EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik"

Transkript

1 EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik 1. Indledning dk-teknik udfører for Miljøstyrelsen et projekt om "Emissioner fra skibsfarten i danske farvande". Projektets formål er at give et overblik over de samlede røggasemissioner fra skibes hovedmotorer. Der fokuseres på emissioner af SO 2 og. Der er ikke tidligere foretaget en samlet opgørelse over emissioner fra skibe i danske farvande og der foreligger ingen samlede beregninger der belyser disse forhold. De foretagne beregninger er baseret på oplysninger indhentet hos relevante rederier og myndigheder, samt udfra kendskab til relevante emissioner fundet ved målinger på dieselmotorer og emissionsfaktorer opgivet af Lloyd s. Det har på nogen områder været nødvendigt at foretage skøn, da en del af de ønskede oplysninger ikke har kunnet fremskaffes. Her tænkes specielt på oplysninger vedrørende olieforbrug og oliekvalitet ombord i fragtskibe, der passerer dansk farvand, men også manglende konkrete oplysninger vedrørende visse færger i fast fart. Rapporten søger at fastlægge hvilke nivauer, der er tale om, og foregiver ikke at kunne foretage en helt præcis bestemmelse af de faktiske emissioner. Hertil er der for mange ukendte faktorer som olieforbrug og oliekvalitet. Emissioner fra skibsfarten har, som nævnt, ikke tidligere været genstand for en nærmere undersøgelse. Udviklingen i Danmark og i verden som helhed betyder, at der fra brede kredse i offentligheden og fra offentlige myndigheders side, er en større og større bevidsthed omkring miljøforhold. Dette betyder også øget interesse for miljøforhold omkring skibsfarten. Det har selvfølgelig betydning, at emissionerne fra mange store landanlæg (kraftværker og forbrændingsanlæg) reduceres ved installation af røgrensningsanlæg. Disse reduktioner betyder, at den procentuelle andel af forurenende emissioner fra skibsfarten øges. Man kan gøre sig den tanke, at der på et landanlæg, f.eks. et kraftværk, er foretaget investeringer i milliard størrelsen for at installere røgrensninganlæg. Det kan derfor synes som et paradoks, med tanke på de foretagne investeringer, at skibet der leverer kul til et kraftværk (måske/sandsynligvis) benytter svær fuelolie som brændstof med et højt svovindhold (3-5 %) samtidigt med, at de udledte emissioner af er betragtelige. 2. Skibstrafikken i danske farvande Skibstrafikken i danske farvande er ganske betragtelig. I denne forbindelse er danske farvande defineret som farvandet mellem den 6 og 16 østlige længdegrad og nord-syd begrænset af Norge/Sverige og Tyskland/Polen.

2 Sejlladsmønstret i danske farvande er opgjort udfra kendskabet til antal passager af skibe i Storebælt, Sundet, Lille bælt, Østersøen og Kattegat. Farvandene besejles af mange forskellige skibstyper i alle størrelser. Skibstyperne kan nævnes følgende hovedgrupper: Færger: Internationale ruter, primære og sekundære ruter Handelsskibe: Tankskibe, bulkskibe, containerskibe, ro-ro skibe Fiskeskibe: Andre: Krigskibe, statsskibe, lystfartøjer 3. Emissioner fra skibe Fra skibe emitteres forskellige gasser til atmosfæren. Disse gasser dannes ved forbrænding af olie i skibenes fremdrivningsmaskineri. Fremdrivningsmaskineriet ombord i dagens skibe består i den alt overvejende grad af dieselmotorer. Fra skibets maskineri emitters hovedsagdeligt følgende komponenter: Faststof (støvpartikler), kuldioxid (CO 2 ), SO 2 (svovldioxid), kvælstofilter (NOx), kulmonoxid (CO) og en række af uforbrændte kulstofforbindelser benævnt TOC (Total Organic Carbon). Disse komponenter fremkommer ved forbrænding af fossile brændsler i skibenes hoved- og hjælpemaskineri. a) Faststof Faststof emitteret fra en motor består hovedsagdeligt af uforbrændte kulstofforbindelser og aske. Kulstofforbindelserne dannes ved ufuldstændig forbrænding af brændstoffet. Der er mulighed for, at der findes polyaromatiske hydrocarboner (PAH) bundet til de faste partikler. PAH kan have en cancerogen effekt. Der optræder også en række tungmetaller stammende fra brændstoffet. b) Kuldioxid (CO 2 ) Kuldioxid (CO 2 ) dannes i forholdsvis store mængder ved alle former for forbrændingsproccessor. CO 2 er ikke i sig selv skadeligt, men indgår i rækken af de såkaldte drivhusgasser, der mistænkes for at bidrage til opvarmning af planeten, idet en øget koncentration af CO 2 i atmosfæren begrænser den termiske udstråling til rummet. c) Svovlforbindelser (SO 2 -SO 3 ) De svovlforbindelser, der kommer fra skibes motorer, stammer alene fra svovlindholdet i brændstoffet. Den altovervejende del udgøres af svovldioxid (SO 2 ) og en mindre mængde af svovltrioxid (SO 3 ). SO 2 er en væsentlig årsag til forsuring af søer, vandløb og jord. SO 2 er sundhedsskadeligt, specielt kan astma patienter og mennesker ved vejrtræknings problemer blive generet. Emission af SO 2 kan også medføre korrosion på maskiner og bygninger. d) Kvælstofforbindelser ( )

3 Ved de fleste forbrændingsprocessor dannes forskellige kvælstofoxider, hovedsage-ligt NO og NO 2. Disse to komponenter betegnes under et som. Over 90% af de kvælstofilter, der dannes, optræder som NO og er som sådan harmløse. Ved oxidation i atmosfæren omdannes NO til NO 2, der er giftigt og bla. medvirker til dannelsen af fotokemisk "smog". NO dannes udfra kvælstof og ilt. Kvælstoffet stammer primært fra forbrændingsluften, men kan også stamme fra kvælstof indeholdt i brændstoffet. Dannelsen af NO i motoren påvirkes hovedsageligt af temperaturen i forbrændingsrummet, man siger generelt at højere temperaturer giver højere koncentrationer af NO, men ting som opholdstid og opblandingen af olie-luft har også indflydelse på dannelsen. Koncentrationer af regnes normalt som større fra langsomt gående motorer, idet gasserne i disse motorer udsættes for høje temperaturer i et længere tidsinterval end gasser i medium og high speed motorer. 4. Maskinanlæg Et skib er en selvhjulpen enhed, udrustet med et stort antal maskiner, aggregater og apparater til at fremdrive skibet, håndtere lasten og gøre, at livet ombord kan foregå under gode og rimelige forhold. I nedenstående skal kort gennemgås nogle typiske maskinerier ombord i skibe. Fælles for de nedenfor beskrevne maskinerier, undtaget atomreaktoranlæg er, at de alle kræver brug af olie som energikilde. a) Hovedmaskineri Ved hovedmaskineri forstås maskineri til fremdrivning af skibet. Hovedmaskineriet består af en eller flere hovedmotorer eller hovedturbiner. Dieselmotorer Dieselmotorer benyttes i udstrakt grad ombord i skibe og de udgør den altovervejende del af hovedmaskineriet i nybygninger. Dieselmotorerer findes i størrelser fra nogle få hundrede kw og optil ca kw. Det specifikke olieforbrug er ca. 0,150-0,210 kg/kwh afhængig af motortype og størrelse. Typisk er det at store langsomtgående maskiner har det laveste brændstofforbrug. Dampturbiner Dampturbineanlæg ombord i skibe er ved at være en saga blot. De findes stadig, om end i et begrænset antal, ombord i handels og krigskibe. Dampturbineanlæg er i hovedbestanddelene identiske med kraftværksanlæg dog med den forskel, at turbinen ikke trækker en generator, men skibets propeller. Turbineanlægget består af en eller flere kedler, der producerer overhedet damp. Dampen ledes til en turbine, der gennem et reduktionsgear driver skibets propeller. Kedlen fyres typisk med svær fuelolie. Gasturbiner

4 Gasturbiner har siden midten af tresserne været brugt ombord i skibe. Den altovervejende del af de installerede gasturbiner har været installeret ombord i krigskibe. Gasturbiner til fremdrivning er også set anvendt ombord i handelsskibe, og det ser idag ud til at brugen af gasturbiner ombord i civile skibe vil øges i de kommende år. Specielt indenfor skibstypen hurtige færger er gasturbiner ved at vinde indpas. Fordelen ved at benytte gasturbiner er, at der opnås en meget høj kw effekt pr kg installeret maskineri. Det specifikke brændstofforbrug for en turbine der yder kw er ca. 0,180 kg/kwh. Det specifikke brændstofforbrug er i de fleste tilfælde højere end for dieselmotorer. Atomreaktoranlæg Reaktoranlæg benyttes udelukkende ombord i krigskibe, undtaget 3 handelsskibe bygget på forsøgsbasis for at afprøve tekniske og operative koncepter af USA, Tyskland og Japan. Ingen af disse tre skibe er idrift idag. Reaktoranlæg er i princippet, og meget kort fortalt, et dampturbineanlæg, hvor dampen produceres af en reaktor og ikke som ellers af en kedel. Fordelene ved reaktoranlæg er, at der reelt er ubegrænset energi til rådighed. De største anlæg ombord i amerikanske hangarskibe yder kw, og skibene kan sejle i ca 13 år eller ca sømil svarende til ca. 40 gange jorden rundt, mellem hver fornyelse af reaktorkernen. Reaktoranlæg synes ikke i den umiddelbare fremtid at ville vinde indpas i civile skibe udfra sikkerhedsmæssige synspunkter og anskaffelses/driftsomkostninger. 5 Beregninger I det følgende er foretaget beregninger af de samlede emissioner fra skibsfarten. Beregningerne er foretaget udfra oplysninger fra rederier og myndigheder omkring olieforbrug og kvalitet, udsejlet distance og ansat middeleffektforbrug. Emissionsfaktorer Der er ved beregningerne benyttet følgende emissionsfaktorer. SO 2 gr./kwh gr./kwh Færger 0,8-3,2 13 Handelsskibe 4-9, Fiskeskibe * 13 * Olieforbrug og kvalitet er kendt således at SO 2 emissionen kan udregnes direkte.

5 Færger, emissioner af SO 2 og Hovedgruppe SO 2 Primære færger Sekundære færger Internationale færger Sum * * Handelsskibe, emissioner SO 2 og SO2 Sum * * Erhvervsfiskefartøjer, emissioner af SO 2 og. Hovedgruppe SO 2 Erhvervsfiskefartøjer Samlet opgørelse, emissioner af SO 2 OG

6 Sammenligninger Ved sammenligning af emissioner fra skibsfarten og kraftsværkssektoren fås følgende. Emission af SO 2 Emission af Skibsfart Kraftværker (1993) Afslutning Det ses, at det er den internationale trafik af handelsskibe, der bidrager med en meget stor procentuel andel af de samlede emissioner. Årsagen til dette skyldes det forhold, at den internationale handelsskibstrafik tilbagelægger betragtelige afstande indenfor dansk farvandsområde. Dette sammenholdt med brugen af brændstof med forholdsvis stort indhold af svovl gør, at emissionen af SO 2 bliver af en betragtelig størrelse. Med hensyn til emissioner af er det også den lange distance gennem dansk farvand sammenholdt med det forhold, at emissionen af fra dieselmotorer er relativt store. Det er klart, at en meget stor del af de emitterede mængder der udledes fra skibe af mange nationaliteter, i internationalt farvand, at en reduktion af disse mængder kun kan ske gennem aftaler i internationalt regi. 7. Status efter forprojekt Forprojektet har belyst hvor de største emissioner fra skibsfarten kan forventes. Forprojektet er i nogen grad baseret på antagelser med hensyn til olieforbrug, specielt vedrørende handelsskibe. For at kunne foretage en mere nøjagtige opgørelse er det nødvendigt at foretage målinger af de faktiske forbrug ombord i et antal typiske skibe ved gennemsejling af dansk farvand.

7 Der skal søges yderligere oplysninger omkring de benyttede oliekvaliteter og olieforbrug fra de færgeselskaber hvor dette ikke foreligger. Det ville endvidere være ønskeligt hvis passager af skibstyper og skibsstørrelser kunne belyses grundigere end hvad der er muligt idag. Dette kan dog idag synes vanskeligt med de indskrænkninger der er foretaget i Farvandsvæsenet/Søfartsstyrelsen's og Søværnet's kystudkigsorganisation. I fremtiden vil der måske blive en mulighed for en nærmere kortlægning af trafikken i de danske farvande i forbindelse med etableringen af det omtalte VTS system i Store Bælt. Når Øresundsbroen kommer, eller forhåbentligt før, kan man forestille sig et lignende system etableret i Sundet. Hvis data fra VTS systemerne og data fra de kilder der haves idag, samles i et egnet computersystem vil dette give Danmark et overordentligt godt billede af skibstrafikken i vore farvande. 8. Fremtiden dk-teknik udfører i 1995 et projekt der udfra de i forprojektet fundne forhold søger, at belyse emissionerne fra skibe i danske farvande yderligere bla. undersøges parametre som PAH, CO 2 mf. Der belyses endvidere hvordan trafikken fordeler sig på trafik til og fra EU, transittrafik mm, og hvordan der i fremtiden kan foretages koordination af de resourcer som staten råder over således, at der kan skabes et løbende overblik over emissionerne fra skibsfarten i danske farvande.

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/96 og 1999/2000

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/96 og 1999/2000 Miljøprojekt Nr. 597 2001 Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/96 og 1999/2000 Tom Wismann dk-teknik, Energi & Miljø Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Emissioner fra skibe i havn

Emissioner fra skibe i havn Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 11 2003 Emissioner fra skibe i havn Arne Oxbøl og Tom Wismann dk-teknik ENERGI & MILJØ Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Skibsteknisk beregningsgrundlag

Skibsteknisk beregningsgrundlag Skibsteknisk beregningsgrundlag Udarbejdet af Hans Otto Kristensen Trafikministeriet 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 BEREGNINGSMETODE... 1 CONTAINERSKIBE Generel beskrivelse...3 Servicefart...

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

RENERE SKIBSFART. fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer. Fremtidens miljø skabes i dag

RENERE SKIBSFART. fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer. Fremtidens miljø skabes i dag RENERE SKIBSFART fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer Fremtidens miljø skabes i dag Indhold Luftforurening fra skibsfart side 3 Miljø- og sundhedseffekter side 5 Tekniske løsninger side 12

Læs mere

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til kulstoffets kredsløb, herunder fotosyntesen Kendskab til nitrogens kredsløb Kunne redegøre for, hvad drivhuseffekt er, herunder problematikken om global opvarmning

Læs mere

Drivhuseffekter fra (dansk) international

Drivhuseffekter fra (dansk) international Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Drivhuseffekter fra (dansk) international transport Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,16/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Drivhugasser

Læs mere

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening 37/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Læs mere

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2012... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse... 6 Grundholdning

Læs mere

HVIDBOG OM MERE GRØN ENERGI I DEN BLÅ SEKTOR I VESTNORDEN

HVIDBOG OM MERE GRØN ENERGI I DEN BLÅ SEKTOR I VESTNORDEN HVIDBOG ELEMENTER TIL EN NORDISK STRATEGI FOR ENERGIOPTIMERING I SKIBSFARTEN I DET VESTNORDISKE OMRÅDE MED FOKUS PÅ OCEANERNE OM MERE GRØN ENERGI I DEN BLÅ SEKTOR I VESTNORDEN TBO DEN NORDISKE ENERGIARBEJDS-GRUPPE

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Forord Når samfundet gør en indsats koster det som regel penge. Men kan denne indsats betale sig i kroner og øre? Dét

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN

MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN Udgivet af By & Havn, CMP og Københavns Kommune, maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. RESUMÉ 6 2 3. TEKNISK BAGGRUND 10 3.1. Udviklingen på verdensplan

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer Lastbiltransport, klima Indsatser, holdninger og værktøjer ITD. International Transport Danmark. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7467 1233. itd@itd.dk. www.itd.dk Udgivet af ITD International Transport Danmark

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Brint og brændselsceller

Brint og brændselsceller Brint og brændselsceller 104 105 Af lektor Jens Oluf Jensen, lektor Qingfeng Li og professor Niels J. Bjerrum Vores energisystemer er i dag helt overvejende baseret på fossile brændsler som olie, gas og

Læs mere

Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport

Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport Projekt skrevet af Andreas Eriksen og Tais Bidstrup 2 HTX Konvertering udført af Andreas Eriksen og Tais Bidstrup 2 HTX Projekt

Læs mere

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 1. maj 2006 khi/xdst Dokument nr. 250949 v4 KAREN HVID IPSEN 1/119 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé... 4 1.1 Status 2005... 4 1.2 Miljødeklarationer

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Basisuddannelsen Titel: Switch mode power supply Tema: Modeller og virkelighed Projektperiode: P1-6. oktober - 19.december, 2003 Projektgruppe:

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker. til søs.

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker. til søs. Den Nationale Sårbarhedsudredning Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs. Indholdsfortegnelse 1. Indledning, definitioner, afgrænsning og sammenfatning....5

Læs mere

Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen

Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen Skatteministeriet Miljø- og Energiministeriet Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...

Læs mere

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune Herning Kommune Klimaplan - del I Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref 0749549 G00065-1-JEML(1)

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere