ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM"

Transkript

1 ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM

2 ANKLAGERFAGLIG STOLTHED Anklagemyndigheden har og skal have en stærk kvalitetskultur. Anklagemyndigheden arbejder hver eneste dag med straffesager, der kan have vidtrækkende konsekvenser for de involverede mennesker. Derfor er det en integreret del af anklagemyndighedens virke, at vi ønsker kerneopgaven løst med den rigtige kvalitet. For at styrke og fremtidssikre vores kvalitetskultur iværksætter vi et egentligt kvalitetsprogram, der udspringer direkte af de strategiske pejlemærker, som vi har sat for årene frem mod Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser, samtidig med at vi bliver mere effektive, og vi vil være en åben og serviceminded myndighed. Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram sætter den overordnede ramme for, at vi kontinuerligt og systematisk kan udvikle konkrete værktøjer til at styrke den anklagerfaglige kvalitet, den brugeroplevede kvalitet og organisationens kvalitet. Et centralt led i kvalitetsprogrammet er konkrete kvalitetsprojekter ved de enkelte embeder, som både bidrager til at styrke kvaliteten ved det enkelte embede og danner grundlag for en fælles erfaringsog videndeling i hele anklagemyndigheden. Vi kan ikke arbejde med alle kvalitetsområder på én gang. Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram er derfor dynamisk og indledes i 2011 med et kvalitetskatalog med seks temaer, som kan danne grundlag for konkrete kvalitetsprojekter rundt om i anklagemyndigheden. Med kvalitetskataloget som udgangspunkt vil vi arbejde videre med nye lokale og centrale kvalitetsprojekter, og samtidig forbereder vi i 2011 overordnede brugerundersøgelser i anklagemyndigheden og et ledelsesinformationssystem med fokus på kvalitet. Gennem kvalitetsprogrammet vil vi løfte kvaliteten på tværs af anklagemyndigheden, så omverdenens krav og forventninger indfries, samtidig med at vores anklagerfaglige stolthed sikres. Med venlig hilsen Jørgen Steen Sørensen Kvalitetsfokus, gode rutiner og effektive sagsgange sikrer tilsammen, at vi løser vores kerneopgaver bedst muligt. Kvalitet og effektivitet går hånd i hånd at gøre det rigtige rigtigt første gang er både udtryk for kvalitet og effektivitet.

3 3 1 FOKUS PÅ KVALITET Kvalitet er et helt centralt element i alle led af anklagemyndighedens arbejde. Det skal derfor være en naturlig og integreret del af anklagemyndighedens daglige arbejde at have fokus på kvalitet. Omverdenen skal have tillid til, at vi i anklagemyndigheden løser vores opgaver med en høj anklagerfaglig kvalitet, og at vi er med til at sikre en hurtig og retfærdig retsforfølgning. Kvalitet er ét af de tre pejlemærker, som i anklagemyndighedens overordnede strategi sætter retningen frem mod Det fremgår heraf: Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser, samtidig med at vi bliver mere effektive. Vi vil være en åben og serviceminded myndighed. Vi vil styrke vores position som en af Danmarks mest attraktive juridiske arbejdspladser. I de seneste år har anklagemyndigheden arbejdet målrettet på at modernisere organisationen og indhente det betydelige produktionstab, som opstod i forbindelse med politireformen. Omorganiseringer og produktivitetsmål har naturligt nok fyldt meget. De mange Lean-projekter i anklagemyndigheden har givet markante resultater, og arbejdet hermed fortsætter for at styrke anklagemyndighedens daglige arbejde. Samtidig med at vi bliver mere effektive, vil vi øge det faglige niveau og kvaliteten i vores ydelser. Effektivitet og kvalitet går hånd i hånd at gøre det rigtige rigtigt første gang er udtryk for såvel kvalitet som effektivitet. kvalitetsfokus. Ved at rette blikket mod, hvad den rigtige kvalitet er, vil kvalitetsprogrammet supplere Lean-arbejdet. TRE VINKLER PÅ KVALITET For at kunne målrette kvalitetsudviklingen må man fastlægge, hvad der karakteriserer den rigtige kvalitet. Den rigtige kvalitet kan også udtrykkes som den nødvendige og tilstrækkelige kvalitet, og det må afhænge af den konkrete ydelse, sag eller sagsområdet, hvad der er nødvendigt og tilstrækkeligt. I kvalitetsarbejdet anskues kvalitet ud fra tre vinkler, som supplerer hinanden, og hver beskriver en væsentlig dimension af kvalitetsbegrebet: Anklagerfaglig kvalitet ledernes og medarbejdernes vurdering af, hvad god kvalitet er. Brugeroplevet kvalitet omverdenens oplevelse af den kvalitet, som anklagemyndigheden leverer. Organisatorisk kvalitet ledernes mulighed for at kunne styre, lede og udvikle kvalitet. Der er en naturlig sammenhæng mellem kvalitetsprogrammet og arbejdet med at styrke effektiviteten. I Lean-arbejdet har vi haft særlig fokus på arbejdsgangene, og det har ført til øget produktion og væsentligt mindre dobbeltarbejde. Netop dét at gøre det rigtige rigtigt første gang er også et klart

4 4 2 ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM VISIONEN Anklagemyndigheden udvikler kontinuerligt, systematisk og målrettet kvaliteten i et samspil mellem anklagemyndighedens medarbejdere, ledere og brugere, så vi leverer ydelser af ensartet høj kvalitet. Visionen i kvalitetsprogrammet har tre led: Anklagemyndighedens medarbejdere arbejder målrettet på at levere ydelser af høj anklagerfaglig kvalitet, som er tilpasset den enkelte sags indhold, omfang og vigtighed (den rigtige kvalitet). Omverdenen oplever høj anklagerfaglig kvalitet, høj retssikkerhed og en åben og serviceminded anklagemyndighed med medarbejdere, som optræder objektivt og professionelt. Anklagemyndighedens ledere skaber rammerne for, at medarbejderne kan levere ydelser af høj anklagerfaglig kvalitet, og at kvaliteten kontinuerligt udvikles på baggrund af enkle og målbare kvalitetsindikatorer. KVALITETSPROGRAMMETS DYNAMIK Anklagemyndigheden skal hele tiden arbejde med at styrke og udvikle kvaliteten, og vi har derfor et dynamisk kvalitetsprogram. Vi vil løbende identificere relevante kvalitetstemaer, som kan danne grundlag for konkrete kvalitetsprojekter lokalt og centralt i anklagemyndigheden. I første omgang er der ved udviklingen af kvalitetsprogrammet identificeret over 25 relevante kvalitetstemaer, og kvalitetsprogrammet indledes med, at seks af disse temaer udrulles som pilotprojekter i Bruttolisten med kvalitetstemaerne er nærmere beskrevet nedenfor. Centralt i kvalitetsprogrammet er opfattelsen af, at det er i selve arbejdet med at udvikle og fokusere på den rigtige kvalitet, at kvaliteten for alvor løftes. Kvalitetsprogrammet lægger derfor i første omgang op til, at der ved de enkelte embeder arbejdes med konkrete kvalitetstemaer, herunder som pilotprojekter i Kvalitetsudviklingen vil på den måde inddrage såvel de enkelte embeder og de relevante ledere og medarbejdere som de brugere, der kan bidrage med deres oplevelse af vores ydelser. Kvalitetsprogrammet er også båret af ambitionen om at være vedkommende og relevant og om at gøre en forskel i det daglige arbejde for den enkelte medarbejder og leder. Kvalitetsprogrammet skal samtidig understøtte og udbygge de mange initiativer og det store udviklingsarbejde, som allerede er i gang rundt om i anklagemyndigheden.

5 5 Kvalitetsudvikling gennem Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram 2010 Udvikling af Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram Pilotprojekter i politikredsene iværksættes med udgangspunkt i kvalitetskatalogets seks kvalitetstemaer Nye kvalitetsprojekter iværksættes løbende ved embederne på baggrund af erfaringerne fra pilotprojekterne og med udgangspunkt i den dynamiske bruttoliste med kvalitetstemaer. Kontinuerlig læring og videndeling Erfaringer fra projekterne opsamles og deles med hele organisationen. Den rigtige kvalitet udvikles gennem kontinuerlig fælles videndeling. Brugerundersøgelser Omverdenens behov undersøges som en fast del af kvalitetsprogrammet.

6 6 Kvalitetsprogrammet retter sig selvsagt mod alle dele af anklagemyndigheden, men pilotprojekterne i 2011 er dog i første række rettet mod politikredsene som følge af den foreslåede reform af de regionale statsadvokater. KVALITETSKATALOGET Kvalitetsprogrammets bruttoliste består primo 2011 af mere end 25 kvalitetstemaer, som alle er relevante områder af anklagemyndighedens arbejde, hvor der kan arbejdes videre med kvaliteten. Gennem kvalitetsprogrammets indledning i 2011 og i det videre løbende kvalitetsarbejde skal temaerne fra bruttolisten danne grundlag for målrettede kvalitetsudviklingstiltag i anklagemyndigheden. Bruttolisten med kvalitetstemaer vil løbende blive suppleret og udviklet i lyset af gennemførte kvalitetsprojekter. Som en del af kvalitetsprogrammet vil Rigsadvokaten løbende samle embedernes erfaringer med kvalitetsarbejdet med henblik på landsdækkende videndeling og fælles udvikling af bedste praksis, herunder på relevante områder udvikle ensartede kvalitetsstandarder for hele anklagemyndigheden. Vi kan ikke arbejde med udvikling af kvaliteten på alle områder på én gang. I 2011 sætter vi derfor fokus på seks af kvalitetstemaerne fra bruttolisten. De seks indledende temaer danner et kvalitetskatalog: Kvalitetskatalogets seks temaer SAGENS GANG kvalitetssikring i alle led før, under og efter hovedforhandlingen. VISITATION AF SAGER indledende vurdering og prioritering af sager. SAGENS KERNE metode til grundlæggende juridisk vurdering af straffesagen. ANKLAGERENS AFHØRINGSTEKNIK præsentationen af de mundtlige beviser i retten. GENSIDIG FEEDBACK læring og kvalitetsudvikling mellem anklagere og politi. KVALITETSLEDELSE rammer for at arbejde med og udvikle kvalitet. Kvalitetsprogrammets bruttoliste består primo 2011 af mere end 25 kvalitetstemaer. Seks af temaerne danner kvalitetskataloget. Andre eksempler på temaer fra bruttolisten er samarbejdet med særmyndigheder, juridisk vurdering og vejledning til politiet samt forberedelsen af potentielle nævningesager. Vi vil løbende identificere relevante kvalitetstemaer, som kan supplere bruttolisten og danne grundlag for konkrete kvalitetsprojekter.

7 7 Seks kvalitetsgrupper med medarbejdere og ledere fra anklagemyndigheden har i slutningen af 2010 arbejdet med den indledende belysning og beskrivelse af de seks temaer i kataloget. De seks temaer er nærmere uddybet nedenfor. Kvalitetstemaerne på bruttolisten har en nær sammenhæng med flere forskellige tiltag, som allerede er sat i værk i anklagemyndigheden. Flere af temaerne hænger direkte sammen med Lean-arbejdet. Lean-indsatsen har i den indledende fase navnlig haft fokus på at effektivisere uhensigtsmæssige administrative sagsgange, fordi det var her snarere end i den anklagerfaglige kvalitet, at anklagemyndigheden havde problemer. Lean-arbejdet drejer sig imidlertid også om kvalitet, og kvalitetsprogrammet bidrager her med at fremhæve, at der også i Leanprojekterne skal være et særskilt fokus på kvaliteten af anklagemyndighedens ydelser. Flere af kvalitetstemaerne har også en nær tilknytning til moduler i den nye grunduddannelse for jurister. Det er netop gennem en tværgående sammenhæng mellem de enkelte indsatsområder, at vi sikrer den systematiske udvikling på alle områder i anklagemyndigheden. PILOTPROJEKTERNE Kvalitetsprogrammet lægger op til, at embederne i 2011 arbejder med de seks temaer fra kvalitetskataloget som pilotprojekter. Pilotprojekterne skal bane vejen og danne rammerne for nye kvalitetsprojekter rundt om i anklagemyndigheden. Formålet med projekterne er at skabe konkrete arbejdsredskaber, som kan løfte kvaliteten på tværs af embederne i anklagemyndigheden. Arbejdet med kvalitetstemaerne som pilotprojekter i 2011 understøttes af Rigsadvokaten, som yder støtte til og sparring med embederne vedrørende deres pilotprojekter. Det enkelte embedes erfaringer vil indgå i kvalitetsprogrammets fælles udvikling af konkrete kvalitetsredskaber og bedste praksis for hele anklagemyndigheden. Det er derfor væsentligt, at gennemførelsen af pilotprojekterne sker systematisk og med opsamling af læringen. Det indebærer, at: Arbejdet med kvalitetstemaerne som pilotprojekter forankres lokalt i embedets øverste ledelse, der løbende orienteres om projektets fremdrift, resultater og den opnåede læring. Der udpeges en lokal projektleder, som er ansvarlig for projektgennemførelsen, som refererer til embedets ledelse, og som løbende er i dialog med Rigsadvokatens projektleder. Den nærmere gennemførelse af pilotprojekterne i 2011 og forslag til konkret projektplan mv. drøftes med Rigsadvokatens projektleder, inden projektet sættes i gang. Projektgennemførelsen tager udgangspunkt i de seks temaer i kvalitetskataloget. Temaerne er ikke skarpt afgrænsede i forhold til hinanden, og der vil derfor kunne være elementer, som går igen i flere temaer. Temaerne er tænkt som fokusområder og rammer for projektarbejdet, som kan tilpasses det enkelte embedes ønsker og behov. Sagens gang kvalitetssikring i alle led før, under og efter hovedforhandlingen Som led i politiets og anklagemyndighedens Leanprojekt har politikredsene i de seneste år analyseret og omlagt en række administrative procedurer. Når de enkelte afdelinger og advokaturer i politikredsen kortlægger straffesagens forløb fra start til slut, kan det tydeliggøres i hvert enkelt led, hvilken kvalitet næste led har brug for. På den måde opnår både ledere og medarbejder et solidt grundlag for at vurdere, hvor der er størst behov for at fokusere på udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen, og hvad man kan gøre for at styrke kvaliteten.

8 8 Visitation af sager indledende vurdering og prioritering af sager. Et væsentligt led i Lean-projekterne i politikredsene har været at etablere visitationsordninger som sikrer, at sagerne behandles i en prioriteret rækkefølge og fordeles til medarbejdere med de rigtige kompetencer. Ved at fokusere på den indledende vurdering og prioritering af sagerne, som foregår ved visitationen, kan de enkelte afdelinger og advokaturer i politikredsen sikre, at behandlingen af enkelte sager og sagstyper sker med den rigtige kvalitet. Samtidig skaber visitationssystemet overblik over såvel den enkelte medarbejders som enhedens kompetencer og udviklingsbehov. Sagens kerne metode til grundlæggende juridisk vurdering af straffesagen. Ved at arbejde med gode metoder til grundlæggende juridisk sagsbehandling kan man få redskaber til at foretage den nødvendige og tilstrækkelige juridiske vurdering samt opnå en fælles opfattelse ved embedet af, hvordan man klæder anklageren bedre på til retsarbejdet. Dette bidrager også til bedre og hurtigere uddannelse af nye anklagere og dermed til at sikre et generelt højt niveau i straffesagsbehandlingen. Gensidig feedback læring og kvalitetsudvikling mellem anklagere og politi. Ved at arbejde med gensidig feedback mellem anklagere og politi kan man sikre et konstruktivt samarbejde i politikredsen, hvor læringen deles, og kvaliteten udvikles - og såvel anklagere som politi har den bedste mulighed for at målrette sagsbehandlingen mod en hurtig og retfærdig retsforfølgning. Kvalitetsledelse rammer for at arbejde med og udvikle kvalitet. Der er behov for øget fokus på aktiv kvalitetsledelse. Ved at arbejde med dette tema skabes der ved embedet rammer for, at medarbejderne kan levere ydelser af høj faglig kvalitet, samtidig med at ledelsen har mulighed for kontinuerligt at styre, lede og udvikle kvaliteten i det daglige arbejde. Nøgleordet er ledelsens fokus på kvalitet. Anklagerens afhøringsteknik præsentationen af de mundtlige beviser i retten. Ved at arbejde med gode metoder til afhøringsteknik kan man sikre en målrettet, relevant og effektiv afhøring af de personer, som skal levere de mundtlige beviser i straffesagen og bidrage til at sikre høj kvalitet og professionalisme i retsarbejdet. På AnklagerNet kan du finde Kvalitetskatalog I kataloget kan du læse mere om baggrund, formål og forventede gevinster ved at arbejde med kvalitetstemaerne som pilotprojekter og få inspiration til den nærmere fremgangsmåde.

9 9 MÅL OG EVALUERING Når man arbejder systematisk med kvalitet og kvalitetsudvikling, er det vigtigt at sætte mål for, hvad man vil opnå, og vurdere, hvordan indsatsen mod målet skal evalueres med andre ord: Hvor skal vi hen, og hvordan finder vi ud af, hvor langt vi er kommet? Det gælder også under arbejdet med kvalitetstemaerne som pilotprojekter, hvor både embedets øverste ledelse og den lokale projektleder må have fokus på mål og evaluering. Det skal konkretiseres, hvad man vil opnå med projektarbejdet, hvordan dette mål kan nås, og hvordan man kan evaluere, om man har nået målet. Målene for projektarbejdet sættes af embedets øverste ledelse i dialog med den lokale projektleder og Rigsadvokatens projektleder af kvalitetsprogrammet. Målene fastlægges, inden pilotprojektet igangsættes. Målene konkretiserer, hvilken effekt embedet ønsker at skabe, og det kan være nyttigt at se på de tre synsvinkler på kvalitet: den anklagerfaglige, brugeroplevede og organisatoriske kvalitet. En huskeregel er, at målene skal være SMARTE Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte og ikke mindst Enkle at arbejde med i praksis. Målene skal omsættes til et begrænset antal målepunkter (kvalitetsindikatorer). Der skal være tydelig sammenhæng mellem pilotprojekterne og de mål, man ønsker at opnå. En vigtig del af en realistisk evaluering er at gennemføre basismålinger inden projektets start, som målene under og efter gennemførelsen af projektet kan sammenlignes med. BRUGERUNDERSØGELSER Når en straffesag behandles ved retten, står anklagemyndigheden i høj grad for kontakten til de involverede. Det er vigtigt, at ofre for forbrydelser og vidner føler sig sikre og oplever en ordentlig og respektfuld behandling i mødet med retssystemet. Derfor vil vi sikre os, at vores egen opfattelse af den rigtige kvalitet stemmer overens med behov og forventninger hos borgerne og vores andre brugere. Det gælder også for den del af anklagemyndighedens arbejde, som ikke udføres direkte i retten. I 2011 forbereder Rigsadvokaten gennemførelsen af overordnede brugerundersøgelser i anklagemyndigheden, således at omverdenens oplevelser og behov kommer til at indgå som en integreret del af det samlede kvalitetsprogram. Herudover vil mindre, målrettede brugerundersøgelser kunne indgå som en del af evalueringen af konkrete kvalitetstiltag i anklagemyndigheden, herunder pilotprojekterne i LEDELSESINFORMATION Som led i den fortsatte udvikling og forankring af kvalitetsprogrammet forbereder Rigsadvokaten i 2011 et ledelsesinformationssystem med fokus på kvalitet. Dette skal sikre, at kvalitetsudviklingen i anklagemyndigheden kan følges og styres på baggrund af enkle og målbare kvalitetsindikatorer, der samtidig kan indgå i rammen for en målrettet kvalitetsledelse ved de enkelte embeder. Der lægges op til, at systemet integreres i QlikView. Målsætningen og evalueringen af pilotprojekterne i 2011 understøttes af Rigsadvokaten, som yder støtte til og sparring med embederne. Evalueringen af de enkelte pilotprojekter i 2011 vil indgå i det videre arbejde med udviklingen af kvalitetsprogrammet og kvalitetsarbejdet i hele anklagemyndigheden.

10 10 3 BAGGRUND OG FORANKRING BAGGRUND I anklagemyndighedens overordnede strategi er det forudsat, at der i 2010 forberedes et samlet projekt om kvalitetsudvikling i anklagemyndigheden. En styregruppe med repræsentanter for Rigsadvokaten, de regionale statsadvokater og politikredsene har forberedt rammerne for, hvordan vi bedst kan styrke og understøtte kvalitetsudviklingen i anklagemyndigheden og dermed leve op til de krav og indfri de forventninger, som anklagemyndigheden nu og i fremtiden bliver mødt med. Styregruppens forberedelser omfatter input fra hele anklagemyndigheden og repræsentanter for vores brugere og samarbejdspartnere. Fagudvalget om kvalitet og legalitet afholdt i foråret 2010 et kvalitetsseminar, hvor også politiledere fra alle politikredse deltog. Seminaret indledte arbejdet med at samle inspiration til og skabe grundlaget for arbejdet med en ramme for kvalitetsudviklingen. Alle politikredse og regionale statsadvokater har i løbet af 2010 bidraget med de mange erfaringer med kvalitetsudviklingstiltag, som embederne allerede har gjort sig. På baggrund af det indledende arbejde blev der desuden gennemført fokusgruppeinterviews med dommere, forsvarsadvokater og repræsentanter for politiet, hvor emnet var kvaliteten i anklagemyndighedens arbejde. Det overordnede indtryk på baggrund af disse input og erfaringer er, at kvaliteten i vores arbejde generelt er høj. Det er samtidig indtrykket, at såvel anklagemyndighedens medarbejdere som vores omverden efterspørger et øget kvalitetsfokus. Selvom der er mange initiativer og projekter i gang, både lokalt og centralt, er der behov for en mere overordnet, systematisk og målrettet kvalitetsudvikling i hele anklagemyndigheden. For at lægge et solidt fundament for kvalitetsprogrammet har styregruppen også søgt inspiration i andre organisationer, dels i Danmark, dels i udlandet. Styregruppen har bl.a. set nærmere på kvalitetsprogrammer på Rigshospitalet, i Arbejdsskadestyrelsen og ved domstolene og har derigennem fået indsigt i de forskellige måder, som kvalitetsudvikling kan håndteres på. Styregruppen har også set på erfaringer fra udlandet, navnlig Finland, Nederlandene og Tyskland, hvor domstole og anklagemyndigheder har aktuelle erfaringer med kvalitetsudvikling. Medlemmer af styregruppen har også besøgt anklagemyndigheden for England og Wales for at høre nærmere om det kvalitetsudviklingsprogram, som de færdiggjorde i Denne erfaringsindsamling har bl.a. illustreret, at det også er muligt at sætte kvalitetsstandarder og foretage kvalitetsmålinger for konkret retsanvendelse. Det er tydeligt, at der er behov for at inddrage medarbejdere og ledere, når det skal fastlægges, hvad der er den rigtige kvalitet. Medarbejdere og ledere skal opleve en merværdi som følge af arbejdet med kvalitet, der samtidig skal afspejle omverdenens oplevelse af en organisations ydelser.

11 11 FORANKRING Kvalitetsudviklingsprojektets styregruppe består af statsadvokat Jens Røn (formand), videnchef Rasmus Wandall, rigsadvokatfuldmægtig Camilla Andersson Kragh (projektleder), politiadvokat Jens Henrik Jacobsen, Københavns Vestegns Politi, statsadvokat Jan Reckendorff, Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland, politiadvokat Mette Møller, Midt- og Vestjyllands Politi, og chefanklager Claus Henrik Larsen, Sydøstjyllands Politi. Styregruppen sikrer rammerne for og fremdriften i kvalitetsprogrammet. Styregruppen sikrer i den forbindelse, at bruttolisten med kvalitetstemaer løbende udvikles i lyset af gennemførte kvalitetsprojekter og som grundlag for det fortsatte kvalitetsarbejde og nye projekter. Styregruppen har også ansvaret for det videre arbejde med brugerundersøgelser og udviklingen af et kvalitetsledelsesinformationssystem. Kvalitetsprogrammet vil være et fast dagsordenspunkt på møderne i Fagudvalget om kvalitet og legalitet. Anklagemyndighedens faglige ledelsesforum og de øvrige fagudvalg orienteres løbende om kvalitetsudviklingen på relevante områder. Lokalt skal arbejdet med kvalitetstemaerne forankres i de enkelte embeders ledelser. AnklagerNet vil indeholde en særlig side om kvalitetsprogrammet, hvor alle i anklagemyndigheden kan følge kvalitetsprogrammets forløb og hente inspiration i de erfaringer, som løbende høstes via arbejdet med de enkelte kvalitetstemaer og -projekter. Det daglige overordnede arbejde med kvalitetssprogrammet forankres hos en projektleder hos Rigsadvokaten. Rigsadvokaten vil sammen med styregruppen kontinuerligt fastholde fokus på visionen i kvalitetsprogrammet og den fælles kvalitetsudvikling i anklagemyndigheden, så vi kan leve op til de krav og indfri de forventninger, som anklagemyndigheden nu og i fremtiden bliver mødt med.

12 12 REDAKTØR: MIKKEL THASTUM DESIGN OG PRODUKTION: KAREN CHRISTENSEN DESIGN TRYK: PRINFOHOLBÆK-HEDEHUSENE-KØGE Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

Fremtidens anklagemyndighed

Fremtidens anklagemyndighed Fremtidens anklagemyndighed Udviklingsplan 2007-2009 Kvalitet Effektivitet Legalitet fremtidens anklagemyndighed Fremtidens anklagemyndighed - en arbejdsplads vi kan være stolte over I denne pjece vil

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 09 Resultater indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2009 6 Flere tiltaler efter straffeloven

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere