skal overvejes nøje, hvor stort det skal være. Ved ansættelse af chefer repræsenteres medarbejderne med en relevant fællestillidsrepræsentant. Ved ansættelse af øvrige ledere deltager en relevant tillidsrepræsentant. Medlemmer af ansættelsesudvalget har tavshedspligt omkring alle forhold vedr. ansøgerne. Endvidere er det vigtigt at vide, at habilitetskravet omfatter alle medlemmer af ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalgets opgave er at bidrage til beslutningen om, hvem der skal indkaldes til ansættelsessamtale, samt på baggrund af samtalerne at udarbejde en prioriteret indstilling af egnede kandidater. Indstillingen tager udgangspunkt i at ansætte den person, der samlet set vil være bedst for KTS til den givne opgave. Det er ledelsen, som træffer den endelige afgørelse om, hvem der skal tilbydes stillingen. Annoncen Det er vigtigt, at annoncen afspejler stillingens konkrete vilkår, udfordringer og kompetencekrav så godt som muligt. Job og kompetenceprofil kan derfor nyttigt anvendes som rettesnor for indholdet i annoncen. Ved rekruttering af 10

11 ledere skal det anføres, at de ansættes til at kunne dække alle lederstillinger inden for den lønramme, de er ansat i, uanset den fagfaglige profil. Den endelige annonce udarbejdes i samarbejde med HR-afdelingen. Det er HR-afdelingen, som publicerer annoncen i de valgte medier. Ansøgere screenes løbende og HR-manager kan anvendes til at rangere kandidaterne i forhold til de kompetencer, der er fastlagt i annoncen. Samtaler og test Indkaldelse til samtale kan ske enten pr. tlf. eller skriftligt via mail. Følgende skal altid oplyses: Hvor og hvornår samtalen afholdes Hvem der vil være til stede ved samtalen Udvælgelse Når der er truffet beslutning om, hvilken kandidat der skal indstilles til ansættelse, kontakter chefen/lederen pågældende mundtligt med besked om tilbud om ansættelse. Det tilstræbes, at dette sker inden for 8 dage. Herefter indsender chefen/lederen indstilling til ansættelse til HR-afdelingen, der overtager den videre proces mht. ansættelseskontrakt, lønforhandling mv. HR-afdelingen sender afslag til alle ansøgere, bortset fra den som ansættes. Afslag sendes først, når den valgte kandidat har takket ja til jobbet. Introduktion Introduktion sker jf. den gældende procedure på KTS. Handicappede jobansøgere har, som noget særligt i staten, fortrinsret hvis de er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, og derfor skal de indbydes til samtale, hvis de påberåber sig fortrinsretten. Ved ansættelse af ledere vil der altid være en 1. samtale, test og en 2. samtale. Ved 1. samtale deltager sædvanligt nedsat ansættelsesudvalg, og ved 2. samtale deltager KTS direktion sammen med nærmeste chef/leder. Til samtalerne må der ikke spørges ind til graviditet, barsel, adoption, religiøs overbevisning, politisk overbevisning, seksuel orientering, race (etnisk oprindelse) og helbredsmæssige forhold samt handicap. Der må dog gerne spørges til helbredsforhold, som har betydning for at kunne bestride det aktuelle job. Slut samtalen af med at spørge ind til kandidatens lønforventning. Husk at det ikke er en lønforhandling, men en forventningsafstemning, der kan give et fingerpeg om, hvor I ligger i forhold til hinanden. Hvis det viser sig, at jeres forventninger ligger for langt fra hinanden, er der ingen grund til at bruge mere tid på flere samtaler osv. Det er i dag muligt at finde oplysninger om ansøgere på nettet på fx Google, Linkedin, Facebook osv. Hvis KTS søger oplysninger om ansøgere på denne måde, skal der foretages partshøring, hvis der kommer oplysninger frem, som er til ugunst for ansøgeren, og som har betydning for sagens afgørelse. 11

12 Bilag 2: Arbejdsmiljøpolitik Læs hele arbejdsmiljøpolitikken her Bilag 3: Strategisk Kompetenceudvalg KTS ønsker en strategisk og systematisk kompetenceudvikling med det mål at have en prioriteret, planlagt og systematisk videre og efteruddannelse af alle medarbejdere på KTS, for på den måde at kunne fremtidssikre KTS. Ved at sammenholde MUS med KTS strategi, kommende lovforslag og reformer, får vi matchet de individuelle ønsker med KTS aktuelle udviklingsbehov. Kompetenceudvalget bidrager med udgangspunkt i en vurdering af KTS årlige strategiske mål og behov for strategisk kompetenceudvikling til: Fastlæggelse af principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats i en årlig plan Drøfte behovet for at iværksætte udviklingsaktiviteter for alle medarbejdergrupper og behovet for udviklingsplaner for afdelinger, teams, medarbejdergrupper eller lignende Fastlæggelse af retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler Fastlæggelse af principper og retningslinjer for anvendelse af midler fra Kompetencefonden Kompetenceudvalget består af 4 repræsentanter fra A-siden, samt 4 repræsentanter fra B-siden. Fra A siden er det direktør, vicedirektør, HR-chef og udviklingschef. Repræsentant fra HR-afdelingen er sekretær for udvalget. 12

13 Bilag 4: Vold og chikane Formålet er at skabe tryghed og trivsel for alle ansatte på KTS samt give et signal om, at voldshandlinger, uanset art, mod KTS ansatte ikke vil blive tolereret, og der vil blive skredet ind over for en hvilken som helst voldsudøver. Hvad er vold? Ved vold på KTS forstås generelt verbale krænkelser, trusler, grove fysiske eller psykiske overgreb mod medarbejderne. Aggressioner eller voldshandlinger kan have form af: Psykisk eller verbal aggression Truende adfærd Overfald Forebyggelse af vold Det tilstræbes af alle, at konflikter, der kan resultere i vold, så vidt muligt undgås. Dette kan gøres ved som udgangspunkt at forsøge på forhånd at identificere aggressiv adfærd og forsøge at forebygge/neutralisere adfærden. KTS tilbyder i nødvendigt omfang alle medarbejdere en instruktion i konflikthåndtering. I tilfælde af vold Føler nogen personer sig udsat for vold, eller observerer andre medarbejdere det, skal den/de straks tage kontakt til nærmeste leder og/eller tillidsrepræsentant. KTS ledelse vil så sørge for, at der omgående iværksættes den nødvendige støtte og hjælp over for den/de pågældende. I det omfang der er tale om vold udøvet af ansatte, vil det blive behandlet som et tjenstligt forhold efter de gældende retningslinjer. Er der tale om vold fra udefrakommende, vil KTS tage de nødvendige forholdsregler mod gentagelser. På den enkelte arbejdsplads vil samarbejdsudvalget følge eventuelle problemer og vurdere nødvendigheden af forebyggende foranstaltninger tilpasset arbejdspladsens særlige forhold. De enkelte afdelinger skal have en klar lokal instruks i tilfælde af voldsepisoder denne skal som minimum indeholde: Alle tilstedeværende søger for, at voldspersonen adskilles fra den voldsramte Den voldsramte må ikke overlades til sig selv umiddelbart efter episoden, og der ydes akut førstehjælp evt. skadestue, såfremt politianmeldelse overvejes, sendes vedkommende altid på skadestuen Netværksmedarbejderen inddrages straks, og der informeres om KTS aftale med Falck Healthcare om psykologisk krisehjælp, samt politiets offerrådgivning Den voldsramte bistås med eventuel anmeldelse til politiet KTS kan foretage anmeldelsen, det anbefales dog, at den voldsramte selv gør det Afdelingens øvrige personale informeres Episoden evalueres i det lokale LSU/AU Hvis episoden skønnes at involvere personer med banderelationer, skal direktionen informeres straks. Sanktioner Såvel udøvelse af psykisk som fysisk vold vil medføre bortvisning/afskedigelse/hjemsendelse fra KTS efter gældende regler. Arbejdsulykker, som følge af vold og trusler om vold, skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen efter gældende regler om arbejdsulykker samt til politiet. 13

14 Bilag 5: Afskedigelsesprocedurer KTS ønsker, såfremt afskedigelse ikke kan undgås, at processen forløber så hensynsfuldt som muligt og i henhold til KTS værdier, både i forholdet til medarbejderen, men også i forholdet til elever og de medarbejdere som fortsat er ansat på KTS. En værdig afskedigelse afhænger af en grundig forberedelse, professionel håndtering og menneskeligt hensyn. Såfremt ovenstående ikke giver anledning til ændring, foretager ledelsen en vurdering af, hvem der skal afskediges. Denne vurdering foretages ud fra en prioritering af KTS tarv og medarbejdernes kvalifikationer/kompetencer. Ved vurdering af den enkelte medarbejders kvalifikationer/kompetencer gælder både faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer/kompetencer, herunder evne og vilje til samarbejde, udvikling og initiativ m.m. Tryghed i ansættelsen Afskedigelse - virksomhedsrelaterede forhold Afskedigelser - personrelaterede forhold Opsigelsesforløbet Personrelaterede forhold Kan for eksempel være samarbejdsvanskeligheder, manglende kvalifikationer/kompetencer, helbredsårsager og lignende. KTS iværksætter som hovedregel følgende initiativer, inden valget falder på den ultimative løsning afskedigelse. Initiativer til forebyggelse (undtaget ved helbredsårsager) i tilfældig rækkefølge; Tryghed i ansættelsen KTS sikrer mest mulig tryghed i ansættelsen ved at sikre rammer for løbende udvikling af de ansattes kvalifikationer og kompetencer, herunder udvikling af teams, den enkelte, samt KTS uddannelser, alt sammen i henhold til KTS strategi. Virksomhedsrelaterede forhold For eksempel i forbindelse med aktivitetsnedgang, omstruktureringer og lignende. Ledelsen udarbejder overblik over omfanget af medarbejdere, som kan blive berørt af en eventuel afskedigelse og hvilke medarbejdergrupper, der er i spil. Resultatet af dette drøftes med tillidsmanden og forelægges samarbejdsudvalget. Ved vurderingen afsøges følgende muligheder, inden der træffes afgørelse om afskedigelse, i tilfældig rækkefølge: Omplacering Seniorordninger, frivillig fratræden eller orlov Begrænsning af overarbejde/merarbejde MUS (medarbejderudviklingssamtale) Overflytning til andet område Medarbejdersamtale (tilrettevisning) Skriftlig advarsel Opsigelsesforløbet Det er vigtigt, at KTS som arbejdsgiver opfører sig respektfuldt igennem hele processen, og at vi er særligt opmærksomme på den vanskelige situation, som medarbejderen bliver bragt i. Når KTS opsiger medarbejdere, er det som udgangspunkt valgt at beholde vedkommende i organisationen i opsigelsesperioden. KTS ønsker ikke, at medarbejderen fra dag til dag skal kappe båndene til sin arbejdsplads og dermed også til sine kolleger og det sociale netværk, de repræsenterer. Selvfølgelig kan der være situationer, hvor en fritstilling er nødvendig. Det kan for eksempel være i forbindelse med opsigelse af en leder. Hvorvidt vi fritstiller i opsigelsesperioden vurderes i det konkrete tilfælde. Reduceret tid 14

15 Bilag 6: Fravær KTS ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med et arbejdsmiljø, der fremmer engagement og arbejdsglæde. Derfor har KTS fokus på nærvær for at sikre et fravær, der er så begrænset som muligt. Omfanget af KTS samlede fravær drøftes årligt i afdelingernes lokale samarbejdsudvalg/arbejdsmiljøudvalgt samt på den årlige arbejdsmiljøkonference. KTS holder løbende øje med sygefraværet for at sikre den sygemeldte en jævnlig og god kontakt til KTS og for at holde øje med eventuelle tegn på påvirkninger fra/af arbejdsmiljøet. Procedurer for sygesamtaler vurderes individuelt i hver enkelt sag, herunder kan der være forskel på hvordan og hvornår, der afvikles samtaler. Der handles på alle former for fravær, ligegyldigt om det er et brækket ben, hyppigt fravær eller lignende. Dette skal ses som udtryk for, at KTS viser medarbejderen opmærksomhed og omsorg. Ovenstående sker altid i henhold til gældende lovgivning, herunder at fraværssamtalen afholdes inden fire uger fra første sygedag. Fraværssamtaler kan være et ømtåleligt emne, der indebærer såvel ledelsesmæssige som kollegiale udfordringer. Det er derfor vigtigt, at samtalerne foregår i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem medarbejder og ledelse. For at sikre nærhed er det vigtigt, at fraværsforhold som udgangspunkt løses og forankres lokalt. Derfor skal den enkelte leder hele tiden være opmærksom på eventuelle tegn på uregelmæssigheder i det forventede fremmøde fra medarbejdernes side. Når lederen indgår i dialog omkring fravær, er det vigtigt, at der meldes ud om, hvorfor der tages fat på emnet. Der må ikke opstå tvivl om hensigten med samtalen, hvad enten der er tale om rutinemæssig omsorg og interesse, eller der er tale om en samtale, der senere kan få konsekvenser for den enkelte medarbejders arbejdssituation. Såvel medarbejdere som ledere kan anmode om en forebyggende samtale. For at sikre mod utilsigtede hændelsesforløb, hvor der kan opstå tvivl om samtalens karakter, indføres en procedure med en officiel forebyggende samtale, uden notatpligt, der udelukkende har karakter af en omsorgssamtale. Hvis samtalen ikke virker efter hensigten - og fraværet fortsætter, indkaldes til en fraværssamtale, der betragtes som mere formel. Ved den sidstnævnte type fraværssamtale skal medarbejderen have mulighed for at vælge en bisidder/tillidsmand til at deltage under samtalen. I samtalen deltager endvidere nærmeste leder og evt. en medarbejder fra HR-afdelingen. Samtalen har notatpligt til personalemappen: Dato for samtale Begrundelse for samtalen Evt. redegørelse fra medarbejderen Indgåede aftaler om nedbringelse af fravær Hvis heller ikke denne samtale virker efter hensigten, indkaldes til ny fraværssamtale. I denne deltager ud over den pågældende medarbejder, nærmeste leder, chefen for området, HR-chef, lokal TR og fælles TR. Der udformes et notat på baggrund af samtalen, hvoraf det også skal fremgå, hvilke konsekvenser det vil have, såfremt adfærden ikke ændres. Ved begge typer af samtaler orienteres den lokale tillidsrepræsentant, inden der indkaldes til samtalen. I LSU bør evaluering af arbejdet med gennemførelse af fraværssamtaler finde sted ved årsregnskabets afslutning. Afrapportering af sygefravær i anonymiseret form er en integreret del af ledelsesberetningen. 15

16 Bilag 7: Mærkedage KTS jubilæum 25, 40 og 50 år Til ansatte der har 25, 40 og 50 års jubilæum på KTS, udbetales et gratiale og en betalt fridag. Ved jubilæum modtager medarbejderen et jubilæumsgratiale, en gave fra KTS, og hvis medarbejderen ønsker det, markeres jubilæet med en reception. KTS bidrager med et beløb til afholdelse af en reception, datoen for receptionen aftales med nærmeste leder. Jul & Nytår KTS holder lukket den 24. og den 31. december. Bilag 8: Orlov, tjenestefri og ferie Som udgangspunkt kan der søges om orlov af maks. tre måneders varighed. Formålet med orlov kan være af forskellig karakter, det vil primært være orlov, som bidrager med ny viden til gavn for KTS. Der kan i en række særlige situationer opnås ret til fravær (orlov) med eller uden løn. Det gælder f.eks. tjenestefrihed af familiemæssige årsager. Orlov søges via din nærmeste leder med angivelse af orlovslængden/formål og sendes til HR-afdelingen. Rammerne for ferieplanlægningen for det kommende ferieår drøftes i de lokale SU/AU inden årsskiftet og udmeldes senest med udgangen af januar måned. 16

17 Bilag 9: Tjenstlige samtaler 1. Inden indkaldelse til tjenstlig samtale skal der normalt mellem medarbejder og leder være gennemført en uformel samtale, om problemet. 2. Den lokale tillidsrepræsentant informeres om ledelsens hensigt med at indkalde til tjenstlig samtale og informeres om tid/sted og tema for den forudgående uformelle samtale. 3. Ved indkaldelsen, som tillidsrepræsentanten modtager i kopi, skal det i hovedtræk fremgå, hvad der ønskes drøftet. 4. Indkaldelse til tjenstlig samtale skal ske i god tid, før samtalen finder sted, afhængig af sagens karakter. 5. Når der indkaldes til tjenstlig samtale skal medarbejderen orienteres om retten til at have bisidder med på mødet, samt i tilfælde af skriftlig påtale at få tilføjet egne bemærkninger til notat i personalemappen. 6. Notatet forældes senest efter 2 år og afhængig af forseelsens karakter efter kortere tid end 2 år. Notatet kan ikke efter 2 år anvendes i forbindelse med en evt. ny personalesag. 17

18

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere