Denne side er til brug for ambulatorierne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne side er til brug for ambulatorierne"

Transkript

1 Levekårsundersøgelse Denne side er til brug for ambulatorierne SIDEN SKAL AFRIVES INDEN SKEMAET UDLEVERES TIL PATIENTEN! Udgave september 00

2

3 LEVEKÅR OG LIVSKVALITET 00 UNDERSØGELSE AF HIV-SMITTEDES LEVEKÅR OG LIVSKVALITET

4 Patientinformation Spørgeskema om hiv-smittedes levekår og livskvalitet Dansk version (Engelsk version findes også) September 00 Hvem? Vi spørger alle hiv-smittede, der er fyldt 8 år, og som går til kontrol på de danske hiv-ambulatorier, om de vil udfylde dette spørgeskema. Formål Denne spørgeskemaundersøgelse er en del af en større undersøgelse om hiv-smittedes levekår og livskvalitet. Undersøgelsen skal afdække aktuelle problemstillinger for hiv-smittede i Danmark altså hvordan livet i dag ser ud. Derfor er mange af spørgsmålene, du vil møde i spørgeskemaet begrænset til at handle om nutiden og ikke om gamle dage. Formålet med undersøgelsen er nemlig, at kunne pege på konkrete problemer og vanskeligheder hiv-smittede møder i deres hverdag i dag, for at kunne foreslå forbedringer eller ændringer i den indsats, der skal hjælpe og støtte hiv-smittede. Det er de hiv-smittedes egne organisationer, som har taget initiativet til undersøgelsen, og vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at udfylde spørgeskemaet. Det er vigtigt for undersøgelsen, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet. Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de hiv-smittedes patientforening Hiv-Danmark og Den Danske Hiv-Kohorte, og forventes at være færdig ved udgangen af 006. Frivillighed Deltagelse er frivillig, og det vil ikke have nogen indflydelse på din behandling, hvis du vælger ikke at deltage. Du vil også til enhver tid kunne trække din deltagelse tilbage, uden at det får nogen indflydelse på din behandling. Tavshedspligt og registrering Din besvarelse af skemaet er fortrolig. Hverken din læge eller din sygeplejerske her i ambulatoriet har adgang til din besvarelse af skemaet. Hvis du vil, kan du selv fortælle om dine svar til dem. Dine svar bliver udelukkende brugt til videnskabelig analyse, og forskerne har tavshedspligt. Svarene bliver registreret under et løbenummer i Den Danske Hiv-Kohortes database, men uden navn og CPR-nummer. Undersøgelsen er godkendt Undersøgelsen har været forelagt Videnskabsetisk Komite, som ikke havde indvendinger. Datatilsynet har godkendt undersøgelsen og har fastsat vilkår til beskyttelse af den registreredes privatliv. Overlæge Niels Obel, Infektionsmedicinsk Forskningsenhed, Odense Universiteteshospital, er projektets dataansvarlige. Hvad skal du gøre? Det vil tage dig ca. 0-0 minutter at besvare skemaet. Det er vigtigt, at du svarer så ærligt som muligt. Hvis der er nogle spørgsmål, du ikke vil besvare, så streg dem ud. Hvis du udfylder skemaet her i ambulatoriet, kan du aflevere det i dag i den specielle skemapostkasse. Du kan også indsende det i den udleverede svarkuvert modtager betaler portoen. Hvis du ikke vil udfylde skemaet, så send det venligst ind alligevel og fortæl os hvorfor. Hiv-smittede er på mange områder ikke en ensartet gruppe, og nogle af spørgsmålene kan derfor føles som mindre relevante for akkurat dig. Du bedes alligevel besvare alle spørgsmål så godt som muligt og efter bedste skøn. Du vil gennem spørgeskemaet blive præsenteret for en række spørgsmål med svarmuligheder. Du vil blive bedt om at sætte et kryds ved det svar, der passer bedst. Medmindre det er nævnt, at du gerne må sætte flere krydser, skal der kun sættes ét svar-kryds til hvert spørgsmål. Hvis du kommer til at sætte et forkert kryds, skal den forkerte afkrydsning udfyldes helt, og du sætter et nyt kryds i den rigtige rubrik. Du skal på spørgeskemaets sidste side påføre den dato, hvor du udfylder skemaet. Hvis du udfylder skemaet over flere dage, bedes du anføre den dato, hvor du færdiggør udfyldelsen af skemaet. Hjælp og yderligere information Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at spørge sygeplejersken eller kontakte Mie Carstensen eller Anders Dahl fra Hiv-Danmark, Skindergade, 9 Kbh. K., tlf På forhånd tak for hjælpen. Med venlig hilsen Mie Ca r stensen Cand.scient.soc. A nder s Da h l Antropolog, mag.scient. Adresse: Infektionsmedicinsk Forskningsenhed, Odense Universitets Hospital, Sdr. Boulevard, 000 Odense

5 Generelle spørgsmål om dig Indledningsvis stilles her nogle generelle spørgsmål om dig, din generelle livssituation samt hvornår og hvordan du blev hiv-smittet. ) Er du: Mand Kvinde ) Hvilket år er du født? År: 9 ) Hvor er du født? I Danmark I øvrige Skandinavien I andet europæisk land I Mellemøsten I Afrika I Nordamerika I Mellem- og Sydamerika I Asien I Australien ) Hvor er dine forældre født? (Sæt gerne fl ere krydser) Din mor Din far I Danmark I øvrige Skandinavien I andet europæisk land I Mellemøsten I Afrika I Nordamerika I Mellem- og Sydamerika I Asien I Australien Løbenummer: (Udfyldes af hiv-ambulatoriet) 6) Hvilket udsagn om seksuel identitet passer bedst på dig? Du er heteroseksuel Du er homoseksuel Du er biseksuel Du kan ikke placere dig i nogen af ovenstående kategorier 7) Har du en fast partner? Ja Nej 8) Hvad er din ægteskabelige stilling, rent juridisk? (Sæt ét kryds for din nuværende ægteskabelige stilling) Gift I registreret partnerskab Separeret Fraskilt Enke eller enkemand Ugift Da du blev konstateret hiv-smittet 9) 6 Hvilket år fik du diagnosen hiv-positiv? År: 0) Hvordan er det mest sandsynligt, at du blev smittet med hiv? (Sæt gerne fl ere krydser) Ved heteroseksuel kontakt Ved homoseksuel kontakt Via injicerende stofbrug Via køb og salg af seksuelle ydelser Via blodtransfusion/blodprodukter 6 Fra mor til barn 7 Andet 8 Er ikke sikker ) Hvor mange år har du cirka boet i Danmark? Altid Cirka år ) Hvor anser du det for mest sandsynligt, at du er blevet smittet med hiv? I Danmark I øvrige Skandinavien I andet europæisk land I Mellemøsten I Afrika 6 I Nordamerika 7 I Mellem- og Sydamerika 8 I Asien 9 I Australien

6 ) Ved du, i hvilken konkret situation du er blevet smittet? Ja Nej (Gå da videre til spørgsmål ) ) Vidste du, at der var tale om en situation, der indebar en særlig risiko for smitte? Ja Nej Ved ikke ) Var den information og rådgivning, du samlet set fik inden for de første 6 måneder, efter at du fik at vide, at du var smittet: Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig 7) Bor du i: Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Københavns Kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt 6 Københavns Amt 7 Nordjyllands Amt 8 Ribe Amt 9 Ringkjøbing Amt 0 Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt 6 Århus Amt 8) Hvor mange bor der i din husstand, når du regner dig selv med? Antal: (Hvis du bor alene gå da videre til spørgsmål 0) ) Er der blevet talt med dig om smitteopsporing (dvs. at du eller sundhedspersonalet finder frem til de mulige personer, der kan have smittet dig, eller som du kan have smittet)? Ja Ja, men du har selv ønsket at opsøge dem Nej Nej, men du har selv opsøgt dem Ikke relevant for dig 9) Bor du sammen med: Ægtefælle eller samlever Dine børn Forældre eller svigerforældre Anden familie Andre fra den fælles husholdning Personer, der ikke tilhører husholdningen Ja Nej Antal Dine boligforhold 6) Bor du i: Hovedstaden Hovedstadens forstæder Anden større by (bymæssigt område med flere end indbyggere) Anden mindre by (bymæssigt område med mellem.000 og indbyggere) Anden bymæssig bebyggelse (bymæssigt område mellem 00 og.000 indbyggere) 6 Landdistrikt 0) Bor du/i i: Ejerbolig Andelsbolig Lejebolig Hos forældre Andet 6

7 Du og din families økonomiske situation Her følger nogle spørgsmål om din og din families økonomiske situation. Selv om du ikke ved præcis, hvor stor din og husstandens indkomst er, eller hvor meget du og din familie har til rådighed til det daglige forbrug, er det vigtigt, at du angiver dit bedste skøn Ingen indkomst Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. mio. eller derover Vil ikke svare Ved ikke indkomst ) Hvor stor var din og husstandens samlede bruttoindkomst cirka i 00 (før skat og fradrag)? (Ved husstanden forstår vi dig og din evt. ægtefælle/samlever) Egen Husstandsindkomst ) Hvor meget har du/husstanden samlet tilbage til det daglige forbrug (mad, tøj, fodtøj mv.), når alle de faste udgifter og skatten er betalt? Cirka kr pr. måned Cirka kr pr. måned Cirka kr pr. måned Cirka kr pr. måned Cirka kr pr. måned 6 Cirka kr og derover pr. måned ) Hvordan vil du alt i alt bedømme din/husstandens økonomiske situation er den: Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Din uddannelsesmæssige baggrund og arbejdsmarkedstilknytning ) Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har du? (Sæt kryds ved det, du senest har afsluttet) 6 7 Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 0. klasse) Specialarbejderuddannelse, arbejdsmarkedskurser Lærlinge- eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse (fx laborant, teknisk tegner, sygehjælper) Kort videregående uddannelse (fx socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand) Mellemlang videregående uddannelse (fx teknikumingeniør, sygeplejerske, folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (fx cand.jur., cand.mag., læge) ) Har du undladt at søge om optagelse på en uddannelse, hovedsageligt på grund af hiv? Ja Nej 6) Hvad er din hovedbeskæftigelse for øjeblikket: (Hvis du holder ferie, er midlertidigt sygemeldt eller har orlov, skal du angive din hovedbeskæftigelse før dette sæt gerne fl ere krydser) Lønmodtager (funktionær, arbejder, tjenestemand) Selvstændig erhvervsdrivende Ansat i fleksjob Ansat med løntilskud Under uddannelse (studerende, lærling, elev) 6 Under revalidering 7 Pensionist (førtidspensionist, alderspensionist mv.) 8 Efterlønsmodtager (inkl. overgangsydelse) 9 Arbejdsløs 0 Medhjælpende ægtefælle Hjemmearbejdende husmor/husfar (uden andet arbejde) 7) Udfører du aktuelt frivilligt arbejde? (Sæt gerne fl ere krydser) Ja, frivilligt arbejde i hiv/aids organisation Ja, frivilligt arbejde andet sted Nej Antal timer med frivilligt arbejde pr. uge i gennemsnit 7

8 Her følger nogle spørgsmål til dig, der ikke er i lønnet arbejde. (Hvis du er i lønnet arbejde gå da videre til spørgsmål ) 8) Hvis du er uden arbejde eller er pensionist, modtager du så: Uden arbejde Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge (langtidssyg) Kontanthjælp (arbejdsløs/under aktivering) Pensionist Alderspension Førtidspension Førtidspension, ansat med løntilskud Anden form for pension Efterløn/overgangsydelse ) Har du fortalt på din arbejdsplads, at du er hiv-smittet? (Sæt gerne fl ere krydser) Ja, alle ved det Ja, de fleste ved det Ja, nogle enkelte ved det Ja, nærmeste leder ved det Ja, nærmeste kollega ved 6 Nej (Gå da videre til spørgsmål 6) ) Hvordan har dine kollegaer reageret på at få at vide, at du er hiv-smittet? Meget positivt Positivt Neutralt Negativt Meget negativt 6 Både positivt og negativt 7 Ved ikke 9) Er du holdt op med at arbejde på grund af din hiv-smitte? Ja Ja, hiv var delvist årsagen Nej 0) Har du fået pension på grund af din hiv-smitte? Ja Ja, hiv var delvist årsagen Nej Ved ikke ) Vil du være interesseret i at få et lønnet heltids- eller deltidsarbejde? Ja, fuldtidsarbejde Ja, deltidsarbejde Nej Her følger nogle spørgsmål til dig, der er i lønnet arbejde. (Hvis du ikke er i lønnet arbejde gå da videre til spørgsmål 9) ) Hvor lang tid har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? Mindre end måneder - år - år - år Mere end år 8 ) Hvis du har fortalt på din arbejdsplads, at du er hiv-smittet har du så efterfølgende fortrudt eller været glad for, at du fortalte det? Du har været meget glad for, at du fortalte det Du har været glad for, at du fortalte det Det har ikke gjort nogen forskel for dig Du har i nogen grad fortrudt, at du fortalte det Du har i høj grad fortrudt, at du fortalte det 6) Hvis du ikke har fortalt på din arbejdsplads, at du er hiv-smittet hvad er årsagen hertil? Usikkerhed over for omgivelsernes reaktioner Det kommer ikke andre ved Du ønsker ikke, at der bliver talt om dig bag din ryg Du ønsker ikke at blive set som den, der er hiv-smittet Det har ikke været naturligt 6 Andre årsager 7 Ved ikke 7) Hvor mange timers erhvervsarbejde har du normalt om ugen? Under 0 timer Mellem 0 og 9 timer Mellem 0 og 9 timer Mellem 0 og 6 timer 7 timer eller derover 8) Har du har måttet reducere din tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af hiv-relaterede problemer? Ja Nej Ved ikke

9 Om dit sociale liv Støtte og opbakning fra familie og venner spiller for mange en vigtig rolle i hverdagen både i almindelighed, og hvis man rammes af alvorlig sygdom. Derfor følger her nogle spørgsmål om dit sociale netværk og dine sociale relationer. 9) Er dine forældre i live? Ja, begge Ja, den ene Nej, de er begge døde (Gå da videre til spørgsmål ) Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål ) 0) Hvis ja, hvor bor dine forældre? I Danmark I udlandet Du har to forældre - den ene bor i Danmark og den anden i udlandet Ved ikke ) Hvor ofte taler du normalt i telefon med dine forældre/én af dine forældre? (Er der mere end én forælder, skal svaret belyse den samlede kontakt til begge forældre ) Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange om måneden Mindre end én gang om måneden Aldrig 6 Du bor sammen med én af/begge dine forældre ) Hvornår så du sidst dine forældre/én af dine forældre? (Er der mere end én forælder, skal svaret belyse den samlede kontakt til begge forældre) I dag eller i går For -7 dage siden For 8-9 dage siden For - måneder siden Ikke de sidste måneder 6 Du bor sammen med én af/begge dine forældre ) Har du børn? (Sæt ring om antal børn) Ja flere end Nej (Gå da videre til spørgsmål ) ) Hvor bor de af dine børn, der er under 8 år? I Danmark I udlandet Du har børn under 8 år både i Danmark og i udlandet 6) Er nogen af dine børn under 8 år smittet med hiv? (Sæt gerne fl ere krydser) Ja, og de bor i Danmark Ja, og de bor i udlandet Nej Ved ikke 7) Bor du sammen med nogen af de af dine børn, der er under 8 år? (Sæt gerne fl ere krydser) Ja Børnene bor delvist hos dig og et andet sted Nej 8) Har du børn under 8 år i Danmark, du ikke bor sammen med?(sæt gerne fl ere krydser) Ja, de bor hos familie eller anden forælder Ja, de er anbragt af socialforvaltningen Nej 9) Hvis du har børn (uanset alder), du ikke bor sammen med og som bor i Danmark hvor ofte taler du da normalt i telefon med disse? (Er der mere end ét barn, skal svaret belyse den samlede kontakt til børnene) Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange om måneden Mindre end én gang om måneden Aldrig 0) Hvis du har børn (uanset alder), du ikke bor sammen med og som bor i Danmark hvornår så du sidst disse? (Er der mere end ét barn, skal svaret belyse den samlede kontakt til børnene) I dag eller i går For -7 dage siden For 8-9 dage siden For - måneder siden Ikke de sidste måneder ) Hvis du har børn, hvor mange af disse er da under 8 år? (Sæt ring om antal børn) Ingen flere end ) Har du nogen venner? Ja Nej (Gå da videre til spørgsmål ) 9

10 ) Hvornår så du sidst én af dine venner? I dag eller i går For -7 dage siden For 8-9 dage siden For - måneder siden Ikke de sidste måneder 8) Sker det, at du er alene, selv om du egentlig havde mest lyst til at være sammen med andre? Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke ) Hvem vil du i første række henvende dig til, hvis du har personlige problemer? (Sæt gerne fl ere krydser) Ægtefælle/samlever Børnene Forældre/svigerforældre Bedsteforældre Andre i familien 6 Venner 7 Din praktiserende læge (der står på sygesikringsbeviset) 8 Lægen på hiv-ambulatoriet 9 Sygeplejersken på hiv-ambulatoriet 0 Rådgiver fra hiv/aids-organisation Præst eller anden religiøs person Andre Ved ikke ) Hvor mange kender du, der er hiv-smittede? Ingen - personer 6-0 personer Flere end 0 personer ) Har du i dag venner, fra før du blev konstateret hiv-smittet? Ja, nære venner Ja, men ikke nære venner Nej 6) Har du fået nye venner efter, at du blev konstateret hiv-smittet? Ja, én Ja, flere Nej (Gå da videre til spørgsmål 8) 7) Hvis ja er de hiv-smittede? Ja Nej Både smittede og ikke-smittede Ved ikke 0 9) I hvilken grad har du, som følge af at du er hiv-smittet, oplevet følgende: (Sæt ét kryds pr. linje) At du har fået mere kontakt med familie og venner At du får mere omsorg og opmærksomhed fra andre mennesker At andre mennesker tager mere hensyn til dig At du er blevet bedre til at tage beslutninger om dit liv At du føler dig isoleret At andre er bange for dig og holder fysisk afstand At du føler dig smitsom og holder fysisk afstand til andre At du ikke længere tør have sex I høj I nogen I mindre Slet Ikke grad grad grad ikke sikker Om at fortælle at man er hiv-smittet For mange er det vanskeligt at skulle fortælle familie, venner, arbejdergiver/kollegaer mv., at man er hiv-smittet. For de fl este kræver det nøje overvejelse, hvem der skal vide det og hvornår. Dine erfaringer kan være med til at gøre det nemmere for andre at træffe deres valg. 60) Hvor mange har du fortalt, at du er hiv-smittet? (Sundhedspersonale og hiv/aids-rådgivere skal ikke medregnes) Har ikke fortalt det til nogen (Gå da videre til spørgsmål 6) - personer - personer 6-0 personer Flere end 0 personer

11 6) Hvor lang tid gik der cirka, før du fortalte det til den første, at du var smittet? (Sundhedspersonale og hiv/aids-rådgivere skal ikke medregnes) Med det samme 0- år - år - år - år 6 Mere end år 6) Hvem var den første, du fortalte, at du er hiv-smittet? (Sundhedspersonale og hiv/aidsrådgivere skal ikke medregnes) Ægtefælle/samlever Fast partner/kæreste Forældre Søskende Egne børn 6 Venner 7 Andre - skriv evt. hvem 6) Har du fortalt nogen af de følgende, at du er hiv-smittet? (Sæt ét kryds pr. linje) Ja Nej Har ikke nogen 6. Ægtefælle/samlever 6. Fast partner/kæreste 6. Forældre Søskende Egne børn Venner Andre 6) Hvis du har svaret Nej til at have fortalt det til nogen af ovenstående personer hvad er så årsagen til, at du ikke har fortalt de pågældende, at du er smittet? (Sæt gerne fl ere krydser) Du synes ikke, at det kommer dem ved Du er bange for, at de vil bebrejde dig, at du er syg Det er en livstruende sygdom, og du synes ikke, at de skal blive kede af det Du er bange for, at de vil tage afstand fra dig Du ønsker ikke at blive set som den, der er hiv-smittet 6 Du er bange for at blive talt om bag din ryg 7 Du fortæller det på et senere tidspunkt 8 Andet Omgivelsernes reaktioner Som hiv-smittet kan man møde både negative og positive reaktioner, når man fortæller, at man er hiv-smittet. Derfor følger her en række spørgsmål, som kan være med til at belyse de reaktioner, man kan møde. 6) Hvilke typer reaktioner har du inden for de sidste år mødt fra omgivelserne, når du har fortalt, at du var hiv-smittet? Du har overvejende mødt positive reaktioner Du har overvejende mødt negative reaktioner Reaktionerne har været blandede Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål 69) 66) Hvis du inden for de sidste år har mødt positive reaktioner hvilke typer oplevelser har du da haft: (Sæt gerne fl ere krydser) Du har oplevet, at der blev taget mere hensyn til dig Du har oplevet at møde mere omsorg og støtte Du har oplevet, at andre mennesker blev ved med at behandle dig, som de altid har gjort Du har oplevet, at andre mennesker var glade, fordi du delte dine bekymringer med dem Andet (evt. hvilket): 67) Hvis du inden for de sidste år har mødt negative reaktioner hvilke typer af oplevelser har du da haft: (Sæt gerne fl ere krydser) Du har oplevet, at folk tog afstand fra dig eller undgik dig Du har oplevet, at andre mennesker talte om din hiv-status bag din ryg Du har hørt nedsættende bemærkninger om hivsmittede (eller om dig fordi, du er hiv-smittet) Du har oplevet at blive dårligt behandlet pga. din hiv-status Du har oplevet at blive fysisk forulempet pga. din hiv-status 6 Du har oplevet, at offentligt ansatte ikke overholdt deres tavshedspligt om din hiv-status 7 Andet (evt. hvilket)

12 Nogle hiv-smittede har oplevet at blive diskrimineret på grund af deres hiv-status. Dvs. at de fx er blevet fyret fra deres arbejde, blevet nægtet optagelse i en sportsklub eller på en uddannelsesinstitution eller ikke er blevet ansat i en stilling alene på grund af deres hiv-status. 68) Har du inden for se sidste år oplevet at blive diskrimineret på grund af din hiv-status? (Sæt gerne fl ere krydser) På arbejdspladsen På uddannelsesinstitution I forbindelse med fritidsaktiviteter I anden sammenhæng Nej (Gå da videre til spørgsmål 70) 6 Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål 70) Arbejdspladsen spiller for mange en central rolle i forhold til at bevare en normal tilværelse, hvorfor der nu følger et spørgsmål specifi kt om oplevet diskrimination på arbejdspladsen. (Hvis du ikke har oplevet diskrimination på arbejdspladsen gå da videre til spørgsmål 70). 69) Hvis du har svaret Ja til at have oplevet diskrimination på arbejdspladsen hvordan har du da oplevet dette?(sæt gerne fl ere krydser) Manglende ansættelse Fyring Manglende forfremmelse Degradering Mobning 6 Ubehagelige hentydninger 7 Er blevet holdt udenfor 8 Ved ikke 9 Andet (evt. hvilket) Selvom man hverken har oplevet negative reaktioner fra andre mennesker eller er blevet diskrimineret på grund af sin hiv-status, kan man godt være bekymret for og usikker på, hvordan andre mennesker vil reagere, hvis man fortæller om sin hiv-status. 7) Oplever du, at der er sket forandringer inden for de sidste år i forhold til dine omgivelsers syn på hiv-smittede? Du oplever mere omsorg og solidaritet fra omgivelserne Du oplever mindre omsorg og solidaritet fra omgivelserne Du har ikke oplevet nogen forandringer Ved ikke/det kan du ikke bedømme Dit seksualliv og seksuelle problemstillinger Der vil i det følgende være en række spørgsmål om seksualitet og seksualadfærd. Nogle af disse spørgsmål vil kunne føles meget private. Men bl.a. fordi hiv kan smitte seksuelt, har mange hiv-smittede problemer i deres seksualliv. De følgende spørgsmål stilles for at få større indsigt i eventuelle problemer og vanskeligheder. Målet er i fremtiden at blive bedre til at hjælpe og støtte hivsmittede, der har problemer i deres seksualliv. 7) Hvilken beskrivelse passer bedst på dine seksuelle partnere? Kun personer af det modsatte køn Overvejende personer af det modsatte køn, men også én eller flere personer af dit eget køn Nogenlunde lige ofte kvinder og mænd Overvejende personer af dit eget køn, men også én eller flere personer af det modsatte køn Kun personer af dit eget køn 6 Har aldrig haft en seksualpartner 7) I hvor høj grad har du inden for det seneste år fået dækket dine seksuelle behov? Fuldstændigt Næsten fuldstændigt Delvist Lidt Slet ikke 6 Har ikke haft seksuelle behov inden for det seneste år 7 Ved ikke 70) Er du nervøs for, at det skal rygtes i din omgangskreds, at du er hiv-smittet? Ja Nej Ved ikke 7) Hvor ofte inden for det seneste år har du gennemsnitligt haft sex med en anden person? Hver dag -6 gange om ugen - gange om ugen - gange om måneden Mindre end gang om måneden 6 Slet ikke det seneste år 7 Ved ikke

13 7) Fortæller du, at du er hiv-smittet, før du første gang har sex med en ny partner? (Sæt gerne fl ere krydser) Det fortæller du altid, uanset om I har usikker sex eller sikker sex Det fortæller du, hvis I har usikker sex Det fortæller du sommetider, uanset om I har usikker sex eller sikker sex Du fortæller det aldrig til one-night-stands /løse seksualpartnere Det fortæller du aldrig 6 Du har ikke haft sex med en ny seksualpartner, siden du blev konstateret hiv-smittet 76) Når du har sex med en person, der ikke er hiv-smittet hvor bekymret er du da for at smitte den pågældende med hiv? (Svar på en skala fra til 0 ved at sætte kryds i én af rubrikkerne) Du har ikke haft sex efter, at du blev konstateret hiv-smittet Overhovedet ikke bekymret Overordentlig bekymret 78) Hvis du har haft usikker sex én eller flere gange inden for det seneste år kan du så beskrive, i hvilke situationer dette forekommer for dig? (Sæt gerne fl ere krydser) Fordi det er mere intimt og tæt Fordi det føles bedre Fordi du var påvirket Fordi du ingen kondomer havde Fordi din partner ikke ønskede at bruge kondom 6 Fordi du har behov for en gang i mellem at give slip 7 Fordi du mener, at du ikke er særlig smitsom 8 Fordi du var deprimeret eller ked af det 9 Fordi du glemte det 0 Fordi kondom signalerer mistillid Fordi kondom signalerer hiv/aids Fordi du vidste, at din partner var hiv-smittet Fordi du regnede med, at din partner var hiv-smittet Fordi kondom ødelægger fornøjelsen ved sex Andet (skriv evt. hvad): 79) Vil du gerne have hjælp eller støtte til at blive bedre til at dyrke sikker sex mere konsekvent? Ja Nej (Gå da videre til spørgsmål 8) Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål 8) Er ikke relevant for dig (Gå da videre til spørgsmål 8) Det er vanskeligt for mange at dyrke sikker sex hver gang. Der foreligger kun begrænset viden om, i hvilket omfang disse vanskeligheder forekommer, og hvori vanskelighederne består. Det vides derfor heller ikke, i hvilket omfang det er nødvendigt at støtte mennesker, der gerne vil blive bedre til at praktisere sikker sex. 77) Hvor ofte har du inden for det seneste år haft usikker vaginal- eller analsex (dvs. uden kondom) med en anden person, som enten ikke var smittet med hiv, eller hvis hiv-status du ikke kendte? Du har ikke haft usikker sex inden for det seneste år gang - gange -0 gange Mere end 0 gange 6 Ved ikke 7 Vil ikke svare 80) Hvis ja hvem vil du gerne have tilbydt denne hjælp eller støtte fra? (Sæt gerne fl ere krydser) Lægen på hiv-ambulatoriet Sygeplejersken på hiv-ambulatoriet En anden rådgiver En psykolog Din praktiserende læge 6 Venner 7 Andre hiv-smittede/netværksgruppe 8 Andre 9 Ved ikke 8) Vil du gerne have, at personalet (lægen eller sygeplejersken) på hiv-ambulatoriet med jævne mellemrum, fx en gang om året, tog initiativ til at tale med dig om eventuelle seksuelle problemstillinger (fx manglende lyst, angst for at smitte andre, vanskeligheder med at dyrke sikker sex m.m.) Ja Nej Ved ikke

14 8) Hvor vigtigt er det for dig at have et godt seksualliv? Særdeles vigtigt Meget vigtigt Vigtigt Ikke særlig vigtigt Slet ikke vigtigt 8) Har du inden for det seneste år oplevet manglende eller nedsat lyst til sex? Ja, hele tiden Ja, ofte Ja, ind imellem Ja, men sjældent Nej, aldrig (Gå da videre til spørgsmål 8) 8) Har den manglende eller nedsatte lyst til sex været et problem for dig? Ja Nej 8) Kan du nikke genkendende til nogle af følgende udsagn om dit seksualliv, efter at du blev konstateret hiv-smittet? Dit sexliv har forandret sig A I høj grad A I nogen grad A Slet ikke A Ved ikke Du har færre partnere B I høj grad B I nogen grad B Slet ikke B Ved ikke Du har sværere ved at finde en fast partner eller kæreste C I høj grad C I nogen grad C Slet ikke C Ved ikke D D D D E E E E Du er blevet bange for at have sex I høj grad I nogen grad Slet ikke Ved ikke Du vælger hiv-smittede partnere I høj grad I nogen grad Slet ikke Ved ikke Her følger en række spørgsmål om eventuelle seksuelle problemer hos mænd. Kvinder skal gå videre til spørgsmål 88 86) Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær? (Sæt ét kryds pr. linje) Hver gang Ofte Ind imellem Sjældent Din rejsning har ikke været kraftig nok til indtrængning Slet ikke Du har ikke kunnet holde din rejsning lang tid nok til at kunne holde kondomet på Du har ikke eller med stort besvær opnået udløsning (orgasme) Du har ikke haft seksuelt samvær inden for det seneste år (Gå da videre til spørgsmål 9) 87) Hvis du har oplevet én eller flere af ovenstående situationer ved seksuelt samvær, oplever du så dette som et problem? Ja Delvist Nej Her følger en række spørgsmål om eventuelle seksuelle problemer hos kvinder. Mænd skal gå videre til spørgsmål 90 88) Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær? (Sæt ét kryds pr. linje) Hver gang Ofte Ind imellem Sjældent Du er ikke blevet tilstrækkelig fugtig i skeden Du har ikke eller med stort besvær opnået udløsning (orgasme) Slet ikke Du har haft smerter i kønsorganerne ved samleje Du har ikke haft seksuelt samvær inden for det seneste år (Gå da videre til spørgsmål 9)

15 89) Hvis du har oplevet én eller flere af ovenstående situationer ved seksuelt samvær oplever du så dette som et problem? Ja Delvist Nej Din helbredsmæssige situation Her følger en række spørgsmål om din helbredsmæssige situation og dine ryge- og drikkevaner for at få mere viden om dit generelle helbred og din livsstil. Herfra svarer både mænd og kvinder igen på alle spørgsmål 90) Hvis du har seksuelle problemer er de så blevet mere udtalte, efter at du er blevet konstateret hiv-smittet? Ja Ja i nogen grad Nej Ved ikke 9) Hvis du har seksuelle problemer er de så blevet mere udtalte, efter at du er begyndt i behandling? Er ikke i behandling Ja Ja i nogen grad Nej Ved ikke 9) Har du søgt hjælp for dine seksuelle problemer, efter du er blevet konstateret hiv-smittet? (Sæt gerne fl ere krydser) Har haft seksuelle problemer, men har ikke haft behov for hjælp Har haft behov for hjælp, men ikke søgt den Har talt med lægen eller sygeplejersken på hiv-ambulatoriet Har talt med din praktiserende læge Har talt med en anden rådgiver Har talt med en sexolog Tager eller har taget medicinsk behandling (fx Viagra) for seksuelle problemer Har ikke haft seksuelle problemer (Gå da videre til spørgsmål 9) 9) Hvordan vil du beskrive den hjælp, du fik i forbindelse med seksuelle problemer? Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig 9) Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? Virkelig godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt 9) Spørgsmålene drejer sig om dine følelser og tanker inden for den sidste måned ved hvert spørgsmål bedes du angive, hvor ofte du i den forgangne måned følte eller tænkte på den pågældende måde. (Sæt ét kryds pr. linje) Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Hvor ofte har du følt, at tilværelsen formede sig efter dit hoved? Hvor ofte har du været i stand til at håndtere dagligdagens irritationsmomenter? Hvor ofte har du følt, at du havde styr på tingene? Hvor ofte har du følt, at du var ude af stand til at kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv? Hvor ofte har du følt dig usikker på, at du var i stand til at klare personlige problemer? Hvor ofte har du følt, at vanskelighederne hobede sig så meget op, at du ikke kunne magte dem? 96) Har du, i den periode du har været hiv-smittet, i en længere periode taget nogen af nedenstående typer medicin? (Sæt gerne fl ere krydser) Sovepiller Nervepiller eller anden beroligende medicin pga. psykiske lidelser Nervepiller eller anden beroligende medicin pga. fysiske lidelser Lykkepiller /SSRI-præparater Anden antidepressiv medicin

16 97) Har du inden for den sidste måned taget nogen af nedenstående typer medicin? (Sæt gerne fl ere krydser) Sovepiller Nervepiller eller anden beroligende medicin pga. psykiske lidelser Nervepiller eller anden beroligende medicin pga. fysiske lidelser Lykkepiller /SSRI-præparater Anden antidepressiv medicin 0) Hvor meget ryger du i gennemsnit om dagen? Jeg ryger ikke dagligt - cigaretter -9 cigaretter 0- cigaretter -9 cigaretter 6 0- cigaretter 7-9 cigaretter 8 0 cigaretter eller derover 9 Andet end cigaretter skriv hvad 0 Ved ikke Dine alkohol-, ryge- og misbrugsvaner 0) Hvor mange år har du i alt røget dagligt? Alt i alt har du røget dagligt i cirka år Du har aldrig røget dagligt 98) Hvor tit drikker du noget, der indeholder alkohol? Aldrig (Gå da videre til spørgsmål 0) Højst én gang om måneden - gange om måneden - gange om ugen gange om ugen eller oftere 6 Stort set hver dag 99) Hvor tit drikker du genstande eller flere ved samme lejlighed? Næsten dagligt eller dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 00) I hvilket situationer drikker du sædvanligvis alkohol? (Sæt gerne fl ere krydser) Hjemme alene Hjemme sammen med familie eller venner På besøg hos familie eller venner Til fest På arbejde 6 På café, restaurant, diskotek eller til koncert 7 I forbindelse med fritidsaktiviteter 8 På gaden, i en park, på stranden eller andre udendørs steder 0) Ryger du hash? Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 0) Indtager du andre rusmidler end alkohol og/eller hash (fx kokain, ecstasy, heroin, benzodiazepiner, købe-metadon )? Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Nej (Gå da videre til spørgsmål ) 06) Hvis ja har du nogensinde fixet (brugt sprøjte) nogen af ovenstående stoffer? Ja Nej (Gå da videre til spørgsmål ) 07) Har du fixet inden for den sidste måned? Ja Nej Ved ikke 0) Ryger du tobak? Ja, dagligt Ja, lejlighedsvis Nej, du har tidligere røget, men er holdt op i (årstal skriv cifre) (Gå da videre til spørgsmål 0) Nej, du har aldrig røget (Gå da videre til spørgsmål 0) 08) Har du nogensinde delt værktøj med andre (sprøjte, kanyle, fixekar, vattotter)? Du har mindst én gang delt værktøj Du har mere end én gang delt værktøj Du har fixet, men har aldrig delt værktøj (Gå da videre til spørgsmål ) Du bruger altid sterilt indpakket værktøj fra forvidere til spørgsmål ) seglet emballage? (Gå da Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål ) 6

17 09) Har du inden for den sidste måned delt værktøj med andre? En enkelt gang Flere gange Nej (Gå da videre til spørgsmål ) Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål ) Straffelov Der fi ndes i Straffeloven en bestemmelse ( ), der blandt andet vedrører personer, der er smittet med hiv. For at undersøge kendskabet til denne bestemmelse og dens betydning stilles nedenstående spørgsmål. 0) Hvad var årsagen til, at du delte værktøj med andre? (Sæt gerne fl ere krydser) Fordi du ikke havde adgang til rent værktøj Fordi du var i fængsel og ikke havde adgang til rent værktøj Fordi du mener, at du ikke er særlig smitsom Fordi du ikke tænkte på, at der er en smitterisiko ved det Fordi det signalerer mistillid ikke at ville dele værktøj 6 Fordi det signalerer hiv/aids ikke at ville dele værktøj 7 Fordi det signalerer fællesskab at dele værktøj 8 Fordi du var påvirket 9 Andet 0 Ved ikke ) Tror du, at du kan blive idømt en fængselsstraf, hvis du som hiv-smittet dyrker usikker sex med en person, der ikke er hivsmittet? (Sæt gerne fl ere krydser) Ja, men kun hvis du ikke har fortalt partneren, at du er hiv-smittet Ja, uanset om du har fortalt eller ikke fortalt partneren, at du er hiv-smittet Ja, men du skal have dyrket usikker sex flere gange for at blive straffet Nej, du kan ikke blive straffet med fængsel for at dyrke usikker sex Ved ikke ) Er du i subutext-/metadonbehandling? Ja Nej Udlandsrejser/forsikringer/pensionsordninger ) Har straffelovens bestemmelser haft indflydelse på dit sexliv? Nej, straffeloven har ikke haft nogen betydning for din seksualadfærd Ja, du har mindre usikker sex Ja, du har færre partnere Ja, du er holdt op med at have sex Ja, du fortæller altid eller nogle gange dine seksualpartnere, at du er hiv-smittet 6 Ja, du har mere usikker sex eller flere seksualpartnere 7 Ved ikke ) Har du afholdt dig fra at rejse udenlands på grund af din hiv-smitte? (Sæt gerne fl ere krydser) Ja du har ikke kræfter til længere rejser Ja fordi du kan blive tvunget til at skulle fortælle, at du er hiv-smittet Ja du er bange for at blive syg Du har ikke lyst til at rejse til udlandet Nej du rejser, som før du blev konstateret hiv-smittet ) Har din hiv-smitte forhindret dig i at få en optimal livsforsikring, pensionsordning eller privat sygeforsikring? (Sæt gerne fl ere krydser) Ja, livsforsikring Ja, pensionsordning Ja, privat sygeforsikring Nej Ikke relevant for dig 6) Bekymrer straffelovens bestemmelser dig? Nej, det tænker du aldrig på Ja, det bekymrer dig en gang imellem Ja, det bekymrer dig ofte Ved ikke 7) Er du nogensinde blevet anmeldt? Ja Nej 8) Er du nogensinde blevet truet med at blive anmeldt? Ja Nej 7

18 At få børn I Danmark er det blevet muligt at hjælpe par, hvor den ene er hiv-smittet, til at få børn uden at risikere at smitte partneren og eventuelt det kommende barn. Tilbud om hjælp gælder par, hvor det kun er den ene, der er smittet. 9) Hvilke af nedenstående beskrivelser passer bedst på din situation? (Sæt gerne fl ere krydser) Du føler dig tilstrækkeligt informeret om dine muligheder for at få hjælp til at få børn Du savner information Du var ikke klar over, at der var mulighed for hjælp Det er relevant for dig at kunne få denne hjælp Det kunne blive relevant for dig at få denne hjælp 6 Ved ikke 7 Ikke relevant for dig (Gå da videre til spørgsmål ) 0) Hvor stor betydning har det for dig, at der er mulighed for at få denne hjælp? Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Ikke relevant Ved ikke Kontakten til socialforvaltningen Hiv-smittede kan af mange forskellige grunde have behov for at kontakte socialforvaltningen. Derfor følger her en række spørgsmål om, hvordan kontakten hertil er. ) Har du i løbet af de sidste måneder været i kontakt med den lokale socialforvaltning (kommunen)? Ja Nej (Gå da videre til spørgsmål 9) ) Hvad var årsagen til din henvendelse? Kontanthjælp (ansøgning/opfølgning mv.) Førtidspension (ansøgning/ information mv.) Sygedagpenge (ansøgning/opfølgning mv.) Økonomisk hjælp i form af enkeltydelser, tilskud til medicin, tandlæge eller lign. Økonomisk hjælp til betaling af psykologhjælp 6 Økonomisk hjælp til flytning 7 Ansøgning om hjælpemidler 8 Orlov for pårørende 9 Hjælp til dine hiv-smittede børn 0 Aktivering Revalidering (ansøgning/opfølgning mv.) Fleksjob (ansøgning/opfølgning mv.) Andet ) Hvordan vil du beskrive den hjælp, du fik/får på socialforvaltningen? Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig ) Har du fået nogen af følgende former for hjælp/støtte fra socialforvaltningen? (Sæt gerne fl ere krydser) Støtte på grund af psykiske vanskeligheder Støtte/praktisk hjælp i eget hjem Hjemmesygeplejerske Hjælp i forbindelse med misbrug Andet skriv evt. hvad: 6 Har ikke fået denne type hjælp ) Hvis ja hvordan vil du beskrive den hjælp, du fik/får? Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig 6) Har du på socialforvaltningen oplyst, at du er hiv-smittet? Ja Nej (Gå da videre til spørgsmål 9) 8 7) Hvis du på socialforvaltningen har oplyst nogen af de ansatte, at du er hiv-smittet, er du da nervøs for, at tavshedspligten brydes? Ja Nej Ved ikke

19 8) Oplever du, at kendskab til din hiv-smitte har ændret behandlingen af dig hos socialforvaltningen? Du følger dig bedre behandlet Du har oplevet modvilje og fordomme Du oplever, at de behandler dig nogenlunde som før Andet Ved ikke Kontakten til sundhedssystemet og psykiatrien Alle hiv-smittede er i kontakt med sundhedssystemet, nogen mere end andre. Nogle er primært i kontakt med hivambulatoriet, mens andre er i kontakt med en lang række instanser inden for sundhedssystemet. Derfor følger her en række spørgsmål om, hvordan kontakten hertil er. 9) Ved din praktiserende læge (som står på sygesikringsbeviset), at du er hiv-smittet? Ja (Gå da videre til spørgsmål ) Nej Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål ) 0) Hvis nej hvad skyldes det, at din praktiserende læge ikke ved, at du er hiv-smittet? Du kommer ikke hos din praktiserende læge Det er en tilfældighed Du har ikke fået fortalt det endnu, men vil gøre det Du synes ikke, at det er nødvendigt, at lægen får det at vide Du vil gerne kunne tale med lægen, uden at denne skal se dig som den, der hiv-smittet 6 Du er bekymret for, at lægen vil behandle dig dårligt 7 Du er bekymret for, at lægen ikke overholder tavshedspligten 8 Andet (skriv evt. hvilket) ) Hvor mange gange har du været i kontakt med følgende dele af sundhedssystemet i løbet af de sidste måneder? (Sæt ét kryds pr. linje)..... Psykolog Psykiater Distriktspsykiatrien Psykiatrisk hospital (uden at være indlagt) Indlagt på psykiatrisk hospital 0 gange - gange ) Hvis du har været i kontakt med nogen af ovenstående dele af sundhedssystemet i løbet af de sidste måneder hvordan vil du beskrive den hjælp, du fik/får? (Sæt gerne fl ere krydser)..... Psykolog Psykiater Distriktspsykiatrien Psykiatrisk hospital (uden at være indlagt) Indlagt på psykiatrisk hospital Meget god God Hverken god eller dårlig - gange Dårlig 6 gange eller mere ) Har du på noget tidspunkt i forbindelse med din hiv-status haft behov for at tale med en psykolog, psykiater eller terapeut, men ikke gjort det fordi: (Sæt gerne fl ere krydser) Du kunne ikke få en henvisning Du havde ikke selv råd til at betale Ventetiden var for lang Du vidste ikke, hvordan du kunne komme i kontakt med en sådan Andre grunde 6 Nej, har ikke haft behov for at tale med nogen Meget dårlig 9

20 Kontakten til hiv-ambulatoriet ) Har du indtryk af, at lægen på hiv-ambulatoriet har tid nok til at tale med dig? Altid eller næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig 6 Ikke relevant for dig 7 Ved ikke ) Har du indtryk af, at sygeplejersken på hivambulatoriet har tid nok til at tale med dig? Altid eller næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig 6 Ikke relevant for dig 7 Ved ikke 6) Hvordan er din kontakt til lægen og sygeplejersken på ambulatoriet? Lægen Sygeplejersken 6. Meget god 6. God 6. Hverken god eller dårlig 6. Dårlig 6. Meget dårlig 7) Inden du skal til kontrol på hospitalet... (Sæt gerne fl ere krydser) Forbereder du dig altid på, hvad du har behov for at tale med lægen om Forbereder du dig altid på, hvad du har behov for at tale med sygeplejersken om Forbereder du dig nogle gange Har du ikke behov for at forberede dig Forbereder du dig aldrig, fordi du ikke kan overskue det 6 Ved ikke 8) Har du behov for mere information om nogen af følgende emner? (Sæt gerne fl ere krydser) Smitterisiko i forbindelse med sex Smitterisiko i forbindelse med almindeligt samvær med andre Et godt seksualliv Seksuelle problemer Medicinbrug og bivirkninger Sund kost Behov for mere information Livsstilsændringer (fx rygestop, vægttab, motion) Alternativ medicin Andet (skriv evt. hvad): Ikke behov for mere information (Hvis du har dansk som modersmål gå da videre til spørgsmål ) Brug af tolk Sproget kan nogle gange være en barriere for god kommunikation og gensidig tillid. Derfor kan brug af tolk ofte være vigtig for at skabe en god kontakt mellem patienten og personalet på hospitalsafdelingen. 9) Har der inden for de sidste cirka år været en tolk til stede, når du har været til kontrol på hiv-ambulatoriet? Brug af tolk er ikke relevant for dig (Gå da videre til spørgsmål ) Altid Nogle gange Sjældent Nej, aldrig 0) Har du nogensinde afvist at bruge tolk, selvom personalet har tilbudt det? Ja Nej Ved ikke 0

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem Kapitel 9 Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem 167 168 170 173 175 Socialforvaltningen Årsager til henvendelse på socialforvaltningen Gør kendskabet til hiv-status nogen forskel

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Behandling og bivirkninger

Behandling og bivirkninger Kapitel 7 Behandling og bivirkninger 147 148 150 151 152 Den moderne flerstofsbehandling At være i ARVbehandling Dialogen med personalet på de hivbehandlende centre Bivirkninger Bange for at andre skal

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

At få konstateret hiv

At få konstateret hiv Kapitel 3 At få konstateret hiv 53 55 56 57 59 60 61 64 66 At få beskeden Mest sandsynlige smittemåde Mest sandsynlige smittested Den konkrete situation Hvilke informationer skal en ny-konstateret hiv-smittet

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Løbenummer: Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Mie Carstensen & Anders Dahl Hiv-Danmark

Mie Carstensen & Anders Dahl Hiv-Danmark HIV OG LEVEKÅR en undersøgelse af hiv-smittedes levekår og livskvalitet i Danmark Mie Carstensen & Anders Dahl Hiv-Danmark Om forfatterne Mie Carstensen (f. 1972), er uddannet cand.scient. soc. fra Roskilde

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

At være ung og hivsmittet

At være ung og hivsmittet At være ung og hivsmittet Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Kopiering af artiklen At være ung og hiv-smittet og 2 Fakta om hiv eller deling af denne pdf med deltagerne. I kan også arbejde

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Sex & Sundhed har i forbindelse med dette opdaterede kapitel i HIV-håndbogen sat fem helt almindelige danskere stævne til en samtale om deres

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere